Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0201

2007/201/EB: 2007 m. kovo 27 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/757/EB dėl laikinų nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti Bendriją nuo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov. įvežimo ir paplitimo joje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1292)

OJ L 90, 30.3.2007, p. 83–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 418–420 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 295 - 297

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/201/oj

30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/83


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. kovo 27 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/757/EB dėl laikinų nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti Bendriją nuo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov. įvežimo ir paplitimo joje

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1292)

(2007/201/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir dėl jų išplitimo joje priemonių (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2002/757/EB (2) valstybių narių buvo pareikalauta laikinai imtis nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti Bendriją nuo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov. įvežimo ir paplitimo joje (toliau – kenksmingas organizmas).

(2)

Remiantis naujausia moksline informacija apie galima žalą, kurią daro kenksmingas organizmas, reikėtų išplėsti ir atnaujinti kenksmingam organizmui neatsparių augalų, medienos ir žievės sąrašą.

(3)

Siekiant išvengti klaidingo supratimo, reikėtų aiškiai nustatyti, kad kiekvieną kartą Bendrijoje vežant konkrečias neatsparių augalų rūšis reikalingas augalų pasas.

(4)

Remiantis pagal Sprendimą 2002/757/EB atliktų oficialių tyrimų rezultatais daroma išvada, kad per metus reikia atlikti bent du oficialius konkrečių rūšių neatsparių augalų tyrimus augimo vietoje augimo laikotarpiu ir taip patvirtinti, jog jie neužkrėsti kenksmingu organizmu. Kad liktų pakankamai laiko prisitaikyti prie šio reikalavimo, jis turėtų būti taikomas nuo 2007 m. gegužės 1 d.

(5)

Remiantis patirtimi, įgyta įgyvendinant likvidavimo priemones protrūkio vietose, daroma išvada, kad priemonės turi būti taikomos ne tik augalams, bet ir augimo terpei bei augalų likučiams. Tos priemonės taip pat turėtų apimti fitosanitarijos priemones augimo paviršiui aplink tokias vietas.

(6)

Be to, būtų tikslinga tęsti valstybių narių atliekamus tyrimus ieškant užsikrėtimo minėtu kenksmingu organizmu įrodymų ir kiekvienais metais pateikti jų rezultatus.

(7)

Tikslinga po kito augimo sezono tikslinti minėtų priemonių taikymo rezultatus ir apsvarstyti galimas tolesnes priemones atsižvelgiant į to tikslinimo rezultatus. Be to, nustatant tolesnes priemones turėtų būti atsižvelgiama į valstybių narių pateikiamą informaciją ir mokslines nuomones.

(8)

Todėl Sprendimą 2002/757/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(9)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2002/757/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„2.   „neatsparūs (kenkėjams) augalai“ – tai: Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursh., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., išskyrus Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh ir Viburnum spp. L. augalai, išskyrus jų vaisius ir sėklas;

3.   „neatspari mediena“ – tai Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. ir Taxus brevifolia Nutt. mediena;

4.   „neatspari žievė“ – tai Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. ir Taxus brevifolia Nutt. nulupta žievė.“;

2)

5 straipsnyje „išvežti iš jų augimo vietos“ pakeičiama į „vežti Bendrijoje“;

3)

6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 1 dalies nuostatų, kasmet iki gruodžio 1 d. apie 1 dalyje nurodytų tyrimų rezultatus pranešama Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.“;

4)

8 straipsnyje „2004 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama į „2008 m. sausio 31 d.“;

5)

priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedo nuostatas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/35/EB (OL L 88, 2006 3 25, p. 9).

(2)  OL L 252, 2002 9 20, p. 37. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/426/EB (OL L 154, 2004 4 30, p. 1).


PRIEDAS

Sprendimo 2002/757/EB priedo 3 punktas iš dalies keičiamas taip:

1)

pirmajame sakinyje „išvežti iš jų augimo vietos“ pakeičiama į „vežami Bendrijoje“;

2)

b papunktyje prieš „arba“ įterpiamas toks sakinys:

„o nuo 2007 m. gegužės 1 d., atliekamus bent du kartus augimo sezonu tinkamu laiku, kai augalai yra aktyvaus augimo stadijoje; patikrinimų dažnumas priklauso nuo konkrečios augalų auginimo sistemos“;

3)

c papunktis pakeičiamas taip:

„c)

augimo vietoje ant minėtų augalų radus kenksmingo organizmo požymių, buvo taikytos atitinkamos procedūros, kuriomis siekta likviduoti kenksmingą organizmą. Jos turėjo apimti bent tokius darbus:

i)

užkrėstų augalų ir visų 2 m spinduliu nuo užkrėstų augalų esančių neatsparių augalų sunaikinimą, įskaitant jų augimo terpę ir augalų likučius;

ii)

visų neatsparių augalų, esančių 10 m spinduliu nuo užkrėstų augalų, ir visų likusių užkrėsto sklypo augalų:

išsaugojimą augimo vietoje,

papildomą oficialų patikrinimą, kuris atliekamas bent du kartus per tris mėnesius po to, kai augalų aktyvaus augimo stadijoje buvo imtasi naikinimo priemonių,

per šį trijų mėnesių laikotarpį nebuvo atliekami jokie kenksmingo organizmo požymius slopinantys veiksmai,

minėtų oficialių patikrinimų metu kenksmingų organizmų augaluose nerasta;

iii)

pakartotinai atlikus visų kitų augimo vietoje esančių neatsparių augalų oficialų intensyvų patikrinimą po to, kai buvo aptiktas organizmas, šių patikrinimų metu kenksmingų organizmų juose nebuvo rasta;

iv)

tinkamos fitosanitarijos priemonės buvo taikytos augimo paviršiui 2 m spinduliu nuo užkrėstų augalų“.


Top