Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0426

2004 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/757/EB dėl laikinų nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti Bendriją nuo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov. įvežimo ir paplitimo joje (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1585)tekstas svarbus EEE

OJ L 154, 30.4.2004, p. 1–7 (ES, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 154, 30.4.2004, p. 1–6 (DA)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 124 - 126
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 124 - 126
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 124 - 126
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 124 - 126
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 124 - 126
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 124 - 126
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 124 - 126
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 124 - 126
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 124 - 126

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/426/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

32004D0426Oficialusis leidinys L 154 , 30/04/2004 p. 0001 - 0007


Komisijos sprendimas

2004 m. balandžio 29 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/757/EB dėl laikinų nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti Bendriją nuo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov. įvežimo ir paplitimo joje

(pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1585)

(tekstas svarbus EEE)

(2004/426/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos Direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje [1], ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1) Jungtinė Karalystė 2002 m. pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov. (toliau — kenksmingas organizmas) protrūkius jos teritorijoje ir apie priemones, kurių ji ėmėsi šiam kenksmingam organizmui kontroliuoti.

(2) Komisijos Sprendimu 2002/757/EB [2] buvo pareikalauta, kad valstybės narės imtųsi laikinų nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių, nukreiptų prieš minėto kenksmingo organizmo įvežimą į Bendriją ir paplitimą joje.

(3) Atlikus oficialius tyrimus pagal Sprendimo 2002/757/EB nuostatas ir atsižvelgus į naujausią informaciją apie minėto kenksmingo organizmo keliamą žalą paaiškėjo, kad šio kenksmingo organizmo šeimininkų, minėtame sprendime pavadintų "neatspariais (kenkėjams) augalais", sąrašą reikėtų išplėsti.

(4) Sprendime 2002/757/EB nustatytos priemonės netaikytinos lapams ir nukirstoms šakoms ir turėtų būti taikomos tik sodinti skirtiems augalams, išvežamiems iš jų augimo vietos Bendrijoje; be to, minėtos priemonės taip pat turėtų būti taikomos sodinti skirtiems Camelia spp. augalams, išskyrus sėklas.

(5) Būtų tikslinga užtikrinti, kad registruoti gamintojai praneštų atsakingoms oficialioms institucijoms apie kiekvieną įtariamą minėto kenksmingo organizmo atsiradimo arba patvirtintą jo nustatymo atvejį.

(6) Be to, būtų tikslinga išplėsti valstybių narių atliekamus tyrimus ieškant užsikrėtimo minėtu kenksmingu organizmu įrodymų, įtraukiant į šiuos tyrimus ir kultūrinius, ir nekultūrinius (iš nevaldomų šaltinių kilusius) augalus.

(7) Tikslinga nuolat vertinti minėtų priemonių taikymo rezultatus ir atsižvelgti į juos svarstant galimas tolesnes priemones. Be to, nustatant tolesnes priemones turėtų būti atsižvelgiama į valstybių narių pateiktiną informaciją ir mokslines nuomones.

(8) Todėl Sprendimą 2002/757/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(9) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2002/757/EB iš dalies keičiamas taip:

1. 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Neatsparūs (kenkėjams) augalai — tai Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Camellia spp., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Leucothoe fontanesiana (Steudel) Sleumer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Pieris spp., Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp. L. (išskyrus Rhododendron simsii Planch.), Sequoia sempervirens (D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium vitis-idaea Britt., Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. ir Viburnum spp. L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas."

2. Žodžiai 3 straipsnio 4 dalyje "Rhododendron spp. augalai, išskyrus Rhododendron simsii Planch. ir Viburnum spp. bei vaisius ir sėklas" pakeičiami taip: "sodinti skirti Viburnum spp., Camellia spp. ir Rhododendron spp. augalai, išskyrus Rhododendron simsii Planch. ir sėklas".

3. 5 straipsnis pakeičiamas taip:

"5 straipsnis

1. Bendrijoje užaugusių sodinti skirtų Viburnum spp., Camellia spp. ir Rhododendron spp. L. augalų, išskyrus Rhododendron simsii Planch. ir sėklas, negalima išvežti iš jų augimo vietos, jei jie neatitinka šio sprendimo priedo 3 punkte nustatytų sąlygų. Šių augalų augintojai registruojami laikantis Tarybos Direktyvos 92/90/EEB [3] nuostatų.

2. Valstybės narės užtikrina, kad registruoti gamintojai praneštų atsakingoms oficialioms institucijoms apie kiekvieną įtariamą minėto kenksmingo organizmo atsiradimo arba patvirtintą jo nustatymo atvejį."

4. 6 straipsnis iš dalies pakeičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

"1) Valstybės narės, siekdamos nustatyti, ar yra užsikrėtimo minėtu kenksmingu organizmu įrodymų, savo teritorijoje atlieka oficialius tyrimus, apimančius ir kultūrinių, ir nekultūrinių augalų tyrimą.";

b) 2 dalyje data "2003 m. lapkričio 1 d." keičiama į "2004 m. lapkričio 1 d.";

c) Šis straipsnis papildomas 3 dalimi:

"3. Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad neatsparių kenkėjams augalų judėjimas atitiktų šiame sprendime nustatytas sąlygas, savo teritorijoje gali imtis atitinkamų priemonių, kad būtų vykdoma oficiali tokio judėjimo kontrolė."

5. 8 straipsnyje data "2003 m. gruodžio 31 d." keičiama į "2004 m. gruodžio 31 d."

6. Priedas iš dalies pakeičiamas taip, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/31/EB (OL L 85, 2004 3 23, p. 18).

[2] OL L 252, 2002 9 20, p. 37.

[3] OL L 344, 1992 11 26, p. 38.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Sprendimo 2002/757/EB priedas iš dalies pakeičiamas taip:

1. 1a punkto pirmoje pastraipoje ir 2 punkte žodžiai "Direktyvos 2000/29/EB 7 arba 8 straipsnyje" pakeičiami žodžiais "Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalyje".

2. 3 punktas pakeičiamas taip:

"3. Bendrijoje užaugę sodinti skirti Viburnum spp., Camellia spp. ir Rhododendron spp. L. augalai, išskyrus Rhododendron simsii Planch. bei sėklas, gali būti išvežti iš augimo vietos tik su augalų pasu ir tik tada, kai:

a) jie yra iš vietovių, kuriose minėtas organizmas nėra paplitęs; arba

b) nuo paskutiniojo pasibaigusio vegetacijos ciklo pradžios ant augalų augimo vietose neaptikta jokių kenksmingo organizmo požymių nei oficialių patikrinimų metu, nei vykdant laboratorinius įtariamų požymių tyrimus, atliekamus bent vieną kartą, pasirenkant tinkamą laiką, kai augalai yra aktyvaus augimo stadijoje; arba

c) augimo vietoje ant minėtų augalų radus kenksmingo organizmo požymių buvo pritaikytos atitinkamos procedūros, kurių tikslas — likviduoti kenksmingą organizmą, bent jau sunaikinant užkrėstus augalus ir visus 2 m spinduliu nuo jų esančius organizmui neatsparius augalus, ir

i) visi neatsparūs augalai, esantys 10 m spinduliu nuo užkrėstų augalų, ir visi likę užkrėsto sklypo augalai:

- buvo išsaugoti augimo vietoje,

- buvo patikrinti, atliekant oficialius papildomus patikrinimus augalų aktyvaus augimo stadijoje ne mažiau kaip du kartus per tris mėnesius nuo dienos, kai buvo imtasi išnaikinimo priemonių, ir,

- per šį trijų mėnesių laikotarpį nebuvo atliekami jokie kenksmingo organizmo požymius slopinantys veiksmai, tačiau

- minėtų oficialių patikrinimų metu kenksmingų organizmų augaluose nerasta,

ii) visi kiti augimo vietoje esantys organizmui neatsparūs augalai buvo dar kartą intensyviai patikrinti ir šių patikrinimų metu kenksmingų organizmų juose nerasta."

3. Pridedamas 4 punktas:

"4. Valstybės narės, aptikusios kenksmingo organizmo požymių kitur Bendrijoje, nei ant gamybos vietose augančių augalų, imasi atitinkamų priemonių, bent jau neleisdamos kenksmingam organizmui plisti. Šios priemonės gali apimti zonos, kurioje jos bus įgyvendinamos, nustatymą.".

--------------------------------------------------

Top