Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0467

2010/467/ES: 2010 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2007/365/EB nuostatos dėl neatsparių augalų ir dėl priemonių, kurių reikia imtis aptikus Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 5640)

OJ L 226, 28.8.2010, p. 42–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 98 - 101

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/467/oj

28.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 226/42


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. rugpjūčio 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2007/365/EB nuostatos dėl neatsparių augalų ir dėl priemonių, kurių reikia imtis aptikus Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 5640)

(2010/467/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2007/365/EB (2) reikalaujama, kad valstybės narės priimtų priemones, skirtas apsisaugoti nuo Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (toliau – minėtas organizmas) įvežimo ir išplitimo jose. Be to, valstybės narės privalo atlikti oficialius kasmetinius tyrimus dėl minėto organizmo buvimo ar tam tikrų palminių šeimos augalų užkrėtimo minėtu organizmu įrodymų jų teritorijose ir pranešti Komisijai bei kitoms valstybėms narėms apie tų tyrimų rezultatus.

(2)

2009 m. valstybėse narėse atlikus oficialius kasmetinius tyrimus paaiškėjo, kad minėtu organizmu taip pat užkrėsti palminių šeimai priklausančių rūšių augalai, kurie Sprendime 2007/365/EB nėra apibrėžti kaip neatsparūs augalai. Todėl, kad tame sprendime nustatytas skubias priemones būtų galima taikyti palminių šeimai priklausančių rūšių augalams, būtina šių rūšių augalus įtraukti į Sprendimo 2007/365/EB neatsparių augalų sąrašą.

(3)

Komisijai atlikus patikrinimų misijas valstybėse narėse (visų pirma 2009 m.) paaiškėjo, kad Sprendimo 2007/365/EB taikymas atsižvelgiant į priemones, kurių reikėjo imtis aptikus minėtą organizmą, nebuvo visiškai patenkinamas. Be tų patikrinimų misijų rezultatų Komisija 2010 m. sausio mėn. iš ekspertų grupės, kurią Komisija sudarė tam tikslui ir kuriai priklausė visų valstybių narių, kuriose buvo aptiktas minėtas organizmas, ekspertai, ir 2010 m. gegužės mėn. Ispanijoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje minėto organizmo klausimais taip pat gavo papildomos informacijos apie minėto organizmo kontrolės, jo plitimo sustabdymo ir išnaikinimo metodus. Atsižvelgiant į tų patikrinimų misijų rezultatus ir į 2010 m. gautą informaciją būtina padaryti tam tikrus Sprendimo 2007/365/EB pakeitimus.

(4)

Iš 2009 ir 2010 m. gautos informacijos galima spręsti, kad minėto organizmo išplitimo importuojant neatsparius augalus iš trečiųjų šalių ar teritorijų, kuriose buvo aptiktas minėtas organizmas, rizikos dėl neaiškių minėto organizmo biologinių ypatybių neįmanoma deramai sumažinti taikant atitinkamas prevencines priemones. Taikant tokias priemones neįmanoma tinkamai užkirsti kelią minėto organizmo plitimui nuo neatsparių augalų, kurie yra užkrėsti, bet simptomų nematyti. Todėl būtina iš tokių trečiųjų šalių ir jų teritorijų importuotus neatsparius augalus atvežti į tokią vietą Sąjungoje, kurioje jie būtų visiškai fiziškai apsaugoti.

(5)

Jei minėti organizmai aptinkami valstybėje narėje arba jos dalyje, kurioje jų anksčiau nebuvo, ta valstybė narė turėtų nedelsdama (bet kuriuo atveju per penkias dienas) apie tai pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Šiam tikslui taip pat reikėtų užtikrinti, kad nedelsiant būtų informuotos tos valstybės narės atsakingosios oficialios įstaigos. Dauguma atvejų atitinkamos valstybės narės turėtų apibrėžti demarkacinę zoną, parengti veiksmų planą ir tą planą įgyvendinti. Kad būtų lengviau taikyti integruotą organizmo išnaikinimo metodą, veiksmų plane turėtų būti nurodytos visos priemonės, tų priemonių taikymo priežastys, padėties aprašymas, moksliniai duomenys ir kriterijai, kuriais remiantis priemonės buvo pasirinktos.

(6)

Tačiau kai kuriais atvejais gali būti nustatyta, kad užkrėsti tik vienos siuntos augalai toje zonoje, kurioje anksčiau 10 km spinduliu aplink tuos užkrėstus augalus minėto organizmo nustatyta nebuvo, kad užkratas susijęs tik su siunta, kuri neseniai buvo atvežta į tą zoną, ir kad siunta minėtu organizmu buvo užkrėsta prieš vežimą. Tokiais atvejais, ir tik tada, kai nėra pavojaus, kad minėtas organizmas išplis, valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę nuspręsti nenustatyti demarkacinės zonos ir taikyti tik tokias oficialias priemones, kaip užkrėstos medžiagos sunaikinimas, intensyvių tyrimų programų vykdymas ir atitinkamos augalų medžiagos atsekimas.

(7)

Kad pateiktų Komisijai ir kitoms valstybėms narėms išsamią informaciją apie minėtų organizmų plitimą ir apie oficialias priemones, kurių imtasi jiems išnaikinti, atitinkamos valstybės narės Komisijai turėtų pateikti oficialius kasmetinius tyrimus kartu su naujausiais veiksmų planais ir, jei taikoma, naujausią demarkacinių zonų sąrašą su tų zonų aprašymu ir buvimo vieta.

(8)

Todėl Sprendimas 2007/365/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(9)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2007/365/EB iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

neatsparūs augalai – tai Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei ir Washingtonia spp. augalai, kurių kamieno skersmuo ties pamatu ne mažesnis kaip 5 cm, išskyrus jų vaisius ir sėklas;“

2.

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Tyrimai ir pranešimai

1.   Valstybės narės atlieka oficialius kasmetinius tyrimus dėl minėto organizmo buvimo ar palminių šeimos augalų užkrėtimo minėtu organizmu įrodymų jų teritorijose.

Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 2 dalies nuostatų, apie šių tyrimų rezultatus pranešama Komisijai ir kitoms valstybėms narėms iki kiekvienų metų vasario 28 d. Valstybėse narėse, kuriose aptiktas minėtas organizmas, prie tokio pranešimo turi būti pridedami:

a)

naujausia pagal 6 straipsnio 1 dalį priimto veiksmų plano versija;

b)

naujausias pagal 6 straipsnio 1 dalį nustatytų demarkacinių zonų sąrašas su naujausia informacija (tų zonų aprašymas ir buvimo vieta, įskaitant žemėlapius).

2.   Valstybės narės užtikrina, kad apie bet kokį įtariamą arba nustatytą minėtą organizmą jų teritorijoje esančioje zonoje bus nedelsiant pranešta tos valstybės narės atsakingajai oficialiai įstaigai.

3.   Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 2 dalies, valstybė narė bet kuriuo atveju per penkias dienas raštu praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie nustatytą minėtą organizmą jos teritorijoje esančioje zonoje, kurioje jo anksčiau nebuvo.“

3.

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Išnaikinimo priemonės, demarkacinės zonos ir veiksmų planai

1.   Jeigu išnagrinėjus 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų tyrimų rezultatus, 5 straipsnio 2 2 dalyje nurodytus pranešimus arba bet kurio kito šaltinio informaciją yra minėto organizmo buvimo valstybės narės teritorijoje įrodymų, ta valstybė narė nedelsdama:

a)

apibrėžia demarkacinę zoną pagal II priedo 1 punktą;

b)

parengia veiksmų planą ir jį įgyvendina toje demarkacinėje zonoje pagal II priedo 3 punktą, taip pat nustato oficialias priemones pagal II priedo 2 punktą.

2.   Jei valstybė narė apibrėžia demarkacinę zoną ir parengia veiksmų planą pagal 1 dalį, ji tuos duomenis per vieną mėnesį nuo pranešimo pagal 5 straipsnio 3 dalį pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Šiame pranešime pateikiamas tos demarkacinės zonos aprašymas, žemėlapis ir minėtas veiksmų planas.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalies b punkte nurodytą veiksmų planą ir technines priemones įgyvendina techninę kvalifikaciją turintys ir tinkamai įgalioti valstybės tarnautojai ir (arba) kvalifikuoti tarpininkai ar subjektai, arba kad jie būtų įgyvendinami bent prižiūrint atsakingosioms oficialioms įstaigoms.

4.   Valstybės narės gali nukrypti nuo įpareigojimo apibrėžti 1 dalies a punkte nurodytą demarkacinę zoną tais atvejais, kai išnagrinėjus 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų tyrimų rezultatus, 5 straipsnio 2 dalyje nurodytus pranešimus arba bet kurio kito šaltinio informaciją, įrodyta, kad:

a)

užkrėsti tik vienos siuntos neatsparūs augalai toje zonoje, kurioje anksčiau 10 km spinduliu aplink tuos užkrėstus augalus minėto organizmo nustatyta nebuvo;

b)

ta siunta į atitinkamą zoną buvo įvežta ne anksčiau kaip prieš 5 mėnesius ir kad ji buvo užkrėsta prieš įvežimą; ir

c)

atsižvelgiant į patikimus mokslinius principus, minėto organizmo biologinius ypatumus, užkrato išplitimo lygį, metų laiką ir į konkretų neatsparių augalų pasiskirstymą atitinkamoje valstybėje narėje nuo užkrėstos siuntos įvežimo į zoną nebuvo kilęs minėto organizmo išplitimo pavojus.

Tokiais atvejais valstybės narės pagal II priedo 3 punktą parengia veiksmų planą, bet gali nuspręsti neapibrėžti demarkacinės zonos ir taikyti tik tokias II priedo 3 punkte nurodytas oficialias priemones, kaip užkrėstos medžiagos sunaikinimas, intensyvių tyrimų programų vykdymas ne mažesniu kaip 10 km spinduliu aplink užkratą esančioje zonoje ir atitinkamos augalų medžiagos atsekimas.“

4.

Sprendimo 2007/365/EB priedai iš dalies keičiami remiantis šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugpjūčio 17 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  OL L 139, 2007 5 31, p. 24.


PRIEDAS

Sprendimo 2007/365/EB priedai iš dalies keičiami taip:

1.

I priedo 2 punkto d papunktis pakeičiamas taip:

„d)

jeigu buvo importuoti pagal šio priedo 1 punkto c papunktį, po įvežimo į Sąjungą buvo auginami auginimo vietoje valstybėje narėje bent vienerius metus prieš vežimą ir:

i)

šiuo laikotarpiu neatsparūs augalai buvo laikomi vietoje, kurioje jie buvo fiziškai visiškai apsaugoti nuo užkrėtimo minėtu organizmu ir (arba) nuo jo išplitimo; ir

ii)

šiuo laikotarpiu per ne rečiau kaip kas tris mėnesius atliekamus oficialius patikrinimus nebuvo aptikta minėto organizmo požymių.“

2.

II priedo 2 punktas pakeičiamas taip:

„2.   Demarkacinėse zonose taikomos oficialios priemonės

6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos oficialios priemonės, kurių reikia imtis demarkacinėse zonose, yra tokios:

a)

tinkamos kovos su minėtu organizmu siekiant jį išnaikinti priemonės, taip pat:

i)

užkrėstų neatsparių augalų sunaikinimas arba, prireikus, visiška jų mechaninė sanitarija;

ii)

apsaugos nuo bet kokio minėto organizmo išplitimo priemonės jį naikinant arba atliekant sanitarijos veiksmus arti jo taikant chemines priemones;

iii)

atitinkamas neatsparių augalų apdorojimas;

iv)

prireikus, masinės feromonų gaudyklės užkrėstose zonose;

v)

prireikus, neatsparių augalų keitimas atspariais;

vi)

bet kokia kita priemonė minėtam organizmui išnaikinti;

b)

intensyvi stebėsena, vykdoma siekiant nustatyti minėto organizmo buvimą atliekant atitinkamus patikrinimus ir taikant atitinkamus metodus, įskaitant feromonų gaudykles bent užkrėstose zonose;

c)

jei būtina, specialiosios priemonės, skirtos ypatingiems atvejams arba sunkumams, dėl kurių veikiausiai būtų sutrukdyta arba kliudoma minėtas priemones įgyvendinti ar jų įgyvendinimas vėluotų, visų pirma susijusios su visų neatsparių užkrėstų arba įtariamų užsikrėtusių augalų, nepaisant jų buvimo vietos, viešos ar privačios nuosavybės arba už juos atsakingo asmens ar subjekto, prieinamumu ir tinkamu išnaikinimu.

3.   Veiksmų planų rengimas ir įgyvendinimas

6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytame veiksmų plane turi būti išsamus oficialių priemonių, kurių ėmėsi ar ketina imtis atitinkama valstybė narė minėtam organizmui išnaikinti, aprašymas. Jame turi būti nurodytas kiekvienos iš tų priemonių įgyvendinimo laikotarpis. Veiksmų plane turi būti atsižvelgta į Tarptautinį fitosanitarijos priemonių standartą Nr. 9 (1) ir remiamasi integruotu metodu vadovaujantis Tarptautiniame fitosanitarijos priemonių standarte Nr. 14 (2) nustatytais principais.

Veiksmų plane, skirtame 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytoms demarkacinėms zonoms, kuriose per pastaruosius trejus metus atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad per vienerius papildomus metus minėto organizmo išnaikinti neįmanoma, daugiausia dėmesio turėtų būti skirta minėto organizmo plitimo užkrėstoje zonoje sustabdymui ir jo nuslopinimui, ilgainiui siekiant jį visiškai išnaikinti; įgyvendinant veiksmų planą šie tikslai taip pat turėtų būti pagrindiniai.

Veiksmų plane turėtų būti numatytos bent 2 punkte nurodytos oficialios priemonės. Veiksmų plane turi būti numatytos visos 2 punkto a papunktyje išvardytos priemonės ir įgyvendintinų priemonių pasirinkimo priežastys, buvimo vietos aprašymas, moksliniai duomenys ir kriterijai, kuriais remiantis priemonės buvo pasirinktos.


(1)  Maro išnaikinimo programų gairės. Pamatinis standartas ISPM Nr. 9, Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas, Roma.

(2)  Integruotų priemonių naudojimas taikant sisteminį maro rizikos valdymo metodą. Pamatinis standartas ISPM Nr. 14, Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas, Roma.“


Top