Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0179

2015 m. vasario 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/179, kuriuo valstybėms narėms leidžiama nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės Jungtinių Valstijų gynybos departamento kontroliuojamų šaudmenų dėžių, pagamintų iš spygliuočių ( Coniferales ) medienos (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 445)

OJ L 30, 6.2.2015, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/179/oj

6.2.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 30/38


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/179

2015 m. vasario 4 d.

kuriuo valstybėms narėms leidžiama nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės Jungtinių Valstijų gynybos departamento kontroliuojamų šaudmenų dėžių, pagamintų iš spygliuočių (Coniferales) medienos

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 445)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnio 1 dalį kartu su tos direktyvos IV priedo A dalies I skirsnio 2 punktu valstybės narės draudžia įvežti į Sąjungą medinę pakavimo medžiagą, jei ji nebuvo apdorota patvirtintu fitosanitarinio apdorojimo būdu, kaip nustatyta Tarptautiniame fitosanitarijos priemonių standarte Nr. 15 (2) ir jei ji nepaženklinta tame pačiame standarte nurodytu ženklu, nurodančiu, kad medinė pakavimo medžiaga apdorota tokiu fitosanitarinio apdorojimo būdu. Tačiau pagal minėtos direktyvos 15 straipsnio 1 dalį gali būti numatytos nuo tų nuostatų nukrypti leidžiančios nuostatos, jeigu nustatyta, kad nėra kenksmingųjų organizmų paplitimo rizikos;

(2)

tam tikra spygliuočių (Coniferales) mediena, iš kurios gaminamos dėžės, faktiškai naudojamos šaudmenims transportuoti, ir kurios pagamintos ne vėliau kaip 2007 m. rugpjūčio 31 d. ir yra Jungtinių Valstijų kilmės, neatitinka Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnio 1 dalyje ir tos direktyvos IV priedo A dalies I skirsnio 2 punkte nustatytų sąlygų. Toliau tokios dėžės vadinamos dėžėmis;

(3)

Komisija, remdamasi Jungtinių Valstijų pateikta informacija, padarė išvadą, kad dėžės nekelia jokios kenksmingųjų organizmų paplitimo rizikos, jei laikomasi tam tikrų sąlygų dėl žievės nebuvimo arba riboto jos buvimo dėžių sudėtyje, dėl dėžių apdorojimo, taisymo, jų laikymo ir transportavimo;

(4)

todėl valstybės narės turėtų leisti įvežti dėžes į savo teritoriją, taip pat jas savo teritorijoje laikyti ir pervežti, jei laikomasi 3 konstatuojamojoje dalyje nurodytų sąlygų, o Direktyvos 2000/29/EB nuostatos turėtų būti taikomos dėžes iškrovus;

(5)

siekiant užtikrinti veiksmingą kontrolę ir galimos fitosanitarinės rizikos apžvalgą, bet kuris asmuo, gabenantis arba sandėliuojantis dėžes po dėstomojoje dalyje nurodytų patikrinimų, turėtų pranešti atsakingajai oficialiai institucijai apie tokį gabenimą arba sandėliavimą ir apie susijusias dėžes;

(6)

valstybės narės turėtų informuoti vienos kitas ir Komisiją, jei jos gauna informacijos apie siuntą, neatitinkančią 3 konstatuojamojoje dalyje nurodytų sąlygų. Siekiant įvertinti, kaip taikomas šis sprendimas, jos turėtų Komisijai ir kitoms valstybėms narėms kasmet pateikti informaciją apie importą;

(7)

atsižvelgiant į nukrypti leidžiančios nuostatos priežastis, yra tikslinga leisti ją taikyti trejų metų laikotarpį;

(8)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Leidimas numatyti nukrypti leidžiančią nuostatą

Nukrypdamos nuo Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnio 1 dalies kartu su tos direktyvos IV priedo A dalies I skirsnio 2 punktu, valstybės narės gali leisti įvežti į savo teritoriją spygliuočių (Coniferales) medieną, iš kurios gaminamos Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės Jungtinių Valstijų gynybos departamento kontroliuojamos dėžės, faktiškai naudojamos šaudmenims transportuoti, ir kurios pagamintos ne vėliau kaip 2007 m. rugpjūčio 31 d. (toliau – dėžės), kurios atitinka šio sprendimo priede nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Įsipareigojimas pranešti

1.   Importuotojas bent prieš penkias darbo dienas praneša valstybės narės atsakingajai oficialiai institucijai arba valstybių narių atsakingosioms oficialioms institucijoms apie įvežimo punktą ir apie pirmąją sandėliavimo vietą, kitą nei įvežimo punktas, ir apie savo ketinimus įvežti siuntą.

2.   1 dalyje nurodytame pranešime pateikiama tokia informacija:

a)

numatoma įvežimo data;

b)

atitinkamos siuntos aprašas, identifikuojant ją sudarančias dėžes;

c)

importuotojo pavadinimas (pavardė, vardas) ir adresas;

d)

numatomas įvežimo punktas;

e)

pirmosios sandėliavimo vietos, kitos nei įvežimo punktas, adresas.

3 straipsnis

Atsakingųjų oficialių institucijų patikrinimai

Valstybės narės, kurios teritorijoje yra pirmoji sandėliavimo vieta, kita nei įvežimo punktas, atsakingoji oficiali institucija patikrina kiekvienos siuntos reprezentatyviojo ėminio atitiktį šiems priedo punktams:

a)

1 ir 2 punktui dėl atitinkamų ženklų nurodymo;

b)

4 punktui dėl žievės nebuvimo;

c)

5 punktui dėl drėgmės kiekio;

d)

7 punktui dėl lydimojo dokumento.

4 straipsnis

Sandėliavimas ir gabenimas

1.   Prieš atliekant patikrinimus ir juos atlikus, kaip nurodyta 3 straipsnyje, dėžės sandėliuojamos uždarose patalpose.

2.   Jei dėžės gabenamos prieš atliekant patikrinimus arba juos atlikus, kaip nurodyta 3 straipsnyje, jos gabenamos uždarose talpyklose arba visiškai uždengtos apsaugine danga.

3.   Jei dėžės gabenamos atlikus patikrinimus, kaip nurodyta 3 straipsnyje, dėžes gabenantis asmuo praneša atsakingosioms oficialioms institucijoms apie išgabenimo vietą ir apie paskirties vietą bei atitinkamų dėžių kiekį ir identifikavimą.

Jei dėžės sandėliuojamos atlikus patikrinimus, kaip nurodyta 3 straipsnyje, kitoje vietoje nei vieta, kurioje buvo atlikti patikrinimai, jas sandėliuojantis asmuo praneša atsakingajai oficialiai institucijai apie sandėliavimo vietą ir atitinkamų dėžių kiekį ir identifikavimą.

5 straipsnis

Pranešimas apie neatitikimą

Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie kiekvieną siuntą, neatitinkančią priede nustatytų reikalavimų.

Pranešama ne vėliau kaip per tris darbo dienas po to, kai atsakingoji oficiali institucija informuojama apie tokią siuntą.

6 straipsnis

Importo ataskaitos

Valstybė narė, kurios teritorijoje yra pirmoji sandėliavimo vieta, kita nei įvežimo punktas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalyje, iki kiekvienų metų sausio 31 d. pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms informaciją apie siuntų, įvežtų į jos teritoriją, skaičių ir ataskaitą apie patikrinimus, kaip nurodyta 3 straipsnyje, atliktus nuo praėjusių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

7 straipsnis

Galiojimo pabaigos data

Šis sprendimas galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.

8 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. vasario 4 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  ISPM 15. 2009 m. Medinės pakavimo medžiagos reguliavimo tarptautinėje prekyboje gairės. Roma, IPPC, FAO.


PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTI REIKALAVIMAI DĖŽĖMS

1 straipsnyje nurodytos dėžės atitinka šiuos reikalavimus:

1)

ant dėžių nurodytas ženklas, kuriuo patvirtinama, kad jos pagamintos ne vėliau kaip 2007 m. rugpjūčio 31 d.;

2)

ant dėžių nurodytas ženklas, kuriuo patvirtinama, kad jos apdorotos Jungtinių Amerikos Valstijų aplinkos apsaugos agentūros patvirtintu medienos antiseptiku;

3)

jei dėžės buvo taisytos po 2007 m. rugsėjo 1 d., tuo tikslu naudota mediena atitinka Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 2 punkte nustatytus reikalavimus;

4)

dėžės yra pagamintos iš bežievės medienos, išskyrus matomus atskirus mažus žievės gabalėlius, kuriuos galima aiškiai atskirti, kurie atitinka vieną iš šių reikalavimų:

a)

jie yra siauresni nei 3 cm (nepriklausomai nuo ilgio) arba

b)

jei jie platesni nei 3 cm, bendras kiekvieno atskiro žievės gabalėlio paviršiaus plotas yra mažesnis nei 50 cm2;

5)

dėžių drėgmės kiekis yra ne daugiau kaip 20 %;

6)

jos visada buvo sandėliuojamos uždarose patalpose ir transportuojamos uždarose talpyklose arba visiškai uždengtos apsaugine danga;

7)

prie jų pridedamas Jungtinių Valstijų gynybos departamento išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad laikomasi 4, 5 ir 6 punktuose nustatytų reikalavimų.


Top