Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0535

2012/535/ES: 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl neatidėliotinų priemonių pušinių stiebinių nematodų Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. plitimui Sąjungoje užkirsti (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 6543)

OJ L 266, 2.10.2012, p. 42–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 220 - 230

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/535/oj

2.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 266/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. rugsėjo 26 d.

dėl neatidėliotinų priemonių pušinių stiebinių nematodų Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. plitimui Sąjungoje užkirsti

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 6543)

(2012/535/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2006/133/EB (2) reikalaujama, kad valstybės narės laikinai imtųsi papildomų priemonių dėl pušinių stiebinių nematodų (toliau – PSN) plitimo Portugalijos zonose, išskyrus tas, kuriose jų neaptikta. PSN protrūkiai Ispanijoje ir pakartotinis kitų valstybių narių PSN nustatymas užkrėstoje pušies medienoje, medinėje pakavimo medžiagoje ir žievėje iš Portugalijos rodo, kad išaugo rizika PSN išplisti kitose zonose nei Portugalijos zonos, kuriose PSN aptikta. PSN plitimo Sąjungoje ekonominis, socialinis ir aplinkos poveikis būtų nepriimtinai didelis. Todėl tikslinga išplėsti su PSN susijusių priemonių mastą visoms valstybėms narėms;

(2)

siekiant užkirsti kelią PSN patekimui ir plitimui, valstybės narės turėtų atlikti metinius tyrimus PSN buvimui zonose, kuriose jų neaptikta, nustatyti ir patvirtinti nenumatytų atvejų planus, kad jos būtų pasirengusios veiksmams nustačius PSN buvimą;

(3)

tuo atveju, jei PSN nustatomi zonoje, kurioje jų nebuvo aptikta, valstybės narės turėtų nustatyti demarkacines teritorijas, kuriose turi būti taikomos naikinimo priemonės. Priemonės turėtų apimti prevencinį neatsparių augalų kirtimą užkrėstoje zonoje ir 500 m spinduliu apie PSN užkrėstus augalus ir intensyvų PSN stebėjimą demarkacinėje teritorijoje;

(4)

jei valstybė narė nusprendžia, kad šiuos neatsparius augalus nukirsti 500 m spinduliu apie PSN užkrėstus augalus būtų neproporcinga, pavyzdžiui, jei paveiktos zonos apima teritorijas, saugomas pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (3) ir pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (4), reikėtų įvertinti galimybę taikyti alternatyvias rizikos valdymo priemones ir nukirsti mažiau neatsparių augalų. Tokiu atveju turėtų būti nustatytos alternatyvios apsaugos priemonės, skirtos užtikrinti lygiavertį PSN plitimo rizikos mažinimo lygį;

(5)

pagrindinis su PSN susijusių priemonių tikslas turėtų būti naikinimas, o izoliavimo priemonės taikomos tik tuomet, jei išnaikinimo tikslas nėra įmanomas. Siekiant užtikrinti, kad išnaikinimo tikslas būtų pasiektas esant tokiai galimybei, valstybės narės turėtų vykdyti naikinimo priemones bent ketverius metus. Vis dėlto, jei išnaikinimas neįmanomas, tam tikrais atvejais valstybėms narėms turėtų būti leidžiama taikyti izoliavimo priemones net nepasibaigus ketverių metų laikotarpiui;

(6)

valstybės narės turėtų pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, kokias naikinimo ir izoliavimo priemones jos taiko arba nusprendė taikyti;

(7)

susiję subjektai ir visuomenė turėtų būti informuojami apie naikinimo ir izoliavimo priemones, kurių buvo imamasi;

(8)

neatsparių augalų ir neatsparios medienos ir žievės vežimui demarkacinėse teritorijose ir už jų ribų turėtų būti taikomi tam tikri apribojamai. Valstybės narės turėtų tikrinti, ar tų draudimų ir apribojimų laikomasi, ir, jei reikia, nustatyti taisomuosius veiksmus;

(9)

jei nustatant apribojimus dėl neatsparios medienos ir žievės vežimo nustatomi reikalavimai apdoroti tokią medieną ir žievę, valstybės narės turėtų suteikti leidimus ir prižiūrėti įmones, turinčias tinkamą įrangą tokiam apdorojimui atlikti ir galinčias išduoti augalų pasus arba ženklinti apdorotą neatsparią medieną arba žievę. Turėtų būti nustatytos tokių įmonių leidimų suteikimo ir priežiūros taisyklės. Taip pat turėtų būti nustatytos medinės pakavimo medžiagos gamintojų, kurie atlieka ženklinimą, leidimų suteikimo ir priežiūros taisyklės;

(10)

valstybės narės ir atitinkami subjektai turėtų turėti prieigą prie informacijos apie įmones, kurioms suteikti tie leidimai. Todėl Komisija turėtų sudaryti ir atnaujinti apdorojimo įmonių, turinčių leidimus, ir medinės pakavimo medžiagos gamintojų, turinčių leidimus, sąrašą;

(11)

todėl Sprendimas 2006/133/EB turėtų būti panaikintas;

(12)

šis sprendimas turėtų būti peržiūrėtas po trejų metų, atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą;

(13)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   neatsparūs augalai– tai Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. ir Tsuga Carr. augalai (išskyrus vaisius ir sėklas);

b)   neatspari mediena– tai spygliuočių (Coniferales) mediena, išskyrus Taxus L. ir Thuja L. pjautinę medieną ir rąstus;

c)   neatspari žievė– tai spygliuočių (Coniferales) žievė;

d)   gamybos vieta– tai bet kokios patalpos, naudojamos kaip vienas gamybos padalinys. Jam gali priklausyti gamybos vietos, kurios fitosanitariniais tikslais administruojamos atskirai;

e)   užkrato pernešėjas– tai genties Monochamus Megerle in Dejean, 1821 m., vabalas;

f)   užkrato pernešėjų skraidymo sezonas– tai laikotarpis nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d., išskyrus atvejus, kai techniškai ir moksliškai pagrindžiama kitokia užkrato pernešėjų skraidymo sezono trukmė, atsižvelgiant į keturių papildomų savaičių prieš numatomo skraidymo sezono pradžią ir po jo pabaigos saugos laikotarpį;

g)   medinė pakavimo medžiaga– tai mediena ar medienos gaminiai, naudojami prekėms paremti, apsaugoti arba gabenti – pakavimo dėžės, dėžutės, apkalos, statinės ir panaši tara, padėklai, dėžių padėklai ir kitų krovimo skydai, padėklų apvadai ir paklotai po kroviniu, faktiškai naudojami arba nenaudojami gabenant objektus. Šis terminas neapima perdirbtos medienos, pagamintos apdorojant klijais, karščiu, slėgiu arba jų deriniu, ir tik iš medienos pagamintos pakavimo medžiagos, kurios storis yra 6 mm arba mažesnis.

2 straipsnis

Tyrimai zonose, kuriose PSN neaptikta

1.   Valstybės narės, siekdamos nustatyti, ar jų teritorijoje tose zonose, kuriose pušinių stiebinių nematodų (toliau – PSN) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. pirmiau neaptikta, yra PSN buvimo įrodymų, kasmet atlieka neatsparių augalų, neatsparios medienos, žievės ir užkrato pernešėjo tyrimus.

Tie tyrimai apima neatsparių augalų, neatsparios medienos, žievės ir užkrato pernešėjų mėginių rinkimą ir laboratorinius tyrimus. Mėginių skaičius nustatomas vadovaujantis aiškiais mokslo ir technikos principais.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje nurodytų tyrimų aprašymą: nurodo tyrimo vietų skaičių, teritorijas, kurias numatoma patikrinti ir mėginių, kuriuos ketinama kasmet ištirti laboratorijoje, skaičių. Tame aprašyme privalo atsispindėti mokslo ir technikos principai, kuriais tyrimai yra pagrįsti.

Toks aprašymas Komisijai pateikiamas iki tų metų, kuriais tyrimai turi būti atlikti, kovo 1 d.

3.   Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 1 dalyje nurodytų tais metais atliktų tyrimų rezultatus iki kitų metų kovo 1 d.

3 straipsnis

Laboratorinis tyrimas

Laboratorinis tyrimas PSN neatspariuose augaluose, neatsparioje medienoje, žievėje ir užkrato pernešėjuose nustatyti atliekamas vadovaujantis Europos ir Viduržemio jūros regiono augalų apsaugos organizacijos (toliau – EPPO) PM7/4(2) standarto Bursaphelenchus xylophilus diagnostikos protokolu (5). Tame standarte numatytus metodus galima papildyti arba pakeisti moksliškai patvirtintais molekulinės diagnostikos metodais, kurie savo jautrumu ir patikimumu nenusileidžia EPPO standarte nurodytiems metodams.

4 straipsnis

Nenumatytų atvejų planai

1.   Kiekviena valstybė narė iki 2013 m. gruodžio 31 d. parengia planą, kuriame būtų nustatyti veiksmai, kurių būtų imamasi pagal 5–16 straipsnius, jos teritorijoje patvirtinus arba įtarus PSN (toliau – nenumatytų atvejų planas).

2.   Nenumatytų atvejų plane nustatoma:

a)

su šiais veiksmais susijusių įstaigų ir atsakingos institucijos vaidmuo ir pareigos;

b)

taisyklės, pagal kurias apie šiuos veiksmus pranešama susijusioms įstaigoms, atsakingai institucijai bei susijusiam privačiam sektoriui ir visuomenei;

c)

laboratorinių tyrimų taisyklės ir

d)

su šiais veiksmais susijusių įstaigų personalo mokymo taisyklės.

3.   Valstybės narės pateikia savo nenumatytų atvejų planus vertinimui ir peržiūrai.

4.   Komisijai pageidaujant, valstybės narės pateikia jai savo nenumatytų atvejų planus.

5 straipsnis

Demarkacinės teritorijos

1.   Jei metinio tyrimo, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalyje, rezultatai rodo, kad PSN aptikta neatspariame augale valstybės narės teritorijos dalyje, kurioje jų pirmiau neaptikta, arba jei yra kitokių PSN buvimo įrodymų, atitinkama valstybė narė nedelsdama nustato demarkacinę teritoriją pagal 2 dalį.

Jei PSN aptinkama užkrato pernešėjuose arba neatsparios medienos, neatsparios žievės arba medinės pakavimo medžiagos kroviniuose, atitinkama valstybė narė atlieka tyrimą šalia tos vietos, kurioje užkrato pernešėjai buvo pagauti arba šalia tos vietos, kurioje neatspari mediena, neatspari žievė arba medinė pakavimo medžiaga buvo nustatant PSN. Jei tyrimo rezultatai rodo, kad PSN aptikta neatspariame augale, taip pat taikoma 1 pastraipa.

2.   Demarkacinę teritoriją sudaro zona, kurioje PSN buvo aptikta (toliau – užkrėsta zona) ir zona aplink užkrėstą zoną (toliau – buferinė zona). Buferinės zonos plotis turi būti ne mažesnis nei 20 km.

Jei taikomos naikinimo priemonės pagal 6 straipsnį, atitinkama valstybė narė gali nuspręsti sumažinti buferinės zonos plotį iki 6 km, jei dėl tokio sumažinimo sunaikinimas netampa neįmanomu.

3.   Jei PSN aptikta buferinėje zonoje, nedelsiant pagal 1 dalį ir atsižvelgiant į aptikimą nustatoma nauja demarkacinė teritorija.

Užuot nustačius naują, gali būti keičiama esama demarkacinė teritorija, jei joje taikomos naikinimo priemonės pagal 6 straipsnį.

Apie bet kokį PSN buvimo buferinėje zonoje įrodymą nedelsiant pranešama Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

4.   Jei PSN aptikta valstybės narės teritorijoje, o demarkacinė teritorija apimtų vienos ar kelių kitų valstybių narių teritoriją, kita valstybė narė ar kitos valstybės narės, laikydamosi 1 dalies, nustato demarkacinę teritoriją arba demarkacines teritorijas, kurios papildo buferinę zoną kita buferine zona arba buferinėmis zonomis, kurių plotis atitinka buferinės zonos toje valstybėje narėje, kurioje PSN buvo aptikta, plotį.

5.   Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie demarkacinių teritorijų savo teritorijoje nustatymą per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai atitinkamoje teritorijoje buvo aptikta PSN.

Tokiame pranešime aprašomos demarkacinės teritorijos, jų vieta, su demarkacija susijusių administracinių subjektų pavadinimai, pridedamas žemėlapis, kuriame pažymėtos demarkacinės teritorijos, užkrėstos zonos ir buferinės zonos.

Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie demarkacinių teritorijų savo teritorijoje pakeitimus per vieną mėnesį nuo tokio pakeitimo.

6.   Jei atlikus metinius neatsparių augalų ir užkrato pernešėjų tyrimus, kaip nurodyta I priedo 6 dalyje, atitinkamoje demarkacinėje teritorijoje PSN neaptikta pastaruosius ketverius metus, atitinkama valstybė narė gali nuspręsti, kad ta teritorija daugiau nebėra demarkacinė. Valstybė narė, kurios padėtis atitinka nurodytąją I priedo 5 dalyje, gali nuspręsti, kad teritorija daugiau nebėra demarkacinė, kai PSN neaptikta toje zonoje paėmus mėginių ir atlikus analizę kaip nustatyta to priedo 7 dalyje.

Valstybė narė praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie tokį sprendimą per vieną mėnesį.

7.   Komisija sudaro demarkacinių teritorijų sąrašą ir jį perduoda valstybėms narėms.

Sąrašas atnaujinamas atsižvelgiant į Komisijos gautus pranešimus pagal 5 ir 6 dalis.

6 straipsnis

Naikinimas

1.   Valstybės narės imasi priemonių, kaip nustatyta I priede, išnaikinti PSN savo teritorijoje esančiose demarkacinėse teritorijose.

Laikoma, kad PSN yra išnaikinti, jei atlikus neatsparių augalų ir užkrato pernešėjų metinius tyrimus kaip nustatyta I priedo 6 dalyje nustatoma, kad atitinkamoje demarkacinėje teritorijoje PSN nenustatyta per pastaruosius ketverius metus, arba jei PSN nebuvimas patvirtinamas paėmus mėginių ir atlikus analizę kaip, nurodyta I priedo 7 dalies trečioje pastraipoje.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nustatytas priemones taikytų techniškai kvalifikuotas atsakingų oficialių įstaigų personalas arba kiti techninę kvalifikaciją turintys asmenys, kurių priežiūrą vykdo atsakingos oficialios įstaigos.

7 straipsnis

Izoliavimas

1.   Jei atlikus neatsparių augalų ir užkrato pernešėjų metinius tyrimus, kaip nustatyta I priedo 6 dalyje, nustatoma, kad demarkacinėje teritorijoje mažiausiai ketverius metus paeiliui aptinkama PSN ir, remiantis patirtimi, esant tokiai padėčiai toje zonoje PSN išnaikinti neįmanoma, atitinkama valstybė narė gali nuspręsti PSN toje zonoje izoliuoti.

Vis dėlto, atitinkama valstybė narė dar tam laikotarpiui nepasibaigus gali nuspręsti PSN ne naikinti, o izoliuoti, jei užkrėstos zonos diametras viršija 20 km ir jei yra įrodymų, kad PSN aptikta visoje užkrėstoje zonoje ir, remiantis patirtimi, esant tokiai padėčiai toje zonoje PSN išnaikinti neįmanoma.

Izoliavimo priemonių imamasi kaip nurodyta II priede.

2.   Jei valstybė narė nusprendžia taikyti izoliavimo priemones vietoj naikinimo priemonių kaip nustatyta 1 dalyje, ji praneša apie tokį sprendimą Komisijai ir nurodo jo priežastis.

Jei taikoma 1 dalies antroji pastraipa, Komisija toje valstybėje narėje atlieka tyrimus, siekiant įvertinti, ar įvykdytos toje pastraipoje nurodytos sąlygos.

3.   Demarkacinės teritorijos, kuriose taikomos izoliavimo priemonės pagal 1 dalį, ženklinamos taip kaip tos, kurios yra 5 straipsnio 7 dalyje minėtame sąraše. Valstybės narės gali taikyti izoliavimo priemones tik tose demarkacinėse teritorijose, kurios buvo paženklintos tame sąraše kaip zonos, kuriose taikomos PSN izoliavimo priemonės.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nustatytas priemones taikytų techniškai kvalifikuotas atsakingų oficialių įstaigų personalas arba kiti techninę kvalifikaciją turintys asmenys, kurių priežiūrą vykdo atsakingos oficialios įstaigos.

8 straipsnis

Susijusių subjektų ir visuomenės informavimas

Jei taikomos naikinimo priemonės pagal 6 straipsnį arba izoliavimo priemonės pagal 7 straipsnį, atitinkamos valstybės narės praneša susijusiems subjektams ir visuomenei apie taikomas priemones.

9 straipsnis

Pranešimas apie nacionalines priemones

1.   Valstybės narės per vieną mėnesį nuo pranešimo pagal Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą apie tai, kad jų teritorijos dalyje, kurioje PSN anksčiau nebuvo aptikta, nustatyta PSN, praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie priemones, kurių jos ėmėsi ir kurių jos nusprendė imtis naikinti PSN pagal 6 straipsnį.

2.   Jei valstybė narė imasi priemonių naikinti PSN pagal 6 straipsnį, 1 dalyje minėtas pranešimas apie priemones apima priemones, susijusias su neatsparių augalų kirtimu, mėginių ėmimu, analizės atlikimu, pašalinimu ir sunaikinimu, pagal I priedo 2, 3, 4, 5, 7, 8 ir 9 dalis bei tyrimų rengimą ir organizavimą, įskaitant patikrinimų, imtinų mėginių ir atliktinų laboratorinių tyrimų skaičių pagal I priedo 6 dalį.

Jei valstybė narė imasi priemonių izoliuoti PSN pagal 7 straipsnį, 1 dalyje minėtas pranešimas apie priemones apima priemones, susijusias su neatsparių augalų kirtimu, mėginių ėmimu, analizės atlikimu, pašalinimu ir sunaikinimu, bei tyrimų rengimą ir organizavimą, įskaitant patikrinimų, imtinų mėginių ir atliktinų laboratorinių tyrimų skaičių pagal II priedo 2 ir 3 dalis.

Tame pranešime apie priemones taip pat pateikiamos susijusių subjektų ir visuomenės informavimo priemonės pagal 8 straipsnį, ir pagal 11 straipsnio 1 dalį atliktinų patikrinimų aprašymas.

3.   Valstybės narės iki kiekvienų metų kovo 1 d. pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ataskaitą apie priemonių, kurių praėjusiais metais buvo imtasi pagal 6 ir 7 straipsnius, rezultatus.

Toje ataskaitoje nurodomas PSN aptikimo skaičius ir vietos, įskaitant žemėlapius, sergančių augalų ir negyvų augalų, kurie buvo nustatyti, nukirsti, iš kurių paimti mėginiai ir ištirti, skaičius bei pateikiami atliktų tyrimų rezultatai.

4.   Valstybės narės iki kiekvienų metų kovo 1 d. po to, kai pateikiamas 1 dalyje minėtas pranešimas, praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, kokių priemonių jos nusprendė imtis tais metais dėl PSN naikinimo pagal 6 straipsnį.

5.   Jei valstybė narė nusprendžia izoliuoti PSN demarkacinėje teritorijoje pagal 7 straipsnio 1 dalį, ji nedelsdama pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms atitinkamai peržiūrėtą pranešimą apie 1 dalyje nurodytas priemones.

Tas pranešimas apie priemones gali apimti iki 5 metų laikotarpį, jei demarkacinėje teritorijoje taikomos izoliavimo priemonės pagal 7 straipsnį. Jei pranešimas apima ilgesnį nei vienų metų laikotarpį, atitinkamos valstybės narės pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms peržiūrėtą pranešimą apie priemones iki tų metų, kuriais tas laikotarpis pasibaigia, spalio 31 d.

Jei nusprendžiama gerokai keisti izoliavimo priemones, pranešimas apie priemones peržiūrimas ir nedelsiant pateikiamas Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

10 straipsnis

Neatsparių augalų ir neatsparios medienos bei žievės vežimas Sąjungoje

1.   Neatsparūs augalai ir neatspari mediena bei žievė vežami iš demarkacinių teritorijų į kitas teritorijas nei demarkacinės teritorijos ir iš užkrėstų zonų į buferines zonas tik tuo atveju, jei laikomasi III priedo 1 skirsnyje nurodytų sąlygų.

2.   Neatsparūs augalai ir neatspari mediena bei žievė užkrėstose zonose vežami tik tuomet, jei jose taikomos naikinimo priemonės ir jei laikomasi III priedo 2 skirsnyje nurodytų sąlygų.

3.   Valstybės narės gali apriboti neatsparių augalų ir neatsparios medienos bei žievės vežimą užkrėstose zonose, kuriose taikomos izoliavimo priemonės.

11 straipsnis

Vežimo iš demarkacinių teritorijų į kitas teritorijas nei demarkacinės teritorijos ir vežimo iš užkrėstų zonų į buferines zonas patikrinimai

1.   Valstybės narės atlieka dažnus atsitiktinius neatsparių augalų ir neatsparios medienos bei žievės, vežamų iš demarkacinių teritorijų, esančių jų teritorijoje, į kitas teritorijas nei demarkacinės teritorijos ir iš užkrėstų zonų, esančių jų teritorijoje, į buferines zonas, patikrinimus.

Konkrečiu atveju spręsdamos, kur atlikti patikrinimus, valstybės narės sprendimą grindžia rizika, kad tikrintinuose augaluose, medienoje arba žievėje yra gyvų PSN, atsižvelgdamos į krovinio kilmę, susijusių augalų ir medienos bei žievės neatsparumo laipsnį ir į tai, kaip už vežimą atsakingas subjektas iki tol vykdė šio sprendimo ir Sprendimo 2006/133/EB reikalavimus.

Neatsparių augalų ir neatsparios medienos bei žievės patikrinimai atliekami šiose vietose:

a)

vežimo iš užkrėstų zonų į buferines zonas punktuose;

b)

vežimo iš užkrėstų zonų į nedermarkacines teritorijas punktuose;

c)

jų paskirties vietoje buferinėje zonoje ir

d)

jų kilmės vietoje užkrėstoje zonoje, pavyzdžiui, lentpjūvėse, iš kurių jie išvežami iš užkrėstos zonos.

Valstybės narės gali nuspręsti atlikti papildomus patikrinimus kitose vietose nei numatytosios a–d punktuose.

Tokie patikrinimai apima dokumentų patikrinimą dėl III priedo 1 skirsnyje nurodytų reikalavimų laikymosi, tapatumo patikrinimą ir, jei šių reikalavimų nesilaikoma arba jei įtariama, kad jų nesilaikoma, augalų sveikatos patikrinimą, įskaitant jų tyrimą, siekiant nustatyti, ar yra PSN.

2.   Valstybės narės atlieka atsitiktinius neatsparių augalų ir neatsparios medienos bei žievės, vežamų iš demarkacinių teritorijų, esančių ne jų teritorijoje, į jų teritorijoje esančias kitas zonas nei demarkacinės teritorijos, patikrinimus.

Tokie patikrinimai apima dokumentų patikrinimą dėl III priedo 1 skirsnyje nurodytų reikalavimų laikymosi, tapatumo patikrinimą ir augalų sveikatos patikrinimą, įskaitant jų tyrimą, siekiant nustatyti, ar yra PSN.

3.   1 dalyje nurodytų patikrinimų rezultatai pateikiami Komisijai ir kitoms valstybėms narėms kas mėnesį, o 2 dalyje nurodytų patikrinimų rezultatai pateikiami kasmet, iki kovo 1 d.

Jei atliekant tokius patikrinimus neatspariuose augaluose arba neatsparioje medienoje ar žievėje aptinkama PSN, valstybė narė apie tai nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

12 straipsnis

Priemonės, kurios taikomos, jei nesilaikoma 10 straipsnio

Jei atliekant 11 straipsnyje nurodytus patikrinimus nustatoma, kad nesilaikoma III priedo 1 arba 2 skirsnio reikalavimų, tuos patikrinimus atlikusi valstybė narė nedelsdama taiko reikalavimų neatitinkančiai medžiagai vieną iš toliau nurodytų priemonių:

a)

sunaikinimas;

b)

oficialiai prižiūrimas vežimas į tam tikslui patvirtintą apdorojimo įmonę, kurioje medžiaga apdorojama karščiu, kad bent 30 minučių visose neatsparios medienos ir žievės vietose būtų pasiekta ne mažesnė nei 56 °C temperatūra, ir taip užtikrinama, kad neliktų gyvų PSN ir gyvų užkrato pernešėjų;

c)

jei reikalavimų neatitinkanti medžiaga yra faktiškai bet kokių objektų gabenimui naudojama medinė pakavimo medžiaga, nepažeidžiant III priedo, oficialiai prižiūrint ji grąžinama į išsiuntimo vietą arba į vietą, esančią netoli sulaikymo vietos, kad tie objektai būtų perpakuoti, o medinė pakavimo medžiaga sunaikinta, kad būtų išvengta bet kokios PSN plitimo rizikos.

13 straipsnis

Leidimų suteikimas apdorojimo įmonėms

1.   Valstybės narės, kurių teritorijoje yra demarkacinė teritorija, suteikia leidimus tinkamą įrangą turinčioms apdorojimo įmonėms atlikti vieną ar daugiau užduočių, kaip nurodyta III priede:

a)

apdoroti neatsparią medieną ir žievę, kaip nustatyta to priedo 1 skirsnio 2 dalies a punkte ir to priedo 2 skirsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkte;

b)

išduoti augalų pasus, nurodytus Komisijos direktyvoje 92/105/EEB (6), neatspariai medienai ir žievei, apdorotai atitinkamos apdorojimo įmonės pagal šios dalies a punktą, kaip nustatyta III priedo 1 skirsnio 2 dalies b punkte ir to priedo 2 skirsnio 2 dalies antros pastraipos b punkte;

c)

apdoroti medinę pakavimo medžiagą, kaip nustatyta to priedo 1 skirsnio 3 dalies a punkte ir to priedo 2 skirsnio 3 dalyje, ir

d)

ženklinti medinę pakavimo medžiagą, apdorotą atitinkamos apdorojimo įmonės pagal c punktą, kaip nurodyta III priedo 1 skirsnio 3 dalies b punkte ir to priedo 2 skirsnio 3 dalyje, laikantis Maisto ir žemės ūkio organizacijos (toliau – FAO) Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 II priedo.

Šios įmonės toliau vadinamos patvirtintomis apdorojimo įmonėmis.

2.   Patvirtintos apdorojimo įmonės užtikrina apdorotos neatsparios medienos, žievės ir medinės pakavimo medžiagos atsekamumą.

14 straipsnis

Leidimas ženklinti

1.   Valstybės narės, kurių teritorijoje yra demarkacinė teritorija, tinkamą įrangą turintiems medinės pakavimo medžiagos gamintojams suteikia leidimą pagal FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 II priedą ženklinti medinę pakavimo medžiagą, kurią jie gamina iš medienos, apdorotos patvirtintoje apdorojimo įmonėje, ir prie kurios pridedamas augalo pasas, nurodytas Direktyvoje 92/105/EEB.

Tokie gamintojai toliau vadinami patvirtintais medinės pakavimo medžiagos gamintojais.

2.   Patvirtinti medinės pakavimo medžiagos gamintojai medinės pakavimo medžiagos gamybai naudoja medieną vien tik iš specialiai šiam tikslui patvirtintų apdorojimo įmonių, prie kurios pridedamas augalo pasas, nurodytas Direktyvoje 92/105/EEB, ir užtikrina, kad pagal šiam tikslui panaudotą medieną būtų galima atsekti ją apdorojusias įmones.

15 straipsnis

Patvirtintų apdorojimo įmonių ir patvirtintų medinės pakavimo medžiagos gamintojų priežiūra

Valstybės narės prižiūri patvirtintas apdorojimo įmones ir patvirtintus medinės pakavimo medžiagos gamintojus, kad būtų užtikrintas tinkamas jų veiklos vykdymas, kaip nustatyta juos patvirtinant.

Valstybės narės užtikrina, kad priežiūrą atliktų techniškai kvalifikuotas atsakingų oficialių įstaigų personalas arba kiti atsakingų oficialių įstaigų prižiūrimi techninę kvalifikaciją turintys asmenys.

16 straipsnis

Patvirtintų apdorojimo įmonių ir patvirtintų medinės pakavimo medžiagos gamintojų leidimų panaikinimas

1.   Jei leidimą suteikusi valstybė narė gauna informacijos, kad patvirtintos apdorojimo įmonės apdorotoje neatsparioje medienoje, žievėje arba medinėje pakavimo medžiagoje aptikta PSN, ji nedelsdama panaikina suteiktą leidimą.

Jei leidimą suteikusi valstybė narė gauna informacijos, kad patvirtinto medinės pakavimo medžiagos gamintojo paženklintoje pakavimo medžiagoje iš neatsparios medienos aptikta PSN, ji nedelsdama panaikina suteiktą leidimą.

2.   Nepažeidžiant 1 dalies, jei leidimą suteikusi valstybė narė gauna informacijos, kad patvirtinta apdorojimo įmonė arba patvirtintas medinės pakavimo medžiagos gamintojas netinkamai atlieka savo užduotis pagal jiems suteiktą leidimą, valstybė narė imasi būtinų priemonių, skirtų užtikrinti 13 ir 14 straipsnių laikymąsi.

17 straipsnis

Patvirtintų apdorojimo įmonių ir patvirtintų medinės pakavimo medžiagos gamintojų sąrašas

1.   Valstybės narės praneša Komisijai, kai jos suteikia leidimą apdorojimo įmonei pagal 13 straipsnį arba medinės pakavimo medžiagos gamintojui pagal 14 straipsnį, arba jei jos tokį suteiktą leidimą panaikina.

2.   Komisija sudaro patvirtintų apdorojimo įmonių ir patvirtintų medinės pakavimo medžiagos gamintojų sąrašą ir jį perduoda valstybėms narėms. Sąrašo A dalyje išvardijamos patvirtintos apdorojimo įmonės. Sąrašo B dalyje išvardijami patvirtinti medinės pakavimo medžiagos gamintojai. Šis sąrašas atnaujinamas atsižvelgiant į valstybių narių perduodamą informaciją.

18 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2006/133/EB panaikinamas.

19 straipsnis

Peržiūra

Šis sprendimas peržiūrimas ne vėliau kaip 2015 m. liepos 31 d.

20 straipsnis

Taikymo data

III priedo 1 skirsnio 2 dalies a punkto antras sakinys ir to priedo 2 skirsnio 2 dalies c punkto antras sakinys taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d.

21 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugsėjo 26 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  OL L 52, 2006 2 23, p. 34.

(3)  OL L 206, 1992 7 22, p. 7.

(4)  OL L 20, 2010 1 26, p. 7.

(5)  EPPO biuletenis 39(3):344–353 p.

(6)  OL L 4, 1993 1 8, p. 22.


I PRIEDAS

6 straipsnyje numatytos naikinimo priemonės

1.

Pagal 6 straipsnį valstybės narės imasi priemonių demarkacinėse teritorijose PSN naikinti, kaip nustatyta 2–10 dalyse.

Valstybės narės prie pranešimo, nurodyto 9 straipsnio 1 dalyje, prideda išsamų tų priemonių aprašymą.

2.

Nustatydama demarkacinę teritoriją, atitinkama valstybė narė toje teritorijoje nedelsdama nustato ne mažesnio kaip 500 m spindulio zoną apie kiekvieną neatsparų augalą, kuriame buvo aptikta PSN (toliau – plyno kirtimo zona). Faktinis tos zonos spindulys nustatomas kiekvienam neatspariam augalui, kuriame aptikta PSN, atsižvelgiant į riziką perduoti PSN per užkrato pernešėjus tolesniu nei 500 m atstumu nuo to neatsparaus augalo.

Plyno kirtimo zonoje visi neatsparūs augalai nukertami, pašalinami ir sunaikinami. Tokie augalai kertami ir naikinami pradedant nuo tokios zonos išorės centro link. Imamasi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta PSN ir jų užkrato pernešėjo plitimo kertant augalus.

Nukirtus augalus imami visų negyvų augalų, visų sergančių augalų ir kelių sveikai atrodančių augalų, atrinktų remiantis PSN plitimo rizika konkrečiu atveju, mėginiai. Mėginiai imami iš kelių kiekvieno augalo dalių, įskaitant jo lają. Visuose mėginiuose tikrinamas PSN buvimas.

3.

Jei valstybė narė padaro išvadą, kad 500 m spindulio plyno kirtimo zona, kaip nurodyta 2 dalyje, daro nepriimtiną socialinį ar aplinkosauginį poveikį, plyno kirtimo zonos spindulį galima sumažinti iki ne mažiau kaip 100 m aplink kiekvieną neatsparų augalą, kuriame aptikta PSN.

Išimtiniais tam tikrų atskirų augalų, augančių plyno kirtimo zonoje, atvejais, jei valstybė narė padaro išvadą, kad tuos augalus kirsti netikslinga, tik tiems augalams gali būti taikoma alternatyvi naikinimo priemonė, vienodai apsauganti nuo PSN plitimo. Tokios išvados priežastis ir tos priemonės aprašymas pateikiamas Komisijai pranešime, nurodytame 9 straipsnio 1 dalyje;

4.

Jei taikoma 3 dalis, visiems neatspariems augalams, augantiems nuo neatsparių augalų, kuriuose aptikta PSN, 100–500 m atstumu ir kurių nenumatyta nukirsti, taikomos tokios priemonės:

a)

metinis tų neatsparių augalų mėginių ėmimas ir jų analizė, siekiant nustatyti, ar nėra PSN, naudojant mėginių ėmimo schemą, pagal kurią galimas 99 % patikimumo patvirtinimas, kad PSN lygis tuose neatspariuose augaluose yra mažesnis nei 0,1 %;

b)

nuo pirmųjų metų iki naikinimo užbaigimo, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalyje, arba kol priimamas sprendimas taikyti izoliavimo priemones, kaip nustatyta 7 straipsnio 1 dalyje, valstybės narės atitinkamų neatsparių augalų užkrato pernešėjų skraidymo sezonu kas du mėnesius atlieka patikrinimus dėl PSN požymių ar simptomų, o nustačius tokių požymių ar simptomų – mėginių ėmimą ir jų analizę, siekiant nustatyti, ar nėra PSN.

Tokios 3 dalyje nurodytos išvados priežastys ir a ir b punktuose nurodytų priemonių aprašymas pateikiami pranešime, nurodytame 9 straipsnio 1 dalyje;

5.

Jei valstybė narė, remdamasi per pastaruosius trejus metus atliktais užkrato pernešėjų buvimo jos teritorijoje tyrimais, turi įrodymų, kad užkrato pernešėjų jos teritorijoje nėra, plyno kirtimo zonoje spindulys aplink kiekvieną neatsparų augalą, kuriame aptikta PSN, turi būti ne mažesnis kaip 100 m, išskyrus atvejus, kai atlikus 6 dalyje nurodytus tyrimus demarkacinėje teritorijoje nustatomi pernešėjai.

Tuos Tie įrodymai reikia pateikiami pagal 9 straipsnio 1 dalį pateikiamame pranešime.

6.

Valstybės narės atlieka neatsparių augalų ir užkrato pernešėjų metinius tyrimus demarkacinėse teritorijose – jos atlieka tokių augalų ir užkrato pernešėjų apžiūrą, ima mėginius ir atlieka jų analizę, siekdamos nustatyti, ar nėra PSN. Atliekant tokius tyrimus daugiausia dėmesio skiriama neatspariems augalams, kurie yra negyvi, sergantys arba yra gaisro arba audros paveiktose teritorijose. Vykdant tokius tyrimus taip pat atliekamas sistemingas sveikai atrodančių neatsparių augalų mėginių ėmimas. Tyrimai 3 000 m aplink kiekvieną neatsparų augalą, kuriame aptikta PSN, privalo būti bent keturis kartus intensyvesni nei zonoje, esančioje 3 000 m iki buferinės zonos išorinės ribos.

7.

Valstybės narės visoje demarkacinėje teritorijoje nustato ir nukerta visus neatsparius augalus, kuriuose aptikta PSN, bei negyvus, sergančius arba gaisro ar audros paveiktose teritorijose augančius augalus. Jos pašalina ir sunaikina nukirstus augalus ir medienos ruošos likučius, imdamosi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta PSN ir jų užkrato pernešėjų plitimo iki kirtimo pabaigos. Jos privalo tenkinti toliau nurodytas sąlygas:

a)

neatsparūs augalai, nustatyti užkrato pernešėjų neskraidymo sezonu, nukertami ir arba sunaikinami vietoje, arba pašalinami iki kito skraidymo sezono, o jų mediena ir žievė apdorojama, kaip nustatyta III priedo 1 skirsnio 2 dalies a punkte, arba perdirbama, kaip nustatyta III priedo 2 skirsnio 2 dalies b punkte;

b)

neatsparūs augalai, nustatyti užkrato pernešėjų skraidymo sezonu, nedelsiant nukertami ir arba sunaikinami vietoje, arba pašalinami, o jų mediena ir žievė apdorojama, kaip nustatyta III priedo 1 skirsnio 2 dalies a punkte, arba perdirbama, kaip nustatyta III priedo 2 skirsnio 2 dalies b punkte.

Iš nukirstų neatsparių augalų, kuriuose PSN nebuvo aptikta, imami mėginiai ir tikrinamas PSN buvimas naudojant mėginių ėmimo schemą, pagal kurią galimas 99 % patikimumo patvirtinimas, kad PSN lygis tuose neatspariuose augaluose yra mažesnis kaip 0,1 %.

Jei taikoma 5 dalis, valstybės narės vis dėlto gali nuspręsti imti pirmoje pastraipoje nurodytų neatsparių augalų mėginius ir atlikti analizę dėl PSN buvimo jų nenukertant, naudojant mėginių ėmimo schemą, pagal kurią galimas 99 % patikimumo patvirtinimas, kad PSN lygis tuose neatspariuose augaluose yra mažesnis kaip 0,1 %. Pirmas sakinys netaikomas neatspariems augalams, kuriuose aptikta PSN.

8.

Jei demarkacinėje teritorijoje neatspari mediena nustatoma užkrato pernešėjų skraidymo sezonu, kaip nurodyta 7 dalies b punkte, valstybės narės nuskuta nukirstų neatsparių augalų rąstų žievę arba apdoroja tuos rąstus insekticidu, kuris, kaip žinoma, veiksmingai naikina užkrato pernešėjus, arba juos nedelsiant apdengia tokiame insekticide išmirkytu tinklu nuo vabzdžių. Nuskutus žievę, apdorojus arba apdengus neatsparią medieną, oficialiai prižiūrint ji nedelsiant vežama į sandėliavimo vietą arba į patvirtintą apdorojimo įmonę. Mediena, kurios žievė nenuskusta, jos sandėliavimo vietoje arba patvirtintoje apdorojimo įmonėje nedelsiant dar kartą apdorojama insekticidu, kuris, kaip žinoma, veiksmingai naikina užkrato pernešėjus, arba apdengiama tokiame insekticide išmirkytu tinklu nuo vabzdžių.

Medienos atliekos, susidariusios kertant (pjaunant) neatsparius augalus, kurios paliekamos vietoje, susmulkinamos į mažesnius nei 3 cm storio ir pločio gabaliukus.

9.

Valstybės narės pašalina ir sunaikina visus neatsparius augalus, augintus gamybos vietose, kuriose auginami sodinimui skirti augalai, jei juose PSN aptikti prasidėjus paskutiniam viso augimo ciklui, imdamosi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad tai atliekant būtų išvengta PSN ir jų užkrato pernešėjų plitimo.

10.

Valstybės narės pateikia visų transporto priemonių, kuriomis gabenami miško produktai ir įrangos, kuria apdorojami miško produktai, higienos protokolą, kad būtų užtikrinama, kad PSN negalėtų plisti per tas transporto priemones ir įrangą.


II PRIEDAS

7 straipsnyje numatytos izoliavimo priemonės

1.

Valstybės narės pagal 7 straipsnį imasi priemonių demarkacinėse teritorijose, kurių buferinės zonos plotis privalo būti ne mažiau kaip 20 km, kad būtų izoliuoti PSN, kaip nustatyta 2 ir 3 dalyse.

Valstybės narės tas priemones išsamiai aprašo pagal pranešimą, pateikiamą 9 straipsnio 1 dalyje.

2.

Valstybės narės atlieka neatsparių augalų ir užkrato pernešėjo metinius tyrimus užkrėstose zonose – jos atlieka tokių augalų ir užkrato pernešėjų apžiūrą, ima mėginius ir atlieka jų analizę, siekdamos nustatyti, ar nėra PSN. Atliekant tokius tyrimus daugiausia dėmesio skiriama negyviems, sergantiems neatspariems augalams arba augalams gaisro arba audros paveiktose vietovėse. Valstybės narės nukerta visus neatsparius augalus, kuriuose aptikta PSN, bei pašalina ir sunaikina tuos augalus ir medienos ruošos likučius, imdamosi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta PSN ir jo užkrato pernešėjų plitimo.

3.

Valstybės narės buferinėse zonose imasi tokių priemonių:

a)

Valstybės narės atlieka neatsparių augalų ir užkrato pernešėjų metinius tyrimus buferinėse zonose – jos atlieka tokių augalų ir užkrato pernešėjų apžiūrą, ima mėginius ir atlieka jų analizę, siekdamos nustatyti, ar nėra PSN. Atliekant tokius tyrimus daugiausia dėmesio skiriama negyviems, sergantiems neatspariems augalams arba augalams gaisro arba audros paveiktose vietovėse. Vykdant tokius tyrimus taip pat atliekamas sistemingas sveikai atrodančių neatsparių augalų mėginių ėmimas.

b)

Valstybės narės visose buferinėse zonose nustato ir iškerta visus neatsparius augalus, kurie yra negyvi, sergantys arba auga gaisro arba audros paveiktose vietovėse. Jos pašalina ir sunaikina nukirstus augalus ir medienos ruošos likučius, imdamosi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta PSN ir jų užkrato pernešėjų plitimo iki kirtimo ir kertant, laikydamosi tokių sąlygų:

i)

neatsparūs augalai, nustatyti užkrato pernešėjų neskraidymo sezonu, iki kito skraidymo sezono nukertami ir sunaikinami vietoje, vykdant oficialią priežiūrą išvežami į užkrėstą zoną arba pašalinami. Pastaruoju atveju tokių augalų mediena ir žievė apdorojama, kaip nustatyta III priedo 1 skirsnio 2 dalies a punkte, arba perdirbama, kaip nustatyta III priedo 2 skirsnio 2 dalies b punkte;

ii)

neatsparūs augalai, nustatyti užkrato pernešėjų skraidymo sezonu, nedelsiant nukertami ir sunaikinami vietoje, vykdant oficialią priežiūrą išvežami į užkrėstą zoną arba pašalinami. Pastaruoju atveju tokių augalų mediena ir žievė apdorojama, kaip nustatyta III priedo 1 skirsnio 2 dalies a punkte, arba perdirbama, kaip nustatyta III priedo 2 skirsnio 2 dalies b punkte.

Imami nukirstų neatsparių augalų, išskyrus augalus, kuriuos visiškai sunaikino miškų gaisrai, mėginiai ir tikrinamas PSN buvimas naudojant mėginių ėmimo schemą, pagal kurią galimas 99 % patikimumo patvirtinimas, kad PSN buvimo lygis tuose neatspariuose augaluose yra mažesnis kaip 0,02 %.

c)

Jei buferinėje zonoje neatspari mediena nustatoma pernešėjų skraidymo sezonu, kaip nurodyta 3 dalies b punkte, valstybės narės nulupa nukirstų neatsparių augalų rąstų žievę arba apdoroja tuos rąstus insekticidu, kuris, kaip žinoma, veiksmingai naikina užkrato pernešėjus, arba nukirstus rąstus nedelsiant apdengia tokiame insekticide išmirkytu tinklu nuo vabzdžių. Nulupus žievę, apdorojus arba apdengus neatsparią medieną, oficialiai prižiūrint ji nedelsiant vežama į sandėliavimo vietą arba į patvirtintą apdorojimo įmonę. Mediena, kurios žievė nenulupta, jos sandėliavimo vietoje arba patvirtintoje apdorojimo įmonėje nedelsiant dar kartą apdorojama insekticidu, kuris, kaip žinoma, veiksmingai naikina užkrato pernešėjus, arba apdengiama tokiame insekticide išmirkytu tinklu nuo vabzdžių.

Medienos atliekos, susidariusios kertant neatsparius augalus, kurios paliekamos vietoje, susmulkinamos į mažesnius nei 3 cm storio ir pločio gabaliukus.

4.

Valstybės narės pateikia visų transporto priemonių, kuriomis gabenami miško produktai ir įrangos, kuria apdorojami miško produktai, higienos protokolą, kad būtų užtikrinama, kad PSN negalėtų plisti per tas transporto priemones ir įrangą.


III PRIEDAS

Neatsparių augalų ir neatsparios medienos bei žievės vežimo Sąjungoje sąlygos, numatytos 10 straipsnyje

1   SKIRSNIS

Neatsparių augalų ir neatsparios medienos bei žievės vežimo iš demarkacinių teritorijų į kitas zonas nei demarkacinės teritorijos ir iš užkrėstų zonų į buferines zonas sąlygos

1.

Neatsparūs augalai gali būti vežami, jei jie atitinka tokias sąlygas:

a)

jie buvo užauginti gamybos vietose, kuriose PSN arba jų simptomų nebuvo aptikta nuo paskutinio viso augimo ciklo pradžios;

b)

augalai visą augimo laikotarpį buvo fiziškai visiškai apsaugoti nuo užkrato pernešėjų;

c)

jie buvo oficialiai patikrinti, ištirti ir juose neaptikta nei PSN, nei užkrato pernešėjų;

d)

prie jų pridedamas augalo pasas, parengtas ir išduotas remiantis Direktyva 92/105/EEB, jei paskirties vieta yra Sąjungoje;

e)

jie gabenami užkrato pernešėjų neskraidymo sezonu arba uždaruose konteineriuose ar pakuotėse, taip užtikrinant, kad jie nebūtų užkrėsti PSN arba kad ant jų nepatektų užkrato pernešėjų.

2.

Neatspari mediena ir žievė, išskyrus medinę pakavimo medžiagą, gali būti vežama, jei tokia mediena ar žievė atitinka šiuos reikalavimus:

a)

ji buvo tinkamai apdorota karščiu patvirtintoje apdorojimo įmonėje, kad bent 30 minučių visose neatsparios medienos ir žievės vietose būtų pasiekta ne mažesnė nei 56 °C temperatūra, ir taip buvo užtikrinta, kad medienoje ir žievėje neliko gyvų PSN ir gyvų užkrato pernešėjų. Apdorojant karščiu kompostavimo būdu, kompostavimas atliekamas laikantis apdorojimo procedūros, patvirtintos laikantis Direktyvos 2000/29/EB 18 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos;

b)

prie jos pridedamas patvirtintos apdorojimo įmonės išduotas augalo pasas, nurodytas Direktyvoje 92/105/EEB;

c)

vežama užkrato pernešėjų neskraidymo sezonu arba (išskyrus atvejus, kai žievė nuo medžio nulupta) apdengta apsaugine danga, taip užtikrinant, kad mediena ar žievė nebūtų užkrėsta PSN arba kad ant jos nepatektų užkrato pernešėjų.

3.

Neatspari mediena medinės pakavimo medžiagos pavidalu gali būti vežama, jei medinė pakavimo medžiaga atitinka šias sąlygas:

a)

ji buvo apdorota patvirtintoje apdorojimo įmonėje vienu iš patvirtintų būdų, nurodytų FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 „Medinės pakavimo medžiagos reguliavimo tarptautinėje prekyboje gairės“ (1) I priede, kuriais užtikrinama, kad joje nebūtų gyvų PSN ir gyvų užkrato pernešėjų;

b)

ji yra paženklinta pagal to tarptautinio standarto II priedą.

4.

Nukrypstant nuo 2 ir 3 dalių, neatspari mediena gali būti vežama iš demarkacinės teritorijos arba iš užkrėstos zonos į buferinėje zonoje esančią patvirtintą apdorojimo įmonę, esančią arčiausiai demarkacinės teritorijos arba užkrėstos zonos, kad ji būtų nedelsiant apdorota, jei toje zonoje nėra tinkamos apdorojimo įmonės.

Nukrypti leidžianti nuostata taikoma tik įvykdžius šias sąlygas:

a)

nukirsti neatsparūs augalai tvarkomi, apdorojami, sandėliuojami ir gabenami pagal I priedo 8 ir 10 dalis ir II priedo 3 dalies c punktą ir 4 dalį ir yra užtikrinama, kad užkrato pernešėjų juose nėra arba kad jie negali plisti nuo tos medienos;

b)

vežama užkrato pernešėjų neskraidymo sezonu arba apdengus apsaugine danga, taip užtikrinant, kad kiti augalai, mediena ar žievė nebūtų apkrėsti PSN arba kad ant jų nepatektų užkrato pernešėjų;

c)

vežamą neatsparią medieną vietoje reguliariai tikrina kompetentingos institucijos.

5.

Nukrypstant nuo 2 ir 3 dalių, neatspari mediena ir žievė, susmulkinta į mažesnius nei 3 cm storio ir pločio gabaliukus, gali būti vežama iš demarkacinės teritorijos į patvirtintą apdorojimo įmonę, esančią arčiausiai tos zonos, arba iš užkrėstos zonos į buferinę zoną, jei ji skirta naudoti kaip kuras, jei laikomasi 4 dalies antros pastraipos b ir c punktų.

2   SKIRSNIS

Neatsparių augalų ir neatsparios medienos bei žievės vežimo sąlygos užkrėstose zonose, kuriose taikomos naikinimo priemonės

1.

Sodinti skirti neatsparūs augalai gali būti vežami, jei jie atitinka 1 skirsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

2.

Neatsparią medieną ir žievę galima vežti, jei ta mediena ar žievė bus apdorota vienų iš šių būdų:

a)

sudeginta tam tikslui skirtoje netoli esančioje vietoje, priklausiančioje demarkacinei teritorijai;

b)

panaudota perdirbimo įmonėje kaip kuras arba kitaip sunaikinta, užtikrinant, kad joje neliktų gyvų PSN ir gyvų užkrato pernešėjų;

c)

skirta tinkamai apdoroti karščiu patvirtintoje apdorojimo įmonėje, kad bent 30 minučių visose neatsparios medienos ir žievės vietose būtų pasiekta ne mažesnė nei 56 °C temperatūra, ir taip užtikrinama, kad medienoje ir žievėje neliktų gyvų PSN ir gyvų užkrato pernešėjų. Apdorojant karščiu kompostavimo būdu, kompostavimas atliekamas laikantis apdorojimo procedūros, patvirtintos laikantis Direktyvos 2000/29/EB 18 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

Tokiam vežimui taikomos šios sąlygos:

a)

mediena arba žievė turi būti vežama oficialiai prižiūrint ir užkrato pernešėjų neskraidymo sezonu arba apdengus apsaugine danga, taip užtikrinant, kad kiti augalai, mediena ar žievė nebūtų apkrėsti PSN arba kad ant jų nepatektų užkrato pernešėjų, arba

b)

mediena arba žievė, apdorota antros pastraipos c punkte nurodytu būdu, gali būti vežama, jei prie jos pridedamas patvirtintos apdorojimo įmonės išduotas augalo pasas.

Ši dalis netaikoma nei medinei pakavimo medžiagai, nei neatspariai medienai iš augalų, kurie buvo individualiai patikrinti ir juose neaptikta PSN.

3.

Neatspari mediena medinės pakavimo medžiagos pavidalu gali būti pervežama, jei ji atitinka 1 skirsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas.


(1)  Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas (2009 m.), Tarptautinis fitosanitarijos priemonių standartas Nr. 15 „Medinės pakavimo medžiagos reguliavimo tarptautinėje prekyboje gairės“.


Top