Help Print this page 

Document 02006R0765-20151031

Title and reference
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2006 2006 m. gegužės 18 d. dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/2015-10-31
Multilingual display
Text

2006R0765 — LT — 31.10.2015 — 021.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

▼M7

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 765/2006

2006 m. gegužės 18 d.

dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių

▼B

(OL L 134 2006.5.20, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1587/2006 2006 m. spalio 23 d.

  L 294

25

25.10.2006

 M2

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1791/2006 2006 m. lapkričio 20 d.

  L 363

1

20.12.2006

►M3

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 646/2008 2008 m. liepos 8 d.

  L 180

5

9.7.2008

►M4

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 84/2011 2011 m. sausio 31 d.

  L 28

17

2.2.2011

 M5

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 271/2011 2011 m. kovo 21 d.

  L 76

13

22.3.2011

 M6

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 505/2011 2011 m. gegužės 23 d.

  L 136

48

24.5.2011

►M7

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 588/2011 2011 m. birželio 20 d.

  L 161

1

21.6.2011

►M8

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 999/2011 2011 m. spalio 10 d.

  L 265

6

11.10.2011

 M9

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1000/2011 2011 m. spalio 10 d.

  L 265

8

11.10.2011

 M10

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1320/2011 2011 m. gruodžio 16 d.

  L 335

15

17.12.2011

 M11

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 114/2012 2012 m. vasario 10 d.

  L 38

3

11.2.2012

 M12

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 170/2012 2012 m. vasario 28 d.

  L 55

1

29.2.2012

 M13

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 265/2012 2012 m. kovo 23 d.

  L 87

37

24.3.2012

►M14

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 354/2012 2012 m. balandžio 23 d.

  L 113

1

25.4.2012

►M15

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1014/2012 2012 m. lapkričio 6 d.

  L 307

1

7.11.2012

 M16

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1017/2012 2012 m. lapkričio 6 d.

  L 307

7

7.11.2012

 M17

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 494/2013 2013 m. gegužės 29 d.

  L 143

1

30.5.2013

►M18

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

►M19

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1054/2013 2013 m. spalio 29 d.

  L 288

1

30.10.2013

 M20

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 46/2014 2014 m. sausio 20 d.

  L 16

3

21.1.2014

►M21

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 740/2014 2014 m. liepos 8 d.

  L 200

1

9.7.2014

►M22

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1159/2014 2014 m. spalio 30 d.

  L 311

2

31.10.2014

►M23

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1133 2015 m. liepos 13 d.

  L 185

1

14.7.2015

►M24

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1326 2015 m. liepos 31 d.

  L 206

16

1.8.2015

►M25

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1948 2015 m. spalio 29 d.

  L 284

62

30.10.2015

►M26

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1949 2015 m. spalio 29 d.

  L 284

71

30.10.2015


pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 299, 17.10.2014, p.  32 (46/2014,)

 C2

Klaidų ištaisymas, OL L 328, 13.11.2014, p.  60 (740/2014,)

►C3

Klaidų ištaisymas, OL L 176, 7.7.2015, p.  40 (740/2014,)
▼B

▼M7

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 765/2006

2006 m. gegužės 18 d.

dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių

▼BEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 18 d. Bendrąją poziciją 2006/362/BUSP, iš dalies keičiančią Bendrąją poziciją 2006/276/BUSP dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams ( 1 ),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. kovo 24 d. Europos Vadovų Taryba pasmerkė tai, kad Baltarusijos valdžios institucijos nesilaikė demokratiniams rinkimams ESBO nustatytų įsipareigojimų, pareiškė, kad, jos manymu, 2006 m. kovo 19 d. įvykę Baltarusijos prezidento rinkimai turėjo esminių trūkumų, bei pasmerkė veiksmus, kurių tą dieną ėmėsi Baltarusijos valdžios institucijos, areštuodamos taikius demonstrantus, kurie naudodamiesi teisėta laisvų susirinkimų teise protestavo prieš prezidento rinkimų eigą. Todėl Europos Vadovų Taryba nusprendė, kad ribojančios priemonės turėtų būti taikomos asmenims, atsakingiems už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus.

(2)

2006 m. balandžio 10 d. Taryba nusprendė patvirtinti ribojančias priemones, skirtas Prezidentui Lukašenkai, Baltarusijos vadovams ir pareigūnams, atsakingiems už tarptautinių rinkimų standartų ir tarptautinės žmogaus teisių bei laisvių teisės pažeidimus ir represines priemones, kurių buvo imtasi prieš pilietinę visuomenę bei demokratinės opozicijos atstovus. Šiems asmenims turėtų būti taikomas draudimas išduoti vizas ir jiems gali būti taikomos kitos tikslinės priemonės.

(3)

Bendrojoje pozicijoje 2006/362/BUSP numatyta, kad Prezidento Lukašenkos ir tam tikrų Baltarusijos pareigūnų lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie buvo nustatyti kaip esantys skirti šiam tikslui, turėtų būti įšaldyti.

(4)

Šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį, ir todėl visų pirma siekiant, kad ūkio subjektai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, joms įgyvendinti Bendrijos teritorijoje turi būti priimti Bendrijos teisės aktai. Šiame reglamente laikoma, kad Bendrijos teritorija apima valstybių narių teritorijas, kuriose yra taikoma Sutartis joje nustatytomis sąlygomis.

(5)

Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(6)

Siekiant užtikrinti šiame reglamente numatytų priemonių veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

1) „lėšos“ – finansinis turtas ir bet kurios rūšies pelnas, įskaitant tai, kas išvardyta toliau, bet tuo neapsiribojant:

a) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir visas kitas mokėjimo priemones;

b) indėlius, laikomus finansų įstaigose arba pas kitus subjektus, banko sąskaitų likučius, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

c) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, varantus, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

d) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas už turtą ar vertę, priskaičiuotą už turtą arba gaunamą už jį;

e) kreditą, tarpusavio reikalavimų įskaitymo teisę, garantijas, sutarties įvykdymo garantinius užstatus ar kitus finansinius įsipareigojimus;

f) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sutartis;

g) dokumentus, patvirtinančius lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisę;

2) „lėšų įšaldymas“ – lėšų judėjimo, perdavimo, pakeitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis ar jų tvarkymo taip, kad dėl to pasikeistų jų kiekis, suma, buvimo vieta, nuosavybės teisė, valdymo teisė, pobūdis, paskirtis, ar atsirastų kiti pasikeitimai, kurie leistų naudotis lėšomis, įskaitant portfelio valdymą, uždraudimas;

3) „ekonominiai ištekliai“ – bet kurios rūšies materialus ar nematerialus, kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms ar prekėms įgyti ar paslaugoms gauti;

4) „ekonominių išteklių įšaldymas“ – draudimas ekonominius išteklius naudoti lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jų pardavimą, nuomą ar įkeitimą;

▼M7

5) „Bendrijos teritorija“ valstybių narių teritorija, kuriai Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę;

▼M7

6) „techninė pagalba“ techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių, įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų forma, įskaitant pagalbą žodžiu.

1a straipsnis

1.  Draudžiama:

a) tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudoti Baltarusijoje skirtą III priedo sąraše nurodytą įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms;

b) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama nesilaikyti arba dėl kurios nesilaikoma a punkte nurodytų draudimų.

2.  1 dalis netaikoma apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Baltarusiją laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja Jungtinių Tautų (JT), Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai ir su šia veikla susijęs personalas.

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies, II priede nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jeigu jos nustato, kad tokia įranga skirta naudoti tik humanitariniais arba apsaugos tikslais.

1b straipsnis

1.  Draudžiama:

a) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudoti Baltarusijoje skirtą techninę pagalbą, susijusią su Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše ( 2 ) (toliau – bendrasis karinės įrangos sąrašas) išvardytomis prekėmis bei technologijomis arba su į tą sąrašą įtrauktų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudoti Baltarusijoje skirtą techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su III priedo sąraše nurodyta įranga, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms;

c) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai Baltarusijoje arba naudoti Baltarusijoje skirtą finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše arba III priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti tokius objektus ar teikti susijusią techninę pagalbą;

d) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama nesilaikyti arba dėl kurios nesilaikoma a–c punktuose nurodytų draudimų.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, joje minėti draudimai netaikomi tiekiant:

a) žudyti nepritaikytą karinę įrangą arba įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, skirtą naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais arba JT ir Sąjungos vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba ES ir JT vykdomoms krizių valdymo operacijoms; arba

b) nekovinės paskirties transporto priemones su įmontuota balistine apsauga, skirtas naudoti tik Sąjungos ir jos valstybių narių personalui Baltarusijoje apsaugoti,

su sąlyga, kad tokį tiekimą anksčiau patvirtino II priede išvardytose interneto svetainėse nurodyta valstybės narės kompetentinga institucija.

3.  1 dalis netaikoma apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Baltarusiją laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja JT, Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai ir su šia veikla susijęs personalas.

▼M15

2 straipsnis

1.  Įšaldomos visos I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir institucijoms priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.  I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir institucijoms ar jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais.

3.  Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama nesilaikyti arba dėl kurios tiesiogiai ar netiesiogiai nesilaikoma 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių.

4.  I priede išvardijami fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos, kurie, remiantis 2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimo 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai ( 3 ) 4 straipsnio 1 dalies a punktu, Tarybos įvardyti kaip atsakingi už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus arba pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos represiją, arba kurie savo veikla kitaip smarkiai kenkia demokratijai arba teisinei valstybei Baltarusijoje, taip pat su jais susiję fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos bei jiems nuosavybės teise priklausantys arba jų kontroliuojami juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos.

5.  I priede taip pat išvardijami fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos, kurie, remiantis … m. … d. Sprendimo 2012/642/BUSP 4 straipsnio 1 dalies b punktu, Tarybos įvardyti kaip tie, kuriems palankus A. Lukašenkos režimas ar kurie jį remia, ir jiems nuosavybės teise priklausantys arba jų kontroliuojami juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos.

▼M25

6.  1 ir 2 dalyse nurodytų draudimo priemonių taikymas IV priede išvardytiems asmenims ir subjektams sustabdomas.

▼M3

2a straipsnis

2 straipsnio 2 dalyje nustatytas pažeidimas nesudaro pagrindo fizinių ar juridinių asmenų arba subjektų bet kokios rūšies atsakomybei, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad jų veiksmai pažeis tą draudimą.

▼M4

2b straipsnis

1.   ►M15  I priede ◄ pateikiami sąrašuose nurodytų asmenų, subjektų ir institucijų įtraukimo į sąrašus motyvai.

2.  Be to, ►M15  I priede ◄ pateikiama informacija, jei jos yra, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir institucijų tapatybei nustatyti. Fizinių asmenų atveju tokia informacija gali būti vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas (jei žinomas), pareigos arba profesija. Juridinių asmenų, subjektų ir institucijų atveju tokia informacija gali būti pavadinimai, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

▼M4

3 straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede išvardytose tinklavietėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti panaikinti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačius, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini ►M15  I priede ◄ išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams patenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti; arba

c) skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti.

2.  Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede išvardytose tinklavietėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti panaikinti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra būtini nenumatytoms išlaidoms apmokėti, jei atitinkama valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė, kokiu pagrindu, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas.

3.  Valstybės narės informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 ar 2 dalį suteiktus leidimus.

▼B

4 straipsnis

1.  2 straipsnio 2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a) palūkanoms arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms arba

b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki datos, kurią šioms sąskaitoms pradėtas taikyti šis reglamentas,

jei tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms bei mokėjimams ir toliau taikoma 2 straipsnio 1 dalis.

2.  2 straipsnio 2 dalis nekliudo ES finansų ar kredito įstaigoms, jei jos gauna trečiųjų šalių į išvardytų asmenų, subjektų ar institucijų sąskaitą pervestas lėšas, kredituoti įšaldytas sąskaitas, jeigu tokias sąskaitas papildančios lėšos taip pat bus įšaldytos. Finansų ar kredito įstaiga nedelsdama informuoja kompetentingas institucijas apie tokias operacijas.

▼M8

4a straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio 1 dalies ir su sąlyga, kad ►M15  I priede ◄ nurodytas fizinis arba juridinis asmuo, subjektas ar organizacija turi atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį atitinkamas asmuo, subjektas ar organizacija sudarė, arba pareigą, kuri tam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai atsirado iki atitinkamo asmens, subjekto ar organizacijos įtraukimo į sąrašą dienos, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu:

i) atitinkama kompetentinga institucija nusprendė, kad toks mokėjimas nėra tiesiogiai ar netiesiogiai skirtas ar naudingas ►M15  I priede ◄ nurodytam asmeniui, subjektui ar organizacijai; ir

ii) atitinkama valstybė narė bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie tokį sprendimą ir ketinimą suteikti leidimą.

▼M14

4b straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu jos nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai reikalingi diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetu, oficialiais tikslais.

▼M3

5 straipsnis

1.  Nepažeisdami taikomų taisyklių dėl informacijos teikimo, slaptumo ir profesinės paslapties, fiziniai bei juridiniai asmenys, subjektai bei organai:

a) nedelsdami pateikia šalių, kuriose jie yra įsisteigę ar turi buveinę, kompetentingoms institucijoms, nurodytoms II priede išvardytose tinklavietėse, visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, apie pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba netiesiogiai perduoda šią informaciją Komisijai; ir

b) kiekvieną kartą tikrinant šią informaciją bendradarbiauja su II priede išvardytose tinklavietėse nurodytomis kompetentingomis institucijomis.

2.  Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tiems tikslams, kuriems ji buvo pateikta ar gauta.

▼B

6 straipsnis

Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas arba atsisakymas leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, vykdomi sąžiningai vadovaujantis tuo, jog tokie veiksmai neprieštarauja šiam reglamentui, nenumato jokios juos vykdančio fizinio ar juridinio asmens ar subjekto, ar institucijos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybės, nebent įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti dėl nerūpestingumo.

7 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos praneša viena kitai apie pagal šį reglamentą priimtas priemones ir pateikia viena kitai turimą su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma dėl pažeidimų ir įgyvendinimo problemų ir nacionalinių teismų priimtų sprendimų.

▼M4

8 straipsnis

Komisija įgaliojama remdamasi valstybių narių pateikta informacija iš dalies keisti II priedą.

▼M4

8a straipsnis

1.  Jei Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba institucijai taikyti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia ►M15  I priedą ◄ .

2.  Taryba atitinkamam 1 dalyje nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba institucijai tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, praneša savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, suteikdama tokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba institucijai galimybę pateikti pastabų.

3.  Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba instituciją.

4.   ►M15  I priedo ◄ sąrašai reguliariai peržiūrimi bent kas 12 mėnesių.

▼M25

8b straipsnis

Taryba iš dalies pakeičia IV priedą remdamasi dėl Tarybos sprendimo 2012/642/BUSP II priedo priimtais sprendimais.

▼B

9 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių jų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles ir apie visus tolesnius jų pakeitimus.

▼M3

9a straipsnis

1.  Valstybės narės paskiria šio reglamento 3 straipsnyje, 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnyje minėtas kompetentingas institucijas ir jas nurodo II priede išvardytose tinklavietėse.

2.  Valstybės narės ne vėliau kaip 2008 m. liepos 31 d. praneša Komisijai apie šias kompetentingas institucijas, įskaitant jų kontaktinę informaciją, ir nedelsdama ją informuoja apie visus vėlesnius pakeitimus.

▼M4

9b straipsnis

Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti ar kitaip su ja susisiekti, tokiai korespondencijai naudojamas II priede nurodytas adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.

▼B

10 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

 Bendrijos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

 orlaiviuose ar laivuose, priklausančiuose valstybės narės jurisdikcijai;

 Bendrijos teritorijoje ar už jos ribų esantiems fiziniams asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

 juridiniams asmenims, subjektams ar organams, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

 juridiniams asmenims, subjektams ar organams, išimtinai arba iš dalies užsiimantiems verslu Bendrijoje.

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M19
I PRIEDAS

Fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos, nurodyti 2 straipsnio 1 dalyjeA.  Asmenys

 

Pavardė ir vardas

Perraša iš baltarusių k.

Perraša iš rusų k.

Pavardė ir vardas

(rašyba baltarusių k.)

Pavardė ir vardas

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

▼M24 —————

▼M22 —————

▼M26

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravich) Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

Adresas:

Исправительное учреждение „Исправительная колония № 17“ управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Могилевской области, г. Шклов, Могилевская область

Majoras, griežtojo režimo kolonijos IK-17 Šklovo mieste operatyvinio padalinio vadovas. Darė didžiulį spaudimą politiniams kaliniams, neužtikrindamas jiems teisės į susirašinėjimą ir susitikimus, leido įsakymus dėl jų kalinimo režimo sugriežtinimo, kratų ir grasino siekdamas išgauti prisipažinimus. 2011–2012 m. jis buvo tiesiogiai atsakingas už politinių kalinių ir opozicijos aktyvistų žmogaus teisių pažeidimus, kadangi prieš juos naudojo pernelyg didelę jėgą. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

▼M24 —————

▼M26

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Gim. data: 1960

Gim. vieta: Leonovo, district of Borisov (Barysavo rajonas), region of Minsk (Minsko sritis)

Identifikavimo Nr.: 4020160A013PB7

Adresas:

220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Министерствo информации Belarus

Nuo 2014 m. birželio 30 d. Informacijos ministrė, buvusi Informacijos ministro pirmoji pavaduotoja. Nuo 2003 m. jai teko svarbus vaidmuo skatinant valstybinę propagandą, kuria provokuojamos, remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją bei pilietinę visuomenę, ir varžant žiniasklaidos laisvę. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

▼M21 —————

▼M19

9.

Arlau Aliaksey (Arlau Aliaksei)

Arlau Aliaksandr Uladzimiravich

Orlov Aleksei (Orlov Alexey) Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov Alexandr Vladimirovich)

APЛAЎ, Аляксей

APЛAЎ, Аляксандр Уладзiмiравiч

OPЛОВ, Алексей

OPЛОВ, Александр Владимирович

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Pulkininkas, KGB kalėjimo Minske viršininkas. Jis buvo asmeniškai atsakingas už žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį su asmenimis, kurie buvo sulaikyti praėjus keletui savaičių ar mėnesių po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais, arba tokį jų baudimą. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

▼M26

10.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov, Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович (АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

Adresas:

Главное Управление Командующего Внутренними Войсками220028 г. Минск, ул.Маяковского, 97

Pulkininkas, Vidaus ministerijos pajėgų kovinio parengimo departamento vadovo pavaduotojas, buvęs Minsko Uruchie priemiesčio vidaus kariuomenės specialaus būrio vadas. Jis vadovavo savo daliniui per susidorojimą su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais, per kurį buvo panaudota pernelyg didelė jėga. Savo veiksmais tiesiogiai pažeidė Baltarusijos tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Gim. data: 1967 8 30

Paso Nr.: SP0013023

Adresas:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции(Kollektornaya g. 10)Baltarusija

Teisingumo ministro pavaduotoja, atsakinga už advokatūros priežiūrą ir kontrolę, anksčiau buvo atsakinga už teisinę pagalbą institucijoms, rengiančioms teisėkūros ir reguliavimo aktus.

Atsakinga už Baltarusijos teisingumo ministerijos ir teisminių institucijų vaidmenį ir veiklą; šios institucijos yra pagrindinės gyventojų represijų priemonės – rengia įstatymus, kurie yra represiniai pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atžvilgiu.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Anksčiau ėjęs KGB vadovo pavaduotojo, atsakingo už personalą ir jų užduočių organizavimą, pareigas, jis buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. 2012 m. gegužės mėn. vėl paskirtas į rezervo ginkluotąsias pajėgas.

▼M24 —————

▼M19

14.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich Bondarenko Sergei Vladimirovich

БАНДАРЭНКА, Сяргей Уладзiмiравiч

БОНДАРЕНКО, Сергей Владимирович

Galima gim. data: 1978 m.

Adresas: Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Minsko Pervomaiski rajono teismo teisėjas. 2011 m. lapkričio 24 d. jis priėmė nuosprendį Ales Byalyatski – vienam iš žymiausių žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ vadovui, Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (FIDH) vicepirmininkui. Teismo proceso metu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

▼M24 —————

▼M26

16.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

Adresas:

Прокуратура Октябрьского района 220039 г.Минск, ул.Авакяна, 32

Minsko Oktiabrski (Kastrichnitski) rajono prokuroro pavaduotojas. Jis nagrinėjo Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich ir Vladimir Homichenko bylą. Jo pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu, nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ar liudytojų parodymais.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

Gim. data: 1965 4 29

Adresas:

Беларусь, 220007 г. Минск, переулок Добромысленский, 5ГУВД Минского Горисполкома

Generolas, Minsko policijos vadovas. Nuo 2011 m. spalio 21 d., kai buvo paskirtas Minsko policijos vadu, jis kaip vadas atsakingas už represijas prieš maždaug dvylika taikių protestuotojų Minske; jie vėliau buvo nuteisti už tai, kad pažeidė masinių renginių įstatymą. Kelerius metus jis vadovavo policijos veiksmams prieš opozicijos gatvių protestus.

▼M19

18.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich (Barysyonak, Anatol Uladzimiravic) Borisenok, Anatoli Vladimirovich (Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

БАРЫСЁНАК, Анатоль Уладзiмiравiч

БОРИСЕНОК, Анатолий Владимирович

Adresas: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minsko Partizanski rajono teismo teisėjas. 2010–2011 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: 2011 06 23, Belush Zmitser, 20 dienos bazinių vienetų (700 000 BLR); b) 2010 12 20, Zhawnyak Ihar, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); c) 2010 12 20, Nyestser Aleh, 10 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Trybushewski Kiryl, 10 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Murashkevich Vyachaslaw, 10 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

▼M24 —————

▼M23

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

БАЗАНАЎ, Аляксандр Biктapaвiч

БАЗАНОВ, Александр Викторович

Gim. data: 1962 11 26, Kazachstanas

Adresas: 220004, Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 7 Информационно-аналитический центр

Bendrovės „Beltelecom“ generalinio direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už išorės ryšius ir ryšius su valstybės institucijomis. Buvęs Prezidento administracijos Informacijos ir analizės centro, kuris yra vienas iš pagrindinių valstybinės propagandos šaltinių, remiančių ir pateisinančių represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, direktorius.

▼M21 —————

▼M26

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich Bileichik, Aleksandr Vladimirovich (Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Gim. data: 1964

Buvęs Teisingumo ministro pirmasis pavaduotojas (iki 2014 m. gruodžio mėn.), atsakingas už teismines institucijas, civilinę metrikaciją ir notariatą. Jo funkcijos apima advokatūros priežiūrą ir kontrolę. Jis atliko vieną svarbiausių vaidmenų beveik sistemingai atimant teisę verstis praktika teisininkams, gynusiems politinius kalinius.

▼M19

23.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich (Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich) Bortnik, Sergei Aleksandrovich (Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

БОРТНIК, Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК, Сергей Александрович

Gim. data: 1953 5 28

Gim. vieta: Minsk (Minskas)

Adresas: Ul. Surganova 80-263, Minsk

Paso Nr.: MP0469554

Prokuroras.

2006 m. jis tyrė buvusio kandidato į prezidentus Alyaksandr Kazulin bylą, kurioje jam pateikti kaltinimai organizavus protestus prieš nesąžiningus rinkimus 2006 m. kovo mėn. Jo pateiktas kaltinimas buvo paremtas politiniais motyvais, taip pat buvo aiškiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas. 2012 m. balandžio mėn. jis taip pat pritarė, kad būtų skirta dvejų metų prevencinė policijos priežiūra žymiam politiniam aktyvistui Pavel Vinagradau.

24.

Brysina, Zhanna Leanidauna

Brysina, Zhanna Leonidovna

БPЫCIHA, Жанна Леанiдаўна

БРЫCИНА, Жанна Леонидовнa

Adresas: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minsko Zavodskoi rajono teismo pirmininko pavaduotoja, buvusi Minsko Zavodskoi rajono teisėja. Ji nagrinėjo žymių pilietinės visuomenės atstovų Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

▼M26

25.

Bulash, Ala Biukbalauna

Bulash, Alla Biukbalovna

БУЛАШ, Ала Бюкбалаўнa

БУЛАШ, Алла Бюкбаловнa

 

Buvusi Minsko Kastrichnitski rajono teismo pirmininko pavaduotoja, atsakinga už baudžiamąsias bylas, ir buvusi Minsko Oktiabrski (Kastrichnitski) rajono teismo teisėja. Ji nagrinėjo Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia ir Vladimir Homichenko bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

▼M19

26.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

БУШЧЫК, Васiль Васiльевiч

БУЩИК, Василий Васильевич

Gim. data: 1952 2 26

Gim. vieta: Vershok, district of Baranovichy (Baranovičių rajonas), Brest region (Bresto sritis)

Adresas: Белорусский государственный педагогический университет 220050, Беларусьг. Минск, ул. Советская, 18

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys. Būdamas CRK nariu, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių prezidento rinkimų ir 2012 m. rugsėjo mėn. vykusių parlamento rinkimų metu.

▼M21 —————

▼M26

28.

Busko, Ihar Iauhenavich (Busko, Ihar Yauhenavich Busko, Igor Evgenievich (Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB vadovo pavaduotojas, buvęs Bresto srities KGB pirmininkas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Bresto srityje ir Baltarusijoje.

▼M19

29.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

БЫЧКО, Аляксей Вiктаравiч

БЫЧКО, Алексей Викторович

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėjas, buvęs Minsko Centrinio rajono teismo teisėjas. 2011 m. spalio 26 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistui Siarhei Kazakou 10 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

30.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

ЧАРГIНЕЦ, Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ, Николай Иванович

Gim. data: 1937 10 17

Gim. vieta: Minsk (Minskas)

Identifikavimo nr.: 3171037A004PB4

Adresas: Общественное объединение "Союз писателей Беларуси"220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Režimui palankios Rašytojų sąjungos vadovas ir Dorovės respublikinės visuomeninės tarybos (dalyvaujančios režimui vykdant cenzūrą) pirmininkas bei buvęs Aukštųjų rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Jis yra artimas Prezidento Lukashenka (Lukašenkos) rėmėjas ir vienas iš pagrindinių režimo propagandos ir cenzūros veikėjų.

▼M26

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

Adresas:

Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minsko Frunzenski rajono teismo pirmininkė, buvusi Minsko Frunzenski rajono teismo pirmininko pavaduotoja, buvusi Minsko Frunzenski rajono teismo teisėja, nagrinėjusi protestuotojų Aleksandr Otroshchenkov (nuteistas 4 metų laisvės atėmimo bausme sustiprinto režimo kalėjime), Aleksandr Molchanov (nuteistas 3 metų laisvės atėmimo bausme) ir Dmitri Novik (nuteistas 3,5 metų laisvės atėmimo bausme sustiprinto režimo kalėjime) bylas. Atsakinga už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įgyvendinimą.

▼M24 —————

▼M22

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

image

image

Adresas: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Nuo 2014 m. balandžio mėn. KGB pirmininko pavaduotojas, atsakingas už užsienio žvalgybą. Pulkininkas, vadovaujantis KGB kovos su terorizmu padalinio „Alpha“ būriui. Jis asmeniškai dalyvavo, kai buvo nežmoniškai ir žeminančiai elgiamasi su opozicijos aktyvistais KGB kalėjime Minske po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

▼M22 —————

▼M22

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Buvusi Minsko Partizanski rajono teismo pirmininko pavaduotoja ir teisėja (iki 2012 m. birželio 18 d.).

Ji nagrinėjo buvusio kandidato į prezidentus Andrei Sannikov, pilietinės visuomenės aktyvistų Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik ir Vladimir Yeriomenok teismo bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

▼M19

36.

Chubkavets Kiryl Chubkovets Kirill

ЧУБКАВЕЦ, Kipыл

ЧУБКОВЕЦ, Кирилл

 

Prokuroras byloje, iškeltoje buvusiems kandidatams į prezidentus Nikolai Statkevich ir Dmitri Uss, taip pat politiniams ir pilietinės visuomenės aktyvistams Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov ir Dmitri Bulanov. Jo pateiktas kaltinimas buvo akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo buvo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu ir nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ar liudytojų parodymais.

Kaip prokuroras, jis prieštaravo Ales Byalyatski apeliaciniam skundui dėl Minsko Pervomaiski rajono teismo jam skirto nuosprendžio, nors A. Byalyatski teismo procesas vyko akivaizdžiai pažeidžiant Baudžiamojo proceso kodeksą.

A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

37.

Chyzh, Iury Aliaksandravich (Chyzh, Yury Aliaksandravich) Chizh, Iuri Aleksandrovich (Chizh, Yuri Aleksandrovich)

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

ЧИЖ, Юрий Александрович

Gim. vieta: Soboli, Bierezovsky Rajon, Brestkaja Oblast (Соболи, Березовский район, Брестская область)

Gim. data: 1963 3 28

Paso Nr.: SP 0008543 (neaišku, ar šiuo metu galioja).

Iury Chyzh yra susijęs su Prezidentu Lukashenka (Lukašenka) bei jo sūnumis ir gauna naudos iš Lukashenka (Lukašenka) režimo bei šį režimą remia, visų pirma per savo patronuojančiąją bendrovę „LLC Triple“. „LLC Triple“ veikla apima veiklą, susijusią su šio režimo suteikiamomis viešojo pirkimo sutartimis ir koncesijomis. 2013 m. birželio mėn. Prezidentas Lukashenka (Lukašenka) skyrė jam aukščiausią valstybės apdovanojimą už jo teikiamas paslaugas. Iury Chyzh sporto srityje užimamos pareigos, visų pirma tai, kad jis yra Prezidento sporto klubo Centrinės tarybos narys, futbolo klubo „FC Dynamo Minsk“ valdybos pirmininkas ir Baltarusijos imtynių federacijos pirmininkas, patvirtina, kad jis susijęs su režimu.

▼M26

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВЫДЬКО, Геннадий Брониславович

Gim. data: 1955 9 29, Senno (Siano), Vitebsk region (Vitebsko sritis)

Adresas:

Белтеле-радиокомпания,ул. Макаенка, 9, Минск, 220807, Беларусь

Nuo 2010 m. gruodžio 28 d. Valstybinės radijo ir televizijos įmonės prezidentas. Save laiko autoritariniu demokratu; buvo atsakingas už valstybinės propagandos, kuria buvo remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. rinkimų, skatinimą per televiziją. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

▼M24 —————

▼M26

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

Gim. data: 1964 3 22

Gim. vieta: Oshmiany (Ošmianai), Hrodna region (Gardino sritis)

Adresas:

210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а(Zhestkova g. 14a, Vitebsk)

Nuo 2006 m. spalio mėn. Vitebsko srities vyriausiasis prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų. Atsakingas už bylas Siarhei Kavalenka ir Andrei Haidukow.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Gim. data: 1954 9 20

Gim. vieta: Chashniki district (Čašnikų rajonas), Vitebsk region (Vitebsko sritis)

Identifikavimo Nr.: 3200954E045PB4

Adresas:

Гродненская региональная таможня230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Gardino regioninio muitinės komiteto vadovas (nuo 2011 m. balandžio 22 d.), buvęs KGB vadovo pirmasis pavaduotojas (2005–2007 m.), buvęs Valstybinio muitinės komiteto vadovo pavaduotojas (2007–2011 m.).

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, visų pirma 2006–2007 m.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Gim. data: 1964 10

Identifikavimo Nr.: 3271064M000PB3

Buvęs KGB vadovo pavaduotojas, atsakingas už užsienio žvalgybą (2010 m.–2013 m. liepos mėn.). Tai pat buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

▼M19

43.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

ЕСЬМАН, Валерый Аляксандравiч

ЕСЬМАН, Валерий Александрович

Adresas: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Minsko miesto Centrinio rajono teismo teisėjas. Jis tiesiogiai dalyvavo 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių taikių demonstracijų dalyvių teismo posėdžiuose. 2010 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Siarhei Martynau, Dzmitry Chiarniak ir Euhen Vaskovich atitinkamai 10, 11 ir 12 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. birželio, liepos ir spalio mėn. jis paskyrė keletui kitų aktyvistų 10 ir 11 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2013 m. vasario 25 d. uždarame teismo posėdyje jis paskyrė aktyvistui Anatol Naumovich 15 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

44.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich (Farmagey, Leonid Konstantinovich)

ФАРМАГЕЙ, Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

Gim. data: 1962 8 27

Buvęs Vidaus reikalų ministerijos akademijos vadovo pavaduotojas. Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Anksčiau eidamas Minsko miesto milicijos viršininko pareigas, iki 2011 m. birželio mėn. jis vadovavo Minsko milicijos pajėgoms, kurios 2010 m. gruodžio 19 d. brutaliai numalšino demonstraciją.

▼M22 —————

▼M19

47.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

Gaidukevich Valeri Vladimirovich

ГАЙДУКЕВIЧ, Валерый Уладзiмiравiч

ГАЙДУКЕВИЧ, Валерий Владимирович

Gim. data: 1953 1 19

Gim. vieta: Behoml, Behomlski district (Behomlski rajonas), Minsk region (Minsko sritis)

Parlamento Žemųjų rūmų narys, Rusijos ir Baltarusijos sąjunginės valstybės Parlamentinės asamblėjos Saugumo, gynybos ir kovos su nusikalstamumu komiteto vadovas, buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas ir vidaus kariuomenės vadas.

Kaip vidaus kariuomenės vadas jis buvo atsakingas už tai, kad 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusi demonstracija buvo numalšinta jėga, o jo kariuomenė pirma aktyviai ėmėsi veiksmų.

▼M26

48.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Gim. data: 1952 12 15, Borisov

Adresas:

Oktyabrskaya g. 5Minsk (Minskas)

Privataus „Baltarusijos teisės instituto“ rektorius. Kai jis ėjo teisingumo ministro pareigas, jo tarnybos parengė įstatymus, pasižyminčius represiniu pobūdžiu pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atžvilgiu. Jis taip pat atsisakydavo registruoti arba išregistruodavo NVO ir politines partijas ir ignoravo neteisėtus saugos tarnybų veiksmus gyventojų atžvilgiu.

▼M19

49.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich (Harbatouski, Iury Aliaksandravich) Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich (Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

ГАРБАТОЎСКI, Юрый Аляксандравiч

ГОРБАТОВСКИЙ, Юрий Александрович

Adresas: Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Minsko Pervomaiski rajono teismo teisėjas. 2010 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2010 12 20, Hubskaya Iryna, 10 dienų kalėjimo; b) 2010 12 20, Kaptsiuh Dzmitry, 10 dienų kalėjimo; c) 2010 12 20, Mikheyenka Yahor, 12 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Burbo Andrey, 10 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Pushnarova Hanna, 10 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Shepuraw Mikita, 15 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Zadzyarkowski Andrey, 10 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Yaromyenkaw Yawhen, 10 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

2012 m. gruodžio 17 d. paskyrė žinomam pilietinių teisių aktyvistui Pawel Vinahradau 5 dienų laisvės atėmimo bausmę, o 2013 m. balandžio 18 d. paskyrė kitam žinomam pilietinių teisių aktyvistui Uladzimir Yaromenak 15 dienų laisvės atėmimo bausmę.

▼M26

50.

Herasimenka, Henadz Anatolievich Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

Adresas:

„Институт национальной безопасности Республики Беларусь“220034, г.Минск, ул.З.Бядули, 2

Nacionalinio saugumo instituto (KGB mokyklos) vadovo pavaduotojas ir buvęs Vitebsko srities KGB vadovas.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Vitebsko srityje.

▼M19

51.

Herasimovich, Volha Ivanauna

Gerasimovich, Olga Ivanovna Gerasimovich Olga Ivanovna

ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иванаўна

(ГЕРАСIМОВIЧ Вольга Иваноўна)

ГЕРАСИМОВИЧ, Ольга Ивановна

 

Prokurorė, kuri Minsko miesto teismą supažindino su A. Byalyatski byla, po to kai A. Byalyatski kreipėsi į teismą dėl savo sulaikymo. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

52.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich Germanovich, Sergei Mikhailovich (Germanovich, Sergey Mikhailovich)

ГЕРМАНОВIЧ, Сяргей Мiхайлавiч

ГЕРМАНОВИЧ, Сергей Михайлович

Adresas: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minsko Oktiabrski rajono teismo teisėjas. 2010 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2010 12 20, Sidarevich Katsyaryna, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); b) 2010 12 20, Lyskavets Paval, 15 dienų kalėjimo; c) 2010 12 20, Sachylka Syarhey, 15 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Krawtsow Dzianis, 10 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Vyarbitski Uladzimir, 15 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Newdakh Maksim, 15 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje. 2012 m. rugpjūčio 31 d. jis paskyrė aktyvistui Pavel Eutsikhieu 5 dienų laisvės atėmimo bausmę.

53.

Hihin, Vadzim Frantsavich

Gigin, Vadim Frantsevich

ГIГIН, Вадзiм Францевiч

ГИГИН, Вадим Францевич

Gim. data: 1977 10 21

Gim. vieta: Minsk (Minskas)

Prezidento administracijos mėnesinio žurnalo „Belorusskaia Dumka“ vyriausiasis redaktorius.

Jis yra vienas iš iškalbingiausių ir įtakingiausių valstybinės propagandos aparato spausdintoje spaudoje narių. Jis rėmė ir pateisino represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę; apie jas sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją, visų pirma po 2010 m. įvykusių prezidento rinkimų.

▼M26

54.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

Adresas:

Суд Ленинского района города Минскаул. Семашко, 33220027, г. Минск

Buvusi Minsko Leninski rajono teismo teisėja ir pirmininko pavaduotoja. Ji nagrinėjo buvusių kandidatų į prezidentus Nikolai Statkevich ir Dmitri Uss, taip pat politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov ir Dmitri Bulanov bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Kaip buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas ir Ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas jis buvo atsakingas už tai, kad buvo jėga numalšinti protestai, taip pat atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, įvykdytus tyrimo, susijusio su 2010 m. gruodžio mėn. vykusiais rinkimais, proceso metu. 2012 m. vasario mėn. įstojo į rezervo ginkluotąsias pajėgas. Šiuo metu yra vienas iš rezervo ginkluotųjų pajėgų generolų.

▼M24 —————

▼M19

57.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich (Yakubovich, Pavel Izotovich)

ЯКУБОВIЧ, Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ, Павел Изотович

Gim. data: 1946 9 23

Gim. vieta: Unecha (Unečia), Briansk region (Briansko sritis), Rusija/SSRS

Adresas: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

Prezidento administracijos laikraščio ir pagrindinio propagandinio laikraščio „Sovietskaia Belarus“ vyriausiasis redaktorius, Prezidento Lukashenka (Lukašenkos) paskirtas buvęs Parlamento aukštųjų rūmų narys.

Jis yra vienas iš iškalbingiausių ir įtakingiausių valstybinės propagandos aparato spausdintoje spaudoje narių. Jis rėmė ir pateisino represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę; apie jas sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją. Jis buvo itin aktyvus šiuo atžvilgiu po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. taikiomis demonstracijomis ir vėlesniais protestais.

58.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich (Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich) Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich (Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

ЯНЧЭЎСКI, Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ, Всеволод Вячеславович

Gim. data: 1976 4 22, Borisov (Barysavas)

Prezidento asistentas, Prezidento administracijos Ideologijos valdybos vadovas.

Jis yra pagrindinis režimo ideologijos ir valstybinės propagandos, kuria remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, kūrėjas. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

59.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna (Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna) Ermoshina, Lidiia Mikhailovna (Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

ЯРМОШIНА, Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА, Лидия Михайловна

Gim. data: 1953 1 29,

Gim. vieta: Slutsk (Sluckas) (Minsk Region (Minsko sritis))

Baltarusijos Centrinės rinkimų komisijos pirmininkė. Nuo 1996 m. ji buvo viena pagrindinių asmenų, dalyvavusių vykdant klastotes nesąžininguose rinkimuose ir referendume, visų pirma 2004 m., 2006 m., 2008 m., 2010 m. ir 2012 m.

▼M26

60.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich) Iaruta, Viktor Gueorguievich (Yaruta, Viktor Gueorguievich)

ЯРУТА, Вiктар Георгiевiч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

KGB Valstybės komunikacijų valdybos viršininkas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

61.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich (Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Gim. data: 1961 11 26

Gim. vieta: Buchani, Vitebsk district (Vitebsko rajonas)

Adresas:

Glavnoye Upravlenie Yustitsy Mingorispolkoma220030 MinskProspekt Nezavisimosti 8

Paso Nr.: MP0515811

Minsko miesto administracijos Vyriausiojo Teisingumo departamento vadovo pirmasis pavaduotojas. Buvęs Minsko centrinio rajono teismo pirmininko pavaduotojas, buvęs Minsko centrinio rajono teismo teisėjas. 2006 m. rugpjūčio 6 d. už prezidento rinkimų stebėjimą Pilietinės iniciatyvos „Partnerystė“ (angl. Partnership) pilietinės visuomenės aktyvistams jis skyrė laisvės atėmimo bausmes. Nikolai Astreiko buvo paskirta 2 metų, Timofei Dranchuk – 1 metų, Aleksandr Shalaiko ir Enira Bronitskaya – 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. 2007 m., 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. jis paskyrė kelių dienų laisvės atėmimo bausmes keletui aktyvistų; visų pirma 2010 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė Andrei Luhin, Serhey Krauchanka ir Stanislau Fedorau 10 dienų laisvės atėmimo bausmę ir Volha Chernykh – 12 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2010 m. gruodžio 21 d. jis paskyrė Mykalai Dzemidenka 15 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2011 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė dviems aktyvistams, Vassil Parfenkau ir Siarhey Pavel, dalyvavusiems 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių minėjimo akcijoje, atitinkamai 15 ir 12 dienų laisvės atėmimo bausmes.

2012 m. rugsėjo 6 d. jis paskyrė Aliaksey Tseply 5 dienų laisvės atėmimo bausmę už tariamą pasipriešinimą policijos pareigūnui, nors jis Minsko centre platino opozicijos laikraštį.

Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Gim. data: 1968

Adresas:

Kalvariiskaya g. 29, 220073 Minsk (Minskas)

Minsko srities policijos vadovas (nuo 2015 m. kovo ar balandžio mėn.), buvęs Vitebsko srities policijos vadovas, policijos generolas (nuo 2013 m.) Buvęs Minsko policijos vadovo pavaduotojas ir Minsko kovos su riaušėmis (OMON) operacijų dalinio vadovas. Jis vadovavo pajėgoms, kurios 2010 m. gruodžio 19 d. nuslopino taikią demonstraciją, ir asmeniškai dalyvavo susirėmimuose – už tai 2011 m. vasario mėn. Prezidentas A. Lukašenka (Lukashenka) jam įteikė apdovanojimą ir padėkos raštą. 2011 m. jis taip pat vadovavo pajėgoms, kurios numalšino kelis kitus politinių aktyvistų ir taikių piliečių protestus Minske.

63.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

Minsko prokurorė, dalyvavusi 2011 m. atmetant apeliacinį skundą dėl „Molodoi Front“ (Jaunasis frontas, angl. Young Front) aktyvistų Dmitri Dashkevich ir Eduard Lobov nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

▼M19

64.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

IПAТAЎ, Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ, Вадим Дмитриевич

Gim. data: 1964 10 30

Gim. vieta: Ukraina

Identifikavimo nr.: 3301064A004PB5

Adresas: 220010, г. Минск, ул. Советская, 11

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininko pavaduotojas. Būdamas CRK nariu, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių prezidento rinkimų ir 2012 m. rugsėjo mėn. vykusių parlamento rinkimų metu.

65.

Ivanou, Siarhei

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey)

IВАНОЎ, Сяргей

ИВАНОВ, Сергей

 

Minsko miesto vidaus reikalų departamento Ideologijos ir personalo valdybos Tiekimo skyriaus vadovo pavaduotojas. 2011 m. vasario mėn. Prezidentas Lukashenka (Lukašenka) jam įteikė apdovanojimą ir padėkos raštą už jo aktyvų dalyvavimą ir įsakymų vykdymą numalšinant 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijas.

▼M26

66.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

Adresas:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции(Kollektornaya g. 10)Baltarusija

Teisingumo ministro padėjėjas/patarėjas. Kaip Teisingumo ministro padėjėjas jis buvo atsakingas už Baltarusijos teisingumo ministerijos bei teisminių institucijų vaidmenį ir veiklą – rengia įstatymus, kurie yra represiniai pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atžvilgiu, prižiūri teisėjų ir prokurorų darbą, atsisako registruoti NVO ir politines partijas arba išregistruoja jas, priima sprendimus prieš advokatus, kurie gina politinius kalinius, ir tyčia ignoruoja neteisėtus saugumo tarnybų veiksmus gyventojų atžvilgiu.

67.

Kadzin, Raman Viktaravich

Kadin, Roman Viktorovich

КАДЗIН, Раман Вiктаравiч

КАДИН, Роман Викторович

Gim. data: 1977 7 17

Dabartinio paso Nr.: MP3260350

Motorizuotos patrulių tarnybos karinio ir techninio aprūpinimo dalinio vadas.

2011 m. vasario mėn. Prezidentas Lukashenka (Lukašenka) jam įteikė apdovanojimą ir padėkos raštą už jo aktyvų dalyvavimą ir įsakymų vykdymą numalšinant 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijas.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

(Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich

(Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin

(Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровiч Какунiн)

КАКУНИН Александр Александрович

КАКУНIН Аляксандр, Аляксандровiч

Adresas:

Исправительная колония № 2213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Bobruisk (Babruisko) griežtojo režimo kolonijos IK-2 vadovas, atsakingas už nežmonišką elgesį su politiniais kaliniais A. Sannikau ir A. Beliatski Babruisko griežtojo režimo kolonijoje IK-2. Jam prižiūrint, griežtojo režimo kolonijoje opozicijos aktyvistai buvo kankinami, atsisakyta leisti jiems pasinaudoti teisininkų paslaugomis, jie buvo kalinami vienutėse. A. Kakunin darė spaudimą A. Beliatski ir A. Sannikau, kad priverstų juos pasirašyti malonės prašymą.

69.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Minsko srities ir miesto KGB vadovas ir buvęs Minsko KBG vadovo pavaduotojas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Minske.

▼M22 —————

▼M19

71.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

КАМАРОЎСКАЯ, Вольга Паvлаўна

КОМАРОВСКАЯ, Ольга Павловна

 

Buvusi Minsko miesto teismo teisėja. Kaip asocijuotoji teisėja, ji atmetė apeliacinius skundus dėl buvusio kandidato į prezidento postą Andrei Sannikov, politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret ir Oleg Fedorkevich nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

72.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

KAMICAPAЎ, Валерый Мiкалаевiч

КОМИССАРОВ, Валерий Николаевич

Gim. data: 1953 1 24

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėjas. Kaip vyriausiasis teisėjas, jis atmetė apeliacinius skundus dėl nuosprendžių politiniams ir pilietinės visuomenės aktyvistams Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

▼M26

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Gim. data: 1954 1 3

Gim. vieta: Akulintsi, Mohilev region (Mogiliavo sritis)

Identifikavimo Nr.: 3030154A124PB9

Adresas:

Filimonova g. 55/2, 220114 Minsk (Minskas), Baltarusija

Palaiko glaudžius ryšius su Prezidentu A. Lukashenka (Lukašenka), su kuriuo jis glaudžiai bendradarbiavo 9-ame dešimtmetyje ir daugiausia 10-ame dešimtmetyje. Nacionalinio olimpinio komiteto pirmininko (jo pirmininkas yra Alexandr Lukashenka (Aleksandras Lukašenka)) pavaduotojas. Rankinio federacijos pirmininkas, perrinktas 2014 m. Buvęs Parlamento žemųjų rūmų pirmininkas. Jis buvo vienas pagrindinių veikėjų 2006 m. nesąžininguose prezidento rinkimuose.

▼M19

74.

Karovina, Natallia Uladzimirauna (Karovina, Natallya Uladzimirauna) Korovina, Natalia Vladimirovna (Korovina, Natalya Vladimirovna)

КАРОВIНА, Наталля Уладзiмiраўна

КОРОВИНА, Наталья Владимировна

Adresas: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Minsko Frunzenski rajono teismo teisėja. 2010–2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus ar pilietinę veiklą: a) 2012 09 18, Vinahradau Pavel, 12 dienų laisvės atėmimo; b) 2012 06 30, Kostka Mikhas, 6 dienos laisvės atėmimo; c) 2011 06 30, Sytsko Stefan, 10 dienų kalėjimo; d) 2011 06 30, Arapinovich Alyaksandr, Yukhnowski Dzyanis ir Tsyareshchanka Uladzimir, 25 dienos baziniai vienetai (875 000 BLR); e) 2011 06 30, Sarachuk Yulian, 25 dienos baziniai vienetai (875 000 BLR); f) 2011 06 23, Shewtsow Syarhey, 8 dienos baziniai vienetai (280 000 BLR); g) 2010 12 20, Vashkevich Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Myadzvedz Lyeanid, 10 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėlbuvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

75.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

КАРПЕНКА, Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО, Игорь Васильевич

Gim. data: 1964 4 28

Gim. vieta: Novokuznetsk (Novokuzneckas), Rusija

Adresas: Минский городской исполнительный комитет пр-т Независимости 8, г. Минск

Režimą palaikančios Komunistų partijos pirmasis sekretorius. Buvęs Minsko miesto regioninės rinkimų komisijos pirmininkas, buvęs Parlamento Žemųjų rūmų narys, šiuo metu Minsko vicemeras. Kaip Regioninės rinkimų komisijos pirmininkas prezidento rinkimų metu jis buvo tiesiogiai atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus prezidento rinkimų metu, visų pirma 2006 m. ir 2010 m. Minsko mieste. Kaip Minsko vicemeras jis kontroliuoja sambūrių, demonstracijų, eitynių organizavimą ir referendumų bei rinkimų organizavimą ir ideologinę informavimo veiklą.

▼M22 —————

▼M19

77.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

КАЦУБА, Святлана Пятроўна

КАЦУБО, Светлана Петровна

Adresas: 220010, г.Минск, ул.Советская, 11

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė. Būdama CRK nare, ji buvo atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių prezidento rinkimų ir 2012 m. rugsėjo mėn. vykusių parlamento rinkimų metu.

▼M22

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Buvęs Horki kalėjimo direktorius. Jis buvo atsakingas už nežmonišką elgesį su sulaikytaisiais, ypač už pilietinės visuomenės aktyvisto Dmitri Dashkevich, kuris buvo įkalintas dėl 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimų, persekiojimą bei kankinimą ir už susidorojimą su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais.

▼M19

79.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

КАЗАК, Вiктар Уладзiмiравiч

КАЗАК, Виктор Владимирович

Adresas: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėjas.

Jis tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Siarhei Arlou ir Dzmitry Kresik 12 dienų laisvės atėmimo bausmes, o Valeria Niadzvitskaya, Valiantsyna Busko ir Hanna Dainiak – 10 dienų laisvės atėmimo bausmes.

2010 m. gruodžio 27 d. jis paskyrė Jaunojo fronto (angl. Young Front) vadovo pavaduotojui 10 dienų laisvės atėmimo bausmę už tai, kad jis dalyvavo 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijoje.

2011 m. liepos 4 ir 7 d., 2011 m. lapkričio 8 d. ir 2011 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė keliems aktyvistams laisvės atėmimo bausmes (Viktoriya Bandarenka – 10 dienų, Andrei Zakhareuski – 5 dienas, Mikhail Muski – 7 dienas, Raman Grytsevich – 7 dienas).

Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

▼M26

80.

Kazheunikau Andrey Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Minsko Oktiabrski rajono tyrimų komiteto vadovas, buvęs bylos prieš buvusius kandidatus į prezidentus Vladimir Neklyaev, Vitaly Rimashevsky, Neklyaev kampanijos komandos narius Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta ir Sergei Vozniak, taip pat „Jaunojo fronto“ (angl. Young Front) pirmininko pavaduotoją Anastasia Polozhanka prokuroras. Jo pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu ir nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ar liudytojų parodymais.

▼M19

81.

Kaziiatka, Iury Vasilievich (Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich (Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

КАЗIЯТКА, Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО, Юрий Васильевич

Gim. data: 1964 4 24, Brest (Brestas)

Adresas: 220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 6

Alexandr Lukashenka (Aleksandro Lukašenkos) paskirtas Parlamento Aukštųjų rūmų narys. Visuomeninio televizijos kanalo „Stolichnoe Televidenie“ generalinis direktorius, televizijos programos „Pasaulio vaizdas“ (angl. The picture of the world) autorius ir diktorius. Ši programa yra valstybinės propagandos, kuria remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, priemonė. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

Jis buvo itin aktyvus šiuo atžvilgiu po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. taikiomis demonstracijomis ir vėlesniais protestais.

▼M22 —————

▼M26

83.

Kharyton, Aliaksandr Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

Adresas:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции(Kollektornaya g. 10)Baltarusija

Teisingumo ministerijos Socialinių organizacijų, partijų ir NVO skyriaus vyresnysis konsultantas. Nuo 2001 m. aktyviai dalyvavo vykdant represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, asmeniškai dalyvaudamas atsisakant registruoti NVO ir politines partijas, todėl daugeliu atveju jas teko panaikinti.

▼M19

84.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

ХАТКЕВIЧ, Яўген Вiктаравiч

ХАТКЕВИЧ, Евгений Викторович

Adresas: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėjas.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20, 22 ir 27 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Alyaksandra Suslava ir Svitlana Pankavets 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, Fedar Masliannikau ir Mikhas Lebedz – 12 dienų laisvės atėmimo bausmes, o Zmitser Bandarchuk, Artsem Dubski ir Mikhas Pashkevich – 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011, 2012 ir 2013 m. jis paskyrė kitiems aktyvistams nuo 7 iki 14 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

▼M22

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Adresas: Прокуратура г. Минска ул. Раковская 38

Minsko miesto prokuroras. Buvęs Bresto srities prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

2011 m. vasario mėn. paaukštintas pareigose.

▼M19

86.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

ХРОБАСТАЎ, Уладзiмiр Iванавiч

ХРОБОСТОВ, Владимир Иванович

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėjas. Kaip asocijuotasis teisėjas, jis atmetė apeliacinį skundą dėl nuosprendžio politiniam aktyvistui Vasili Parfenkov. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas. 2012 m. sausio 24 d. jis atmetė Ales Byalyatski apeliacinį skundą dėl Minsko Pervomaiski rajono teismo jam skirto nuosprendžio, nors A. Byalyatski teismo procesas vyko akivaizdžiai pažeidžiant Baudžiamojo proceso kodeksą.

A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

87.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

ХРЫПАЧ, Сяргей Федаравiч

ХРИПАЧ, Сергей Федорович

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėjas. Kaip vyriausiasis teisėjas, jis atmetė apeliacinius skundus dėl buvusių kandidatų į prezidento postą Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov, o kaip asocijuotasis teisėjas – dėl Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

88.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna (Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna) Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna (Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

ХВАЙНIЦКАЯ, Жанна Анатольеўна

ХВОЙНИЦКАЯ, Жанна Анатольевна

Adresas: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minsko Zavodskoi rajono teismo teisėja. 2011 m. gegužės 27 d. ji paskyrė aktyvistams Ihar Alinevich, Nikolai Dziadok ir Aliaksandr Frantskevich atitinkamai 8, 4,5 ir 3 metų laisvės atėmimo bausmes. Be to, ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2010 12 20, Makarenka Adam, 6 dienos kalėjimo; b) 2010 12 20, Bachyla Uladzimir, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); c) 2010 12 20, Kukalyew Syarhey, 10 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Astafyew Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Yazerski Raman, 10 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Sapranyetskaya Darya, 10 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Aheyeva Iryna, 10 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Drahun Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo; i) 2010 12 20, Shambalava Tatsyana, 10 dienų kalėjimo; j) 2010 12 20, Dzyemidzyuk Barys, 10 dienų kalėjimo; k) 2010 12 20, Kassabuka Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo.

Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

▼M26

89.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

Adresas:

Брестский областной комитет профсоюза работников государственных учреждений224005, г. Брест,ул. К. Маркса, 19

Buvęs Bresto srities 2010 m. įvykusių prezidento rinkimų regioninės rinkimų komisijos vadovas. Bresto srities 2014 m. kovo mėn. įvykusių vietos valdžios rinkimų regioninės rinkimų komisijos vadovas. Režimą remiančios regioninės profesinių sąjungų organizacijos vadovas. Būdamas regioninės rinkimų komisijos pirmininku, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. įvykusiuose prezidento rinkimuose ir už rezultatų klastojimą 2014 m. kovo mėn. įvykusiuose vietos valdžios rinkimuose Bresto srityje.

▼M22 —————

▼M19

91.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich (Kochyk, Aliaksandr Vasilievich) Kochik, Aleksandr Vasilyevich (Kochik, Alexandr Vasilievich)

КОЧЫК, Аляксандр Васiльевiч

КОЧИК, Александр Васильевич

Adresas: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minsko Partizanski rajono teismo teisėjas. 2010–2011 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 07, Revut Yawhen, 8 dienos kalėjimo, b) 2011 07 04, Nikitsenka Katsyaryna, 5 dienos kalėjimo; c) 2011 06 23, Kazak Zmitser, 28 dienos bazinius vienetus (980 000 BLR); d) 2010 12 20, Dzyezidzenka Dzianis, 12 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Navumovich Syarhey, 14 dienų kalėjimo, f) 2010 12 20, Kavalenka Wsevalad, 15 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Tsupa Dzyanis,15 dienųkalėjimo; h) 2010 12 20, Makashyn Syarhey, 10 dienų kalėjimo; i) 2010 12 20, Zhakhavets Illya, 10 dienų kalėjimo. Nekartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

92.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

КОЛАС, Алена Пятроўна

КОЛОС, Елена Петровна

Adresas: 220004, Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 7 Информационно-аналитический центр

Prezidento administracijos Informacijos ir analizės centro direktoriaus pavaduotoja. Vienas iš svarbių valstybinės propagandos, kuria provokuojamos, remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, šaltinių ir skleidėjų. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

▼M22

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Aktyviai kenkė demokratijai Baltarusijoje. Iki 2012 m. eidamas Generalinio prokuroro pavaduotojo pareigas, jis vadovavo visiems žvalgybos veiksmams, kuriuos Generalinė prokuratūra vykdė prieš nepriklausomus ir opozicijos subjektus, įskaitant 2010 m., ir tiesiogiai dalyvavo vykdant šiuos veiksmus.

▼M26

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Adresas:

Суд Советского района г. Минска220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Minsko Sovetski (Sovietsko) rajono teismo pirmininkas, buvęs Minsko miesto teismo teisėjas, kuris leido atmesti A. Byalyatski apeliacinį skundą. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

Adresas:

KGB Training Centre Бядули 2, 220034, Минск

Generolas majoras, paskirtas KGB mokymo centro vadovu, buvęs Gardino srities KGB vadovas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Gardino srityje.

▼M23 —————

▼M22

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Generolas, buvęs Gynybos ministerijos Žvalgybos departamento (GRU) vadovas ir Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų personalo viršininko pavaduotojas (iki 2013 m. vasario mėn.). Atsakingas už žvalgybos tarnybų represinę veiklą, nukreiptą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

▼M19

98.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna (Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna) Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna (Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

КРАСОЎСКАЯ, Зiнаiда Уладзiмiраўна

КРАСОВСКАЯ, Зинаида Владимировна

Adresas: Суд Ленинского района города Минскаул. Семашко, 33220027, г. Минск

Minsko Leninski rajono teismo teisėja. 2010 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2010 12 20, Krawchuk Volha, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); b) 2010 12 20, Charukhina Hanna, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); c) 2010 12 20, Dubovik Alena, 15 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Boldzina Alena, 12 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Syrakvash Andrey, 15 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Klimko Nastassiya, 12 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Kuwshinaw Viktar, 15 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

▼M22 —————

▼M26

101.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

Gim. data: 1949

Gim. vieta: Pekalin, Smolevichi district (Smolevichi rajonas), Minsk region (Minsko sritis)

Adresas:

Научно-исследовательский отдел Белорусского государственного университета культуры

Minsk (Minskas)

Valstybinio kultūros ir menų universiteto mokslinių tyrimų departamento vadovas (nuo 2014 m. rugsėjo mėn.). Buvęs Prezidento administracijos Informacijos ir analizės centro, kuris yra vienas iš pagrindinių valstybinės propagandos šaltinių, remiančių ir pateisinančių represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, direktoriaus pavaduotojas.

▼M22 —————

▼M19

103.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

КУКЛIС, Мiкалай Iванавiч

КУКЛИС, Николай Иванович

Adresas: 220030 г. Минск, ул. Интернациональная, 22

Generalinio prokuroro pavaduotojas. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

▼M26

104.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Gim. data: 1959 7 25

Gim. vieta: Ali-Bairamly, Azerbaidžanas

Identifikavimo Nr.: 3250759A066PB3

Adresas:

K. Markso g. 3, 220030 Minsk (Minskas)

NVS Vykdomojo komiteto Kovos su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu ir narkotikais, bendradarbiavimo saugumo ir naujų uždavinių ir grėsmių srityje departamento patarėjas. Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Anksčiau eidamas vidaus reikalų ministro pareigas, jis vadovavo Vidaus reikalų ministerijos pajėgoms, kurios 2010 m. gruodžio 19 d. brutaliai numalšino taikias demonstracijas, ir tuo didžiavosi. 2012 m. sausio mėn. paskirtas į kariuomenės rezervo pajėgas.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

Generolas majoras, buvęs KGB mokymo centro viršininkas, buvęs Minsko srities ir Minsko miesto KGB vadovas, paskirtas į rezervo pajėgas. Kaip asmuo, atsakingas už KGB darbuotojų rengimą ir mokymą, jis buvo atsakingas už KGB represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Eidamas ankstesnes pareigas, buvo atsakingas už tokio pat pobūdžio KGB represinę veiklą Minsko mieste ir Minsko srityje.

▼M24 —————

▼M19

107.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich (Lapko, Maxim Fyodorovich)

ЛАПКО, Maксiм Федаравiч

ЛАПКО, Максим Федорович

Adresas: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minsko miesto Oktiabrski rajono teismo teisėjas.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Raman Scherbau ir Vital Tratsiakou 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, Yuri Krylovich and Pavel Kavalenka 15 dienų laisvės atėmimo bausmes, Jaunojo fronto (angl. Young Front) aktyvistams Zmitser Kremenitski ir Uladzimir Yaromenak – atitinkamai 14 ir 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2012 m. jis paskyrė kitiems aktyvistams nuo 10 iki 15 dienų laisvės atėmimo bausmes, visų pirma Jaunojo fronto (angl. Young Front) aktyvistams. 2012 m. liepos 17 d. jis paskyrė Raman Vasiliev ir Uladzimir Yaromenak atitinkamai 12 ir 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

108.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna;

Lappo, Lyudmila Ivanovna)

ЛАПО, Людмiла Iванаўна

ЛАППО, Людмила Ивановна

Adresas: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Minsko Frunzenski rajono teismo teisėja. 2010–2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 07, Melyanets Mikalay, 10 dienų kalėjimo; b) 2011 06 30, Shastseryk Uladzimir, 10 dienų kalėjimo; c) 2011 06 30, Zyakaw Eryk, 10 dienų kalėjimo; d) 2011 04 25, Grynman Nastassiya, 25 dienos bazinius vienetus (875 000 BLR); e) 2010 12 20, Nikishyn Dzmitry, 11 dienų kalėjimo. 2012–2013 m. ji taip pat keliems aktyvistams skyrė laisvės atėmimo bausmes. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

▼M24 —————

▼M26

110.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Gim. data: 1947 8 31,

Gim. vieta: Minsk (Minskas)

Adresas:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Režimui palankios Rašytojų sąjungos tarybos narys. Atsakingas už suklastotos informacijos skleidimo per valstybės kontroliuojamas žiniasklaidos priemones organizavimą ir įgyvendinimą. Būdamas Informacijos ministro pavaduotoju, jis atliko svarbų vaidmenį skatinant valstybinę propagandą, kuria remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę buvo sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą ir melagingą informaciją.

▼M19

111.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

ЛАШЫН, Аляксандр Мiхайлавiч

ЛАШИН, Александр Михайлович

Adresas: 220030 г. Минск, ул. Интернациональная 22

Generalinio prokuroro pavaduojas, atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

▼M26

112.

Lazavik, Mikalai Ivanavich Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Gim. data: 1951 1 18

Nevinyany, Minsk region (Minsko sritis) (Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

Identifikavimo Nr.: 3180151H004PB2

Adresas:

220010, г.Минск, ул.Советская, 11

Baltarusijos Centrinės rinkimų komisijos sekretorius.

Nuo 2000 m. jis buvo vienas pagrindinių asmenų, dalyvavusių vykdant klastotes nesąžininguose rinkimuose ir referendumuose, visų pirma 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 m. ir 2014 m.

113.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Gim. data: 1947 5 14

Adresas:

220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого 10а

Režimui palankios Baltarusijos žurnalistų sąjungos pirmininkas. Ministrų Tarybos laikraščio „Respublika“ vyriausiasis redaktorius. Eidamas šias pareigas jis yra vienas iš iškalbingiausių ir įtakingiausių valstybinės propagandos aparato spaudoje narių. Jis rėmė ir pateisino represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, apie kurias sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją, visų pirma po 2010 m. įvykusių prezidento rinkimų.

▼M22

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Adresas: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

Per 2010 m. prezidento rinkimų kampaniją buvo paskirtas Centrinės rinkimų komisijos vadovu. Priežiūros tarybos, atsakingos už stebėseną, kaip laikomasi rinkimų kampanijos procedūrų ir taisyklių žiniasklaidoje, pirmininko pirmasis pavaduotojas (vėl juo paskirtas 2014 m. sausio 21 d.); eidamas šias pareigas aktyviai dalyvavo režimo propagandinėje veikloje per 2010 ir 2012 m. rinkimų kampanijas. 2011 m. spalio 26 d. Prezidentas jį apdovanojo Franzisk Skorina ordinu. 2012 m. rugsėjo mėn. jis atsisakė skirti nepriklausomos žiniasklaidos atstovus Tarybos nariais. Prezidento administracijos ir pagrindinio propagandinio laikraščio „Sovietskaia Belarus“ redaktoriaus pirmasis pavaduotojas. Šis laikraštis palaiko Vyriausybės politiką, falsifikuoja faktus apie Baltarusijoje vykstančius procesus ir teikia melagingus komentarus, nukreiptus prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, kurie sistemingai menkinami bei šmeižiami, ypač po Prezidento rinkimų 2010 m.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Buvęs Gomelio srities KGB pirmininkas, buvęs Gomelio miesto KGB pirmininko pavaduotojas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Gomelio srityje. 2014 m. balandžio 2 d. Prezidentas nušalino jį nuo šių pereigų dėl netinkamo elgesio.

▼M26

116.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

Adresas:

Суд Первомайского района г. Минска220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Minsko Pervomaiski rajono teismo teisėjas. 2010–2011 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 7 14, Struy Vitali, 10 dienos bazinių vienetų (35 000 BLR); b) 2011 7 4, Shalamitski Paval, 10 dienų kalėjimo; c) 2010 12 20, Sikirytskaya Tatsyana, 10 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Dranchuk Yuliya, 13 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Lapko Mikalay, 12 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Pramatoraw Vadzim, 12 dienų kalėjimo.

Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje. 2012 m. liepos 24 d. po to, kai buvo įtrauktas į sankcijų sąrašą, jis skyrė baudą už piktybinį chuliganizmą opozicijos aktyvistui Andrej Molchan, kurį stipriai sumušė du policininkai.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Gim. data: 1944 1 27, Karabani, Minsk region (Minsko sritis)

Aktyviai kenkė demokratijai Baltarusijoje. Eidamas Valstybės kontrolės komiteto pirmininko pareigas (iki 2010 m. gruodžio 28 d.), jis buvo vienas iš pagrindinių asmenų, susijusių su Ales Byaliatski, vieno iš geriausiai žinomų žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ vadovo ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (angl. FIDH) pirmininko pavaduotojo, byla. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

118.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

(Lapatka, Aliaxandr Aliaxandravich)

Lopatko, Aleksandr Aleksandrovich

(Lopatko, Alexandr Alexandrovich)

ЛОПАТКО Александр Александрович

ЛАПАТКА Аляксандр Аляксандровiч

Adresas:

Исправительная колония № 9213410, г. Горки, ул. Добролюбова, 16

Horki griežtojo režimo kolonijos IK-9 vadovas, atsakingas už nežmonišką elgesį su D. Dashkevich, įskaitant kankinimą ir atsisakymą leisti pasinaudoti teisinio atstovavimo galimybe. Lopatko užėmė vieną iš svarbiausių pareigų griežtojo režimo kolonijoje, kurioje buvo kalinamas D. Dashekevich ir kurioje politiniams kaliniams, įskaitant D. Dashekevich, buvo naudojamas psichologinis spaudimas, įskaitant neleidimą miegoti ir izoliavimą.

119.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Gim. data: 1954 8 30

Gim. vieta: Kopys, Vitebsk district (Kopysė, Vitebsko sritis)

Adresas:

Резиденция Президента Республики Беларусьг. Минск, ул.Кирова, д. 43

Baltarusijos Respublikos Prezidentas.

▼M22

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Gim. data: 1980 3 23

Adresas: President's Sports Club220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Verslininkas, aktyviai dalyvauja su Lukashenka (Lukašenkų) šeima susijusiose finansų operacijose.

Prezidento sporto klubo pirmininkas.

▼M26

121.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Gim. data: 1975 11 28

Adresas:

Администрация президента Республики Беларусь220016, Минск, Маркса 38

Prezidento asistentas/padėjėjas nacionalinio saugumo klausimais. 2013 m. gegužės mėn. tėvo paskirtas Baltarusijos ir Rusijos komisijos potašo eksporto klausimais vienu iš prižiūrėtojų. Būdamas vienu iš artimiausių tėvo bendražygių, jis atliko svarbų vaidmenį vykdant represines priemones prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę. Būdamas vienu iš pagrindinių Valstybės saugumo tarybos narių, jis yra atsakingas už represinių priemonių prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, visų pirma numalšinant 2010 m. gruodžio 19 d. demonstraciją, koordinavimą.

122.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Gim. data: 1971 8 12

Identifikavimo Nr.: 3120871A074PB7

Vidaus reikalų ministerijos Minsko miesto specialiosios paskirties būrio vadas.

Jis vadovavo pajėgoms, kurios 2010 m. gruodžio 19 d. nuslopino taikią demonstraciją, – už tai 2011 m. vasario mėn. Prezidentas Lukashenka (Lukašenka) jam įteikė apdovanojimą ir padėkos raštą. 2011 m. birželio mėn. jis taip pat vadovavo pajėgoms, kurios vykdė represijas prieš taikius piliečius Minske. 2014 m. gegužės 7 d. jo vadovaujamas būrys nuo Vidaus reikalų ministerijos gavo specialią pripažinimo vėliavą.

▼M19

123.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

Lutov Dmitri Mikhailovich

(Lutov Dmitry Mikhailovich)

ЛУТАЎ, Дзмiтрый Мiхайлавiч

ЛУТОВ, Дмитрий Михайлович

 

Syarhei Kavalenka, kuriam buvo skirta dvejų metų ir vieno mėnesio kalėjimo bausmė už lygtinio atleidimo įpareigojimo nevykdymą, bylos prokuroras. Syarhei Kavalenka anksčiau buvo lygtinai nuteistas už baltos-raudonos-baltos spalvų vėliavos – opozicijos veikimo laikotarpio simbolio – iškėlimą ant Kalėdų eglutės Vitsebsko (Vitebsk) mieste. Bausmė, vėliau byloje skirta teisėjo, buvo neproporcingai griežta atsižvelgiant į nusikaltimo pobūdį ir neatitiko Baltarusijos baudžiamojo kodekso. Lutau veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti tarptautiniai Baltarusijos įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

▼M26

124.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Gim. data: 1958 8 5

Hrodna region (Gardino sritis)

Identifikavimo Nr.: 3050858A060PB5

Adresas:

Užsienio reikalų ministerijaул.Ленина, 19, Минск 220030

Užsienio reikalų ministras, buvęs Prezidento administracijos vadovas.

Būdamas Prezidento administracijos vadovu, jis buvo laikomas antru įtakingiausiu režimo asmeniu ir todėl buvo atsakingas už nesąžiningų rinkimų organizavimą 2008 ir 2010 m. ir už po to vykdytas represijas prieš taikius demonstrantus.

▼M19

125.

Maladtsova, Tatsiana Molodtsova, Tatiana

МАЛАДЦОВА, Таццяна

МОЛОДЦОВА, Татьяна

 

Minsko miesto Frunzenski rajono prokurorė, nagrinėjanti Aleksandr Otroshchenkov, Aleksandr Molchanov ir Dmitri Novik bylą. Atsakinga už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įgyvendinimą.

▼M24 —————

▼M26

127.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB Karinės kontržvalgybos valdybos viršininkas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

▼M19

128.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

Mazovka Anzhelika Mikhailovna

МАЗОЎКА, Анжалiка Мiхайлаўна

МАЗОВКA, Анжелика Михайловна

Adresas: Суд Советского района г. Минска 220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Minsko Sovetski rajono teismo teisėja. 2010–2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 14, Bussel Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo; b) 2011 07 14, Krukowski Syarhey, 8 dienas kalėjimo; c) 2011 07 14, Kantsin Yahor, 10 dienų kalėjimo; d) 2011 07 07, Sukhanossik Vyachaslaw, 8 dienas kalėjimo; e) 2010 12 20, Nyanakhaw Andrey, 15 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Myslivets Ihar, 15 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Vilkin Alyaksey, 12 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Kharitonaw Paval, 12 dienų kalėjimo. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

129.

Mazouka, Kiryl Viktaravich Mazovka, Kirill Viktorovich

МАЗОЎКА, Кiрыл Biктapaвiч

МАЗОВКА, Кирилл Викторович

Gim. data: 1979 m.

Dashkevich-Lobov bylos prokuroras. „Molodoi Front“ (Jaunojo fronto, angl. Young Front) aktyvistai Dmitri Dashkevich ir Eduard Lobov buvo nuteisti kelerių metų laisvės atėmimo bausme už „chuliganizmą“. Jų įkalinimas motyvuotas tuo, kad jie aktyviai dalyvavo 2010 m. gruodžio mėn. rinkiminėje kampanijoje ir rėmė vieną iš opozicijos kandidatų.

▼M24 —————

▼M21 —————

▼M22 —————

▼M26

133.

Miklashevich, Piotr Piatrovich Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Gim. data: 1954 10 18

Gim. vieta: Kosuta, Minsk region (Minsko sritis)

Adresas:

Gvardeiskaya g. 16-17

Konstitucinio teismo pirmininkas ir buvęs generalinis prokuroras, aktyviai dalyvavęs vykdant represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Ankstesnėse pareigose jis buvo vienas iš pagrindinių asmenų, dalyvavusių 2004–2008 m. vykdant represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę. Nuo paskyrimo 2008 m. į Konstitucinį teismą jis ištikimai įgyvendindavo režimo represinę politiką ir patvirtindavo represinius įstatymas net ir tais atvejais, kai jų turinys pažeisdavo konstituciją.

▼M19

134.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

MITPAXOBIЧ, Ipынa Аляксееўна

МИТРАХОВИЧ, Ирина Алексеевна

Adresas: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minsko miesto Oktiabrski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Aleh Yastrutseu ir Mark Metsialkou 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. liepos 7 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Eduard Baida ir Andrei Ratsolka 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, o Artsem Starykau – 12 dienų laisvės atėmimo bausmę už dalyvavimą tyliame proteste. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

▼M26

135.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

Adresas:

Прокуратурa Гродненской областиг.Гродно, 230012, ул.Доватора, 2а

Gardino srities prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

136.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna (Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

Adresas:

Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2011 m. sausio 10 d. ji paskyrė Jaunojo fronto (angl. Young Front) aktyvistui Yulian Misiukevich 12 dienų laisvės atėmimo bausmę, o 2011 m. sausio 21 d. ir sausio 31 d. atitinkamai politiniam aktyvistui Usevalad Shasharin ir pilietinės visuomenės aktyvistui Tsimafei Atranschankau kiekvienam 9 dienų laisvės atėmimo bausmes.

Ji taip pat 2010 m. gruodžio 27 d. paskyrė žmogaus teisių gynėjui Mikhail Matskevich 10 dienų laisvės atėmimo bausmę, o 2011 m. sausio 20 d. pilietinės visuomenės aktyvistui Valer Siadou 12 dienų laisvės atėmimo bausmę už jų dalyvavimą politinių kalinių palaikymo akcijoje. Ji taip pat tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš pilietinės visuomenės aktyvistus 2011 m. 2011 m. liepos 4 ir 7 d. ji paskyrė Anton Glinisty ir Andrei Ignatchyk 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. Ji taip pat tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš politinius aktyvistus 2012 m.

2012 m. vasario 22 d. ji paskyrė žymiam politiniam aktyvistui Pavel Vinagradau 10 dienų laisvės atėmimo bausmę; 2012 m. balandžio 10 d. ji jam taip pat skyrė dvejų metų prevencinę policijos priežiūrą. 2012 m. kovo 23 d. ji paskyrė judėjimo „Revoliucija per socialinius tinklus“ (angl. Revolution through social networks) politiniams aktyvistams Mikhas Kostka ir Anastasia Shuleika 5 dienų laisvės atėmimo bausmes.

2012 m. balandžio 21 d. ji pastarajai aktyvistei vėl paskyrė 10 dienų laisvės atėmimo bausmę.

2012 m. gegužės 24, 25 ir 26 d. ji paskyrė Jaunojo fronto (angl. Young Front) aktyvistams Uladzimir Yaromenak, Zmitser Kremenetski ir Raman Vasiliev atitinkamai 10, 10 ir 12 dienų laisvės atėmimo bausmes.

2012 m. birželio 22 d. ji paskyrė „Euroradio“ žurnalistui Paval Sverdlou 15 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2012 m. liepos 18 d. ji paskyrė aktyvistei Katsiarina Halitskaya 10 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2012 m. lapkričio 8 ir 9 d. ji paskyrė Jaunojo fronto (angl. Young Front) aktyvistams Uladzimir Yaromenak ir Raman Vasiliev 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2013 m. gegužės 7 d. ji paskyrė aktyvistui Aliaksandr Yarashevich 12 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai. 2014 m. rugpjūčio 6 d. ji skyrė aktyvistui Oleg Korol 10 dienų administracinio arešto nedavusi jam galimybės kalbėti teisme; užuot leidusi, ji pareiškė: „Žinau, kad pripažįstate savo kaltę“.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Gim. data: 1956 2 7

Gim. vieta: Smolensk (Smolenskas) (Rusija)

Nesiėmė veiksmų, kad būtų atliktas neišaiškinto Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimo Baltarusijoje 1999–2000 m. bylos tyrimas. Buvęs vidaus reikalų ministras ir buvęs Prezidento saugumo tarnybos vadovas. Būdamas vidaus reikalų ministru buvo atsakingas už taikių demonstracijų malšinimą, kol 2009 m. balandžio 6 d. dėl su sveikata susijusių priežasčių pasitraukė iš pareigų.

Prezidento administracija jam suteikė rezidenciją Drozdy nomenklatūros rajone Minske. 2014 m. spalio mėn. Prezidentas A. Lukashenka (Lukašenka) apdovanojo jį 3-ojo laipsnio ordinu „Už nuopelnus“.

▼M19

138.

Nazaranka, Vasil Andreyevich Nazarenko, Vasili Andreevich

НАЗАРАНКА, Васiль Андрэевiч

НАЗАРЕНКО, Василий Андреевич

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėjas. Kaip vyriausiasis teisėjas, jis atmetė apeliacinius skundus dėl politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Vasili Parfenkov, o kaip asocijuotasis teisėjas – dėl Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

139.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

НЯКРАСАВА, Алена Цiмафееўна

Некрасова, Елена Тимофеевна

Adresas: Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minsko miesto Zavodskoi rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Tatsyana Grechanikava, Alyaksandr Baranou, Yevhen Tsarykau, Maryna Paulouskaya ir Andrei Zialiony 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. liepos 4 ir 7 d. ir 2011 m. spalio 6 d. ji paskyrė keliems aktyvistams laisvės atėmimo bausmes (Katsiarina Davydzik – 10 dienų, Yauguenia Kamarova – 10 dienų, Aleh Bazhok – 10 dienų, Yan Melnikau – 5 dienas). Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

▼M24 —————

▼M22 —————

▼M26

142.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Gim. data: 1962 3 5

Gim. vieta: Slutsk (Sluckas) (Minsk Region (Minsko sritis))

Adresas:

ул. Beruta, 15-62 (2 korp)

Identifikavimo Nr.: 3050362A050PB2

Pasas: MP2272582

Yuri Chizh priklausančios patronuojančiosios bendrovės „Triple“ saugos tarnybos vadovas, buvęs Vidaus reikalų ministerijos Specialios paskirties būrio vadas. Kaip vidaus kovos su riaušininkais pulko vadas jis yra tiesiogiai atsakingas ir tiesiogiai susijęs su taikių demonstracijų malšinimu jėga, visų pirma 2004 m. ir 2008 m.

▼M22 —————

▼M24 —————

▼M22

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

image

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Gim. data: 1966 m.

Gim. vieta: Vitebsk (Vitebskas)

Adresas: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь“220028, Минск Маяковского, 111

Pagrindinis asmuo, susijęs su neišaiškintu Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimu 1999–2000 m. Baltarusijoje; buvęs Specialiojo greitojo reagavimo būrio prie Vidaus reikalų ministerijos (SOBR) vadovas.

Verslininkas, Vidaus reikalų ministerijos Specialiųjų ginkluotųjų pajėgų veteranų asociacijos „Garbė“ (angl. Honour) vadovas.

▼M22 —————

▼M26

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Identifikavimo Nr.: 3130564A041PB9

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Būdamas vidaus reikalų ministru (iki 2012 m. gruodžio mėn.) buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų. Rezervo ginkluotųjų pajėgų pulkininkas.

▼M24 —————

▼M26

152.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich Proleskovski, Oleg Vitoldovich (Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Gim. data: 1963 10 1

Gim. vieta: Zagorsk (Zagorskas)

(Sergijev Posad (Sergijev Posadas), Rusija)

Buvęs Informacijos ministras (postą paliko 2014 m. birželio mėn.), buvęs Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas, buvęs Prezidento administracijos Ideologijos generalinio direktorato vadovas, buvęs Prezidento administracijos Analizės ir informacijos centro direktorius.

Jis buvo vienas iš valstybinės propagandos šaltinių bei balsų ir ideologinis režimo rėmėjas. Jis buvo paskirtas į ministrus ir nuo to laiko buvo iškalbingas propagandos skleidėjas ir prieš demokratinę opoziciją bei pilietinę visuomenę nukreiptų režimo veiksmų rėmėjas.

▼M19

153.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna (Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

ПРАТАСАВIЦКАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

ПРОТОСОВИЦКАЯ, Наталья Владимировна

Adresas: Суд Октябрьского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minsko miesto Oktiabrski rajono teismo teisėja. Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Siarhei Sheuchenka, Katsiaryna Sliadzeuskaya ir Aliaksandra Chemisava 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, o Yauhen Mironau, Ihar Matsuta, Illya Laptseu, Mikhail Korzun ir Vital Murashkevich – 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. sausio 13 d. ji paskyrė žinomam žurnalistui Andrei Pochobut 15 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2011 m. spalio 31 d. ji paskyrė aktyvistei Volha Bandarenka 10 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2013 m. kovo 26 d. ji paskyrė aktyvistui Ihar Simirou 10 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

154.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

ПУЦЫЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч (ПУЦIЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч)

ПУЦИЛО Владимир Григорьевич

 

Aukščiausiojo teismo teisėjas. Buvęs Minsko miesto teismo pirmininkas ir teisėjas, paskutine instancija prižiūrintis nuosprendžius (priimtus pirmosios instancijos teismo ir patvirtintus apeliacinio teismo) tarptautiniu mastu pripažinto politinio kalinio Pavel Severinets (organizacinio komiteto, siekiančio sukurti Baltarusijos krikščionių demokratų partiją, bendrapirmininkio ir 2010 m. prezidento rinkimuose dalyvavusio kandidato Vital Rymashevski rinkimų kampanijos vadovo) byloje ir buvusio politinio kalinio Aleksandr Otroshchenkov(2010 m. prezidento rinkimuose dalyvavusio kandidato Andrei Sannikov atstovo spaudai) byloje. Jis atmetė teisminį skundą dėl šių nuosprendžių, akivaizdžiai pažeisdamas Baudžiamojo proceso kodeksą.

▼M22

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailauna)

Pikina, Natalia Mikhailovna (Pykina, Natalya Mikhailovna)

image

image

Gim. data: 1971 4 20

Gim. vieta: Rakov (Rakavas)

Adresas: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Atsakinga už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įgyvendinimą. Partizanski rajono teismo, kuriame buvo nagrinėjama Likhovid byla, teisėja. 2011 m. kovo 29 d. ji skyrė judėjimo „Už laisvę“ aktyvistui Likhovid 3,5 metų laisvės atėmimo bausmę. Paskirta Minsko Partizanski rajono teismo pirmininko pavaduotoja.

▼M26

156.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Gim. data: 1951 7 1

Gim. vieta: Votnia, Mohilev region (Mogiliavo sritis)

Identifikavimo Nr.: 3010751M102PB0

Buvęs Prezidento Lukashenka (Lukašenka) patarėjas (nuo 2015 m. gegužės 18 d.), buvęs Prezidento administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas, buvęs švietimo ministras.

Jis uždarė Europos žmoniškumo universitetą, davė įsakymą imtis represijų prieš studentus iš opozicijos ir telkė studentus, kad galėtų juos priversti balsuoti už režimą. Jis vaidino aktyvų vaidmenį organizuojant nesąžiningus rinkimus 2008, 2010 ir 2012 m. ir po jų vykdytose represijose prieš taikius demonstrantus 2008 ir 2010 m. Jis yra labai artimas Prezidentui Lukashenka (Lukašenkai). Jis yra pagrindinės režimo ideologinės ir politinės organizacijos „Belaya Rus“ vadovas.

▼M22

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Gim. data: 1970 m.

Gim. vieta: Hrodna (Gardinas)

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narė ir Gardino regioninės administracijos Visuomenės prašymų departamento vadovė. Būdama Centrinės rinkimų komisijos nare, ji buvo atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių prezidento rinkimų ir 2012 m. rugsėjo mėn. vykusių parlamento rinkimų metu.

▼M19

158.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

РАВIНСКАЯ, Таццяна Уладзiмiраўна

РЕВИНСКАЯ, Татьяна Владимировна

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėja. Buvusi Minsko miesto Pervomayski rajono teismo teisėja.

2011 m. balandžio 27 d. ji paskyrė politikui Dmitri Bandarenka, buvusio kandidato į prezidentus A. Sannikau pilietinės kampanijos „Europinė Baltarusija“ (angl. European Belarus) koordinatoriui, 2 metų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

▼M22 —————

▼M24 —————

▼M26

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Gim. data: 1955 5 4

Gim. vieta: Minsk (Minskas)

Adresas:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Parlamento Žemųjų rūmų narys, Nacionalinio saugumo komiteto nuolatinio komiteto pirmininko pavaduotojas, Nacionalinio saugumo komiteto pirmininko pavaduotojas. Buvęs KGB Ekonominio saugumo valdybos viršininkas.

Tai pat buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

▼M19

162.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich)

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich)

РЫБАКОЎ, Аляксей Васiльевiч

РЫБАКОВ, Алексей Васильевич

Gim. data: 1966 7 31

Adresas: Ul. Yesenina 31-1-104, Minsk

Paso Nr.: MP2937413

Aukščiausiojo teismo teisėjas. Buvęs Minsko Moskovski rajono teismo teisėjas ir šiuo metu Aukščiausiojo teismo teisėjas. Jis paskyrė buvusiam kandidatui į prezidentus Alyaksandr Kazulin penkerių su puse metų laisvės atėmimo bausmę už protestų prieš nesąžiningus rinkimus organizavimą 2006 m. kovo mėn.

Nagrinėdamas bylą teisme jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą.

▼M26

163.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Gim. data: 1977

Adresas:

Saperov g. 7, 220035 Minsk (Minskas)

2012 m. sausio mėn. paskirtas eiti Tyrimų komiteto Minsko padalinio vadovo pavaduotojo pareigas. Užimdamas Minsko Pervomaiski rajono prokuroro pareigas dalyvavo Ales Byalyatski – vieno iš žymiausių žmogaus teisių gynėjo, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ (angl. Belarusian Human Rights Centre „Vyasna“) vadovo, Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (angl. FIDH) pirmininko pavaduotojo – teismo procese. Prokuroro teismo procese pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

▼M21 —————

▼M19

165.

Sanko Ivan Ivanavich

Sanko Ivan Ivanovich

САНЬКО, Iван Iванавiч

САНЬКО, Иван Иванович

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Majoras, KGB vyresnysis tyrėjas. KGB kalėjime Minske po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais jis vykdė tyrimus, kuriuose, be kita ko, buvo naudojami suklastoti įrodymai prieš opozicijos aktyvistus. Jo veiksmais buvo aiškiai pažeistos žmogaus teisės, nes nebuvo užtikrinta teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir buvo pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

▼M26

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

Adresas:

Ozheshko g. 1230023 Hrodna (Gardinas)

Režimui palankios profesinės sąjungos Gardino skyriaus vadovas. Buvęs Gardino srities regioninės rinkimų komisijos (RRK) vadovas 2010 m. prezidento rinkimų ir 2014 m. kovo mėn. vietos valdžios rinkimų metu. Būdamas regioninės rinkimų komisijos pirmininku, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusiuose prezidento rinkimuose ir už rezultatų klastojimą 2014 m. kovo mėn. įvykusiuose vietos valdžios rinkimuose Gardino srityje.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

Adresas:

Frunze g. 19, 220034 Minsk (Minskas)

Saugumo tarybos narys, Tyrimų komiteto vadovas, buvęs Tyrimų komiteto vadovo pavaduotojas, buvęs Gomelio srities prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

168.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

Adresas:

Суд Заводского района г. Минска220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minsko miesto Zavodskoi rajono teismo pirmininkė (nuo 2014 m.), buvusi Minsko Partizanski rajono teismo pirmininko pavaduotoja, buvusi Minsko miesto Oktiabrski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Ales Sobal, Maksim Hrishel ir Kastantsin Chufistau 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, o Siarhei Kardymon – 15 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2011 m. liepos 7 d. ji paskyrė aktyvistui Artur Zauharodny 13 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2012 m. spalio 12 d. ji paskyrė aktyvistams Aleh Korban ir Uladzimir Siarheeu 5 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

169.

Shamionau Vadzim Iharavich Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

Adresas:

Исправительная колония № 17213004, г. Шклов, ул. 1-я Заводская д. 8

Kapitonas, griežtojo režimo kolonijos IK-17 Šklovo mieste operatyvinio padalinio vadovas. Jis darė didžiulį spaudimą politiniams kaliniams, neužtikrindamas jiems teisės į susirašinėjimą, ir grasino siekdamas išgauti prisipažinimus. Tiesiogiai atsakingas už politinių kalinių ir opozicijos aktyvistų žmogaus teisių pažeidimus, nes žiauriai, nežmoniškai ir žeminančiai elgėsi ir baudė. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

▼M19

170.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

(Shastakou Maxim Aliaksandravich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich)

ШАСТАКОЎ, Maкciм Александравiч

ШЕСТАКОВ, Максим Александрович

 

Prokuroras, kuris Minsko Pervomaiski rajono teismą supažindino su A. Byalyatski byla, po to kai A. Byalyatski kreipėsi į teismą dėl savo sulaikymo. A. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.

▼M22

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) narys ir Vitbsko regioninės administracijos Švietimo departamento vadovas. Būdamas CRK nariu, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių prezidento rinkimų ir 2012 m. rugsėjo mėn. vykusių parlamento rinkimų metu.

▼M22 —————

▼M26

173.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Gim. data: 1958 5 26

Gim. vieta: Hrodna region (Gardino sritis)

Adresas:

Управлениe Делами Президентаул. К.Маркса, 38220016, г. Минск

Prezidento administracijos valdymo skyriaus vadovas. Atsakingas už neatskleistus Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimus Baltarusijoje 1999-2000 m. Buvęs Saugumo tarybos sekretorius. Sheiman tebėra prezidento specialusis asistentas/padėjėjas.

174.

Shastakou, Iury Valerievich

(Shastakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

Adresas:

Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėjas ir teismo pirmininko pavaduotojas.

Jis tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 ir 27 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Illya Vasilievich, Nadzeya Chayukhova, Tatsiana Radzetskaya, Siarhei Kanapatski ir Volha Damarad 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. gruodžio 20 d. jis nuteisė aktyvistą Siarhei Kanapatski už represijų paminėjimą 2010 m. gruodžio 19 d. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

175.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB kontržvalgybos padalinio vadovas ir buvęs KGB kontržvalgybos valdybos viršininko pavaduotojas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

▼M19

176.

Shved, Andrei Ivanavich Shved, Andrei Ivanovich (Shved, Andrey Ivanovich)

ШВЕД, Андрэй Iванавiч

ШВЕД, Андрей Иванович

 

Valstybinio teisinės ekspertizės komiteto vadovas. Buvęs Tyrimų komiteto vadovo pavaduotojas ir buvęs Generalinio prokuroro pavaduotojas ir Tyrimų skyriaus vadovas.

KGB prašymu jis 2011 m. pradėjo Ales Byaliatski, vieno iš geriausiai žinomų žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ (angl. Belarusian Human Rights Centre „Vyasna“) vadovo ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (angl. FIDH) viceprezidento, bylos tyrimą. A. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais Baltarusijoje, ir teikė jiems paramą.

▼M26

177.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

Adresas:

Суд Железнодорожного района города Витебска210001, г. Витебск, ул. Кирова,16

Vitebsko Zheleznodorozhny rajono teismo teisėjas. Jis nuteisė kelis protestuotojus apeliaciniame teismo procese nepaisant to, kad Pirmosios instancijos teismas nenustatė jų kaltės. Atsakingas už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įskaitant politinį aktyvistą Siarhei Kavalenka, įgyvendinimą.

▼M19

178.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

ШЫЛЬКО, Алена Мiкалаеўна

ШИЛЬКО, Елена Николаевна

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėja, buvusi Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20, 24 ir 30 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams laisvės atėmimo bausmes: Ihar Shershan – 12 dienų, Zmitser Shurkhai – 10 dienų ir Franak Viachorka – 12 dienų.

2012 m. sausio 24 d. ji atmetė Ales Byalyatski apeliacinį skundą dėl Minsko Pervomaiski rajono teismo jam paskirtos bausmės, nors A. Byalyatski teismo procesas vyko akivaizdžiai pažeidžiant Baudžiamojo proceso kodeksą. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

▼M26

179.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

Gim. data: 1952 4 15

Gim. vieta: Slonim (Slanimas), Hrodna region (Gardino sritis)

Adresas:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Žemesniųjų parlamento rūmų narys, Teisės nuolatinio komiteto vadovo pavaduotojas, buvęs Mogiliavo srities prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

180.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

Gim. data: 1963 1 14

Gim. vieta: Stolitsa, Vitebsk region (Vitebsko sritis)

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB vadovo pirmasis pavaduotojas, buvęs Mogiliavo srities KGB pirmininkas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Mogiliavo srityje ir Baltarusijoje.

▼M19

181.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

CIMAXIHA, Любоў Сяргееўна

СИМАХИНА, Любовь Сергеевна

Adresas: Суд Московского района г. Минска220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistui Siarhei Barsukou 12 dienų laisvės atėmimo bausmę.

2011 m. lapkričio 8 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistui Paval Siarhei 7 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

182.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

Simonov Aleksandr Anatolievich

CIMAHAЎ, Аляксандр Анатольевiч

СИМОНОВ, Александр Анатольевич

Gim. data: 1952 m., Brahin (Brahinas), Homel region (Gomelio sritis)

Identifikavimo nr.: 3100552C033PB6

Buvęs teisingumo ministro pavaduotojas, atsakingas už teisminių institucijų darbuotojus, ideologiją ir nuosprendžių vykdymo kontrolę. Jo pareigos apima teisminių institucijų darbuotojų priežiūrą ir kontrolę. Jis buvo atsakingas už Baltarusijos teisingumo ministerijos ir teisminių institucijų vaidmenį ir veiklą; šios institucijos yra pagrindinės represijų prieš gyventojus priemonės; jos nustato valstybinę propagandą teisminėse institucijose ir užtikrina, kad teisminių institucijų darbuotojai priimtų sprendimus, kurie atitinkarepresinį režimo pobūdį, arba tyčia ignoruotų neteisėtus saugumo tarnybų veiksmus gyventojų atžvilgiu.

183.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

CIMAHOЎCKI, Дмiтрый Валер'евiч

СИМАНОВСКИЙ, Дмитрий Валериевич

 

Minsko Pervomaiski rajono prokuroras. Jis nagrinėjo Dmitri Bondarenko bylą. Jo pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu ir nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ar liudytojų parodymais.

▼M26

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Gim. data: 1962 3 4

Gim. vieta: Borisov, Minsk region (Minsko sritis)

Identifikavimo Nr.: 3040362B062PB7

Paso Nr.: MP2249974 (išduotas 2007 3 30)

Adresas:

ул. Лобанка, 81, кв. 19, 220000, г. Минск

Minsko srities pirmininko pavaduotojas (nuo 2015 m. sausio mėn.), buvęs Minsko miesto sveikatos priežiūros komiteto vadovas ir buvęs Minsko greitosios pagalbos ligoninės vyriausiasis chirurgas. Jis neprieštaravo kandidato į prezidentus Nekliayev, kuris buvo atgabentas į jo ligoninę po to, kai 2010 m. gruodžio 19 d. buvo smarkiai sumuštas, pagrobimui ir dėl to, kad apie tai nepranešė policijai, tapo nežinomų nusikaltėlių bendrininku. Dėl tokio neveikimo jis buvo paaukštintas. Būdamas Minsko miesto sveikatos priežiūros komiteto vadovu jis buvo atsakingas už darbo ir sveikatos institucijų naudojimo žmogus teisių pažeidimui priežiūrą.

▼M22

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Gim. data: 1946 8 5

Gim. vieta: Onory, Sakhalin Region (Sachalino sritis)

Adresas: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь“220028, Минск Маяковского, 111

Organizavo neatskleistą Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimą 1999–2000 m. Baltarusijoje. Buvęs turizmo ir sporto ministras, buvęs vidaus reikalų ministras ir buvęs Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas.

▼M23 —————

▼M26

187.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Gim. data: 1972 8 16

Gim. vieta: Hrodna (Gardinas)

Adresas:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции(Kollektornaya g. 10) 220004 Minsk (Minskas))Baltarusija

Teisingumo ministras, Centrinės rinkimų komisijos narys, buvęs Teisingumo ministerijos Visuomeninių organizacijų ir politinių partijų skyriaus vadovas. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narys buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus nuo 2007 m. vykdomuose rinkimuose. Eidamas pareigas Teisingumo ministerijoje ir vykdydamas teisminių institucijų kontrolę, jis aktyviai dalyvavo vykdant represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, atsisakydamas registruoti NVO ir politines partijas; dėl to daugeliu atveju jas teko panaikinti.

188.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

NVS kovos su terorizmu centro vadovo pavaduotojas ir buvęs KGB pirmininko pavaduotojas, atsakingas už personalą ir jo užduočių organizavimą. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

▼M22 —————

▼M19

190.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

СЦЯПУРКА, Уладзiмiр Мiхайлавiч

СТЕПУРКО, Владимир Михайлович

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėjas. Kaip vyriausiasis teisėjas, jis atmetė apeliacinius skundus dėl nuosprendžių politiniams ir pilietinės visuomenės aktyvistams Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret ir Oleg Fedorkevich. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

2012 m. sausio 24 d. jis atmetė Ales Byalyatski apeliacinį skundą dėl Minsko Pervomaiski rajono teismo jam skirto nuosprendžio, nors A. Byalyatski teismo procesas vyko akivaizdžiai pažeidžiant Baudžiamojo proceso kodeksą.

A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

191.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

СТУК, Аляксей Канстанцiнавiч

СТУК, Алексей Константинович

Gim. data: 1959 m.

Adresas: 220030 г. Минск, ул. Интернациональная 22

Generalinio prokuroro pavaduotojas.

2007–2008 m. jis iškėlė bylas nepriklausomai žiniasklaidai, žurnalistams ir opozicinėms partijoms. Jis išdavė sankciją KGB pareigūnams atlikti kratą „Radio Racyja“, „ERB“ televizijos „Belsat“, Baltarusijos liaudies fronto (angl. Belarusian Popular Front) Hrodno (Gardino) skyriaus ir NVO „Batskavshchyna“ patalpose, taip pat 17 žurnalistų butuose.

192.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

СУХАРЭНКА, Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО, Степан Николаевич

Gim. data: 1957 1 27

Gim. vieta: Zdudichi (Zdudičiai), Homel region (Gomelio sritis)

Adresas: Embassy of the Republic of Belarus to the Republic of ArmeniaErevan (Jerevanas)

Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos ambasadorius, buvęs KGB pirmininkas. Jis grasino taikiems aktyvistams prieš 2006 m. demonstracijas ir buvo vienas pagrindinių veikėjų vykdant represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę po nesąžiningų rinkimų. Jis taip pat buvo prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę nukreiptų represinio pobūdžio teisės aktų pakeitimų ir įstatymų iniciatorius.

193.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich (Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich) Sukhov Dmitri Vyacheslavovich (Sukhov Dmitry Viacheslavovich)

СУХАЎ, Дзмiтрi Вячаслававiч

СУХОВ, Дмитрий Вячеславович

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Pulkininkas leitenantas, KGB karinės kontržvalgybos operatyvinis darbuotojas. KGB kalėjime Minske po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais jis klastojo įrodymus ir naudojo grasinimus, kad išgautų opozicijos aktyvistų prisipažinimus. Jis buvo tiesiogiai atsakingas už politinių kalinių ir opozicijos aktyvistų pagrindinių žmogaus teisių pažeidimus, kadangi prieš juos naudojo pernelyg didelę jėgą. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

194.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna (Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna) Svistunova, Valentina Nikolaevna (Svistunova, Valentina Nikolayevna)

СВIСТУНОВА, Валянцiна Мiкалаеўна

СВИСТУНОВА, Валентина Николаевна

Adresas: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Minsko miesto Centrinio rajono teismo teisėja. 2010–2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 21, Bandarenka Volha, 10 dienų kalėjimo; b) 2011 07 21, Ruskaya Volha, 11 dienų kalėjimo; c) 2010 12 20, Marchyk Stanislaw, 15 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Stanchyk Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Anyankow Syarhey, 10 dienų kalėjimo. 2013 m. kovo 26 d. ji skyrė baudą aktyvistui Aliaksandr Yarashevich. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

▼M21 —————

▼M26

196.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB Konstitucinės santvarkos gynimo ir kovos su terorizmu valdybos viršininkas.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

▼M22 —————

▼M21 —————

▼M26

201.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

Adresas:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Pulkininkas leitenantas, buvęs KGB karinės kontržvalgybos operatyvinis darbuotojas (šiuo metu jis yra naujai sukurto Baltarusijos tyrimų komiteto spaudos tarnybos vadovas). KGB kalėjime Minske po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais jis klastojo įrodymus ir naudojo grasinimus, kad išgautų opozicijos aktyvistų prisipažinimus. Buvo tiesiogiai atsakingas už žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ar baudimą ir neužtikrino teisės į teisingą bylos nagrinėjimą. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

202.

Trutka, Iury Igorevich

(Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Adresas:

Исправительная колония № 2213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1Sikorskogo g. 1213800 Bobruisk (Babruiskas)

Bobruisk (Babruisko) griežtojo režimo kolonijos IK-2 vadovo pavaduotojas, atsakingas už nežmonišką ir žiaurų elgesį su politiniais kaliniais A. Sannikau ir A. Beliatski Babruisko griežtojo režimo kolonijoje IK-2. Jam prižiūrint, griežtojo režimo kolonijoje opozicijos aktyvistai buvo kankinami, atsisakyta leisti jiems pasinaudoti teisinio atstovavimo galimybe ir jie buvo kalinami vienutėse. Trutko darė spaudimą A. Beliatski ir A. Sannikau, kad priverstų juos pasirašyti malonės prašymą.

▼M24 —————

▼M26

204.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB vadovo pavaduotojas, atsakingas už ekonominių nusikaltimų tyrimą ir kovą su korupcija.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

▼M22 —————

▼M19

206.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

TYПIK, Вера Мiхайлаўна

ТУПИК, Вера Михайловна

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėja. Buvusi Minsko miesto Leninski rajono teismo pirmininko pavaduotoja ir teisėja. Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistei Natallia Vasilievich 15 dienų laisvės atėmimo bausmę, o aktyvistams Katsiaryna Parfilieva, Alyaksandr Piatinitski ir Sviatlana Rasliakova – 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. liepos mėn. ji paskyrė kitiems aktyvistams 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

▼M26

207.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

Adresas:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции(Kollektornaya g. 10, 220004 Minsk (Minskas))Baltarusija

Teisingumo ministro pavaduotojas, atsakingas už teisinę paramą institucijoms, rengiančioms teisėkūros ir reguliavimo aktus ekonomikos klausimais, taip pat atsakingas už juridinių subjektų registraciją.

Atsakingas už Baltarusijos teisingumo ministerijos ir teisminių institucijų vaidmenį ir veiklą; šios institucijos yra pagrindinės represijų prieš gyventojus priemonės; jos nustato valstybinę propagandą teisminėse instiucijose, kurios provokuoja ir pateisina represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę atsisakydamos registruoti arba išregistruodamos NVO ir politines partijas.

▼M19

208.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

УНУКЕВIЧ, Тамара Васiльеўна

ВНУКЕВИЧ, Тамара Васильевна

Adresas: Минский городской суд220092, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1

Minsko miesto teismo teisėja. Kaip asocijuotoji teisėja, ji atmetė apeliacinius skundus dėl politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

▼M26

209.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich) Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Gim. data: 1971

Penza (Rusija)

Baltarusijos Respublikos Saugumo tarybos vadovo pavaduotojas (nuo 2014 m.).

Buvęs Prezidento apsaugos tarnybos vadovas.

Jam vadovaujant keli jo tarnybos nariai dalyvavo apklausiant politinius aktyvistus po 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijų.

210.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Gim. data: 1964 6 19,

Brest region (Bresto sritis)

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB vadovas, buvęs Tyrimų komiteto vadovas, buvęs Prezidento administracijos Operacijų ir analizės centro vadovas, atsakingas už telekomunikacijas, įskaitant įvairių ryšių kanalų, pavyzdžiui, interneto, stebėseną, filtravimą, kontrolę ir kišimąsi į jų veikimą. Kaip KGB vadovas jis yra atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

▼M19

211.

Valchkova, Maryiana Leanidauna (Valchkova, Maryana Leanidauna) Volchkova, Marianna Leonidovna

ВАЛЧКОВА, Марыяна Леанiдаўна

ВОЛЧКОВА Марианна Леонидовна

Adresas: Суд Партизанского района г. Минска220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minsko Partizanski rajono teismo teisėja. 2010–2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 07, Lelikaw Andrey, 7 dienos kalėjimo; b) 2011 07 07, Lapatsik Yawhen, bausmė nežinoma; c) 2011 07 07, Syarheyew Uladzimir, 11 dienų kalėjimo; d) 2011 07 04, Stsepanenka Alyaksandr, 5 dienos kalėjimo; e) 2011 07 04, Plyuto Tatsyana, 20 dienos bazinių vienetų (700 000 BLR); f) 2011 06 23, Kanaplyannik Syarhey, 20 dienos bazinių vienetų (700 000 BLR); g) 2010 12 20, Furman Viktar, 11 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Astashow Anton, 11 dienų kalėjimo; i) 2010 12 20, Navumava Valyantsina, 11 dienų kalėjimo. 2012 m. rugsėjo 24 d. ji skyrė Andrei ir Aliaksei Dvaretski 3 dienų laisvės atėmimo bausmes už tai, kad rinkimų išvakarėse jie ragino juos boikotuoti.

Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

▼M21 —————

▼M24 —————

▼M19

214.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

ВАСIЛЕВIЧ, Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

Gim. data: 1955 2 13

Identifikavimo nr.: 3130255A011PB5

Baltarusijos valstybinio universiteto dėstytojas. Buvęs generalinis prokuroras, buvęs Parlamento aukštųjų rūmų narys. Jis vadovavo visų asmenų, kurie buvo sulaikyti numalšinus 2010 m. gruodžio 19 d. taikias demonstracijas, patraukimui baudžiamojon atsakomybėn.

▼M24 —————

▼M26

216.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEГEPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

Buvęs KGB vadovo pirmasis pavaduotojas, atsakingas už kontržvalgybą. Nuo 2013 m. balandžio 1 d. išėjęs į pensiją ir paskirtas į rezervo pajėgas.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Jis ėmėsi veiksmų, kad būtų iškelta byla politiniam kaliniui Ales Byaliatski, vienam iš geriausiai žinomų žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ (angl. Belarusian Human Rights Centre „Vyasna“) vadovui ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (angl. FIDH) viceprezidentui. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

▼M22

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Kaip buvęs KGB žvalgybos valdybos viršininkas, jis buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

▼M19

218.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich (Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich) Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich (Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

ЯКУНЧЫХIН, Аляксандр Анатольевiч

ЯКУНЧИХИН, Александр Анатольевич

Adresas: Суд Центрального района г. Минска220030, г. Минск, ул. Кирова, 21

Minsko miesto Centrinio rajono teismo teisėjas. 2010–2011 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 11 17, Makayew Alyaksandr, 5 dienos kalėjimo; b) 2011 07 07, Tukay Illya, 12 dienų kalėjimo; c) 2011 07 07, Shapchyts Yawhen, 12 dienų kalėjimo; d) 2011 01 31, Kulakow Lyeanid, 30 dienos bazinių vienetų (1 050 000 BLR); e) 2010 12 21, Yaromyenak Uladzimir, 15 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Daroshka Alyaksey, 12 dienų kalėjimo; g) 2010 12 20, Kakhno Herman, 12 dienų kalėjimo; h) 2010 12 20, Palyakow Vital, 15 dienų kalėjimo. 2012 m. sausio 27 d. jis skyrė žmogaus teisių gynėjui Aleh Volchek 4 dienų laisvės atėmimo bausmę.

2012 m. kovo 26 d. jis skyrė 2 dienų laisvės atėmimo bausmę aktyvistui Pavel Balanau ir baudą aktyvistui Uladzimir Dzmitrakou. 2012 m. liepos 18 d. jis skyrė baudą dar vienam aktyvistui.

Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

219.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

ЯРМАЛIЦКI, Сяргей Уладзiмiравiч

ЕРМОЛИЦКИЙ, Сергей Владимирович

 

Šklovo kalėjimo direktorius. Jis buvo atsakingas už nežmonišką elgesį su sulaikytaisiais ir už buvusio kandidato į prezidento postą Nikolai Statkevich, kuris buvo įkalintas dėl 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių, ir kitų kalinių persekiojimą.

▼M22 —————

▼M22

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Minsko miesto prokuroras, buvęs Minsko Frunzenski rajono prokuroras, nagrinėjęs protestuotojo Vasili Parfenkov bylą 2011 m. vasario mėn. ir A. Sannikau bylą 2011 m. liepos mėn. Atsakingas už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įgyvendinimą.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Gim. data: 1964 m.

Gim. vieta: Zhitomyr region (Žytomyro sritis), Ukraina (SSRS)

Pusiau privataus televizijos kanalo Cosmos TV generalinis direktorius, nuo 2013 m. birželio mėn. paskirtas Baltarusijos Vyriausybės valstybės atstovu. Buvęs KGB vadovas (2008 m. liepos mėn.–2012 m. lapkričio mėn.).

Atsakingas už KGB pertvarkymą į pagrindinį organą, kuris vykdo represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Atsakingas už klaidingos informacijos apie 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijoje dalyvavusius asmenis skleidimą žiniasklaidos priemonėse – jis tvirtino, kad demonstrantai buvo atsinešę priemonių, kurios turėjo būti panaudotos kaip ginklai. Jis asmeniškai grasino, kad bus nužudyta buvusio kandidato į prezidentus Andrei Sannikov žmona ir vaikas ir sutrikdyta jų sveikata. Jis yra pagrindinis nurodymų dėl neteisėto demokratinės opozicijos atstovų bauginimo bei politinių oponentų kankinimo ir netinkamo elgesio su kaliniais iniciatorius.

▼M19

223.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

ЗАЙЦАВА, Вiкторiя Генадзеўна

ЗАЙЦЕВА, Виктория Геннадьевна

 

Minsko miesto teismo teisėja. Kaip asocijuotoji teisėja, ji atmetė apeliacinius skundus dėl buvusio kandidato į prezidento postą Andrei Sannikov, politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik amd Vladimir Yeriomenok nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

▼M22

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Eidamas KGB Karinės kontržvalgybos valdybos viršininko pareigas (iki 2012 m.), buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Jam vadovaujant KGB pareigūnai dalyvavo apklausiant politinius aktyvistus po 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijos.

▼M19

225.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

ЗАПАСНIК, Марына Святаславаўна

ЗАПАСНИК, Марина Святославовна

Adresas: Суд Ленинского района города Минскаул. Семашко, 33220027, г. Минск

Minsko Leninski rajono teismo teisėja. 2011 m. ji skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 07 18, Palyakow Vital, 12 dienų kalėjimo; b) 2011 07 07, Marozaw S., 10 dienų kalėjimo, c) 2011 07 07, Badrahin Alyaksandr, 10 dienų kalėjimo, d) 2011 07 07, Marozova S., 10 dienų kalėjimo, e) 2011 07 07, Varabey Alyaksandr, 15 dienų kalėjimo; f) 2011 07 04, Mazurenka Mikita, 10 dienų kalėjimo. 2012 m. liepos 17 ir 26 d. ji paskyrė aktyvistui Ivan Amelchanka atitinkamai 12 ir 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2012 m. gruodžio 7 d. ji paskyrė aktyvistui Ales Pushkin 12 dienų laisvės atėmimo bausmę. Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje.

▼M23

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Gim. data: 1954 11 14

Identifikavimo Nr.: 3141154A021PB0

Buvęs gynybos ministras.

Aktyviai kenkė demokratijai Baltarusijoje. Būdamas Saugumo tarybos nariu tvirtino represinius sprendimus, dėl kurių susitarta ministrų lygiu; vienas iš tokių sprendimų buvo sprendimas numalšinti 2010 m. gruodžio 19 d. taikias demonstracijas. Po 2010 m. gruodžio mėn., kalbėdamas apie demokratinę opoziciją, jis džiaugėsi „visišku griaunančiųjų jėgų pralaimėjimu“.

▼M22

227.

Zhuk Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Vitebsko miesto Pervomayskij rajono teismo teisėja. 2012 m. vasario 24 d. ji skyrė Syarhei Kavalenka, kuris 2012–2013 m. buvo laikomas politiniu kaliniu, dvejų metų ir vieno mėnesio laisvės atėmimo bausmę už lygtinio paleidimo įpareigojimo nevykdymą. Alena Zhuk buvo tiesiogiai atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, kadangi atsisakė užtikrinti Syarhei Kavalenka teisę į teisingą bylos nagrinėjimą. Syarhei Kavalenka anksčiau buvo lygtinai nuteistas už uždraustos istorinės baltos-raudonos-baltos spalvų vėliavos (opozicijos judėjimo simbolio) iškėlimą Vitebsko mieste. Bausmė, kurią vėliau skyrė Alena Zhuk, buvo neproporcingai griežta atsižvelgiant į nusikaltimo pobūdį ir neatitiko Baltarusijos baudžiamojo kodekso. Alena Zhuk veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Gim. data: 1970 7 7

Identifikavimo Nr.: 3070770A081PB7

Adresas: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВОРеспублика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Nuo 2003 m. gegužės mėn. – valstybinės naujienų agentūros BELTA generalinis direktorius.

Atsakingas už valstybinės propagandos skleidimą žiniasklaidoje; joje buvo remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę 2010 m. gruodžio 19 d., panaudojant suklastotą informaciją.

▼M19

229.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna (Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

ЖУКОЎСКАЯ, Жанна Аляксееўна

ЖУКОВСКАЯ, Жанна Алексеевна

Adresas: Суд Фрунзенского района г. Минска220092, г. Минск, ул. Д. Марцинкевича, 1, к. 2

Minsko miesto Frunzenski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Iryna Yarashevich ir Mikhail Yakavenka atitinkamai 15 ir 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. gegužės 21 d. ji lygtinai nuteisė buvusius kandidatus į prezidentus V. Rymashevsky ir V. Neklyaeu skirdama atitinkamai 2 metų ir 3 metų laisvės atėmimo bausmes, atidedant nuosprendžio vykdymą. 2011 m. liepos 7 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistui Barys Sidareika 10 dienų laisvės atėmimo bausmę už dalyvavimą tyliame proteste. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

▼M22

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Minsko Zavodskoi rajono prokuroro pavaduotojas, kuris nagrinėjo žymių pilietinės visuomenės atstovų Khalip Irina, Martselev Sergei, Severinets Pavel bylą. Jo pateiktas kaltinimas buvo akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo buvo aiškiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu ir nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ar liudytojų parodymais.

▼M24 —————

▼M19

232.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

ЎЗIМOЎCКI, Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ, Александр Леонидович

Gim. data: 1961 1 10

Gim. vieta: Vokietija (VDR)

Identifikavimo nr.: 3100161A078PB5

Patarėjas žiniasklaidos klausimais ir buvęs Valstybinės radijo ir televizijos bendrovės prezidentas. Buvęs Parlamento aukštųjų rūmų narys. Iki 2010 m. gruodžio mėn. pabaigos jis buvo pagrindinis režimo propagandos veikėjas, sistemingai šmeižęs opoziciją ir teisinęs rimtus žmogaus teisių pažeidimus bei pasikartojančius susidorojimus su Baltarusijos opozicija ir pilietine visuomene. 2012 m. gruodžio 29 d. jis pripažino, kad buvo užverbuotas vykdyti informacinį karą, ir su pasididžiavimu pasakė, kad jam pavyko pasiekti šiame kare pergalę ir kad savo pažiūrų jis nepakeitė.

▼C3 

Vardai ir pavardės

Perraša iš baltarusių k.

Perraša iš rusų k.

Vardai ir pavardės

(perraša baltarusių k.)

Vardai ir pavardės

(perraša iš rusų k.)

Indentifikuojamoji informacija

Patekimo į sąrašą priežastys

233.

Volkau, Vital Mikalayevich

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Вiталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

 

Regioninio teismo Šklove teisėjas. 2012 m. sausio mėn. priėmė sprendimą buvusį kandidatą į prezidentus ir opozicijos aktyvistą N. Statkevich perkelti į uždaro tipo kalėjimą Mogiliove, vien tik remdamasis tariamu Šklovo baudžiamosios kolonijos IK-17 įkalinimo taisyklių pažeidimu. Dėl tokio sprendimo buvo pažeistos N. Statkevich žmogaus teisės, be kita ko, dėl miego trūkumo ir pavojaus jo sveikatai.

▼M19B.  4 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai

 

Pavadinimas

Perraša iš baltarusių k.

Perraša iš rusų k.

Pavadinimas

(rašyba baltarusių k.)

Pavadinimas

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

▼M22

1.

Beltechexport

 

image

Baltarusijos Respublika 220012, Minskas, Nezavisimost ave, 86-BTel.: (+375 17) 263 63 83,Faks.: (+375 17) 263 90 12.

Bendrovė „Beltechexport“ pelnosi iš režimo kaip vienas iš pagrindinių ginklų ir karinės įrangos eksportuotojų Baltarusijoje; šiai veiklai vykdyti reikia turėti Baltarusijos valdžios institucijų leidimą.

▼M22 —————

▼M22

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Bendrovė „Beltech Holding“ pelnosi iš režimo, visų pirma pasitelkdama bendrovę „Beltechexport“, kuri yra bendrovės „Beltech Holding“ dalis. Bendrovė „Beltechexport“ pelnosi iš režimo kaip vienas iš pagrindinių ginklų ir karinės įrangos eksportuotojų Baltarusijoje; šiai veiklai vykdyti reikia turėti Baltarusijos valdžios institucijų leidimą.

▼M23

4.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 

 

Ši bendrovė yra bendrovės „BelTech Holding“ dalis.

▼M19

5.

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

 

Pobediteley Avenue 51/2, Room 15 220035 Minsk

Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15

Iury Chyzh priklausanti patronuojančioji bendrovė. Iury Chyzh teikia finansinę paramą Lukashenka (Lukašenkos) režimui, visų pirma per savo patronuojančiąją bendrovę „LLC Triple“.

▼M22 —————

▼M23 —————

▼M26 —————

▼M19

9.

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

▼M26 —————

▼M23 —————

▼M19

13.

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

▼M23 —————

▼M23

15.

CJSC Prostor-Trade

 

Совместное закрытое акционерное общество „Простор-Трейд“

220025 г. Минск, пр. Дзержинского 126, комн. 33.

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

▼M19

16.

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

17.

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

 

 

„LLC Triple“ patronuojamoji bendrovė.

▼M26 —————

▼M23

20.

CJSC Dinamo- Minsk

ЗАО ФК Динамо- Минск

 

 

Į sąrašą įtrauktos bendrovės „LLC Triple“ ir „LLC Rakowski browar“ kartu turi „CJSC Dinamo-Minsk“ didžiąją kapitalo dalį ir kontrolę. Abi bendroves „LLC Triple“ ir „LLC Rakowski browar“ kontroliuoja Iury Chyzh, kuris turi šių abiejų subjektų didžiąją kapitalo dalį ir todėl galiausiai kontroliuoja „CJSC Dinamo Minsk“.

▼M22 —————

▼M3
II PRIEDAS

▼M4

Tinklavietės, kuriose pateikiama informacija apie 3 straipsnyje, 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnyje minėtas kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M18

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M4

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai ar kita korespondencija Europos Komisijai:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

Unit FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

El. pašto adresas: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Faksas: (32 2) 299 08 73

▼M7
III PRIEDAS

1a ir 1b straipsniuose nurodytos įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, sąrašas

1. Šaunamieji ginklai, šaudmenys ir susiję jų priedai:

1.1. Šaunamieji ginklai, nekontroliuojami pagal Europos Sąjungos bendrojo karinės įrangos sąrašo ( 4 ) (toliau – bendrasis karinės įrangos sąrašas) ML 1 ir ML 2 dalis;

1.2. Šaunamiesiems ginklams, nurodytiems 1.1 punkte, specialiai sukurti šaudmenys ir specialiai sukurti jų komponentai;

1.3. Taikikliai, nekontroliuojami pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

2. Bombos ir granatos, nekontroliuojamos pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

3. Transporto priemonės:

3.1. Transporto priemonės su įmontuota vandens patranka, specialiai sukurtos ar pritaikytos riaušėms malšinti;

3.2. Transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos elektros srove atremti užpuolimus;

3.3. Transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos užtvaroms šalinti, įskaitant neperšaunamą statybos įrangą;

3.4. Transporto priemonės, specialiai sukurtos kaliniams ir (arba) sulaikytiesiems vežti ar pervežti;

3.5. Transporto priemonės, specialiai sukurtos kilnojamosioms kliūtims dislokuoti;

3.6. Transporto priemonių, nurodytų 3.1–3.5 punktuose, komponentai, specialiai sukurti riaušėms malšinti.

1 pastaba.   Pagal šį punktą nekontroliuojamos transporto priemonės, specialiai sukurtos gaisrams gesinti.

2 pastaba.   3.5 punkte transporto priemonės taip pat reiškia priekabas.

4. Sprogstamosios medžiagos ir susijusi įranga:

4.1. Įranga bei prietaisai, specialiai sukurti sprogimui sukelti elektrinėmis ar neelektrinėmis priemonėmis, įskaitant uždegimo įtaisus, detonatorius, uždegiklius, stiprintuvus bei detonavimo virvę, ir specialiai sukurti jų komponentai, išskyrus įrangą bei prietaisus, specialiai sukurtus konkrečiai komercinei paskirčiai – naudojant sprogstamąsias medžiagas įjungti kitą įrangą ar prietaisus, kurie neskirti sprogdinti (pvz., automobilio oro pagalvės pripūtimo įrenginiai ar gaisro gesintuvų jungiklių elektros viršįtampio iškrovikliai), arba palaikyti jų veikimą;

4.2. Linijiniai sprogstamieji užtaisai, nekontroliuojami pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą;

4.3. Kitos sprogstamosios medžiagos, nekontroliuojamos pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą, ir susijusios medžiagos:

a) amatolas;

b) nitroceliuliozė (kurios sudėtyje daugiau kaip 12,5 % azoto);

c) nitroglikolis;

d) pentaeritritolio tetranitratas (PETN);

e) pikrilchloridas;

f) 2,4,6-trinitrotoluenas (TNT).

5. Apsauginė įranga, nekontroliuojama pagal bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 13 dalį:

5.1. Neperšaunama ir (arba) neperduriama šarvuotė;

5.2. Neperšaunami ir (arba) nuo skeveldrų apsaugantys šalmai, apsauginiai šalmai, skydai gintis nuo riaušininkų ir neperšaunami skydai.

Pastaba. Pagal šį punktą nekontroliuojama:

  sportui specialiai sukurta įranga;

  darbo saugos reikalavimams vykdyti specialiai sukurta įranga.

6. Mokytis šaudyti iš šaunamųjų ginklų skirti simuliatoriai, nekontroliuojami pagal bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 14 dalį, ir specialiai jiems sukurta programinė įranga.

7. Naktinio matymo ir terminio vaizdo įranga ir vaizdo stiprinimo elektroniniai vamzdeliai, išskyrus kontroliuojamuosius pagal bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

8. Spygliuotoji viela.

9. Kariniai peiliai, kovos peiliai ir durtuvai, kurių ašmenys ilgesni kaip 10 cm.

10. Gamybos įranga, specialiai sukurta šiame sąraše nurodytiems objektams gaminti.

11. Specialios technologijos, skirtos šiame sąraše nurodytiems objektams kurti, gaminti ar naudoti.

▼M25
IV PRIEDAS

2 straipsnio 6 dalyje nurodyti asmenys ir subjektai

A.   Asmenys1.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich

2.

Ananich, Liliia Stanislavauna

3.

Arlau Aliaksey

4.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

5.

Badak Ala Mikalaeuna

6.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

7.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

8.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

9.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

10.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

11.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

12.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

13.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

14.

Brysina, Zhanna Leanidauna

15.

Bulash, Ala Biukbalauna

16.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

17.

Busko, Ihar Iauhenavich

18.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

19.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

20.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

21.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

22.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

23.

Chubkavets Kiryl Chubkovets Kirill

24.

Chyzh, Iury Aliaksandravich

25.

Davydzka, Henadz Branislavavich

26.

Dysko, Henadz Iosifavich

27.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

28.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

29.

Esman, Valery Aliaksandravich

30.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

31.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

32.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

33.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

34.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

35.

Herasimovich, Volha Ivanauna

36.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

37.

Hihin, Vadzim Frantsavich

38.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

39.

Hureeu Siarhei Viktaravich

40.

Iakubovich, Pavel Izotavich

41.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

42.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

43.

Iaruta, Viktar Heorhevich

44.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

45.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

46.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

47.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

48.

Ivanou, Siarhei

49.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

50.

Kadzin, Raman Viktaravich

51.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

52.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

53.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

54.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

55.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

56.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

57.

Karpenka, Ihar Vasilievich

58.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

59.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

60.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

61.

Kazheunikau Andrey

62.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

63.

Kharyton, Aliaksandr

64.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

65.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

66.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

67.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

68.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

69.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

70.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

71.

Kolas, Alena Piatrovna

72.

Konan, Viktar Aliaksandravich

73.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

74.

Korzh, Ivan Aliakseevich

75.

Krasheuski, Viktar

76.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

77.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

78.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

79.

Kuliashou, Anatol Nilavich

80.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

81.

Lapko, Maksim Fiodaravich

82.

Lapo, Liudmila Ivanauna

83.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

84.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

85.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

86.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

87.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

88.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

89.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

90.

Lomats, Zianon Kuzmich

91.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

92.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

93.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

94.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

95.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

96.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

97.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

98.

Maladtsova, Tatsiana

99.

Maslakou, Valery Anatolievich

100.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

101.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

102.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

103.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

104.

Morozau, Viktar Mikalaevich

105.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

106.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

107.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

108.

Padabed, Iury Mikalaevich

109.

Piakarski, Aleh Anatolievich

110.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

111.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

112.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

113.

Pykina, Natallia Mikhailauna

114.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

115.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

116.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

117.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

118.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

119

Saikouski Valeri Yosifavich

120.

Sanko Ivan Ivanavich

121.

Sauko, Valery Iosifavich

122.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

123.

Shahrai, Ryta Piatrouna

124.

Shamionau Vadzim Iharavich

125.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

126.

Shchurok, Ivan Antonavich

127.

Shastakou, Iury Valerievich

128.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

129.

Shved, Andrei Ivanavich

130.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

131.

Shylko, Alena Mikalaeuna

132.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

133.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

134.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

135.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

136.

Simanouski Dmitri Valerevich

137.

Sirenka, Viktar Ivanavich

138.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

139.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

140.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

141.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

142.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

143.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

144.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

145.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

146.

Traulka Pavel

147.

Trutka, Iury Igorevich

148.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

149.

Tupik, Vera Mikhailauna

150.

Tushynski Ihar Heraninavich

151.

Unukevich, Tamara Vasileuna

152.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

153.

Vakulchyk, Valery Paulavich

154.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

155.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

156.

Vehera, Viktar Paulavich

157.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

158.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

159.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

160.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

161.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

162.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

163.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

164.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

165.

Zhadobin, Iury Viktaravich

166.

Zhuk, Alena Siamionauna

167.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

168.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

169.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

170.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

171.

Volkau, Vitaliy Mikalaevic

B.   Subjektai1.

Beltechexport

2.

Beltech Holding

3.

Spetspriborservice

4.

LLC Triple

5.

JSC Berezovsky KSI

6.

JCJSC QuartzMelProm

7.

CJSC Prostor-Trade

8.

JLLC AquaTriple

9.

LLC Rakowski browar

10.

CJSC Dinamo-Minsk( 1 ) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 45.

( 2 ) OL C 86, 2011 3 18, p. 1.

( 3 ) OL L 285, 2012 10 17, p. 1.

( 4 ) OL C 86, 2011 3 18, p. 1.

Top