Help Print this page 

Document 02011D0486-20151117

Title and reference
Tarybos sprendimas 2011/486/BUSP 2011 m. rugpjūčio 1 d. dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/486/2015-11-17
Multilingual display
Text

2011D0486 — LT — 17.11.2015 — 014.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/486/BUSP

2011 m. rugpjūčio 1 d.

dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane

(OL L 199 2011.8.2, p. 57)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/639/BUSP 2011 m. rugsėjo 29 d.

  L 257

24

1.10.2011

 M2

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/698/BUSP 2011 m. spalio 20 d.

  L 276

47

21.10.2011

►M3

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012/167/BUSP 2012 m. kovo 23 d.

  L 87

60

24.3.2012

►M4

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012/334/BUSP 2012 m. birželio 25 d.

  L 165

75

26.6.2012

►M5

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012/393/BUSP 2012 m. liepos 16 d.

  L 187

52

17.7.2012

►M6

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012/454/BUSP 2012 m. rugpjūčio 1 d.

  L 206

11

2.8.2012

►M7

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012/745/BUSP 2012 m. gruodžio 3 d.

  L 332

22

4.12.2012

 M8

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012/809/BUSP 2012 m. gruodžio 20 d.

  L 352

47

21.12.2012

►M9

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2013/73/BUSP 2013 m. sausio 31 d.

  L 32

21

1.2.2013

 M10

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2013/145/BUSP 2013 m. kovo 21 d.

  L 82

55

22.3.2013

►M11

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2013/219/BUSP 2013 m. gegužės 16 d.

  L 133

22

17.5.2013

►M12

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/140/BUSP 2014 m. kovo 14 d.

  L 76

42

15.3.2014

►M13

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/142/BUSP 2014 m. kovo 14 d.

  L 76

46

15.3.2014

►M14

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/701/BUSP 2014 m. spalio 8 d.

  L 293

37

9.10.2014

►M15

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1332 2015 m. liepos 31 d.

  L 206

31

1.8.2015

►M16

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/2054 2015 m. lapkričio 16 d.

  L 300

29

17.11.2015


pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 006, 10.1.2012, p.  12 (2011/698/BUSP,)
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/486/BUSP

2011 m. rugpjūčio 1 d.

dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį AfganistaneEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2002 m. gegužės 27 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2002/402/BUSP dėl ribojančių priemonių prieš Usamą bin Ladeną, Al-Qaida organizacijos ir Talibano narius bei su jais susijusius kitus asmenis, grupes, susivienijimus ir subjektus ( 1 );

(2)

2011 m. birželio 17 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją (toliau – JT ST rezoliucija) 1988 (2011), kurioje pripažįstama, kad saugumo padėtis Afganistane pakito ir kad kai kurie Talibano nariai susitaikė su Afganistano Vyriausybe, atsisakė Al-Qaida ir jos šalininkų terorizmo ideologijos ir remia taikų tebevykstančio konflikto Afganistane sprendimą;

(3)

JT ST rezoliucijoje 1988 (2011) taip pat pripažinta, kad nepaisant kintančios padėties Afganistane ir susitaikymo pažangos, padėtis tebekelia grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui, ir dar kartą patvirtinta, kad reikia pašalinti tą grėsmę;

(4)

JT ST rezoliucijoje 1988 (2011) taip pat nustatytos tam tikros ribojamosios priemonės asmenims ir subjektams, kurie prieš 2011 m. birželio 17 d. buvo įtraukti į sąrašą kaip Talibano nariai, ir kitiems su jais susijusiems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams, kaip nurodyta pagal JT ST rezoliuciją 1267 (1999) ir JT ST rezoliuciją 1333 (2000) įsteigto komiteto sudaryto suvestinio sąrašo A skirsnyje („Su Talibanu susiję asmenys“) ir B skirsnyje („Su Talibanu susiję subjektai ir kitos grupės bei įmonės“), nuo 2011 m. birželio 17 d., taip pat kitiems su Talibanu susijusiems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams, keliantiems grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, kuriuos į sąrašą įtraukė pagal JT ST rezoliucijos 1988 (2011) 30 punktą įsteigtas Saugumo Tarybos komitetas (toliau – Sankcijų komitetas);

(5)

Sąjunga turi imtis papildomų veiksmų, kad būtų įgyvendintos tam tikros priemonės,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

1.  2 straipsnyje, 3 straipsnio 1 dalyje bei 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytos ribojamosios priemonės taikomos asmenims ir subjektams, kurie prieš 2011 m. birželio 17 d. buvo įtraukti į sąrašą kaip Talibano nariai, ir kitiems su jais susijusiems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams, kaip nurodyta pagal JT ST rezoliuciją 1267 (1999) ir JT ST rezoliuciją 1333 (2000) įsteigto komiteto sudaryto suvestinio sąrašo A skirsnyje („Su Talibanu susiję asmenys“) ir B skirsnyje („Su Talibanu susiję subjektai ir kitos grupės bei įmonės“), nuo 2011 m. birželio 17 d., taip pat kitiems su Talibanu susijusiems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams, keliantiems grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, kuriuos į sąrašą įtraukė Sankcijų komitetas.

2.  Atitinkami asmenys, grupės, įmonės ir subjektai yra išvardyti priede.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodytų asmenų, grupių, įmonių ir subjektų atžvilgiu valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad jiems nebūtų iš valstybių narių teritorijų ar valstybių narių piliečių, ar naudojantis valstybėms narėms priklausančiais laivais ar orlaiviais tiesiogiai ar netiesiogiai tiekiami, parduodami ar perduodami visų tipų ginklai ir susiję reikmenys, įskaitant ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir visų jų dalis, teikiamos su karine veikla susijusio techninio konsultavimo, paramos ar mokymo paslaugos.

3 straipsnis

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad 1 straipsnyje nurodyti asmenys neatvyktų į jų teritoriją ar nevyktų per ją tranzitu.

2.  1 dalimi valstybė narė neįpareigojama atsisakyti leisti atvykti į savo teritoriją savo piliečiams.

3.  1 dalis netaikoma, kai atvykimas ar vykimas tranzitu yra būtini vykdant teisminį procesą arba kai Sankcijų komitetas tik kiekvienu atveju atskirai nusprendžia, kad atvykimas arba vykimas tranzitu yra pateisinamas, įskaitant tuos atvejus, kai tai tiesiogiai susiję su Afganistano Vyriausybės pastangų skatinti susitaikymą rėmimu.

4.  Tais atvejais, kai pagal 3 dalį valstybė narė leidžia Sankcijų komiteto nurodytiems asmenims atvykti į savo teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

4 straipsnis

1.  Įšaldomos visos 1 straipsnyje nurodytų asmenų, grupių, įmonių ir subjektų lėšos, kitas finansinis turtas ar ekonominiai ištekliai, įskaitant lėšas, gaunamas iš tiesiogiai ar netiesiogiai jų, jų vardu ar jų nurodymu veikiančių asmenų turimo ar kontroliuojamo turto.

2.  1 dalyje nurodytiems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams arba jų naudai draudžiama leisti tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis, finansiniu turtu ar ekonominiais ištekliais.

3.  Valstybės narės gali išimties tvarka leisti netaikyti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių, kai lėšos, kitas finansinis turtas ar ekonominiai ištekliai:

a) reikalingi pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas, apmokėti;

b) skirti išimtinai pagrįstiems honorarams apmokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c) skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų, kitų finansinių išteklių arba ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti;

d) būtini ypatingoms išlaidoms padengti, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Sankcijų komitetui ir gavus jo pritarimą.

4.  3 dalies a, b ir c punktuose nurodytos išimtys gali būti taikomos po to, kai atitinkama valstybė narė Sankcijų komitetui praneša apie savo ketinimą atitinkamu atveju leisti naudotis tokiomis lėšomis, turtu ar ištekliais, o Sankcijų komitetas per tris darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo.

5.  2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a) palūkanoms arba kitoms su tomis sąskaitomis susijusioms pajamoms; arba

b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, prisiimtus iki tos datos, nuo kurios toms sąskaitoms pradedamos taikyti ribojamosios priemonės,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikoma 1 dalis.

5 straipsnis

Taryba sudaro sąrašą, kuris pateikiamas priede, ir jį iš dalies keičia remdamasi tuo, ką nustato Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

6 straipsnis

1.  Saugumo Tarybai arba Sankcijų komitetui įtraukus asmenį, grupę, įmonę arba subjektą į sąrašą, Taryba tokį asmenį, grupę, įmonę arba subjektą įtraukia į priedą. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą atitinkamam asmeniui, grupei, įmonei arba subjektui praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama tokiam asmeniui, grupei, įmonei arba subjektui galimybę pateikti savo pastabas.

2.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja asmenį, grupę, įmonę arba subjektą.

7 straipsnis

1.  Priede pateikiamos asmenų, grupių, įmonių arba subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias yra nurodžiusi Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

2.  Priede taip pat pateikiama Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto suteikta informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamų asmenų, grupių, įmonių arba subjektų tapatybei nustatyti. Tokia apie asmenis teikiama informacija gali apimti vardą ir pavardę, įskaitant kitus vardus (alias), gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso ir asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą, jei žinomas, bei pareigas ar profesiją. Tokia apie grupes, įmones arba subjektus teikiama informacija gali apimti pavadinimus, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą. Priede taip pat nurodoma Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto sprendimo įtraukti į sąrašą data.

8 straipsnis

Vadovaujantis atitinkamais Saugumo Tarybos sprendimais, šis sprendimas prireikus peržiūrimas, iš dalies keičiamas arba panaikinamas.

9 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

▼M3
PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, GRUPIŲ, ĮMONIŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

A.  Su Talibanu susiję asmenys

▼M7

1) Abdul Baqi Basir Awal Shah (alias Abdul Baqi)

Titulas: a) Maulavi, b) Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo Chosto ir Paktikos provincijų gubernatorius; b) Talibano režimo informacijos ir kultūros viceministras; c) Talibano režimo Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis skyrius. Gimimo data: apie 1960–1962 m. Gimimo vieta: a) Džalalabado miestas, Nangarharo provincija, Afganistanas; b) Šinvaro rajonas, Nangarharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) 2008 m. duomenimis – Talibano narys, atsakingas už Nangarharo provinciją. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Iš pradžių Abdul Baqi buvo Talibano režimo Chosto ir Paktikos provincijų gubernatorius. Vėliau jis buvo paskirtas informacijos ir kultūros viceministru. Be to, jis dirbo Talibano režimo Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame skyriuje.

2003 m. Abdul Baqi dalyvavo vykdant antivyriausybinę karinę veiklą Nangarharo provincijos Šinvaro, Ačino, Nazijano ir Dur Babos rajonuose. Nuo 2009 m. jis dalyvavo organizuojant kovotojų veiklą visame rytiniame regione, ypač Nangarharo provincijoje ir Džalalabado mieste.

2) Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (alias a) Abdul Qadir b) Ahmad Haji c) Abdul Qadir Haqqani d) Abdul Qadir Basir)

Titulas: a) generolas; b) Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: karo atašė, Talibano ambasada, Islamabadas (Pakistanas). Gimimo data: 1964 m. Gimimo vieta: a) Surch Rodo rajonas, Nangarharo provincija, Afganistanas, b) Hisarako rajonas, Nangarharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000974 (Afganistano pasas). Kita informacija: a) Talibano Karo tarybos Pešavare patarėjas finansų klausimais ir Talibano Finansų komisijos Pešavare vadovas, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2009 m. Abdul Qadeer Abdul Baseer dirbo Talibano iždininku Pešavare (Pakistanas). 2010 m. pradžioje jis buvo Talibano Karo tarybos Pešavare patarėjas finansų klausimais ir Talibano Finansų komisijos Pešavare vadovas. Jis pats asmeniškai iš Talibano vadovybės tarybos (šuros) perduoda pinigus Talibano grupėms visame Pakistane.

▼M3

3)  Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib).

Įtraukimo į sąrašą priežastys: buvęs Talibano režimo Kandaharo provincijos gubernatoriaus pavaduotojas. Adresas: Karačis, Pakistanas. Gimimo data: apie 1972 m. Gimimo vieta: Paktikos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) jis yra vykęs į Kuveitą, Saudo Arabiją, Libijos Arabų Džamahiriją ir Jungtinius Arabų Emyratus rinkti lėšų Talibanui, b) Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk iždininkas, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2010 07 20.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Amir Abdullah dirbo vyresniojo Talibano lyderio Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01) iždininku ir yra buvęs Talibano režimo Kandaharo provincijos (Afganistanas) gubernatoriaus pavaduotojas. Amir Abdullah yra vykęs į Kuveitą, Saudo Arabiją, Libiją ir Jungtinius Arabų Emyratus rinkti lėšų Talibanui. Jis taip pat padėjo Talibano vadovybei palaikyti ryšius ir koordinavo aukšto lygio susitikimus, vykusius jo rezidencijos Pakistane svečių namuose. A. Abdullah padėjo įsikurti Pakistane daugeliui 2001 m. iš Afganistano pabėgusių vyresniųjų Talibano narių.

▼M7

4) Abdul Manan Mohammad Ishak

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano ambasados Rijade (Saudo Arabija) pirmasis sekretorius, b) Talibano ambasados Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) komercijos atašė. Gimimo data: 1940–1941 m. Gimimo vieta: Sijačojaus kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Manan tapo vyresniuoju Talibano vadu Rytų Afganistano Paktijos, Paktikos ir Chosto provincijose. Be to, jis buvo atsakingas už Talibano kovotojų ir ginklų judėjimą per Afganistano ir Pakistano sieną.

▼M9 —————

▼M3

7)  Abdul Rahman Agha.

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Karo teismo vyriausiasis teisėjas. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Argandabo rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: a) Afganistano, b) Pakistano. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

▼M6 —————

▼M13

9)  Janan Agha (alias Abdullah Jan Agha).

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Faryab (Fariabo) provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: a) apie 1958 m., b) apie 1953 m. Gimimo vieta: Tirin Kot miestas, Uruzgan (Oruzgano) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2010 m. birželio mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys ir mulos Mohammed Omar patarėjas, b) 2013 m. vidurio duomenimis – vadovauja Talibano priešakinės linijos kovotojams (mahaz), c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, d) priklauso sadatų etninei grupei. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

10)  Sayed Mohammad Azim Agha (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Vidaus reikalų ministerijos Pasų ir vizų departamento direktorius. Gimimo data: a) apie 1966 m.; b) apie 1969 m. Gimimo vieta: Panjwai rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2013 m. vidurio duomenimis – vadovauja Talibano priešakinės linijos kovotojams (mahaz) ir yra Talibano karo komisijos narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Sayed Mohammad Azim Agha dirbo Talibano režimo Vidaus reikalų ministerijos Pasų ir vizų departamento tarnautoju.

▼M3

11)  Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, c) Sayed Ghias).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo chadžo ir religijos reikalų ministras; b) Talibano režimo švietimo ministras. Gimimo data: apie 1961 m. Gimimo vieta: Kohsano rajonas, Fariabo provincija Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2010 m. birželio mėn. duomenimis – Talibano narys, atsakingas už Fariabo, Džozdžano, Sare Polo ir Balcho provincijas (Afganistanas), b) dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais, c) 2009 m. gruodžio mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys ir Talibano Karo tarybos narys, d) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, e) priklauso sadatų etninei grupei. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Sayyed Ghiassouddine Agha taip pat buvo Talibano režimo švietimo ministras. Be to, nuo 2007 m. gegužės mėn. jis buvo už Afganistano Fariabo provinciją atsakingas Talibano narys. Manoma, kad jis dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais.

▼M13

12)  Mohammad Ahmadi.

Titulas: a) Mullah, b) Haji. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo Centrinio banko („Da Afghanistan Bank“) pirmininkas, b) Talibano režimo finansų ministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: a) Daman (Damano) rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas; b) Pashmul kaimas, Panjwai rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) priklauso Kakar genčiai, c) yra Talibano Aukščiausiosios tarybos narys. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

13)  Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan (alias a) Mohammad Shafiq Ahmadi, b) Mullah Shafiqullah).

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Samangan (Samangano) provincijos gubernatorius. Gimimo data: 1956–1957 m. Gimimo vieta: a) Charmistan kaimas, Tirin Kot rajonas, Uruzgan (Oruzgano) provincija, Afganistanas, b) Marghi kaimas, Nawa rajonas, Ghazni (Gazni) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) kilęs iš Ghazni (Gazni) provincijos, bet vėliau gyveno Uruzgan (Oruzgane), b) 2012 m. pabaigos duomenimis – Talibano šešėlinis gubernatorius Uruzgan (Oruzgano) provincijoje. c) pranešama, kad 2013 m. pradžioje žuvo per oro antpuolį Shahjoe rajone, Zabul (Zabulo) provincijoje, d) priklauso Hotak genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

▼M3

14)  Ahmadullah (alias a) Ahmadulla b) Mohammad Ahmadullah).

Titulas: Qari. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo saugumo (žvalgybos) ministras. Gimimo data: a) apie 1975 m., b) apie 1965 m. Gimimo vieta: a) Chugiani sritis, Karabago rajonas, Gazni provincija, Afganistanas, b) Andaro rajonas, Gazni provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) pranešta, kad mirė 2001 m. gruodžio mėn., b) priklausė Khogyani genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2003 m. Ahmadullah skirstydavo sprogstamuosius užtaisus kovotojams ir įsakydavo jiems vykdyti išpuolius Afganistane.

15)  Abdul Bari Akhund (alias a) Haji Mullah Sahib b) Zakir).

Titulas: a) Maulavi, b) Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Helmando provincijos gubernatorius. Gimimo data: apie 1953 m. Gimimo vieta: a) Bagrano rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, b) Navzado rajonas, Helmando provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Talibano Aukščiausiosios tarybos narys nuo 2009 m., b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso Alokozai genčiai, d) Talibano vadovybės Helmando provincijoje (Afganistanas) narys. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

16)  Ahmed Jan Akhundzada Wazir (alias a) Haji Ahmad Jan, b) Ahmed Jan Akhund).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo vandens ir elektros energijos ministras. Gimimo data: 1953–1958 m. Gimimo vieta: a) Kandaharo provincija, Afganistanas b) Tarinkoto rajonas, Oruzgano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2009 m. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios karo tarybos narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

17)  Attiqullah Akhund.

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo žemės ūkio viceministras. Gimimo data: apie 1953 m. Gimimo vieta: Šah Vali Koto rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2010 m. birželio mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios karo tarybos ir Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, b) priklauso Popalzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

18)  Hamidullah Akhund Sher Mohammad (alias a) Janat Gul b) Hamidullah Akhund).

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: valdant Talibanui – „Ariana Afghan Airlines“ vadovas. Gimimo data: 1972–1973 m. Gimimo vieta: a) Sarpolado kaimas, Vašyro rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, b) Argandabo rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: priklauso Ghilzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

19)  Mohammad Hassan Akhund.

Titulas: a) Mullah, b) Haji. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo Ministrų tarybos pirmasis pavaduotojas, b) Talibano režimo užsienio reikalų ministras, c) Talibano režimo Kandaharo gubernatorius, d) mulos Mohammed Omar politinis patarėjas. Gimimo data: a) apie 1955–1958 m., b) apie 1945–1950 m. Gimimo vieta: Pašmulo kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) artimas mulos Mohammed Omar sąjungininkas, b) 2009 m. gruodžio mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, c) priklauso Kakar genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mohammad Hassan Akhund yra artimas Mohammed Omar sąjungininkas.

2009 m. viduryje Mohammad Hassan Akhund tebebuvo aktyvus Talibano vadovas. 2010 m. pradžioje jis buvo vienas iš veiksmingiausiai veikiančių Talibano vadų.

▼M13

20)  Mohammad Abbas Akhund.

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo Kandahar (Kandaharo) meras, b) Talibano režimo visuomenės sveikatos ministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Khas Uruzgan (Chas Oruzgano) rajonas, Uruzgan (Oruzgano) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2011 m. sausio mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, Medicinos komiteto vadovas, b) 2013 m. vidurio duomenimis – tiesiogiai prižiūri tris medicinos centrus, kuriuose gydomi sužeisti Talibano kovotojai, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, d) priklauso Barakzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

▼M3

21)  Mohammad Essa Akhund.

Titulas: a) Alhaj, b) Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo vandens, sanitarijos ir elektros energijos ministras. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Mialo sritis, Spin Baldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: priklauso Nurzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

▼M13

22)  Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Titulas: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo gynybos ministras. Gimimo data: a) apie 1968 m., b) 1969 m. Gimimo vieta: a) Sangisar kaimas, Panjwai rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, b) Arghandab (Argandabo) rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, c) Nalgham sritis, Zheray rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) buvo vienas iš mulos Mohammed Omar pavaduotojų, b) buvo Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, atsakingas už karines operacijas, c) 2007 m. sulaikytas, buvo kalinamas Pakistane, d) patvirtinta, kad 2010 m. kovo mėn. mirė ir palaidotas Karačyje (Pakistanas), e) santuokos ryšiais susijęs su Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, f) priklausė Alokozai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 1 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ubaidullah Akhund buvo Mohammed Omar pavaduotojas ir už karines operacijas atsakingas Talibano vadovybės narys.

▼M4

23)  Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (alias a) Ahmad Jan Akhunzada b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Titulas: a) Maulavi, b) Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Zabol (Zabulo) ir Uruzgan (Oruzgano) provincijų gubernatorius. Gimimo data: 1966–1967 m. Gimimo vieta: a) Lablan kaimas, Dehrawood rajonas, Uruzgan (Oruzgano) provincija, Afganistanas, b) Zurmat rajonas, Paktia (Paktijos) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2007 m. pradžioje buvo Talibano narys, atsakingas už Uruzgan (Oruzgano) provinciją (Afganistanas), b) mulos Mohammed Omar svainis, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2007 m. pradžioje Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada buvo už Uruzgan (Oruzgano) provinciją atsakingas Talibano narys.

▼M3

24)  Mohammad Eshaq Akhunzada (alias Mohammad Ishaq Akhund).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Lagmano provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: 1963–1968 m. Gimimo vieta: Andaro rajonas, Gazni provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2008 m. Mohammad Eshaq Akhunzada buvo Gazni provincijos (Afganistanas) Talibano pajėgų vadas; 2011 m. jis aktyviai tebevykdė veiklą šioje provincijoje.

▼M14

25)  Abdul Habib Alizai (alias: a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha, f) Abdul Habib, g) Agha Jan Alizai image (šiuo vardu buvo įtrauktas į sąrašą anksčiau)).

Titulas: Haji. Įtraukimo į sąrašą priežastys: vadovavo neteisėtos prekybos narkotikais tinklui Helmand (Helmando) provincijoje, Afganistane. Gimimo data: a)1963 10 15, b)1973 2 14, c) 1967 m., d) apie 1957 m. Gimimo vieta: a) Yatimchai kaimas, Musa Qala rajonas, Helmand (Helmando) provincija, Afganistanas, b) Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) reguliariai vykdavo į Pakistaną. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 11 4.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Agha Jan Alizai vadovavo vienam iš didžiausių neteisėtos prekybos narkotikais tinklų Helmand (Helmande), Afganistane, ir teikė Talibanui lėšas mainais už jo vykdomos neteisėtos prekybos narkotikais veiklos apsaugą. 2008 m. prekeivių narkotikais grupė, įskaitant Alizai, sutiko mokėti Talibanui mokesčius už žemę, kurioje buvo auginamos daržinės aguonos, mainais už Talibano sutikimą organizuoti narkotinių medžiagų gabenimą. Talibanas taip pat sutiko užtikrinti prekeivių narkotikais ir jiems priklausančių saugyklų apsaugą, prekeiviams įsipareigojus suteikti priedangą ir vežimo paslaugas Talibano kovotojams. Alizai taip pat dalyvaudavo perkant ginklus Talibanui ir reguliariai vykdavo į Pakistaną susitikti su vyresniaisiais Talibano vadovais. Be to, Alizai padėjo Talibano nariams parūpinti suklastotus Irano pasus, kad jie galėtų vykti į mokymus Irane. 2009 m. Alizai parūpino pasą ir lėšų vienam iš Talibano vadų, kad šis galėtų vykti į Iraną.

▼M13

26)  Allah Dad Matin (alias a) Allahdad, b) Shahidwror, c) Akhund).

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo urbanistikos ministras, b) Talibano režimo Centrinio banko („Da Afghanistan Bank“) pirmininkas, c) valdant Talibanui – „Ariana Afghan Airlines“ vadovas. Gimimo data: a) apie 1953 m., b) apie 1960 m. Gimimo vieta: Kadani kaimas, Spin Boldak (Spin Baldako) rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) neteko vienos pėdos sprogus sausumos minai, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso Nurzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Allahdad, Spin Boldak (Spin Baldako) rajono Nurzay genties narys, buvo paskirtas statybos ir būsto ministru; prieš tai jis ėjo kitas Talibano režimo valstybės tarnautojo pareigas.

▼M3

27)  Aminullah Amin Quddus (alias a) Muhammad Yusuf b) Aminullah Amin).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Sare Polo provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1973 m. Gimimo vieta: Loi Karezo kaimas, Spin Baldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas, Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2011 m. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, b) priklauso Nurzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

▼M7

28) Mohammad Sadiq Amir Mohammad

Titulas: a) Alhaj, b) Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Afganistano prekybos agentūros vadovas, Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1934 m. Gimimo vieta: a) Gazni provincija, Afganistanas, b) Logaro provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: SE 011252 (Afganistano pasas). Kita informacija: pranešta, kad mirė. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2006 m. spalio mėn. Mohammad Sadiq Amir Mohammad buvo naujos „majlis“ šuros, apie kurios įsteigimą paskelbė Mohammed Omar, narys.

▼M3

29)  Muhammad Taher Anwari (alias a) Mohammad Taher Anwari, b) Muhammad Tahir Anwari, c) Mohammad Tahre Anwari).

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo administracinių reikalų direktorius, b) Talibano režimo finansų ministras. Gimimo data: apie 1961 m. Gimimo vieta: Zormato rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: priklauso Andar genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Muhammad Taher Anwari ėjo administracinių reikalų direktoriaus pareigas ir buvo pavaldus Talibano režimo Ministrų tarybai, kuri buvo aukščiausias Talibano hierarchijos lygis. Jis taip pat buvo Talibano režimo finansų ministras.

Be to, jis rašydavo kalbas Talibano aukščiausiam vadovui Mohammed Omar (TI.O.4.01).

▼M13

30)  Arefullah Aref Ghazi Mohammad (alias Arefullah Aref).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo finansų viceministras, b) Talibano režimo Ghazni (Gazni) provincijos gubernatorius, c) Talibano režimo Paktia (Paktijos) provincijos gubernatorius. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Lawang (Lawand) kaimas, Gelan (Gelano) rajonas, Ghazni (Gazni) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2013 m. vidurio duomenimis vadovauja Talibano priešakinės linijos kovotojams Gelan (Gelano) rajone, Ghazni (Gazni) provincijoje, Afganistane, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso Andar genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 31.

▼M7

31) Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus (alias a) Esmatullah Asem b) Asmatullah Asem c) Sayed Esmatullah Asem)

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo blogio prevencijos ir dorybių propagavimo viceministras, b) Talibano režimo Afganistano Raudonojo Pusmėnulio draugijos Generalinis sekretorius. Gimimo data: apie 1967 m. Gimimo vieta: Kalai Šaichas, Čaparharo rajonas, Nangarharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) Talibano Pešavaro šuros narys, d) 2008 m. duomenimis – atsakingas už Afganistano Talibano veiklą Federaliniu lygiu valdomose genčių teritorijose, e) nuo 2012 m. – svarbiausias ekspertas savižudžių išpuolių naudojant savadarbius sprogstamuosius užtaisus srityje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Įtraukimo į sąrašą metu Sayed Esmatullah Asem taip pat buvo Talibano režimo Afganistano Raudonojo Pusmėnulio draugijos Generalinis sekretorius. Nuo 2007 m. gegužės mėn. jis tapo Talibano vadovybės nariu. 2009 m. jis taip pat buvo regioninės Talibano tarybos narys.

Sayed Esmatullah Asem vadovavo Talibano kovotojų grupei Čaparharo rajone, Nangarharo provincijoje (Afganistanas). Jis buvo Talibano vadas Kunaro provincijoje, 2007 m. pasiuntęs savižudžius sprogdintojus į keletą Rytų Afganistano provincijų.

2008 m. pabaigoje Sayed Esmatullah Asem buvo atsakingas už Talibano tarpinę bazę Afganistano ir Pakistano pasienio rajone.

▼M13

32)  Atiqullah Wali Mohammad (alias Atiqullah).

Titulas: a) Haji, b) Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) vadovaujant Talibanui – užsienio reikalų vadovas Kandahar (Kandaharo) provincijoje, b) vadovaujant Talibanui – viešųjų darbų vadovas Kandahar (Kandaharo) provincijoje, c) Talibano režimo pirmasis žemės ūkio viceministras, d) Talibano režimo viešųjų darbų viceministras. Gimimo data: apie 1962 m. Gimimo vieta: a) Tirin Kot rajonas, Uruzgan (Oruzgano) provincija, Afganistanas, b) Khwaja Malik kaimas, Arghandab (Argandabo) rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) kilęs iš Uruzgan (Oruzgano), vėliau apsigyveno ir gyveno Kandahar (Kandahare), b) 2010 m. buvo Talibano Aukščiausiosios tarybos politinės komisijos narys, c) 2013 m. vidurio duomenimis – neatlieka konkretaus vaidmens Talibano judėjime, veikia kaip verslininkas (kaip privatus asmuo), d) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, e) priklauso Alizai genčiai, f) Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad brolis. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

1996 m. Talibanui užėmus Kabulą, Atiqullah buvo paskirtas į pareigas Kandahare. 1999 m. arba 2000 m. jis buvo paskirtas Talibano režimo pirmuoju žemės ūkio viceministru, po to – viešųjų darbų viceministru. Žlugus Talibano režimui, Atiqullah tapo už operacijas atsakingu Talibano pareigūnu Afganistano pietuose. 2008 m. jis tapo Talibano režimo Helmando provincijos gubernatoriaus pavaduotoju.

▼M3

33)  Azizirahman Abdul Ahad

Titulas: Mr. Įtraukimo į sąrašą priežastys: trečiasis sekretorius, Talibano ambasada, Abu Dabis (Jungtiniai Arabų Emyratai). Gimimo data: 1972 m. Gimimo vieta: Šegos rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Nacionalinis identifikavimo Nr.: 44323 (Afganistano nacionalinė tapatybės kortelė (tazkira)). Kita informacija: priklauso Hotak genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

34)  Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk (alias a) Mullah Baradar Akhund b) Abdul Ghani Baradar).

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo gynybos viceministras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Jatimako kaimas, Dehravudo rajonas, Oruzgano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2010 m. suimtas ir kalinamas Pakistane, b) prašymas dėl ekstradicijos į Afganistaną nuo 2011 m. birželio mėn. nagrinėjamas Lahoro (Pakistanas) aukščiausiajame teisme, c) priklauso Popalzai genčiai, d) nuo 2007 m. yra vyresnysis Talibano karo vadas ir Talibano „Kvetos tarybos“ narys. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2010 m. vasario mėn. Abdul Ghani Baradar buvo vyresnysis Talibano karo vadas ir Talibano vadovybės narys.

Kadangi jis buvo Talibano gynybos viceministras, jis buvo laikomas vienu iš Mohammed Omar (TI.O.4.01) pavaduotojų ir vadovavo Talibano karinių reikalų skyriui.

Jis buvo vienas iš pagrindinių Talibano tinklo narių ir glaudžiai bendradarbiaudamas su Talibano gynybos ministru Ubaidullah Akhund (TI.A.22.01) rengė Talibano operacijas, nukreiptas prieš Afganistano Vyriausybę ir Tarptautines saugumo paramos pajėgas.

▼M11

35)  Shahabuddin Delawar

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Aukščiausiojo teismo pavaduojantis narys. Gimimo data: a) 1957 m., b) 1953 m. Gimimo vieta: Logaro provincija, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: Afganistano paso Nr. OA296623. Kita informacija: a) Talibano ambasados Rijade (Saudo Arabija) vadovo pavaduotojas iki 1998 m. rugsėjo 25 d., b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 2 23.

▼M13

36)  Dost Mohammad (alias Doost Mohammad).

Titulas: a) Mullah, b) Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Ghazni (Gazni) provincijos gubernatorius. Gimimo data: 1968–1973 m. Gimimo vieta: a) Nawi Deh kaimas, Daman (Damano) rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas; b) Marghankecha kaimas, Daman (Damano) rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) susijęs su mula Jalil Haqqani, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje; c) priklauso Popalzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Talibano vadovybė taip pat paskyrė Dost Mohammad vadovauti karinėms operacijoms, vykdomoms Angora, Afganistano Nuristan (Nuristano) provincijoje.

2010 m. kovo mėn. duomenimis Dost Mohammad buvo Nuristano provincijos Talibano šešėlinis gubernatorius ir medresės, kurioje jis verbavo kovotojus, vadovas.

▼M3

37)  Mohammad Azam Elmi (alias Muhammad Azami).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo kalnakasybos ir pramonės viceministras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Sajid Karamo rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: pranešta, kad mirė 2005 m. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

38)  Faiz.

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Užsienio reikalų ministerijos Informacijos departamento vadovas. Gimimo data: apie 1969 m. Gimimo vieta: Gazni provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

▼M7

39) Rustum Hanafi Habibullah (alias a) Rostam Nuristani b) Hanafi Sahib)

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo viešųjų darbų viceministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Dara Kolumas, Doabo rajonas, Nuristano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano narys, atsakingas už Nuristano provinciją (Afganistanas), b) priklauso Nuristani genčiai, c) pranešta, kad mirė 2012 m. pradžioje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

▼M3

40)  Gul Ahmad Hakimi.

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: prekybos atašė, Talibano generalinis konsulatas, Karačis (Pakistanas). Gimimo data: 1964 m. Gimimo vieta: a) Logaro provincija, Afganistanas, b) Kabulo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Prieš Gul Ahmad Hakimi paskiriant į Karačį 1996 m., jis taip pat buvo Talibano režimo Švietimo ministerijos vidurinio ugdymo departamento Kabule generalinis direktorius.

41)  Abdullah Hamad Mohammad Karim (alias al-Hammad)

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: generalinis konsulas, Talibano generalinis konsulatas, Kveta (Pakistanas). Gimimo data: 1972 m. Gimimo vieta: Darvešano kaimas, Hazar Džufto sritis, Garmsero rajonas, Helmando provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000857 (išduotas 1997 11 20). Nacionalinis identifikavimo Nr.: 300786 (Afganistano nacionalinė tapatybės kortelė (tazkira)). Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) priklauso belodžių etninei grupei. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

42)  Hamdullah Allah Noor

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: repatriacijos atašė, Talibano generalinis konsulatas, Kveta (Pakistanas). Gimimo data: 1973 m. Gimimo vieta: Rajonas Nr. 6, Kandaharo miestas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Nacionalinis identifikavimo Nr.: 4414 (Afganistano tapatybės kortelė (tazkira)). Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) priklauso belodžių etninei grupei. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

▼M9 —————

▼M11

44)  Din Mohammad Hanif (alias a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad)

Titulas: Qari. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo planavimo ministras, b) Talibano režimo aukštojo mokslo ministras. Gimimo data: a) apie 1955 m.; b) 1969 1 1 (Iadena Mohammad vardu). Gimimo vieta: a) Shakarlab kaimas, Yaftali Pain rajonas, Badachšano provincija, Afganistanas, b) Badachšanas (Iadena Mohammad vardu). Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: OA 454044 (Iadena Mohammad vardu). Kita informacija: a) Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, atsakingas už Tacharo ir Badachšano provincijas, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 1 25.

▼M14

45)  Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad (alias: a) Abdul Jalil Akhund, b) Akhter Mohmad, c) Haji Gulab Gul, d) Abdul Jalil Haqqani, d) Nazar Jan).

Titulas: a) Maulavi, b) Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) 2007 m. gegužės mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, b) Talibano tarybos Finansų komisijos narys, c) 2013 m. vidurio duomenimis – atsakingas už Talibano logistiką ir taip pat veikia kaip verslininkas (kaip privatus asmuo), d) Talibano režimo užsienio reikalų viceministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: a) Khwaja Malik kaimas, Arghandab rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, b) Kandahar (Kandaharo) miestas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: a) paso Nr.: OR 1961825 (išduotas Akhter Mohmad, Noor Mohmad sūnaus, gimusio 1965 m. Kandahare, vardu; pasą 2003 m. vasario 4 d. išdavė Afganistano konsulatas Quetta (Kvetoje), Pakistane, o jo galiojimas baigėsi 2006 m. vasario 2 d.), b) paso Nr.: TR024417 (išduotas Haji Gulab Gul, Haji Hazrat Gul sūnaus, gimusio 1955 m. Logar, Afganistane, vardu; 2003 m. gruodžio 20 d. pasą išdavė Centrinis pasų skyrius Kabul (Kabule), Afganistane, o jo galiojimas baigėsi 2006 m. gruodžio 29 d.). Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) priklauso Alizai genčiai, c) Atiqullah Wali Mohammad brolis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 1 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2007 m. gegužės mėn. duomenimis Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad buvo Talibano Aukščiausiosios tarybos narys ir Talibano tarybos Finansų komisijos narys.

▼M12 —————

▼M3

47)  Ezatullah Haqqani Khan Sayyid (alias Ezatullah Haqqani).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo planavimo viceministras. Gimimo data: apie 1957 m. Gimimo vieta: Alingaro rajonas, Lagmano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2008 m. – Talibano Pešavaro šuros narys; b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Iš pradžių, 2001 m. vasario 23 d., Ezatullah Haqqani į sąrašą buvo įrašytas kaip Maulavi Ezatullah. 2007 m. rugsėjo 27 d. įrašas buvo papildytas įrašant „Haqqani“.

Nuo 2009 m. Ezatullah Haqqani buvo regioninės Talibano tarybos narys.

▼M14

48)  Jalaluddin Haqqani (alias: a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo pasienio reikalų ministras. Gimimo data: a) apie 1942 m., b) apie 1948 m. Gimimo vieta: a) Garda Saray sritis, Waza Zadran rajonas, Paktia (Paktijos) provincija, Afganistanas, b) Neka rajonas, Paktika (Paktikos) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani ir Badruddin Haqqani (miręs) tėvas, b) Mohammad Ibrahim Omari ir Khalil Ahmed Haqqani brolis; c) jis yra aktyvus Talibano vadovas, d) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, e) 2008 m. duomenimis – Talibano Miram Shah (Miram Šacho) šuros vadovas, f) priklauso Zadran genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 1 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Jalaluddin Haqqani palaiko artimus ryšius su Mohammed Omar ir palaikė glaudžius ryšius su Usama bin Laden (miręs). Jis yra Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani ir Badruddin Haqqani (miręs) tėvas ir Mohammad Ibrahim Omari bei Khalil Ahmed Haqqani brolis. Jis yra aktyvus Talibano vadovas. Be to, 2007 m. per Jalaluddin Haqqani buvo palaikomi ryšiai tarp „Al Kaidos“ ir Talibano. 2008 m. birželio mėn. duomenimis jis buvo Talibano „Miram Šacho tarybos“ pirmininkas.

Iš pradžių jis buvo „Mwalawi Hezbi Islami Party“ vadas Khost (Chosto), Paktika (Paktikos) ir Paktia (Paktijos) provincijose. Vėliau jis tapo Talibano nariu ir buvo paskirtas pasienio reikalų ministru. Žlugus Talibano režimui, kartu su Talibano ir „Al Kaidos“ grupuotėmis jis pabėgo į šiaurės Vaziristaną ir pradėjo pergrupuoti nereguliarias kovotojų pajėgas kovai prieš Afganistano Vyriausybę.

Haqqani kaltinamas tuo, kad jis yra susijęs su Indijos ambasados Kabule sprogdinimu 2008 m. ir pasikėsinimu nužudyti Prezidentą H. Karzai anksčiau tais pačiais metais vykusio karinio parado metu. Be to, Haqqani dalyvavo 2009 m. vasario mėn. Kabule įvykdytame išpuolyje prieš ministerijos pastatus.

Jalaluddin Haqqani yra Haqqani tinklo įkūrėjas.

▼M4

49)  Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).

Titulas: Haji. Adresas: a) Peshawar, Pakistanas; b)prie Dergey Manday Madrasa, Dergey Manday kaime, prie Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA) (Šiaurės Vaziristano agentūra), Federally Administered Tribal Areas (FATA) (federacijos principu valdomos genčių sritys), Pakistanas, c)Kayla kaimas prie Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA) (Šiaurės Vaziristano agentūra), Federally Administered Tribal Areas (FATA) (federacijos principu valdomos genčių sritys), Pakistanas; d)Sarana Zadran kaimas, Paktia (Paktijos) provincija, Afganistanas. Gimimo data: a)1966 01 01, b) 1958–1964 m. Gimimo vieta: Sarana kaimas, Garda Saray sritis, Waza Zadran rajonas, Paktia (Paktijos) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) užima aukštą padėtį Haqqani tinkle, kurio veiklos centras yra Šiaurės Vaziristane Pakistano federacijos principu valdomose genčių srityse, b) yra vykęs į Dubajų (Jungtiniai Arabų Emyratai) ir rinkęs ten lėšas, c) Jalaluddin Haqqani brolis ir Sirajuddin Jallaloudine Haqqani dėdė. Įtraukimo į JT sąrašą data:2011 02 09.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Khalil Ahmed Haqqani yra Haqqani tinklo (su Talibanu susijusios kovotojų grupės, kurios veiklos centras – Šiaurės Vaziristano agentūra Pakistano federacijos principu valdomose genčių srityse) vienas iš vyresniųjų narių. Haqqani tinklą, kuris yra sukilimo veiksmų Afganistane priešakyje, įkūrė Khalil Haqqani brolis Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), prisijungęs prie mulos Mohammed Omar vadovaujamo Talibano režimo XX a. paskutiniojo dešimtmečio viduryje.

Khalil Haqqani dalyvauja lėšų rinkimo veikloje Talibano bei Haqqani tinklo vardu ir dažnai keliauja į kitas šalis susitikti su finansiniais rėmėjais. 2009 m. rugsėjo mėn. Khalil Haqqani vyko į Persijos įlankos valstybes ir rinko lėšas iš šaltinių tose valstybėse, taip pat iš šaltinių Pietų ir Rytų Azijoje.

Be to, Khalil Haqqani teikia paramą Talibanui ir Afganistane veikiančiam Haqqani tinklui. 2010 m. pradžioje Khalil Haqqani teikė lėšas Talibano grupuotėms Logar (Logaro) provincijoje, Afganistane. 2009 m. Khalil Haqqani aprūpino ir kontroliavo maždaug 160 kovotojų Logar (Logaro) provincijoje, Afganistane, ir buvo vienas iš kelių žmonių, atsakingų už Talibano ir Haqqani tinklo pagrobtų priešo belaisvių kalinimą. Khalil Haqqani gaudavo įsakymų dėl Talibano operacijų iš savo sūnėno Sirajuddin Haqqani.

Be to, Khalil Haqqani veikė „Al Kaidos“ vardu ir buvo susijęs su jos karinėmis operacijomis. 2002 m. Khalil Haqqani skyrė žmonių „Al Kaidos“ grupuotėms Paktia (Paktijos) provincijoje, Afganistane, sustiprinti.

▼M13

50)  Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul (alias Moslim Haqqani).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo chadžo ir religijos reikalų viceministras, b) Talibano režimo aukštojo mokslo viceministras. Gimimo data: 1965 m. Gimimo vieta: Gawargan kaimas, Pul-e-Khumri (Pole Chomri) rajonas, Baghlan (Baglano) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Nacionalinis identifikavimo Nr.: 1136 (Afganistano nacionalinė tapatybės kortelė (tazkira)). Kita informacija: a) pagal etninę kilmę puštūnas iš Baghlan (Baglano) provincijos, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) laisvai kalba anglų, urdu ir arabų kalbomis. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mohammad Moslim Haqqani taip pat buvo Talibano režimo aukštojo mokslo viceministras. Sąrašas buvo papildytas šia informacija 2007 m. liepos 18 d.

▼M3

51)  Mohammad Salim Haqqani.

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo blogio prevencijos ir dorybių propagavimo viceministras. Gimimo data: apie 1966–1967 m. Gimimo vieta: Alingaro rajonas, Lagmano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2010 m. kovo mėn. duomenimis – Ezatullah Haqqani Khan Sayyid vado pavaduotojas, b) 2010 m. birželio mėn. duomenimis – Talibano Pešavaro karo tarybos narys, c) priklauso pašajų etninei grupei. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2006 m. Mohammad Salim Haqqani buvo Talibano tarybos, kuri rengė išpuolius prieš Afganistano Vyriausybės pajėgas Lagmano provincijoje (Afganistanas), narys. 2004 m. pabaigoje jis buvo šios provincijos Talibano vadas.

▼M14

52)  Nasiruddin Haqqani (alias: a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair).

Įtraukimo į sąrašą priežastys: Haqqani tinklo, kurio veiklos centras – Šiaurės Vaziristanas Pakistano Federaliniu lygiu valdomose genčių teritorijose, vienas iš vadovų. Gimimo data: apie 1970–1973 m. Gimimo vieta: Neka (Nekos) rajonas, Paktika (Paktikos) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Adresas: Pakistanas. Kita informacija: a) Jalaluddin Haqqani sūnus, b) vyko į Saudo Arabiją ir Jungtinius Arabų Emyratus rinkti lėšų Talibanui, c) pranešta, kad mirė 2013 m. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 7 20.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Haqqani tinklas yra su Talibanu susijusi kovotojų grupė, kurios veiklos centras – Šiaurės Vaziristano rajonas Pakistano federaliniu lygiu valdomose genčių teritorijose. Jis yra sukilėlių veiksmų Afganistane priešakyje ir yra atsakingas už daug rezonansinių išpuolių. Haqqani tinklo vadovybę sudaro Jalaluddin Haqqani trys vyriausi sūnūs, vienas iš kurių – Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani veikia kaip Haqqani tinklo emisaras ir daug laiko skiria lėšų rinkimui. 2004 m. Haqqani vyko į Saudo Arabiją kartu su vienu su Talibanu susijusiu asmeniu rinkti lėšų Talibanui. 2004 m. jis taip pat teikė lėšas kovotojams Afganistane, kad būtų sužlugdyti Afganistano prezidento rinkimai. Bent nuo 2005 m. iki 2008 m. Nasiruddin Haqqani rinko lėšas Haqqani tinklui įvairių lėšų rinkimui skirtų kelionių metu; be kita ko, šiuo tikslu jis 2007 m. reguliariai vyko į Jungtinius Arabų Emyratus, o 2008 m. įvyko lėšų rinkimui skirta kelionė į kitą Persijos įlankos valstybę.

2007 m. vidurio duomenimis (pagal turimas žinias) Haqqani turėjo tris pagrindinius finansavimo šaltinius: aukojamos lėšos iš Persijos įlankos regiono, prekyba narkotikais ir „Al Kaidos“ mokėjimai. 2009 m. pabaigoje Nasiruddin Haqqani gavo kelis šimtus tūkstančių dolerių iš su „Al Kaida“ susijusių asmenų Arabijos pusiasalyje; ši suma buvo skirta Haqqani tinklo veiklai.

▼M3

53)  Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani).

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo administracinių reikalų direktorius; b) Talibano režimo informavimo ir kultūros vadovas Kandaharo provincijoje. Gimimo data: apie 1965 m. Gimimo vieta: Čaharbago kaimas, Argandabo rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Haqqaniya medresės Akora Chatake (Pakistanas) absolventas, b) manoma, kad buvo artimai susijęs su Talibano lyderiu mula Mohammed Omar, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, d) 2010 m. birželio mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, e) priklauso Barakzay genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Sayyed Mohammed Haqqani yra Gulbbudin Hekmatyar sąjungininkas ir ilgalaikis mulos Mohammed Omar rėmėjas. Būdamas Talibano režimo administracinių reikalų direktoriumi, jis skirstė Afganistano asmens tapatybės korteles su „Al Kaida“ susijusiems užsieniečiams, kovojusiems Afganistane, ir surinko iš jų daug lėšų.

2003–2004 m. Sayyed Mohammed Haqqani kelis kartus susitiko su Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri ir Mohammed Omar sekretoriumi Farhad. Jis atidarė knygyną Qissa Khwani turguje Pešavare (Pakistanas); įtariama, kad juo buvo naudojamasi finansuojant Talibaną. 2009 m. kovo mėn. jis vis dar buvo vienas iš aktyvių Talibano sukilimo vadų.

▼M11

54)  Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa)

Įtraukimo į sąrašą priežastys: Na′ib Amir (vado pavaduotojas). Adresas: a) Kela apylinkė / Danda apylinkė, Miramshah, Šiaurės Vaziristanas, Pakistanas, b) Manba′ul uloom Madrasa, Miramshah, Šiaurės Vaziristanas, Pakistanas, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Šiaurės Vaziristanas, Pakistanas. Gimimo data: apie 1977–1978 m. Gimimo vieta: a) Danda, Miramshah, Šiaurės Vaziristanas, Pakistanas, b) Srana kaimas, Garda Saray rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas, c) Neka rajonas, Paktikos provincija, Afganistanas, d) Chosto provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2012 m. pabaigos duomenimis, vadovauja Haqqani tinklui, b) Jallaloudine Haqani sūnus, c) priklauso Afganistano Paktijos provincijos Garda Saray Zadran genties Sultan Khel pogenčiui, d) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2007 9 13.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani yra vienas iš žinomiausių, įtakingiausių, charizmatiškiausių ir labiausiai patyrusių vadovų Haqqani tinkle, kuris yra kovotojų, artimai susijusių tiek su Talibanu, tiek su „Al Kaida“, grupė; nuo 2004 m. šis asmuo yra vienas iš svarbiausių tinklo operacijų vadų.

Sirajuddin Haqqani daug galios ir valdžios įgijo savo tėvo Jalaluddin Haqqani, buvusio Talibano režimo ministro, kuris buvo Talibano karo vadas ir „Al Kaidos“ bei Talibano tarpininkas abipus Afganistano ir Pakistano sienos, dėka. Būdamas Talibano režimo ministru Jalaluddin Haqqani užmezgė labai artimus ryšius su „Al Kaida“.

Sirajuddin Haqqani yra labai artimai susijęs su Talibanu, kuris teikia finansavimą jo operacijoms. Be to, jis gauna finansavimą iš įvairių kitų grupių bei asmenų, įskaitant narkotikų kartelių vadovus. Jis yra vienas iš pagrindinių tarpininkų rengiant Afganistane vykdomus teroro aktus ir vykdant rėmimo veiklą Pakistano federaliniu lygiu valdomose genčių teritorijose. 2006 m. gegužės mėn. apie jo ryšius su Talibanu viešai paskelbė Mullah Dadullah, o po to – vienas iš svarbiausių Talibano karo vadų, pareiškęs, kad dirbo ir planavo operacijas su Sirajuddin Haqqani. Jis taip pat palaiko ryšius su Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani aktyviai dalyvauja planuojant ir vykdant išpuolius prieš Tarptautines saugumo paramos pajėgas, Afganistano pareigūnus ir civilius, daugiausia rytiniame ir pietiniame Afganistano regionuose. Be to, jis nuolat verbuoja ir siunčia kovotojus į Chosto, Paktijos ir Paktikos provincijas Afganistane.

Sirajuddin Haqqani dalyvavo 2007 m. birželio 18 d. Kabule įvykdytame savižudžių išpuolyje prieš Policijos akademijos autobusą; šio išpuolio metu žuvo 35 policijos pareigūnai.

▼M3

55)  Abdul Hai Hazem Abdul Qader (alias Abdul Hai Hazem)

Titulas: a) Maulavi, b) Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: pirmasis sekretorius, Talibano generalinis konsulatas, Kveta (Pakistanas). Gimimo data: 1971 m. Gimimo vieta: Pašaval Jargatu kaimas, Andaro rajonas, Gazni provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 0001203 (Afganistano pasas). Adresas: a)Iltifat village, Shakardara District, Kabul Province, Afganistanas, b)Puli Charkhi Area, District Number 9, Kabul City, Kabul Province. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

56)  Hidayatullah (alias Abu Turab)

Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo civilinės aviacijos ir turizmo viceministras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Argandabo rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) priklauso Ghilzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 03 08.

57)  Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib)

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo informacijos ir kultūros viceministras kultūros reikalams; b) Talibano režimo Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento vadovas. Gimimo data: apie 1957 m. Gimimo vieta: Gazni provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) priklauso Hottak genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

▼M14

58)  Najibullah Haqqani Hidayatullah (alias Najibullah Haqani).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo finansų viceministras, b) Talibano narys, nuo 2010 m. pabaigos atsakingas už Lagman (Lagmano) provinciją. Gimimo data: 1971 m. Gimimo vieta: Moni kaimas, Shigal (Šigalo) rajonas, Kunar (Kunaro) provincija. Pilietybė: Afganistano. Nacionalinis identifikavimo Nr.: Afganistano nacionalinė tapatybės kortelė (tazkira) Nr. 545167, išduota 1974 m. Kita informacija: a) Moulavi Noor Jalal pusbrolis, b) senelio vardas yra Salam, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 2 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Najibullah Haqqani Hydayatullah taip pat ėjo Talibano režimo finansų viceministro pareigas. Sąrašas buvo papildytas šia informacija 2007 m. liepos 18 d.2007 m. rugsėjo 27 d. šiam asmeniui skirtas įrašas buvo atnaujintas pakeičiant pirminį įrašą „Talibano režimo viešųjų darbų viceministras“.

2007 m. gegužės mėn. Najibullah Haqqani Hydayatullah buvo Talibano tarybos narys Kunar (Kunaro) provincijoje, Afganistane. Jis yra Noor Jalal pusbrolis.

2008 m. birželio mėn. Talibano vadovybė paskyrė jį už karinę veiklą Kunaro provincijoje atsakingu asmeniu.

2010 m. pabaigos duomenimis Najibullah Haqqani Hidayatullah buvo Talibano narys, atsakingas už Lagman (Lagmano) provinciją.

▼M13

59)  Gul Agha Ishakzai (alias a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah).

Adresas: Pakistanas. Gimimo data: apie 1972 m. Gimimo vieta: Band-e-Temur (Bande Timoras), Maiwand (Maivando) rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Kita informacija: a) Talibano tarybos, koordinuojančios zakato (Islamo mokesčio) rinkimą Baluchistan (Beludžistano) provincijoje (Pakistanas), narys, b) 2013 m. vidurio duomenimis – Talibano Finansų komisijos vadovas, c) susijęs su mula Mohammed Omar, d) buvo pagrindinis Omar finansininkas ir vienas iš jo artimiausių patarėjų, e) priklauso Ishaqzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2010 07 20.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Gul Agha Ishakzai yra Talibano finansų komisijos vadovas ir neseniai įsteigtos Talibano tarybos, koordinuojančios zakato (Islamo mokesčio) rinkimą Beludžistano provincijoje (Pakistanas), narys. Jis taip pat yra rinkęs lėšas savižudžių išpuoliams Kandahare, Afganistane, ir dalyvavęs išmokant pinigus Talibano kovotojams ir jų šeimoms.

Gul Agha Ishakzai yra Talibano lyderio mulos Mohammad Omar vaikystės draugas ir buvo pagrindinis Omar už finansus atsakingas pareigūnas bei vienas iš jo artimiausių patarėjų. Kurį laiką niekam nebuvo leidžiama susitikti su mula Omar, jeigu to nesankcionuodavo Gul Agha Ishakzai. Valdant Talibanui jis gyveno kartu su Omar prezidento rūmuose.

2005 m. gruodžio mėn. Gul Agha Ishakzai padėjo organizuoti žmonių ir prekių judėjimą į Talibano mokymo stovyklas; 2006 m. pabaigoje jis vyko į užsienį, kad gautų ginklų dalių.

▼M3

60)  Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo informacijos ministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Gardezas, Paktijos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2010 m. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys ir Talibano kultūros komisijos narys; b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2009 m. balandžio mėn. Talibano vadovybė paskelbė, kad paskiria Qudratullah Jamal ryšių palaikymo su jai palankiais asmenimis ir draugais visame pasaulyje pareigūnu.

▼M14

61)  Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad).

Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad yra prekiautojas narkotikais, kuris vadovavo organizuotam kontrabandos tinklui Kandahar (Kandaharo) ir Helmand (Helmando) provincijose Afganistane, tenkinusiam Talibano logistinius ir finansinius poreikius. Gimimo data: a) apie 1962 m., b) 1961 m. Gimimo vieta: a) Nalghan kaimas, Panjwai rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, b) Sangesar kaimas, Panjwai rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Adresas: Damano rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas.Kita informacija: a) vadovavo organizuotam kontrabandos tinklui Kandahar (Kandaharo) ir Helmand (Helmando) provincijose, Afganistane, b) anksčiau vadovavo heroino gamybos laboratorijoms Band-e-Temur (Bande Timore), Kandahar (Kandaharo) provincijoje, Afganistane, c) buvo automobilių verslo Mirwais Mena (Mirvais Menoje), Dand (Dando) rajone, Kandahar (Kandaharo) provincijoje, Afganistane savininkas, d) 2014 m. vasario mėn. paleistas iš nelaisvės Afganistane, e) dėl santuokos šeimos ryšiais susijęs su Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund, f) priklauso Kakar genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 11 4.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad yra prekiautojas narkotikais, kuris vadovavo organizuotam kontrabandos tinklui Kandahar (Kandaharo) ir Helmand (Helmando) provincijose Afganistane, tenkinusiam Talibano logistinius ir finansinius poreikius. Prieš jį suimant Afganistano valdžios institucijoms, Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad vadovavo Talibano saugomoms heroino gamybos laboratorijoms Band-e-Timor (Bande Timoro) srityje (Kandaharo provincija, Afganistanas).

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad palaikė ryšius su vyresniaisiais Talibano lyderiais, jų vardu rinko grynuosius pinigus iš prekiautojų narkotikais ir valdė bei slėpė vyresniesiems Talibano pareigūnams priklausančias lėšas. Be to, jis buvo atsakingas už tai, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos prekiautojų narkotikais mokesčių Talibanui mokėjimui. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad buvo automobilių verslo Kandahare savininkas ir aprūpino Talibaną transporto priemonėmis, kurios buvo naudojamos savižudžių išpuoliams.

▼M3

62)  Rahmatullah Kakazada (alias a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir).

Titulas: a) Maulavi, b) Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: generalinis konsulas, Talibano generalinis konsulatas, Karačis, Pakistanas. Gimimo data: 1968 m. Gimimo vieta: Zormato rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000952 (Afganistano pasas, išduotas 1999 01 07). Kita informacija: a) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano narys, atsakingas už Gazni provinciją (Afganistanas), b) žvalgybos tinklo vadovas, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, d) priklauso Suleimankheil genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

63)  Abdul Rauf Khadem (alias Mullah Abdul Rauf Aliza).

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo centrinių pajėgų vadas. Gimimo data: a) 1958–1963 m., b) apie 1970 m. Gimimo vieta: a) Azano kaimas, Kadžaki rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, b) Spin Baldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2009 m. duomenimis – Talibano Kvetos šuros narys, b) 2011 m. duomenimis – Talibano narys, atsakingas už Oruzgano provinciją. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Centrinės karinės pajėgos buvo pavaldžios Talibano režimo gynybos ministerijai.

2009 m. Abdul Rauf Khadem buvo Talibano narys, atsakingas už Logaro provinciją.

Abdul Rauf Khadem yra buvęs kelių Afganistano provincijų karinių pajėgų vadas.

▼M13

64)  Khairullah Khairkhwah (alias a) Mullah Khairullah Khairkhwah, b) Khirullah Said Wali Khairkhwa).

Titulas: a) Maulavi, b) Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo Herat (Herato) provincijos (Afganistanas) gubernatorius, b) Talibano režimo atstovas, c) Talibano režimo Kabulo provincijos gubernatorius, d) Talibano režimo vidaus reikalų ministras.Gimimo data: a) apie 1963 m., b)1967 m. sausio 1 d. (tuo metu buvo žinomas kaip Khirullah Said Wali Khairkhwa). Gimimo vieta: a) Poti kaimas, Arghistan (Argistano) rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, b) Kandahar (Kandaharas). Pilietybė: Afganistano. Adresas: Gvantanamo įlankos kalėjimas. Kita informacija: a) 2013 m. vidurio duomenimis – laikomas suimtas Jungtinėse Amerikos Valstijose, b) priklauso Popalzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

65)  Abdul Razaq Akhund Lala Akhund.

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo vidaus reikalų ministras, b) Talibano režimo Kabulo policijos vadovas. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Spin Boldak (Spin Baldako) rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, netoli Chaman (Čamano) rajono, Quetta (Kvetos), Pakistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2008 m. birželio mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, b) 2010 m. kovo mėn. duomenimis – mulos Mohammed Omar pavaduotojas, c) 2013 m. vidurio duomenimis – Talibano priežiūros komisijos narys, d) dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais, e) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, f) priklauso Achekzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

▼M7

66) Jan Mohammad Madani Ikram

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: reikalų patikėtinis, Talibano ambasada, Abu Dabis (Jungtiniai Arabų Emyratai). Gimimo data: 1954–1955 m. Gimimo vieta: Sijačojaus kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) priklauso Alizai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

▼M13

67)  Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb, d) Diya’ al-Rahman Madani).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Logar (Logaro) provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1960 m. Gimimo vieta: a) Paliran kaimas, Namakab (Namakabo) rajonas, Takhar (Tacharo) provincija, Afganistanas, b) Taluqan (Talokano) miestas, Takhar (Tacharo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais, b) 2007 m. gegužės mėn. duomenimis – už karinius reikalus Takhar (Tacharo) provincijoje (Afganistanas) atsakingas Talibano narys, c) nuo 2003 m. padėjo rinkti lėšas Talibano naudai Persijos įlankos šalyse, d) taip pat padėjo rengti Talibano pareigūnų ir turtingų rėmėjų susitikimus ir organizavo daugiau kaip dvylikos asmenų keliones į Kabulą (Afganistanas) vykdyti savižudžių išpuolių, e) manoma, kad yra Persijos įlankos regione. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

▼M11

68)  Abdul Latif Mansur (alias a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad)

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo žemės ūkio ministras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: a) Zurmat rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas; b) Garda Saray rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano Miram Shah šuros narys, b) nuo 2012 m. pabaigos – Talibano šešėlinis gubernatorius Logaro provincijoje, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, d) priklauso Sahak genčiai (Ghilzai).

Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 1 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2007 m. gegužės mėn. duomenimis Abdul Latif Mansur buvo Talibano „Miram Shah tarybos“ narys. 2009 m. jis buvo Afganistano Nangarharo provincijos Talibano šešėlinis gubernatorius, o 2009 m. viduryje – Talibano politinės komisijos vadovas. 2010 m. gegužės mėn. Abdul Latif Mansur buvo vyresnysis Talibano vadas Rytų Afganistane.

▼M13

69)  Mohammadullah Mati (alias Mawlawi Nanai).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo viešųjų darbų ministras. Gimimo data: apie 1961 m. Gimimo vieta: Arghandab (Argandabo) rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) XX a. devintajame dešimtmetyje neteko vienos kojos, b) nuo 2010 m. vasario mėn. iki balandžio mėn. – laikinasis Talibano Aukščiausiosios tarybos vadovas, c) 2013 m. vidurio duomenimis – atsakingas už verbavimo veiklą, d) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, e) priklauso Isakzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mohammadullah Mati taip pat ėjo Talibano režimo komunikacijos ministro pareigas; tuo metu buvo žinomas kaip Ahmadullah Mutie.

70)  Matiullah.

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Kabulo muitinės direktorius. Gimimo data: apie 1973 m. Gimimo vieta: Daman (Damano) rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2013 m. vidurio duomenimis vykdo verbavimo į Talibano judėjimą veiklą, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso Popalzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

▼M3

71)  Abdul Quddus Mazhari (alias Akhtar Mohammad Maz-hari).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: švietimo atašė, Talibano generalinis konsulatas, Pešavaras (Pakistanas). Gimimo data: 1970. Gimimo vieta: Kundūzo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Adresas:Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabulas, Afganistanas. Paso Nr.: SE 012820 (Afganistano pasas, išduotas 2000 11 04). Kita informacija: priklauso Popalzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

▼M13

72)  Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom).

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo kariuomenės štabo vado pavaduotojas. Gimimo data: 1963–1968 m. Gimimo vieta: Uruzgan (Oruzganas), Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Adresas: Gvantanamo įlankos kalėjimas. Kita informacija: 2013 m. vidurio duomenimis – laikomas suimtas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Fazl Mohammad Mazloom buvo artimas Mohammed Omar sąjungininkas, padėjo jam sudaryti Talibano vyriausybę. Mazloom yra buvęs „Al Kaida“ įsteigtoje Al-Farouq mokymo stovykloje. Jis žinojo, kad Talibanas teikia finansinę, logistinę paramą ir paramą ginklais Uzbekistano islamo judėjimui mainais už tai, kad pastarasis parūpina Talibanui kareivių.

2001 m. spalio mėn. Takhar (Tacharo) provincijoje jis vadovavo priešakinėse linijose kovojusioms Talibano karinėms pajėgoms, kurias sudarė maždaug 3 000 karių.

73)  Nazir Mohammad Abdul Basir (alias Nazar Mohammad).

Titulas: a) Maulavi, b) Sar Muallim. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Kunduz (Kundūzo) miesto meras, b) einantis Talibano režimo Kunduz (Kundūzo) provincijos (Afganistanas) gubernatoriaus pareigas. Gimimo data: 1954 m. Gimimo vieta: Malaghi kaimas, Kunduz (Kundūzo) rajonas, Kunduz (Kundūzo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) žlugus Talibano režimui, susitaikė su vyriausybe ir pradėjo rajono lygiu eiti pareigas Kunduz (Kundūzo) provincijoje, vadovaujant naujajai vyriausybei, b) patvirtinta, kad 2008 m. lapkričio 9 d. nužudytas Talibano. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

▼M5 —————

▼M13

75)  Mohammad Shafiq Mohammadi.

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo Khost (Chosto) provincijos (Afganistanas) gubernatorius, b) Talibano režimo Paktia (Paktijos), Paktika (Paktikos), Khost (Chosto) ir Ghazni (Gazni) provincijų generalinis gubernatorius. Gimimo data: apie 1948 m. Gimimo vieta: Tirin Kot rajonas, Uruzgan (Oruzgano) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2013 m. vidurio duomenimis prižiūri du Talibano karinio mokymo centrus, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso Hottak genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

76)  Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) antrasis pavaduotojas ekonomikos reikalams, Talibano režimo Ministrų Taryba, b) Talibano režimo Nangarhar (Nangarharo) provincijos gubernatorius, c) Talibano režimo Rytų zonos vadovas. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Pul-e-Khumri (Pole Chomri) arba Baghlan Jadid (Baglan Džadido) rajonas, Baghlan (Baglano) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) aktyvus dalyvis vykdant teroro aktus Rytų Afganistane, b) renka pinigus iš prekeivių narkotikais, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, d) 2009 m. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, e) šeima kilusi iš Neka rajono, Paktia (Paktijos) provincijos, Afganistanas, f) atsakingas už 2007 m. lapkričio mėn. Baghlan (Baglane) įvykdytą išpuolį prieš Afganistano parlamentarus, g) turi nuosavos žemės centrinėje Baghlan (Baglano) provincijoje, h) priklauso Zadran genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Kabir Mohammad Jan buvo 2006 m. spalio mėn. Mohammed Omar paskelbtos Talibano vadovybės tarybos narys, o 2007 m. spalio mėn. buvo paskirtas rytų zonos karo vadu.

▼M3

77)  Mohammad Rasul Ayyub (alias Gurg).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Nimrūzo provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: 1958–1963 m. Gimimo vieta: Robato kaimas, Spin Baldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Talibano Kvetos šuros narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso Nurzay genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

▼M13

78)  Mohammad Wali Mohammad Ewaz (alias Mohammad Wali).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo blogio prevencijos ir dorybių propagavimo ministerijos ministras. Gimimo data: apie 1965 m. Gimimo vieta: a) Jelawur kaimas, Arghandab (Argandabo) rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, b) Siyachoy kaimas, Panjwai rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) pranešta, kad mirė 2006 m. gruodžio mėn. ir palaidotas Panjwai rajone, Kandahar (Kandaharo) provincijoje, Afganistane, d) priklausė Ghilzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Eidamas pareigas Blogio prevencijos ir dorybių propagavimo ministerijoje valdant Talibanui, Mohammad Wali dažnai naudojo kankinimus ir kitus būdus gyventojams įbauginti. Žlugus Talibano režimui, Mohammad Wali toliau dalyvauja Talibano veikloje Kandaharo provincijoje Afganistane.

79)  Mohammad Yaqoub

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Valdant Talibanui – „Bakhtar Information Agency“ (BIA) vadovas. Gimimo data: apie 1966 m. Gimimo vieta: a) Shahjoi rajonas, Zabul (Zabulo) provincija, Afganistanas, b) Janda rajonas, Ghazni (Gazni) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Talibano kultūros komisijos narys, b) 2013 m. vidurio duomenimis vadovauja Talibano priešakinės linijos kovotojams ir koordinuoja visą Talibano pajėgų karinę veiklą Afganistano Maiwand (Maivando) rajone, Kandahar (Kandaharo) provincijoje, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, d) priklauso Kharoti (Taraki) genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2009 m. duomenimis Mohammad Yaqoub buvo vienas iš svarbiausių Talibano narių Yousef Khel rajone Paktika (Paktikos) provincijoje.

▼M3

80)  Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi).

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo švietimo ministras, b) Talibano režimo atstovas Jungtinių Tautų vadovaujamose derybose. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: a) Zormato rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas, b) Šin Kalai kaimas, Nade Ali rajonas, Helmando provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2007 m. birželio mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso Sulaimankhel genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Talibano režimo metu Amir Khan Motaqi taip pat ėjo Talibano režimo atstovo Jungtinių Tautų vadovaujamose derybose pareigas.

Amir Khan Motaqi laikomas svarbiu Talibano nariu, Talibano režimo metu taip pat ėjo informacijos ir kultūros ministro pareigas. 2007 m. birželio mėn. Amir Khan Motaqi buvo regioninės Talibano tarybos narys.

▼M14

81)  Abdulhai Motmaen (alias: (a) Abdul Haq).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo Kandahar (Kandaharo) provincijos Informacijos ir kultūros departamento direktorius, b) Talibano režimo atstovas. Gimimo data: apie 1973 m. Gimimo vieta: a) Shinkalai kaimas, Nad-e-Ali rajonas, Helmand (Helmando) provincija, Afganistanas, b) Zabul (Zabulo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Afganistano paso Nr.: OA462456 (išduotas Abdul Haq, M. Anwar Khan sūnaus, vardu); 2012 1 31 (11–11–1390) pasą išdavė Afganistano generalinis konsulatas Peshawar (Pešavare), Pakistane. Kita informacija: a) šeima kilusi iš Zabul (Zabulo), bet vėliau apsigyveno Helmand (Helmande), b) 2007 m. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys ir mulos Mohammed Omar atstovas, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, d) priklauso Kharoti genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 2 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdulhai Motmaen buvo vyresnysis Talibano atstovas ir skelbdavo Talibano užsienio politikos pareiškimus. Jis taip pat buvo artimas Mohammed Omar sąjungininkas. 2007 m. duomenimis jis buvo Talibano Aukščiausiosios tarybos narys ir Mohammed Omar atstovas.

▼M4

82)  Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Titulas: a) Mullah, b) Haji. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo ryšių viceministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: a) Ghorak rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, b) Nesh rajonas, Uruzgan (Oruzgano) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: priklauso Popalzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

▼M3

83)  Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: generalinis konsulas, Talibano generalinis konsulatas, Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1958 m. Gimimo vieta: Zere Kohi sritis, Šindando rajonas, Faros provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: 000737 (Afganistano pasas, išduotas 1996 10 20). Kita informacija: a) 2010 m. – Talibano Pešavaro karo tarybos narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

▼M13

84)  Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias a) Mullah Naeem Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah Naimullah, d) Mullah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim Barech, h) Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran, o) Mawlawi Gul Mohammad, p) Spen Zrae).

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo civilinės aviacijos viceministras. Gimimo data: apie 1975 m. Gimimo vieta: a) Lakhi kaimas, Hazarjuft (Hazardžufto) sritis, Garmsir (Garmsero) rajonas, Helmand (Helmando) provincija, Afganistanas, b) Laki kaimas, Garmsir (Garmsero) rajonas, Helmand (Helmando) provincija, Afganistanas, c) Lakari kaimas, Garmsir (Garmsero) rajonas, Helmand (Helmando) provincija, Afganistanas, d) Darvishan, Garmsir (Garmsero) rajonas, Helmand (Helmando) provincija, Afganistanas, e) De Luy Wiyalah kaimas, Garmsir (Garmsero) rajonas, Helmand (Helmando) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2013 m. vidurio duomenimis – Talibano karo komisijos narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso Barich genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 2 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mohammad Naim yra Talibano „Gerdi Jangal tarybos“ narys. Jis yra buvęs svarbaus Talibano vadovybės tarybos veikėjo Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed pavaduotojas. Mohammad Naim vadovauja karinei bazei Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

85)  Nik Mohammad Dost Mohammad (alias Nik Mohammad)

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo prekybos viceministras. Gimimo data: apie 1957 m. Gimimo vieta: Zangi Abad kaimas, Panjwai rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2013 m. vidurio duomenimis vadovauja Talibano priešų registracijos komisijai, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso Nurzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Nik Mohammad į sąrašą buvo įtrauktas 2001 m. sausio 31 d. – jis buvo Talibano režimo prekybos viceministras, todėl jam buvo taikomos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų 1267 (1999) ir 1333 (2000), susijusių su Talibano valdžios institucijų veiksmais ir veikla, nuostatos.

▼M3

86)  Hamdullah Nomani.

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo aukštojo mokslo ministras, b) Talibano režimo Kabulo miesto meras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Sipajavo kaimas, Andaro rajonas, Gazni provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

87)  Mohammad Aleem Noorani.

Titulas: Mufti. Įtraukimo į sąrašą priežastys: pirmasis sekretorius, Talibano generalinis konsulatas, Karačis (Pakistanas). Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Gazni provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

▼M13

88)  Nurullah Nuri (alias Norullah Noori).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo Balkh (Balcho) provincijos (Afganistanas) gubernatorius, b) Talibano režimo Šiaurinės zonos vadovas. Gimimo data: a) apie 1958 m., b)1967 m. sausio 1 d.Gimimo vieta: Shahjoe rajonas, Zabul (Zabulo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Adresas: Gvantanamo įlankos kalėjimas. Kita informacija: a) 2013 m. vidurio duomenimis – laikomas suimtas Jungtinėse Amerikos Valstijose, b) priklauso Tokhi genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

89)  Abdul Manan Nyazi (alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai)

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo Kabulo provincijos gubernatorius, b) Talibano režimo Balk (Balcho) provincijos gubernatorius. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: a) Pashtoon Zarghoon (Paštūn Zargūno) rajonas, Herat (Herato) provincija, Afganistanas, b) Sardar kaimas, Kohsan rajonas, Herat (Herato) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2013 m. vidurio duomenimis – Talibano narys, atsakingas už Herat (Herato), Farah (Faros) ir Nimroz (Nimrūzo) provincijas, b) Talibano Aukščiausiosios tarybos ir Kvetos šuros narys, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, d) priklauso Achekzai genčiai, e) dalyvauja pervežant savižudžius sprogdintojus į Afganistaną. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Manan Nyazi taip pat ėjo Talibano atstovo pareigas, o vėliau Talibano režimo metu buvo Mazar-e-Sharif (Mazari Šarifo) ir Kabulo provincijų gubernatorius.

Nuo 2009 m. vidurio Abdul Manan Nyazi yra vyresnysis Talibano vadas Afganistano vakarinėje dalyje; jis veikia Farah (Faros), Herat (Herato) ir Nimroz (Nimrūzo) provincijose.

Abdul Manan Nyazi buvo regioninės Talibano tarybos narys, o 2010 m. gegužės mėn. duomenimis – paskirtas Herat (Herato) provincijos Talibano gubernatoriumi.

Abdul Manan Nyazi yra Talibano vadas, dalyvaujantis pervežant savižudžius sprogdintojus į Agfanistaną.

90)  Mohammed Omar Ghulam Nabi

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Ištikimųjų vadovas („'Amir ul- Mumineen“), Afganistanas. Gimimo data: a) apie 1966 m., b) 1960 m., c) 1953 m. Gimimo vieta: a) Naw Deh kaimas, Deh Rawud (Dehravudo) rajonas, Uruzgan (Oruzgano) provincija, Afganistanas, b) Noori kaimas, Maiwand (Maivando) rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) tėvo vardas – Ghulam Nabi, taip pat žinomas kaip Mullah Musafir, b) neturi kairiosios akies, c) Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada svainis, d) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, e) priklauso Hotak genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mohammed Omar turi Afganistano Islamo Emyrato Ištikimųjų vadovo titulą, yra aukščiausias vadovas Talibano judėjimo hierarchijoje. Prieš 2001 m. rugsėjo 11 d. teroro aktus Jungtinėse Amerikos Valstijose jis teikė prieglobstį Usama bin Laden ir jo „Al Kaida“ tinklui. Nuo 2001 m. jis vadovauja Talibanui kovojant su Afganistano Vyriausybe ir jos sąjungininkais Afganistane.

Mohammed Omar vadovauja kitiems lojaliems svarbiems karo vadams regione, pavyzdžiui, Jalaluddin Haqqani. Gulbuddin Hekmatyar taip pat bendradarbiavo su Mohammed Omar ir Talibanu.

▼M11

91)  Abdul Jabbar Omari (alias a) Mullah Jabar, b) Muawin Jabbar)

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Baglano provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Zabulo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: Priklauso Hottak genčiai.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 2 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2008 m. birželio mėn. duomenimis, Abdul Jabbar Omari buvo Amir Khan Haqqani pavaduotojas ir ginkluotos grupės vadas Zabulo provincijos Siuri rajone. 2008 m. birželio mėn., siekdama sustiprinti savo veiksmus tame rajone, Talibano vadovybė paskyrė jį šešėliniu Zabulo provincijos gubernatoriumi.

▼M3

92)  Mohammad Ibrahim Omari (alias Ibrahim Haqqani).

Titulas: Alhaj. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo pasienio reikalų viceministras. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: Garda Sarajus, Vaza Zadrano rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: Jalaluddin Haqqani brolis. manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

93)  Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias a) Noor ud Din Turabi, b) Haji Karim).

Titulas: a) Mullah, b) Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo teisingumo ministras. Gimimo data: a) apie 1963 m., b) apie 1955 m., c) 1956 m. Gimimo vieta: a) Spin Baldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas, b) Čoros rajonas, Oruzgano provincija, Afganistanas, c) Dehravudo rajonas, Oruzgano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: mulos Mohammed Omar pavaduotojas. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2009 m. viduryje Nooruddin Turabi Muhammad Qasim buvo paskirtas Talibano karo vadu Afganistane. 2009 m. pradžioje jis buvo paskirtas Talibano aukščiausiojo vadovo Mohammed Omar pavaduotoju ir dalyvaudavo Talibano šuros posėdžiuose.

94)  Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb).

Titulas: a) Mullah, b) Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo švietimo viceministras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: a) Darzabo rajonas, Fariabo provincija, Afganistanas, b) Kuš Tepos rajonas, Džozdžano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) iki 2008 m. – už Afganistano Džozdžano provinciją atsakingas Talibano narys, b) dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Nuo 2007 m. gegužės mėn. Talibano vadovybė paskyrė Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul atsakingu už Džozdžano provinciją. Nuo 2007 m. gegužės mėn. jis taip pat buvo Talibano narys, atsakingas už Šiaurės Afganistaną. Manoma, kad jis dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais.

▼M13

95)  Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani (alias Abdul Ghaffar Qureshi).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: repatrijavimo atašė, Talibano ambasada, Islamabadas (Pakistanas). Gimimo data: a) 1970 m., b) 1967 m. Gimimo vieta: Turshut kaimas, Wursaj rajonas, Takhar (Tacharo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000912 (Afganistano pasas, išduotas 1998 m. rugsėjo 13 d. Kabule). Nacionalinis identifikavimo Nr.: 55130 (Afganistano nacionalinė tapatybės kortelė (tazkira)). Adresas:Khairkhana Section Number 3, Kabulas, Afganistanas. Kita informacija: a) dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais, b) priklauso tadžikų etninei grupei. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

▼M3

96)  Yar Mohammad Rahimi.

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo ryšių ministras. Gimimo data: apie 1953 m. Gimimo vieta: Talugano kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2009 m. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso Nurzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

▼M13

97)  Mohammad Hasan Rahmani (alias Gud Mullah Mohammad Hassan).

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Kandahar (Kandaharo) provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: a) Deh Rawud (Dehravudo) rajonas, Uruzgan (Oruzgano) provincija, Afganistanas, b) Chora (Čoros) rajonas, Uruzgan (Oruzgano) provincija, Afganistanas, c) Charchino rajonas, Uruzgan (Oruzgano) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) vietoj dešinės kojos turi protezą, b) 2013 m. vidurio duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, 2010 m. kovo mėn. buvo mulos Mohammed Omar pavaduotojas, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, d) priklauso Achekzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

▼M3

98)  Habibullah Reshad.

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Saugumo (Žvalgybos) ministerijos Tyrimų departamento vadovas. Gimimo data: 1968–1973 m. Gimimo vieta: Vagazo rajonas, Gazni provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2009 m. – Kvetos karo tarybos vadovo pavaduotojas žvalgybos klausimais, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

▼M4

99)  Abdulhai Salek

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Uruzgan (Oruzgano) provincijos gubernatorius. Gimimo data: apie 1965 m. Gimimo vieta: Awlyatak kaimas, Gardan Masjid sritis, Chaki Wardak rajonas, Maidan Wardak (Maidan Vardako) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) pranešta, kad mirė 1999 m. Šiaurės Afganistane, b) priklausė Wardak genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 02 23.

▼M3

100)  Hamdullah Sunani (alias Sanani).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Aukščiausiojo teismo „Dar-ul-Efta“ (fatvų skyriaus) vadovas. Gimimo data: apie 1923 m. Gimimo vieta: Daičopano rajonas, Zabulo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) pranešta, kad mirė 2001 m., b) priklausė Kakar genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Sanani užimamas „Dar-ul-Efta“ vadovo postas buvo pavaldus Talibano režimo Aukščiausiajam teismui.

101)  Noor Mohammad Saqib.

Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Aukščiausiojo teismo vyriausiasis teisėjas. Gimimo data: apie 1958 m. Gimimo vieta: a) Bagrami rajonas, Kabulo provincija, Afganistanas, b) Tarachelo sritis, Deh Sabzo rajonas, Kabulo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Noor Mohammad Saqib yra Talibano vadovybės narys ir jos Religinio komiteto, kuris yra Talibano teisminė institucija, vadovas.

▼M13

102)  Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada (alias a) Ehsanullah Sarfadi, b) Ehsanullah Sarfida).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo saugumo (žvalgybos) viceministras. Gimimo data: apie 1962–1963 m. Gimimo vieta: Khatak kaimas, Gelan (Gelano) rajonas, Ghazni (Gazni) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2007 m. vidurio duomenimis jis teikė Talibanui paramą ginklais ir pinigais, b) manoma, kad yra Persijos įlankos regione, c) priklauso Taraki genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ehsanullah Sarfida taip pat buvo Talibano centrinio banko pirmininkas. Vėliau jis buvo paskirtas Užimtų provincijų Talibano administratoriumi. Ehsanullah Sarfida buvo Talibano vidaus šuros narys.

Ehsanullah Sarfida buvo „Al Kaida“ narys, teikęs Talibanui paramą ginklais ir pinigais. 2007 m. vidurio duomenimis jis buvo Marja miesto, Helmand (Helmando) provincijoje, Afganistane, vadovas.

103)  Saduddin Sayyed (alias a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin)

Titulas: a) Maulavi, b) Alhaj, c) Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo darbo ir socialinių reikalų viceministras, b) Talibano režimo Kabulo miesto meras. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: a) Chaman (Čamano) rajonas, Pakistanas, b) Spin Boldak (Spin Baldako) rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Kita informacija: a) 2013 m. vidurio duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos patarėjas, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso Barakzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Saduddin Sayyed taip pat ėjo Talibano režimo darbo ir socialinių reikalų viceministro pareigas. 2001 m. kovo 8 d. sąrašas buvo atnaujintas įtraukiant šią informaciją.

▼M3

104)  Abdul Wali Seddiqi.

Titulas: Qari. Įtraukimo į sąrašą priežastys: trečiasis sekretorius, Talibano generalinis konsulatas, Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1974 m. Gimimo vieta: Zilzilajaus kaimas, Andaro rajonas, Gazni provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000769 (Afganistano pasas, išduotas 1997 02 02). Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

105)  Abdul Wahed Shafiq.

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Kabulo provincijos (Afganistanas) gubernatoriaus pavaduotojas. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Nangarharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

▼M13

106)  Said Ahmed Shahidkhel.

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo švietimo viceministras. Gimimo data: apie 1975 m. Gimimo vieta: Spandeh (Espandi 'Olya) kaimas, Andar (Andaro) rajonas, Ghazni (Gazni) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2003 m. liepos mėn. buvo laikomas suimtas Kabule, Afganistane, b) 2007 m. paleistas iš nelaisvės, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, d) 2013 m. vidurio duomenimis – Talibano vadovybės tarybos narys, e) priklauso Andar genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

▼M3

107)  Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor, d) Naib Imam).

Titulas: a) Maulavi, b) Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo civilinės aviacijos ir transporto ministras. Gimimo data: a) apie 1960 m., b) 1966 m. Gimimo vieta: a) Bande Timuro kaimas, Maivando rajonas, Kandaharo provincija, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: SE-011697 (Afganistano paso, išduoto 1988 m. sausio 25 d. Kabule, kurio galiojimo laikas baigėsi 2000 m. vasario 23 d., numeris). Kita informacija: a) nuo 2011 m. dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais, visų pirma per Gerde Džangalą (Afganistanas), b) nuo 2007 m. gegužės mėn. aktyviai veikia Chosto, Paktijos ir Paktikos provincijose (Afganistanas), c) 2007 m. gegužės mėn. – Talibano Kandaharo gubernatorius, d) nuo 2009 m. – mulos Abdul Ghani Baradar pavaduotojas Talibano Aukščiausioje taryboje, e) Talibano pareigūnas, atsakingas už keturias pietines Afganistano provincijas, f) po mulos Baradar suėmimo 2010 m. vasario mėn. jis laikinai vadovavo Talibano Aukščiausiajai tarybai, g) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, h) priklauso Ishagzay genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed yra svarbus Talibano vadovybės narys. Po įkalinimo Pakistane 2006 m. rugsėjo mėn. buvo repatrijuotas į Pakistaną. Dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais, nuo 2007 m. gegužės mėn. aktyviai veikė Chosto, Paktijos ir Paktikos provincijose Afganistane. Nuo 2007 m. gegužės mėn. jis taip pat buvo Talibano Kandaharo „gubernatorius“.

Jis aktyviai dalyvavo prieš vyriausybę nukreiptoje veikloje, visų pirma verbuojant asmenis Talibanui kovai su Afganistano Vyriausybe ir Tarptautinėmis saugumo paramos pajėgomis.

2009 m. viduryje Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed buvo aukščiausios Talibano šuros vadovo pavaduotojas. Jis yra Talibano vadovybės tarybos narys, buvo paskirtas Talibano „Gerde Džangalo tarybos“ vadovu karo reikalams, o vėliau, 2010 m. kovo mėn., paskirtas Mohammed Omar pavaduotoju. 2010 m. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed buvo tiesiogiai atsakingas už Talibano veiklą keturiose pietinėse Afganistano provincijose, o 2010 m. pradžioje buvo paskirtas Talibano civilinės šuros vadovu.

▼M13

108)  Shamsuddin (alias Pahlawan Shamsuddin).

Titulas: a) Maulavi; b) Qari. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Wardak (Maidan) (Vardako (Maidano)) provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: Keshim (Kešemo) rajonas, Badakhshan (Badachšano) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano / Pakistano / Irano pasienio rajone. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

▼M5 —————

▼M4

110)  Shams Ur-Rahman Abdul Zahir (alias a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman, c) Shamsurrahman Abdurahman, d) Shams ur-Rahman Sher Alam).

Titulas: a) Mullah, b) Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo žemės ūkio viceministras. Gimimo data: 1969 m. Gimimo vieta: Waka Uzbin kaimas, Sarobi rajonas, Kabul (Kabulo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) 2132370 (Afganistano nacionalinė tapatybės kortelė (tazkira), b) 812673 (Afganistano nacionalinė tapatybės kortelė (tazkira). Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais, c) priklauso Ghilzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2007 m. birželio mėn. Shams ur-Rahman Sher Alam buvo Talibano narys, atsakingas už Kabul (Kabulo) provinciją. Jis buvo atsakingas už Talibano karines operacijas Kabule ir jo apylinkėse, dalyvavo daugelyje išpuolių.

▼M3

111)  Abdul Ghafar Shinwari

Titulas: Haji. Įtraukimo į sąrašą priežastys: trečiasis sekretorius, Talibano generalinis konsulatas, Karačis (Pakistanas). Gimimo data:1965 03 29. Gimimo vieta: Nangarharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000763 (išduotas 1997 01 09). Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) priklauso Safi genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

112)  Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood (alias Mohammad Sarwar Siddiqmal)

Įtraukimo į sąrašą priežastys: trečiasis sekretorius, Talibano ambasada, Islamabadas (Pakistanas). Gimimo data: 1963 m. Gimimo vieta: Džani Cheilo rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Nacionalinis identifikavimo Nr.: 19657 (Afganistano tapatybės kortelė (tazkira)). Kita informacija: priklauso Mangal genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

113)  Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan.

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo visuomenės sveikatos viceministras, b) Talibano režimo užsienio reikalų viceministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Kala-e Abasas, Šach Mazaro sritis, Baraki Barako rajonas, Logaro provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

▼M7

114) Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Paktijos provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: a) Nangarharo provincija, Afganistanas, b) Chosto provincija, Afganistanas, c) Sidik Chelo kaimas, Nakos rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2011 m. duomenimis – Talibano narys, atsakingas už Nangarharo provinciją, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso Zadran genčiai, d) artimas Sirajjudin Jallaloudine Haqqani sąjungininkas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Be to, 2001 m. pabaigoje Talibano režimo metu Taha ėjo Kunaro provincijos gubernatoriaus pareigas. 2009 m. rugsėjo mėn. jis buvo už Vardako provinciją atsakingas Talibano narys.

▼M6 —————

▼M14

116)  Abdul Raqib Takhari

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo repatrijavimo ministras, b) 2009 m. gruodžio mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, atsakingas už Takhar (Tacharo) ir Badakhshan (Badachšano) provincijas. Gimimo data: 1968–1973 m. Gimimo vieta: Zardalu Darra kaimas, Kalafgan (Kalafgano) rajonas, Takhar (Tacharo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: Patvirtinta, kad žuvo vasario 17 d. Peshawar (Pešavare), Pakistane ir palaidotas Takhar (Tacharo) provincijoje, Afganistane. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 1 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Raqib Takhari 2009 m. gruodžio mėn. buvo Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, atsakingas už Takhar (Tacharo) ir Badakhshan (Badachšano) provincijas.

▼M3

117)  Walijan.

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Džozdžano provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1968 m. Gimimo vieta: a) Kveta, Pakistanas, b) Nimrūzo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Talibano Gerde Džangalo šuros narys ir Talibano kalinių ir pabėgėlių komiteto vadovas, b) priklauso Ishaqzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

118)  Nazirullah Hanafi Waliullah (alias Nazirullah Aanafi Waliullah).

Titulas: a) Maulavi, b) Haji. Įtraukimo į sąrašą priežastys: prekybos atašė, Talibano ambasada, Islamabadas (Pakistanas). Gimimo data: 1962 m. Gimimo vieta: Spin Baldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000912 (Afganistano pasas, išduotas 1998 06 30). Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

▼M14

119)  Abdul-Haq Wassiq (alias: a)Abdul-Haq Wasseq, b) Abdul Haq Wasiq).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo saugumo (žvalgybos) viceministras. Gimimo data: a) apie 1975 m., b) 1971 m. Gimimo vieta: Gharib kaimas, Khogyani rajonas, Ghazni (Gazni) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Adresas: Gvantanamo įlankos kalėjimas. Kita informacija: 2011 m. duomenimis – laikomas suimtas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 1 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul-Haq Wassiq yra Gulbuddin Hekmatyar sąjungininkas. Valdant Talibanui jis ėjo vietos vado pareigas iš pradžių Nimroz (Nimrūzo) provincijoje, po to – Kandahar (Kandaharo) provincijoje. Po to tapo žvalgybos generalinio direktoriaus pavaduotoju, atskaitingu Qari Ahmadullah. Šiose pareigose jis buvo atsakingas už ryšius su užsienio kovotojais, susijusiais su „Al Kaida“, ir už jų mokymo stovyklas Afganistane. Jis taip pat žinomas dėl represinių metodų, kuriuos jis naudojo Afganistano pietuose prieš Talibano priešininkus.

▼M4

120)  Mohammad Jawad Waziri.

Įtraukimo į sąrašą priežastys: JT departamentas, Talibano režimo Užsienio reikalų ministerija. Gimimo data: apie 1960 m. Gimimo vieta: a) Jaghatu rajonas, Maidan Wardak (Maidan Vardako) provincija, Afganistanas, b) Sharana rajonas, Paktia (Paktijos) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) priklauso Wazir genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 02 23.

▼M15 —————

▼M3

122)  Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid).

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo užsienio reikalų viceministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Charvaro rajonas, Logaro provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

123)  Mohammad Zahid.

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: trečiasis sekretorius, Talibano ambasada, Islamabadas (Pakistanas). Gimimo data: 1971 m. Gimimo vieta: Logaro provincija, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 001206 (išduotas 2000 07 17). Kita informacija: manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

▼M4

124)  Faizullah Khan Noorzai (alias: a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, b) Haji Faizuulah Khan Norezai, c) Haji Faizullah Khan, d) Haji Fiazullah, e) Haji Faizullah Noori, f) Haji Faizullah Noor, g) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan h) Haji Pazullah Noorzai, i) Haji Mullah Faizullah).

Titulas: Haji. Adresas: a)Boghra plentas, Miralzei kaimas, Chaman, Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas, b)Kalay Rangin, Spin Boldak rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Gimimo data: a) 1962 m., b) 1961 m., c) 1968–1970 m., d) 1962 m. Gimimo vieta: a) Lowy Kariz, Spin Boldak rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, b) Kadanay, Spin Boldak rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, c) Chaman, Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) svarbus Talibano finansininkas, b) 2009 m. viduryje Talibano kovotojams tiekė ginklus, šaudmenis, sprogmenis ir medicininę įrangą, rinko lėšas Talibanui ir rengė mokymus Afganistano ir Pakistano pasienio regione, c) anksčiau organizavo ir finansavo Talibano operacijas Kandahar (Kandaharo) provincijoje, Afganistane, d) 2010 m. vyko į Dubajų (Jungtiniai Arabų Emyratai) bei Japoniją ir ten turėjo įmonių, e) priklauso Noorzai genčiai, Miralzai pogenčiui, f) Malik Noorzai brolis, g) tėvo vardas – Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan). Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 10 04.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan buvo svarbus Talibano finansininkas, per kurį vyresnieji Talibano lyderiai investuodavo lėšas. Iš paramos teikėjų Persijos įlankoje jis surinko daugiau nei 100 000 USD Talibanui, o 2009 m. atidavė dalį savo pinigų. Jis taip pat finansiškai rėmė Kandahar (Kandaharo) provincijos Talibano vadą ir teikė finansavimą Talibano ir „Al Kaidos“ kovotojų, kurie turėjo vykdyti išpuolius prieš koalicines ir Afganistano karines pajėgas, mokymams remti. 2005 m. viduryje Faizullah organizavo ir finansavo Talibano operacijas Kandahar (Kandaharo) provincijoje, Afganistane. Faizullah ne tik teikė finansinę paramą, bet ir kitais būdais padėjo rengti Talibano mokymus ir operacijas. 2009 m. viduryje Faizullah Talibano Pietų Afganistano kovotojams tiekė ginklus, šaudmenis, sprogmenis ir medicininę įrangą. 2008 m. viduryje Faizullah buvo atsakingas už Talibano savižudžių sprogdintojų apgyvendinimą ir jų perkėlimą iš Pakistano į Afganistaną. Faizullah Talibanui taip pat tiekė priešlėktuvines raketas, padėjo Talibano kovotojams judėti Helmand (Helmando) provincijoje, Afganistane, padėjo vykdyti Talibano savižudžių susisprogdinimo operacijas ir davė radijo imtuvų bei transporto priemonių Talibano nariams Pakistane.

2009 m. viduryje Faizullah vadovavo Afganistano ir Pakistano pasienio regione esančiai medresei (religinė mokykla), kurioje buvo surinkta dešimtys tūkstančių dolerių Talibanui. Faizullah medresės patalpos buvo naudojamos Talibano kovotojų mokymams, kaip pasigaminti ir naudoti savadarbius sprogstamuosius užtaisus, rengti. 2007 m. pabaigoje Faizullah medresė buvo naudojama „Al Kaida“ kovotojams, kurie vėliau buvo išsiųsti į Kandahar (Kandaharo) provinciją, Afganistaną, rengti.

2010 m. Faizullah ėjo pareigas ir galbūt turėjo turto, įskaitant viešbučius, Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Faizullah su savo broliu Malik Noorzai reguliariai vykdavo į Dubajų ir Japoniją importuoti automobilių, automobilių dalių ir drabužių. 2006 m. pradžioje Faizullah turėjo įmonių Dubajuje ir Japonijoje.

▼M14

125)  Malik Noorzai (alias: a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Haji Malek Noorzai, d) Haji Maluk, e) Haji Aminullah).

Titulas: Haji. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano finansininkas. Adresas: a) Boghra plentas, Miralzei kaimas, Chaman, Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas, b) Kalay Rangin, Spin Boldak rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Gimimo data: a) 1957 m., b) 1960 m., c)1963 m. sausio 1 d.Gimimo vieta: a) Chaman pasienio miestas, Pakistanas, b) Pischin, Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: Pakistano paso Nr.: FA0157612, išduotas 2009 m. liepos 23 d., nustoja galioti 2014 m. liepos 22 d., oficialiai panaikintas 2013 m., išduotas Allah Muhammad vardu. Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pakistano nacionalinis identifikavimo numeris 54201–247561–5, oficialiai panaikintas 2013 m. Kita informacija: a) turi įmonių Japonijoje, dažnai vyksta į Dubajų (Jungtiniai Arabų Emyratai) ir Japoniją, b) 2009 m. duomenimis padėjo Talibanui vykdyti veiklą, be kita ko, verbuodamas žmones ir teikdamas logistinę paramą, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, d) priklauso Noorzai genčiai, e) Faizullah Khan Noorzai brolis, f) tėvo vardas yra Haji Akhtar Muhammad. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 10 4.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Malik Noorzai yra Pakistane įsikūręs verslininkas, teikęs finansinę paramą Talibanui. Malik ir jo brolis Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan investavo milijonus dolerių į įvairias įmones Talibano naudai. 2008 m. pabaigoje Talibano atstovai kreipėsi į Malik kaip į verslininką, per kurį būtų galima investuoti Talibano lėšas. Be to, bent nuo 2005 m. Malik asmeniškai suteikė dešimtis tūkstančių dolerių Talibanui ir paskirstė jam šimtus tūkstančių dolerių, kurių dalis buvo surinkta iš paramos teikėjų Persijos įlankoje ir Pakistane, o kita dalis buvo Malik nuosavi pinigai. Malik taip pat turėjo hawala sąskaitą Pakistane, į kurią iš Persijos įlankos kas kelis mėnesius buvo pervedama dešimtys tūkstančių dolerių Talibano veiklai remti. Malik taip pat padėjo vykdyti Talibano veiklą. 2009 m. duomenimis Malik jau 16 metų dirbo Afganistano ir Pakistano pasienio regione esančios medresės (religinė mokykla), kurią Talibanas naudojo verbuojamų asmenų pasaulėžiūrai formuoti ir jiems apmokyti, vyriausiuoju prižiūrėtoju. Be kita ko, Malik perduodavo lėšas medresei remti. Malik su savo broliu taip pat atliko tam tikrą vaidmenį saugant transporto priemones, kurios turėjo būti panaudotos vykdant Talibano savižudžių susisprogdinimo operacijas, ir padėjo Talibano kovotojams judėti Helmand (Helmando) provincijoje, Afganistane. Malik turi įmonių Japonijoje ir dažnai lankosi Dubajuje ir Japonijoje verslo reikalais. Jau 2005 m. Malik priklausė transporto priemonių importo įmonė Afganistane, kuri importavo transporto priemones iš Dubajaus ir Japonijos. Jis importavo automobilius, automobilių dalis ir drabužius iš Dubajaus ir Japonijos savo įmonėms, į kurias buvo investavę du Talibano vadai. 2010 m. viduryje Malik ir jo brolis pasirūpino, kad būtų atiduoti šimtai krovininių konteinerių, kaip manoma, verti milijonų dolerių, kuriuos anksčiau tais pačiais metais Pakistano valdžios institucijos buvo areštavusios, nes manė, kad gavėjai buvo susiję su terorizmu.

▼M11

126)  Abdul Aziz Abbasin (alias Abdul Aziz Mahsud)

Gimimo data: 1969 m. Gimimo vieta: Sheykhan kaimas, Pirkowti sritis, Orgun rajonas, Paktikos provincija, Afganistanas. Kita informacija: a) vienas iš pagrindinių Sirajuddin Jallaloudine Haqqani vadovaujamo Haqqani tinklo vadų, b) 2010 m. pradžios duomenimis, Talibano šešėlinis Orgun rajono (Paktikos provincija) gubernatorius, c) vadovavo ne Afganistano kilmės kovotojų mokymo stovyklai Paktikos provincijoje, d) dalyvavo transportuojant ginklus į Afganistaną.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2011 10 4.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Aziz Abbasin yra vienas iš pagrindinių Haqqani tinklo (su Talibanu susijusios kovotojų grupuotės, kurios veiklos centras – Rytų Afganistano ir Šiaurės Vaziristano agentūra Pakistano federaliniu lygiu valdomose genčių teritorijose) vadų. 2010 m. pradžios duomenimis, Abbasin gaudavo Sirajuddin Haqqani nurodymus ir buvo jo paskirtas Orgun rajono (Paktikos provincija, Afganistanas) Talibano šešėliniu gubernatoriumi. Abbasin vadovauja Talibano kovotojų grupei ir padėjo organizuoti mokymo stovyklą užsienio kovotojams Paktikos provincijoje. Abbasin taip pat prisidėjo rengiant pasalas prieš Afganistano Vyriausybės pajėgas aprūpinančias transporto priemones ir transportuojant ginklus į Afganistaną.

▼M3

127)  Ahmad Zia Agha (alias a) Zia Agha b) Noor Ahmad c) Noor Ahmed d) Sia Agha Sayeed)

Titulas: Haji. Gimimo data: 1974 m. Gimimo vieta: Maivando rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Kita informacija: a) 2011 m. duomenimis – aukštas Talibano pareigūnas, atsakingas už karinius ir finansinius klausimus, b) nuo 2010 m. – Talibano karo tarybos vadovas, c) 2008–2009 m. buvo Talibano už finansus atsakingas pareigūnas ir skirstė pinigus Talibano vadams Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2012 01 06.

▼M12

128)  Fazl Rabi (alias a) Fazl Rabbi, b) Fazal Rabi, c) Faisal Rabbi).

Įtraukimo į sąrašą priežastys: aukštas pareigūnas Kunaro provincijoje Talibano režimo valdymo metu. Gimimo data: a) 1972 m., b) 1975 m. Gimimo vieta: a) Kohe Safi rajonas, Parvano provincija, Afganistanas, b) Kapisos provincija, Afganistanas, c) Nangarharo provincija, Afganistanas, d) Kabulo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) atstovauja Haqqani tinklui, įsikūrusiam Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje ir teikia jam finansinę bei logistinę paramą, b) Talibano finansų tarybos narys, c) vyko į užsienį rinkti lėšų Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, Haqqani tinklo ir Talibano vardu, d) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2012 01 06.

129)  Mohammad Aman Akhund (alias a) Mohammed Aman, b) Mullah Mohammed Oman, c) Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai, d) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai, e) Sanaullah)

Gimimo data: 1970 m. Gimimo vieta: Bande Tumuro kaimas, Maivando rajonas, Kandaharo provincija, Afghanistanas. Kita informacija: a) 2011 m. – vyresnysis Talibano narys, atsakingas už finansų klausimus, įskaitant lėšų rinkimą vadovybės vardu, b) teikė logistinę paramą Talibano veiklai ir naudojo iš neteisėtos prekybos narkotikais gautas lėšas ginklams pirkti, c) buvo Talibano lyderio Mullah Mohammed Omar sekretorius ir jo pasiuntinys aukšto lygio Talibano susitikimuose, d) taip pat susijęs su Gul Agha Ishakzai, e) Talibano režimo valdymo metu priklausė artimai Mullah Mohammed Omar aplinkai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2012 01 06.

▼M14

130)  Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad (alias: a) Ahmed Jan Kuchi, b) Ahmed Jan Zadran).

Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) vienas iš pagrindinių Haqqani tinklo, įsikūrusio Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, vadų, b) yra Haqqani tinklo vyresniojo vadovo Sirajuddin Jallaloudine Haqqani pavaduotojas, atstovas ir patarėjas. Gimimo data: 1963 m. Gimimo vieta: Barlach kaimas, Qareh Bagh rajonas, Ghazni (Gazni) provincija, Afganistanas. Kita informacija: a) Talibano režimo Finansų ministerijos pareigūnas, b) palaiko ryšius su Talibano Aukščiausiąja taryba, c) yra keliavęs užsienyje, d) palaiko ryšius su Talibano vadais Ghasni (Gazni) provincijoje, Afganistane ir tiekia jiems pinigus, ginklus, ryšių įrangą ir atsargas, e) pranešta, kad mirė 2013 m. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 1 06.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ahmed Jan Wazir yra vienas iš pagrindinių Haqqani tinklo, su Talibanu susijusios kovotojų grupės, kuri veikia Afganistano ir Pakistano pasienio regione, vadų. Ahmed Jan Wazir yra Haqqani tinklo vyresniojo vadovo Sirajuddin Jallaloudine Haqqani pavaduotojas, atstovas ir patarėjas ir veda susitikimus Haqqani tinklo vardu. 2010 m. pabaigoje Ahmed Jan Wazir kartu su vyresniaisiais Haqqani tinklo nariais vyko į Persijos įlanką.

Ahmed Jan Wazir atstovavo Haqqani tinklui Talibano šuroje ir buvo tarpininkas tarp Haqqani tinklo ir Talibano Ghazni (Gazni) provincijoje, Afganistane. 2008 m. Talibanas ir „Al Kaida“ kovotojai paskyrė Ahmed Jan Wazir Talibano vadu Ghazni (Gazni) provincijoje. Kitiems Talibano vadams Ghazni (Gazni) provincijoje jis tiekė pinigus ir atsargas, įskaitant ginklus ir ryšių palaikymo įrangą. Talibano režimo metu jis dirbo Finansų ministerijoje.

▼M3

131)  Abdul Samad Achekzai (alias a) Abdul Samad)

Gimimo data: 1970 m. Gimimo vieta: Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Vyresnysis Talibano narys, atsakingas už savadarbių sprogstamųjų užtaisų gamybą, b) dalyvavo verbuojant ir dislokuojant savižudžius sprogdintojus išpuoliams Afganistane. Įtraukimo į JT sąrašą data:2012 03 02.

▼M14

132)  Bakht Gul (alias: a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib).

Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Badruddin Haqqani (miręs) padėjėjas ryšių klausimais, b) be to, koordinuoja Haqqani sukilėlių, užsienio kovotojų ir ginklų judėjimą Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Gimimo data: 1980 m. Gimimo vieta: Aki kaimas, Zadran rajonas, Paktiya (Paktijos) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Adresas: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistanas. Kita informacija: priklauso Zadran genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 6 27.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Bakht Gul – vienas iš pagrindinių Haqqani tinklo pareigūnų ryšių klausimams bent jau nuo 2009 m., kai Afganistane buvo suimtas jo pirmtakas. 2011 m. duomenimis Gul toliau tiesiogiai teikė informaciją Badruddin Haqqani (miręs), vienam iš Haqqani tinklo vyriausiųjų vadovų, ir tarpininkavo asmenims, kurie norėjo su juo susisiekti. Gul pareigos: Afganistano vadų ataskaitų perdavimas vyresniesiems Haqqani tinklo pareigūnams, Talibano žiniasklaidos pareigūnams ir teisėtoms Afganistano žiniasklaidos priemonėms. Be to, Gul su Haqqani tinklo pareigūnais, įskaitant Badruddin Haqqani, derina Haqqani tinklo sukilėlių, užsienio kovotojų ir ginklų judėjimą Afganistano ir Pakistano pasienio regione ir rytų Afganistane. 2010 m. duomenimis Gul kovotojams Afganistane perduodavo Badruddin Haqqani operatyvinius įsakymus. 2009 m. pabaigoje Gul paskirstė pinigus Haqqani tinklo žemesnio rango vadams, vykstantiems iš Miram Shah į Afganistaną ir atgal.

▼M5

133) Abdul Satar Abdul Manan (alias a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar).

Titulas: Haji. Gimimo data: 1964 m. Gimimo vieta: a) Mirmandaw kaimas, Nahr-e Saraj rajonas, Helmand provincija, Afganistanas; b) Mirmadaw kaimas, Gereshk rajonas, Helmand provincija, Afganistanas; c) Qilla Abdullah, Baluchistan provincija, Pakistanas. Paso Nr.: AM5421691 (Pakistano pasas, galiojimas baigiasi 2013 m. rugpjūčio 11 d.). Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) Pakistano nacionalinis identifikavimo Nr. 5420250161699; b) Afganistano nacionalinis identifikavimo Nr. 585629. Adresas: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan; c) Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan. Kita informacija: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange bendrasavininkis; b) taip pat susijęs su Khairullah Barakzai; c) priklauso Barakzai genčiai; d) tėvo vardas – Hajji ‘Abd-al-Manaf. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Satar Abdul Manan yra Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange bendrasavininkis ir valdytojas. Satar ir Khairullah Barakzai Khudai Nazar yra hawala (neoficialias pinigų perlaidas atliekantys punktai) (žinomų HKHS pavadinimu) bendrasavininkiai ir juos bendrai valdo Afganistane, Pakistane ir Dubajuje, taip pat valdo HKHS filialą Afganistano ir Pakistano pasienio regione. 2009 m. pabaigoje Satar ir Khairullah valdė HKHS vienodomis partnerių teisėmis. Satar įkūrė HKHS, o klientai nusprendė iš dalies naudotis HKHS paslaugomis dėl gerai žinomų Satar ir Khairullah pavardžių. Satar Talibanui paaukojo tūkstančius dolerių, kad paremtų Talibano veiklą Afganistane ir pasinaudodamas savo hawala teikė lėšas Talibanui. 2010 m. Satar teikė finansinę paramą Talibanui, ir gali būti, kad vienas Talibano vadų ir jo sąjungininkai pasinaudodami Satar paslaugomis pervedė tūkstančius dolerių sukilėliams remti. 2009 m. pabaigoje Satar priėmė vyresniuosius Talibano narius, teikė dešimtis tūkstančių dolerių Talibano kovai su koalicijos pajėgomis Marjah, Nad’Ali rajone, Helmand provincijoje, Afganistane, remti ir padėjo vienam Talibano narių nuvykti į Marjah. 2008 m. Satar ir Khairullah rinko pinigus iš paramos teikėjų ir naudodamiesi savo hawala pervedė lėšas Talibanui.

▼M14

134)  Khairullah Barakzai Khudai Nazar (alias a) Haji Khairullah, b) Haji Khair Ullah, c) Haji Kheirullah, d) Haji Karimullah, e) Haji Khair Mohammad).

Titulas: Haji. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange bendrasavininkis. Gimimo data: 1965 m. Gimimo vieta: a) Zumbaleh kaimas, Nahr-e Saraj rajonas, Helmand (Helmando) provincija, Afganistanas, b) Mirmadaw kaimas, Gereshk rajonas, Helmand (Helmando) provincija, Afganistanas, c) Qilla Abdullah, Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Paso Nr.: BP4199631 (Pakistano pasas, nustoja galioti 2014 m. birželio 25 d., oficialiai panaikintas 2013 m.). Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pakistano nacionalinis identifikavimo numeris 5440005229635, oficialiai panaikintas 2013 m. Adresas: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Kita informacija: a) taip pat susijęs su Abdul Satar Abdul Manan, b) priklauso Barakzai genčiai, c) tėvo asmenvardis – Haji Khudai Nazar, d) kitas tėvo asmenvardis – Nazar Mohammad. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 6 29.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar yra Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) bendrasavininkis ir valdytojas. 2009 m. pabaigos duomenimis Khairullah ir Abdul Satar Abdul Manan valdė HKHS lygiomis partnerių teisėmis. Jie bendrai valdė hawala (žinomą HKHS pavadinimu) Afganistane, Pakistane ir Dubajuje, taip pat valdė HKHS filialą Afganistano ir Pakistano pasienio regione. 2010 m. pradžios duomenimis Khairullah vadovavo HKHS filialui Kabule. 2010 m. duomenimis Khairullah teikė hawala tarpininkavimo paslaugas Talibano vyresniesiems vadams ir teikė finansinę paramą Talibanui. Khairullah kartu su savo verslo partneriu Satar Talibanui suteikė tūkstančius dolerių, kad paremtų Talibano veiklą Afganistane. 2008 m. duomenimis Khairullah ir Satar rinko pinigus iš paramos teikėjų ir naudodamiesi savo hawala pervedė lėšas Talibanui.

▼M7

135) Abdul Rauf Zakir (alias Qari Zakir)

Titulas: Qari. Gimimo data: 1969–1971 m. Gimimo vieta: Kabulo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani vadovaujamo Haqqani tinklo savižudžių operacijų vadas ir atsakingas už visas operacijas Kabulo, Tacharo, Kundūzo ir Baglano provincijose, b) prižiūri savižudžių teroristų mokymą ir teikia savadarbių sprogstamųjų užtaisų gaminimo instruktažus. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 11 05.

▼M11

136)  Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (alias a) Muhammad Qasim, b) Abdul Salam)

Titulas: Haji. Gimimo data: tarp 1975 ir 1976 m. Gimimo vieta: a) Minar kaimas, Garmser rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, b) Darweshan kaimas, Garmser rajonas, Helmando provincija. Pilietybė: Afganistano. Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) Afganistano nacionalinė tapatybė kortelė (tazkira) Nr. 57388, išduota Lashkar Gah rajone, Helmando provincijoje, Afganistane, b) nuolatinio gyventojo kortelė Nr. 665, Ayno Maina, Kandaharo provincija, Afganistanas. Adresas: a) Wesh, Spin Boldak rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas, b) Safaar Bazaar, Garmser rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, c) Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandaharo miestas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Kita informacija: a) Rahat Ltd. savininkas, b) dalyvauja tiekiant ginklus, įskaitant savadarbius sprogstamuosius užtaisus, Talibanui, c) 2013 m. sausio mėn. duomenimis, 2012 m. buvo sulaikytas ir kalinamas Afganistane, d) susijęs su Rahat Ltd.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2012 11 21.

▼M14

137)  Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (alias: a) Mullah Ahmed Shah Noorzai, b) Haji Ahmad Shah, c) Haji Mullah Ahmad Shah, d) Maulawi Ahmed Shah, e) Mullah Mohammed Shah).

Titulas: a) Mullah, b) Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: teikė finansines paslaugas Ghul Agha Ishakzai ir kitiems Talibano nariams Helmand (Helmando) provincijoje. Gimimo data: a)1985 m. sausio 1 d., b) 1981 m. Gimimo vieta: Quetta (Kveta), Pakistanas. Paso Nr.: Pakistano paso Nr.: NC5140251, išduotas 2009 m. spalio 23 d., nustoja galioti 2014 m. spalio 22 d., oficialiai panaikintas 2013 m. Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pakistano nacionalinės tapatybės kortelės numeris 54401–2288025–9, oficialiai panaikinta 2013 m. Adresas: Quetta (Kveta), Pakistanas. Kita informacija: a) Roshan Money Exchange savininkas ir valdytojas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2013 2 26.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah yra Roshan Money Exchange savininkas ir valdytojas; ši įmonė teikia finansinę, materialinę ar technologinę paramą arba finansines ar kitas paslaugas Talibanui ar jo palaikymui. Roshan Money Exchange saugo ir perveda lėšas, skirtas Talibano karinėms operacijoms remti ir Talibano vaidmeniui narkotikų prekyboje Afganistane palaikyti. 2011 m. duomenimis Roshan Money Exchange buvo viena iš svarbiausių piniginių paslaugų, kuriomis naudojasi Talibano pareigūnai Helmando provincijoje, Afganistane, teikėjų (arba hawala).

Ahmed Shah keletą metų teikė hawala paslaugas Talibano lyderiams Helmand (Helmando) provincijoje ir 2011 m. duomenimis buvo patikimas Talibano piniginių paslaugų teikėjas. 2012 m. pradžioje Talibanas nurodė Ahmed Shah pervesti pinigų kelioms hawala, esančioms Lashkar Gah, Helmando provincijoje; iš jų vienas iš vyresniųjų Talibano vadų paskirstydavo gautas lėšas.

2011 m. pabaigoje Ahmed Shah sukaupė šimtus tūkstančių JAV dolerių, skirtų perduoti Talibano Finansų komisijai, ir pervedė šimtus tūkstančių JAV dolerių Talibanui, įskaitant vyresniuosius Talibano vadus. Taip pat 2011 m. pabaigoje Ahmed Shah per savo hawala filialą Quetta (Kvetoje), Pakistane, gavo lėšų Talibano vardu; šie pinigai buvo panaudoti trąšoms ir savadarbių sprogstamųjų užtaisų sudėtinėms dalims, įskaitant baterijas ir detonatoriaus virvutes, įsigyti. 2011 m. viduryje Talibano Finansų komisijos vadovas Gul Agha Ishakzai davė nurodymą Ahmed Shah į Roshan Money Exchange padėti keletą milijonų JAV dolerių, skirtų Talibanui. Gul Agha paaiškino, kad tais atvejais, kai reikės atlikti pinigų pervedimą, jis informuos Ahmed Shah apie šių pinigų gavėją, priklausantį Talibanui.

Ahmed Shah tada perves reikiamas lėšas per savo hawala sistemą. 2010 m. vidurio duomenimis Ahmed Shah vykdė lėšų pervedimus tarp Pakistano ir Afganistano, skirtus Talibano vadams ir prekeiviams narkotikais. 2011 m. Ahmed Shah ne tik vykdė tarpininkavimo veiksmus, bet ir aukojo Talibanui dideles, bet tiksliai nenustatytas pinigų sumas.

▼M11

138) Adam Khan Achekzai (alias a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam)

Titulas: Maulavi. Gimimo data: a) 1970 m., b) 1972 m., c) 1971 m., d) 1973 m., e) 1974 m., f) 1975 m. Gimimo vieta: Kandaharo provincija, Afganistanas. Adresas:Chaman, Beludžistano provincija, Pakistanas. Pilietybė: Pakistano. Kita informacija: a) savadarbių sprogstamųjų užtaisų gamintojas ir parūpintojas Talibanui, b) 2010 m. vidurio duomenimis – už Afganistano Badgiso provinciją atsakingas Talibano narys, c) buvęs Talibano narys, atsakingas už Afganistano Sare Polo ir Samangano provincijas, d) būdamas Talibano karo vadu Afganistano Kandaharo provincijoje, jis dalyvavo organizuojant savižudžių išpuolius kaimyninėse provincijose, e) susijęs su Abdul Samad Achekzai.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2013 4 16.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Adam Khan Achekzai buvo įtrauktas į sąrašą 2013 m. balandžio 16 d. remiantis Rezoliucijos 2082 (2012) 2 punktu, dėl dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant, ir kitaip remiant jų aktus ar veiklą.

Adam Khan Achekzai yra savadarbių sprogstamųjų užtaisų gamintojas ir parūpintojas Talibanui. 2012 m. duomenimis, Adam pagamino savadarbių sprogstamųjų užtaisų ir apmokė apie 150 savadarbių užtaisų gamintojų Talibano naudai. 2010 m. pabaigos duomenimis, Adam buvo Talibano karo vadas, kuris buvo atsakingas už savadarbių sprogstamųjų užtaisų ir savižudžių sprogdintojų liemenių gamybą. Adam buvo savadarbių sprogstamųjų užtaisų parūpintojo Talibanui Abdul Samad Achekzai padėjėjas, kuris koordinavo tinklo įsigijimų veiklą.

Be to, kad Adam buvo savadarbių sprogstamųjų užtaisų parūpintojas, jis ėjo ir kitas vadovaujamas Talibano pareigas. 2010 m. viduryje Adam tapo Talibano vadovu Afganistano Badgiso provincijoje. Adam taip pat yra buvęs Talibano vadovas Afganistano Sare Polo ir Samangano provincijose. Būdamas Talibano karo vadu Afganistano Kandaharo provincijoje, Adam dalyvavo organizuojant savižudžių išpuolius kaimyninėse provincijose.

▼M14

139)  Qari Rahmat (alias:Kari Rahmat).

Įtraukimo į sąrašą priežastys: Bent nuo 2010 m. vasario mėn. – vienas iš Talibano vadų. Adresas: a) Kamkai kaimas, Achin rajonas, Nangarhar (Nangarharo) provincija, Afganistanas. b) Nangarhar (Nangarharo) provincija, Afganistanas. Gimimo data: a) 1981 m., b) 1982 m. Gimimo vieta: Shadal (variantas – Shadaal) Bazaar, Achin rajonas, Nangarhar (Nangarharo) provincija, Afganistanas. Kita informacija: a) renka mokesčius ir kyšius Talibano vardu, b) palaiko ryšius su Talibano kovotojais Nangarhar (Nangarharo) provincijoje, Afganistane, ir teikia jiems informaciją, nurodymus, būstus ir ginklus, taip pat yra dėjęs savadarbius sprogstamuosius užtaisus ir vykdęs išpuolius prieš Tarptautines saugumo paramos pajėgas (ISAF) ir Afganistano pajėgas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 8 21.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Qari Rahmat yra vienas iš Talibano vadų bent nuo 2010 m. vasario mėn. 2013 m. pradžioje Q. Rahmat buvo vienas iš Talibano vadų Afganistano Nangarhar (Nangarharo) provincijos Achin rajono Shadaal Bazaar regione. Q. Rahmat vadovavo maždaug 300 Talibano kovotojų veiklai Achin rajone ir teikė šiems kovotojams operatyvinius nurodymus bei ginklus. 2012 m. pabaigoje Q. Rahmat vadovavo išpuoliui prieš Afganistano pajėgas Kot rajone, Nangarhar (Nangarharo) provincijoje, Afganistane. 2012 m. vidurio duomenimis Q. Rahmat buvo pavaldus Afganistano Nangarhar (Nangarharo) provincijos Achin rajono Talibano šešėliniam rajono vadui. Šiuo laikotarpiu Q. Rahmat buvo Talibano tarpininkas; jis dėjo savadarbius sprogstamuosius užtaisus ir vykdė išpuolius prieš Tarptautines saugumo paramos pajėgas (ISAF) ir Afganistano pajėgas.

Q. Rahmat taip pat renka mokesčius ir kyšius Talibano vardu. 2013 m. pradžios duomenimis Q. Rahmat rinko mokesčius Talibano vardu iš prekeivių narkotikais, įsikūrusių Shadaal Bazaar, Achin rajone, Nangarhar (Nangarharo) provincijoje. 2012 m. vidurio duomenimis Q. Rahmat buvo atsakingas už mokesčių rinkimą iš prekeivių narkotikais Talibano naudai.

Q. Rahmat teikia Talibanui žvalgybos informaciją. 2013 m. pradžios duomenimis Q. Rahmat teikė savo vadovams Talibane informaciją apie Afganistano Vyriausybės pareigūnų ir Afganistano saugumo pajėgų Achin rajone, Nangarhar (Nangarharo) provincijoje, veiklą. 2012 m. vidurio duomenimis Q. Rahmat rinko Talibanui žvalgybos informaciją, kurią gaudavo iš Afganistano Vyriausybės darbuotojų, ir taip pat vykdė tyrimus, kad Talibano naudai demaskuotų ISAF ir Afganistano Vyriausybės informatorius.

Q. Rahmat taip pat teikė Talibano kovotojams pagalbą mirtino poveikio priemonėmis, būstą ir nurodymus. 2012 m. pabaigos duomenimis Q. Rahmat Talibanui teikė raketines granatas, lengvuosius kulkosvaidžius PKM ir šturmo šautuvus AK-47. Be to, Q. Rahmat teikė prieglobstį Talibano kovotojams savo svečių namuose ir šiuo laikotarpiu teikė Talibano kovotojams taktinius nurodymus. 2011 m. pabaigos duomenimis Q. Rahmat turėjo svečių namus Achin rajone, kuriuose dažnai apsistodavo Talibano nariai.

140)  Qari Saifullah Tokhi (alias: a) Qari Saifullah, b) Qari Saifullah Al Tokhi, c) Saifullah Tokhi, d) Qari Sahab).

Titulas: Qari (karis). Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano šešėlinis gubernatoriaus pavaduotojas ir operacijų vadas Zabul (Zabulo) provincijoje, Afganistane. Adresas: Chalo Bawari rajonas, Quetta City (Kveta), Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Gimimo data: Apie 1964 m. Gimimo vieta: Daraz kaimas, Jaldak wa Tarnak rajonas, Zabul (Zabulo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) atsakingas už savadarbių sprogstamųjų užtaisų dėjimą ir savižudžių išpuolių organizavimą, c) fizinių savybių apibūdinimas: ūgis – 180 cm; svoris – apie 90 kg; kūno sudėjimas – atletiškas; akių spalva – ruda; plaukų spalva – rusva; veido spalva – vidutinio tamsumo ruda, d) ypatingi fiziniai požymiai: didelis apvalus veidas, didžiąją dalį veido dengianti barzda, dėl plastikinio kairės blauzdos protezo vaikšto šlubuodamas,

e) etninė kilmė: puštūnas; priklauso Tokhi (kitas genties pavadinimo rašybos variantas – Torchi) genčiai, Barkozai (kitas genties pavadinimo rašybos variantas – Bakorzai) pogenčiai, Kishta Barkorzai (žemutinio Barkorzai) klanui, f) civilinė būklė: vedęs, g) tėvo vardas: Agha Mohammad, h) brolio vardas: Humdullah. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 3 19.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Qari Saifullah Tokhi yra Talibano šešėlinis gubernatoriaus pavaduotojas ir operacijų vadas Zabul (Zabulo) provincijos rytinėje dalyje, Afganistane. Jis tiesiogiai vadovavo dviem grupėms, sudarytoms iš maždaug 50 Talibano kovotojų, ir vadovavo Talibano vadams Zabul (Zabulo) provincijoje. Qari Saifullah Tokhi pasinaudojo šiomis grupėmis organizuodamas teroristinę veiklą, nukreiptą prieš Afganistano Islamo Respublikos Vyriausybę ir Koalicijos pajėgas Zabul (Zabulo) provincijos rytinėje dalyje. Qari Saifullah Tokhi taip pat duodavo įsakymus savo pavaldiniams, o jie Zabul (Zabulo) provincijoje vykdė išpuolius naudojant savadarbius sprogstamuosius užtaisus, išpuolius pasitelkiant šaulių ginklų ugnį ir išpuolius naudojant raketas.

2012 m. gruodžio 2 d. naktį Afganistano Zabul (Zabulo) provincijos Qalat rajone žuvo trys Talibano kovotojai. Jie buvo užklupti tuo metu, kai dėjo savadarbius sprogstamuosius užtaisus, ir todėl buvo nužudyti. Visi trys vyrai buvo žinomi kaip Qari Saifullah Tokhi pavaldūs asmenys.

2012 m. sausio 14 d. šeši Qari Saifullah Tokhi pavaldūs Talibano sukilėliai įvykdė išpuolį prieš Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (ISAF) konvojų. Talibano sukilėliai įvykdė šį išpuolį prieš konvojų šalia Abdul Haq Kalay kaimo, Tarnak Wa Jaldak rajone, naudodami raketines granatas (RPG).

2011 m. rugsėjo 28 d. išpuolius planavo du savižudžiai sprogdintojai, vadovaujami vieno iš Talibano vadų Qari Saifullah Tokhi. Vienas savižudis sprogdintojas planavo įvykdyti išpuolį prieš provincijos atstatymo grupę Qalat rajone, Zabul (Zabulo) provincijoje. Antrasis savižudis sprogdintojas planavo įvykdyti išpuolį prieš ISAF bazę Shajoy rajone. 2011 m. rugsėjo 29 d.–spalio 1 d. savižudžiai sprogdintojai planavo įvykdyti išpuolius prieš Koalicijos pajėgų bazes.

2011 m. balandžio 20 d. Talibanas, vadovaujamas Qari Saifullah Tokhi, įspėjo vietos judriojo telefono ryšio tinklus, kad jie nutrauktų savo paslaugų teikimą Zabul (Zabulo) provincijoje. Talibanas grasino, kad jeigu paslaugų teikimas Talibano nurodymu nebus nutrauktas, jis sunaikins šių tinklų antenas palei kelius Zabul (Zabulo) provincijoje.

2010 m. lapkričio 25 d. Qari Saifullah Tokhi įsakė vienam iš Talibano vadų ir Atghar rajono, Zabul (Zabulo) provincijos Talibano šešėliniam gubernatoriaus pavaduotojui nugabenti lengvųjų ginklų siuntą į Zabul (Zabulo) provincijos sostinę Qalat City (Kalato miestą). Šią siuntą sudarė maždaug 25 Kalašnikovo šautuvai, 10 kulkosvaidžių, penkios raketinės granatos (RPG) ir 20 granatų. Savižudžiai sprogdintojai planavo panaudoti šiuos ginklus prieš ISAF pajėgas ir Afganistano nacionalines saugumo pajėgas, konkrečiai – prieš Antrąją Afganistano nacionalinės armijos brigadą ir policijos būstinę.

141)  Yahya Haqqani (alias: a) Yaya, b) Qari Sahab).

Įtraukimo į sąrašą priežastys: vienas iš vyresniųjų Haqqani tinklo (HQN) narių. Adresas: Haqqani medresė Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Gimimo data: a) 1982 m., b) 1978 m. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) aktyviai dalyvauja grupės karinėje, finansinėje ir propagandinėje veikloje, b) sužeista koja, c) tėvo asmenvardis – Hajji Meyawar Khan (miręs). Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 7 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Yahya Haqqani yra vienas iš vyresniųjų Haqqani tinklo (HQN) narių; jis aktyviai dalyvavo grupės karinėje, finansinėje ir propagandinėje veikloje. Yahya veikė kaip de facto grupės vadovas, kai nebuvo vyriausiųjų vadovų Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (Yahya svainis), Badruddin Haqqani (miręs, anksčiau buvo įtrauktas į sąrašą) ir Khalil Haqqani. Yahya taip pat ėjo HQN logistikos vadovo pareigas ir padėjo teikti lėšas Haqqani vadams, įskaitant HQN vado (dabar – jau mirusio) Sangin Zadran Sher Mohammad pavaldinį ir HQN savižudžių operacijų vadovą Abdul Rauf Zakir. Yahya taip pat buvo Sirajuddin Jallaloudine Haqqani vertėjas į arabų kalbą ir ryšininkas.

Yahya vykdė didelio masto tarpininkavimo veiksmus, kuriais buvo remiami HQN išpuoliai, ir kitus veiksmus. 2013 m. pradžioje jis padėjo finansuoti HQN kovotojus. Taip pat 2013 m. pradžioje Yahya koordinavo išteklių iš Jungtinių Arabų Emyratų perdavimą HQN vyresniajam vadovui Khalil Haqqani. 2012 m. Yahya koordinavo savadarbių sprogstamųjų užtaisų ir ryšių įrangos platinimą, be to, jis kontroliavo pasirengimą 2012 m. rugpjūčio 7 d. įvykdytam HQN išpuoliui prieš Koalicijos priešakinę operacijų bazę Logar (Logaro) provincijoje, Afganistane, per kurį buvo sužeista trylika žmonių, įskaitant vienuolika civilių Afganistano gyventojų. Tikėtina, kad Yahya iš anksto žinojo apie 2011 m. birželio mėn. išpuolį prieš viešbutį „Intercontinental“ Kabule, Afganistane, kuriam vadovavo Sirajuddin Haqqani ir Badruddin Haqqani. Per šį išpuolį žuvo aštuoniolika ir buvo sužeista dvylika žmonių. 2011 m. duomenimis Yahya atgabeno HQN operacijų vadams Sirajuddin Haqqani suteiktas pinigines lėšas.

Per Yahya kartais palaikomi ryšiai tarp HQN ir „Al Kaidos“, o ryšius su „Al Kaida“ jis palaiko bent nuo 2009 m. vidurio. Atlikdamas šį vaidmenį Yahya teikė regione veikiantiems „Al Kaidos“ nariams pinigines lėšas, skirtas jų asmeninėms išlaidoms. 2009 m. vidurio duomenimis jis buvo pagrindinis HQN narys, palaikantis ryšius su užsienio kovotojais, įskaitant arabus, uzbekus ir čečėnus.

Yahya taip pat vykdė HQN ir Talibano su žiniasklaida susijusią ir propagandinę veiklą ir jai vadovavo. 2012 m. pradžios duomenimis Yahya paprastai susitikdavo su Sirajuddin Haqqani, kad šis galutinai patvirtintų Yahya sukurtus Talibano propagandinius vaizdo įrašus. Yahya su žiniasklaida susijusia HQN veikla užsiėmė bent nuo 2009 m.; tais metais jis dirbo vienos iš HQN medresių žiniasklaidai skirtoje studijoje ir redagavo kovotojų Afganistane padarytus vaizdo įrašus. 2011 m. pabaigos duomenimis Yahya gaudavo lėšų HQN išlaidoms žiniasklaidos srityje iš Sirajuddin Haqqani arba vieno iš Sirajuddin Haqqani pavaduotojų.

2012 m. pradžios duomenimis Yahya maždaug du kartus per mėnesį vykdavo (kartais su Saidullah Jan) susitikti su HQN finansų emisaru Nasiruddin Haqqani (dabar – jau mirusiu).

142)  Saidullah Jan (alias: Abid Khan).

Įtraukimo į sąrašą priežastys: 2013 m. duomenimis – vienas iš vyresniųjų Haqqani tinklo (HQN) narių. Gimimo data: 1982 m. Gimimo vieta: Giyan rajonas, Paktika (Paktikos) provincija, Afganistanas. Kita informacija: a) teikė kritinės svarbos tarpininkavimo paramą vairuotojams ir transporto priemonių, kuriomis buvo vežami HQN šaudmenys, atžvilgiu, b) 2011 m. duomenimis taip pat dalyvavo grupei vykdant verbavimo veiksmus, c) tėvo asmenvardis yra Bakhta Jan. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 7 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Saidullah Jan buvo įtrauktas į sąrašą 2014 m. liepos 31 d., remiantis Rezoliucijos 2160 (2014) 2 punktu, dėl dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant vykdomus aktus ir veiklą, ir kitaip remiant jų aktus ar veiklą.

2013 m. duomenimis Saidullah Jan yra vienas iš vyresniųjų Haqqani tinklo (HQN) narių; kartais jis taip pat vykdė HQN vadovo pavaduotojo, Afganistano Šiaurinės zonos HQN vado ir vieno iš pagrindinių HQN logistinės veiklos koordinatorių funkcijas.

2013 m. pabaigos duomenimis Saidullah teikė kritinės svarbos tarpininkavimo paramą vairuotojams ir transporto priemonių, kuriomis buvo vežami HQN šaudmenys, atžvilgiu. 2011 m. pabaigos duomenimis Saidullah taip pat dalyvavo grupei vykdant verbavimo veiksmus ir atliko bent vieno į HQN verbuojamo asmens įvertinimą.

2013 m. pabaigoje Saidullah vyko į Persijos įlankos regioną lydimas HQN lėšas renkančių asmenų Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.), Fazl Rabi ir kitų HQN narių, įskaitant išpuoliams sąlygas sudarantį tarpininką. 2010 m. Saidullah vyko į Persijos įlankos regioną su HQN vadovų grupe, įskaitant HQN pareigūną Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad (dabar – jau mirusį).

Remiantis turimomis žiniomis, 2013 m. pabaigoje „Al Kaidos“ nariai pasitikėjo Saidullah kaip su HQN susijusiu asmeniu, kuris galėtų padėti išspręsti bet kokius sunkumus, įskaitant suėmimą.

2012 m. pradžios duomenimis Saidullah Jan kartais kartu su Yahya Haqqani vykdavo susitikti su HQN finansų emisaru Nasiruddin Haqqani (dabar – jau mirusiu).

143)  Muhammad Omar Zadran (alias: Mohammad-Omar Jadran).

Titulas: a) Maulavi, b) Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: 2013 m. duomenimis – vienas iš Haqqani tinklo (HQN) vadovų, kuris vadovauja daugiau kaip 100 kovotojų, veikiančių Khost (Chosto) provincijoje, Afganistane. Gimimo data: 1958 m. Gimimo vieta: Sultan Kheyl kaimas, Spera rajonas, Khost (Chosto) provincija, Afganistanas. Adresas: Afganistano ir Pakistano pasienio teritorija. Kita informacija: Dalyvauja rengiant išpuolius prieš Afganistano ir tarptautines pajėgas Afganistane. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 7 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Muhammad Omar Zadran (Omar) yra vienas iš Haqqani tinklo (HQN) vadovų, kuris 2013 m. duomenimis vadovauja daugiau kaip 100 kovotojų, veikiančių Khost (Chosto) provincijoje, Afganistane. Nuo 2005 m. Omar buvo HQN šešėlinis rajono gubernatorius ir vadas, pavaldus HQN vadovui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, taip pat bent jau nuo 2006 m. planavo arba buvo gavęs nurodymus HQN vardu planuoti išpuolius. Omar bendradarbiavo su Talibanu; 2010 m. būdamas Talibano įsteigtos Talibano šuros (patariamosios tarybos) narys jis aptarė su sukilėliais susijusią logistiką, poreikius, mokymą, vadų užduotis ir teroristų grupuočių dislokavimą pietryčių Afganistane. Be to, 2010 m. Omar gaudavo Sirajuddin Haqqani nurodymus.

Omar dalyvavo rengiant ir planuojant išpuolius prieš Afganistano piliečius, Afganistano Vyriausybę ir Koalicijos personalą Afganistane HQN ir Talibano vardu. 2013 m. pradžioje Omar buvo atsakingas už neteisėtą sprogmenų gabenimą į Afganistaną. 2012 m. Omar ir dešimtys kitų HQN narių rengė išpuolį naudojant transporto priemonėje įtaisytą savadarbį sprogstamąjį užtaisą, nukreiptą prieš Koalicijos pajėgų stovyklavietę, ir dalyvavo planuojant išpuolį prieš karines pajėgas Paktiya (Paktijos) provincijoje, Afganistane. 2011 m. duomenimis Omar dalyvavo planuojant savižudžių išpuolius. 2010 m. HQN vadas pavedė Omar grobti ir žudyti vietos afganistaniečius, tarnaujančius Koalicijos pajėgose, Khost (Chosto), Paktia (Paktijos), Paktika (Paktikos) ir Baghlan (Baglano) provincijose, Afganistane.

2010 m. Omar ir kiti kariniai vadai regione susitarė intensyvinti išpuolius prieš Afganistano Vyriausybę ir Koalicijos pajėgas, užimti ir kontroliuoti įvairius rajonus, sutrikdyti rinkimus į nacionalinę asamblėją bei kelių tiesybos darbus ir verbuoti vietos jaunuolius.

▼M15

144)  Abdul Basir Noorzai (alias: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Titulas: Haji. Adresas: Chaman (Čamanas), Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Gimimo data: a) 1965 m., b) 1960 m., c) 1963 m. Gimimo vieta: Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: Pakistano paso Nr.: AA3829182. Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pakistano nacionalinis identifikavimo Nr.: 5420124679187. Kita informacija: Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, kuri teikia finansines paslaugas Talibano nariams regione, savininkas. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 3 27.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Basir Noorzai buvo įtrauktas į sąrašą 2015 m. kovo 27 d., remiantis Rezoliucijos 2160 (2014) 2 punktu, dėl dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant vykdomus aktus ir veiklą, ir kitaip remiant jų aktus ar veiklą.

Papildoma informacija:

Haji Abdul Basir (Basir) yra Haji Basir and Zarjmil Company Hawala savininkas ir valdytojas. Basir turėjo įgaliojimus skirstyti pinigus Talibano nariams ir per pastaruosius keletą metų Basir per savo Hawala paskirstė tūkstančius dolerių Talibano nariams regione. Basir per savo Hawala finansuodavo Talibano veiklą, pervesdavo pinigus vyresniesiems Talibano nariams ir sudarydavo palankesnes sąlygas Talibano informatorių kelionėms.

Nuo 2012 m. Basir buvo laikomas pagrindiniu valiutos keitėju Talibano vyresniesiems vadovams. Be to, 2010 m. Basir stengėsi gauti įnašų Talibanui iš Japonijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Singapūre gyvenančių pakistaniečių ir afganistaniečių.

▼M16

145)  Torek Agha (alias: a) Sayed Mohammed Hashan, b) Torak Agha, c) Toriq Agha, d) Toriq Agha Sayed).

Titulas: Haji. Adresas: Pashtunabad, Quetta (Paštunabadas, Kveta), Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Gimimo data: a) 1960 b) 1962 c) apie1965. Gimimo vieta: a) Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas b) Pishin (Pišinas), Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pakistano – 5430312277059 (gautas nesąžiningu būdu, vėliau Pakistano vyriausybės panaikintas). Kita informacija: Labai svarbus vadas Talibano karo taryboje, dalyvauja renkant lėšas iš Persų įlankoje įsikūrusių rėmėjų. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 11 2.

▼M3

B.  Su Talibanu susiję subjektai ir kitos grupės ir įmonės

▼M7

1) Haji Khairullah Haji Sattar money exhange (alias a) Hai Khairullah Money Exchange b) Haji Khair Ullah Money Service c) Haji Salam Hawala d) Haji Hakim Hawala e) Haji Alim Hawala f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah g) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company

Adresas: a) Filialas Nr. 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Filialas Nr. 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; c) Filialas Nr. 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; d) Filialas Nr. 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; e) Filialas Nr. 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; f) Filialas Nr. 6: Shop number 237, Shah Zada Market (taip pat žinomas kaip Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, tel.: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, mob. tel.: +93-797-059059, +93-702-222222; g) Filialas Nr. 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; h) Filialas Nr. 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; i) Filialas Nr. 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; j) Filialas Nr. 10: i) Suite numbers 196–197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan; ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; k) Filialas Nr. 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan; ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; l) Filialas Nr. 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; m) Filialas Nr. 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; n) Filialas Nr. 14: Dubai, United Arab Emirates; o) Filialas Nr. 15: Zahedan, Iran; p) Filialas Nr. 16: Zabul, Iran. Mokesčių mokėtojo kodai ir licencijos Nr.: a) Pakistano nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas: 1774308; b) Pakistano nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas: 0980338; c) Pakistano nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas: 3187777; d) Afganistano finansinių paslaugų teikėjo licencijos Nr.: 044. Kita informacija: a) Talibano vadovai naudojosi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange tam, kad pervestų pinigus Talibano vadams siekiant 2011 m. finansuoti kovotojus ir operacijas Afganistane; b) sąsajos su Abdul Sattar Abdul Manan ir Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) bendrasavininkiai yra Abdul Satar Abdul Manan ir Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar ir Khairullah bendrai valdo valiutos keityklas Afganistane, Pakistane ir Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Talibano vadovai naudojasi HKHS skirstydami pinigus Talibano šešėliniams gubernatoriams ir vadams, taip pat priimdami hawala (neoficialios pinigų perlaidos) pervedimus, skirtus Talibanui. 2011 m. Talibano vadovybė naudodamasi HKHS pervedė pinigus Talibano vadams Afganistane. 2011 m. pabaigoje HKHS filialu Lashkar Gah, Helmand provincijoje, Afganistane, buvo pasinaudota pervedant pinigus Helmand provincijos šešėliniam Talibano gubernatoriui. 2011 m. viduryje vienas Talibano vadų pasinaudojo HKHS filialu, esančiu Afganistano ir Pakistano pasienio regione, finansuodamas kovotojus ir operacijas Afganistane. Talibanas kas mėnesį įnešdavo dideles grynųjų pinigų sumas į šį HKHS filialą ir vėliau Talibano vadai galėdavo pasinaudoti šiomis lėšomis iš bet kurio HKHS filialo. 2010 m. Talibano personalas naudojosi HKHS pervesdamas pinigus į hawala Afganistane, o ten operacijų vadai galėdavo pasinaudoti tomis lėšomis. 2009 m. pabaigoje HKHS filialo Lashkar Gah valdytojas prižiūrėjo Talibano lėšų judėjimą naudojantis HKHS.

▼M5

2) Roshan money exchange (alias a) Roshan Sarafi; b) Roshan Trading Company; c) Rushaan Trading Company; d) Roshan Shirkat; e) Maulawi Ahmed Shah Hawala; f) Mullah Ahmed Shah Hawala; g) Haji Ahmad Shah Hawala; h) Ahmad Shah Hawala).

Adresas: a) Filialas Nr. 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Filialas Nr. 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan; c) Filialas Nr. 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan; ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan; iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan; d) Filialas Nr. 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; e) Filialas Nr. 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan; (f) Filialas Nr. 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan; g) Filialas Nr. 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan; h) Filialas Nr. 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan; i) Filialas Nr. 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; j) Filialas Nr. 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; k) Filialas Nr. 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. Kita informacija: Roshan Money Exchange saugo ir perveda lėšas, skirtas Talibano karinėms operacijoms ir narkotikų prekybai Afganistane remti. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Roshan Money Exchange (RMX) saugo ir perveda lėšas, skirtas Talibano karinėms operacijoms remti ir Talibano vaidmeniui narkotikų prekyboje Afganistane palaikyti. RMX buvo viena iš pagrindinių hawala (neoficialių pinigų perlaidų punktų), kuriomis 2011 m. naudojosi Talibano pareigūnai Helmand provincijoje. 2011 m. vienas vyresniųjų Talibano narių išėmė šimtus tūkstančių dolerių iš RMX filialo, esančio Afganistano ir Pakistano pasienio regione, ir išdalijo juos Talibano šešėliniams provincijų gubernatoriams. Talibano šešėlinis Helmand provincijos gubernatorius pervedė į RMX šimtus tūkstančius dolerių, skirtų 2011 m. pavasaryje vykdytai Talibano karinei kampanijai finansuoti. Taip pat 2011 m. vienam Talibano narių iš RMX buvo išmokėta dešimtys tūkstančių dolerių, skirtų karinėms operacijoms finansuoti. Be to, RMX filiale, esančiame Afganistano ir Pakistano pasienio regione, buvo saugoma dešimtys tūkstančių dolerių, kurie turėjo būti išmokėti vienam Talibano vadų. 2010 m. Talibano šešėlinio Helmand provincijos gubernatoriaus vardu vienas Talibano narių pasinaudojo RMX išsiųsdamas tūkstančius dolerių į Afganistano ir Pakistano pasienio regioną. Talibanas naudojosi RMF filialu Lashkar Gah, Helmand provincijoje, pervesdamas vietos operacijoms skirtas lėšas. 2011 m. vienas Talibano žemesnio rango vadų pervedė dešimtis tūkstančių dolerių vienam Talibano vadų per RMX filialą Lashkar Gah. Be to, 2010 m. Talibanas per RMX filialą Lashkar Gah pervedė lėšas, kurios turėjo būti paskirstytos Talibano vadams. Taip pat 2010 m. vienas Talibano narių pasinaudojo RMX išsiųsdamas dešimtis tūkstančių dolerių į Helmand provinciją ir Herat provinciją, Afganistane, Talibano šešėlinio Helmand provincijos gubernatoriaus vardu.

2009 m. vienas vyresniųjų Talibano atstovų iš RMX filialo, esančio Afganistano ir Pakistano pasienio regione, išėmė šimtus tūkstančių dolerių, skirtų Talibano karinėms operacijoms Afganistane finansuoti. Pinigai į RMX buvo pervesti iš Irano. 2008 m. vienas Talibano vadovų pasinaudojo RMX pervesdamas dešimtis tūkstančių dolerių iš Pakistano į Afganistaną. Talibanas taip pat naudojasi RMX, kad galėtų lengviau dalyvauti narkotikų prekyboje Afganistane. 2011 m. Talibano pareigūnai, įskaitant šešėlinį Helmand provincijos gubernatorių, iš RMX filialo, esančio Afganistano ir Pakistano pasienio regione, į hawala Afganistane pervedė šimtus tūkstančių dolerių, skirtų narkotikams pirkti Talibano pareigūnų vardu. Taip pat 2011 m. vienas Talibano pareigūnų nurodė Talibano vadams Helmand provincijoje lėšas, gautas už opiumą, pervesti per RMX. Vienas Talibano rajono vadovų pervedė tūkstančius dolerių iš Marjah, Helmand provincijoje, Afganistane, į RMX filialą, esantį Afganistano ir Pakistano pasienio regione.

▼M7

3)  Haqqani tinklas (alias HQN)

Kita informacija: a) Talibano kovotojų, kurie telkiasi Chosto provincijos (Afganistanas) ir Šiaurės Vaziristano (Pakistanas) pasienyje, tinklas, b) įkurtas Jalaluddin Haqqani, šiuo metu vadovaujamas jo sūnaus Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Kiti į sąrašą įtraukti nariai yra Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir, c) atsakingas už savižudžių išpuolius ir tikslines žmogžudystes bei žmonių pagrobimus Kabulo ir kitose Afganistano provincijose, d) susijęs su Al-Qaida, Uzbekistano islamo judėjimu, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi ir Jaish-IMohammed. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 11 05.

▼M12

4)  Rahat Ltd. (alias a) Rahat Trading Company, b) Haji Muhammad Qasim Sarafi, c) New Chagai Trading, d) Musa Kalim Hawala).

Adresas: a)Filialas Nr. 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandaharo miestas, Kandaharo provincija, Afganistanas, b)Filialas Nr. 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandaharo provincija, Afganistanas, c)Filialas Nr. 3: Safaar Bazaar, Garmsero rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, d)Filialas Nr. 4: Lashkar Gah, Helmando provincija, Afganistanas, e)Filialas Nr. 5: Gereshk rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, f)Filialas Nr. 6: Zarandžo rajonas, Nimrūzo provincija, Afganistanas, g) Filialas Nr. 7: i) Dr. Barno Road, Kveta, Pakistanas, ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, prie Jamaluddin Afghani Road, Kveta, Pakistanas, iii) Kandahari Bazaar, Kveta, Pakistanas, h)Filialas Nr. 8: Chaman, Beludžistano provincija, Pakistanas, i)Filialas Nr. 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Beludžistano provincija, Pakistanas, j)Filialas Nr. 10: Zahedan, Zabulo provincija, Iranas. Kita informacija: a) Talibano vadovai naudojosi Rahat Ltd., kad pervestų lėšas, gautas iš išorės rėmėjų ir prekybos narkotikais, Talibano veiklai finansuoti 2011 m. ir 2012 m., b) savininkas – Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim, c) taip pat susijęs – Mohammad Naim Barich Khudaidad. Įtraukimo į JT sąrašą data:2012 11 21.

▼M15

5)  Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adresas: a) Filialas Nr. 1: Sanatan (variantas – Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, netoli Trench (variantas – Tranch) plento, Chaman (Čamanas), Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. b) Filialas Nr. 2: Quetta (Kveta), Pakistanas. c) Filialas Nr. 3: Lahore (Lahoras), Pakistanas. d) Filialas Nr. 4: Peshawar (Pešavaras), Pakistanas. e) Filialas Nr. 5: Karachi (Karačis), Pakistanas. f) Filialas Nr. 6: Islamabad (Islamabadas), Pakistanas. g) Filialas Nr. 7: Kandahar (Kandaharo) provincija. h) Filialas Nr. 8: Herat (Herato) provincija. i) Filialas Nr. 9: Helmand (Helmando) provincija. j) Filialas Nr. 10: Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai. k) Filialas Nr. 11: Iranas. Kita informacija: a) Piniginių paslaugų teikėjas; jo paslaugomis vyresnieji Talibano lyderiai naudojosi norėdami pervesti lėšas Talibano vadams regione. b) Savininkas – Abdul Basir Noorzai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 3 27.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala buvo įtraukta į sąrašą 2015 m. kovo 27 d., remiantis Rezoliucijos 2160 (2014) 2 punktu, dėl „dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant“ į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, „aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant vykdomus aktus ir veiklą“, ir „kitaip remiant jų aktus ar veiklą“.

Papildoma informacija:

Pakistano Baluchistan (Beludžistano) provincijoje, Chaman (Čamano) rajone įsikūrusios Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) savininkas yra Abdul Basir Noorzai. Ji skirsto pinigus Talibano nariams regione. Vyresnieji Talibano lyderiai regione pervesdami pinigus Talibano vadams pirmenybę teikė Basir Zarjmil Hawala ir Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange paslaugoms.

2013 m. Basir Zarjmil Hawala paskirstė tūkstančius dolerių Talibano vadams regione, taip palengvinant Talibano operacijų finansavimą. 2012 m. Basir Zarjmil Hawala įvykdė sandorius, kurių vertė siekia tūkstančius dolerių, susijusius su ginklais, ir dengė kitas Talibano veiklos išlaidas.( 1 ) OL L 139, 2002 5 29, p. 4.

Top