Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0956

2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas dėl europinio valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugos tinklo sukūrimo

OJ L 333, 10.12.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 66 - 67
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 66 - 67
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 66 - 67
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 66 - 67
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 66 - 67
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 66 - 67
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 66 - 67
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 66 - 67
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 66 - 67
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 35 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 35 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 103 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/956/oj

32002D0956Oficialusis leidinys L 333 , 10/12/2002 p. 0001 - 0002


Tarybos sprendimas

2002 m. lapkričio 28 d.

dėl europinio valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugos tinklo sukūrimo

(2002/956/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 30 straipsnio 1 dalies a ir c punktus ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Ispanijos Karalystės iniciatyvą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi:

(1) Išskyrus 2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos rekomendaciją, nustatančią grėsmės, kylančios valstybės ir visuomenės veikėjams, jiems lankantis Europos Sąjungoje, įvertinimo bendrąją skalę [3], nėra jokių kitų bendro pobūdžio Sąjungos teisės aktų, standartų ar instrukcijų, reglamentuojančių valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugą, nepriklausomai nuo to, ar jie yra nacionaliniai, Bendrijos ar užsienio valstybės ir visuomenės veikėjai.

(2) Negalima atmesti užpuolimų ar išpuolių prieš šiuos veikėjus tikimybės.

(3) Už valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugą atsako priimančioji valstybė narė. Priimančios valstybės narės apsaugos priemonės remiasi tik toje valstybėje narėje galiojančiomis teisės nuostatomis ir atitinkamais tarptautiniais susitarimais.

(4) Dėl išaugusio valstybės ir visuomenės veikėjų kelionių skaičiaus Sąjungoje reikalinga formali komunikacijos ir konsultacijų tarp nacionalinių valdžios įstaigų procedūra,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1. Sukuriamas europinis valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugos tinklas (toliau – "tinklas").

2. Į šį tinklą įeina nacionalinės policijos tarnybos ir kitos už valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugą atsakingos tarnybos. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ryšių palaikymo instituciją. Informacija apie paskirtąsias ryšių palaikymo institucijas, įskaitant vėlesnius jos pakeitimus, perduodama Tarybos Generaliniam sekretoriatui, kuris ją paskelbia Oficialiajame leidinyje.

2 straipsnis

Šiame sprendime "valstybės ir visuomenės veikėjas" – bet kuris asmuo, kuriam pagal valstybės narės nacionalinius teisės aktus ar tarptautinės ar supranacionalinės organizacijos ar institucijos teisės nuostatas skirta apsauga.

3 straipsnis

1. Tinklo veikla rūpinasi Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė.

2. Ryšių palaikymo institucijas taip pat gali paskirti šalys kandidatės ir Europolas, šios institucijos įtraukiamos į tinklo veiklą.

Pirmininkaujančioji valstybė narė kiekvienu konkrečiu atveju apsvarsto, ar 4 straipsnio a, b, c ir d punktuose nurodytoje tinklo veikloje turėtų dalyvauti Komisija ir Tarybos Generalinis sekretoriatas.

4 straipsnis

Tinklui keliami šie tikslai:

a) skatinti keitimąsi informacija tarp tinklui priklausančių institucijų, ypač

- bendrąja ir dalykine informacija ir patirtimi valstybės ir visuomenės veikėjų apsaugos srityje,

- informacija apie tinkamiausius kriterijus pasirenkant ir apmokant tinkamus už visuomenės ir valstybės veikėjų apsaugą atsakingų tarnybų darbuotojus;

b) skatinti geriausios tinklui priklausančių institucijų atliekamos operatyvinės veiklos praktinės patirties įsisavinimą;

c) skatinti abipusį pasikeitimą komandiruojamais tinklui priklausančių institucijų pareigūnais;

d) sudaryti tinklui priklausančioms institucijoms galimybę keistis informacija, bendradarbiauti ir formuoti bendras pozicijas dėl

- procedūrų ir prašymų priimančios valstybės narės leidimui prašančiosios valstybės narės valstybės ar visuomenės veikėją lydintiems apsaugos pareigūnams būti priimančiosios valstybės narės teritorijoje gauti,

- bendros veiklos metodų siekiant užkirsti kelią užpuolimams ir išpuoliams, įskaitant ir pareigūnų bei resursų dislokavimo tvarką,

- protokolų dėl saugomam valstybės ir visuomenės veikėjui skiriamo prioriteto delegacijoms keičiant buvimo vietą,

- bendradarbiavimo su atitinkamomis teisėsaugos tarnybomis ir kitomis valstybės įstaigomis,

- rekomendacijų dėl žiniasklaidos;

e) laikantis nacionalinės teisės aktų, skatinti keitimąsi darbine informacija apie saugumo užtikrinimą per ryšių palaikymo institucijas arba tiesiogiai tarp atsakingų tarnybų tuomet, kai valstybės ir visuomenės veikėjo apsauga turi būti užtikrinta dviejose ar daugiau valstybių narių.

5 straipsnis

Tinklas pateikia Tarybai metinę vykdomos veiklos ataskaitą. Taryba vertina tinklo veiklą kas treji metai.

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo patvirtinimo Taryboje.

Priimta Briuselyje, 2002 m. lapkričio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. Haarder

[1] OL C 42, 2002 2 15, p. 14.

[2] Nuomonė pateikta 2002 m. gegužės 30 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 356, 2001 12 14, p. 1.

--------------------------------------------------

Top