Help Print this page 

Document 02013D0798-20150903

Title and reference
Tarybos sprendimas 2013/798/BUSP 2013 m. gruodžio 23 d. dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/798/2015-09-03
Multilingual display
Text

2013D0798 — LT — 03.09.2015 — 006.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/798/BUSP

2013 m. gruodžio 23 d.

dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

(OL L 352 2013.12.24, p. 51)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/125/BUSP 2014 m. kovo 10 d.

  L 70

22

11.3.2014

 M2

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/382/BUSP 2014 m. birželio 23 d.

  L 183

57

24.6.2014

►M3

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/863/BUSP 2014 m. gruodžio 1 d.

  L 346

52

2.12.2014

►M4

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/336 2015 m. kovo 2 d.

  L 58

79

3.3.2015

►M5

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/739 2015 m. gegužės 7 d.

  L 117

49

8.5.2015

►M6

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1488 2015 m. rugsėjo 2 d.

  L 229

12

3.9.2015
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/798/BUSP

2013 m. gruodžio 23 d.

dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos RespublikaiEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2013 m. gruodžio 16 d. Taryba pareiškė, kad jai didelį susirūpinimą kelia padėtis Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR);

(2)

2013 m. gruodžio 5 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 2127 (2013), kuria nustatomas ginklų embargas Centrinės Afrikos Respublikai (CAR);

(3)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikia tolesnių Sąjungos veiksmų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

1.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis su valstybių narių vėliava plaukiojančiais laivais ar jų orlaiviais, draudžiama Centrinės Afrikos Respublikai (CAR) parduoti, tiekti, perduoti arba į ją eksportuoti visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones bei įrangą, sukarintą įrangą ir šių objektų atsargines dalis, neatsižvelgiant į tai, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

2.  Draudžiama:

a) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir kitas paslaugas, įskaitant aprūpinimą ginkluotais samdiniais, susijusias su karine veikla ir su visų rūšių ginklų ir su jais susijusių reikmenų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones bei įrangą, sukarintą įrangą ir šių objektų atsargines dalis, tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms Centrinės Afrikos Respublikoje arba naudoti Centrinės Afrikos Respublikoje;

b) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su karine veikla, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti ginklams ir su jais susijusiems reikmenims parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ir kitoms paslaugoms teikti asmenims, subjektams ar organizacijoms Centrinės Afrikos Respublikoje arba naudoti Centrinės Afrikos Respublikoje;

c) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra išvengti a arba b punktuose nurodytų draudimų.

▼M5

1a straipsnis

Aptikusios objektus, kuriuos pagal 1 straipsnį yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, valstybės narės juos konfiskuoja, užregistruoja ir pašalina (pavyzdžiui, sunaikina, padaro netinkamais naudoti, patalpina į sandėlį arba perduoda valstybei, kuri nėra kilmės ar paskirties valstybė, pašalinti).

▼B

2 straipsnis

1.  1 straipsnis netaikomas:

▼M5

a) ginklų ir su jais susijusių reikmenų, skirtų tik Jungtinių Tautų daugialypei integruotai stabilizacijos misijai Centrinės Afrikos Respublikoje (MINUSCA), Afrikos Sąjungos regioninei darbo grupei (AU-RTF) ir CAR dislokuotoms Sąjungos misijoms bei Prancūzijos pajėgoms remti arba tik pastarųjų reikmėms naudoti, pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui;

▼B

b) apsauginių drabužių, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos laikinai į CAR tik savo asmeniniam naudojimui įvežė Jungtinių Tautų personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę bei vystomąją pagalbą teikiantys darbuotojai ir su jais susijęs personalas, pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui;

c) šaulių ginklų ir su jais susijusių reikmenų, skirtų naudoti tik vykdant tarptautinį patruliavimą, kuriuo užtikrinamas saugumas Sangos upės trijų valstybių saugomoje teritorijoje siekiant apsisaugoti nuo brakonieriavimo, dramblio kaulo bei ginklų kontrabandos ir kitos veiklos, kuria pažeidžiami CAR nacionaliniai įstatymai arba CAR tarptautiniai teisiniai įsipareigojimai, pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui.

2.  1 straipsnis netaikomas:

a) žudyti nepritaikytos karinės įrangos, skirtos naudoti tik humanitariniais arba apsaugos tikslais, pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui ir susijusiai techninei pagalbai;

b) ginklų ir kitos susijusios žudyti pritaikytos įrangos, skirtos tik CAR vykdomam saugumo sektoriaus reformos (SSR) procesui remti arba jame naudoti, pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui CAR saugumo pajėgoms;

c) ginklų bei su jais susijusių reikmenų pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui ir susijusiai techninei pagalbai ar finansinei paramai, įskaitant personalą;

iš anksto patvirtinus pagal JT ST rezoliucijos 2127 (2013) 57 punktą įsteigtam komitetui (toliau – Komitetas).

▼M1

2a straipsnis

▼M5

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užkirsti kelią į jų teritoriją atvykti arba per ją vykti tranzitu pagal JT ST rezoliucijos 2127 (2013) 57 punktą įsteigto Komiteto (toliau – Komitetas) į sąrašą įtrauktiems asmenims, kadangi jie dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę pereinamojo laikotarpio susitarimams ar juos pažeidžiančius arba keliančius grėsmę ar trukdančius politiniam pereinamajam procesui, įskaitant perėjimą prie laisvų ir nešališkų demokratinių rinkimų, arba kurstančius smurtą, arba remia tokius veiksmus, įskaitant asmenis:

a) kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą, nustatytą JT ST rezoliucijos 2127 (2013) 54 punkte ir šio sprendimo 1 straipsnyje, arba ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams CAR tiesiogiai ar netiesiogiai tiekė, pardavė arba perdavė ginklus ar su jais susijusius reikmenis, arba teikė techninius patarimus, mokymus ar paramą, įskaitant finansavimą ir finansinę paramą, susijusius su ginkluotų grupuočių ar nusikaltėlių tinklų CAR vykdomais smurto veiksmais, arba juos gavo;

b) kurie yra susiję su veiksmų, kuriais pažeidžiama tarptautinė žmogaus teisių teisė ar atitinkamai tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių suvaržymais arba pažeidimais CAR, įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą, planavimu, vadovavimu jiems ar atlikimu;

c) kurie verbuoja vaikus dalyvauti ginkluotuose konfliktuose CAR ar juos naudoja tokiuose ginkluotuose konfliktuose, taip pažeisdami taikomą tarptautinę teisę;

d) kurie teikia paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodami gamtos išteklius arba jais prekiaudami, įskaitant deimantus, auksą, laukinės gamtos išteklius ir produktus, CAR arba iš jos;

e) kurie trukdo teikti CAR humanitarinę pagalbą, ją gauti arba platinti CAR;

f) kurie yra susiję su išpuolių prieš JT misijas ar tarptautines saugumo pajėgas, įskaitant jas remiančias MINUSCA, Sąjungos misijas ir Prancūzijos operacijas, planavimu, vadovavimu jiems, jų rėmimu ar įvykdymu;

g) kurie yra Komiteto į sąrašą įtraukto subjekto vadovai arba teikė paramą Komiteto į sąrašą įtrauktam asmeniui ar subjektui arba Komiteto į sąrašą įtrauktam asmeniui ar subjektui nuosavybės teise priklausančiam ar jo kontroliuojamam subjektui, veikė jo naudai, jo vardu arba jo nurodymu;

kurie yra išvardyti šio sprendimo priede.

▼M1

2.  1 dalis neįpareigoja valstybės narės atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

3.  1 dalis netaikoma tais atvejais, kai atvykimas ar tranzitas yra būtinas teisminiam procesui vykdyti.

4.  1 dalis netaikoma tais atvejais, kai Komitetas konkrečiu atveju nustato, kad:

a) kelionė yra pateisinama dėl humanitarinio poreikio, įskaitant religines pareigas;

b) taikant išimtį būtų prisidėta siekiant taikos ir nacionalinio susitaikymo CAR bei stabilumo regione.

5.  Tais atvejais, kai pagal 3 arba 4 dalis valstybė narė leidžia priede nurodytam asmeniui atvykti į savo teritoriją ar per ją vykti tranzitu, leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas, ir tik tam asmeniui, kuriam jis suteiktas.

2b straipsnis

▼M5

1.  Įšaldomos visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise priklausantys asmenims arba subjektams, kuriuos Komitetas įtraukė į sąrašą, kadangi jie dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę pereinamojo laikotarpio susitarimams ar juos pažeidžiančius arba keliančius grėsmę ar trukdančius politiniam pereinamajam procesui, įskaitant perėjimą prie laisvų ir nešališkų demokratinių rinkimų, arba kurstančius smurtą, arba remia tokius veiksmus, įskaitant asmenis ir subjektus:

a) kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą, nustatytą JT ST rezoliucijos 2127 (2013) 54 punkte ir šio sprendimo 1 straipsnyje, arba ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams CAR tiesiogiai ar netiesiogiai tiekė, pardavė arba perdavė ginklus ar su jais susijusius reikmenis, arba teikė techninius patarimus, mokymus ar paramą, įskaitant finansavimą ir finansinę paramą, susijusius su ginkluotų grupuočių ar nusikaltėlių tinklų CAR vykdomais smurto veiksmais, arba juos gavo;

b) kurie yra susiję su veiksmų, kuriais pažeidžiama tarptautinė žmogaus teisių teisė ar atitinkamai tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių suvaržymais arba pažeidimais CAR, įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą, planavimu, vadovavimu jiems ar atlikimu;

c) kurie verbuoja vaikus dalyvauti ginkluotuose konfliktuose CAR ar juos naudoja tokiuose ginkluotuose konfliktuose, taip pažeisdami taikomą tarptautinę teisę;

d) kurie teikia paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodami gamtos išteklius arba jais prekiaudami, įskaitant deimantus, auksą, laukinės gamtos išteklius ir produktus, Centrinės Afrikos Respublikoje arba iš jos;

e) kurie trukdo teikti CAR humanitarinę pagalbą, ją gauti arba platinti CAR;

f) kurie yra susiję su išpuolių prieš JT misijas ar tarptautines saugumo pajėgas, įskaitant jas remiančias MINUSCA, Sąjungos misijas ir Prancūzijos operacijas, planavimu, vadovavimu jiems, jų rėmimu ar įvykdymu;

g) kurie yra Komiteto į sąrašą įtraukto subjekto vadovai arba teikė paramą Komiteto į sąrašą įtrauktam asmeniui ar subjektui arba Komiteto į sąrašą įtrauktam asmeniui ar subjektui nuosavybės teise priklausančiam ar jo kontroliuojamam subjektui, veikė jo naudai, jo vardu arba jo nurodymu.

Šioje dalyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas pateikiamas priede.

▼M1

2.  1 dalyje nurodytam bet kuriam asmeniui ar subjektui draudžiama leisti tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis, finansiniu turtu ar ekonominiais ištekliais arba lėšas, finansinį turtą ar ekonominius išteklius naudoti jų naudai.

3.  Valstybė narė gali išimties tvarka leisti netaikyti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių, kai lėšos ir ekonominiai ištekliai:

a) reikalingi pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c) skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų, kito finansinio turto ir ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti;

kai atitinkama valstybė narė Komitetui praneša apie ketinimą tam tikrais atvejais leisti naudotis tokiomis lėšomis ir ekonominiais ištekliais, o Komitetas per penkias darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo.

4.  Valstybės narės taip pat gali leisti taikyti išimtis 1 ir 2 dalyse nurodytoms priemonėms, kai lėšos ir ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini ypatingoms išlaidoms, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Komitetui ir gavus jo pritarimą;

b) yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti arba yra teismo sprendimo objektas; šiuo atveju lėšos ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to suvaržymo ar teismo sprendimo vykdymui, jeigu toks suvaržymas arba teismo sprendimas buvo priimti iki 2014 m. sausio 28 d. ir nėra priimti šiame straipsnyje nurodyto asmens ar subjekto naudai, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Komitetui.

5.  1 dalis neužkerta kelio paskirtam asmeniui ar subjektui atlikti mokėjimą pagal sutartį, kurią toks asmuo ar subjektas sudarė iki tokio asmens ar subjekto įtraukimo į sąrašą, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas asmuo ar subjektas, ir po to, kai atitinkama valstybė narė pranešė Komitetui apie ketinimą atlikti ar priimti tokį mokėjimą arba leisti, kai taikoma, tokiu tikslu netaikyti užšaldymo tokioms lėšoms ar ekonominiams ištekliams, likus 10 dienų iki tokio leidimo suteikimo.

6.  2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a) palūkanoms arba kitoms su tomis sąskaitomis susijusioms pajamoms; arba

b) mokėjimams, kurie turi būti atlikti pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, sudarytas arba kilusias iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti šiame sprendime numatytos ribojamosios priemonės;

jeigu visoms tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikoma 1 dalis.

2c straipsnis

Taryba sudaro priede esantį sąrašą ir jį iš dalies keičia remdamasi tuo, ką nustato Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Komitetas.

2d straipsnis

1.  Jei Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Komitetas įtraukia į sąrašą asmenį arba subjektą, Taryba tokį asmenį arba subjektą įtraukia į priedą. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui arba subjektui praneša apie savo sprendimą, įskaitant to asmens arba subjekto įtraukimo į sąrašą priežastis, ir suteikia tam asmeniui arba subjektui galimybę pateikti savo pastabas.

2.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja asmenį arba subjektą.

2e straipsnis

1.  Priede pateikiamos asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias yra nurodę Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Komitetas.

2.  Priede taip pat pateikiama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos arba Komiteto suteikta informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamiems asmenis arba subjektams identifikuoti. Tokia apie asmenis pateikiama informacija gali apimti vardą, pavardę, įskaitant slapyvardžius, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso ir asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą bei pareigas ar profesiją. Teikiant informaciją apie subjektus gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. Priede taip pat nurodoma Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos arba Komiteto sprendimo įtraukti į sąrašą data.

▼B

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

▼M3
PRIEDAS

2a STRAIPSNYJE NURODYTŲ ASMENŲ IR 2b STRAIPSNYJE NURODYTŲ ASMENŲ BEI SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

A.   Asmenys

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda)

Gimimo data: 1946 m. spalio 14 d.

Gimimo vieta: Mouila, Gabonas.

Pilietybė: Centrinės Afrikos Respublikos.

Adresas: Uganda.

Kita informacija: Motinos vardas – Martine Kofio.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 m. gegužės 9 d.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

F. Bozizé į sąrašą įtrauktas 2014 m. gegužės 9 d. pagal Rezoliucijos 2134 (2014) 36 punktą, kadangi „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje, arba juos remia“.

Papildoma informacija

Kartu su savo šalininkais F. Bozizé paskatino 2013 m. gruodžio 5 d. išpuolį prieš Bangį. Nuo to laiko jis toliau stengėsi vykdyti destabilizavimo operacijas, kad palaikytų įtampą Centrinės Afrikos Respublikos sostinėje. Prieš pabėgdamas iš Centrinės Afrikos Respublikos 2013 m. kovo 24 d., F. Bozizé, kaip pranešama, sukūrė „anti-Balaka“ kovinę grupuotę. Kaip teigiama pranešime, F. Bozizé ragino savo karinę grupuotę vykdyti žiaurumus prieš dabartinį režimą ir islamistus. F. Bozizé, kaip pranešama, teikė finansinę ir materialinę paramą kovotojams, kurie siekia destabilizuoti šiuo metu vykstantį pereinamąjį procesą ir grąžinti jį į valdžią. Didžioji dalis „anti-Balaka“ kovotojų yra iš Centrinės Afrikos Respublikos ginkluotųjų pajėgų, kurių nariai po valstybės perversmo išsisklaidė kaimiškose vietovėse ir kuriuos vėliau F. Bozizé reorganizavo. F. Bozizé ir jo rėmėjai kontroliuoja daugiau kaip pusę „anti-Balaka“ dalinių.

F. Bozizé lojalios pajėgos buvo apginkluotos šturmo pabūklais, minosvaidžiais ir reaktyviniais leidimo įrenginiais ir jos vis dažniau dalyvauja atsakomuosiuose išpuoliuose prieš Centrinės Afrikos Respublikos gyventojus musulmonus. Po 2013 m. gruodžio 5 d. Bangyje „anti-Balaka“ pajėgų įvykdyto išpuolio, per kurį žuvo daugiau kaip 700 žmonių, padėtis Centrinės Afrikos Respublikoje sparčiai pablogėjo.

2.   Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)

Pareigos: a) generolas; b) saugumo ministras; c) „Demokratijos laimėjimų gynybos ypatingojo komiteto“ generalinis direktorius.

Gimimo data: a) 1970 m., b) 1969 m., c) 1971 m., d) 1970 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: Ndele, Centrinės Afrikos Respublika.

Pilietybė: Centrinės Afrikos Respublikos Paso Nr.: D00001184

Adresas: Birao, Centrinės Afrikos Respublika.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 m. gegužės 9 d.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

A. Nourredine į sąrašą įtrauktas 2014 m. gegužės 9 d. pagal Rezoliucijos 2134 (2014) 36 punktą, kadangi „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje, arba juos remia“.

Papildoma informacija

A. Noureddine yra vienas pirmųjų „Seleka“ lyderių. Jis identifikuotas kaip vienos iš „Seleka“ ginkluotų sukilėlių grupuočių – Central PJCC, formaliai žinomos kaip Patriotų už teisingumą ir taiką konventas ir kurios kitas patvirtintas trumpinys yra CPJP, generolas ir pirmininkas. Kaip buvęs Patriotų už teisingumą ir taiką konvento fundamentaliosios atskilusios grupuotės (CPJP/F) vadovas jis buvo „ex-Seleka“ karinis koordinatorius per puolimus sukilime Centrinės Afrikos Respublikoje nuo 2012 m. gruodžio mėn. pradžios iki 2013 m. kovo mėn. „Seleka“ koalicija greičiausiai nebūtų sugebėjusi atimti valdžios iš buvusio Centrinės Afrikos Respublikos Prezidento François Bozizé, jei jai nebūtų padėjęs A. Noureddine ir ji nebūtų palaikiusi glaudžių santykių su Čado specialiosiomis pajėgomis.

Nuo tada, kai Catherine Samba-Panza 2014 m. sausio 20 d. buvo paskirta laikinai eiti prezidento pareigas, jis buvo vienas iš pagrindinių sumanytojų, suplanavusių „ex-Seleka“ narių taktinį pasitraukimą Sibute siekiant įgyvendinti jo planą sukurti musulmonų tvirtovę šalies šiaurėje. Jis aiškiai ragino savo pajėgas nepaisyti pereinamojo laikotarpio vyriausybės ir Afrikos vadovaujamos tarptautinės paramos misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (MISCA) karinių vadovų draudimų. A. Noureddine aktyviai vadovauja „ex-Seleka“ – buvusioms „Seleka“ pajėgoms, kurias, kaip pranešama, 2013 m. išsklaidė M. Djotodia, –veiklai, vadovauja operacijoms prieš krikščioniškuosius rajonus ir toliau teikia didelę paramą bei nurodo veiklos kryptis Centrinės Afrikos Respublikoje veikiančiai „ex-Seleka“.

A. Noureddine į sąrašą buvo įtrauktas 2014 m. gegužės 9 d. ir pagal Rezoliucijos 2134 (2014) 37 punkto b papunktį, kadangi „dalyvavo planuojant veiksmus, pažeidžiančius tarptautinę žmogaus teisių teisę ar atitinkamai tarptautinę humanitarinę teisę, vadovaujant tokiems veiksmams arba juos vykdant“.

Papildoma informacija

Po to, kai 2013 m. kovo 24 d.„Seleka“ perėmė Bangio kontrolę, Nourredine Adam buvo paskirtas saugumo ministru, po to – „Demokratijos laimėjimų gynybos ypatingojo komiteto“ (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, šiuo metu nebeegzistuojanti Centrinės Afrikos Respublikos žvalgybos tarnyba) generaliniu direktoriumi. Nourredine Adam naudojo CEDAD kaip savo asmeninę politinę policiją įvykdant daug savavališkų areštų, kankinimo veiksmų ir neteisminių egzekucijų. Be to, A. Nourreddine buvo vienas iš pagrindinių asmenų, atsakingų už kruviną operaciją Boy Rabe rajone. 2013 m. rugpjūčio mėn. „Seleka“ pajėgos šturmavo Boy Rabe – Centrinės Afrikos Respublikos rajoną, laikomą François Bozizé šalininkų ir jo etninės grupės tvirtove. Prisidengdamos ginklų slėptuvių paieškos pretekstu, „Seleka“ karinės pajėgos, kaip pranešama, nužudė daugybę civilių gyventojų ir ėmė plačiai plėšikauti. Kai šie išpuoliai išplito į kitus kvartalus, tūkstančiai gyventojų įsiveržė į tarptautinį oro uostą, kuris dėl ten buvusių Prancūzijos karinių pajėgų buvo laikomas saugia vieta, ir užėmė jo kilimo ir tūpimo taką.

A. Nourreddine į sąrašą buvo įtrauktas 2014 m. gegužės 9 d. ir pagal Rezoliucijos 2134 (2014) 37 punkto d papunktį remiantis šiuo motyvu: „paramos teikimas ginkluotoms grupuotėms arba nusikalstamiems tinklams neteisėtai eksploatuojant gamtos išteklius“.

Papildoma informacija

2013 m. pradžioje Nourredine Adam atliko svarbų vaidmenį „ex-Seleka“ finansavimo tinkluose. Jis vyko į Saudo Arabiją, Katarą ir Jungtinius Arabų Emyratus rinkti lėšų tuo metu vykdomam sukilimui. Jis taip pat veikė kaip vienos Čado deimantų kontrabandininkų grupuotės, vykdančios veiklą Centrinės Afrikos Respublikoje ir Čade, tarpininkas.

▼M4 —————

▼M6

4.   Alfred YEKATOM (alias: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba d) Colonel Rombhot e) Colonel Rambo f) Colonel Rambot g) Colonel Rombot h) Colonel Romboh)

Pareigos: Centrinės Afrikos Respublikos ginkluotųjų pajėgų (pranc. Forces Armées Centrafricaines, FACA) vyriausiasis kapralas

Gimimo data: 1976 m. birželio 23 d.

Gimimo vieta: Centrinės Afrikos Respublika

Pilietybė: Centrinės Afrikos Respublikos

Adresas: a) Mbaiki, Lobajės provincija, Centrinės Afrikos Respublika (Tel.: +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41) b) Bimbo, Ombela-Mpoko provincija, Centrinės Afrikos Respublika (ankstesnė buvimo vieta)

Kita informacija: Kontroliavo didelę ginkluotų kovotojų grupuotę ir jai vadovavo. Tėvo (įtėvio) vardas ir pavardė: Ekatom Saragba (taip pat rašoma Yekatom Saragba). Yves Saragba, „anti-Balaka“ grupuotės vado Batalime, Lobajės provincijoje, ir buvusio FACA kareivio, brolis. Fizinis apibūdinimas: akių spalva – juoda, plaukai – plikas; odos spalva – juodaodis; ūgis – 170 cm; svoris – 100 kg. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Alfred Yekatom į sąrašą įtrauktas 2015 m. rugpjūčio 20 d. pagal Rezoliucijos 2196 (2015) 11 punktą, kadangi „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę pereinamojo laikotarpio susitarimams ar juos pažeidžiančius arba keliančius grėsmę ar trukdančius politiniam pereinamajam procesui, įskaitant perėjimą prie laisvų ir nešališkų demokratinių rinkimų, arba kurstančius smurtą, arba remia tokius veiksmus.“

Papildoma informacija

Alfred Yekatom, dar žinomas kaip Colonel Rombhot, yra „anti-Balaka“ judėjimo, žinomo kaip „anti-Balaka grupuotė iš pietų“, kovotojų vadas. Centrinės Afrikos Respublikos ginkluotosiose pajėgose (pranc. Forces Armées Centrafricaines, FACA) turėjo vyriausiojo kapralo laipsnį.

A. Yekatom dalyvavo veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę pereinamojo laikotarpio susitarimams ir keliančius grėsmę politiniam pereinamajam procesui, ir rėmė tokius veiksmus. A. Yekatom kontroliavo didelę ginkluotų kovotojų grupuotę ir jai vadovavo; ši grupuotė veikė Bangio PK9 rajono kaimynystėje, taip pat Bimbo (Ombela-Mpoko provincija), Cekia, Pissa ir Mbaiki (Lobajės provincijos sostinė) miestuose, o savo būstinę buvo įsteigusi miško verslovėje Batalime.

A. Yekatom tiesiogiai kontroliavo keliolika kontrolės postų, kurių kiekvieną sudarė po maždaug dešimt ginkluotų kovotojų, vilkinčių karines uniformas ir su savimi turinčių ginklus, įskaitant automatinius šautuvus, vietovėje nuo pagrindinio tilto tarp Bimbo ir Bangio iki Mbaiki (Lobajės provincija) ir nuo Pissa iki Batalimo (šalia sienos su Kongo Respublika); šie kovotojai rinko neteisėtus mokesčius iš asmeninių transporto priemonių ir motociklų, keleivinių mikroautobusų ir miško išteklius į Kamerūną ir Čadą gabenančių sunkvežimių, taip pat neteisėtus mokesčius iš Ubangio upe plaukiančių laivų. Buvo pastebėta, kad A. Yekatom pats rinko dalį tokių neteisėtų mokesčių. Taip pat pranešama, kad A. Yekatom ir jo kovotojai žudė civilius gyventojus.

5.   Habib SOUSSOU (alias: Soussou Abib)

Pareigos: a) „anti-Balaka“ grupuotės Lobajės provincijoje koordinatorius b) Centrinės Afrikos Respublikos ginkluotųjų pajėgų (FACA) kapralas

Gimimo data: 1980 m. kovo 13 d.

Gimimo vieta: Boda, Centrinės Afrikos Respublika

Pilietybė: Centrinės Afrikos Respublikos; Adresas: Boda, Centrinės Afrikos Respublika (Tel.: +236 72198628)

Kita informacija: 2014 m. balandžio 11 d. paskirtas Bodos zonos vadu (COMZONE), o 2014 m. birželio 28 d. – už visą Lobajės provinciją atsakingu vadu. Jam vadovaujant nuolat buvo vykdomi tiksliniai nužudymai, vykdavo susirėmimai ir būdavo rengiami išpuoliai prieš humanitarines organizacijas ir pagalbos darbuotojus. Fizinis apibūdinimas: akių spalva – ruda, plaukai – juodi; ūgis – 160 cm; svoris – 60 kg. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Habib Soussou į sąrašą įtrauktas 2015 m. rugpjūčio 20 d. pagal Rezoliucijos 2196 (2015) 11 punktą ir 12 punkto b ir e papunkčius, kadangi „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę pereinamojo laikotarpio susitarimams ar juos pažeidžiančius arba keliančius grėsmę ar trukdančius politiniam pereinamajam procesui, įskaitant perėjimą prie laisvų ir nešališkų demokratinių rinkimų, arba kurstančius smurtą, arba remia tokius veiksmus“, „yra susijęs su veiksmų, kuriais pažeidžiama tarptautinė žmogaus teisių teisė ar atitinkamai tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių suvaržymais arba pažeidimais CAR, įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą, planavimu, vadovavimu jiems ar atlikimu“ ir „trukdo teikti CAR humanitarinę pagalbą, ją gauti arba platinti CAR.“

Papildoma informacija

2014 m. balandžio 11 d. Habib Soussou buvo paskirtas „anti-Balaka“ grupuotės Bodos zonos vadu (COMZONE); todėl jis teigė, kad yra atsakingas už saugumo padėtį Lobajės prefektūroje. 2014 m. birželio 28 d.„anti-Balaka“ grupuotės generalinis koordinatorius Patrice Edouard Ngaïssona nuo 2014 m. balandžio 11 d. paskyrė Habib Soussou Bodos miesto provincijos koordinatoriumi, o nuo 2014 m. birželio 28 d. – visos Lobajės provincijos koordinatoriumi. Tose vietovėse, kuriose H. Soussou buvo paskirtas „anti-Balaka“ grupuotės vadu ar koordinatoriumi, kiekvieną savaitę buvo vykdomi tiksliniai nužudymai, vykdavo susirėmimai ir būdavo rengiami išpuoliai prieš humanitarines organizacijas ir pagalbos darbuotojus. Šiose vietovėse H. Soussou ir „anti-Balaka“ pajėgos taip pat kėsinosi ir grasino pasikėsinti į civilius gyventojus.

6.   Oumar YOUNOUS (alias: a) Omar Younous b) Oumar Sodiam c) Oumar Younous M'Betibangui)

Pareigos: Buvęs „Seleka“ grupuotės generolas

Pilietybė: Sudano

Adresas: a) Brija, Centrinės Afrikos Respublika (Tel.: +236 75507560) b) Birao, Centrinės Afrikos Respublika c) Tulusas, pietų Darfūras, Sudanas (ankstesnė buvimo vieta)

Kita informacija: Yra deimantų kontrabandininkas, tris žvaigždutes turintis „Seleka“ grupuotės generolas ir buvusio CAR laikinojo prezidento Michel Djotodia artimas patikėtinis. Fizinis apibūdinimas: plaukai – juodi; ūgis – 180 cm; priklauso fulbių etninei grupei. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Oumar Younous į sąrašą įtrauktas 2015 m. rugpjūčio 20 d. pagal Rezoliucijos 2196 (2015) 11 punktą ir 12 punkto d papunktį, kadangi „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę pereinamojo laikotarpio susitarimams ar juos pažeidžiančius arba keliančius grėsmę ar trukdančius politiniam pereinamajam procesui, įskaitant perėjimą prie laisvų ir nešališkų demokratinių rinkimų, arba kurstančius smurtą, arba remia tokius veiksmus“ ir „teikia paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodamas gamtos išteklius, įskaitant deimantus, auksą, laukinės gamtos išteklius ir produktus, arba jais prekiaudamas Centrinės Afrikos Respublikoje“.

Papildoma informacija

Oumar Younous, kaip buvusios „Seleka“ grupuotės generolas ir deimantų kontrabandininkas, teikė paramą ginkluotai grupuotei neteisėtai naudodamas gamtos išteklius, įskaitant deimantus, ir jais prekiaudamas Centrinės Afrikos Respublikoje.

2008 m. spalio mėn. Oumar Younous, buvęs deimantų supirkimo rūmų SODIAM vairuotojas, prisijungė prie sukilėlių grupuotės Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). 2013 m. gruodžio mėn. Oumar Younous buvo identifikuotas kaip tris žvaigždutes turintis „Seleka“ grupuotės generolas ir CAR laikinojo prezidento Michel Djotodia artimas patikėtinis.

O. Younous yra susijęs su deimantų prekyba tarp Brijos bei Sam Ouandjos ir Sudano. Šaltinių duomenimis, Oumar Younous dalyvavo surenkant Brijoje paslėptas deimantų siuntas ir pervežant jas į Sudaną pardavimo tikslais.

▼M3

B.   Subjektai

▼M6

1.   BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

(alias: a) BADICA/KRDIAM b) KARDIAM)

Adresas: a) BP 333, Bangis, Centrinės Afrikos Respublika (Tel.: +32 3 2310521, Fax.: +32 3 2331839, el. paštas: kardiam.bvba@skvnet·be: žiniatinklio svetainė: www.groupeabdoulkarim.com) b) Antverpenas, Belgija

Kita informacija: Nuo 1986 m. gruodžio 12 d. šiam subjektui vadovavo Abdoul-Karim Dan-Azoumi, nuo 2005 m. sausio 1 d. – Aboubaliasr Mahamat. Filialai – MINAiR ir SOFIA TP (Duala, Kamerūnas).

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM į sąrašą įtrauktas 2015 m. rugpjūčio 20 d. pagal Rezoliucijos 2196 (2015) 12 punkto d papunktį, kadangi „teikia paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodami gamtos išteklius, įskaitant deimantus, auksą, laukinės gamtos išteklius ir produktus, arba jais prekiaudami, Centrinės Afrikos Respublikoje“.

Papildoma informacija

BADICA/KARDIAM teikė paramą ginkluotoms grupuotėms Centrinės Afrikos Respublikoje, konkrečiai – buvusiai „Seleka“ ir „anti-Balaka“ grupuotėms, neteisėtai naudodami gamtos išteklius, įskaitant deimantus ir auksą, ir jais prekiaudami.

2014 m. Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) toliau supirkinėjo deimantus Brijos ir Sam-Ouandjos miestuose (Aukštutinio Koto provincija) Centrinės Afrikos Respublikos rytuose, kur buvusios „Seleka“ grupuotės pajėgos taikė mokesčius deimantus gabenantiems orlaiviams, o deimantų surinkėjai joms mokėdavo saugumo rinkliavas. Keletas BADICA deimantus tiekiančių surinkėjų Brijoje ir Sam-Ouandjoje yra glaudžiai susiję su buvusiais „Seleka“ grupuotės vadais.

2014 m. gegužės mėn. Belgijos institucijos konfiskavo dvi deimantų siuntas, skirtas Antverpene registruotai BADICA atstovybei, kuri Belgijoje oficialiai registruota kaip KARDIAM. Deimantų ekspertai įvertino, jog yra labai didelė tikimybė, kad konfiskuotų deimantų kilmė yra Centrinės Afrikos Respublika, ir kad šių deimantų savybės yra tipiškos Sam-Ouandjos ir Brijos vietovėms, o taip pat šalies pietvakariuose esančios Nolos (Sanga-Mbaerės provincija) vietovei.

Prekeiviai, supirkinėję deimantus, neteisėtai išgabentus iš Centrinės Afrikos Respublikos į užsienio rinkas, įskaitant iš vakarinės šalies dalies, veikė Kamerūne BADICA vardu.

2014 m. gegužės mėn. BADICA taip pat eksportavo auksą, išgautą Yaloke vietovėje (Ompela Mpokas), kurioje nedidelės aukso kasyklos pateko į „Seleka“ grupuotės rankas ir buvo šios grupuotės kontroliuojamos iki 2014 m. vasario mėn. pradžios; po to kontrolę perėmė „anti-Balaka“ grupuotės.

Top