Help Print this page 

Document 02008R1272-20150601

Title and reference
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 2008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/2015-06-01
Multilingual display
Unfortunately this document cannot be displayed due to its size (21.0) MBs. Click here to view it.