Help Print this page 

Document 02004R0314-20150422

Title and reference
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 314/2004 2004 m. vasario 19 d. dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/314/2015-04-22
Multilingual display
Text

2004R0314 — LT — 22.04.2015 — 017.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 314/2004

2004 m. vasario 19 d.

dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei

(OL L 055, 24.2.2004, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1488/2004 2004 m. rugpjūčio 20 d.

  L 273

12

21.8.2004

 M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 898/2005 2005 m. birželio 15 d.

  L 153

9

16.6.2005

 M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2005 2005 m. rugpjūčio 1 d.

  L 201

40

2.8.2005

 M4

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1367/2005 2005 m. rugpjūčio 19 d.

  L 216

6

20.8.2005

 M5

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1791/2006 2006 m. lapkričio 20 d.

  L 363

1

20.12.2006

 M6

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 236/2007 2007 m. kovo 2 d.

  L 66

14

6.3.2007

 M7

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 412/2007 2007 m. balandžio 16 d.

  L 101

6

18.4.2007

 M8

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 777/2007 2007 m. liepos 2 d.

  L 173

3

3.7.2007

 M9

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 702/2008 2008 m. liepos 23 d.

  L 195

19

24.7.2008

 M10

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1226/2008 2008 m. gruodžio 8 d.

  L 331

11

10.12.2008

 M11

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 77/2009 2009 m. sausio 26 d.

  L 23

5

27.1.2009

 M12

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 173/2010 2010 m. vasario 25 d.

  L 51

13

2.3.2010

 M13

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 174/2011 2011 m. vasario 23 d.

  L 49

23

24.2.2011

►M14

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 151/2012 2012 m. vasario 21 d.

  L 49

2

22.2.2012

►M15

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 145/2013 2013 m. vasario 19 d.

  L 47

63

20.2.2013

►M16

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

►M17

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 915/2013 2013 m. rugsėjo 23 d.

  L 252

23

24.9.2013

►M18

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 153/2014 2014 m. vasario 17 d.

  L 50

1

20.2.2014

►M19

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 2015/275 2015 m. vasario 19 d.

  L 47

15

20.2.2015

►M20

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/612 2015 m. balandžio 20 d.

  L 102

1

21.4.2015


pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 046, 17.2.2009, p. 79 (77/2009,)

 C2

Klaidų ištaisymas, OL L 075, 21.3.2009, p. 28 (77/2009,)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 314/2004

2004 m. vasario 19 d.

dėl tam tikrų ribojančių priemonių ZimbabveiEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 19 d. Tarybos bendrąją poziciją 2004/161/BUSP, pratęsiančią ribojančių priemonių taikymą Zimbabvei ( 1 ),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2002 m. vasario 18 d. Bendrąja pozicija 2002/145/BUSP dėl ribojančių priemonių Zimbabvei ( 2 ) Taryba išreiškė rimtą susirūpinimą dėl padėties Zimbabvėje, ypač dėl Zimbabvės Vyriausybės vykdomo grubaus žmogaus teisių, įskaitant laisvės laikytis savo nuomonės, jungtis į asociacijas ir rengti taikius susirinkimus, pažeidinėjimo. Tuo remdamasi, Taryba įvedė tam tikras ribojančias priemones, kurios kiekvienais metais turi būti patikslinamos. Kai kurias Zimbabvei įvestas ribojančias priemones Bendrijos mastu įgyvendino Tarybos reglamentas (EB) Nr. 310/2002 ( 3 ). Šio reglamento taikymo laikotarpis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 313/2003 ( 4 ) buvo pratęstas iki 2004 m. vasario 20 d.

(2)

Taryba ir toliau tebemano, kad Zimbabvės Vyriausybė grubiai pažeidinėja žmogaus teises. Todėl Taryba mano, kad tol, kol vykdomi pažeidinėjimai, būtina išsaugoti ribojančias priemones Zimbabvės Vyriausybei ir tiems asmenims, kurie yra atsakingi už tokius pažeidinėjimus.

(3)

Atitinkamai Bendrojoje pozicijoje 2004/161/BUSP numatyta pratęsti ribojančias priemones, numatytas Bendrojoje pozicijoje 2002/145/BUSP.

(4)

Bendrojoje pozicijoje 2004/161/BUSP numatytoms ribojančioms priemonėms, inter alia, priskiriamas su karo veikla susijusios techninės pagalbos, finansavimo ir finansinės pagalbos draudimas, įrangos, kuri gali būti panaudota represijoms šalies viduje, eksporto draudimas bei Zimbabvės Vyriausybės narių ir su jais susijusių fizinių ar juridinių asmenų, įmonių ar organizacijų lėšų, finansinio turto ar ūkio išteklių įšaldymas.

(5)

Šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį ir todėl, siekiant nepakenkti konkurencijai, Bendrijos teisės aktais būtina įgyvendinti minėtas su Bendrijos teritorija susijusias priemones. Šiame reglamente Bendrijos teritorija reiškia teritoriją, apimančią valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijas pagal toje Sutartyje nustatytas sąlygas.

(6)

Pageidautina su dabartiniais veiksmais sujungti nuostatas dėl su karo veikla susijusios techninės pagalbos, finansavimo ir finansinės pagalbos draudimo bei lėšų, finansinio turto ar ūkio išteklių įšaldymo.

(7)

Šis reglamentas iš dalies keičia ir pratęsia Reglamente (EB) Nr. 310/2002 nustatytų ribojančių priemonių taikymą ir, pasibaigus minėtojo reglamento taikymo laikui, iš karto jį pakeičia,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente taikomi tokie sąvokų apibrėžimai:

a) „techninė pagalba“ – tai bet kuri techninė parama, susijusi su remontu, vystymu, gamyba, surinkimu, bandymu, priežiūra arba kitu techniniu aptarnavimu, ir kuri gali būti teikiama bet kokia forma, pvz., kaip instrukcijos, patarimai, mokymas, darbo žinių arba įgūdžių perdavimas arba konsultavimo paslaugų teikimas; į techninę pagalbą įeina žodinės pagalbos formos;

b) „lėšos“ – tai bet kokios rūšies finansinis turtas ir išmokos, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant):

i) grynus pinigus, čekius, reikalavimus sumokėti pinigus, įsakomuosius čekius, pinigines perlaidas bei kitas mokėjimo priemones;

ii) indėlius finansų įstaigose ir kitose institucijose, likučius sąskaitose, skolas bei skolinius įsipareigojimus;

iii) viešojoje ir privačioje apyvartoje esančius vertybinius popierius bei skolos priemones, įskaitant akcijas, vertybinių popierių pažymėjimus, obligacijas, vekselius, varantus, akcinių bendrovių obligacijas bei išvestinių priemonių sutartis;

iv) palūkanas, dividendus ir kitas pajamas arba vertę, kuri yra susijusi su arba kurią suteikia turtas;

v) paskolą, įskaitymo teisę, garantijas, sutarties įvykdymo garantijas ir kitus finansinius įsipareigojimus;

vi) akredityvus, važtaraščius, asmeninio turto pardavimą patvirtinančius dokumentus;

vii) dokumentus, patvirtinančius teisę į lėšas arba finansinius išteklius;

viii) visas kitas eksporto–finansavimo priemones;

c) „lėšų įšaldymas“ – tai draudimas bet kokiu būdu disponuoti šiomis lėšomis, pervesti, pakeisti, naudotis jomis, prieiti prie jų arba sudaryti sandorius, jei tai sąlygotų bet kokius lėšų apimties, dydžio, vietos, nuosavybės, valdymo, pobūdžio, paskirties arba kitus pokyčius, įskaitant portfelio valdymą;

d) „ūkio ištekliai“ – tai bet kokios rūšies turtas, materialus arba nematerialus, kilnojamas arba nekilnojamas, kuris nėra lėšos, tačiau kuris gali būti naudojamas lėšoms, prekėms arba paslaugoms įsigyti;

e) „ūkio išteklių įšaldymas“ – tai draudimas jais naudotis lėšoms, prekėms arba paslaugoms įsigyti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) jų pirkimą, samdymą arba įkeitimą.

2 straipsnis

Draudžiama:

a) tiesiogiai arba netiesiogiai bet kokiam Zimbabvės asmeniui, įmonei arba organizacijai arba naudojimui Zimbabvėje teikti, parduoti, tiekti arba perduoti su karo veikla susijusią techninę pagalbą arba techninę pagalbą tiekiant, gaminant, prižiūrint ir naudojant ginklus ir su tuo susijusią visų rūšių materialinę dalį, įskaitant ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir minėtų priemonių atsargines dalis;

b) tiesiogiai arba netiesiogiai bet kokiam Zimbabvės asmeniui, įmonei arba organizacijai arba naudojimui Zimbabvėje teikti su karo veikla susijusį finansavimą arba finansinę paramą, įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, parduodant, tiekiant, perduodant arba eksportuojant ginklus ir su tuo susijusią materialinę dalį;

c) sąmoningai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra tiesiogiai arba netiesiogiai skatinti a arba b punkte nurodytus sandorius.

3 straipsnis

Draudžiama:

a) sąmoningai tiesiogiai arba netiesiogiai bet kokiam Zimbabvės fiziniam arba juridiniam asmeniui, įmonei arba organizacijai arba naudojimui Zimbabvėje parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti Bendrijos arba kitokios kilmės įrangą, kuri gali būti panaudota I priede išvardytoms represijoms šalies viduje;

b) tiesiogiai arba netiesiogiai bet kokiam Zimbabvės fiziniam arba juridiniam asmeniui, įmonei arba organizacijai arba naudojimui Zimbabvėje teikti, parduoti, tiekti arba perduoti techninę pagalbą, susijusią su a punkte nurodyta įranga;

c) tiesiogiai arba netiesiogiai bet kokiam Zimbabvės fiziniam arba juridiniam asmeniui, įmonei arba organizacijai arba naudojimui Zimbabvėje teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su a punkte nurodyta įranga;

d) sąmoningai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra tiesiogiai arba netiesiogiai skatinti a, b arba c punkte nurodytus sandorius.

4 straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 2 ir 3 straipsnių, II priede išvardytos kompetentingos valstybių narių institucijos gali leisti:

a) teikti finansavimą arba finansinę paramą bei techninę pagalbą, susijusią su:

i) nemirtinos karinės įrangos, skirtos tik humanitariniams tikslams arba apsaugai, arba Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir Bendrijos institucinės plėtros programoms;

ii) materialine dalimi, skirta Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų krizių valdymo operacijoms;

b) I priede išvardytos įrangos, skirtos tik humanitariniams tikslams arba apsaugai, pardavimą, tiekimą, perdavimą arba eksportą bei su šiais sandoriais susijusios finansinės paramos, finansavimo ir techninės pagalbos teikimą.

2.  Jau įvykusiems veiksmams leidimas neišduodamas.

5 straipsnis

2 ir 3 straipsniai netaikomi apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Zimbabvę laikinai ir tik asmeninėms reikmėms eksportuoja Jungtinių Tautų darbuotojai, Europos Sąjungos, Bendrijos arba jos valstybių narių darbuotojai, žiniasklaidos atstovai, humanitarinės pagalbos ir plėtros darbuotojai bei susiję asmenys.

6 straipsnis

1.  Įšaldomos visos III priede nurodytiems atskiriems Zimbabvės Vyriausybės nariams ir visiems su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, įmonėms ir organizacijoms priklausančios lėšos ir ūkio ištekliai.

2.  Jokios lėšos ir ūkio ištekliai neturi būti tiesiogiai arba netiesiogiai prieinami III priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, įmonėms ir organizacijoms.

3.  Draudžiamas sąmoningas dalyvavimas veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra tiesiogiai arba netiesiogiai skatinti straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus sandorius.

▼M18

4.  1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių taikymas laikinai sustabdomas IV priede išvardytiems asmenims ir subjektams.

▼B

7 straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 6 straipsnio, II priede išvardytos kompetentingos valstybių narių institucijos gali leisti panaikinti tam tikrų įšaldytų lėšų arba ūkio išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis arba ūkio ištekliais jų manymu tinkamomis sąlygomis, kuomet jos nustato, kad atitinkamos lėšos arba ūkio ištekliai:

a) yra būtini būtiniausioms išlaidoms, įskaitant maisto produktų pirkimą, nuomos ar paskolos mokėjimą, vaistų pirkimą arba mokėjimą už gydymą, mokesčių, draudimo įmokų bei mokesčių už komunalines paslaugas mokėjimą;

b) bus naudojami tik pagrįstam specialisto atlyginimui sumokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, atlyginti;

c) bus naudojami tik rinkliavų arba aptarnavimo mokesčio, susijusio su įprastu įšaldytų lėšų arba ūkio išteklių saugojimu ar aptarnavimu, mokėjimui;

d) yra būtini nenumatytoms išlaidoms sumokėti, jei ne vėliau kaip iki leidimo išdavimo likus dviems savaitėms atitinkama kompetentinga institucija visoms kitoms kompetentingoms institucijoms ir Komisijai praneša priežastis, kodėl ji mano, kad turi būti suteikiamas konkretus leidimas.

Atitinkama kompetentinga institucija informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas ir Komisiją apie visus leidimus, suteiktus remiantis šia straipsnio dalimi.

2.  6 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymams:

a) palūkanomis arba kitomis su šiomis sąskaitomis susijusiomis pajamomis, arba

b) mokėjimais, kurie turi būti atliekami pagal sutartis, susitarimus arba įsipareigojimus, sudarytus arba atsiradusius prieš tai, kai šioms sąskaitoms įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 310/2002 arba šis reglamentas,

su sąlyga, kad tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams ir toliau taikoma 6 straipsnio 1 dalis.

8 straipsnis

1.  Nepažeidžiant galiojančių taisyklių dėl ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties, taip pat nepažeidžiant Sutarties 284 straipsnio, fiziniai ir juridiniai asmenys, įmonės ir organizacijos:

a) nedelsdamos II priede išvardytoms kompetentingoms valstybių narių institucijoms jų rezidavimo arba buvimo vietoje suteikia visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pvz., informaciją apie sąskaitas bei sumas, įšaldytas kaip numatyta 6 straipsnyje, ir tokią informaciją tiesiogiai arba per šias kompetentingas institucijas perduoda Komisijai;

b) tikrindamos tokią informaciją bendradarbiauja su II priede išvardytomis kompetentingomis institucijomis.

2.  Visa papildoma informacija, kurią gauna Komisija tiesiogiai, tampa prieinama atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

3.  Visa informacija, kuri yra suteikiama arba gaunama remiantis šiuo straipsniu, gali būti naudojama tik tiems tikslams, kuriem ji buvo suteikta arba gauta.

9 straipsnis

Remiantis šiuo reglamentu sąžiningai atliktas lėšų ir ūkio išteklių įšaldymas arba neleidimas naudotis lėšomis nesukelia jokios šį veiksmą atliekančio fizinio ar juridinio asmens arba įmonės, jos direktoriaus arba darbuotojų atsakomybės, išskyrus tuos atvejus, kai įrodoma, jog lėšos ir ūkio ištekliai buvo įšaldyti per aplaidumą.

10 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių imtasi pagal šį reglamentą, ir teikia viena kitai visą turimą ir su šiuo reglamentu susijusią svarbią informaciją, ypač informaciją apie prievartą ir vykdymo problemas bei nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

11 straipsnis

Komisija įgaliojama:

a) iš dalies pakeisti II priedą, remiantis valstybių narių suteikiama informacija;

b) iš dalies pakeisti III priedą, remiantis sprendimais, priimtais dėl Bendrosios pozicijos 2004/161/BUSP priedo.

12 straipsnis

Valstybės narės nustato sankcijų taikymo už šio reglamento pažeidimus taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių šių taisyklių įgyvendinimą. Numatomos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša šias taisykles Komisijai ir ją informuoja apie visus paskesnius jų pakeitimus.

13 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Bendrijos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose orlaiviuose ir laivuose, priklausančiuose valstybės narės jurisdikcijai;

c) kiekvienam asmeniui, kuris yra valstybės narės pilietis ir yra Bendrijos teritorijoje arba už jos ribų;

d) kiekvienam juridiniam asmeniui, grupei arba įmonei, kuri yra įsteigta arba sudaryta pagal valstybės narės teisės aktus;

e) kiekvienam juridiniam asmeniui, grupei arba įmonei Bendrijoje užsiimantiems verslu.

14 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. vasario 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

3 straipsnyje nurodytos įrangos, kuri gali būti naudojama represijoms šalies viduje, sąrašas

Į toliau pateikiamą sąrašą neįtrauktos priemonės, kurios buvo specialiai sukurtos ar pritaikytos kariniams naudojimui.

1. Nuo kulkų ir riaušių apsaugantys šalmai, skydai ir specialiai sukurtos jų dalys.

2. Specialiai sukurta pirštų atspaudų ėmimo įranga.

3. Elektrinio valdymo prožektoriai.

4. Statybos įranga su balistine apsauga.

5. Medžiokliniai peiliai.

6. Specialiai sukurta įranga šautuvams gaminti.

7. Įranga šaudmenims užtaisyti rankiniu būdu.

8. Pranešimų perėmimo įrenginiai.

9. Stacionarūs optiniai detektoriai.

10. Vaizdo skaisčio stiprintuvai.

11. Optiniai ginklų taikikliai.

12. Lygiavamzdžiai šautuvai ir kita amunicija bei specialiai sukurtos jų dalys, kurios nėra specialiai pritaikytos karo veiklai, išskyrus:

 signalinius pistoletus,

 oru ir šoviniais užtaisytus ginklus, skirtus naudoti pramonėje ar gyvūnams nežiauriai užmušti.

13. Treniruokliai mokymuisi naudotis šaunamaisiais ginklais ir specialiai sukurtos ar pritaikytos jų dalys ir priedai.

14. Bombos ir granatos bei specialiai sukurtos jų dalys, kurios nėra specialiai pritaikytos karo veiklai.

15. Neperšaunamos liemenės bei specialiai sukurtos jų dalys, išskyrus pagamintas laikantis karinių standartų ar specifikacijų.

16. Transporto priemonės, kurios turi visus varomuosius ratus, kurias galima naudoti ne keliuose ir kurioms buvo pritaikyta arba kurios buvo pagamintos su balistine apsauga, taip pat specialūs tokių transporto priemonių šarvai.

17. Vandens pabūklai ir specialiai sukurtos ar pritaikytos jų dalys.

18. Transporto priemonės, kuriose įrengti vandens pabūklai.

19. Transporto priemonės ir jų dalys, kurios yra specialiai sukurtos arba pritaikytos tam, kad įsielektrintų susidūrusios su kliūtimi.

20. Akustiniai įrenginiai, kuriuos gamintojas arba tiekėjas apibūdina kaip tinkamus riaušių valdymui, ir specialiai sukurtos jų dalys.

21. Kojų grandinės, grandinių rinkiniai, pančiai ir elektros smūgio diržai, sukurti specialiai žmonėms sulaikyti, išskyrus:

 antrankius, kurių surakintų ilgis su grandine neviršija 240 mm.

22. Riaušių valdymui arba administracijos savigynai sukurtos arba pritaikytos sužeidžiančių medžiagų turinčios nešiojamos priemonės (ašarinės dujos arba pipiriniai purškalai) ir specialiai sukurtos jų dalys.

23. Riaušių valdymui arba administracijos savigynai sukurtos arba pritaikytos nešiojamos elektros smūgio priemonės (įskaitant elektros smūgio lazdas, elektros smūgio skydus, apsvaiginančius ginklus ir elektros smūgio strėlių ginklus (taserius)) ir jų dalys, sukurtos arba pritaikytos specialiai šiam tikslui.

24. Elektroninė įranga, galinti aptikti paslėptus sprogmenis, ir specialiai sukurtos jos dalys, išskyrus:

 patikrinimui skirtą televizijos arba rentgeno įrangą.

25. Elektroninė slopinimo įranga, specialiai sukurta sutrukdyti radijo bangomis susprogdinti namų gamybos sprogmenis, ir specialiai sukurtos jos dalys.

26. Įranga ir priemonės, specialiai sukurtos sprogdinti elektrinėmis arba neelektrinėmis priemonėmis, įskaitant padegimo priemones, detonatorius, degiklius, kroviklius ir detonuojančias virvutes bei specialiai sukurtas jų dalis, išskyrus:

 tuos įrenginius, kurie sukurti specialiam komerciniam naudojimui, kai jų sprogimo pobūdis reikalingas kitos įrangos arba priemonių, kurios nėra skirtos sprogdinimui, veiklai (pvz., automobilių oro pagalves pripučiantys įrenginiai, priešgaisrinių vandens purkštuvų paleidėjų elektros įtampos iškrovikliai).

27. Įranga ir priemonės, skirtos sprogmenims ir šoviniams pašalinti, išskyrus:

 bombų dangas,

 talpyklas, į kurias gali tilpti realūs arba spėjami namų gamybos sudedami sprogdinimo įrenginiai.

28. Naktinio matymo ir terminio vaizdo įrenginiai, vaizdo skaisčio stiprintuvai arba stacionarūs davikliai.

29. Visoms išvardytoms priemonėms specialiai sukurta programinė įranga ir reikalingos technologijos.

30. Tiesiniai sprogmenų užtaisai.

31. Šie sprogmenys ir su jais susijusios medžiagos:

 amatolas,

 nitroceliuliozė (kurios sudėtyje yra daugiau kaip 12,5 % azoto),

 nitroglikolis,

 pentaeritritolio tetranitratas (PETN),

 pikrilchloridas,

 tinitrofenilmetilnitraminas (tetrilas),

 2,4,6-trinitrotoluenas (TNT).

32. Visoms išvardytoms priemonėms specialiai sukurta programinė įranga ir reikalingos technologijos.

▼M15
II PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie 4, 7 ir 8 straipsniuose nurodytas kompetentingas institucijas ir adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M16

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M15

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussels

Belgium

E. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M14
III PRIEDAS

6 straipsnyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašasI.  Asmenys

 

Vardas, pavardė (ir kiti vardai)

Tapatybės informacija

Įtraukimo į sąrašą pagrindai

1.

Mugabe, Robert Gabriel

Prezidentas, gimęs 1924 m. vasario 21 d.;

paso Nr. AD001095.

Vyriausybės vadovas, atsakingas už veiklą, kuria šiurkščiai pažeidžiami demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principai.

2.

Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna

Oro pajėgų korpuso vadas, Pietų Matebelelandas. Gimęs 1956 m. birželio 2 d.

Vyresnysis karininkas, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri prieš rinkimus ir po jų buvo vykdoma Gvanda regione. Oro pajėgų korpuso vado Perence Shiri (100-asis sąraše) pavaduotojas.

3.

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

Centrinės žvalgybos organizacijos generalinis direktorius, gimęs 1960 m. lapkričio 6 d.,

paso Nr. AD002214; asmens tapatybės kortelės

Nr. 63-374707A13

Vyresnysis saugumo pareigūnas, glaudžiai susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija ir prisidėjęs formuojant represinę valstybės politiką arba jai vadovaujant. Kaltinamas Judėjimo už demokratinę pertvarką aktyvistų pagrobimu, kankinimu ir nužudymu 2008 m. birželio mėn.

4.

Buka (dar žinoma kaip Bhuka), Flora

Dirba Prezidentūroje (buvusi valstybės specialiųjų reikalų ministrė, atsakinga už žemės reformos ir persikėlimo programas, buvusi valstybės ministrė viceprezidento administracijoje ir buvusi valstybės ministrė, atsakinga už žemės reformos programą Prezidentūroje), gimusi 1968 m. vasario 25 d.

Valstybės ministrė Viceprezidento Nkomo administracijoje, atsakinga už smurto organizavimą Gokvė regione ir prieš Judėjimo už demokratinę pertvarką vadovus nukreiptus veiksmus 2008 m.

5.

Bvudzijena, Wayne

Policijos komisaro pavaduotojas, policijos atstovas ryšiams su visuomene; gimęs 1958 m. balandžio 24 d. Asmens tapatybės kortelės

Nr. 29-008792V71.

Vyresnysis policijos pajėgų narys. Policijos atstovas spaudai. 2008 m. kaltino Judėjimą už demokratinę pertvarką už asmenų, atsakingų už rinkiminį smurtą Judėjimo už demokratinę pertvarką provincijos ir nacionalinėje būstinėje, slėpimą.

▼M15 —————

▼M14

7.

Charamba, George

Informacijos ir viešumo departamento nuolatinis sekretorius, gimęs 1963 m. balandžio 4 d.,

paso Nr. AD002226;

paso Nr. AD001255.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 07-003617B07.

Vyresnysis valstybės tarnautojas, glaudžiai susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija.

8.

Chidarikire, Faber Edmund

Vakarų Mašonalando provincijos gubernatorius, buvęs Činhojo meras, gimęs 1946 m. birželio 6 d.;

Asmens tapatybės kortelės Nr. 70-056539L70

Buvęs Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) Činhojo meras ir provincijos gubernatorius, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija.

▼M15 —————

▼M14

10.

Chigwedere, Aeneas Soko

Rytų Mašonalando provincijos gubernatorius, buvęs ministras, gimęs 1939 m. lapkričio 25 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 25-15430J80.

Provincijos gubernatorius, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija.

11.

Chihota, Phineas

Pramonės ir tarptautinės prekybos ministro pavaduotojas. Gimęs 1950 m. lapkričio 23 d.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys. Grasino Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjams mirtimi ir susijęs su žmonių pagrobimais ir kankinimais 2008 m. birželio mėn.

12.

Chihuri, Augustine

Policijos komisaras, gimęs 1953 m. kovo 10 d.

Paso Nr. AD000206.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 68-034196M68

Vyresnysis policijos pareigūnas ir jungtinės operacinės vadovybės narys, glaudžiai susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) represine politika. Viešai prisipažino remiantis Zimbabvės Afrikos nacionalinę sąjungą (Patriotinį frontą), pažeisdamas Policijos aktą. 2009 m. birželio mėn. įsakė policijai nutraukti visas bylas, susijusias su žudymais, įvykdytais rengiantis 2008 m. birželio mėn. prezidento rinkimams.

13.

Chinamasa, Patrick Anthony

Teisingumo, teisės ir parlamentinių reikalų ministras, gimęs 1947 m. sausio 25 d. Asmens tapatybės kortelės

Nr. 63-005591M42.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys.

▼M19 —————

▼M14

15.

Chinotimba, Joseph

Zimbabvės išlaisvinimo karo veteranų nacionalinės asociacijos pirmininko pavaduotojas, Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) karinių grupuočių vadas. Gimęs 1957 m. birželio 6 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-312672W11.

2008 m. rinkimų metu Chinotimba vadovavo grupuotei, kuri sugriovė Admore Chibutu namus. Kartu su armijos nariais ir Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) rėmėjais 2008 m. gegužės mėn. įvykdė išpuolį prieš Tongeyi Jeremiah namus.

▼M15 —————

▼M14

17.

Chipwere Augustine

Brigados generolas, buvęs pulkininkas, Pietų Bindūra

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš 2008 m. rinkimus ir jų metu. Atsakingas už politinius neramumus Bindūroje. Vyresnysis karininkas, 2011 m. paaukštintas prezidento.

18.

Chiwenga, Constantine

Zimbabvės gynybos pajėgų vadas, generolas (buvęs kariuomenės vadas, generolas leitenantas), gimęs 1956 m. rugpjūčio 25 d.

Paso Nr. AD000263.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-327568M80

Jungtinės operacinės vadovybės narys, prisidėjo formuojant represinę valstybės politiką arba jai vadovaujant. Naudojo armiją užgrobiant ūkius. 2008 m. rinkimų metu buvo pagrindinis smurto, susijusio su papildomo prezidento rinkimų turo procesu, kurstytojas.

19.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

Vietos valdžios, urbanistikos ir kaimo plėtros ministras, gimęs 1952 m. rugpjūčio 1 d.

Paso Nr. AD000500.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 70-086938D70.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys, atsakingas už kliūčių kūrimą Judėjimui už demokratinę pertvarką vietos valdžioje apribojant finansavimą ir vykdant persekiojimą.

20.

Dinha, Martin

Vidurio Mašonalando provincijos gubernatorius.

Provincijos gubernatorius, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija. Dalyvavo ūkių griovime 2009 m. Rokvudo kaimo koncesijos metu.

21.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

Transporto, komunikacijų ir infrastruktūros vystymo ministras (buvęs nacionalinio saugumo ministras Prezidentūroje), gimęs 1946 m. rugpjūčio 1 d. Asmens tapatybės kortelės

Nr. 63-355978S68

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys. 2008 m. birželio mėn. privertė visas nevyriausybines organizacijas nutraukti lauko darbus ir maisto dalijimą. Atsakingas už karinių grupuočių bazę Šamvoje ir dalyvavo vykdant smurtą tame regione.

22.

Gono, Gideon

Zimbabvės rezervų banko (centrinio banko) valdytojas, gimęs 1959 m. lapkričio 29 d.

Paso Nr. AD000854.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 58-001824K07

Susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija, prisidėjo formuojant represinę valstybės politiką arba jai vadovaujant. 2008 m. nelegaliai nukreipė lėšas Zimbabvės Afrikos nacionalinei sąjungai (Patriotiniam frontui).

23.

Gurira, Cephas T.

Brigados generolas, buvęs Zimbabvės gynybos pajėgų pulkininkas. Gimęs 1963 m. gegužės 1 d. Asmens tapatybės kortelės

Nr. 29-061056D29

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš 2008 m. rinkimus ir jų metu. Atsakingas už smurto Mhondoro kurstymą.

24.

Gwekwerere, Stephen (kitas vardas – Steven)

Pulkininkas, Činhojis.

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu. Grupuotės, kuri 2008 m. Činhojyje užpuolė žmones, narys.

25.

Kachepa, Newton

Šiaurės Mudzi Parlamento narys. Gimęs 1970 m. vasario 10 d. Asmens tapatybės kortelės

Nr. 32-088209M48

Parlamento narys, dalyvavęs 2008 m. balandžio 14 d. nužudant Peter Tom Butao ir 2008 m. liepos mėn. nužudant Kingswell Mateta. Vadovavo daugelio Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjų savo rinkimų apygardoje kankinimuose.

▼M19 —————

▼M14

27.

Kasukuwere, Saviour

Jaunimo vystymosi, indigenato ir teisių suteikimo ministro pavaduotojas ir Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro jaunimo reikalų sekretoriaus pavaduotojas, gimęs 1970 m. spalio 23 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 45-046113Q45.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys. Subūrė asmenis, dalyvavusius 2011 m. vasario mėn. vykusiose žiauriose riaušėse Hararėje.

28.

Kazangarare, Jawet

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) tarybos narys Šiaurės Hurungvėje, karo veteranas. Gimęs 1957 m. balandžio 12 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 38-102814B58.

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs vyriausybės surežisuotoje teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš 2008 m. rinkimus ir jų metu. Atsakingas už Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjų žiauraus persekiojimo Hurungvėje iniciavimą, įskaitant išžaginimus, žudymus ir namų griovimus; visų pirma dalyvavo 2008 m. gegužės mėn. nužudant Judėjimo už demokratinę pertvarką rinkimų agentą Tapiwa Mubwanda.

29.

Khumalo, Sibangumuzi

Brigados generolas, Šiaurės Matebelelandas. Gimęs 1954 m. rugpjūčio 16 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 08-448357W73.

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu. 2011 m. vasario mėn. įtariamas dalyvavęs kuriant strategiją vykdyti smurtą ir terorą dislokuojant vyresniuosius pareigūnus, kad šie koordinuotų Mugabės išlaikymo valdžioje kampaniją.

30.

Kunonga, Nolbert (dar žinomas kaip Nobert)

Oficialiai nepaskirtas, pasiskelbęs anglikonų vyskupas.

Aktyvus režimo rėmėjas. Jo pasekėjus, 2011 m. vykdžiusius prievartos veiksmus prieš bažnyčios rėmėjus, palaikė policija.

31.

Kwainona, Martin

Policijos komisaro padėjėjas, gimęs 1953 m. sausio 19 d.

Paso Nr. AD001073.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-293627V45.

Vyresnysis policijos pareigūnas, davęs įsakymus vietos valdžios institucijoms 2008 m. balandžio mėn. kurstyti smurtą Kanyuchi kaime, Maunt Darvine.

▼M15 —————

▼M14

33.

Langa, Andrew

Viešųjų paslaugų ministro pavaduotojas (buvęs transporto ir ryšių ministro pavaduotojas). Gimęs 1965 m. sausio 13 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 21-017934E21.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys. 2005 m. pradėjo šaudyti į 11 Judėjimo už demokratinę pertvarką jaunimo asamblėjos narių. 2008 m. rinkimų dieną baugino balsuotojus.

34.

Mabunda, Musarashana

Policijos komisaro pavaduotojas. Gimęs 1958 m. lapkričio 11 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 22-026198T13

Saugumo pajėgų narys ir ypač atsakingas už šiurkščius laisvės rinktis į taikius susirinkimus pažeidimus. Vadovavo 2007 m. kovo 11 d. mušimams, kankinimams ir represijai. 2008 m. birželio mėn. grasino nužudyti Lovemore Madhuku.

35.

Machaya, Jason (dar žinomas kaip Jaison) Max Kokerai

Midlandso provincijos gubernatorius. Buvęs kasyklų ir kasybos vystymo ministras, gimęs 1952 m. birželio 13 d. Asmens tapatybės kortelės

Nr. 26-003018Z26.

Midlandso provincijos gubernatorius. Susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija. Naudojosi savo įtaka, siekdamas sustabdyti nužudymo politiniais motyvais tyrimą, kuriuo įtariamas jo sūnus.

36.

Made, Joseph Mtakwese

Žemės ūkio technikos ir mechanizavimo ministras (buvęs žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras), gimęs 1954 m. lapkričio 21 d.

Paso Nr. AN000144.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 29-128547N42

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys.

37.

Madzongwe, Edna (dar žinoma kaip Edina)

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) senato pirmininkė, gimusi 1943 m. liepos 11 d. Asmens tapatybės kortelės

Nr. 63-748119H32

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro narė. Naudojosi savo įtaka, siekdama motyvuoti politinius persekiojimus 2008 m. vasario mėn. Dalyvavo vykdant smurto veiksmus Čegutu, be kita ko, 2008 m. užgrobiant Stockade Citrus Estate, davė tiesioginius įsakymus represijai vadovaujantiems asmenims.

▼M15 —————

▼M14

39.

Maluleke, Titus

Masvingo provincijos gubernatorius (buvęs švietimo, sporto ir kultūros ministro pavaduotojas).

Provincijos gubernatorius, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės nariais. Rėmė 2009 m. sausumos invazijas Masvinge.

40.

Mangwana, Paul Munyaradzi

Konstitucinio atrankos komiteto (COPAC) pirmininkas ir buvęs indigenato ir teisių suteikimo valstybės ministras, gimęs 1961 m. rugpjūčio 10 d.

Paso Nr. AD000459.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 22-017031E12

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys. Finansavo Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) teroro grupuočių veiklą Vidurio Čivyje 2008 m. gegužės–birželio mėn. ir jai vadovavo.

41.

Marumahoko, Reuben

Regioninės integracijos ir tarptautinio bendradarbiavimo ministro pavaduotojas ir buvęs užsienio reikalų ministro pavaduotojas (buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas), gimęs 1948 m. balandžio 4 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-311317Y71

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys. Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) karinių grupuočių vadas Hurungvėje. 2008 m. balandžio–liepos mėn. kartu su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) rėmėjų ir karo veteranų grupe užpuolė Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjus ir sugriovė keletą namų Hurungvės rajone.

▼M15 —————

▼M14

43.

Masuku, Angeline

Pietų Matabeleland provincijos gubernatorė, Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro sekretorė neįgaliųjų ir socialiai remtinų asmenų klausimais, gimusi 1936 m. spalio 14 d. Asmens tapatybės kortelės

Nr. 08-266228E19

Provincijos gubernatorė, susijusi su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija.

44.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

Bulavajo provincijos gubernatorius. Gimęs 1948 m. sausio 28 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-682168J73

Provincijos gubernatorius, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija.

45.

Mathuthu, Thokozile (kitas vardas – Sithokozile)

Šiaurės Matabelelando provincijos gubernatorius ir Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro sekretoriaus transporto ir socialinės gerovės klausimais pavaduotojas.

Provincijos gubernatorius, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija. 2008 m. birželio mėn. pasinaudodamas padėtimi, kurstė neapykantą Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjams.

46.

Matibiri, Innocent Tonderai

Policijos komisaro pavaduotojas. Gimęs 1968 m. spalio 9 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-729730V70.

Vyresnysis saugumo pajėgų narys, siejamas su ūkio darbininko nužudymu.

47.

Matiza, Joel Biggie

Buvęs aprūpinimo būstu kaime ir socialinių paslaugų ministro pavaduotojas, gimęs 1960 m. rugpjūčio 17 d.

Paso Nr. ZA557399.

Buvęs Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys. Organizavo bazes Vakarų ir Pietų Murevėje, kuriose Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) rėmėjai, kuriems jis vadovavo, 2008 m. birželio 17 d. nužudė Edward Pfuka ir 2008 m. birželio 19 d. – Moses Nyada.

48.

Matonga, Brighton (dar žinomas kaip Bright)

Buvęs informacijos ir viešumo ministro pavaduotojas, gimęs 1969 m.

Buvęs Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys. Partijos atstovas spaudai. Vadovavo Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) rėmėjų grupuotei, kuri nužudė Dadidrayi Chipiro žmoną.

49.

Mhandu, Cairo (dar žinomas kaip Kairo)

Zimbabvės nacionalinės armijos majoras. Gimęs 1960 m. lapkričio 23 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-371574V15

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš ir po 2008 m. rinkimų. Vadovavo rėmėjų ir karo veteranų grupuotei, kuri 2008 m. birželio 30 d. nužudė Gibbs Tawenga ir Hama Ngowani.

50.

Mhonda, Fidellis

Pulkininkas, Rušinga. Gimęs 1958 m. sausio 2 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 75-139696G81

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš 2008 m. rinkimus ir jų metu. Vadovavo smurtui politiniais motyvais Rušingoje.

51.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

Buvęs kasyklų ir kasybos vystymo ministras (buvęs energetikos ir elektros energijos vystymo ministras), gimęs 1952 m. liepos 4 d.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) partijos pirmininkas Hararėje. Buvęs vyriausybės narys, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija. Organizavo Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) rėmėjų ir kareivių, kurie 2008 m. užpuolė žmones ir sugriovė namus, konvojų. Siejamas su smurto veiksmais Epverte, rėmė karinių grupuočių bazes 2008 m. ir 2011 m.

52.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

Gynybos ministras, gimęs 1946 m. rugsėjo 15 d.

Paso Nr. AD00060. Asmens tapatybės kortelės

Nr. 63-450183P67

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys ir jungtinės operacinės vadovybės narys.

53.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

Vidaus reikalų bendras ministras (buvęs vietos valdžios, viešųjų darbų ir nacionalinio aprūpinimo būstu ministro pavaduotojas), gimęs 1949 m. lapkričio 15 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 02-012912X02

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys ir jungtinės operacinės vadovybės narys.

▼M15 —————

▼M14

55.

Moyo, Jonathan Nathaniel

Buvęs informacijos ir viešumo valstybės ministras Prezidentūroje, gimęs 1957 m. sausio 12 d.

Paso Nr. AD000432.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-857281M73

Buvęs Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys. Kurstė smurtą ir neapykantą; įstatymų, kuriais varžoma kalbos laisvė, autorius.

56.

Moyo, Sibusio Bussie

Zimbabvės nacionalinės armijos brigados generolas.

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš ir po rinkimų, taip pat Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjų žudynėse.

57.

Moyo Simon Khaya

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) pirmininkas, politinio biuro sekretoriaus pavaduotojas teisės klausimais, gimęs 1945 m. spalio 1 d.

Paso Nr. ZD001512.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-735452P56

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro narys, tebepalaikantis jos represinę politiką.

▼M15 —————

▼M14

59.

Mpofu, Obert Moses

Kasyklų ir kasybos vystymo ministras, buvęs pramonės ir tarptautinės prekybos ministras (buvęs Šiaurės Matabelelando provincijos gubernatorius) (Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro sekretoriaus pavaduotojas nacionalinio saugumo klausimais), gimęs 1951 m. spalio 12 d.

Paso Nr. ZD001549.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 08-186074F79.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys. 2008 m. kovo mėn. Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) rėmėjus ragino iš namų išvyti oponentus, priklausančius Judėjimui už demokratinę pertvarką, kad sutrukdytų jiems balsuoti.

▼M15 —————

▼M14

61.

Muchena, Henry

Oro pajėgų korpuso vadas, Midlandsas. Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) komisariato vadovas.

Vyresnysis karininkas, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionaline sąjunga (Patriotiniu frontu), tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu. 2008 m. Žombėje ir Gokvėje vykdytų smurto veiksmų iniciatorius.

62.

Muchena, Olivia Nyembesi (dar žinoma kaip Nyembezi)

Moterų reikalų, lyčių ir bendruomenės vystymosi reikalų ministrė, buvusi Mokslo ir technologijų valstybės ministrė Prezidentūroje (buvusi valstybės ministrė viceprezidento Msika administracijoje), gimusi 1946 m. rugpjūčio 18 d.

Paso Nr. AD000086.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-337191X50

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narė. Susijusi su nužudymais politiniais motyvais, asmeniškai dalyvavo griaunant Revai Kativhu namus 2008 m. gegužės 1 d.

63.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro sekretorė lyčių ir kultūros klausimais (buvusi Moterų reikalų, lyčių ir bendruomenės vystymosi ministrė), gimusi 1958 m. gruodžio 14 d. Asmens tapatybės kortelės

Nr. 63-741411R50

Buvusi Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narė, tebėra Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro narė. Atliko vieną pagrindinių vaidmenų 2008 m. vykdant smurto veiksmus Masvingo provincijoje.

▼M15 —————

▼M14

65.

Mudede, Tobaiwa (dar žinomas kaip Tonneth)

Generalinis civilinės būklės aktų registratorius, gimęs 1942 m. gruodžio 22 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 36-452750E70

Susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija, prisidėjo formuojant valstybės politiką arba jai vadovaujant, ypač dėl rinkimų klastojimo.

▼M15 —————

▼M14

68.

Mugabe, Grace

Gimusi 1965 m. liepos 23 d.;

paso Nr. AD001159.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-646650Q70

Susijusi su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija. 2002 m. užgrobė ūkį Iron Mask Estate; įtariama neteisėtai gavusi daug pelno iš deimantų kasybos.

▼M15 —————

▼M14

70.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

Viceprezidentas (buvęs vandens išteklių ir infrastruktūros vystymo ministras), gimęs 1955 m. balandžio 15 d. Asmens tapatybės kortelės

Nr. 63-445325J18

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys.

▼M15 —————

▼M14

72.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

Užsienio reikalų ministras, gimęs 1945 m. liepos 20 d.,

paso Nr. AD001086.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-677272A12

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys.

73.

Murerwa, Herbert Muchemwa

Žemės reformos ir persikėlimo reikalų ministras, gimęs 1941 m. liepos 31 d.

Paso Nr. AD001167.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 25-021670R25

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys.

74.

Musariri, Munyaradzi

Policijos komisaro pavaduotojas.

Buvęs vyresnysis saugumo pajėgų narys, ypač atsakingas už šiurkščius laisvės rinktis į taikius susirinkimus pažeidimus, ypač 2005 m. liepos mėn. Murambatsvina.

75.

Mushohwe, Christopher Chindoti

Manikalando provincijos gubernatorius (buvęs Transporto ir ryšių ministras; buvęs transporto ir ryšių ministro pavaduotojas), gimęs 1954 m. vasario 6 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-101480P75

Provincijos gubernatorius, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionaline sąjunga (Patriotiniu frontu). 2009 m. vasario mėn., lydimas kareivių, Chiadzwa bendruomenei pranešė, kad jie bus perkelti neišmokant kompensacijų.

76.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

Prezidento reikalų valstybės ministras Prezidentūroje, buvęs valstybės ministras, atsakingas už nacionalinį saugumą, žemės reformą ir persikėlimą, Prezidentūroje; Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) sekretorius administracijos klausimais, gimęs 1935 m. liepos 27 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-358184Q42

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys. Dalyvavo žudynėse Manikalande.

77.

Mutezo, Munacho Thomas Alvar

Buvęs vandens išteklių ir infrastruktūros vystymo ministras. Gimęs 1954 m. vasario 14 d.

Paso Nr. AN187189.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 29-129727W44

Buvęs vyriausybės narys, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionaline sąjunga (Patriotiniu frontu). 2010 m. rugpjūčio mėn. kartu su Zimbabvės nacionaline armija surengė teroro ir bauginimo kampaniją prieš Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjus Vakarų Čimanimanyje.

78.

Mutinhiri, Ambros (dar žinomas kaip Ambrose)

Buvęs jaunimo vystymosi, lyčių ir darbo vietų kūrimo ministras, atsargos brigados generolas. Gimęs 1944 m. vasario 22 d.

Paso Nr. AD000969.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-285106H32.

Buvęs Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys. 2008 m. kovo mėn. vedė Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) rėmėjų grupę į Landas ir užpuolė kelis Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjus. Kūrė ir rėmė karines bazes Chihota, kur daug Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjų buvo užpuldinėjama ir kankinama.

▼M15 —————

▼M14

80.

Mzembi, Walter

Turizmo ir apgyvendinimo sektoriaus ministras, buvęs vandens išteklių ir infrastruktūros vystymo ministro pavaduotojas, gimęs 1964 m. kovo 16 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 22-050240B22

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys. Atsakingas už Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) rėmėjų grupių organizavimą užpulti Masvingo gyventojus prieš Judėjimo už demokratinę pertvarką 8 metų sukaktį.

81.

Mzilikazi, Morgan S.

Pulkininkas, Vidurio Buhera.

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu. 2008 m. dalyvavo su rinkimais susijusiuose smurto veiksmuose Makoni ir Buheroje. 2008 m. liepos mėn. pagrobė Pietų Buherai atstovavusį Judėjimo už demokratinę pertvarką parlamento narį.

82.

Nguni, Sylvester Robert

Valstybės ministras Prezidentūroje, buvęs ekonominio vystymosi ministras (buvęs žemės ūkio ministro pavaduotojas), gimęs 1955 m. rugpjūčio 4 d. arba 1955 m. gegužės 4 d.

Paso Nr. ZE215371.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-453707V32

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys.

83.

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

Aplinkos ir gamtos išteklių valdymo ministras, buvęs aplinkos ir turizmo ministras, gimęs 1959 m. balandžio 7 d. arba 1959 m. balandžio 17 d.

Paso Nr. AD000966.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-117843A66

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys. 2009 m. rugsėjo mėn. safarių organizatorius vertė atiduoti dalį pelno iš ūkių ir gamtos rezervatų.

▼M15 —————

▼M14

86.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

Energetikos ir elektros energijos vystymo ministro pavaduotojas (buvęs transporto ir ryšių ministro pavaduotojas). Gimęs 1957 m. lapkričio 26 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 34-032890W34

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys. 2011 m. dalyvavo organizuojant smurtą prieš Judėjimą už demokratinę pertvarką Epverte ir Niangoje. 2008 m. dalyvavo nužudyme politiniais motyvais.

87.

Nyikayaramba, Douglas

Brigados generolas, Rytų Mašonalandas. 3-iosios brigados vadas.

Vyresnysis pareigūnas, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš 2008 m. rinkimus ir jų metu. Įsakė eiliniams kareiviams stoti prieš Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjus Manikalande.

88.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

Mažųjų ir vidutinių įmonių vystymo ir darbo vietų kūrimo ministras, gimęs 1949 m. rugsėjo 20 d.

Paso Nr. AD000223.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 08-434871M67

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys.

▼M15 —————

▼M14

91.

Rugeje, Engelbert Abel

Generolas majoras, Masvingo provincija.

Zimbabvės gynybos pajėgų gynybos studijų padalinio vadovas. Gimęs 1959 m. liepos 17 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-539305L04

Vyresnysis karininkas, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš 2008 m. rinkimus ir jų metu (koordinavo didžiąją dalį smurtinių incidentų Masvinge).

92.

Rungani, Victor Tapiwa Chashe

Pulkininkas, Čikomba. Gimęs 1949 m. birželio 29 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 22-025306Z04

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje (įskaitant užpuolimus ir pagrobimus), kuri 2008 m. buvo vykdoma Čikomboje prieš rinkimus ir jų metu.

▼M15 —————

▼M19 —————

▼M14

95.

Savanhu, Tendai

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) transporto ir socialinės gerovės sekretoriaus pavaduotojas, gimęs 1968 m. kovo 21 d.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro narys, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija. 2011 m. vasario mėn. organizavo karines grupuotes pulti Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjus Mbaryje; tai sukėlė smurtą ir chaosą. 2008 m. birželio mėn. dalyvavo Judėjimui už demokratinę pertvarką priklausiusių moterų grobimuose.

96.

Sekeramayi, Sydney (dar žinomas kaip Sidney) Tigere

Nacionalinio saugumo ministras Prezidentūroje, buvęs gynybos ministras, gimęs 1944 m. kovo 30 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-358166W43

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys ir Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) jungtinės operacinės vadovybės narys.

▼M19 —————

▼M14

98.

Shamu, Webster Kotiwani

Žiniasklaidos, informacijos ir viešumo ministras; buvęs politikos įgyvendinimo valstybės ministras (buvęs politikos įgyvendinimo valstybės ministras Prezidentūroje), gimęs 1945 m. birželio 6 d.

Paso Nr. AN203141.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-676065N32

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys, 2009 m. dalyvavęs veiksmuose, kuriais ribota spaudos laisvė.

▼M19 —————

▼M14

100.

Shiri, Perence (dar žinomas kaip Bigboy) Samson Chikerema

Oro pajėgų maršalas (oro pajėgos), gimęs 1955 m. lapkričio 1 d. Asmens tapatybės kortelės

Nr. 29-098876M18

Vyresnysis karininkas ir Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) jungtinės operacinės vadovybės narys; prisidėjo formuojant represinę valstybės politiką arba jai vadovaujant. 2008 m. spalio mėn. dalyvavo politinio smurto veiksmuose Chiadzwa.

101.

Shungu, Etherton

Brigados generolas, Vidurio Mašonalandas.

Vyresnysis karininkas Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) komisariate, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri 2008 m. Bindūroje buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu.

102.

Sibanda, Chris

Pulkininkas, Bulavajo provincija.

Asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš 2008 m. rinkimus ir jų metu Byo.

103.

Sibanda, Jabulani

Buvęs Nacionalinės karo veteranų asociacijos pirmininkas, gimęs 1970 m. gruodžio 31 d.

Susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija, prisidėjo formuojant represinę valstybės politiką arba jai vadovaujant. Dalyvavo smurto veiksmuose prieš Judėjimo už demokratinę pertvarką rėmėjus Makoni, Bikita, Masvingo ir Guto, ypač susijusiuose su informavimo programos įgyvendinimu 2010 m.

104.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

Vyriausybės sekretorius (Charles Utete įpėdinis), gimęs 1949 m. gegužės 3 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-685365X67

Susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija. 2010 m. kovo mėn. davė nurodymus ministrams ir vyriausybės sekretoriams atsiskaityti ne ministrui pirmininkui Morgan Tsvangirai, bet Zimbabvės Afrikos nacionalinei sąjungai (Patriotiniam frontui) priklausantiems politikams.

105.

Sibanda, Phillip Valerio (dar žinomas kaip Valentine)

Zimbabvės nacionalinės armijos vadas, generolas leitenantas, gimęs 1956 m. rugpjūčio 25 d. arba 1954 m. gruodžio 24 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 63-357671H26

Vyresnysis karininkas, palaikantis ryšius su vyriausybe; prisidėjo formuojant represinę valstybės politiką arba jai vadovaujant (dėl 2009 m. rugsėjo mėn. neramumų apkaltino nevyriausybines organizacijas).

106.

Sigauke, David

Brigados generolas, Vakarų Mašo provincija.

Vyresnysis karininkas, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu (įskaitant prieš civilius gyventojus deimantų laukuose nukreiptą smurtą bei kankinimus ir grasinimą perversmu, jei Judėjimas už demokratinę pertvarką laimės rinkimus). Siejamas su smurtu Chinhoyi 2008 m.

107.

Sikosana (dar žinomas kaip. Sikhosana), Absolom

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro jaunimo reikalų sekretorius.

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) politinio biuro narys, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija. Grasino sukurstyti smurto veiksmus 2011 m., jei nebus panaikintos sankcijos.

108.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

Brigados generolas, Manikalandas ir Pietų Mutare. Gimęs 1960 m. spalio 6 d. Asmens tapatybės kortelės

Nr. 63-849216W75

Vyresnysis karininkas, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu. 2007–2008 m. atsakingas už kankinimų bazę Vakarų Makoni, Vidurio Mutasa.

109.

Tomana, Johannes

Generalinis prokuroras. Gimęs 1967 m. rugsėjo 9 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 50-036322F50

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės narys.

110.

Veterai, Edmore

Vyresnysis policijos komisaro padėjėjas, Hararės vadas. Gimęs 1962 m. lapkričio 20 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 08-260467S04

Buvęs vyresnysis saugumo pajėgų narys, ypač atsakingas už šiurkščius laisvės rinktis į taikius susirinkimus pažeidimus, dalyvavo įsiveržiant į ūkį Thirty.

▼M15 —————

▼M14

112.

Zimondi, Paradzai Willings

Kalėjimų direktorius, gimęs 1947 m. kovo 4 d.

Asmens tapatybės kortelės Nr. 75-145185Z47

Jungtinės operacinės vadovybės narys, prisidėjo formuojant represinę valstybės politiką arba jai vadovaujant. Atsakingas už karinių grupuočių finansavimą ir aprūpinimą 2008 m. Kalėjimų pareigūnams įsakė balsuoti už Mugabe; atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus kalėjimuose.II.  Subjektai

 

Pavadinimas

Tapatybės informacija

Įtraukimo į sąrašą pagrindai

1.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

7 Cowie Road, Tynwald, Hararė, Zimbabvė.

Priklauso Didymus Mutasa; Grace Mugabe taip pat susijusi.

2.

Comoil (PVT) Ltd

Block D, Emerald Hill Office, Emerald Park, Harareė, Zimbabvė. 2nd Floor, Travel Plaza, 29 Mazoe Street, Box CY22344, Causeway, Hararė, Zimbabvė.

Priklauso Saviour Kasukuwere.

▼M15 —————

▼M14

4.

Famba Safaris

4 Wayhill Lane, Umwisdale, Hararė, Zimbabvė; PO Box CH273, Chisipite, Hararė, Zimbabvė.

Pagrindinis akcininkas – Webster Shamu.

5.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (dar žinoma kaip Jongwe Printing and Publishing Co., taip pat žinoma kaip Jongwe Printing and Publishing Company)

14 Austin Road, Coventry Road, Workington, PO Box 5988, Hararė, Zimbabvė.

Leidybos filialas, susijęs su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija.

6.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

First Floor, Victory House, 88 Robert Mugabe Road, Hararė, Zimbabvė; PO Box 1275, Hararė, Zimbabvė.

Investicinė bendrovė, susijusi su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija.

7.

OSLEG Ltd (dar žinoma kaip Operation Sovereign Legitimacy)

Lonhoro House, Union Avenue, Hararė, Zimbabvė.

Kontroliuojama Zimbabvės armijos. Susijusi su Gynybos ministerija ir Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija.

8.

Swift Investments (PVT) Ltd

730 Cowie Road, Tynwald, Hararė, Zimbabvė; PO Box 3928, Hararė, Zimbabvė.

Susijusi su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija.

9.

Zidco Holdings (dar žinoma kaip Zidco Holdings (PVT) Ltd)

PO Box 1275, Hararė, Zimbabvė.

Finansų kontroliuojančioji bendrovė, susijusi su Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija.

10.

Zimbabwe Defence Industries (Zimbabvės gynybos pramonė)

10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Hararė, Zimbabvė.

Susijusi su Gynybos ministerija ir Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) vyriausybės frakcija.

▼M17 —————

▼M18
IV PRIEDAS

Asmenų ir subjektų, nurodytų 6 straipsnio 4 dalyje, sąrašas

I.    Asmenys 

Vardas, pavardė (ir kiti vardai)

1.

Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna

2.

Buka (dar žinomas (-a) kaip Bhuka), Flora

3.

Bvudzijena, Wayne

4.

Bvudzijena, Wayne

5.

Charamba, George

6.

Chidarikire, Faber Edmund

7.

Chigwedere, Aeneas Soko

8.

Chihota, Phineas

9.

Chihuri, Augustine

10.

Chinamasa, Patrick Anthony

▼M20 —————

▼M18

12.

Chinotimba, Joseph

13.

Chipwere, Augustine

14.

Chiwenga, Constantine

15.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

16.

Dinha, Martin

17.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

18.

Gono, Gideon

19.

Gurira, Cephas T.

20.

Gwekwerere, Stephen (alias Steven)

21.

Kachepa, Newton

▼M20 —————

▼M18

23.

Kasukuwere, Saviour

24.

Kazangarare, Jawet

25.

Khumalo, Sibangumuzi

26.

Kunonga, Nolbert (dar žinomas (-a) kaip Nobert)

27.

Kwainona, Martin

28.

Langa, Andrew

29.

Mabunda, Musarashana

30.

Machaya, Jason (dar žinomas (-a) kaip Jaison) Max Kokerai

31.

Made, Joseph Mtakwese

32.

Madzongwe, Edna (dar žinomas (-a) kaip Edina)

33.

Maluleke, Titus

34.

Mangwana, Paul Munyaradzi

35.

Marumahoko, Reuben

36.

Masuku, Angeline

37.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

38.

Mathuthu, Thokozile (alias Sithokozile)

39.

Matibiri, Innocent Tonderai

40.

Matiza, Joel Biggie

41.

Matonga, Brighton (dar žinomas (-a) kaip Bright)

42.

Mhandu, Cairo (dar žinomas (-a) kaip Kairo)

43.

Mhonda, Fidellis

44.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

45.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

46.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

47.

Moyo, Jonathan Nathaniel

48.

Moyo, Sibusio Bussie

49.

Moyo, Simon Khaya

50.

Mpofu, Obert Moses

51.

Muchena, Henry

52.

Muchena, Olivia Nyembesi (dar žinomas (-a) kaip Nyembezi)

53.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

54.

Mudede, Tobaiwa (dar žinomas (-a) kaip Tonneth)

55.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

56.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

57.

Murerwa, Herbert Muchemwa

58.

Musariri, Munyaradzi

59.

Mushohwe, Christopher Chindoti

60.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

61.

Mutezo, Munacho Thomas Alvar

62.

Mutinhiri, Ambros (dar žinomas (-a) kaip Ambrose)

63.

Mzembi, Walter

64.

Mzilikazi, Morgan S.

65.

Nguni, Sylvester Robert

66.

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

67.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

68.

Nyikayaramba, Douglas

69.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

70.

Rugeje, Engelbert Abel

71.

Rungani, Victor Tapiwa Chashe

▼M20 —————

▼M18

73.

Savanhu, Tendai

74.

Sekeramayi, Sydney (dar žinomas (-a) kaip Sidney) Tigere

▼M20 —————

▼M18

76.

Shamu, Webster Kotiwani

▼M20 —————

▼M18

78.

Shiri, Perence (dar žinomas (-a) kaip Bigboy) Samson Chikerema

79.

Shungu, Etherton

80.

Sibanda, Chris

81.

Sibanda, Jabulani

82.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

83.

Sibanda, Phillip Valerio (dar žinomas (-a) kaip Valentine)

84.

Sigauke, David

85.

Sikosana, (dar žinomas (-a) kaip Sikhosana), Absolom

86.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

87.

Tomana, Johannes

88.

Veterai, Edmore

89.

Zimondi, Paradzai Willings

II.    Subjektai 

Pavadinimas

1.

„Cold Comfort Farm Trust Co-operative“

2.

„Comoil (PVT) Ltd“

3.

„Famba Safaris“

4.

„Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd“ (dar žinoma kaip „Jongwe Printing and Publishing Co.“, taip pat žinoma kaip „Jongwe Printing and Publishing Company“)

5.

„M & S Syndicate (PVT) Ltd“

6.

„OSLEG Ltd“ (dar žinoma kaip „Operation Sovereign Legitimacy“)

7.

„Swift Investments (PVT) Ltd“

8.

„Zidco Holdings“ (dar žinoma kaip „Zidco Holdings (PVT) Ltd“)( 1 ) OL L 50, 2004 2 20, p. 66.

( 2 ) OL L 50, 2002 2 21, p. 1. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2003/115/BUSP (OL L 46, 2003 2 20, p. 30).

( 3 ) OL L 50, 2002 2 21, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 743/2003 (OL L 106, 2003 4 29, p. 18).

( 4 ) OL L 46, 2003 2 20, p. 6.

Top