Help Print this page 

Document 02003R0147-20140514

Title and reference
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 147/2003 2003 m. sausio 27 d. dėl tam tikrų ribojančių priemonių Somaliui

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/147/2014-05-14
Multilingual display
Text

2003R0147 — LT — 14.05.2014 — 007.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 147/2003

2003 m. sausio 27 d.

dėl tam tikrų ribojančių priemonių Somaliui

(OL L 024, 29.1.2003, p.2)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 631/2007 2007 m. birželio 7 d.

  L 146

1

8.6.2007

►M2

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1137/2010 2010 m. gruodžio 7 d.

  L 322

2

8.12.2010

►M3

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 642/2012 2012 m. liepos 16 d.

  L 187

8

17.7.2012

►M4

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 941/2012 2012 m. spalio 15 d.

  L 282

1

16.10.2012

►M5

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 431/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 129

12

14.5.2013

►M6

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

►M7

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1153/2013 2013 m. lapkričio 15 d.

  L 306

1

16.11.2013

►M8

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 478/2014 2014 m. gegužės 12 d.

  L 138

1

13.5.2014
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 147/2003

2003 m. sausio 27 d.

dėl tam tikrų ribojančių priemonių SomaliuiEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos bendrąją poziciją 2002/960/BUSP dėl Somaliui taikomų ribojančių priemonių ( 1 ),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1992 m. sausio 23 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją 733 (1992), įvedančią bendrąjį ir visišką embargą visiems ginklų ir karinės įrangos tiekimams į Somalį (toliau – ginklų embargas).

(2)

2001 m. birželio 19 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją 1356 (2001), leidžiančią taikyti tam tikras ginklų embargo išimtis.

(3)

2002 m. liepos 22 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją 1425(2002), išplečiančią ginklų embargą, uždraudžiant tiesiogiai arba netiesiogiai tiekti Somaliui su karine veikla susijusias technines žinias, finansinę ir kitokią paramą, ir mokymus.

(4)

Kai kurios iš šių priemonių priklauso Sutarties taikymo sričiai, ir todėl, ypač siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, būtina priimti Bendrijos teisės aktus, kad būtų galima įgyvendinti atitinkamus Saugumo tarybos sprendimus tiek, kiek jie yra susiję su Bendrijos teritorija. Šiame reglamente Bendrijos teritorija apima valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijas, laikantis minėtoje Sutartyje nustatytų sąlygų.

(5)

Komisija ir valstybės narės turėtų pranešti vienos kitoms apie pagal šį reglamentą priimtas priemones ir kitą jų turimą su šiuo reglamentu susijusią svarbią informaciją, ir bendradarbiauti su Rezoliucijos 733 (1992) 11 punktu įsteigtu Komitetu, ypač pateikiant jam informaciją.

(6)

Už šio reglamento nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos sankcijos, ir todėl valstybės narės turėtų nustatyti atitinkamas sankcijas. Be to, pageidautina, kad sankcijos už šio reglamento nuostatų nesilaikymą būtų taikomos šio reglamento įsigaliojimo dieną ir kad valstybės narės iškeltų bylas nuostatų nesilaikantiems jų jurisdikcijai priklausantiems asmenims, subjektams ir įstaigoms,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Nepažeidžiant valstybių narių galių vykdant jų valstybinės valdžios funkciją, draudžiama:

 teikti su karine veikla susijusį finansavimą arba finansinę paramą, įskaitant visų pirma subsidijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, skirtą tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti ginklus ir susijusį materialą kokiam nors asmeniui, subjektui arba įstaigai Somalyje,

 tiesiogiai arba netiesiogiai suteikti, parduoti, tiekti arba perduoti kokiam nors asmeniui, subjektui arba įstaigai Somalyje su karine veikla susijusias technines žinias, paramą arba mokymus, įskaitant visų pirma mokymus ir paramą, susijusią su visų rūšių ginklų ir susijusio materialo gamyba, priežiūra ir naudojimu.

2 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veiklose, kurių tiesioginis arba netiesioginis tikslas arba poveikis yra skatinti 1 straipsnyje nurodytas operacijas.

▼M7

2a straipsnis

Valstybės narės, kurioje paslaugų teikėjas yra įsisteigęs, kompetentinga institucija, nurodyta I priede pateikiamose tinklavietėse, nukrypdama nuo 1 straipsnio, gali suteikti leidimą tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuožiūra, yra tinkamos:

a) teikti su karine veikla susijusį finansavimą, finansinę pagalbą, technines konsultacijas, pagalbą ar mokymą, jei ji nustatė, kad toks finansavimas, konsultacijos, pagalba ar mokymas skirti tik Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliucijos 2111 (2013) 10b punkte numatytai Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM) remti arba jai naudotis, arba išimtinai valstybėms ar tarptautinėms, regioninėms arba subregioninėms organizacijoms, vykdančioms priemones pagal JT ST rezoliucijos 2111 (2013) 10e punktą, naudotis;

b) teikti su karine veikla susijusį finansavimą, finansinę pagalbą, technines konsultacijas, pagalbą ar mokymą, jei ji nustatė, kad toks finansavimas, konsultacijos, pagalba ar mokymas skirti tik pagal 2012 m. sausio 5 d. Afrikos Sąjungos strateginę koncepciją (arba vėlesnes Afrikos Sąjungos strategines koncepcijas) veiklą vykdantiems AMISOM strateginiams partneriams remti arba jiems naudotis, bendradarbiaujant ir derinant veiksmus su AMISOM, kaip nurodyta JT ST rezoliucijos 2111 (2013) 10c punkte;

c) teikti su karine veikla susijusį finansavimą, finansinę pagalbą, technines konsultacijas, pagalbą ar mokymą, jei ji nustatė, kad toks finansavimas, konsultacijos, pagalba ar mokymas skirti tik Jungtinių Tautų darbuotojams (įskaitant Jungtinių Tautų pagalbos misiją Somalyje, kaip numatyta JT ST rezoliucijos 2111 (2013) 10a punkte) remti arba jiems naudotis;

d) teikti su karine veikla susijusias technines konsultacijas, pagalbą ar mokymą, jei įvykdytos šios sąlygos:

i) atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad tokios konsultacijos, pagalba ar mokymas skirti tik padėti plėtoti saugumo sektoriaus institucijas; ir

ii) atitinkama valstybė narė pranešė JT ST rezoliucijos 751 (1992) 11 punktu įsteigtam komitetui, jog buvo nustatyta, kad tokios konsultacijos, pagalba ar mokymas skirti tik padėti plėtoti saugumo sektoriaus institucijas, ir pranešė apie jos kompetentingos institucijos ketinimą suteikti leidimą, o šis komitetas nepareiškė prieštaravimo dėl tokių veiksmų per penkias darbo dienas po pranešimo pateikimo;

▼M8

e) teikti su karine veikla susijusį finansavimą, finansinę pagalbą, technines konsultacijas, pagalbą ar mokymą, išskyrus atvejus, kai tai susiję su III priede išvardytais objektais, jei įvykdytos šios sąlygos:

i) atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad toks finansavimas, finansinė pagalba, techninės konsultacijos, pagalba ar mokymas skirti tik Somalio federalinės Vyriausybės saugumo pajėgoms kurti ir Somalio gyventojų saugumui užtikrinti; ir

ii) likus bent penkioms dienoms iki bet kokių konsultacijų, pagalbos ar mokymo, skirtų tik Somalio federalinės Vyriausybės saugumo pajėgoms kurti ir Somalio gyventojų saugumui užtikrinti, teikimo Somalio federalinė Vyriausybė arba finansavimą, finansinę pagalbą, technines konsultacijas, pagalbą ar mokymą teikianti valstybė narė apie tai pranešė JT ST rezoliucijos 751 (1992) 11 punktu įsteigtam komitetui pagal JT ST rezoliucijos 2142 (2014) 3 ir 4 punktus.

▼M7

f) teikti su karine veikla susijusį finansavimą, finansinę pagalbą, technines konsultacijas, pagalbą ar mokymą, jei ji nustatė, kad toks finansavimas, konsultacijos, pagalba ar mokymas skirti tik Europos Sąjungos mokymo misijai Somalyje (UNSOM) remti arba jai naudotis.

▼B

3 straipsnis

▼M4

1.  1 straipsnis netaikomas:

a) finansavimo ir finansinės paramos, skirtos vien tik humanitariniams arba apsaugos tikslams naudotinai žudyti nepritaikytai karinei įrangai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti, arba priemonių, skirtų pagal Taikos ir sutaikinimo procesą vykdomoms Sąjungos arba valstybių narių institucijų stiprinimo programoms, taip pat ir saugumo srityje, teikimui;

b) techninių žinių, paramos arba mokymų, susijusių su tokia žudyti nepritaikyta karine įranga, teikimui;

▼M5 —————

▼M4

jei tokią veiklą iš anksto patvirtina Komitetas, įsteigtas remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 751 (1992) 11 punktu.

▼B

2.  1 straipsnis taip pat netaikomas apsauginiams rūbams, taip pat ir neperšaunamoms liemenėms ir kariniams šalmams, kuriuos laikinai į Somalį eksportuoja Jungtinių Tautų darbuotojai, žiniasklaidos atstovai, humanitariniai bei plėtros darbuotojai ir susijęs personalas tik jų asmeniniam naudojimui.

3.  2 straipsnis netaikomas, jei dalyvaujama veiklose, kurių tikslas arba poveikis yra skatinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 751 (1992) 11 punktu sudaryto Komiteto patvirtintas veiklas.

▼M2

3a straipsnis

1.  Siekiant užtikrinti griežtą 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimo 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui ( 2 ) 1 ir 3 straipsnių įgyvendinimą, taikomas reikalavimas pateikti informaciją apie visas iš Somalio į Sąjungos muitų teritoriją arba iš Sąjungos muitų teritorijos į Somalį gabenamas prekes atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms prieš atgabenimą arba išgabenimą.

2.  Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas įpareigojimas pateikti informaciją prieš atgabenimą ar išgabenimą, visų pirma dėl tą informaciją teikiančio asmens, terminų, kurių reikia laikytis, ir reikalaujamų duomenų, yra tokios, kaip išdėstyta 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą ( 3 ), ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 įgyvendinimo nuostatas ( 4 ), atitinkamose nuostatose dėl bendrųjų prekių įvežimo ir išvežimo deklaracijų ir muitinės deklaracijų.

3.  Be to, 2 dalyje nurodytą informaciją pateikiantis asmuo nurodo, ar prekėms taikomas Europos Sąjungos bendrasis karinės įrangos sąrašas ( 5 ) ir, jeigu jų eksportui taikoma išimtis, nurodo konkrečius suteiktos eksporto licencijos duomenis.

4.  Iki 2010 m. gruodžio 31 d. bendrosios prekių įvežimo ir išvežimo deklaracijos ir šiame straipsnyje nurodyti reikalaujami papildomi duomenys gali būti pateikti raštu naudojant verslo, uostų arba transporto dokumentus, jeigu juose yra pateikiami reikalingi konkretūs duomenys.

5.  Nuo 2011 m. sausio 1 d. 3 dalyje nurodyti papildomi reikalaujami duomenys pateikiami atitinkamai raštu arba naudojant muitinės deklaraciją.

▼M3

3b straipsnis

1.  Draudžiama:

a) į Sąjungą importuoti medžio anglis, jeigu

i) jų kilmės šalis – Somalis arba

ii) jos eksportuotos iš Somalio;

b) pirkti anglis, kurios yra Somalio teritorijoje arba kurių kilmės šalis – Somalis;

c) gabenti anglis, jei jų kilmės šalis – Somalis arba jei jos iš Somalio eksportuojamos į kitą šalį;

d) teikti tiesioginę arba netiesioginę finansavimo ar finansinę pagalbą, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusias su a, b ir c punktuose nurodytu medžio anglies importu į Somalį, eksportu iš Somalio ar pirkimu iš Somalio; ir

e) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria tiesioginiai arba netiesiogiai siekiama nesilaikyti arba dėl kurios nesilaikoma a, b, c ir d punktuose nurodytų draudimų.

2.  Šiame straipsnyje „medžio anglis“ – II priede išvardyti produktai.

3.  1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas medžio angliai, kuri iš Somalio eksportuota, Somalyje pirkta arba iš jo išgabenta iki 2012 m. vasario 22 d.

▼B

4 straipsnis

Nepažeisdama valstybių narių teisių ir įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų chartiją, siekdama veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą, Komisija palaiko visus būtinus ryšius su 3 straipsnio 1 dalyje minėtu Saugumo Tarybos komitetu.

5 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos praneša vienos kitoms apie pagal šį reglamentą priimtas priemones ir pateikia jų turimą su šiuo reglamentu susijusią svarbią informaciją, ypač informaciją dėl pažeidimų ir taikymo problemų ir nacionalinių teismų paskelbtų sprendimų.

6 straipsnis

Šis reglamentas taikomas nepaisant teisių arba įsipareigojimų, nustatytų prieš šio reglamento įsigaliojimą pasirašytais tarptautiniais susitarimais, įsigaliojusiomis sutartimis, arba suteiktomis licenzijomis ar leidimais.

▼M1

6a straipsnis

Komisija iš dalies keičia ►M3  I priedą ◄ remdamasi valstybių narių pateikta informacija.

▼B

7 straipsnis

1.  Kiekviena valstybė narė nustato sankcijas, kurios taikomos pažeidus šio reglamento nuostatas. Tokios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Tol, kol bus priimti tam tikslui reikalingi teisės aktai, už šio reglamento nuostatų nesilaikymą taikomos sankcijos, jei tinka, yra tos, kurias valstybės narės nustato, kad įgyvendintų 2002 m. liepos 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1318/2002 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Liberijai ( 6 ) 7 straipsnį.

2.  Kiekviena valstybė narė turi iškelti bylą jos jurisdikcijai priklausančiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai, jei toks asmuo, subjektas arba įstaiga nesilaiko kurių nors šiame reglamente nustatytų draudimų.

▼M1

7a straipsnis

1.  Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas institucijas ir jas nurodo arba pateikia nuorodas į jas ►M3  I priede ◄ išdėstytose tinklavietėse.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos apie savo kompetentingas institucijas praneša Komisijai ir ją informuoja apie bet kokius tolesnius pakeitimus.

▼B

8 straipsnis

Šis reglamentas taikomas

 Bendrijos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę,

 valstybės narės jurisdikcijai priklausančiame lėktuve arba laive,

 valstybės narės piliečiui, nepriklausomai nuo jo buvimo vietos, ir

 visiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, įsteigtiems arba sudarytiems pagal valstybės narės teisę.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M3
I PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas ir adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M6

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M3

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M3
II PRIEDASProduktai, kuriuos apima žodžio „medžio anglis“ reikšmė

SS kodas

Aprašas

4402

Medžio anglys (įskaitant kevalų arba riešutų anglis), aglomeruotos arba neaglomeruotos

▼M5
III PRIEDAS

2a straipsnio e punkte nurodytų objektų sąrašas

1. Raketos „žemė-oras“, įskaitant nešiojamąsias priešlėktuvines ginklų sistemas.

2. Didesnio kaip 12,7 mm kalibro pabūklai, haubicos, patrankos ir specialiai jiems sukurti šaudmenys bei komponentai. (Tai neapima nuo peties šaudomų prieštankinių raketų paleidiklių, pvz., reaktyvinių granatsvaidžių, lengvųjų prieštankinių ginklų, šautuvinių granatsvaidžių, granatsvaidžių.)

3. Didesnio kaip 82 mm kalibro minosvaidžiai.

4. Prieštankiniai valdomieji ginklai, įskaitant prieštankines valdomąsias raketas, ir specialiai jiems sukurti šaudmenys bei komponentai.

5. Kariniams tikslams numatyti sprogstamieji užtaisai ir įtaisai, kuriuose yra energetinių medžiagų; minos ir susijusios medžiagos.

6. Ginklų optiniai taikikliai su naktinio matymo galimybe.( 1 ) OL L 334, 2002 12 11, p. 1.

( 2 ) OL L 105, 2010 4 27, p. 17.

( 3 ) OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

( 4 ) OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

( 5 ) OL C 69, 2010 3 18, p. 19.

( 6 ) OL L 194, 2002 7 23, p. 1.

Top