Help Print this page 

Document 32005E0888

Title and reference
2005 m. gruodžio 12 d. Tarybos bendroji pozicija 2005/888/BUSP, dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims, įtariamiems dalyvavus Libano buvusio Ministro Pirmininko Rafik Hariri nužudyme
  • In force
OJ L 327, 14.12.2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 191–192 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 141 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 141 - 143
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 54 - 55

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2005/888/oj
Multilingual display
Text

14.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/26


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2005/888/BUSP

2005 m. gruodžio 12 d.

dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims, įtariamiems dalyvavus Libano buvusio Ministro Pirmininko Rafik Hariri nužudyme

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2005 m. spalio 31 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1636 (2005) (toliau – „JTSTR 1636 (2005)“), patvirtindama JT tarptautinės tyrimo komisijos (Tyrimo komisija), kuriai pirmininkavo Detlev Mehlis, pranešimą apie 2005 m. vasario 14 d. įvykusį teroristinį išpuolį Beirute, Libane, kurio metu buvo nužudyti 23 asmenys, įskaitant buvusį Libano Ministrą Pirmininką Rafik Hariri, bei sužeista dešimtys asmenų.

(2)

JTSTR 1636 (2005) nustatomos priemonės, užkertančios kelią asmenų, kuriuos Saugumo Tarybos Komitetas, įkurtas pagal JTSTR 1636 (2005) 3 dalies b punktą (Komitetas), užregistravo įtariamais dalyvavusiais teroristinio išpuolio planavime, finansavime, organizavime ar vykdyme, atvykimui į valstybių narių teritoriją arba vykimui per ją tranzitu, ir įšaldančios tų asmenų lėšas bei ekonominius išteklius.

(3)

2005 m. lapkričio 7 d. Taryba priėmė išvadas dėl Sirijos ir Libano. Taryba apgailestauja, kad yra aiškių požymių, jog Sirija nevisapusiškai bendradarbiavo su tyrimo grupe, ir paragino Siriją besąlygiškai bendradarbiauti su tyrėjais.

(4)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti būtini Bendrijos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užkirsti kelią šios bendrosios pozicijos priede išvardytų fizinių asmenų atvykimui į jų teritoriją arba vykimui per ją tranzitu.

2.   1 dalis neįpareigoja valstybės narės neleisti jos pačios piliečiams atvykti į jos teritoriją.

3.   1 dalis netaikoma, jei Komitetas iš anksto ir kiekvienu konkrečiu atveju nusprendžia, kad tokia kelionė yra pateisinama humanitarine būtinybe, įskaitant religines pareigas, arba tuo atveju, jei Komitetas padaro išvadą, kad išimtis padėtų pasiekti JTSTR 1636 (2005) tikslus.

4.   Tais atvejais, kai valstybė narė pagal 3 dalies nuostatas ir laikydamasi Komiteto išvadų leidžia priede išvardytiems asmenims atvykti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis išduotas, ir tik su juo susijusiems asmenims.

2 straipsnis

1.   Įšaldomos visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, priklausantys priede išvardytiems asmenims, tų asmenų valdomi, turimi ar kontroliuojami, arba turimi priede išvardytų subjektų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šiems asmenims arba jų vardu veikiantiems ar jų vadovaujamiems asmenims, ar yra šių asmenų kontroliuojami.

2.   Priede išvardytiems asmenims ir subjektams ar kam nors jų naudai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai perduodamos jokios lėšos ar ekonominiai ištekliai.

3.   Jei patvirtina Komitetas, išimtys gali būti suteiktos lėšoms ir ekonominiams ištekliams, kurie:

a)

reikalingi pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai apmokėti pagrįstus profesinius mokesčius ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu;

c)

skirti tik sumokėti komisinius arba aptarnavimo mokesčius už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą.

4.   2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms palūkanoms ar kitoms pajamoms už šias sąskaitas, jei minėtoms palūkanoms ir kitoms pajamoms tebetaikoma 1 dalis.

3 straipsnis

1.   Laikydamosi taikytinų teisės aktų valstybės narės užtikrina, kad, jei priede nurodytas asmuo sutinkamas jų teritorijoje, jis turi prisistatyti Tyrimo komisijai pokalbiui, jei pastaroji to paprašo.

2.   Laikydamosi taikytinų teisės aktų valstybės narės visapusiškai bendradarbiauja atliekant visus tarptautinius tyrimus dėl priede išvardytų asmenų ar subjektų lėšų, ekonominių išteklių ar finansinių sandorių, įskaitant keitimąsi finansine informacija.

4 straipsnis

Taryba, remdamasi Komiteto išvadomis, sudaro priede pateiktų atitinkamų asmenų ir susijusių subjektų bei asmenų sąrašą bei atlieka visus jo pakeitimus.

5 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

6 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. STRAW


PRIEDAS

1, 2 ir 3 straipsniuose nurodytų fizinių asmenų ir subjektų sąrašas

(Priedas bus sudarytas po to, kai Komitetas, įkurtas pagal JTSTR 1636(2005) 3 dalies b punktą, užregistruos asmenis ir subjektus)


Top