Help Print this page 

Document 32006E0625

Title and reference
2006 m. rugsėjo 15 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/625/BUSP dėl draudimo parduoti ar tiekti ginklus ir susijusius reikmenis bei teikti susijusias paslaugas subjektams ar asmenims Libane pagal JTST rezoliuciją Nr. 1701 (2006)
  • In force
OJ L 253, 16.9.2006, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 331–332 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 224 - 225
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 224 - 225
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 207 - 208

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2006/625/oj
Multilingual display
Text

16.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 253/36


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2006/625/BUSP

2006 m. rugsėjo 15 d.

dėl draudimo parduoti ar tiekti ginklus ir susijusius reikmenis bei teikti susijusias paslaugas subjektams ar asmenims Libane pagal JTST rezoliuciją Nr. 1701 (2006)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2006 m. rugpjūčio 7 d. Libano Vyriausybė nusprendė dislokuoti Libano ginkluotąsias pajėgas Pietų Libane ir prireikus prašyti papildomų pajėgų pagalbos Jungtinių Tautų laikinosioms pajėgoms Libane (UNIFIL), siekiant padėti Libano ginkluotosioms pajėgoms patekti į regioną, ir pakartojo savo ketinimą sustiprinti Libano ginkluotąsias pajėgas reikmenimis, kurie yra reikalingi jų pareigoms atlikti.

(2)

2006 m. rugpjūčio 11 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją Nr. 1701 (2006) (toliau – JTST rezoliucija Nr. 1701 (2006), kurioje palankiai įvertino Libano Vyriausybės sprendimą dislokuoti ginkluotąsias pajėgas Pietų Libane ir Libano Vyriausybės įsipareigojimą išplėsti savo valdžią visoje šalies teritorijoje pasitelkiant savo teisėtas ginkluotąsias pajėgas. Siekiant Libano Vyriausybei sudaryti sąlygas visapusiškai naudotis suverenitetu visoje Libano teritorijoje, kad be Libano Vyriausybės sutikimo nebūtų naudojami ginklai ir nebūtų kitos valdžios nei Libano Vyriausybė, JTST rezoliucijoje Nr. 1701 (2006), inter alia, draudžiama parduoti ar tiekti visų rūšių ginklus ir susijusius reikmenis bei organizuoti techninį mokymą ar teikti pagalbą, susijusią su ginklų ir susijusių reikmenų tiekimu, gamyba, priežiūra ar naudojimu, bet kokiam subjektui ar asmeniui Libane, nebent gaunamas Libano Vyriausybės leidimas arba to prašo UNIFIL savo misijai vykdyti.

(3)

Draudimas tiekti pagalbą, susijusią su ginklų ir susijusių reikmenų pardavimu ar tiekimu, taip pat turėtų būti taikomas finansavimui bei finansinei pagalbai.

(4)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti yra reikalingi Bendrijos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis jų jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais draudžiama bet kokiam subjektui ar asmeniui Libane tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei minėtų objektų atsargines dalis, neatsižvelgiant į tai, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

2.   Draudžiama:

a)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su karine veikla ir su visų rūšių ginklų ir su jais susijusių reikmenų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei šių objektų atsargines dalis, tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, bet kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Libane arba naudoti šioje valstybėje;

b)

teikti finansavimą ar finansinę pagalbą, susijusią su karine veikla, įskaitant pirmiausia negrąžinamas paskolas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti ginklus ir susijusius reikmenis arba teikti susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas bei kitas paslaugas bet kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Libane arba naudoti šioje valstybėje;

c)

sąmoningai ar apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama apeiti arba dėl kurios apeinami a ar b punkte nurodyti draudimai.

2 straipsnis

1.   1 straipsnis netaikomas ginklų ir susijusių reikmenų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba techninės pagalbos, finansavimo ir finansinės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų bei kitų su ginklais ir susijusiais reikmenimis susijusių paslaugų teikimui, jei

a)

prekės tiekiamos ar paslaugos teikiamos tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokiai milicijai, kurią JT Saugumo Taryba paragino nusiginkluoti savo rezoliucijose Nr. 1559 (2004) ir Nr. 1680 (2006) ir

b)

Libano Vyriausybė arba UNIFIL davė leidimą sandoriui arba

c)

prekės ar paslaugos yra skirtos naudoti UNIFIL jų misijai vykdyti arba Libano ginkluotosioms pajėgoms.

2.   1 dalyje nurodytam ginklų ir su jais susijusių reikmenų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba techninės pagalbos, finansavimo ir finansinės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų teikimui reikia valstybių narių kompetentingų institucijų išduoto leidimo.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

4 straipsnis

Atsižvelgiant į Saugumo Tarybos sprendimus, ši bendroji pozicija peržiūrima ne vėliau kaip po 12 mėnesių nuo jos priėmimo, o vėliau – kas 12 mėnesių.

5 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugsėjo 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. TUOMIOJA


Top