Help Print this page 

Document 31994R1264

Title and reference
1994 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1264/94 draudžiantis tenkinti Haičio valdžios institucijų reikalavimus dėl sutarčių ir sandorių, kurių įvykdymui turėjo įtakos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijomis 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) ir 875 (1993) arba pagal jas įvestos priemonės
  • In force
OJ L 139, 2.6.1994, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 032 P. 40 - 42
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 032 P. 40 - 42
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 009 P. 265 - 267
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 009 P. 265 - 267
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 036 P. 77 - 79

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1264/oj
Multilingual display
Text

31994R1264Oficialusis leidinys L 139 , 02/06/1994 p. 0004 - 0006
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 11 tomas 32 p. 0040
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 11 tomas 32 p. 0040


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1264/94

1994 m. gegužės 30 d.

draudžiantis tenkinti Haičio valdžios institucijų reikalavimus dėl sutarčių ir sandorių, kurių įvykdymui turėjo įtakos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijomis 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) ir 875 (1993) arba pagal jas įvestos priemonės

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 73g ir 228a straipsnius,

atsižvelgdama į 1994 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimą 94/315/BUSP dėl bendrosios pozicijos, nustatytos remiantis Europos Sąjungos sutarties J.2 straipsniu, dėl ekonominių santykių su Haičiu apribojimo [1],

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi, remdamasi 1993 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1608/93, įvedančiu embargą tam tikros rūšies Europos ekonominės bendrijos ir Haičio prekybai [2], 1993 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3028/93, panaikinančiu embargo tam tikros rūšies Europos ekonominės bendrijos ir Haičio prekybai sustabdymą ir iš dalies pakeičiančiu embargą įvedantį Reglamentą (EEB) Nr. 1608/93 [3], ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1263/94, nutraukiančiu tam tikrus finansinius ir ekonominius ryšius su Haičiu [4];

kadangi priėmus šias priemones, Bendrijos ir trečiųjų šalių ekonominės veiklos vykdytojams kyla pavojus, kad Haičio valdžios institucijos pareikš reikalavimus dėl sutarčių ar sandorių, kurių vykdymui poveikį turėjo Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) ir 875 (1993);

kadangi Rezoliucijos 917 (1994) 11 pastraipa visas valstybes įpareigoja užkirsti kelią minėtų Haičio valdžios institucijų reikalavimų patenkinimui;

kadangi dėl to ekonominės veiklos vykdytojus būtina ilgam apsaugoti nuo šių reikalavimų ir neleisti, kad Haičio valdžios institucijos gautų kompensaciją už neigiamus embargo padarinius;

kadangi Bendrija mano, jog sprendžiant, ar prieš Haičio valdžios institucijas taikomas priemones reikia sumažinti, ar panaikinti, pirmiausia būtina atsižvelgti į kiekvieną atvejį, kai šios institucijos nesilaiko Rezoliucijos 917 (1994) 11 pastraipos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente:

1. "sutartis arba sandoris" – tai nepriklausomai nuo taikytinos teisės sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; šiuo tikslu "sutartis" apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą skolinį įsipareigojimą, finansinę garantiją ir nuostolių atlyginimą arba kreditą ir visas su sandoriu arba pagal jį susijusias nuostatas;

2. "reikalavimas" – tai kiekvienas teisiniais procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas prieš šio reglamento įsigaliojimo dieną arba po jos pagal sutartį ar sandorį arba susijęs su jais, kuris apima pirmiausia:

a) reikalavimą vykdyti bet kokį sutartimi ar sandoriu numatytą įsipareigojimą arba su jais susijusį įsipareigojimą;

b) reikalavimą pratęsti arba apmokėti bet kurios formos skolinį įsipareigojimą, finansinę garantiją ar atlyginti nuostolius;

c) su sutartimi ar sandoriu susijusį kompensacijos reikalavimą;

d) priešpriešinį reikalavimą;

e) reikalavimą pripažinti arba vykdyti bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą, įskaitant reikalavimą pripažinti arba vykdyti pagal exequatur procedūrą priimtą sprendimą;

3. "priemonės, dėl kurių nuspręsta pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 917 (1994) ir susijusias rezoliucijas" – tai Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos priemonės arba priemonės, kurias įvedė Europos Bendrijos arba bet kuri valstybė, šalis ar tarptautinė organizacija, kaip numatyta ar reikalaujama pagal atitinkamus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus, arba susijusios su tų sprendimų įgyvendinimu, arba visi Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos leidžiami veiksmai dėl tam tikrų finansinių ir ekonominių santykių su Haičiu nutraukimo;

4. "asmuo arba organas Haityje" – tai:

a) Haičio valdžios institucijos;

b) bet kuris Haičio pilietis;

c) bet kuris organas, kurio registruota buveinė ar būstinė yra Haityje;

d) bet kuris organas, kurį tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja vienas ar daugiau pirmiau minėtų asmenų ar organų;

e) bet kuris asmuo, reikalaujantis per kitą a, b, c arba d punktuose nurodytą asmenį ar organą arba jų naudai.

Nepažeidžiant 2 straipsnio, laikoma, kad sutarties ar sandorio vykdymui turėjo poveikį priemonės, dėl kurių nuspręsta pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 917 (1994) ir susijusias rezoliucijas, jei reikalavimas ar jo turinys yra tiesioginis ar netiesioginis tų priemonių rezultatas.

2 straipsnis

1. Draudžiama tenkinti arba imtis kokių nors veiksmų, kad būtų patenkintas reikalavimas, kurį pateikia:

a) asmuo ar organas Haityje arba asmuo ar organas, veikiantys per asmenį ar organą Haityje;

b) bet kuris asmuo ar organas, tiesiogiai arba netiesiogiai veikiantys vieno ar kelių asmenų arba organų Haityje vardu arba jų naudai;

c) bet kuris asmuo ar organas, pasinaudojantys vieno ar daugiau asmenų arba organų Haityje teisių perdavimu arba teisėmis, arba kaip nors kitaip pateikiantis reikalavimą per juos arba jų vardu;

d) bet kuris kitas asmuo ar organas, nurodytas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 917 (1994) 11 pastraipoje;

e) bet kuris asmuo ar organas, keliantis reikalavimą dėl skolinio įsipareigojimo apmokėjimo, finansinės garantijos arba nuostolių atlyginimo vienam arba daugiau pirmiau minėtų asmenų ar organų arba susijusį su jais,

pagal sutartį ar sandorį arba susijusį su jais, kurių vykdymas buvo tiesiogiai arba netiesiogiai, pilnai ar iš dalies paveiktas priemonių, dėl kurių nuspręsta pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 917 (1994) ir susijusias rezoliucijas.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas draudimas taikomas Bendrijoje ir visiems valstybės narės piliečiams bei organams, sudarytiems arba įsteigtiems pagal valstybės narės teisės aktus.

3 straipsnis

Nepažeidžiant priemonių, dėl kurių nuspręsta pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 917 (1994) ir susijusias rezoliucijas, 2 straipsnis netaikomas:

a) su sutartimis ar sandoriais susijusiems reikalavimams, išskyrus visus reikalavimus dėl skolinių įsipareigojimų, finansinių garantijų ar nuostolių atlyginimo, dėl kurių 2 straipsnyje nurodyti asmenys ar organai šalyje narėje įrodo teismui, kad šalys reikalavimą priėmė prieš patvirtinant priemones, dėl kurių nuspręsta pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 917 (1994) ir susijusias rezoliucijas, ir tos priemonės neturėjo poveikio reikalavimui ar jo turiniui;

b) reikalavimams pagal draudimo sutartis mokėti dėl įvykio, įvykusio iki 2 straipsnyje nurodytų priemonių patvirtinimo, arba pagal draudimo sutartis, jei toks draudimas yra privalomas pagal valstybės narės teisės aktus;

c) reikalavimams mokėti sumas, įmokėtas į sąskaitas, mokėjimas iš kurių buvo užblokuotas pagal 2 straipsnyje nurodytas priemones, jei toks mokėjimas nėra susijęs su pagal skolinius įsipareigojimus sumokėtomis sumomis pagal minėtame straipsnyje nurodytas sutartis;

d) reikalavimams, susijusiems su darbo sutartimis, kurioms taikomi bet kurios valstybės narės teisės aktai;

e) reikalavimams sumokėti už prekes, kurios, kaip 2 straipsnyje nurodyti asmenys ar organai įrodo teismui valstybėje narėje, buvo išvežtos iki patvirtinant priemones, dėl kurių nuspręsta pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 917 (1994) ir susijusias rezoliucijas, ir tos priemonės neturėjo poveikio reikalavimui ar jo turiniui;

f) reikalavimams sumokėti sumas, kurios, kaip 2 straipsnyje nurodyti asmenys ar organai įrodo teismui valstybėje narėje, priklauso sumokėti pagal paskolą, suteiktą iki patvirtinant priemones, dėl kurių nuspręsta pagal Jungtinių Tautų Sau- gumo Tarybos rezoliuciją Nr. 917 (1994) ir susijusias rezoliucijas, ir tos priemonės neturėjo poveikio reikalavimui ar jo turiniui,

jei į reikalavimą nėra įtraukta jokia palūkanų, mokesčių ar kitokia suma, kuria siekiama kompensuoti tai, kad dėl tokių priemonių nebuvo laikomasi atitinkamos sutarties ar sandorio sąlygų.

4 straipsnis

Atliekant bet kokius procesinius veiksmus dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 2 straipsnis nedraudžia tenkinti reikalavimo, tenka asmeniui, siekiančiam, kad būtų įvykdytas tas reikalavimas.

5 straipsnis

Kiekviena valstybė narė nustato sankcijas, kurios turi būti taikomos pažeidus šio reglamento nuostatas.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1994 m. gegužės 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Moraitis

[1] OL L 139, 1994 6 2, p. 10.

[2] OL L 155, 1993 6 26, p. 2.

[3] OL L 270, 1993 10 30, p. 73.

[4] OL L 139, 1994 6 2, p. 1.

--------------------------------------------------

Top