Help Print this page 

Document 02011R0270-20130701

Title and reference
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 270/2011 2011 m. kovo 21 d. dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, atsižvelgiant į padėtį Egipte

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/270/2013-07-01
Multilingual display
Text

2011R0270 — LT — 01.07.2013 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 270/2011

2011 m. kovo 21 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, atsižvelgiant į padėtį Egipte

(OL L 076, 22.3.2011, p.4)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1099/2012 2012 m. lapkričio 26 d.

  L 327

14

27.11.2012

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013




▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 270/2011

2011 m. kovo 21 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, atsižvelgiant į padėtį Egipte



EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimą 2011/172/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, atsižvelgiant į padėtį Egipte ( 1 ),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sprendime 2011/172/BUSP numatyta įšaldyti tam tikrų asmenų, kurie, kaip nustatyta, atsakingi už Egipto valstybės lėšų pasisavinimą, ir su jais susijusių fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kurie taip elgdamiesi neleidžia Egipto žmonėms pasinaudoti jų ekonomikos ir visuomenės tvaraus vystymosi teikiama nauda bei kenkia demokratijos vystymuisi jų šalyje, lėšas ir ekonominius išteklius. Šie fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos išvardyti Sprendimo 2011/172/BUSP priede.

(2)

Šios priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl siekiant užtikrinti, kad ūkinės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, joms įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu.

(3)

Šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, pirmiausia – teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą bei teisės į asmens duomenų apsaugą. Šis reglamentas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į tas teises.

(4)

Atsižvelgdama į politinės ir saugumo padėties Egipte sunkumą ir siekdama užtikrinti suderinamumą su Sprendimo 2011/172/BUSP priedo dalinio keitimo ir peržiūros procesu, Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimu iš dalies pakeisti šio reglamento I priede pateiktą sąrašą.

(5)

Pagal šio reglamento I priede pateikto sąrašo pakeitimų darymo tvarką turėtų būti numatyta galimybė atitinkamiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms pateikti jų įtraukimo į sąrašus priežastis, kad jie galėtų pateikti pastabas. Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą dėl I priedo atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai apie tai informuoti atitinkamą asmenį, subjektą arba organizaciją.

(6)

Įgyvendinant šį reglamentą ir siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turi būti įšaldyti, vardus, pavardes, pavadinimus ir kitus su jais susijusius duomenis būtina skelbti viešai. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ( 2 ) ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ( 3 ).

(7)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:



1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

lėšos –

finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant, bet neapsiribojant:

i) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii) indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų likučius, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii) viešai arba privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių pažymėjimus, obligacijas, vekselius, varantus, neužtikrintas obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugį;

v) paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas;

vii) lėšų arba kitų finansinių išteklių nuosavybės teisės patvirtinimo dokumentus;

b)

lėšų įšaldymas – bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

c)

ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

d)

ekonominių išteklių įšaldymas – išteklių naudojimo lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant (bet neapsiribojant) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą, draudimas;

e)

Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

1.  Įšaldomos visos I priede išvardytiems asmenims, kurie, kaip nustatyta pagal Sprendimo 2011/172/BUSP 1 straipsnio 1 dalį, yra atsakingi už Egipto valstybės lėšų pasisavinimą, ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.  I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.  Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai apeiti 1 ir 2 dalyse nurodytas priemones arba dėl kurios šios priemonės apeinamos.

3 straipsnis

1.  I priede pateikiamos sąrašuose nurodytų atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų įtraukimo į sąrašus priežastys.

2.  Be to, jei turima, I priede pateikiama informacija, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų tapatybei nustatyti. Apie fizinius asmenis pateikiamą informaciją gali sudaryti vardas, pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Apie juridinius asmenis, subjektus ir organizacijas pateikiamą informaciją gali sudaryti pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

4 straipsnis

1.  Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse, gali leisti nutraukti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini I priede išvardytų fizinių asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba būsto paskolą, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už viešąsias komunalines paslaugas;

b) skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c) skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdienį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; arba

d) būtini ypatingoms išlaidoms padengti, jei atitinkama valstybė narė visoms kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė apie priežastis, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas.

2.  Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

▼M1

5 straipsnis

1.  Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos kompetentingos valstybių narių institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a) dėl lėšų ar ekonominių išteklių yra arbitražo sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 2 straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į I priedą, arba iki tos dienos arba vėliau dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių Sąjungoje priimtas teisminis arba administracinis sprendimas, arba priimtas teisminis sprendimas, vykdytinas atitinkamoje valstybėje narėje;

b) lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu sprendimu arba kurie pripažįstami teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) sprendimas nėra I priede nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba organizacijos naudai ir

d) sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

2.  Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kurį pagal šį straipsnį suteiktą leidimą.

▼B

6 straipsnis

▼M1

1.  2 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a) palūkanomis arba kitomis dėl tų sąskaitų atsirandančiomis pajamomis arba

b) mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki 2 straipsnyje nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar įstaigos įtraukimo į I priedą datos, arba

c) mokėjimams pagal teisminius, administracinius ar arbitražinius sprendimus, priimtus Sąjungoje ar kurie vykdytini atitinkamoje valstybėje narėje,

jei visos tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai įšaldyti pagal 2 straipsnio 1 dalį.

▼B

2.  Pagal 2 straipsnio 2 dalį Sąjungos finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšas, pervestas į sąraše nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba organizacijos sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldyti. Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

7 straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio ir su sąlyga, kad I priede išvardyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba organizacijos privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį sudarė atitinkamas asmuo, subjektas arba organizacija, arba įpareigojimą, kuris buvo atitinkamam asmeniui, subjektui arba organizacijai nustatytas iki dienos, kurią atitinkamas asmuo, subjektas arba organizacija buvo įtraukti į I priedą, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a) atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad:

i) lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami I priede nurodyto asmens, subjekto arba organizacijos mokėjimui atlikti; ir

ii) mokėjimu nepažeidžiama 2 straipsnio 2 dalis;

b) atitinkama valstybė narė bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie tokį nutarimą ir ketinimą suteikti leidimą.

8 straipsnis

1.  Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas arba atsisakymas leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, vykdomi sąžiningai atsižvelgiant į tai, kad tokie veiksmai neprieštarauja šiam reglamentui, neužtraukia jokios jį įgyvendinančio fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba organizacijos, jų direktorių arba darbuotojų atsakomybės, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.  Fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms, kurie leido naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, neatsiranda jokia atsakomybė už 2 straipsnio 2 dalyje numatyto draudimo nesilaikymą, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais šį draudimą pažeis.

9 straipsnis

1.  Nepažeisdami galiojančių ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklių, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos:

a) nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingai institucijai, nurodytai II priede išvardytose interneto svetainėse, visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 2 straipsnio 1 dalį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per valstybes nares perduoda šią informaciją Komisijai; ir

b) bendradarbiauja su ta kompetentinga institucija tikrinant šią informaciją.

2.  Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

▼M1

3.  2 dalimi valstybėms narėms neužkertamas kelias pagal jų nacionalinę teisę dalytis šia informacija su susijusiomis Egipto valdžios institucijomis ir kitomis valstybėmis narėmis, kai tai būtina siekiant padėti susigrąžinti pasisavintą turtą.

▼B

10 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir suteikia viena kitai bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus, vykdymo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

11 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies pakeisti II priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

12 straipsnis

1.  Jeigu Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai taikyti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

2.  Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai praneša 1 dalyje nurodytą sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama tokiam asmeniui, subjektui arba organizacijai galimybę pateikti pastabas.

3.  Jei pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri 1 dalyje nurodytą sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį, subjektą arba organizaciją.

4.  I priede pateiktas sąrašas peržiūrimas reguliariai ir ne rečiau kaip kas 12 mėnesių pradedant 2011 m. kovo 21 d.

13 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinų sankcijų taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų taikomos. Numatytos sankcijos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus.

14 straipsnis

Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti ar kitaip su ja susisiekti, tokiai komunikacijai naudojamas II priede nurodytas adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.

15 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje;

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems pagal valstybės narės teisę įregistruotiems arba įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms;

e) visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms.

16 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.




I PRIEDAS



2 straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas:

 

Vardas, pavardė (ir galimi slapyvardžiai)

Tapatybės informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Buvęs Egipto Arabų Respublikos prezidentas

Gimimo data: 1928 5 4

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

2.

Suzanne Saleh Thabet

Buvusio Egipto Arabų Respublikos prezidento Mohamed Hosni Elsayed Mubarak sutuoktinė

Gimimo data: 1941 2 28

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Buvusio Egipto Arabų Respublikos prezidento Mohamed Hosni Elsayed Mubarak sūnus

Gimimo data: 1960 11 26

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Buvusio Egipto Arabų Respublikos prezidento sūnaus Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak sutuoktinė

Gimimo data: 1971 10 5

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Buvusio Egipto Arabų Respublikos prezidento Mohamed Hosni Elsayed Mubarak sūnus

Gimimo data: 1963 12 28

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Buvusio Egipto Arabų Respublikos prezidento sūnaus Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak sutuoktinė

Gimimo data: 1982 10 13

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Buvęs Parlamento narys

Gimimo data: 1959 1 12

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed

Ahmed Abdelaziz Ezz sutuoktinė

Gimimo data: 1963 1 31

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Ahmed Abdelaziz Ezz sutuoktinė

Gimimo data: 1959 5 25

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Ahmed Abdelaziz Ezz sutuoktinė

Gimimo data: 1969 10 9

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Buvęs būsto, komunalinių paslaugų ir urbanistikos ministras

Gimimo data: 1945 5 16

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby sutuoktinė

Gimimo data: 1956 6 3

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

13.

Rachid Mohamed Rachid Hussein

Buvęs prekybos ir pramonės ministras

Gimimo data: 1955 2 9

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy

Rachid Mohamed Rachid Hussein sutuoktinė

Gimimo data: 1959 7 5

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Buvęs turizmo ministras

Gimimo data: 1959 2 20

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana sutuoktinė

Gimimo data: 1960 1 8

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

17.

Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana sūnus

Gimimo data: 1990 9 21

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Buvęs vidaus reikalų ministras

Gimimo data: 1938 3 1

Lytis: vyras

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Habib Ibrahim Eladli sutuoktinė

Gimimo data: 1963 1 23

Lytis: moteris

Šiam asmeniui Egipto valdžios institucijos, remdamosi Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją, taiko teismines procedūras už valstybės lėšų pasisavinimą




II PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje, 7 straipsnyje ir 9 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų valstybių narių kompetentingų institucijų sąrašas ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Komisijai

A.   Visų valstybių narių kompetentingos institucijos:

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/pages/view/5519

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M2

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼B

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai ar kita korespondencija Europos Komisijai:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Brussels

BELGIUM

El. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: +32 2295 55 85

Faksas: +32 2299 08 73



( 1 ) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 63.

( 2 ) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

( 3 ) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Top