Help Print this page 

Document 02005R0560-20150422

Title and reference
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 560/2005 2005 m. balandžio 12 d. nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/560/2015-04-22
Multilingual display
Text

2005R0560 — LT — 22.04.2015 — 016.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 560/2005

2005 m. balandžio 12 d.

nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

(OL L 095, 14.4.2005, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 250/2006 2006 m. vasario 13 d.

  L 42

24

14.2.2006

 M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 869/2006 2006 m. birželio 14 d.

  L 163

8

15.6.2006

 M3

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1791/2006 2006 m. lapkričio 20 d.

  L 363

1

20.12.2006

 M4

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1240/2008 2008 m. gruodžio 10 d.

  L 334

60

12.12.2008

►M5

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 25/2011 2011 m. sausio 14 d.

  L 11

1

15.1.2011

 M6

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 85/2011 2011 m. sausio 31 d.

  L 28

32

2.2.2011

►M7

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 330/2011 2011 m. balandžio 6 d.

  L 93

10

7.4.2011

 M8

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 348/2011 2011 m. balandžio 8 d.

  L 97

1

12.4.2011

 M9

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 419/2011 2011 m. balandžio 29 d.

  L 111

1

30.4.2011

 M10

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 623/2011 2011 m. birželio 27 d.

  L 168

2

28.6.2011

 M11

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 949/2011 2011 m. rugsėjo 22 d.

  L 247

1

24.9.2011

 M12

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 113/2012 2012 m. vasario 10 d.

  L 38

1

11.2.2012

►M13

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 193/2012 2012 m. kovo 8 d.

  L 71

5

9.3.2012

►M14

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

►M15

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 479/2014 2014 m. gegužės 12 d.

  L 138

3

13.5.2014

 M16

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/109 2015 m. sausio 26 d.

  L 20

4

27.1.2015

►M17

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/615 2015 m. balandžio 20 d.

  L 102

29

21.4.2015
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 560/2005

2005 m. balandžio 12 d.

nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo KranteEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60, 301 ir 308 straipsnius,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos bendrąją poziciją 2004/852/BUSP dėl ribojančių priemonių Dramblio Kaulo Krantui ( 1 ),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ( 2 ),

kadangi:

(1)

JT Saugumo Taryba, veikdama pagal Jungtinių Tautų chartijos VII skyrių ir pasmerkdama karo veiksmų atnaujinimą Dramblio Kaulo Krante bei pakartotinius 2003 m. gegužės 3 d. susitarimo dėl ugnies nutraukimo pažeidimus, savo 2004 m. lapkričio 15 d. Rezoliucijoje 1572 (2004) nusprendė nustatyti Dramblio Kaulo Krantui tam tikras ribojančias priemones.

(2)

Bendrojoje pozicijoje 2004/852/BUSP yra numatytas JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1572 (2004) nustatytų priemonių įgyvendinimas, įskaitant kompetentingo Jungtinių Tautų sankcijų komiteto įvardytų asmenų, kurie kelia grėsmę taikos ir nacionalinio susitaikymo procesui Dramblio Kaulo Krante, ypač tų, kurie trukdo įgyvendinti Linas-Marcoussis ir Akros III susitarimus, visų kitų asmenų, kurie, kaip nustatyta remiantis atitinkama informacija, yra atsakingi už didelius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus Dramblio Kaulo Krante, visų kitų asmenų, kurie viešai kursto neapykantą ir smurtą, ir visų asmenų, kurie, kaip nustatė Komitetas, yra pažeidę ginklų embargą, nustatytą ta pačia Rezoliucija 1572 (2004), lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą.

(3)

Šios priemonės įeina į Sutarties taikymo sritį, todėl, siekiant išvengti bet kokio konkurencijos iškraipymo, būtini Bendrijos teisės aktai toms priemonėms įgyvendinti tiek, kiek tai susiję su Bendrija. Šiame reglamente Bendrijos teritorija – tai valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijos, taikant Sutartyje nustatytas sąlygas.

(4)

Siekiant užtikrinti šiame reglamente numatytų priemonių veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente vartojami šie sąvokų apibrėžimai:

1) „Sankcijų komitetas“ – tai Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įkurtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliuciją 1572 (2004) 14 punktą;

2) „lėšos“ – tai finansinis turtas ir bet kokios rūšies nauda, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant:

a) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, įsakomuosius čekius, pinigines perlaidas ir visas kitas mokėjimo priemones;

b) indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

c) viešu ar uždaru būdu parduodamus vertybinius popierius ir skolos priemones, įskaitant akcijas ir pajus, pakvitavimus dėl vertybinių popierių, obligacijas, vekselius, varantus, skolinius įsipareigojimus ir išvestinių priemonių sutartis;

d) palūkanas, dividendus ar kitas pajamas ar vertę, įgyjamus ar sukaupiamus iš turto;

e) paskolą, priešpriešinio reikalavimo teisę, garantijas, įvykdymo pasižadėjimus ar kitus finansinius įsipareigojimus;

f) akredityvus, važtaraščius, perdavimo aktus;

g) dokumentus, patvirtinančius lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisę;

h) visas kitas eksporto finansavimo priemones;

3) „lėšų įšaldymas“ – bet kokio lėšų judėjimo, perdavimo, pakeitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis ar jų tvarkymo taip, kad dėl to pasikeistų jų kiekis, suma, buvimo vieta, nuosavybės teisė, valdymo teisė, pobūdis, paskirtis, ar atsirastų kiti pasikeitimai, kurie leistų naudotis lėšomis, įskaitant portfelio valdymą, uždraudimas;

4) „ekonominiai ištekliai“ bet kurios rūšies materialus ar nematerialus, kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti;

5) „ekonominių išteklių įšaldymas“ – draudimas ekonominius išteklius naudoti lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti bet kokiu būdu, įskaitant jų pardavimą, nuomą ar įkeitimą, tačiau tuo neapsiribojant.

▼M5

2 straipsnis

1.  Visos I priede arba IA priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams ir įstaigoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai yra įšaldomi.

2.  I priede arba IA priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.  Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai apeiti 1 ir 2 dalyse nurodytas priemones arba dėl kurios šios priemonės apeinamos.

4.  Į I priedą įtraukiami Sprendimo 2010/656/BUSP su padarytais pakeitimais 5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos.

5.  Į IA priedą įtraukiami Sprendimo 2010/656/BUSP su padarytais pakeitimais 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos.

▼M5

2a straipsnis

1.  I ir IA prieduose išdėstomos asmenų, subjektų ir įstaigų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias nurodė JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas (I priedo atveju).

2.  I ir IA prieduose taip pat išdėstoma atitinkamų fizinių arba juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų tapatybei nustatyti būtina informacija, jei jos turima, kurią pateikė Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas (I priedo atveju). Fizinių asmenų atveju tokia informacija gali būti vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas (jei žinomas), pareigos arba profesija. Juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų atveju tokia informacija gali būti pavadinimai, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vieta. I priede taip pat nurodoma data, kurią JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas šiuos asmenis, subjektus ir įstaigas įtraukė į sąrašą.

▼M5

3 straipsnis

1.  Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodomos II priede išvardytuose tinklapiuose, gali leisti panaikinti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c) skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti.

Jei tai susiję su į I priedą įtrauktu asmeniu, subjektu ar įstaiga, valstybės narės praneša Sankcijų komitetui apie ketinimą leisti naudotis tokiomis lėšomis ir ekonominiais ištekliais. Jos tokio leidimo nesuteikia, jeigu per dvi darbo dienas nuo tokio pranešimo gauna Sankcijų komiteto priimtą neigiamą sprendimą.

2.  Nukrypdamos nuo 2 straipsnio ir su sąlyga, kad tai susiję su į I priedą įtrauktu asmeniu, subjektu ar įstaiga, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodomos II priede išvardytuose tinklapiuose, gali leisti panaikinti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra būtini nenumatytoms išlaidoms apmokėti, jei jos apie šį nutarimą pranešė Sankcijų komitetui ir šis jį patvirtino laikydamasis JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1572 (2004) 14 punkto e papunktyje numatytų sąlygų.

3.  Nukrypdamos nuo 2 straipsnio ir su sąlyga, kad tai susiję su į IA priedą įtrauktu asmeniu, subjektu arba įstaiga, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodomos II priede išvardytuose tinklapiuose, gali leisti panaikinti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra būtini nenumatytoms išlaidoms apmokėti, jei valstybė narė visoms kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė, kokiu pagrindu, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas.

▼M7

3a straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, kompetentingos valstybių narių institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse, gali leisti nutraukti IA priede nurodytų subjektų ir organizacijų tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, būtinais humanitariniais tikslais, apie tai iš anksto pranešusios kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

3b straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio ir su sąlyga, kad IA priede išvardytas asmuo, subjektas arba organizacija privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį atitinkamas asmuo, subjektas arba organizacija sudarė, arba įpareigojimą, kuris atitinkamam asmeniui, subjektui arba organizacijai buvo nustatytas iki dienos, kurią atitinkamas asmuo, subjektas arba organizacija buvo įtraukti į sąrašą, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad:

i) lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami IA priede nurodyto asmens, subjekto arba organizacijos mokėjimui atlikti;

ii) mokėjimu nepažeidžiama 2 straipsnio 2 dalis;

Atitinkama valstybė narė bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie tokį nutarimą ir ketinimą suteikti leidimą.

▼M5

4 straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodomos II priede išvardytuose tinklapiuose, gali leisti panaikinti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei įvykdytos šios sąlygos:

a) naudojimasis minėtomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais teismo, administracine arba arbitražo tvarka yra suvaržytas, kai toks suvaržymas buvo nustatytas iki tos dienos, kurią 2 straipsnyje nurodytam asmeniui, subjektui ar įstaigai pradėtas taikyti šis reglamentas, arba iki tos dienos buvo priimtas teismo, administracinis arba arbitražo sprendimas;

b) minėtos lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurie buvo užtikrinti tokiu turto suvaržymu arba pripažinti galiojančiais tokiu sprendimu, patenkinti laikantis taikytinais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) turto suvaržymas arba sprendimas nėra į I priedą arba IA priedą įtraukto asmens, subjekto ar įstaigos naudai;

d) turto suvaržymo arba teismo sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai; ir

e) jei tai susiję su į I priedą įtrauktu asmeniu, subjektu ar įstaiga, valstybės narės apie šį turto suvaržymą arba teismo sprendimą pranešė Sankcijų komitetui.

▼B

5 straipsnis

Atitinkama kompetentinga institucija informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas ir Komisiją apie visus pagal 3 ir 4 straipsnius suteiktus leidimus.

6 straipsnis

2 straipsnio 2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a) palūkanoms arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms; arba

b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki dienos, kurią šioms sąskaitoms pradėtas taikyti šis reglamentas,

jei tokios palūkanos, kitos pajamos bei mokėjimai yra įšaldyti pagal 2 straipsnio 1 dalį.

▼M5

7 straipsnis

2 straipsnio 2 dalimi Sąjungos finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšų, pervestų į sąraše nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto ar įstaigos sąskaitą, su sąlyga, kad visos lėšos, kuriomis tokios sąskaitos papildomos, taip pat bus įšaldytos. Finansų arba kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

▼B

8 straipsnis

1.  Nepažeisdami taikomų taisyklių dėl informacijos teikimo, slaptumo ir profesinės paslapties bei Sutarties 284 straipsnio nuostatų, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos:

a) nedelsdami pateikia informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pvz., apie pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, II priede išvardytoms valstybių narių, kuriose jie gyvena ar yra įsikūrę, kompetentingoms institucijoms ir tiesiogiai arba per šias kompetentingas institucijas šią informaciją perduoda Komisijai;

b) kiekvieną kartą bendradarbiauja su II priede išvardytomis kompetentingomis institucijomis tikrinant šią informaciją.

2.  Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pranešama atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

3.  Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tiems tikslams, kuriems ji buvo pateikta ar gauta.

9 straipsnis

Lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymas arba atsisakymas leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, įvykdomi sąžiningai remiantis tuo, jog tokie veiksmai neprieštarauja šiam reglamentui, nenumato jokios juos vykdančio fizinio ar juridinio asmens ar subjekto, jo direktorių ar darbuotojų atsakomybės, nebent įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti dėl nerūpestingumo.

▼M7

9a straipsnis

Draudžiama:

a) pirkti, tarpininkauti išleidžiant arba padėti išleisti obligacijas ar vertybinius popierius, kuriuos po šio reglamento įsigaliojimo datos išleidžia arba garantuoja neteisėta Laurent GBAGBO vyriausybė, taip pat jos vardu arba pagal jos įgaliojimus veikiantys asmenys ar subjektai arba jos valdomi ar kontroliuojami subjektai. Nukrypstant nuo to, finansų įstaigoms leidžiama pirkti tokias obligacijas ar vertybinius popierius, kurių vertė atitinka jų jau turimų obligacijų ir vertybinių popierių, kurių terminas baigiasi, vertę;

b) teikti bet kokios formos paskolas neteisėtai Laurent GBAGBO vyriausybei, taip pat jos vardu arba pagal jos įgaliojimus veikiantiems asmenims ar subjektams arba jos valdomiems ar kontroliuojamiems subjektams.

▼M7

9b straipsnis

Fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ir organizacijoms, kurie leido naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, neužtraukiama jokia atsakomybė už 2 straipsnio 2 dalyje ir 9a straipsnyje numatytų draudimų nesilaikymą, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais pažeis šiuos draudimus.

▼B

10 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai pateikia kitą turimą su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus ir vykdymo problemas bei nacionalinių teismų paskelbtus sprendimus.

▼M5

11 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies pakeisti II priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

▼M5

11a straipsnis

1.  Jeigu JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas nusprendžia į sąrašą įtraukti fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą, Taryba tą fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą įtraukia į I priedą.

2.  Jei Taryba nusprendžia fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai taikyti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies keičia IA priedą.

3.  Taryba atitinkamam 1 ir 2 dalyse nurodytam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, praneša savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, suteikdama tokiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai galimybę pateikti pastabų.

4.  Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą.

5.  Jei Jungtinės Tautos nusprendžia fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą išbraukti iš sąrašo arba iš dalies pakeisti į sąrašą įtraukto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos identifikavimo duomenis, Taryba atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

6.  IA priedo sąrašas reguliariai peržiūrimas bent kas 12 mėnesių.

▼B

12 straipsnis

Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir imasi visų priemonių, kurios yra būtinos jų įgyvendinimui užtikrinti. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsiant praneša Komisijai apie šias taisykles ir apie visus paskesnius jų pakeitimus.

▼M5

12a straipsnis

Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti ar kitaip su ja susisiekti, tokiai korespondencijai naudojamas II priede nurodytas adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.

▼M5

13 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems pagal valstybės narės teisę įregistruotiems arba įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms;

e) visiems Sąjungoje visą verslo veiklą arba jos dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

▼B

14 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M17
I PRIEDAS

2, 4 ir 7 straipsniuose nurodytų fizinių ar juridinių asmenų arba subjektų sąrašas

1.   Vardas, pavardė: CHARLES BLÉ GOUDÉ

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gim. d.: 1972 1 1. Gim. v.: a) Guibéroua, Gagnoa, Dramblio Kaulo Krantas, b) Niagbrahio/ Guiberoua, Dramblio Kaulo Krantas, c) Guiberoua, Dramblio Kaulo Krantas. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): a) Génie de kpo, b) Gbapé Zadi. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): Général. Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto. Paso Nr.: a) 04LE66241, išduotas 2005 11 10 Dramblio Kaulo Krante (galioja iki: 2008 11 9), b) AE/088 DH 12, išduotas 2002 12 20 Dramblio Kaulo Krante (galioja iki: 2005 12 11), c) 98LC39292, išduotas Dramblio Kaulo Krante (galioja iki: 2003 11 23). Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: a) Yopougon Selmer, Bloc P 170, Abidjan (Abidžanas), Dramblio Kaulo Krantas, b) c/o Hotel Ivoire, Abidjan (Abidžanas), Dramblio Kaulo Krantas, c) Cocody (priemiestis), Abidjan (Abidžanas), Dramblio Kaulo Krantas (kelionės dokumente Nr. C2310421 (išduotas Šveicarijoje 2005 11 15, galioja iki 2005 12 31) deklaruotas adresas). Įtraukimo į sąrašą data: 2006 2 7.

Kita informacija

Įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santrauka: COJEP („Young Patriots“ („Jaunieji patriotai“)) vadovas, nuolatiniai vieši pareiškimai, skatinantys gadinti Jungtinių Tautų įrangą ir imtis smurto prieš jų personalą bei užsieniečius; gatvės ginkluotų grupuočių vykdomų smurto veiksmų, įskaitant mušimą, išžaginimus ir be teismo vykdomas egzekucijas, organizavimas ir dalyvavimas juose; Jungtinių Tautų, Tarptautinės darbo grupės, politinės opozicijos ir nepriklausomos spaudos bauginimas; tarptautinių radijo stočių sabotažas; trukdymas Tarptautinės darbo grupės, Jungtinių Tautų operacijos Dramblio Kaulo Krante (UNOCI) ir Prancūzijos pajėgų veiklai bei taikos procesui, kaip apibrėžta Rezoliucijoje 1643 (2005).

3.   Vardas, pavardė: EUGÈNE N'GORAN KOUADIO DJUÉ

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gim. d.: a) 1966 1 1, b) 1969 12 20. Gim. v.: Dramblio Kaulo Krantas. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto. Paso Nr.: 04 LE 017521, išduotas 2005 2 10 (galioja iki: 2008 2 10). Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data: 2006 2 7.

Kita informacija

Įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santrauka: UPLTCI (Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (Dramblio Kaulo Kranto visiško išlaisvinimo patriotų sąjunga)) vadovas. Nuolatiniai vieši pareiškimai, skatinantys gadinti Jungtinių Tautų įrangą ir imtis smurto prieš jų personalą bei užsieniečius; gatvės ginkluotų grupuočių vykdomų smurto veiksmų, įskaitant mušimą, išžaginimus ir be teismo vykdomas egzekucijas, organizavimas ir dalyvavimas juose; trukdymas Tarptautinės darbo grupės, UNOCI ir Prancūzijos pajėgų veiklai bei taikos procesui, kaip apibrėžta Rezoliucijoje 1643 (2005).

4.   Vardas, pavardė: MARTIN KOUAKOU FOFIÉ

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gim. d.: 1968 1 1. Gim. v.: BOHI, Dramblio Kaulo Krantas. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) 2096927, išduotas 2005 3 17 Burkina Fase, b) CNB N.076, išduotas 2003 2 17 Burkina Fase (Burkina Faso pilietybės pažymėjimas), c) 970860100249, išduotas 1997 8 5 Dramblio Kaulo Krante (galioja iki: 2007 8 5). Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data: 2006 2 7.

Kita informacija

Tėvo vardas ir pavardė: Yao Koffi FOFIE. Motinos vardas ir pavardė: Ama Krouama KOSSONOU.

Įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santrauka: vyriausiasis kapralas-naujųjų pajėgų vadas, Korhogo vietovė. Jo vadovaujamos pajėgos susijusios su vaikų ėmimu į ginkluotąsias pajėgas, asmenų grobimu, reikalavimais atlikti priverstinį darbą, seksualiniu moterų išnaudojimu, savavališkais areštais ir be teismo vykdomomis egzekucijomis, prieštaraujančiais žmogaus teisių konvencijoms ir tarptautinei humanitarinei teisei; trukdymas Tarptautinės darbo grupės, UNOCI ir Prancūzijos pajėgų veiklai bei taikos procesui, kaip apibrėžta Rezoliucijoje 1643 (2005).

5.   Vardas, pavardė: LAURENT GBAGBO

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gim. d.: 1945 5 31. Gim. v.: Gagnoa, Dramblio Kaulo Krantas. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data: 2011 3 30.

Kita informacija

Įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santrauka: buvęs Dramblio Kaulo Kranto Prezidentas: trukdo taikos ir susitaikymo procesui, nepripažįsta prezidento rinkimų rezultatų.

6.   Vardas, pavardė: SIMONE GBAGBO

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gim. d.: 1949 6 20. Gim. v.: Moossou, Gran Basamas, Dramblio Kaulo Krantas. Dar žinoma kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinoma kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto. Paso Nr.: n. d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data: 2011 3 30.

Kita informacija

Įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santrauka: Dramblio Kaulo Kranto liaudies fronto (FPI) frakcijos parlamente pirmininkė: trukdo taikos ir susitaikymo procesui, viešai kursto neapykantą ir smurtą.

8.   Vardas, pavardė: DÉSIRÉ TAGRO

Titulas: n. d. Pareigos: n. d. Gim. d.: 1959 1 27. Gim. v.: Issia (Isija), Dramblio Kaulo Krantas. Dar žinomas kaip (pakankama tapatybei nustatyti): n. d. Dar žinomas kaip (gali būti nepakankama tapatybei nustatyti): n. d. Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto. Paso Nr.: AE 065FH08. Nacionalinis identifikavimo Nr.: n. d. Adresas: n. d. Įtraukimo į sąrašą data: 2011 3 30.

Kita informacija

Mirė 2011 4 12 Abidžane.

Įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santrauka: tariamojo prezidento L. Gbagbo administracijos Generalinis sekretorius: dirbo neteisėtoje L. Gbagbo Vyriausybėje, trukdė taikos ir susitaikymo procesui, nepripažino prezidento rinkimų rezultatų, dalyvavo smurtinėse represijose prieš gyventojų judėjimus.

▼M13
IA PRIEDAS2, 4 ir 7 straipsniuose nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų, kurie nėra įtraukti į JT Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto sąrašus, sąrašas

 

Vardas, pavardė (ir galimi slapyvardžiai)

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

1.

Kadet Bertin

Gimęs 1957 m. Mamoje.

Laurent Gbagbo specialusis patarėjas „saugumo, gynybos ir karinės įrangos klausimais“, buvęs gynybos ministras Laurent Gbagbo valdymo metu.

Laurent Gbagbo sūnėnas.

Gyvena tremtyje Ganoje. Išduotas tarptautinis jo arešto orderis.

Laikomas atsakingu už plėšimus ir priverstinius dingimus, kovotojų grupuočių ir „jaunųjų patriotų“ (COJEP) finansavimą ir apginklavimą.

Dalyvavo ginklų finansavime ir neteisėtoje prekyboje ginklais bei pažeidinėjant embargą.

Kadet Bertin palaikė privilegijuotus ryšius su Vakarų kovotojų grupuotėmis ir buvo L. Gbagbo tarpininkas palaikant ryšius su šiomis grupuotėmis. Dalyvavo kuriant „Limos pajėgas“ (mirties eskadronus).

Būdamas tremtyje Ganoje toliau ruošiasi valdžios atkovojimui ginkluotu būdu. Jis taip pat reikalauja nedelsiant išlaisvinti L. Gbagbo.

Dėl jo finansinių išteklių, neteisėtos prekybos ginklais tinklų žinojimo ir nuolatinių ryšių su vis dar veikiančiomis kovotojų grupuotėmis (ypač Liberijoje) Kadet Bertin tebekelia realią grėsmę Dramblio Kaulo Kranto saugumui ir stabilumui.

▼M15 —————

▼M13

3.

Pastor Gammi

 

2004 m. įkurtos kovotojų grupuotės „Dramblio Kaulo Kranto Vakarų išsilaisvinimo judėjimas“ (MILOCI) vadas. Kaip L. Gbagbo remiančios MILOCI grupuotės vadas, jis dalyvavo daugybėje nužudymų ir plėšimų.

Slapstosi Ganoje (galbūt Takoradyje). Išduotas tarptautinis jo arešto orderis.

Būdamas tremtyje prisijungė prie Tarptautinės Dramblio Kaulo Kranto išlaisvinimo koalicijos (CILCI), kuri remia ginkluotą pasipriešinimą, siekiantį L. Gbagbo sugrįžimo į valdžią.

▼M17 —————

▼M13

5.

►M15  Justin Koné Katinan ◄

 

Slapstosi Ganoje. Išduotas tarptautinis jo arešto orderis.

Dalyvavo Vakarų Afrikos valstybių centrinio banko (BCEAO) apiplėšime.

Savo tremties vietoje visada prisistato kaip L. Gbagbo atstovas spaudai. 2011 m. gruodžio 12 d. pranešime spaudai pareiškė, kad A. Ouattara niekada nelaimėjo rinkimų ir mano, kad naujasis režimas yra neteisėtas. Jis kviečia priešintis, teigdamas, kad L. Gbagbo grįš į valdžią.

6.

Ahoua Don Mello

Gimęs 1958 m. birželio 23 d. Bongvanu.

Paso numeris: PD-AE/044GN02 (galiojimas baigiasi 2013 m. vasario 23 d.)

Laurent Gbagbo atstovas spaudai. Buvęs neteisėtos Vyriausybės infrastruktūros ir asenizacijos ministras.

Gyvena tremtyje Ganoje. Išduotas tarptautinis jo arešto orderis.

Būdamas tremtyje toliau skelbia, kad Prezidento A. Ouattara išrinkimas buvo suklastotas, ir nepripažįsta jo valdžios. Jis atsisako reaguoti į Dramblio Kaulo Kranto Vyriausybės kvietimą susitaikyti ir nuolat spaudoje kviečia sukilti, pabėgėlių stovyklose Ganoje rengia mobilizacijos kampanijas.

2011 m. gruodžio mėn. pareiškė, kad Dramblio Kaulo Krantas yra „apsiausta genčių valstybė“ ir kad „A. Ouattara režimo dienos suskaičiuotos“.

7.

Moussa Touré Zéguen

Gimęs 1944 m. rugsėjo 9 d.

Seno paso numeris: AE/46CR05

Už taiką kovojančių patriotų grupuotės (GPP) vadas.

Tarptautinės Dramblio Kaulo Kranto išlaisvinimo koalicijos (CILCI) įkūrėjas.

Nuo 2002 m. yra kovotojų grupuotės vadas, nuo 2003 m. vadovauja GPP. Jam vadovaujant GPP tapo L. Gbagbo ginkluotuoju sparnu Abidžane ir šalies pietinėje dalyje.

Kartu su GPP jis yra atsakingas už daugelį plėšimų, daugiausia prieš šiaurinių regionų gyventojus ir režimo priešininkus.

Asmeniškai dalyvavo po rinkimų surengtuose smurto išpuoliuose (ypač Abobo ir Adžamės rajonuose).

Gyvendamas tremtyje Akroje Touré Zéguen įkūrė Tarptautinę Dramblio Kaulo Kranto išlaisvinimo koaliciją (CILCI), kurios tikslas – sugrąžinti L. Gbagbo į valdžią.

Tremtyje jis platina kurstančius pareiškimus (pavyzdžiui, 2011 m. gruodžio 9 d. spaudos konferencijoje) ir tebesilaiko tvirtos pozicijos tęsti konfliktą ir siekti ginkluoto keršto. Jis laiko, kad A. Ouattara valdymas Dramblio Kaulo Krante yra neteisėtas ir kad valstybė buvo „rekolonizuota“, bei „ragina Dramblio Kaulo Kranto žmones išvaryti apsišaukėlius“ (Jaunoji Afrika, 2011 m. liepos mėn.).

Veda tinklaraštį, kuriame aktyviai kviečia Dramblio Kaulo Kranto žmones mobilizuotis prieš A. Ouattara.

▼M5
II PRIEDAS

Tinklapiai, kuriuose pateikiama informacija apie 3, 4, 5, 7 ir 8 straipsniuose nurodytas kompetentingas institucijas, ir adresas pranešimams Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M14

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M5

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresas, kuriuo siunčiami pranešamai ar kita korespondencija Europos Komisijai:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

Unit FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73( 1 ) OL L 368, 2004 12 15, p. 50

( 2 ) 2005 m. vasario 24 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

Top