Help Print this page 

Document 02005R0174-20150211

Title and reference
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 174/2005 2005 m. sausio 31 d. nustatantis su karine veikla susijusios pagalbos tiekimo į Dramblio Kaulo Krantą apribojimus

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/174/2015-02-11
Multilingual display
Text

2005R0174 — LT — 11.02.2015 — 007.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 174/2005

2005 m. sausio 31 d.

nustatantis su karine veikla susijusios pagalbos tiekimo į Dramblio Kaulo Krantą apribojimus

(OL L 029, 2.2.2005, p.5)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1209/2005 2005 m. liepos 27 d.

  L 197

21

28.7.2005

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1791/2006 2006 m. lapkričio 20 d.

  L 363

1

20.12.2006

►M3

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1032/2010 2010 m. lapkričio 15 d.

  L 298

1

16.11.2010

 M4

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 668/2011 2011 m. liepos 12 d.

  L 183

2

13.7.2011

►M5

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 617/2012 2012 m. liepos 10 d.

  L 179

1

11.7.2012

►M6

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

►M7

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/192 2015 m. vasario 9 d.

  L 33

1

10.2.2015
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 174/2005

2005 m. sausio 31 d.

nustatantis su karine veikla susijusios pagalbos tiekimo į Dramblio Kaulo Krantą apribojimusEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos bendrąją poziciją 2004/852/BUSP dėl ribojančių priemonių Dramblio Kaulo Krantui ( 1 ),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

JT Saugumo Taryba, veikdama pagal Jungtinių Tautų Chartijos VII skyrių ir smerkdama atsinaujinusius karo veiksmus Dramblio Kaulo Krante bei pasikartojančius 2003 m. gegužės 3 d. susitarimo dėl ugnies nutraukimo pažeidimus, nusprendė 2004 m. lapkričio 15 d. Rezoliucija 1572 (2004) nustatyti Dramblio Kaulo Krantui tam tikras ribojančias priemones.

(2)

Bendrąja pozicija 2004/852/BUSP numatytas JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje (JTSTR) 1572 (2004) nustatytų priemonių įgyvendinimas, įskaitant su karine veikla susijusios techninės ir finansinės pagalbos bei vidaus represijoms naudojamos įrangos uždraudimą.

(3)

Ši priemonė patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, jos įgyvendinimui būtini Bendrijos teisės aktai, kai tai susiję su Bendrija. Šiame reglamente Bendrijos teritorija – tai valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijos pagal toje Sutartyje nustatytas sąlygas.

(4)

Siekiant užtikrinti šiame reglamente numatytų priemonių veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:▼M7 —————

▼M5 —————

▼M5

3 straipsnis

Draudžiama:

a) tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokiems asmenims, subjektams ar įstaigoms Dramblio Kaulo Krante arba naudojimui Dramblio Kaulo Krante parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti I priede nurodytą Sąjungos ar kitokios kilmės įrangą, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms;

b) sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kurios tikslas ar rezultatas yra tiesioginis ar netiesioginis šio straipsnio a punkte nurodytų sandorių skatinimas.

▼M5 —————

▼M7

4a straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 3 straipsnio, II priede nurodyta valstybės narės, kurioje įsisteigęs eksportuotojas, arba, jei eksportuotojas nėra įsisteigęs Sąjungoje, valstybės narės, kurioje įranga gali būti parduodama, tiekiama, perduodama ar eksportuojama, kompetentinga institucija gali tokiomis sąlygomis, kurias ji laiko tinkamomis, leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti I priede nurodytą žudyti nepritaikytą įrangą, jeigu nustato, kad atitinkamą žudyti nepritaikytą įrangą ketinama naudoti tik tam, kad Dramblio Kaulo Kranto saugumo pajėgos, palaikydamos viešąją tvarką, galėtų naudoti tik atitinkamą ir proporcingą jėgą.

2.  Nukrypstant nuo 3 straipsnio, II priede nurodyta valstybės narės, kurioje įsisteigęs eksportuotojas, arba, jei eksportuotojas nėra įsisteigęs Sąjungoje, valstybės narės, kurioje įranga gali būti parduodama, tiekiama, perduodama ar eksportuojama, kompetentinga institucija gali tokiomis sąlygomis, kurias ji laiko tinkamomis, leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti I priede išvardintą įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, kurią ketinama naudoti tik Dramblio Kaulo Kranto saugumo sektoriaus reformai paremti, taip pat Jungtinių Tautų operacijos Dramblio Kaulo Krante (UNOCI) bei ją remiančių Prancūzijos pajėgų rėmimui ir naudojimui.

3.  1 ir 2 dalyse nurodytas leidimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 428/2009 11 ir 12 straipsniuose nustatytas išsamias taisykles. Leidimas galioja visoje Sąjungoje.

4.  Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Europos Komisijai apie kiekvieną pagal šį straipsnį suteiktą leidimą per dvi savaites nuo to leidimo suteikimo.

5.  Leidimas nesuteikiamas jau atliktai veiklai.

▼M7

4b straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 3 straipsnio, II priede nurodyta valstybės narės, kurioje įsisteigęs eksportuotojas, arba, jei eksportuotojas nėra įsisteigęs Sąjungoje, valstybės narės, kurioje įranga gali būti parduodama, tiekiama, perduodama ar eksportuojama, kompetentinga institucija gali tokiomis sąlygomis, kurias ji laiko tinkamomis, leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti I priedo 4 punkte nurodytą įrangą, jeigu ji bus naudojama tik civilinės kalnakasybos srityje ar infrastruktūros projektams.

2.  1 dalyje nurodytas leidimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 428/2009 11 ir 12 straipsniuose nustatytas išsamias taisykles. Leidimas galioja visoje Sąjungoje.

3.  Eksportuotojai kompetentingai institucijai pateikia visą informaciją, kurios reikia norint įvertinti paraišką išduoti leidimą.

4.  Kompetentinga institucija nesuteikia leidimo parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti I priedo 4 punkte nurodytą įrangą, jeigu nėra įsitikinusi, kad ta įranga bus naudojama tik civilinės kalnakasybos srityje ar infrastruktūros projektams.

5.  Apie ketinimą suteikti 1 dalyje nurodytą leidimą atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai likus bent vienai savaitei iki leidimo suteikimo.

6.  Leidimas nesuteikiamas jau atliktai veiklai.

▼B

5 straipsnis

2 ir 3 straipsniai netaikomi apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Dramblio Kaulo Krantą laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja Jungtinių Tautų darbuotojai, Europos Sąjungos, Bendrijos arba jos valstybių narių darbuotojai, žiniasklaidos atstovai, humanitarinės pagalbos ir plėtros darbuotojai bei susiję asmenys.

6 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių imtasi pagal šį reglamentą, ir teikia viena kitai jų turimą ir su šiuo reglamentu susijusią svarbią informaciją, ypač apie pažeidimus ir vykdymo problemas bei nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

7 straipsnis

Komisija įgaliojama keisti II priedą, remdamasi valstybių narių pateikta informacija.

8 straipsnis

Valstybės narės nustato taisykles, pagal kurias, pažeidus šio reglamento nuostatas, taikomos sankcijos, ir imasi visų priemonių, reikalingų jų vykdymui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles ir apie visus paskesnius jų pakeitimus.

▼M3

9 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems pagal valstybės narės teisę įsteigtiems arba įkurtiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms;

e) visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

▼B

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M3
I PRIEDAS

▼M7

3, 4a ir 4b straipsniuose nurodytos įrangos, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms, sąrašas

▼M3

1. Toliau išvardyti šaunamieji ginklai, šaudmenys ir susiję priedai:

1.1 šaunamieji ginklai, nekontroliuojami pagal Europos Sąjungos bendrojo karinės įrangos sąrašo ( 2 ) (toliau – ES bendrasis karinės įrangos sąrašas) ML 1 ir ML 2 punktus;

1.2 1.1 punkte išvardytiems šaunamiesiems ginklams specialiai sukurti šaudmenys ir specialiai sukurti jų komponentai;

1.3 taikikliai, nekontroliuojami pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

2. Bombos ir granatos, nekontroliuojamos pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

3. Toliau išvardytos transporto priemonės:

3.1 specialiai riaušėms malšinti sukurtos ar pritaikytos transporto priemonės su įmontuota vandens patranka;

3.2 transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos elektros srove atremti užpuolimus;

3.3 transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos užtvaroms šalinti, įskaitant statybos įrangą su balistine apsauga;

3.4 transporto priemonės, specialiai sukurtos kaliniams ir (arba) sulaikytiesiems vežti ar pervežti;

3.5 transporto priemonės, specialiai sukurtos mobiliosioms kliūtims dislokuoti;

3.6 3.1–3.5 punktuose nurodytų transporto priemonių komponentai, specialiai sukurti riaušėms malšinti.

1 pastaba.   Šis punktas netaikomas transporto priemonėms, specialiai sukurtoms gaisrams gesinti.

2 pastaba.   3.5 punkte vartojamas terminas „transporto priemonės“ apima priekabas.

4. Toliau išvardytos sprogstamosios medžiagos ir susijusi įranga:

4.1 įranga bei prietaisai, specialiai sukurti sprogimui sukelti elektrinėmis ir neelektrinėmis priemonėmis, įskaitant uždegimo įtaisus, detonatorius, uždegiklius, stiprintuvus ir detonavimo virvę, bei specialiai sukurti jų komponentai, išskyrus įrangą bei prietaisus, specialiai sukurtus konkrečiai komercinei paskirčiai – naudojant sprogstamąsias medžiagas įjungti kitą įrangą ar prietaisus, kurie neskirti sprogdinti (pvz., automobilio oro pagalvės pripūtimo įrenginiai ar gaisro gesintuvų jungiklių elektros viršįtampio iškrovikliai), arba palaikyti jų veikimą;

4.2 linijiniai sprogstamieji užtaisai, nekontroliuojami pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą;

4.3 toliau išvardytos kitos sprogstamosios medžiagos, nekontroliuojamos pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą, ir susijusios medžiagos:

a. amatolas;

b. nitroceliuliozė (su daugiau kaip 12,5 % azoto);

c. nitroglikolis;

d. pentaeritritolio tetranitratas (PETN);

e. pikrilo chloridas;

f. 2,4,6-trinitrotoluenas (TNT).

5. Toliau išvardyta apsauginė įranga, nekontroliuojama pagal ES bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 13 punktą:

5.1 neperšaunama ir (arba) neperduriama šarvuotė;

5.2 neperšaunami ir (arba) nuo skeveldrų apsaugantys šalmai, apsauginiai šalmai ir skydai gintis nuo riaušininkų bei neperšaunami skydai.

Pastaba.   Šis punktas netaikomas:

  specialiai sporto veiklai sukurtai įrangai;

  darbo saugos reikalavimams atitikti specialiai sukurtai įrangai.

6. Mokytis šaudyti iš šaunamųjų ginklų skirti simuliatoriai, nekontroliuojami pagal ES bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 14 punktą, ir specialiai jiems sukurta programinė įranga.

7. Naktinio matymo ir terminio vaizdo įranga bei vaizdo skaisčio stiprintuvai, išskyrus kontroliuojamus pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

8. Spygliuotoji viela.

9. Kariniai peiliai, kovos peiliai ir durtuvai, kurių ašmenys ilgesni kaip 10 cm.

10. Specialiai sukurta šiame sąraše nurodytų gaminių gamybos įranga.

11. Šiame sąraše nurodytų gaminių kūrimui, gamybai ar naudojimui skirtos specialios technologijos.

▼B
II PRIEDAS

▼M7

4a ir 4b straipsniuose nurodytų kompetentingų valdžios institucijų sąrašas

▼B

BELGIJA

▼M1

Service public fédéral, économie, P.M.E.,

Classes moyennes & Energie

Potentiel économique

Direction Industries

Textile – Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès 50

5e étage

B-1210 Bruxelles

Tel. 0032 (0) 2 277 51 11

Faks. 0032 (0) 2 277 53 09

Faks. 0032 (0) 2 277 53 10

Federale overheidsdienst economie, K.M.O.,

Middenstand & Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel – Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5de verdieping

B-1210 Brussel

Tel. 0032 (0) 2 277 51 11

Faks. 0032 (0) 2 277 53 09 / 0032 (0) 2 277 53 10

▼M2

BULGARIJA

Dėl lėšų įšaldymo:

Министерство на финансите

ул. „Г.С. Раковски“ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S. Rakovsky“ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Faks. (359-2) 988 1207

El. paštas: feedback@minfin.bg

Dėl techninės pagalbos bei eksporto ir importo apribojimų:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. „Дондуков“ № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 „Dondukov“ Blvd.

1594 Sofia

Tel. (359) 2 987 9145

Faks. (359) 2 988 0379

▼B

ČEKIJA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. (420-2) 24 06 27 20

Fax (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel. (420) 2 2418 2987

Fax (420) 2 2418 4080

DANIJA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

VOKIETIJA

Dėl finansavimo ir finansinės pagalbos:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

Dėl techninės pagalbos:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ESTIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6317 100

Fax: +372 6317 199

GRAIKIJA

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tel.: +30 210 3286401-3

Fax.: +30 210 3286404

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση : Κορνάρου 1, Τ.Κ. 101 80

Αθήνα - Ελλάς

Τηλ.: +30 210 3286401-3

Φαξ: +30 210 3286404

ISPANIJA

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

PRANCŪZIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations Unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopie (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

▼M6

KROATIJA

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel. + 385 16106304

Faksas + 385 16109150

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel. + 385 14569952

Faksas + 385 14597416

▼B

AIRIJA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Telephone +353 1 478 0822

Fax +353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Telephone +353 1 671 6666

Fax +353 1 679 8882

ITALIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tel. (39) 06 3691 7334

Fax (39) 06 3691 5446

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax. (39) 06 3691 8815

KIPRAS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: +357 22 86 71 00

Fax: +357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: +357 22 71 41 00

Fax: +357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: +357 22 60 11 06

Fax: +357 22 60 27 41/47

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tālr. nr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

LIETUVA

▼M1

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

01511 Vilnius

Tel. + 370 5 236 25 16

Faks. + 370 5 231 30 90

▼B

LIUKSEMBURGAS

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

B.P. 113

L-2011 Luxembourg

Tél: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

mail: office.licences@mae.etat.lu

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des affaires politiques

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél: (352) 478 2421

Fax: (352) 22 19 89

VENGRIJA

Ministry of Economic Affairs and Transport — Hungarian Licencing and Administrative Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium — Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

NYDERLANDAI

▼M1

Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 DE Zwolle

The Netherlands

Tel. (31-38) 467 25 41

Faks. (31-38) 469 52 29

▼B

AUSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel (+43-1) 711 00-0

FAX (+43-1) 711 00-8386

LENKIJA

Koordinuojanti institucija:

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tel. (+48 22) 523 9427 or 9348

Fax (+48 22) 523 8329

Bendradarbiaujančios institucijos:

Ministry of Defence

Department of Defence Policy

Al. Niepodległości 218

00-911 Warsaw

Poland

Tel. (+48 22) 687 49 17

Fax (+48 22) 682 621 80

Ministry of Economy and Labour

Department of Export Control

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warsaw

Poland

Tel. (+48 22) 693 51 71

Fax (+48 22) 693 40 33

PORTUGALIJA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 60 72

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 32 32 40/47

Fax: (351) 21 882 32 49

▼M2

RUMUNIJA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel. (40) 21 319 2183

Faks. (40) 21 319 2226

El. paštas: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel. (40) 21 319 9743

Faks. (40) 21 312 1630

El. paštas: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Faks. (40) 21 312 05 13

▼B

SLOVĖNIJA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Phone: 00386 1 4782000

Fax: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Phone: 00386 1 4783311

Fax: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Phone 00386 1 4712211

Fax: 00386 1 4318164

SLOVAKIJA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: 00421/2/4854 1111

Fax: 00421/2/4333 7827

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 BRATISLAVA

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

SUOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8 / Södra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

P./Tfn (358-9) 16 08 81 28

Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

ŠVEDIJA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tfn (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

Tel. (44) 20 7215 0594

Fax. (44) 20 7215 0593

EUROPOS BENDRIJA

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations — Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63( 1 ) OL L 368, 2004 12 15, p. 50.

( 2 ) OL C 69, 2010 3 18, p. 19.

Top