Help Print this page 

Document 02005R1183-20150422

Title and reference
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1183/2005 2005 m. liepos 18 d. nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1183/2015-04-22
Multilingual display
Text

2005R1183 — LT — 22.04.2015 — 015.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1183/2005

2005 m. liepos 18 d.

nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai

(OL L 193, 23.7.2005, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1824/2005 2005 m. lapkričio 9 d.

  L 294

3

10.11.2005

 M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 84/2006 2006 m. sausio 18 d.

  L 14

14

19.1.2006

 M3

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1791/2006 2006 m. lapkričio 20 d.

  L 363

1

20.12.2006

 M4

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 201/2007 2007 m. vasario 23 d.

  L 59

73

27.2.2007

 M5

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 400/2007 2007 m. balandžio 12 d.

  L 98

20

13.4.2007

 M6

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 933/2007 2007 m. rugpjūčio 3 d.

  L 204

5

4.8.2007

 M7

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1096/2007 2007 m. rugsėjo 20 d.

  L 246

29

21.9.2007

 M8

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 242/2009 2009 m. kovo 20 d.

  L 75

8

21.3.2009

 M9

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1250/2010 2010 m. gruodžio 22 d.

  L 341

11

23.12.2010

 M10

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1097/2011 2011 m. spalio 25 d.

  L 285

2

1.11.2011

 M11

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 7/2012 2012 m. sausio 5 d.

  L 4

1

7.1.2012

 M12

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1251/2012 2012 m. gruodžio 20 d.

  L 352

42

21.12.2012

 M13

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 53/2013 2013 m. sausio 22 d.

  L 20

46

23.1.2013

►M14

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 521/2013 2013 m. birželio 6 d.

  L 156

1

8.6.2013

 M15

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

 M16

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 271/2014 2014 m. kovo 17 d.

  L 79

35

18.3.2014

 M17

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1275/2014 2014 m. gruodžio 1 d.

  L 346

3

2.12.2014

►M18

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/613 2015 m. balandžio 20 d.

  L 102

3

21.4.2015

►M19

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/614 2015 m. balandžio 20 d.

  L 102

10

21.4.2015
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1183/2005

2005 m. liepos 18 d.

nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei RespublikaiEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60, 301 ir 308 straipsnius,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 13 d. Bendrąją poziciją 2005/440/BUSP dėl ribojančių priemonių Kongo Demokratinei Respublikai ( 1 ),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ( 2 ),

kadangi:

(1)

Atsižvelgdama į tebesitęsiantį neteisėtą ginklų srautą į Kongo Demokratinę Respubliką ir šalies viduje bei veikdama pagal Jungtinių Tautų Chartijos VII skyrių, JT Saugumo Taryba 2005 m. balandžio 18 d. priėmė Rezoliuciją Nr. 1596 (2005), kurioje inter alia numatomos finansinės ribojančios priemonės kompetentingo Jungtinių Tautų Sankcijų komiteto nurodytiems asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą, paskirtą Kongo Demokratinei Respublikai JT Saugumo Tarybos Rezoliucijomis Nr. 1493 (2003) ir 1596 (2005).

(2)

Bendrojoje pozicijoje 2005/440/BUSP inter alia numatomas finansinių ribojančių priemonių įgyvendinimas kompetentingo Jungtinių Tautų Sankcijų Komiteto nurodytiems asmenims. Šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį. Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, būtina priimti jas įgyvendinančias Bendrijos priemones su Bendrija susijusiais atvejais. Šiame reglamente Bendrijos teritorija – valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijos, taikant Sutartyje nustatytas sąlygas.

(3)

Būtų tikslinga Komisijai suteikti įgaliojimus iš dalies pakeisti šio reglamento priedus.

(4)

Siekiant užtikrinti šiame reglamente numatytų priemonių veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną.

(5)

Sutarties 60 ir 301 straipsniuose Tarybai suteikiami įgaliojimai trečiosioms šalims tam tikromis sąlygomis taikyti priemones, skirtas mokėjimams arba kapitalo judėjimui ir ekonominiams santykiams nutraukti arba juos apriboti. Šiame reglamente nustatytos priemonės, taip pat skirtos atskiriems su trečiosios šalies Vyriausybe tiesiogiai nesusijusiems asmenims, yra būtinos šiam Bendrijos tikslui pasiekti, o Sutarties 308 straipsniu Taryba įgaliojama imtis tokių priemonių, jei Sutartyje nenumatyti kiti konkretūs įgaliojimai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:▼M18

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a) reikalavimas – kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki šio reglamento įsigaliojimo dienos arba po jos, susijęs su sutarties ar sandorio vykdymu arba pateiktas dėl sutarties ar sandorio, ir visų pirma apimantis:

i) reikalavimą vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;

ii) reikalavimą pratęsti bet kokio pobūdžio obligacijos, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

iii) reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

iv) priešieškinį;

v) reikalavimą pripažinti, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą, bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą;

b) sutartis arba sandoris – neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; šiuo atveju sąvoka „sutartis“ apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

c) kompetentingos institucijos – valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos II priede išvardytose svetainėse;

d) ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti ar paslaugoms gauti;

e) ekonominių išteklių įšaldymas – draudimas naudoti ekonominius išteklius lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą;

f) lėšų įšaldymas – bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

g) lėšos – finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

i) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii) indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;

v) paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas ir

vii) dokumentus, kuriais patvirtinama lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisė;

h) techninė parama – techninė pagalba, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių, įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų pavidalu, įskaitant pagalbą žodžiu;

i) tarpininkavimo paslaugos:

i) derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų pirkimo, pardavimo arba tiekimo iš vienos trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį sandorių ar tokių sandorių organizavimas arba

ii) prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų, esančių trečiosiose šalyse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją šalį;

j) Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

▼M18

1a straipsnis

1.  Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti:

a) bet kokiai nevyriausybinei įstaigai ar asmeniui, veikiančiam Kongo Demokratinėje Respublikoje (toliau – KDR), skirtą techninę paramą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše ( 3 ) (toliau – bendrasis karinės įrangos sąrašas) išvardytomis prekėmis bei technologijomis arba su į tą sąrašą įtrauktų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) bet kokiai nevyriausybinei įstaigai ar asmeniui, veikiančiam KDR teritorijoje, skirtą finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše išvardytų prekių bei technologijų pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti tokius objektus ar teikti susijusią techninę paramą arba tarpininkavimo paslaugas.

2.  Prieš teikiant techninę paramą, finansavimą, finansinę paramą ar tarpininkavimo paslaugas, kurios nėra pagalba Jungtinių Tautų Organizacijos stabilizavimo misijai Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUSCO) arba Afrikos Sąjungos regioninei darbo grupei, bet kokiai nevyriausybinei įstaigai ar kitam asmeniui, subjektui ar organizacijai KDR teritorijoje arba naudojimui joje, pagal 1b straipsnio 1 dalį apie tai pranešama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetui, įsteigtam pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1533 (2004) 8 punktą (toliau – Sankcijų komitetas). Tokiame pranešime nurodoma visa susijusi informacija, atitinkamais atvejais įskaitant galutinį naudotoją, siūlomą pristatymo datą ir krovinių vežimo maršrutą.

1b straipsnis

1.  Nukrypdamos nuo 1a straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti teikti:

a) techninę paramą, finansavimą ar finansinę paramą arba tarpininkavimo paslaugas, kurios susijusios su ginklais ir su jais susijusiais reikmenimis, skirtus tik MONUSCO remti ir naudoti jos reikmėms;

b) techninę paramą, finansavimą ar finansinę paramą arba tarpininkavimo paslaugas, kurios susijusios su žudyti nepritaikyta karine įranga, skirta tik humanitariniams tikslams ar naudotis apsaugos tikslais, jeigu pagal 1a straipsnio 2 dalį apie šios paramos ar paslaugų teikimą iš anksto pranešta Sankcijų komitetui;

c) techninę paramą, finansavimą ar finansinę paramą arba tarpininkavimo paslaugas, kurios susijusios su ginklais ir su jais susijusiais reikmenimis, skirtus tik Afrikos Sąjungos regioninei darbo grupei remti ir naudoti jos reikmėms.

2.  Leidimai neišduodami veiklai, kuri jau įvykdyta.

▼B

2 straipsnis

1.  Visos I priede išvardytų fizinių arba juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų nuosavybe esančios arba jų valdomos lėšos ir ekonominiai ištekliai yra įšaldomi.

2.  Lėšos ar ekonominiai ištekliai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduoti naudotis I priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai.

▼M18 —————

▼M14

2a straipsnis

▼M18

1.  Į I priedą įtraukiami fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, kuriuos Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą dėl dalyvavimo veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui KDR, arba dėl jų rėmimo. Tokie veiksmai apima:

a) veiksmus, kuriais pažeidžiamas ginklų embargas ir susijusios priemonės, kaip nurodyta Sprendimo 2010/788/BUSP 1 straipsnyje ir šio reglamento 1a straipsnyje;

b) KDR veikiančių užsienio ginkluotų grupuočių politinių ir karinių vadovų, trukdančių toms grupuotėms priklausančių kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui, veiksmus;

c) Kongo karinių grupuočių politinių ir karinių vadovų, įskaitant tuos, kurie gauna paramą ne iš KDR, trukdančių jų kovotojams dalyvauti nusiginklavimo, demobilizacijos ir reintegracijos procesuose, veiksmus;

d) vaikų verbavimą dalyvauti ginkluotuose konfliktuose ar jų naudojimą tokiuose ginkluotuose konfliktuose, taip pažeidžiant taikomą tarptautinę teisę;

e) veiksmų, nukreiptų prieš vaikus arba moteris ginkluotų konfliktų situacijose, įskaitant jų žudymą ir žalojimą, žaginimą ir kitokį seksualinį smurtą, grobimą, priverstinį perkėlimą ir išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, planavimą, vadovavimą šiems veiksmams arba dalyvavimą juose;

f) trukdymą naudotis humanitarine pagalba ar ją dalyti KDR;

g) asmenų ar subjektų, įskaitant ginkluotas grupuotes, kurie dalyvauja destabilizavimo veikloje KDR neteisėtai prekiaudami gamtos ištekliais, įskaitant auksą ar laukinės gamtos išteklius ir laukinės gamtos išteklių produktus, rėmimą;

h) veikimą į sąrašą įtraukto asmens arba subjekto vardu arba nurodymu, arba veikimą subjekto, kuris priklauso į sąrašą įtrauktam asmeniui ar subjektui arba yra jo kontroliuojami, vardu arba nurodymu;

i) išpuolių prieš MONUSCO taikdarius ar JT darbuotojus planavimą, finansavimą, vadovavimą jiems arba dalyvavimą juose;

j) finansinės, materialinės arba technologinės paramos į sąrašą įtrauktam asmeniui ar subjektui teikimą arba prekių į sąrašą įtrauktam asmeniui ar subjektui tiekimą ar paslaugų teikimą.

▼M14

2.  I priede pateikiamos fizinių arba juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias yra nurodžiusi JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

3.  Be to, I priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamų fizinių arba juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų tapatybei nustatyti, kurią nurodė JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas. Tokia apie fizinius asmenis teikiama informacija gali apimti vardą ir pavardę, įskaitant slapyvardžius, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso bei asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą, jei žinomas, ir pareigas arba profesiją. Tokia apie juridinius asmenis, subjektus ar įstaigas teikiama informacija gali apimti pavadinimą, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą. I priede taip pat nurodoma JT Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto sprendimo įtraukti į sąrašą data.

▼B

3 straipsnis

1.  Nukrypdamos nuo 2 straipsnio nuostatų, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos, pranešusios Sankcijų komitetui apie ketinimą leisti naudotis minėtomis lėšomis bei ekonominiais ištekliais ir per keturias darbo dienas negavusios neigiamo minėto komiteto sprendimo, gali leisti „išlaisvinti“ tam tikras įšaldytas lėšas arba ekonominius išteklius, arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jeigu kompetentinga institucija nustatė, kad lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini esminėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b) skirti tik apmokėti pagrįstus honorarus ir kompensuoti padarytas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų suteikimu;

c) skirti tik sumokėti komisinius arba aptarnavimo mokesčius už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą;

jeigu atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie šį sprendimą ir per keturias darbo dienas nuo šio pranešimo Sankcijų komitetas nepaprieštaravo tam sprendimui.

2.  Nukrypdamos nuo 2 straipsnio nuostatų, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti „išlaisvinti“ tam tikras įšaldytas lėšas ar ekonominius išteklius arba leisti jais naudotis, nusprendusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra būtini ypatingoms išlaidoms, jei jos apie tai pranešė Sankcijų komitetui, kuris šį sprendimą patvirtino.

4 straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio nuostatų, II priede išvardytų valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jei tenkinamos šios sąlygos:

a) lėšos ar ekonominiai ištekliai yra teisminio, administracinio ar arbitražo sprendimo, parengto iki 2005 m. balandžio 18 d., arba teisminio, administracinio ar arbitražo sprendimo, paskelbto iki tos datos, dalykas;

b) lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik patenkinti reikalavimus, garantuotus tokiu turto suvaržymu arba tokiame sprendime pripažintus teisėtais, neperžengiant įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teises, nustatytų ribų;

c) turto suvaržymas arba teismo sprendimas nėra I priede nurodyto asmens, subjekto ar organizacijos naudai;

d) pripažįstama, kad turto suvaržymas arba teismo sprendimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai;

e) valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie turto suvaržymą arba teismo sprendimą.

5 straipsnis

1.  2 straipsnio 2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a) palūkanoms ar kitoms pajamoms už sąskaitas, ar

b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, dėl kurių buvo susitarta, arba kurie atsirado iki dienos, kurią šioms sąskaitoms pradėtas taikyti šis reglamentas,

jei minėtos palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai buvo įšaldyti pagal 2 straipsnio 1 dalį.

2.  2 straipsnio 2 dalis nekliudo finansų ar kredito įstaigoms, gaunančioms trečiųjų šalių į I priede išvardytų asmenų, subjektų ar organizacijų sąskaitą pervestas lėšas, kredituoti įšaldytas sąskaitas, jeigu tokias sąskaitas papildančios lėšos taip pat bus įšaldytos. Finansų ar kredito įstaigos nedelsdamos informuoja kompetentingas institucijas apie šiuos sandorius.

6 straipsnis

1.  Nepažeisdami taikomų taisyklių dėl informacijos teikimo, slaptumo ir profesinės paslapties bei Sutarties 284 straipsnio nuostatų, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos:

a) nedelsdami pateikia II priede išvardytoms valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms jų buveinės ar įsikūrimo vietoje visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per minėtas kompetentingas institucijas perduoda šią informaciją Komisijai;

b) kiekvieną kartą tikrinant šią informaciją bendradarbiauja su II priede išvardytomis kompetentingomis institucijomis.

2.  Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama suinteresuotų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

3.  Visa pagal 1 ir 2 dalis pateikta arba gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo ji buvo pateikta ar gauta.

▼M18

7 straipsnis

1.  Nė vienas fizinis ar juridinis asmuo arba šį reglamentą įgyvendinantis subjektas ar organizacija, jo direktorius ar darbuotojai nėra atsakingi už lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą arba atsisakymą leisti jais naudotis, kai šie veiksmai atliekami sąžiningai ir laikantis šio reglamento nuostatų, nebent būtų įrodyta, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti dėl aplaidumo.

2.  Fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos nelaikomi atsakingais už savo veiksmus, jeigu jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais jie pažeistų šiame reglamente nustatytus draudimus.

▼M18

7a straipsnis

1.  Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti obligaciją, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

a) į I priedą įtraukti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos;

b) fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, veikiantys a punkte nurodytų asmenų, subjektų ar įstaigų vardu arba jų naudai.

2.  Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad pagal 1 dalį nedraudžiama tenkinti reikalavimo, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai.

3.  Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

7b straipsnis

Draudžiamas sąmoningas ir apgalvotas dalyvavimas veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra išvengti 1a ir 2 straipsniuose nurodytų priemonių.

▼B

8 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos praneša viena kitai apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir pateikia viena kitai visą kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, ypač informaciją apie pažeidimus ir vykdymo problemas bei nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

▼M14

9 straipsnis

1.  JT Saugumo Tarybai arba Sankcijų komitetui įtraukus fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą į sąrašą, Taryba tokį fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą įtraukia į I priedo sąrašą.

2.  Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, praneša I dalyje nurodytam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama tokiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai galimybę pateikti pastabas.

3.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja fizinį arba juridinį asmenį, subjektą ar įstaigą.

4.  Jeigu JT Saugumo Taryba ar Sankcijų Komitetas nusprendžia fizinį arba juridinį asmenį, subjektą ar įstaigą išbraukti iš sąrašo arba pakeisti į sąrašą įtraukto fizinio arba juridinio asmens, subjekto ar įstaigos identifikavimo duomenis, Taryba atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

5.  Komisija įgaliojama iš dalies keisti II priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

▼B

10 straipsnis

Valstybės narės nustato taisykles dėl už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinų baudų ir imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių minėtų taisyklių įgyvendinimą. Numatytos baudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles ir apie visus paskesnius jų pakeitimus.

11 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Bendrijos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visiems orlaiviams ir laivams, priklausantiems valstybės narės jurisdikcijai;

c) visiems Bendrijos teritorijoje ar už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e) visiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, užsiimantiems verslu Bendrijoje.

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M19
I PRIEDAS

a) 2 ir 2a straipsniuose nurodytų asmenų sąrašas

1.   Eric BADEGE

Gimimo data: 1971.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. gruodžio 31 d.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2012 m. lapkričio 15 d. galutinėje Kongo Demokratinės Respublikos ekspertų grupės ataskaitoje teigiama, kad „pulkininkas leitenantas Eric Badege tapo svarbiausia grupuotės M23 figūra Masisyje ir vadovavo jungtinėms operacijoms (…)“ kartu su kitu karo vadu. Be to, „[2012 m.] rugpjūčio mėn. pulkininkui leitenantui E. Badege įvykdžius keletą suderintų išpuolių (…), M23 galėjo destabilizuoti padėtį didelėje Masisio teritorijos dalyje“. Buvusių kovotojų teigimu, pulkininkas leitenantas E. Badege (…) planuodamas išpuolius vykdydavo pulkininko S. Makenga įsakymus. Būdamas M23 karo vadas, E. Badege yra atsakingas už sunkius nusikaltimus, be kita ko, nukreiptus prieš vaikus ar moteris ginkluoto konflikto sąlygomis. 2012 m. lapkričio mėn. ekspertų grupės ataskaitoje teigiama, kad įvykdyti keli reikšmingi incidentai, kurių metu buvo žudomi visi iš eilės civiliai, įskaitant moteris ir vaikus. Nuo 2012 m. gegužės mėn. Raia Mutomboki, vadovaujamas M23, kelių suderintų išpuolių metu nužudė šimtus civilių. Rugpjūčio mėn. E. Badege įvykdė bendrus išpuolius, kurių metų buvo žudomi visi iš eilės civiliai. Lapkričio mėn. ekspertų grupės ataskaitoje teigiama, kad šiuos išpuolius bendrai derino E. Badege ir pulkininkas Makoma Semivumbi Jacques.

Ekspertų grupės ataskaitoje rašoma, kad, vietos vadų iš Masisio teigimu, E. Badege vadovavo šiems Raia Mutomboki išpuoliams vietoje. 2012 m. liepos 28 d. straipsnyje Radio Okapi teigiama: „šį šeštadienį, liepos 28 d., Masisio administratorius paskelbė, kad FARDC 2-ojo bataliono 410-ojo pulko vadas dezertyravo iš Nabiondo bazės, maždaug trisdešimt kilometrų į šiaurės vakarus nuo Gomos, Šiaurės Kivu. Pasak jo, pulkininkas Eric Badege ir daugiau nei šimtas kareivių penktadienį patraukė į Rubaya, 80 kilometrų į šiaurę nuo Nabiondo. Šią informaciją patvirtino keli šaltiniai.“ Pagal 2012 m. lapkričio 23 d. straipsnį BBC, M23 buvo suformuota, kai buvę CNDP nariai, kurie buvo integruoti į FARDC, pradėjo protestuoti dėl prastų sąlygų ir atlygio, taip pat dėl nepakankamai įgyvendinamo 2009 m. kovo 23 d. CNDP ir KDR taikos susitarimo, po kurio CNDP buvo integruotas į FARDC. Pagal 2012 m. lapkričio mėn. Tarptautinės taikos informavimo tarnybos (IPIS) ataskaitą M23 dalyvavo intensyviose karinėse operacijose, siekdamas kontroliuoti teritoriją rytinėje KDR dalyje. 2012 m. liepos 24–25 d. M23 ir FARDC kovėsi dėl kelių miestų ir kaimų rytinėje KDR dalyje kontrolės; 2012 m. liepos 26 d. M23 užpuolė FARDC Rumangabo karinėje bazėje; 2012 m. lapkričio 17 d. M23 išstūmė FARDC iš Kibumbos miesto; o 2012 m. lapkričio 20 d. M23 perėmė Gomos kontrolę. Pagal 2012 m. lapkričio mėn. Ekspertų grupės ataskaitą keli buvę M-23 kovotojai teigia, kad M23 vadai be ceremonijų įvykdė mirties bausmę kelioms dešimtims vaikų, kurie, paimti į M23 kaip vaikai kareiviai, bandė pabėgti. Pagal 2012 m. rugsėjo 11 d.Human Rights Watch (HRW) ataskaitą aštuoniolikmetis ruandietis, jėga paimtas į M23 Ruandoje ir iš jos pabėgęs, papasakojo HRW, kad jis buvo liudininku, kaip mirties bausmė buvo įvykdyta šešiolikmečiui iš jo M23 padalinio, bandžiusiam pabėgti birželio mėn. M23 kovotojai sugavo jaunuolį ir mirtinai jį sumušė kitų į M23 paimtų vaikų kareivių akivaizdoje.

Jį nužudyti įsakęs M23 vadas, paaiškindamas, kodėl jaunuolis buvo nužudytas, tariamai pareiškė kitiems į M23 paimtiems jaunuoliams: „jis norėjo mus palikti“. Toje ataskaitoje taip pat nurodyta, kad, liudininkų teigimu, mirties bausmė be ceremonijų buvo atlikta ne mažiau kaip 33 naujokams ir kitiems M23 kovotojams, kai jie bandė pabėgti. Kai kurie iš jų buvo surišti ir nušauti kitų į M23 paimtų jaunuolių akivaizdoje, kaip pavyzdį parodant, kokios bausmės jie sulauktų. Vienas į M23 paimtas jaunuolis HRW paaiškino: „kai buvome M23, jie sakė, kad [galime rinktis –] galime likti su jais arba mirti. Daug kas bandė pabėgti. Kai kurie jų buvo surasti, tada iš karto nužudyti.“

2.   Frank Kakolele BWAMBALE

Pareigos: FARDC generolas.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: 2008 m. sausio mėn. išstojo iš Nacionalinio liaudies gynybos kongreso (CNDP). 2011 m. birželio mėn. duomenimis, gyvena Kinšasoje. Nuo 2010 m. Kakolele dalyvauja veikloje, kuri veikiausiai vykdoma KDR Vyriausybės zonų, kuriose baigėsi ginkluoti konfliktai, stabilizacijos ir rekonstrukcijos programos (Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés, STAREC) vardu, įskaitant dalyvavimą STAREC misijoje Gomoje ir Benyje 2011 m. kovo mėn. KDR valdžios institucijos jį sulaikė 2013 m. gruodžio mėn. Benyje, Šiaurės Kivu provincijoje, dėl įtarimų, kad jis trukdė nusiginklavimo, demobilizacijos ir reintegracijos procesui.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Buvęs RCD-ML vadovas, darantis įtaką RCD-ML pajėgų, vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, atsakingos už prekybą ginklais pažeidžiant ginklų embargą, politikai, joms vadovaujantis ir kontroliuojantis jų veiklą. FARDC generolas, 2011 m. birželio mėn. duomenimis, – be paskyrimo. 2008 m. sausio mėn. išstojo iš Nacionalinio liaudies gynybos kongreso (CNDP). 2011 m. birželio mėn. duomenimis, gyvena Kinšasoje. Nuo 2010 m. Kakolele dalyvauja veikloje, kuri veikiausiai vykdoma KDR Vyriausybės zonų, kuriose baigėsi ginkluoti konfliktai, stabilizacijos ir rekonstrukcijos programos (Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés, STAREC) vardu, įskaitant dalyvavimą STAREC misijoje Gomoje ir Benyje 2011 m. kovo mėn.

3.   Gaston IYAMUREMYE

Pareigos a) Ruandos demokratinių išsilaisvinimo pajėgų (FDLR) pirmininkas, b) RDLR-FOCA pirmininko antrasis pavaduotojas.

Adresas: 2014 m. gruodžio mėn. duomenimis, bazuojasi Šiaurės Kivu provincijoje.

Gimimo data: 1948.

Gimimo vieta: a) Musanzės apygarda, Šiaurės provincija, Ruanda, b) Ruhengeris, Ruanda.

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. gruodžio 1 d.

Kita informacija: Brigados generolas.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Daugelio šaltinių, įskaitant JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupę, duomenimis, Gaston Iyamuremye yra FLDR pirmininko antrasis pavaduotojas ir laikomas vienu iš pagrindinių FLDR karinės ir politinės vadovybės narių. Iki 2009 m. gruodžio mėn. Gaston Iyamuremye taip pat vadovavo Ignace Murwanashyaka (FDLR pirmininko) biurui Kibujoje (KDR). Ruandos demokratinių išsilaisvinimo pajėgų (FDLR) pirmininkas ir RDLR-FOCA pirmininko antrasis pavaduotojas. 2011 m. birželio mėn. duomenimis, bazuojasi Kalongėje, Šiaurės Kivu provincijoje.

4.   Innocent KAINA

Gimimo vieta: Bunagana, Ručuru teritorija, KDR.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. lapkričio 30 d.

Kita informacija: 2014 m. pabaigos duomenimis, yra Ruandoje.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Šiuo metu Innocent Kaina yra vieno iš Mouvement du 23 MARS (M23) sektorių vadas. Jis yra atsakingas už rimtus žmogaus teisių ir tarptautinės teisės pažeidimus ir yra juos įvykdęs. 2007 m. liepos mėn. Kinšasos įgulos karo tribunolas nusprendė, kad I. Kaina yra atsakingas už 2003 m. gegužės mėn.–2005 m. gruodžio mėn. Itūrio rajone įvykdytus nusikaltimus žmoniškumui. 2009 m. jis buvo paleistas pagal Kongo Vyriausybės ir Nacionalinio liaudies gynybos kongreso taikos susitarimą. 2009 m., būdamas FARDC nariu, jis buvo kaltas dėl mirties bausmės įvykdymų, grobimų ir žalojimų Masisi teritorijoje. Kaip vadas, vykdydamas generolo B. Ntaganda įsakymus, 2012 m. balandžio mėn. Ručuru teritorijoje jis inicijavo buvusio Nacionalinio liaudies gynybos kongreso (CNDP) sukilimą. Jis užtikrino iš Masisio išvykstančių sukilėlių saugumą. 2012 m. gegužės–rugpjūčio mėn. jis prižiūrėjo daugiau kaip 150 vaikų verbavimą ir rengimą M23 sukilimui ir šaudė pabėgti bandžiusius berniukus. 2012 m. liepos mėn. jis vyko į Berunda ir Degho mobilizavimo ir verbavimo M23 grupuotei tikslais.

5.   Jérôme KAKWAVU BUKANDE

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: 2004 m. gruodžio mėn. suteiktas FARDC generolo laipsnis. 2011 m. birželio mėn. duomenimis, kalinamas Makalos kalėjime Kinšasoje. 2011 m. kovo 25 d. Kinšasos aukščiausiasis karo teismas pradėjo Kakwavu teismo procesą už karo nusikaltimus. 2014 m. lapkričio mėn. KDR karo teismas jį nuteisė 10 metų kalėti už žaginimą, nužudymą ir kankinimą.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Buvęs UCD/FAPC pirmininkas. FAPC kontroliuoja neteisėtus pasienio postus tarp Ugandos ir KDR, t. y. vieno iš svarbiausių ginklų srauto tranzito kelių. Būdamas FAPC pirmininku, jis darė įtaką FAPC pajėgų, kurios buvo susijusios su neteisėta prekyba ginklais ir taip pažeidė ginklų embargą, politikai, vadovavo joms ir kontroliavo jų veiklą. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis, jis buvo atsakingas už vaikų verbavimą ir naudojimą Itūryje 2002 m. Vienas iš penkių KDR ginkluotųjų pajėgų aukšto rango karininkų, apkaltintų nusikaltimais, susijusiais su seksualiniu smurtu, į kurių bylas Saugumo Taryba atkreipė Vyriausybės dėmesį 2009 m. įvykusio vizito metu. 2004 m. gruodžio mėn. suteiktas FARDC generolo laipsnis. 2011 m. birželio mėn. duomenimis, kalinamas Makalos kalėjime Kinšasoje. 2011 m. kovo 25 d. Kinšasos aukščiausiasis karo teismas pradėjo Kakwavu teismo procesą už karo nusikaltimus.

6.   Germain KATANGA

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: 2004 m. gruodžio mėn. paskirtas FARDC generolu. 2007 m. spalio 18 d. KDR Vyriausybės perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui. 2014 m. gegužės mėn. TBT jį nuteisė 12 metų kalėti už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui. Šiuo metu kalinamas Nyderlanduose.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

FRPI vadas. Susijęs su šaunamųjų ginklų perdavimais pažeidžiant ginklų embargą. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis, jis buvo atsakingas už vaikų verbavimą ir naudojimą Itūryje 2002–2003 m. 2004 m. gruodžio mėn. paskirtas FARDC generolu. 2007 m. spalio 18 d. KDR Vyriausybės perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui. Jo teismo procesas pradėtas 2009 m. lapkričio mėn.

7.   Thomas LUBANGA

Gimimo vieta: Itūris, KDR.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: 2005 m. kovo mėn. suimtas Kinšasoje už UPC/L dalyvavimą vykdant žmogaus teisių pažeidimus. 2006 m. kovo 17 d. perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT). 2012 m. kovo mėn. TBT pripažintas kaltu ir nuteistas 14 metų kalėti. 2014 m. gruodžio 1 d. TBT apeliacinės instancijos teisėjai patvirtino T. Lubanga apkaltinamąjį nuosprendį ir bausmę. Šiuo metu kalinamas Nyderlanduose.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

UPC/L, vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, susijusios su neteisėta prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, pirmininkas. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis, jis buvo atsakingas už vaikų verbavimą ir naudojimą Itūryje 2002–2003 m. 2005 m. kovo mėn. suimtas Kinšasoje už UPC/L dalyvavimą vykdant žmogaus teisių pažeidimus. 2006 m. kovo 17 d. KDR valdžios institucijų perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui. Jo teismo procesas pradėtas 2009 m. sausio mėn. ir turi būti baigtas 2011 m. 2012 m. kovo mėn. TBT pripažintas kaltu ir nuteistas 14 metų kalėti. Teismo sprendimą apskundė.

8.   Sultani MAKENGA

Gimimo data: 1973 m. gruodžio 25 d.

Gimimo vieta: Ručuru, KDR.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. lapkričio 13 d.

Kita informacija: Kongo Demokratinėje Respublikoje veikiančios grupuotės Mouvement du 23 MARS (M23) karinis vadovas. 2014 m. pabaigos duomenimis, yra Ugandoje.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Sultani Makenga yra Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) veikiančios grupuotės Mouvement du 23 MARS (M23) grupuotės karinis vadovas. M23 (dar žinomos kaip Kongo revoliucinė armija) vadovas Sultani Makenga yra padaręs sunkius tarptautinės teisės pažeidimus, įskaitant moterų ir vaikų įtraukimą į ginkluotus konfliktus, įskaitant žudymą ir žalojimą, seksualinį smurtą, grobimą ir priverstinį perkėlimą, ir yra už juos atsakingas. Be to, jis yra atsakingas už tarptautinės teisės pažeidimus, susijusius su M23 veiksmais verbuojant vaikus ar naudojant juos ginkluotuose konfliktuose KDR. Vadovaujant Sultani Makenga, M23 vykdė plataus masto prievartos veiksmus prieš KDR civilius gyventojus. Remiantis parodymais ir pranešimais, Sultani Makenga vadovaujami kovotojai visoje Ručuru teritorijoje žagino moteris ir vaikus (kai kurie iš jų – tik 8 metų amžiaus); šie veiksmai buvo kontrolės stiprinimo Ručuru teritorijoje politikos dalis. Vadovaujant S. Makenga, M23 Kongo Demokratinėje Respublikoje ir visame regione vykdė plataus masto vaikų prievartinio verbavimo kampanijas, taip pat nužudė, sužalojo ir sužeidė daugybę vaikų. Daugelis priverstinai užverbuotų vaikų buvo jaunesni nei 15 metų amžiaus. Be to pranešta, kad S. Makenga gaudavo ginklų ir susijusios įrangos pažeisdamas KDR taikomas priemones siekiant įgyvendinti ginklų embargą, įskaitant šalies vidaus teisės aktus dėl ginklų ir susijusios įrangos importo ir laikymo. S. Makenga, kaip M23 vadovas, savo veiksmais rimtai pažeidė tarptautinę teisę bei naudojo prievartą prieš KDR civilius gyventojus; dėl tokių veiksmų pablogėjo saugumo padėtis, perkėlimo sąlygos ir sustiprėjo konfliktas regione. Kongo Demokratinėje Respublikoje veikiančios grupuotės Mouvement du 23 MARS (M23) karinis vadovas.

9.   Khawa Panga MANDRO

Gimimo data: 1973 m. rugpjūčio 20 d.

Gimimo vieta: Bunija, KDR.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: 2005 m. balandžio mėn. Bunijoje įkalintas už Itūrio taikos proceso sabotažą. Kongo valdžios institucijų suimtas 2005 m. spalio mėn., Kisanganio Apeliacinio teismo išteisintas, vėliau perduotas Kinšasos teisminėms institucijoms pareiškus naujus kaltinimus dėl nusikaltimų žmoniškumui, karo nusikaltimų, nužudymo, užpuolimo sunkinančiomis aplinkybėmis ir neteisėto jėgos pavartojimo. 2014 m. rugpjūčio mėn. KDR Kisanganio karo teismas jį pripažino kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, nuteisė jį 9 metus kalėti ir jam nurodė sumokėti maždaug 85 000 JAV dolerių nusikaltimų aukoms.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Buvęs PUSIC, vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, susijusios su prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, pirmininkas. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis, jis buvo atsakingas už vaikų verbavimą ir naudojimą Itūryje 2001–2002 m. 2005 m. balandžio mėn. Bunijoje įkalintas už Itūrio taikos proceso sabotažą. Kongo valdžios institucijų suimtas 2005 m. spalio mėn., Kisanganio Apeliacinio teismo išteisintas, vėliau perduotas Kinšasos teisminėms institucijoms pareiškus naujus kaltinimus dėl nusikaltimų žmoniškumui, karo nusikaltimų, nužudymo, užpuolimo sunkinančiomis aplinkybėmis ir neteisėto jėgos pavartojimo. 2011 m. birželio mėn. duomenimis, kalinamas Makalos centriniame kalėjime Kinšasoje.

10.   Callixte MBARUSHIMANA

Gimimo data: 1963 m. liepos 24 d.

Gimimo vieta: Ndusu/Ruhengeris, Šiaurės provincija, Ruanda.

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2009 m. kovo 3 d.

Kita informacija: Suimtas 2010 m. spalio 3 d. Paryžiuje pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo arešto orderį už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui, kuriuos Kivu provincijose 2009 m. vykdė FDLR pajėgos, ir 2011 m. sausio 25 d. perduotas į Hagą, tačiau 2011 m. pabaigoje TBT paleistas į laisvę.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Iki suėmimo buvo FDLR vykdomasis sekretorius ir FDLR karinės vadovybės pirmininko pavaduotojas. Kongo Demokratinėje Respublikoje veikiančios užsienio ginkluotosios grupuotės politinis/karinis vadovas, kuris trukdo kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui (Saugumo Tarybos rezoliucijos 1857 (2008) OP 4 b punktas). Suimtas 2010 m. spalio 3 d. Paryžiuje pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo arešto orderį už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui, kuriuos Kivu provincijose 2009 m. vykdė FDLR pajėgos, ir 2011 m. sausio 25 d. perduotas į Hagą.

11.   Iruta Douglas MPAMO

Adresas: Gisenis, Ruanda (2011 m. birželio mėn. duomenimis)

Gimimo data: a) 1965 m. gruodžio 28 d., b) 1965 m. gruodžio 29 d.

Gimimo vieta: a) Bašalis, Masisis, KDR, b) Goma, KDR, c) Uvyra, KDR.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: Nežinoma, kuo verčiasi nuo to laiko, kai sudužo du „Great Lakes Business Company“ (GLBC) lėktuvai.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

„Compagnie Aérienne des Grands Lacs“ ir „Great Lakes Business Company“, kurių orlaiviai buvo naudojami teikiant pagalbą ginkluotoms grupuotėms ir nereguliarioms karinėms pajėgoms, nurodytoms Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, savininkas/valdytojas. Taip pat atsakingas už informacijos apie skrydžius ir krovinius slėpimą, veikiausiai siekiant sudaryti sąlygas ginklų embargo pažeidimui. Nežinoma, kuo verčiasi nuo to laiko, kai sudužo du „Great Lakes Business Company“ (GLBC) lėktuvai.

12.   Sylvestre MUDACUMURA

Adresas: Kikomos miškas netoli Bogojo (Valikalė, Šiaurės Kivu, KDR) (2011 m. birželio mėn. duomenimis)

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: FDLR-FOCA karo vadas, taip pat politinis pirmininko pirmasis pavaduotojas ir FOCA vadovybės pirmininkas, taigi nuo FDLR vadovų suėmimo Europoje vykdo bendras karinio ir politinio vadovavimo funkcijas. 2014 m. duomenimis, – bazuojasi FDLR štabe Ngangoje, Šiaurės Kivu.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

FDLR vadas, darantis įtaką FDLR pajėgų, vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, susijusios su neteisėta prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, politikai, joms vadovaujantis ir kontroliuojantis jų veiklą. Mudacumura (arba jo darbuotojai) telefonu palaikė ryšius su Vokietijoje esančiu FDLR lyderiu Murwanashyaka, be kita ko, 2009 m. gegužės mėn. įvykusių Busurungio žudynių metu, ir su karo vadu majoru Guillaume 2009 m. „Umoja Wetu“ ir „Kimia II“ operacijų metu. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis, jis buvo atsakingas už jo vadovaujamų karinių pajėgų Šiaurės Kivu 2002–2007 m. vykdyto vaikų verbavimo ir naudojimo 27 atvejus. FDLR-FOCA karo vadas, taip pat politinis pirmininko pirmasis pavaduotojas ir FOCA vadovybės pirmininkas, taigi nuo FDLR vadovų suėmimo Europoje vykdo bendras karinio ir politinio vadovavimo funkcijas.

13.   Leodomir MUGARAGU

Adresas: FDLR štabas Kikomos miške (Bogojis, Valikalė, Šiaurės Kivu, KDR) (2011 m. birželio mėn. duomenimis)

Gimimo data: a) 1954 b) 1953.

Gimimo vieta: a) Kigalis, Ruanda b) Rušašis, Šiaurės provincija, Ruanda.

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. gruodžio 1 d.

Kita informacija: FDLR-FOCA štabo viršininkas, atsakingas už administravimą.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Atvirų šaltinių ir oficialių pranešimų duomenimis, Leodomir Mugaragu yra Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), FDLR ginkluotojo sparno, štabo viršininkas. Oficialių pranešimų duomenimis, Mugaragu yra FDLR karinių operacijų rytinėje KDR dalyje vienas iš vyriausiųjų organizatorių. FDLR-FOCA štabo viršininkas, atsakingas už administravimą.

14.   Leopold MUJYAMBERE

Adresas: Niakalekė (į pietryčius nuo Mvengos), Pietų Kivu, KDR.

Gimimo data: a) 1962 m. kovo 17 d., b) apie 1966 m.

Gimimo vieta: Kigalis, Ruanda.

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2009 m. kovo 3 d.

Kita informacija: 2014 m. pabaigos duomenimis, laikinai eina FDLR/FOCA vado pavaduotojo pareigas, bazuojasi Ngangoje, Šiaurės Kivu.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Antrosios FOCA divizijos/atsargos brigadų (ginkluotas FDLR padalinys) vadas. Kongo Demokratinėje Respublikoje veikiančios užsienio ginkluotosios grupuotės karinis vadovas, kuris trukdo kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui, pažeisdamas Saugumo Tarybos rezoliucijos 1857 (2008) OP 4 b punktą. JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupės surinktais duomenimis, kurie buvo pateikti jos 2008 m. vasario 13 d. ataskaitoje, iš FDLR-FOCA išlaisvintos mergaitės anksčiau buvo pagrobtos ir seksualiai išnaudojamos. Nuo 2007 m. vidurio FDLR-FOCA, kuri anksčiau verbuodavo berniukus, sulaukusius viduriniosios ir vėlyvosios paauglystės, pradėjo priverstinai verbuoti jaunuolius nuo 10 metų amžiaus. Tada jauniausieji naudojami kaip palydovai, o vyresni vaikai siunčiami kaip kareiviai į frontą, pažeidžiant Saugumo Tarybos rezoliucijos 1857 (2008) OPA d ir e punktus. 2011 m. birželio mėn. duomenimis, FDLR/FOCA Pietų Kivu operacijų sektoriaus (dabar vadinamo „Amazon“) vadas.

15.   Jamil MUKULU

Pareigos: a) Allied Democratic Forces (Jungtinių demokratinių pajėgų) (ADF) vadas, b) Vadas, Jungtinės demokratinės pajėgos

Gimimo data: a) 1965, b) 1964 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: Ntoke kaimas, Ntenjeru apylinkė, Kayunga rajonas, Uganda.

Pilietybė: Ugandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 m. spalio 12 d.

Kita informacija: 2014 m. pabaigos duomenimis, buvimo vieta nežinoma, tačiau manoma, kad jis yra Šiaurės Kivu, KDR.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Atvirų šaltinių ir oficialių pranešimų duomenimis, įskaitant JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupės pranešimus, Jamil Mukulu yra Allied Democratic Forces (ADF) karinis vadovas; tai yra KDR veikianti užsienio ginkluota grupuotė, kuri trukdo ADF kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui, kaip aprašyta Rezoliucijos 1857 (2008) 4 dalies b punkte. JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupė pranešė, kad J. Mukulu vadovavo ir teikė materialinę paramą Allied Democratic Forces (ADF) – KDR teritorijoje veikiančiai ginkluotai grupuotei. Daugelio šaltinių, įskaitant JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupės pranešimus, duomenimis Jamil Mukulu taip pat toliau darė įtaką vykdomai politikai, teikė finansavimą, tiesiogiai vadovavo ADF pajėgų veiklai veiksmų vietoje ir kontroliavo šią veiklą, be kita ko, rūpinosi ryšiais su tarptautiniais teroristų tinklais.

16.   Ignace MURWANASHYAKA

Titulas: Dr.

Gimimo data: 1963 m. gegužės 14 d.

Gimimo vieta: a) Butarė, Ruanda, b) Ngoma, Butarė, Ruanda.

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: 2009 m. lapkričio 17 d. suimtas Vokietijos valdžios institucijų. FDLR-FOCA pirmininko pareigose jį pakeitė Gaston Iamuremye (alias: „Rumuli“). 2011 m. gegužės 4 d. Vokietijos teisme pradėtas Murwanashyaka procesas dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui, kuriuos 2008 m. ir 2009 m. KDR vykdė FDLR pajėgos.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

FDLR pirmininkas ir FDLR pajėgų, vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, susijusių su neteisėta prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, vyriausiasis vadas, darantis įtaką FDLR pajėgų politikai, joms vadovaujantis ir kontroliuojantis jų veiklą. Telefonu palaikė ryšius su veiksmams vadovaujančiais FDLR karo vadais (be kita ko, 2009 m. gegužės mėn. įvykusių Busurungio žudynių metu); davė karinius įsakymus pajėgų vadovybei; dalyvavo koordinuojant ginklų ir šaudmenų perdavimą FDLR padaliniams ir perduodant specialias naudojimo instrukcijas; valdė dideles pinigų sumas, gautas neteisėtai parduodant gamtos išteklius FDLR kontroliuojamuose rajonuose. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis jam kaip FDLR pirmininkui ir karo vadui teko vadovaujamoji atsakomybė už FDLR rytinėje Kongo dalyje atliekamą vaikų verbavimą ir naudojimą. 2009 m. lapkričio 17 d. suimtas Vokietijos valdžios institucijų. FDLR-FOCA pirmininko pareigose jį pakeitė Gaston Iamuremye (alias: „Rumuli“). 2011 m. gegužės 4 d. Vokietijos teisme pradėtas Murwanashyaka procesas dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui, kuriuos 2008 m. ir 2009 m. KDR vykdė FDLR pajėgos.

17.   Straton MUSONI

Gimimo data: a) 1961 m. balandžio 6 d., b) 1961 m. birželio 4 d.

Gimimo vieta: Mugambazis, Kigalis, Ruanda.

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 29 d.

Kita informacija: 2009 m. lapkričio 17 d. suimtas Vokietijos valdžios institucijų. 2011 m. gegužės 4 d. Vokietijos teisme pradėtas Musoni procesas dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui, kuriuos 2008 m. ir 2009 m. KDR vykdė FDLR pajėgos. FDLR pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigose jį pakeitė Sylvestre Mudacumura.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Būdamas FDLR – KDR veikiančios užsienio ginkluotos grupuotės – vadovu Musoni trukdė toms grupuotėms priklausančių kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui, taip pažeidžiant Rezoliuciją 1649 (2005). 2009 m. lapkričio 17 d. suimtas Vokietijos valdžios institucijų. 2011 m. gegužės 4 d. Vokietijos teisme pradėtas Musoni procesas dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui, kuriuos 2008 m. ir 2009 m. KDR vykdė FDLR pajėgos. FDLR pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigose jį pakeitė Sylvestre Mudacumura.

18.   Jules MUTEBUTSI

Gimimo data: 1964.

Gimimo vieta: Minembvė, Pietų Kivu, KDR

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: 2004 m. balandžio mėn. buvęs FARDC 10-ojo karinio regiono karo vado pavaduotojas, atleistas už drausmės nesilaikymą. 2007 m. gruodžio mėn. suimtas Ruandos valdžios institucijų, kai mėgino pereiti sieną į KDR. Nuo tol pusiau laisvai gyvena Kigalyje (jam draudžiama išvykti iš šalies).

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Suvienijo savo pajėgas su nuo buvusio RCD-G atskilusiais elementais ir 2004 m. gegužės mėnesį jėga užėmė Bukavu miestą. Susijęs su šaunamųjų ginklų gavimu ne FARDC struktūrose ir išteklių tiekimu Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte nurodytoms ginkluotoms grupuotėms ir nereguliarioms karinėms pajėgoms, pažeidžiant ginklų embargą. 2004 m. balandžio mėn. buvęs FARDC 10-ojo karinio regiono karo vado pavaduotojas, atleistas už drausmės nesilaikymą. 2007 m. gruodžio mėn. suimtas Ruandos valdžios institucijų, kai mėgino pereiti sieną į KDR. Nuo tol pusiau laisvai gyvena Kigalyje (jam draudžiama išvykti iš šalies).

19.   Baudoin NGARUYE WA MYAMURO

Titulas: Judėjimo Mouvement du 23 MARS (M23) karinis vadovas.

Pareigos: Brigados generolas.

Adresas: Rubavu/Mudende, Ruanda.

Gimimo data: a) 1978 m. balandžio 1 d., b) 1978.

Gimimo vieta: a) Bibwe, KDR b) Lusamambo, Lubero teritorija, KDR.

Pilietybė: Kongo.

Nacionalinis identifikavimo Nr.: FARDC ID 1-78-09-44621-80.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. lapkričio 30 d.

Kita informacija: Į Ruandos Respubliką atvyko 2013 m. kovo 16 d. 2014 m. pabaigos duomenimis, gyvena Ngomos stovykloje Ruandoje.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2012 m. balandžio mėn. B. Ngaruye vadovavo buvusio Nacionalinio liaudies gynybos kongreso sukilimui, dar vadinamam judėjimu Mouvement du 23 MARS (M23), vykdydamas generolo B. Ntaganda įsakymus. Šiuo metu jis yra M23 trečias pagal rangą vyriausiasis karo vadas. Ekspertų KDR klausimais grupė anksčiau buvo rekomendavusi jį įtraukti į sąrašą 2008 m. ir 2009 m. Jis yra atsakingas už sunkius žmogaus teisių ir tarptautinės teisės pažeidimus ir yra juos įvykdęs. 2008–2009 m. jis užverbavo ir parengė šimtus vaikų, o nuo tada iki 2010 m. pabaigos šią veiklą vykdė grupuotei M23. Jis žudė, žalojo ir grobė, dažnai jo veiksmai buvo nukreipti prieš moteris. Jis yra atsakingas už M23 dezertyrų egzekucijas ir kankinimą. 2009 m. FARDC jis įsakė išžudyti visus vyrus Shalio kaime (Valikalė). Jis taip pat tiekė ginklus, šaudmenis ir mokėjo atlyginimus Masisio ir Valikalės vietovėse, vykdydamas tiesioginius B. Ntaganda įsakymus. 2010 m. jis organizavo priverstinį gyventojų perkėlimą ir turto nusavinimą Lukopfu rajone. Be to, jis aktyviai dalyvavo FARDC nusikaltėlių tinklų, kurie gavo pelną iš prekybos mineralais, veikloje, dėl kurios 2011 m. kilo konfliktas su pulkininku Innocent Zimurinda ir buvo vykdomi smurtiniai veiksmai. Į Ruandos Respubliką (Gasizi/Rubavu) atvyko 2013 m. kovo 16 d.

20.   Mathieu, Chui NGUDJOLO

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: 2003 m. spalio mėn. Bunijoje jį suėmė MONUC. 2008 m. vasario 7 d. KDR Vyriausybės perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui. 2012 m. gruodžio mėn. TBT jį išteisino dėl visų kaltinimų. Paleistas į laisvę jis buvo sulaikytas Nyderlandų valdžios institucijų ir Nyderlanduose pateikė prieglobsčio prašymą. Kaltinimą palaikanti pusė apskundė TBT sprendimą; 2014 m. spalio mėn. buvo surengti posėdžiai ir 2014 m. gruodžio mėn. sprendimas dar nebuvo priimtas.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

FNI štabo viršininkas ir buvęs FRPI štabo viršininkas, darantis įtaką FRPI pajėgų, vienos iš Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte nurodytų ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, kurios atsakingos už neteisėtą prekybą ginklais pažeidžiant ginklų embargą, politikai, joms vadovaujantis ir kontroliuojantis jų veiklą. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis, jis buvo atsakingas už jaunesnių nei 15 metų vaikų verbavimą ir naudojimą Itūryje 2006 m. 2003 m. spalio mėn. Bunijoje jį suėmė MONUC. 2008 m. vasario 7 d. KDR Vyriausybės perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui. 2012 m. gruodžio mėn. TBT jį išteisino dėl visų kaltinimų. Paleistas į laisvę jis buvo sulaikytas Nyderlandų valdžios institucijų ir Nyderlanduose pateikė prieglobsčio prašymą.

21.   Floribert Ngabu NJABU

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: Nuo 2005 m. kovo mėn. skirtas namų areštas Kinšasoje už FNI dalyvavimą vykdant žmogaus teisių pažeidimus. 2011 m. kovo 27 d. perduotas į Hagą liudyti Tarptautiniame baudžiamajame teisme Germain Katanga ir Mathieu Ngudjolo teismo procesuose. 2011 m. gegužės mėn. Nyderlanduose pateikė prieglobsčio prašymą. 2012 m. spalio mėn. Nyderlandų teismas jo prieglobsčio prašymo nepatenkino 2014 m. liepos mėn. jis buvo deportuotas iš Nyderlandų į KDR, kur jam paskirtas areštas.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

FNI, vienos iš Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte nurodytų ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, susijusių su neteisėta prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, pirmininkas. Nuo 2005 m. kovo mėn. skirtas namų areštas Kinšasoje už FNI dalyvavimą vykdant žmogaus teisių pažeidimus. 2011 m. kovo 27 d. perduotas į Hagą liudyti Tarptautiniame baudžiamajame teisme Germain Katanga ir Mathieu Ngudjolo teismo procesuose. 2011 m. gegužės mėn. Nyderlanduose pateikė prieglobsčio prašymą. 2012 m. spalio mėn. Nyderlandų teismas jo prieglobsčio prašymo nepatenkino; byla šiuo metu yra apeliacinėje instancijoje.

22.   Laurent NKUNDA

Gimimo data: a) 1967 m. vasario 6 d., b) 1967 m. vasario 2 d.

Gimimo vieta: Ručuru, Šiaurės Kivu, KDR.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: Buvęs RCD-G generolas. 2006 m. įsteigė Nacionalinį liaudies gynimo kongresą; 1998–2006 m. Kongo demokratijos susivienijimo, Goma (RCD-G) aukšto rango karininkas; 1992–1998 m. Ruandos patriotinio fronto (RPF) karininkas. Laurent Nkunda 2009 m. sausio mėn. Ruandoje buvo suimtas Ruandos valdžios institucijų, o jo CNDP vado pareigas perėmė kitas asmuo. Nuo to laiko jam taikomas namų areštas Kigalyje (Ruanda). Ruanda atsisakė patenkinti KDR Vyriausybės prašymą dėl Nkunda ekstradicijos už rytinėje KDR dalyje įvykdytus nusikaltimus. 2010 m. Gisenyje esantis Ruandos teismas atmetė Nkunda apeliacinį skundą dėl neteisėto sulaikymo nurodydamas, kad šį klausimą turėtų nagrinėti karo teismas. Nkunda advokatai pateikė apeliaciją Ruandos karo teisme.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Suvienijo savo pajėgas su nuo buvusio RCD-G atskilusiais elementais ir 2004 m. gegužės mėn. jėga užėmė Bukavu miestą. Susijęs su šaunamųjų ginklų gavimu ne FARDC struktūrose pažeidžiant ginklų embargą. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis, jis buvo atsakingas už jo vadovaujamų karinių pajėgų Šiaurės Kivu 2002–2009 m. vykdyto vaikų verbavimo ir naudojimo 264 atvejus. Buvęs RCD-G generolas. 2006 m. įsteigė Nacionalinį liaudies gynimo kongresą; 1998–2006 m. Kongo demokratijos susivienijimo, Goma (RCD-G) aukšto rango karininkas; 1992–1998 m. Ruandos patriotinio fronto (RPF) karininkas. Laurent Nkunda 2009 m. sausio mėn. Ruandoje buvo suimtas Ruandos valdžios institucijų, o jo CNDP vado pareigas perėmė kitas asmuo. Nuo to laiko jam taikomas namų areštas Kigalyje (Ruanda). Ruanda atsisakė patenkinti KDR Vyriausybės prašymą dėl Nkunda ekstradicijos už rytinėje KDR dalyje įvykdytus nusikaltimus. 2010 m. Gisenyje esantis Ruandos teismas atmetė Nkunda apeliacinį skundą dėl neteisėto sulaikymo nurodydamas, kad šį klausimą turėtų nagrinėti karo teismas. Nkunda advokatai pradėjo procesą Ruandos karo teisme. Tebedaro tam tikrą įtaką tam tikriems CNDP elementams.

23.   Felicien NSANZUBUKIRE

Pareigos: FDLR-FOCA 1-ojo bataliono vadovas, bazuojasi Pietų Kivu Uvira-Sange (Uvyra-Sangės) rajone.

Adresas: Magunda, Mwenga (Mvengos) teritorija, Pietų Kivu, KDR (2011 m. birželio mėn. duomenimis)

Gimimo data: 1967.

Gimimo vieta: a) Murama, Kigalis, Ruanda, b) Rubungo, Kigalis, Ruanda, c) Kinyinya (Kininia), Kigalis, Ruanda.

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. gruodžio 1 d.

Kita informacija: Bent nuo 1994 m. yra FDLR narys ir nuo 1998 m. spalio mėn. veikia rytinėje KDR dalyje.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Felicien Nsanzubukire bent nuo 2008 m. lapkričio mėn. iki 2009 m. balandžio mėn. prižiūrėjo ir koordinavo Pietų Kivu Uvira (Uvyros) ir Fizi (Fizio) rajonuose esantiems FDLR padaliniams skirtų šaudmenų ir ginklų neteisėtą vežimą iš Tanzanijos Jungtinės Respublikos per Tanganikos ežerą. FDLR-FOCA 1-ojo bataliono vadovas, bazuojasi Pietų Kivu Uvira-Sange (Uvyra-Sangės) rajone. Bent nuo 1994 m. yra FDLR narys ir nuo 1998 m. spalio mėn. veikia rytinėje KDR dalyje.

24.   Pacifique NTAWUNGUKA

Pareigos: FDLR-FOCA Šiaurės Kivu „SONOKI“ operacijų sektoriaus vadas.

Adresas: Matembe, Šiaurės Kivu, KDR (2011 m. birželio mėn. duomenimis).

Gimimo data: a) 1964 m. sausio 1 d., b) apie 1964.

Gimimo vieta: Gaseke (Gazekė), Gisenyi (Gisenio) provincija, Ruanda.

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2009 m. kovo 3 d.

Kita informacija: Karinį parengimą įgijo Egipte. 2014 m. pabaigos duomenimis, bazuojasi Tongo srityje, Šiaurės Kivu.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Pirmosios FOCA divizijos (ginkluotas FDLR padalinys) vadas. Kongo Demokratinėje Respublikoje veikiančios užsienio ginkluotosios grupuotės karinis vadovas, kuris trukdo kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui, pažeisdamas Saugumo Tarybos rezoliucijos 1857 (2008) OP 4 b punktą. JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupės surinktais duomenimis, kurie buvo pateikti jos 2008 m. vasario 13 d. ataskaitoje, iš FDLR-FOCA išlaisvintos mergaitės anksčiau buvo pagrobtos ir seksualiai išnaudojamos. Nuo 2007 m. vidurio FDLR-FOCA, kuri anksčiau verbuodavo berniukus, sulaukusius viduriniosios ir vėlyvosios paauglystės, pradėjo priverstinai verbuoti jaunuolius nuo 10 metų amžiaus. Tada jauniausieji naudojami kaip palydovai, o vyresni vaikai siunčiami kaip kareiviai į frontą, pažeidžiant Saugumo Tarybos rezoliucijos 1857 (2008) OP4 d ir e punktus. Karinį parengimą įgijo Egipte.

25.   James NYAKUNI

Pilietybė: Ugandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Partnerystė su Jérôme Kakwavu prekybos srityje, visų pirma neteisėtai gabenant per KDR ir Ugandos sieną, įskaitant įtariamą ginklų ir karinių medžiagų kontrabandą netikrinamais sunkvežimiais. Ginklų embargo pažeidimas ir pagalbos Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte nurodytoms ginkluotoms grupuotėms ir nereguliarioms karinėms pajėgoms teikimas, įskaitant finansinę paramą, sudarančią joms sąlygas vykdyti karinę veiklą.

26.   Stanislas NZEYIMANA

Pareigos: FDLR-FOCA vado pavaduotojas.

Adresas: Mukobervwa, Šiaurės Kivu, KDR (2011 m. birželio mėn. duomenimis).

Gimimo data: a) 1966 m. sausio 1 d., b) 1966 m. rugpjūčio 28 d., c) apie 1967 m.

Gimimo vieta: Mugusa, Butarė, Ruanda.

Pilietybė: Ruandos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2009 m. kovo 3 d.

Kita informacija: 2013 m. pradžioje dingo būdamas Tanzanijoje. 2014 m. pabaigos duomenimis, buvimo vieta nežinoma.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

FOCA (ginkluotas FDLR padalinys) vado pavaduotojas. Kongo Demokratinėje Respublikoje veikiančios užsienio ginkluotosios grupuotės karinis vadovas, kuris trukdo kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui, pažeisdamas Saugumo Tarybos rezoliucijos 1857 (2008) OP 4 b punktą. JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupės surinktais duomenimis, kurie buvo pateikti jos 2008 m. vasario 13 d. ataskaitoje, iš FDLR-FOCA išlaisvintos mergaitės anksčiau buvo pagrobtos ir seksualiai išnaudojamos. Nuo 2007 m. vidurio FDLR-FOCA, kuri anksčiau verbuodavo berniukus, sulaukusius viduriniosios ir vėlyvosios paauglystės, pradėjo priverstinai verbuoti jaunuolius nuo 10 metų amžiaus. Tada jauniausieji naudojami kaip palydovai, o vyresni vaikai siunčiami kaip kareiviai į frontą, pažeidžiant Saugumo Tarybos rezoliucijos 1857 (2008) OP4 d ir e punktus.

27.   Dieudonné OZIA MAZIO

Gimimo data: 1949 m. birželio 6 d.

Gimimo vieta: Ariwara, KDR.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: Manoma, kad Dieudonné Ozia Mazio mirė 2008 m. rugsėjo 23 d. Ariwara (Arivaroje), būdamas Kongo įmonių federacijos (Fédération des entreprises congolaises, FEC) pirmininku Aru teritorijoje.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Finansinės aferos kartu su Jerome Kakwavu bei FAPC ir kontrabanda per KDR ir Ugandos sieną, taip aprūpinant J. Kakwavu ir jo kariuomenę resursais ir grynaisiais pinigais. Ginklų embargo pažeidimas ir pagalbos Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte nurodytoms ginkluotoms grupuotėms ir nereguliarioms karinėms pajėgoms teikimas, Manoma, kad Dieudonné Ozia Mazio mirė 2008 m. rugsėjo 23 d. Ariwara (Arivaroje), būdamas Kongo įmonių federacijos (Fédération des entreprises congolaises, FEC) pirmininku Aru teritorijoje.

28.   Jean-Marie Lugerero RUNIGA

Pareigos: M23 pirmininkas

Adresas: Rubavu/Mudende, Ruanda.

Gimimo data: a) apie 1960 m., b) 1966 m. rugsėjo 9 d.

Gimimo vieta: Bukavu, KDR.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. gruodžio 31 d.

Kita informacija: Į Ruandos Respubliką atvyko 2013 m. kovo 16 d. 2014 m. pabaigos duomenimis, gyvena Ruandoje.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2012 m. liepos 9 d. dokumentas, pasirašytas M23 vadovo Sultani Makenga, vadinamo Runiga, kaip M23 politinio flango koordinatoriaus. Kaip nurodyta šiame dokumente, Runiga buvo paskirtas atsiradus poreikiui užtikrinti M23 motyvų matomumą. Grupuotės interneto svetainėje Runiga vadinamas M23 „pirmininku“. Jo vadovaujamasis vaidmuo patvirtintas 2012 m. lapkričio mėn. ekspertų grupės ataskaitoje, kurioje Runiga minimas kaip „M23 vadovas“. Pagal2012 m. gruodžio 13 d.Associated Press straipsnį Runiga parodęs Associated Press reikalavimų sąrašą, kuris, jo teigimu, bus pateiktas Kongo Vyriausybei. Tarp reikalavimų – J. Kabila atsistatydinimas ir nacionalinės asamblėjos paleidimas. Runiga nurodė, kad esant progai M23 galėtų vėl užimti Gomą. „Ir šį kartą mes neatsitrauksime“, Associated Press pareiškė Runiga. Be to, jis pareiškė, kad derybos bus vedamos tik su sąlyga, jei M23 politinis flangas vėl kontroliuos Gomą. „Manau, kad Kampaloje esantys mūsų nariai mums atstovauja. Reikiamu laiku aš taip pat ten būsiu. Laukiu, kol viskas bus suorganizuota, ir kai J. Kabila ten bus, aš taip pat atvyksiu“, sakė Runiga. Pagal 2012 m. lapkričio 26 d. straipsnį Le Figaro2012 m. lapkričio 24 d. Runiga susitiko su KDR Prezidentu J. Kabila, kad pradėtų diskusijas. Per atskirą interviu Le Figaro Runiga pareiškė: „M23 pirmiausia sudaro buvę FARDC karinių pajėgų nariai, kurie dezertyravo protestuodami dėl 2009 m. kovo 23 d. susitarimų nesilaikymo.“

Jis pridūrė: „M23 kareiviai yra armijos dezertyrai, pasitraukę su ginklais rankose. Neseniai mes susigrąžinome daug įrangos iš karinės bazės Bunaganoje. Todėl šiuo metu kasdien galime atsikovoti teritorijos ir atremti visas FARDC atakas. Mūsų revoliucija – tai kongiečių revoliucija, vadovaujama kongiečių ir vykdoma Kongo žmonėms.“ Kaip nurodyta 2012 m. lapkričio 22 d. straipsnyje Reuters, Runiga pareiškė, kad M23 yra pajėgi išsilaikyti Gomoje po to, kai M23 pajėgas parėmė maištaujantys FARDC kareiviai kongiečiai: „pirma, mes turime disciplinuotą armiją ir FARDC kareivių, kurie prie mūsų prisijungė. Jie yra mūsų broliai, jie bus iš naujo mokomi ir grąžinti į tarnybą, tada mes su jais dirbsime.“ Pagal 2012 m. lapkričio 27 d.The Guardian paskelbtą straipsnį Runiga nurodė, kad M23 atsisakys paklusti Tarptautinės Didžiųjų ežerų regiono konferencijos vadovų raginimui pasitraukti iš Gomos siekiant sudaryti sąlygas deryboms dėl taikos. Priešingai, Runiga pareiškė, kad M23 pasitraukimas iš Gomos bus ne išankstinė derybų sąlyga, o jų rezultatas. Pagal 2012 m. lapkričio 15 d. ekspertų grupės galutinę ataskaitą Runiga vadovavo delegacijai, kuri 2012 m. liepos 29 d. vyko į Kampalą (Ugandą) ir galutinai patvirtino M23 judėjimo 21 punkto darbotvarkę prieš numatomas derybas Tarptautinėje Didžiųjų ežerų regiono konferencijoje. Pagal 2012 m. lapkričio 23 d. straipsnį BBC, M23 buvo suformuota, kai buvę CNDP nariai, kurie buvo integruoti į FARDC, pradėjo protestuoti dėl prastų sąlygų ir atlygio, taip pat dėl nepakankamai įgyvendinamo 2009 m. kovo 23 d. CNDP ir KDR taikos susitarimo, po kurio CNDP buvo integruotas į FARDC.

Pagal 2012 m. lapkričio mėn. Tarptautinės taikos informavimo tarnybos (IPIS) ataskaitą M23 dalyvavo intensyviose karinėse operacijose, siekdamas kontroliuoti teritoriją rytinėje KDR dalyje. 2012 m. liepos 24–25 d. M23 ir FARDC kovėsi dėl kelių miestų ir kaimų rytinėje KDR dalyje kontrolės; 2012 m. liepos 26 d. M23 užpuolė FARDC Rumangabo karinėje bazėje; 2012 m. lapkričio 17 d. M23 išstūmė FARDC iš Kibumbos miesto; o 2012 m. lapkričio 20 d. M23 perėmė Gomos kontrolę. Pagal 2012 m. lapkričio mėn. Ekspertų grupės ataskaitą keli buvę M23 kovotojai teigia, kad M23 vadai be ceremonijų įvykdė mirties bausmę kelioms dešimtims vaikų, kurie, paimti į M23 kaip vaikai kareiviai, bandė pabėgti. Pagal 2012 m. rugsėjo 11 d.Human Rights Watch (HRW) ataskaitą aštuoniolikmetis ruandietis, jėga paimtas į M23 Ruandoje ir iš jos pabėgęs, papasakojo HRW, kad jis buvo liudininku, kaip mirties bausmė buvo įvykdyta šešiolikmečiui iš jo M23 padalinio, bandžiusiam pabėgti birželio mėn. M23 kovotojai sugavo jaunuolį ir mirtinai jį sumušė kitų į M23 paimtų vaikų kareivių akivaizdoje. Jį nužudyti įsakęs M23 vadas, paaiškindamas, kodėl jaunuolis buvo nužudytas, tariamai pareiškė kitiems į M23 paimtiems jaunuoliams: „jis norėjo mus palikti“. Toje ataskaitoje taip pat nurodyta, kad, liudininkų teigimu, mirties bausmė be ceremonijų buvo atlikta ne mažiau kaip 33 naujokams ir kitiems M23 kovotojams, kai jie bandė pabėgti. Kai kurie iš jų buvo surišti ir nušauti kitų į M23 paimtų jaunuolių akivaizdoje, kaip pavyzdį parodant, kokios bausmės jie sulauktų. Vienas į M23 paimtas jaunuolis HRW paaiškino: „kai buvome M23, jie sakė, kad [galime rinktis –] galime likti su jais arba mirti. Daug kas bandė pabėgti. Kai kurie jų buvo surasti, tada iš karto nužudyti.“ Į Ruandos Respubliką (Gasizi/Rubavu) atvyko 2013 m. kovo 16 d.

29.   Ntabo Ntaberi SHEKA

Pareigos: Vyriausiasis vadas, Nduma Defence of Congo (Nduma Kongo gynėjai), Mayi Mayi Sheka grupuotė

Gimimo data: 1976 m. balandžio 4 d.

Gimimo vieta: Walikalele (Valikalės) teritorija, KDR.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 m. lapkričio 28 d.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ntabo Ntaberi Sheka, Mayi Mayi Sheka politinio padalinio vyriausiasis vadas, yra Kongo ginkluotos grupuotės, kuri trukdo kovotojų nusiginklavimui, demobilizavimui arba reintegravimui, politinis lyderis. Mayi Mayi Sheka yra Konge įsikūrusi kovinė grupuotė, kuri veikia iš bazių, esančių Valikalės teritorijoje, Kongo Demokratinės Respublikos rytuose. Mayi Mayi Sheka grupuotė yra surengusi išpuolius šachtose rytinėje Kongo Demokratinės Respublikos dalyje, be kita ko, perėmusi Bisiye šachtų kontrolę ir iš vietos gyventojų prievartavusi turtą. Ntabo Ntaberi Sheka taip pat yra padaręs sunkių tarptautinės teisės pažeidimų, be kita ko, įtraukdamas vaikus. Nuo 2010 m. liepos 30 d. iki rugpjūčio 2 d. Ntabo Ntaberi Sheka suplanavo ir užsakė kelis išpuolius Valikalės teritorijoje, kuriais buvo siekiama nubausti vietos bendruomenes už įtariamą bendradarbiavimą su Kongo Vyriausybės pajėgomis. Vykdant šiuos išpuolius vaikai buvo žaginami, grobiami, verčiami dirbti, su jais buvo elgiamasi žiauriai, nežmoniškai arba žeminančiai. Mayi Mayi Sheka kovinė grupuotė taip pat priverstinai verbuoja berniukus ir savo gretose laiko užverbuotus vaikus.

30.   Bosco TAGANDA

Adresas: Goma, KDR (2011 m. birželio mėn. duomenimis).

Gimimo data: 1973–1974 m.

Gimimo vieta: Bigogvė, Ruanda

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: Gimęs Ruandoje, vaikystėje persikraustė į Niamitabą, Masisio teritorija, Šiaurės Kivu. 2004 m. gruodžio 11 d., po Itūrio taikos susitarimų, prezidento dekretu paskirtas FARDC brigados generolu. Buvęs CNDP štabo vadas, o nuo Laurent Nkunda suėmimo 2009 m. sausio mėn. tapo CNDP karo vadu. Nuo 2009 m. vasario mėn. de facto vado pavaduotojas vykdant vieną po kitos keletą operacijų prieš FDLR Šiaurės ir Pietų Kivu: „Umoja Wetu“, „Kimia II“ ir „Amani Leo“. 2013 m. kovo mėn. atvyko į Ruandą ir kovo 22 d. savanoriškai pasidavė TBT pareigūnams Kigalyje. Perduotas TBT Hagoje, Nyderlandai. 2014 m. birželio 9 d. TBT patvirtino 13 jam pateiktų kaltinimų dėl karo nusikaltimų ir 5 jam pateiktus kaltinimus dėl nusikaltimų žmoniškumui; planuojama, kad teismo procesas bus pradėtas 2015 m. birželio 2 d.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

UPC/L karo vadas, darantis įtaką UPC/L, vienos iš Rezoliucijos 493 (2003) 20 punkte nurodytų ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, susijusių su neteisėta prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, politikai, joms vadovaujantis ir kontroliuojantis jų veiklą. 2004 m. gruodžio mėn. buvo paskirtas FARDC generolu, tačiau atsisakė priimti šį paaukštinimą ir todėl netapo FARDC nariu. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais biuro duomenimis, jis buvo atsakingas už vaikų verbavimą ir naudojimą Itūryje 2002–2003 m. ir yra tiesiogiai ir (arba) kaip vadovas atsakingas už Šiaurės Kivu 2002–2009 m. vykdyto vaikų verbavimo ir naudojimo 155 atvejus. Jam, kaip CNDP štabo vadui, tenka tiesioginė ir vadovo atsakomybė už žudynes Kivandžoje (2008 m. lapkričio mėn.) Gimęs Ruandoje, vaikystėje persikraustė į Niamitabą, Masisio teritorija, Šiaurės Kivu. 2011 m. birželio mėn. duomenimis, gyvena Gomoje ir turi didelių ūkių Ngungo rajone, Masisio teritorijoje, Šiaurės Kivu. 2004 m. gruodžio 11 d., po Itūrio taikos susitarimų, prezidento dekretu paskirtas FARDC brigados generolu. Buvęs CNDP štabo vadas, o nuo Laurent Nkunda suėmimo 2009 m. sausio mėn. tapo CNDP karo vadu. Nuo 2009 m. sausio mėn. de facto vado pavaduotojas vykdant vieną po kitos keletą operacijų prieš FDLR Šiaurės ir Pietų Kivu: „Umoja Wetu“, „Kimia II“ ir „Amani Leo“. 2013 m. kovo mėn. atvyko į Ruandą ir kovo 22 d. savanoriškai pasidavė TBT pareigūnams Kigalyje. Perduotas TBT Hagoje, kur kovo 26 d. pirminio nagrinėjimo posėdyje jam buvo pateikti kaltinimai.

31.   Innocent ZIMURINDA

Pareigos: a) M23 brigados vadas,

laipsnis: pulkininkas, b) FARDC pulkininkas.

Adresas: Rubavu, Mudende.

Gimimo data: a) 1972 m. rugsėjo 1 d., b) apie 1975 m., c) 1972 m. kovo 16 d.

Gimimo vieta: a) Ngungu (Ngungas), Masisio teritorija, Šiaurės Kivu provincija, KDR, b) Masisis, KDR.

Pilietybė: Kongo.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. gruodžio 1 d.

Kita informacija: 2009 m. integruotas į FARDC turėdamas papulkininkio laipsnį, buvo brigados vadu FARDC vykdant operacijas „Kimia II“, bazavosi Ngungo rajone. 2009 m. liepos mėn. paaukštintas iki pulkininko ir tapo FARDC sektoriaus vadu Ngunge, o vėliau Kičangoje, vykdant operacijas „Kimia II“ ir „Amani Leo“. Nors I. Zimurinda pavardė nebuvo įtraukta į 2010 m. gruodžio 31 d. KDR prezidento potvarkį, kuriuo buvo paskirti aukšto rango FARDC karininkai, I. Zimurinda de facto išlaikė vadovaujamąją poziciją FARDC 22-ajame sektoriuje Kičangoje ir dėvi naujo pavyzdžio FARDC skiriamuosius ženklus bei uniformą. 2010 m. gruodžio mėn. atvirų šaltinių pranešimuose buvo smerkiama verbavimo veikla, kurią vykdo I. Zimurinda vadovaujami elementai. Į Ruandos Respubliką atvyko 2013 m. kovo 16 d. 2014 m. pabaigos duomenimis, gyvena Ngomos stovykloje Ruandoje.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Daugelio šaltinių duomenimis, papulkininkis Innocent Zimurinda, būdamas vienu iš FARDC 231-osios brigados vadų, davė įsakymus, kurių rezultatas buvo daugiau nei 100 Ruandos pabėgėlių, daugiausia moterų ir vaikų, žudynės 2009 m. balandžio mėn. karinės operacijos Shalio (Šalio) rajone metu. JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupė pranešė, jog yra liudininkų, mačiusių, kaip papulkininkis Innocent Zimurinda 2009 m. rugpjūčio 29 d. atsisakė iš savo vadovaujamų pajėgų Kalehėje paleisti tris vaikus. Daugelio šaltinių duomenimis, papulkininkis Innocent Zimurinda prieš integruojant CNDP į FARDC dalyvavo 2008 m. lapkričio mėn. CNDP operacijoje, kurios metu Kivandžos rajone buvo nužudyti 89 civiliai gyventojai, įskaitant moteris ir vaikus.

2010 m. kovo mėn. 51 rytinėje KDR dalyje dirbanti žmogaus teisių grupė apkaltino Zimurinda daugybe žmogaus teisių pažeidimų, be kita ko, daugybės civilių gyventojų, įskaitant moteris ir vaikus, nužudymu nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2007 m. rugpjūčio mėn. Tame pačiame pranešime papulkininkis Innocent Zimurinda taip pat kaltinamas daugybės moterų ir mergaičių išžaginimu. 2010 m. gegužės 21 d. Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais pareiškime teigiama, kad Innocent Zimurinda dalyvavo savavališkai vykdant mirties bausmę vaikams kareiviams, įskaitant operacijos „Kimia II“ metu. Tame pačiame pareiškime taip pat nurodyta, kad jis neleido JT misijai KDR (MONUC) patikrinti, ar karinėse pajėgose nėra nepilnamečių. JT ST KDR skirto Sankcijų komiteto ekspertų grupės duomenimis, papulkininkiui Zimurinda tenka tiesioginė ir vadovaujamoji atsakomybė už vaikų verbavimą ir laikymą jo vadovaujamose pajėgose. 2009 m. integruotas į FARDC turėdamas papulkininkio laipsnį, buvo brigados vadu FARDC vykdant operacijas „Kimia II“, bazavosi Ngungo rajone. 2009 m. liepos mėn. paaukštintas iki pulkininko ir tapo FARDC sektoriaus vadu Ngunge, o vėliau Kičangoje, vykdant operacijas „Kimia II“ ir „Amani Leo“. Nors I. Zimurinda pavardė nebuvo įtraukta į 2010 m. gruodžio 31 d. KDR prezidento potvarkį, kuriuo buvo paskirti aukšto rango FARDC karininkai, I. Zimurinda de facto išlaikė vadovaujamąją poziciją FARDC 22-ajame sektoriuje Kičangoje ir dėvi naujo pavyzdžio FARDC skiriamuosius ženklus bei uniformą. Jis tebėra ištikimas Bosco Ntaganda. 2010 m. gruodžio mėn. atvirų šaltinių pranešimuose buvo smerkiama verbavimo veikla, kurią vykdo I. Zimurinda vadovaujami elementai. Į Ruandos Respubliką atvyko 2013 m. kovo 16 d. 2014 m. pabaigos duomenimis, gyvena Ngomos stovykloje Ruandoje.

b) 2 ir 2a straipsniuose nurodytų subjektų sąrašas

1.   ADF

Adresas: Šiaurės Kivu provincija, Kongo Demokratinė Respublika.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 m. birželio 30 d.

Kita informacija: 2014 m. gruodžio mėn. duomenimis, ADF buvo suskaidytas į kelias mažas grupuotes. Jamil Mukulu vadovauja vienai grupuotei, kurioje yra keli aukšto rango ADF vadovai ir kurios buvimo vieta nežinoma, galbūt Šiaurės Kivu provincijoje. Seka Baluku vadovauja kitai pagrindinei grupuotei, kuri veikia miške į šiaurės rytus nuo Benio miesto Šiaurės Kivu provincijoje. ADF taip pat turi platų paramos tinklą KDR, Ugandoje, Ruandoje ir galbūt kitose šalyse.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Allied Democratic Forces (ADF) sukurtas 1995 m. ir yra įsikūręs kalnuotoje KDR ir Ugandos pasienio vietovėje. 2013 m. galutinėje Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupės ataskaitoje, kurioje cituojami Ugandos pareigūnai ir JT šaltiniai, teigiama, kad 2013 m. ADF pajėgas sudarė apytikriai 1 200 –1 500 ginkluotų kovotojų, esančių Šiaurės Kivu provincijos šiaurės rytų Benio teritorijoje, netoli nuo sienos su Uganda. Tuo pačių šaltinių duomenimis, ADF iš viso yra apytikriai 1 600 –2 500 narių, įskaitant moteris ir vaikus. Dėl 2013 m. ir 2014 m. Kongo ginkluotųjų pajėgų (FARDC) ir JT Organizacijos stabilizavimo misijos KDR (MONUSCO) vykdytų puolamųjų karinių operacijų ADF išsklaidė savo kovotojus į keletą mažesnių bazių, o moterys ir vaikai buvo perkelti į vietoves, esančias į vakarus nuo Benio, ir palei Itūrio – Šiaurės Kivu sieną. ADF karo vadas yra Hood Lukwago, o vyriausiasis vadovas – Jamil Mukulu (asmuo, kuriam taikomos sankcijos).

ADF įvykdė sunkių tarptautinės teisės ir JT ST rezoliucijos 2078 (2012) pažeidimų.

ADF verbavo ir naudojo vaikus karius pažeisdamas taikytiną tarptautinę teisę (JT ST rezoliucija, 4 punkto d papunktis).

2013 m. galutinėje Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupės ataskaitoje nurodyta, kad Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupė apklausė tris buvusius ADF kovotojus, kurie 2013 m. pabėgo, ir kurie paaiškino, kaip ADF verbuotojai Ugandoje vilioja žmones į KDR netikrais darbo pasiūlymais (suaugusiems) ir nemokamu švietimu (vaikams) ir tuomet priverčia juos prisijungti prie ADF. Be to, pagal Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupės ataskaitą buvę ADF kovotojai papasakojo Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupei, kad ADF mokymo grupes paprastai sudaro suaugę vyrai ir berniukai, o du iš ADF 2013 m. pabėgę berniukai papasakojo Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupei dalyvavę ADF kariniuose mokymuose. Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupės ataskaitoje taip pat pateikiamas „buvusio ADF vaiko kario“ pasakojimas apie ADF mokymus.

Pagal 2012 m. galutinę Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupės ataskaitą ADF be kita ko verbuoja vaikus, kaip rodo ADF verbuotojo, kurį Kasesėje su šešiais mažais berniukais pakeliui į KDR 2012 m. liepos mėn. sulaikė Ugandos valdžios institucijos, atvejis.

Konkretus ADF vaikų verbavimo ir jų naudojimo atvejis matomas buvusios organizacijos Human Rights Watch už Afriką atsakingos direktorės Georgette Gagnon 2009 m. sausio 6 d. laiške buvusiam Ugandos teisingumo ministrui Kiddhu Makubuyu, kuriame nurodoma, kad 2000 m. ADF pagrobė devynerių metų amžiaus berniuką Bushobozi Irumba. Iš jo buvo reikalaujama ADF kovotojams teikti transportavimo ir kitas paslaugas.

Be to, „The Africa Report“ citavo kaltinimus, kad ADF vaikais kariais tariamai verbuoja vos 10 metų amžiaus vaikus, ir citavo Uganda People's Defence Force (UPDF) spaudos atstovą, kuris teigė, kad UPDF išgelbėjo 30 vaikų iš mokymo stovyklos Viktorijos ežero Buvuma saloje.

ADF taip pat įvykdė daug tarptautinių žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų moterų ir vaikų atžvilgiu, įskaitant žudymą, žalojimą ir seksualinį smurtą (JT ST rezoliucijos 4 punkto e papunktis).

Pagal 2013 m. galutinę Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupės ataskaitą 2013 m. ADF užpuolė daug kaimų, todėl daugiau nei 66 000 žmonių pabėgo į Ugandą. Dėl šių išpuolių didelėje teritorijoje sumažėjo gyventojų ir nuo to laiko ADF ją kontroliuoja grobdamas arba žudydamas į savo kaimus grįžtančius žmones. 2013 m. liepos–rugsėjo mėn. ADF nukirsdino ne mažiau kaip penkis asmenis Kamango vietovėje, dar kelis nušovė ir dar kelis tuzinus pagrobė. Šiais veiksmais vietos gyventojai įbauginami ir atgrasomi nuo grįžimo į namus.

Pagal Global Horizontal Note (sunkių pažeidimų vaiką atžvilgiu ginkluoto konflikto sąlygomis stebėsenos ir ataskaitų teikimo mechanizmas) Saugumo Tarybos Vaikų ir ginkluotų konfliktų darbo grupei (CAAC) pranešta, kad 2013 m. spalio–gruodžio mėn. ataskaitiniu laikotarpiu ADF buvo atsakinga už 14 iš 18 dokumentais patvirtintų vaikų mirties atvejų, įskaitant 2013 m. gruodžio 11 d. Benio teritorijoje Šiaurės Kivu įvykusį incidentą, kai ADF užpuolė Musuku kaimą ir nužudė 23 žmones, įskaitant 11 vaikų (tris mergaites ir aštuonis berniukus), kurių amžius buvo nuo dviejų mėnesių iki 17 metų. Visų aukų kūnai buvo sunkiai sužaloti mačetėmis, įskaitant du vaikus, išgyvenusius užpuolimą.

Generalinio sekretoriaus su konfliktais susijusio seksualinio smurto klausimais 2014 m. kovo mėn. ataskaitoje Allied Democratic Forces – National Army for the Liberation of Uganda įtrauktas į „Subjektų, pagal patikimus duomenis įtariamų įvykdžius išžaginimus ar kitų formų seksualinį smurtą ginkluoto konflikto situacijose arba laikomų už juos atsakingais“ sąrašą.

ADF taip pat dalyvavo išpuoliuose prieš MONUSCO taikdarius (JT ST rezoliucijos 4 punkto i papunktis).

Galiausiai Jungtinių Tautų Organizacijos stabilizavimo misija Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUSCO) pranešė, kad ADF įvykdė bent du išpuolius prieš MONUSCO taikdarius. Pirmasis buvo įvykdytas 2013 m. liepos 14 d., kai buvo užpultas MONUSCO patruliuojantis pareigūnas kelyje tarp Mbau ir Kamango. Šis išpuolis išsamiai aprašytas 2013 m. galutinėje Jungtinių Tautų ekspertų Kongo Demokratinės Respublikos klausimais grupės ataskaitoje. Antras išpuolis buvo įvykdytas 2014 m. kovo 3 d. Dešimt kilometrų nuo Mavivi oro uosto Benyje granatomis atakuotas MONUSCO automobilis; buvo sužeisti penki taikdariai.

2.   BUTEMBO AIRLINES (BAL)

Adresas: Butembas, KDR.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 29 d.

Kita informacija: Privati aviakompanija, vykdanti skrydžius iš Butembo. Nuo 2008 m. gruodžio mėn. BAL nebeturi licencijos oro susisiekimui vykdyti KDR.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Kisoni Kambale (mirė 2007 m. liepos 5 d., o 2008 m. balandžio 24 d. išbrauktas iš sąrašo) naudojosi savo aviakompanija perveždamas FNI auksą, maisto produktus ir šaunamuosius ginklus tarp Mongbvalu ir Butembo. Tokia veikla yra „pagalbos teikimas“ neteisėtoms ginkluotoms grupuotėms pažeidžiant Rezoliucijomis 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą. Privati aviakompanija, vykdanti skrydžius iš Butembo. Nuo 2008 m. gruodžio mėn. BAL nebeturi licencijos oro susisiekimui vykdyti KDR.

3.   COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

Adresas: a) Avenue Président Mobutu, Goma, KDR, b) Gisenyi (Gisenis), Ruanda, c) PO BOX 315, Goma, KDR.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 29 d.

Kita informacija: 2008 m. gruodžio mėn. GLBC nebeturėjo nė vieno eksploatuojamo orlaivio, nors 2008 m. keli orlaiviai toliau skraidė nepaisant JT sankcijų.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

CAGL ir GLBC bendrovės nuosavybės teise priklauso Douglas MPAMO, asmeniui, kuriam jau taikomos sankcijos pagal Rezoliuciją 1596 (2005). CAGL ir GLBC bendrovėmis buvo naudojamasi gabenant ginklus ir šaudmenis pažeidžiant Rezoliucijomis 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą. 2008 m. gruodžio mėn. GLBC nebeturėjo nė vieno eksploatuojamo orlaivio, nors 2008 m. keli orlaiviai toliau skraidė nepaisant JT sankcijų.

4.   CONGOMET TRADING HOUSE

Adresas: Butembas, Šiaurės Kivu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 29 d.

Kita informacija: Nebeegzistuoja kaip prekybos auksu bendrovė Butembe, Šiaurės Kivu.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Congomet Trading House (anksčiau įtraukta į sąrašą pavadinimu Congocom) priklausė Kisoni Kambale (mirė 2007 m. liepos 5 d., o 2008 m. balandžio 24 d. išbrauktas iš sąrašo). K. Kambale priklausė beveik visa aukso gavyba Mongbvalu rajone, kurį kontroliuoja FNI. FNI gavo didžiules pajamas iš šiai gavybai taikomų mokesčių. Tokia veikla yra „pagalbos teikimas“ neteisėtoms ginkluotoms grupuotėms pažeidžiant Rezoliucijomis 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą. Nebeegzistuoja kaip prekybos auksu bendrovė Butembe, Šiaurės Kivu.

5.   FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)

Adresas: a) Šiaurės Kivu, KDR b) Pietų Kivu, KDR.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. gruodžio 31 d.

Kita informacija: El. paštas: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

FDLR yra viena didžiausių užsienio ginkluotų grupuočių, veikiančių KDR teritorijoje. Grupuotė buvo sudaryta 2000 m., ir įvykdė sunkių tarptautinės teisės pažeidimų, įskaitant išpuolius prieš moteris ir vaikus ginkluotame konflikte, įskaitant žudymą ir žalojimą, seksualinį smurtą ir priverstinį gyventojų perkėlimą. Remiantis 2010 m. Amnesty International ataskaita, FDLR yra atsakingas už devyniasdešimt šešių civilių nužudymą Busurungyje, Valikalės teritorijoje. Kai kurios aukos buvo gyvos sudegintos savo namuose. Remiantis tuo pačiu šaltiniu, 2010 m. birželio mėn. NVO medicinos centras informavo, kad pietų Lubero teritorijoje Šiaurės Kivu per mėnesį buvo per šešiasdešimt mergaičių ir moterų išžaginimų, įvykdytų karinių grupuočių, įskaitant FDLR. Remiantis Human rights watch (HRW) 2010 m. gruodžio 20 d. ataskaita, esama dokumentais pagrįstų įrodymų, kad FDLR aktyviai vykdė vaikų verbavimą. HRW nustatė, kad mažiausiai 83 Kongo vaikai, jaunesni kaip 18 metų amžiaus, o kai kuriais atvejais net 14 metų amžiaus, buvo prievarta užverbuoti į FDLR. 2012 m. sausio mėn. HRW pranešė, kad FDLR kovotojai užpuolė daug kaimų Masisio teritorijoje ir nužudė šešis civilius, išžagino dvi moteris ir pagrobė mažiausiai 48 žmones.

Remiantis 2012 m. birželio mėn. HRW ataskaita, 2012 m. gegužės mėn. FDLR kovotojai užpuolė civilius gyventojus Kamananga ir Lumenje, Pietų Kivu provincijoje, taip pat Chambucha, Valikalės teritorijoje, ir kaimuose Ufumandu srityje (Masisio teritorija), Šiaurės Kivu provincijoje. Per šiuos užpuolimus FDLR kovotojai su mačetėmis ir peiliais mirtinai užkapojo dešimtis civilių, įskaitant daug vaikų. Remiantis 2012 m. birželio mėn. Ekspertų grupės ataskaita FDLR nuo 2011 m. gruodžio 31 d. iki 2012 m. sausio 4 d. užpuolė keletą kaimų Pietų Kivu. Jungtinių Tautų tyrimas patvirtino, kad mažiausiai 33 žmonės, įskaitant 9 vaikus ir 6 moteris, buvo nužudyti – gyvi sudeginti, nukirsdinti arba nušauti užpuolimo metu. Be to, viena moteris ir viena mergaitė buvo išžagintos. 2012 m. birželio mėn. Ekspertų grupės ataskaitoje taip pat nurodyta, kad Jungtinių Tautų tyrimas patvirtino, jog 2012 m. gegužės mėn. Pietų Kivu FDLR nužudė mažiausiai 14 civilių, įskaitant 5 moteris ir 5 vaikus. Remiantis 2012 m. lapkričio mėn. Ekspertų grupės ataskaita, JT dokumentuose užfiksavo mažiausiai 106 seksualinio smurto, įvykdyto FDLR nuo 2011 m. gruodžio mėn. iki 2012 m. rugsėjo mėn., atvejus. 2012 m. lapkričio mėn. Ekspertų grupės ataskaitoje pažymėta, kad JT tyrimo duomenimis, 2012 m. kovo 10 d. naktį Kalinganya, Kabarės teritorijoje, FDLR išžagino septynias moteris, įskaitant nepilnametę. 2012 m. balandžio 10 d. FDLR vėl užpuolė kaimą ir tris moteris išžagino antrą kartą. 2012 m. lapkričio mėn. Ekspertų grupės ataskaitoje taip pat pažymėta, kad 2012 m. balandžio 6 d. Bushibwambombo, Kalehėje, FDLR nužudė 11 žmonių, o gegužės mėn. Masisio teritorijoje FDLR dalyvavo nužudant dar 19 žmonių, įskaitant penkis nepilnamečius ir šešias moteris. Mouvement du 23 MARS (M23) yra ginkluota grupuotė, veikiant KDR; ji yra ginklų ir susijusios įrangos gavėja, taip pat konsultacijų, mokymų ir paramos, susijusios su karine veikla, gavėja.

Kelių liudininkų parodymais teigiama, kad M23 gauna bendrą karinį aprūpinimą iš Rwandan Defense Forces (RDF), apimantį ginklus, šaudmenis ir įranga teikiamą paramą kovinėms operacijoms. M23 bendradarbiavo vykdant ir pati vykdė už sunkius tarptautinės teisės pažeidimus, įskaitant išpuolius prieš vaikus ir moteris ginkluotuose konfliktuose KDR, įskaitant žudymą ir žalojimą, seksualinį smurtą, grobimą ir priverstinį perkėlimą. Remiantis daugeliu pranešimų, tyrimų ir liudininkų parodymų, M23 yra atsakinga už masines civilių žudynes ir moterų bei vaikų žaginimą įvairiuose KDR regionuose. Keliose ataskaitose nurodoma, kad M23 kovotojai įvykdė 46 moterų ir mergaičių išžaginimus, jauniausia iš išžagintų mergaičių – 8 metų amžiaus. Be pranešimų apie seksualinį smurtą, M23 taip pat vykdė plačias vaikų verbavimo į savo gretas kampanijas. Apskaičiuota, kad nuo 2012 m. liepos mėn. vien Ručuru teritorijoje rytų KDR M23 priverstinai paėmė į savo grupuotę 146 jaunuolius ir berniukus. Kai kurie iš nukentėjusiųjų yra 15 metų amžiaus. M23 įvykdyti žvėriški veiksmai prieš KDR civilius, jos vykdyta priverstinio ėmimo į karines pajėgas kampanija ir ginklų bei tai, kad ji gavo karinę paramą, iš esmės prisidėjo prie nestabilumo ir konfliktų regione, o kai kuriais atvejais buvo pažeista tarptautinė teisė.

6.   M23

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. gruodžio 31 d.

Kita informacija: El. paštas: mouvementdu23mars1@gmail.com

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mouvement du 23 MARS (M23) yra ginkluota grupuotė, veikiant KDR; ji yra ginklų ir susijusios įrangos gavėja, taip pat konsultacijų, mokymų ir paramos, susijusios su karine veikla, gavėja. Kelių liudininkų parodymais teigiama, kad M23 gauna bendrą karinį aprūpinimą iš Rwandan Defense Forces (RDF), apimantį ginklus, šaudmenis ir įranga teikiamą paramą kovinėms operacijoms. M23 bendradarbiavo vykdant ir pati vykdė už sunkius tarptautinės teisės pažeidimus, įskaitant išpuolius prieš vaikus ir moteris ginkluotuose konfliktuose KDR, įskaitant žudymą ir žalojimą, seksualinį smurtą, grobimą ir priverstinį perkėlimą. Remiantis daugeliu pranešimų, tyrimų ir liudininkų parodymų, M23 yra atsakinga už masines civilių žudynes ir moterų bei vaikų žaginimą įvairiuose KDR regionuose. Keliose ataskaitose nurodoma, kad M23 kovotojai įvykdė 46 moterų ir mergaičių išžaginimus, jauniausia iš išžagintų mergaičių – 8 metų amžiaus. Be pranešimų apie seksualinį smurtą, M23 taip pat vykdė plačias vaikų verbavimo į savo gretas kampanijas. Apskaičiuota, kad nuo 2012 m. liepos mėn. vien Ručuru teritorijoje rytų KDR M23 priverstinai paėmė į savo grupuotę 146 jaunuolius ir berniukus. Kai kurie iš nukentėjusiųjų yra 15 metų amžiaus. M23 įvykdyti žvėriški veiksmai prieš KDR civilius, jos vykdyta priverstinio ėmimo į karines pajėgas kampanija ir ginklų bei tai, kad ji gavo karinę paramą, iš esmės prisidėjo prie nestabilumo ir konfliktų regione, o kai kuriais atvejais buvo pažeista tarptautinė teisė.

7.   MACHANGA LTD

Adresas: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 29 d.

Kita informacija: Aukso eksporto bendrovė (Direktoriai: Rajendra Kumar Vaya ir Hirendra M. Vaya). 2010 m. „Machanga“ priklausantis turtas, laikomas „Emirates Gold“ sąskaitoje, buvo įšaldytas Bank of Nova Scotia Mocatta (JK). „Machanga“ savininkai toliau dalyvavo įsigyjant auksą iš rytinės KDR dalies.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

„Machanga“ pirko auksą palaikydama nuolatinius prekybinius ryšius su KDR prekeiviais, glaudžiai susijusiais su nereguliariomis karinėmis pajėgomis. Tokia veikla yra „pagalbos teikimas“ neteisėtoms ginkluotoms grupuotėms pažeidžiant Rezoliucijomis 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą. Aukso eksporto bendrovė (Direktoriai: Rajendra Kumar Vaya ir Hirendra M. Vaya). 2010 m. „Machanga“ priklausantis turtas, laikomas „Emirates Gold“ sąskaitoje, buvo įšaldytas Bank of Nova Scotia Mocatta (JK). Ankstesnis „Machanga“ savininkas Rajendra Kumar ir jo brolis Vipul Kumar toliau dalyvavo įsigyjant auksą iš rytinės KDR dalies.

8.   TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

Adresas: Goma, Šiaurės Kivu, KDR.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2005 m. lapkričio 1 d.

Kita informacija: Goma; provincijų komitetai yra Pietų Kivu, Vakarų Kasajuje, Rytų Kasajuje ir Maniemoje. Oficialiai nutraukė visą veiklą nuo 2008 m. Praktiškai, nuo 2011 m. birželio mėn. TPD biurai veikia ir dalyvauja veikloje, susijusioje su šalies viduje perkeltų asmenų grįžimu, bendruomeninėmis susitaikymo iniciatyvomis, konfliktų dėl žemės sprendimu ir t. t. TPD pirmininkas yra Eugene Serufuli, o pirmininko pavaduotoja – Saverina Karomba. Tarp svarbių narių yra Šiaurės Kivu provincijos deputatai Robert Seninga ir Bertin Kirivita.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Susijusi su ginklų embargo pažeidimu, nes teikia pagalbą RCD-G, visų pirma parūpinant sunkvežimius ginklams ir pajėgoms gabenti, taip pat gabenant šaunamuosius ginklus, kurie 2005 m. pradžioje turėjo būti paskirstyti kai kurioms Masisio ir Ručuru (Šiaurės Kivu) gyventojų grupėms. Goma; provincijų komitetai yra Pietų Kivu, Vakarų Kasajuje, Rytų Kasajuje ir Maniemoje. Goma; provincijų komitetai yra Pietų Kivu, Vakarų Kasajuje, Rytų Kasajuje ir Maniemoje. Oficialiai nutraukė visą veiklą nuo 2008 m. Praktiškai, nuo 2011 m. birželio mėn. TPD biurai veikia ir dalyvauja veikloje, susijusioje su šalies viduje perkeltų asmenų grįžimu, bendruomeninėmis susitaikymo iniciatyvomis, konfliktų dėl žemės sprendimu ir t. t. TPD pirmininkas yra Eugene Serufuli, o pirmininko pavaduotoja – Saverina Karomba. Tarp svarbių narių yra Šiaurės Kivu provincijos deputatai Robert Seninga ir Bertin Kirivita.

9.   UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Adresas: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (Tel.: +256 41533578/9), b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 m. kovo 29 d.

Kita informacija: Aukso eksporto bendrovė. (Direktoriai: Jamnadas V. LODHIA – žinomas kaip „Chuni“ – ir jo sūnūs Kunal J. LODHIA ir Jitendra J. LODHIA). 2011 m. sausio mėn. Ugandos valdžios institucijos pranešė Komitetui, kad pagal jos laikomoms lėšoms taikomą išimtį „Emirates Gold“ sumokėjo UCI skolą„Crane Bank“ Kampaloje, todėl UCI sąskaitos buvo galutinai uždarytos. UCI savininkai toliau dalyvavo įsigyjant auksą iš rytinės KDR dalies.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

UCI pirko auksą palaikydama nuolatinius prekybinius ryšius su KDR prekeiviais, glaudžiai susijusiais su nereguliariomis karinėmis pajėgomis. Tokia veikla yra „pagalbos teikimas“ neteisėtoms ginkluotoms grupuotėms pažeidžiant Rezoliucijomis 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą. Aukso eksporto bendrovė. (Buvę direktoriai: J. V. LODHIA (dar vadinamas „Chuni“) ir jo sūnus Kunal LODHIA). 2011 m. sausio mėn. Ugandos valdžios institucijos pranešė Komitetui, kad pagal jos laikomoms lėšoms taikomą išimtį „Emirates Gold“ sumokėjo UCI skolą „Crane Bank“ Kampaloje, todėl UCI sąskaitos buvo galutinai uždarytos. Ankstesnis UCI savininkas J. V. Lodhia ir jo sūnus Kumal Lodhia toliau dalyvavo įsigyjant auksą iš rytinės KDR dalies.

▼M18
II PRIEDAS

Svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NYDERLANDAI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

Europos Komisija

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) OL L 152, 2005 6 15, p. 22.

( 2 ) 2005 m. birželio 23 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

( 3 ) OL C 69, 2010 3 18, p. 19.

Top