Help Print this page 

Document 02014R0224-20150509

Title and reference
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 224/2014 2014 m. kovo 10 d. dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/224/2015-05-09
Multilingual display
Text

2014R0224 — LT — 09.05.2015 — 004.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 224/2014

2014 m. kovo 10 d.

dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje

(OL L 070 2014.3.11, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) NR. 691/2014 2014 m. birželio 23 d.

  L 183

6

24.6.2014

►M2

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1276/2014 2014 m. gruodžio 1 d.

  L 346

19

2.12.2014

►M3

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/324 2015 m. kovo 2 d.

  L 58

39

3.3.2015

►M4

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/734 2015 m. gegužės 7 d.

  L 117

11

8.5.2015
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 224/2014

2014 m. kovo 10 d.

dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos RespublikojeEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimą 2013/798/BUSPdėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai ( 1 ),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. gruodžio 5 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija (toliau – JT ST rezoliucija) 2127 (2013) ir 2014 m. sausio 28 d. JT ST rezoliucija 2134 (2014), Sprendimu 2013/798/BUSP, iš dalies pakeistu Tarybos sprendimu 2014/125/BUSP ( 2 ), nustatytas ginklų embargas Centrinės Afrikos Respublikai ir tam tikrų asmenų, kurie dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje, arba juos remia, lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas;

(2)

JT ST rezoliucijoje 2127 (2013) ir JT ST rezoliucijoje 2134 (2014) nustatytos tam tikros priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl siekiant visų pirma užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, toms priemonėms įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(3)

šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir principai, pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą bei į asmens duomenų apsaugą. Šis reglamentas turi būti taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus;

(4)

Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies pakeisti šio reglamento I priedą, atsižvelgiant į Centrinės Afrikos Respublikos situacijos keliamą konkretų pavojų regiono tarptautinei taikai ir saugumui bei siekiant užtikrinti nuoseklumą su Sprendimo 2014/125/BUSP priedo dalinio pakeitimo ir peržiūros procesu,

(5)

šio reglamento I priedo sąrašo dalinio pakeitimo procedūra, turėtų apimti fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų įtraukimo į sąrašą priežasčių, perduotų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pagal JT ST rezoliuciją 2127 (2013) įsteigtam Sankcijų komitetui, nurodymą, tokiu būdu suteikiant jiems galimybę pareikšti pastabas. Kai pateikiamos pastabos ar pateikiami esminiai nauji įrodymai, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas, ir informuoti atitinkamai susijusį asmenį, subjektą ar įstaigą;

(6)

įgyvendinant šį reglamentą ir siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turėtų būti įšaldyti, vardai, pavardės, pavadinimai ir kiti su jais susiję duomenys turėtų būti skelbiami viešai. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 ( 3 ) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB ( 4 );

(7)

siekiant užtikrinti, kad šiuo reglamentu nustatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

tarpininkavimo paslaugos: –

i) derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų pirkimo, pardavimo arba tiekimo iš vienos trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį, sandorių arba tokių sandorių organizavimas arba

ii) prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų, esančių trečiojoje šalyje, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją šalį;

b)

reikalavimas –

kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki šio reglamento įsigaliojimo dienos arba po jos ir susijęs su sutarties ar sandorio vykdymu arba pateiktas dėl sutarties ar sandorio, ir visų pirma apimantis:

i) reikalavimą vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;

ii) reikalavimą pratęsti bet kokio pobūdžio obligacijos, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

iii) reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

iv) priešieškinį;

v) reikalavimą pripažinti, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą, bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą;

c)

sutartis arba sandoris – neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; šiuo tikslu sąvoka „sutartis“ apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

d)

kompetentingos valdžios institucijos – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse;

e)

ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

f)

ekonominių išteklių įšaldymas – draudimas naudoti ekonominius išteklius lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą;

g)

lėšų įšaldymas – bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

h)

lėšos –

finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

i) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii) indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;

v) paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas; ir

vii) dokumentus, kuriais patvirtinama lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisė;

i)

Sankcijų komitetas – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliucijos 2127 (2013) 57 dalį;

j)

techninė pagalba – techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių, įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų forma, įskaitant pagalbą žodžiu;

k)

Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti:

(a) asmenims, subjektams ar įstaigoms Centrinės Afrikos Respublikoje arba naudojimui Centrinės Afrikos Respublikoje techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše ( 5 ) (toliau – bendrasis karinės įrangos sąrašas) išvardytomis prekėmis bei technologijomis ar su į tą sąrašą įtrauktų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

(b) asmenims, subjektams arba įstaigoms Centrinės Afrikos Respublikoje arba naudojimui Centrinės Afrikos Respublikoje finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše išvardytų prekių bei technologijų pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti tokius objektus ar teikti susijusią techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas;

(c) techninę pagalbą, finansavimą ar finansinę paramą, tarpininkavimo paslaugas ar transporto paslaugas, susijusias su aprūpinimu ginkluotais samdiniais Centrinės Afrikos Respublikoje arba naudojimui Centrinės Afrikos Respublikoje;

▼M4

3 straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio, tame straipsnyje nustatyti draudimai netaikomi teikiant techninę pagalbą, finansavimą arba finansinę paramą ar tarpininkavimo paslaugas:

a) skirtas tik Jungtinių Tautų daugialypei integruotai stabilizacijos misijai Centrinės Afrikos Respublikoje (MINUSCA), Afrikos Sąjungos regioninei darbo grupei (AU-RTF) ir Centrinės Afrikos Respublikoje dislokuotoms Sąjungos misijoms bei Prancūzijos pajėgoms remti ar naudoti jų reikmėms;

b) susijusias su apsauginiais drabužiais, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos tik savo asmeniniam naudojimui laikinai į Centrinės Afrikos Respubliką eksportavo Jungtinių Tautų personalas, žiniasklaidos atstovai ir humanitarinę pagalbą bei vystomąją pagalbą teikiantys darbuotojai bei susijęs personalas.

▼B

4 straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio, ir jeigu tokios techninės pagalbos ar tarpininkavimo paslaugų, finansavimo ar finansinės paramos teikimui iš anksto pritarė Sankcijų komitetas, tame straipsnyje nustatyti draudimai netaikomi teikiant:

(a) techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su žudyti nepritaikyta karine įranga, skirta naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais;

(b) techninę pagalbą, finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše išvardytų prekių ir technologijų pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu arba teikiant bet kokią susijusią techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas.

5 straipsnis

1.  Įšaldomos visos I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms priklausančios, jų nuosavybėje esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.  I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms nesuteikiama galimybė tiesiogiai arba netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais arba galimybė jais naudotis tų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų naudai.

▼M4

3.  Į I priedą įtraukiami fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos, kurie, kaip nurodė Sankcijų komitetas, dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje, arba juos remia, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę pereinamojo laikotarpio susitarimams ar juos pažeidžiančius arba keliančius grėsmę ar trukdančius politiniam pereinamajam procesui, įskaitant perėjimą prie laisvų ir nešališkų demokratinių rinkimų, arba kurstančius smurtą:

a) savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą, nustatytą JT ST rezoliucijos 2127 (2013) 54 punkte, arba ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams Centrinės Afrikos Respublikoje tiesiogiai ar netiesiogiai tiekė, pardavė arba perdavė ginklus ar su jais susijusius reikmenis, arba teikė techninius patarimus, mokymus ar paramą, įskaitant finansavimą ir finansinę paramą, susijusius su ginkluotų grupuočių ar nusikaltėlių tinklų Centrinės Afrikos Respublikoje vykdomais smurto veiksmais, arba juos gavo;

b) yra susiję su planavimu ir atlikimu veiksmų arba vadovavimu veiksmams, kuriais pažeidžiama tarptautinė žmogaus teisių srities teisė ar atitinkamai tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių suvaržymais arba pažeidimais Centrinės Afrikos Respublikoje, įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą;

c) verbuoja vaikus dalyvauti ginkluotuose konfliktuose Centrinės Afrikos Respublikoje ar jais naudojasi tokiuose ginkluotuose konfliktuose, taip pažeisdami taikomą tarptautinę teisę;

d) teikia paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodami gamtos išteklius arba jais prekiaudami, įskaitant deimantus, auksą, laukinės gamtos išteklius ir produktus, Centrinės Afrikos Respublikoje arba iš jos;

e) trukdo teikti Centrinės Afrikos Respublikai humanitarinę pagalbą, ją gauti arba platinti Centrinės Afrikos Respublikoje;

f) yra susiję su išpuolių prieš Jungtinių Tautų misijas ar tarptautines saugumo pajėgas, įskaitant jas remiančias MINUSCA, Sąjungos misijas ir Prancūzijos operacijas, planavimu, vadovavimu jiems, jų rėmimu ar įvykdymu;

g) yra Sankcijų komiteto į sąrašą įtraukto subjekto vadovai arba teikė paramą Sankcijų komiteto į sąrašą įtrauktam asmeniui, subjektui ar įstaigai arba į sąrašą įtrauktam asmeniui, subjektui ar įstaigai nuosavybės teise priklausančiam ar jo kontroliuojamam subjektui, veikė jo naudai, jo vardu arba jo nurodymu.

▼B

6 straipsnis

Nukrypdamos nuo 5 straipsnio, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad laikomasi šių sąlygų:

a) atitinkama kompetentinga valdžios institucija nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai yra:

i) būtini I priede išvardytų fizinių arba juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų, taip pat nuo minėtų fizinių asmenų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

ii) skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti arba

iii) skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti ir

b) susijusi valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie a) punkte nurodytą nutarimą ir savo ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas per penkias darbo dienas po pranešimo pateikimo nepateikė prieštaravimų dėl tokių veiksmų.

7 straipsnis

Nukrypdamos nuo 5 straipsnio, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, jei susijusi kompetentinga valdžios institucija nustatė, kad lėšos ar ekonominiai ištekliai yra reikalingi ypatingoms išlaidoms, ir jei susijusi valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie tą sprendimą, o Sankcijų komitetas tai patvirtino.

8 straipsnis

Nukrypdamos nuo 5 straipsnio, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai teismo, administracine arba arbitražo tvarka suvaržyti, kai toks suvaržymas nustatytas iki dienos, kurią 5 straipsnyje nurodytas asmuo, subjektas ar įstaiga buvo išvardyti I priede, arba iki tos dienos, kurią dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių buvo priimtas teismo, administracinis ar arbitražo sprendimas;

b) atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas buvo užtikrintas tokiu turto suvaržymu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) turto suvaržymas arba teismo sprendimas nėra I priede nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto ar įstaigos naudai;

d) turto suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai; ir

e) apie turto suvaržymą ar sprendimą valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui.

9 straipsnis

Nukrypdamos nuo 5 straipsnio ir su sąlyga, kad I priede išvardyti fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį sudarė atitinkamas fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga, arba įpareigojimą, kuris atitinkamam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai buvo nustatytas iki dienos, kurią tą fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą į sąrašą įtraukė JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu atitinkama kompetentinga valdžios institucija nustatė, kad:

a) lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami I priede nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos mokėjimui atlikti;

b) mokėjimu nepažeidžiama 5 straipsnio 2 dalis ir

c) atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui ketinanti suteikti leidimą ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų.

10 straipsnis

1.  5 straipsnio 2 dalimi finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšų, kurias trečiosios šalys pervedė į I priedo sąraše nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldomi. Finansų arba kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

2.  5 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a) palūkanomis arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis;

b) mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba nustatyti iki dienos, kurią 5 straipsnyje nurodytas fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga buvo įtraukti į I priedą; arba

c) pagal teismo, administracinį ar arbitražo pritaikytą turto suvaržymą ar sprendimą vykdytinais mokėjimais, kaip nurodyta 8 straipsnyje; ir

jei visos tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai įšaldyti pagal 5 straipsnio 1 dalį.

11 straipsnis

1.  Nepažeisdami taikomų ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklių, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos:

a) nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingoms valdžios institucijoms visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento nuostatų, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 5 straipsnį įšaldytas sąskaitas bei sumas, ir tiesiogiai arba per valstybę narę perduoda šią informaciją Komisijai; ir

b) bendradarbiauja su kompetentingomis valdžios institucijomis, kai ši informacija tikrinama.

2.  Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama valstybėms narėms.

3.  Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

12 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 2 ir 5 straipsniuose nurodytų priemonių.

13 straipsnis

1.  Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar įstaigos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.  Fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos nelaikomi atsakingais už savo veiksmus, jeigu jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad jų veiksmais būtų nesilaikoma šiame reglamente nustatytų draudimų.

14 straipsnis

1.  Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti įsipareigojimą, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

a) nurodyti į I priedą įtraukti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos;

b) fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, veikiantys a punkte nurodytų asmenų, subjektų ar įstaigų vardu arba jų naudai.

2.  Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam asmeniui.

3.  Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

15 straipsnis

1.  Komisija ir valstybės narės viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir keičiasi bet kokia kita turima svarbia su šiuo reglamentu susijusia informacija, visų pirma informacija apie:

a) lėšas, įšaldytas pagal 5 straipsnį, ir leidimus, suteiktus pagal 6, 7 ir 8 straipsnius;

b) pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.  Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali trukdyti veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

16 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies pakeisti II priedą, remiantis valstybių narių pateikta informacija.

17 straipsnis

1.  Jeigu jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas nusprendžia į sąrašą įtraukti fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą ir pateikia šio sprendimo motyvų pareiškimą, Taryba įtraukia tą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą į I priedą. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, tam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai praneša apie savo sprendimą ir jo motyvų pareiškimą, taip suteikdama jiems galimybę pateikti savo pastabas.

2.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja asmenį, subjektą arba įstaigą.

3.  Jeigu Jungtinės Tautos nusprendžia asmenį, subjektą arba įstaigą išbraukti iš sąrašo arba iš dalies keisti į sąrašą įtraukto asmens, subjekto arba įstaigos identifikavimo duomenis, Taryba atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

18 straipsnis

I priede pateikiama Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto suteikta informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms identifikuoti. Dėl fizinių asmenų gali būti pateikiama tokia informacija: vardas, pavardė, įskaitant slapyvardžius, informacija apie gimimo datą ir vietą, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, bei pareigos ar profesija. Dėl juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų gali būti pateikta tokia informacija: pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. I priede taip pat nurodoma Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto atlikto įtraukimo į sąrašą data.

19 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytas taisykles ir apie bet kokius vėlesnius pakeitimus.

20 straipsnis

1.  Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas valdžios institucijas ir nurodo jas II priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus jų II priede išvardytų interneto svetainių adresų pakeitimus.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos nurodo Komisijai savo kompetentingas valdžios institucijas, įskaitant tų kompetentingų valdžios institucijų kontaktinius duomenis, ir ją informuoja apie bet kokius vėlesnius dalinius pakeitimus.

3.  Jeigu šiame reglamente nustatytas reikalavimas teikti Komisijai pranešimus, ją informuoti arba kitaip palaikyti su ja ryšius, šiais tikslais naudojamasi II priede pateiktu adresu ir kitais kontaktiniais duomenimis.

21 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e) visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

22 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M2
I PRIEDAS

5 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

A.   Asmenys

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda)

Gimimo data: 1946 m. spalio 14 d.

Gimimo vieta: Mouila, Gabonas.

Pilietybė: Centrinės Afrikos Respublikos.

Adresas: Uganda.

Kita informacija: Motinos vardas – Martine Kofio.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 m. gegužės 9 d.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

F. Bozizé į sąrašą įtrauktas 2014 m. gegužės 9 d. pagal Rezoliucijos 2134 (2014) 36 punktą, kadangi „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje, arba juos remia“.

Papildoma informacija

Kartu su savo šalininkais F. Bozizé paskatino 2013 m. gruodžio 5 d. išpuolį prieš Bangį. Nuo to laiko jis toliau stengėsi vykdyti destabilizavimo operacijas, kad palaikytų įtampą Centrinės Afrikos Respublikos sostinėje. Prieš pabėgdamas iš Centrinės Afrikos Respublikos 2013 m. kovo 24 d., F. Bozizé, kaip pranešama, sukūrė „anti-Balaka“ kovinę grupuotę. Kaip teigiama pranešime, F. Bozizé ragino savo karinę grupuotę vykdyti žiaurumus prieš dabartinį režimą ir islamistus. F. Bozizé, kaip pranešama, teikė finansinę ir materialinę paramą kovotojams, kurie siekia destabilizuoti šiuo metu vykstantį pereinamąjį procesą ir grąžinti jį į valdžią. Didžioji dalis „anti-Balaka“ kovotojų yra iš Centrinės Afrikos Respublikos ginkluotųjų pajėgų, kurių nariai po valstybės perversmo išsisklaidė kaimiškose vietovėse ir kuriuos vėliau F. Bozizé reorganizavo. F. Bozizé ir jo rėmėjai kontroliuoja daugiau kaip pusę „anti-Balaka“ dalinių.

F. Bozizé lojalios pajėgos buvo apginkluotos šturmo pabūklais, minosvaidžiais ir reaktyviniais leidimo įrenginiais ir jos vis dažniau dalyvauja atsakomuosiuose išpuoliuose prieš Centrinės Afrikos Respublikos gyventojus musulmonus. Po 2013 m. gruodžio 5 d. Bangyje „anti-Balaka“ pajėgų įvykdyto išpuolio, per kurį žuvo daugiau kaip 700 žmonių, padėtis Centrinės Afrikos Respublikoje sparčiai pablogėjo.

2.   Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)

Pareigos: a) generolas; b) saugumo ministras; c) „Demokratijos laimėjimų gynybos ypatingojo komiteto“ generalinis direktorius.

Gimimo data: a) 1970 m., b) 1969 m., c) 1971 m., d) 1970 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: Ndele, Centrinės Afrikos Respublika.

Pilietybė: Centrinės Afrikos Respublikos. Paso Nr.: D00001184.

Adresas: Birao, Centrinės Afrikos Respublika.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 m. gegužės 9 d.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

A. Nourredine į sąrašą įtrauktas 2014 m. gegužės 9 d. pagal Rezoliucijos 2134 (2014) 36 punktą, kadangi „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje, arba juos remia“.

Papildoma informacija

A. Noureddine yra vienas pirmųjų „Seleka“ lyderių. Jis identifikuotas kaip vienos iš „Seleka“ ginkluotų sukilėlių grupuočių – Central PJCC, formaliai žinomos kaip Patriotų už teisingumą ir taiką konventas ir kurios kitas patvirtintas trumpinys yra CPJP, generolas ir pirmininkas. Kaip buvęs Patriotų už teisingumą ir taiką konvento fundamentaliosios atskilusios grupuotės (CPJP/F) vadovas jis buvo „ex-Seleka“ karinis koordinatorius per puolimus sukilime Centrinės Afrikos Respublikoje nuo 2012 m. gruodžio mėn. pradžios iki 2013 m. kovo mėn. „Seleka“ koalicija greičiausiai nebūtų sugebėjusi atimti valdžios iš buvusio Centrinės Afrikos Respublikos Prezidento François Bozizé, jei jai nebūtų padėjęs A. Noureddine ir ji nebūtų palaikiusi glaudžių santykių su Čado specialiosiomis pajėgomis.

Nuo tada, kai Catherine Samba-Panza 2014 m. sausio 20 d. buvo paskirta laikinai eiti prezidento pareigas, jis buvo vienas iš pagrindinių sumanytojų, suplanavusių „ex-Seleka“ narių taktinį pasitraukimą Sibute siekiant įgyvendinti jo planą sukurti musulmonų tvirtovę šalies šiaurėje. Jis aiškiai ragino savo pajėgas nepaisyti pereinamojo laikotarpio Vyriausybės ir Afrikos vadovaujamos tarptautinės paramos misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (MISCA) karinių vadovų draudimų. A. Noureddine aktyviai vadovauja „ex-Seleka“ – buvusioms „Seleka“ pajėgoms, kurias, kaip pranešama, 2013 m. išsklaidė M. Djotodia, –veiklai, vadovauja operacijoms prieš krikščioniškuosius rajonus ir toliau teikia didelę paramą bei nurodo veiklos kryptis Centrinės Afrikos Respublikoje veikiančiai „ex-Seleka“.

A. Noureddine į sąrašą buvo įtrauktas 2014 m. gegužės 9 d. ir pagal Rezoliucijos 2134 (2014) 37 punkto b papunktį, kadangi „dalyvavo planuojant veiksmus, pažeidžiančius tarptautinę žmogaus teisių teisę ar atitinkamai tarptautinę humanitarinę teisę, vadovaujant tokiems veiksmams arba juos vykdant“.

Papildoma informacija

Po to, kai 2013 m. kovo 24 d.„Seleka“ perėmė Bangio kontrolę, Nourredine Adam buvo paskirtas saugumo ministru, po to – „Demokratijos laimėjimų gynybos ypatingojo komiteto“ (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, šiuo metu nebeegzistuojanti Centrinės Afrikos Respublikos žvalgybos tarnyba) generaliniu direktoriumi. Nourredine Adam naudojo CEDAD kaip savo asmeninę politinę policiją įvykdant daug savavališkų areštų, kankinimo veiksmų ir neteisminių egzekucijų. Be to, A. Nourreddine buvo vienas iš pagrindinių asmenų, atsakingų už kruviną operaciją Boy Rabe rajone. 2013 m. rugpjūčio mėn. „Seleka“ pajėgos šturmavo Boy Rabe – Centrinės Afrikos Respublikos rajoną, laikomą François Bozizé šalininkų ir jo etninės grupės tvirtove. Prisidengdamos ginklų slėptuvių paieškos pretekstu, „Seleka“ karinės pajėgos, kaip pranešama, nužudė daugybę civilių gyventojų ir ėmė plačiai plėšikauti. Kai šie išpuoliai išplito į kitus kvartalus, tūkstančiai gyventojų įsiveržė į tarptautinį oro uostą, kuris dėl ten buvusių Prancūzijos karinių pajėgų buvo laikomas saugia vieta, ir užėmė jo kilimo ir tūpimo taką.

A. Nourreddine į sąrašą buvo įtrauktas 2014 m. gegužės 9 d. ir pagal Rezoliucijos 2134 (2014) 37 punkto d papunktį remiantis šiuo motyvu: „paramos teikimas ginkluotoms grupuotėms arba nusikalstamiems tinklams neteisėtai eksploatuojant gamtos išteklius“.

Papildoma informacija

2013 m. pradžioje Nourredine Adam atliko svarbų vaidmenį „ex-Seleka“ finansavimo tinkluose. Jis vyko į Saudo Arabiją, Katarą ir Jungtinius Arabų Emyratus rinkti lėšų tuo metu vykdomam sukilimui. Jis taip pat veikė kaip vienos Čado deimantų kontrabandininkų grupuotės, vykdančios veiklą Centrinės Afrikos Respublikoje ir Čade, tarpininkas.

▼M3 —————

▼M2

B.   Subjektai

▼B
II PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI) (Užsienio politikos priemonių tarnyba, FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgija

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) OL L 352, 2013 12 24, p. 51.

( 2 ) 2014 m. kovo 10 d. Tarybos sprendimas 2014/125/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 22).

( 3 ) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

( 4 ) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

( 5 ) OL C 69, 2010 3 18, p. 19.

Top