EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0801

2014 m. liepos 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 801/2014, kuriuo nustatomas tvarkaraštis ir kitos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo išteklių, numatytų asmenų perkėlimo į ES Sąjungos programai, skyrimo mechanizmu

OJ L 219, 25.7.2014, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/801/oj

25.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 801/2014

2014 m. liepos 24 d.

kuriuo nustatomas tvarkaraštis ir kitos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo išteklių, numatytų asmenų perkėlimo į ES Sąjungos programai, skyrimo mechanizmu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (1), ypač į jo 17 straipsnio 8 dalį,

pasikonsultavusi su Prieglobsčio ir migracijos fondo ir Vidaus saugumo fondo komitetu, įsteigtu pagal 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, 59 straipsnio 1 dalį (2),

kadangi:

(1)

be sumų, paskirtų pagal Reglamento (ES) Nr. 516/2014 15 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybės narės kas dvejus metus už kiekvieną perkeltą asmenį gauna papildomą sumą;

(2)

turėtų būti nurodyti laikotarpiai, į kuriuos atsižvelgiama apskaičiuojant papildomą sumą. Tikslinga nustatyti tris perkėlimo laikotarpius ir dėl kiekvieno iš jų valstybės narės gali gauti papildomą sumą;

(3)

jeigu 2017 m. paaiškės, kad 2019 m. būtina peržiūrėti Sąjungai bendrus asmenų perkėlimo į ES prioritetus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 516/2014 17 straipsnio 2 dalyje, trečias perkėlimo laikotarpis (2018–2020 m.) gali būti sutrumpintas, kad apimtų tik 2018 ir 2019 m. Tokiu atveju šis reglamentas bus iš dalies pakeistas siekiant numatyti papildomą perkėlimo laikotarpį – 2020 m.;

(4)

kad Komisija nustatytų bet kuriam konkrečiam perkėlimo laikotarpiui numatytas perkėlimui skirtinas papildomas sumas, kiekviena valstybė narė turėtų pateikti Komisijai šiuo laikotarpiu numatytų perkelti asmenų skaičiaus įvertį. Įvertis turėtų būti pateikiamas per elektroninę keitimosi informacija sistemą, sukurtą pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 802/2014 (3) 2 straipsnį;

(5)

Reglamente (ES) Nr. 516/2014 nustatyta, kad perkėlimui numatytos papildomos sumos pirmą kartą turi būti skiriamos valstybėms narėms pagal atskirus finansavimo sprendimus, kuriais patvirtinamos nacionalinės programos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 514/2014 14 straipsnyje. Todėl į 2014 ir 2015 m. perkėlimo laikotarpio nacionalines programas, kurios turi būti pateiktos Komisijai, turėtų būti įtrauktas asmenų, kuriuos valstybė narė planuoja perkelti tuo laikotarpiu, skaičiaus įvertis. Kiekviena valstybės narės turėtų iki kiekvienų metų, einančių po atitinkamo perkėlimo laikotarpio, rugsėjo 15 d. pateikti įvertį dėl kitų perkėlimo laikotarpių;

(6)

kiekvienai valstybei narei skiriama perkėlimui numatyta papildoma suma yra grindžiama asmenų, kuriuos ji planuoja perkelti, skaičiaus įverčiu. Kad būtų galima išmokėti papildomą sumą, asmenys turėtų būti faktiškai perkelti nuo susijusio laikotarpio pradžios ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius po to laikotarpio pabaigos;

(7)

kad valstybėms narėms būtų išmokėta papildoma suma, grindžiama vienam perkeltam asmeniui skirta vienkartine išmoka, valstybės narės turėtų nurodyti Komisijai asmenų, už kuriuos gali būti skirtas mokėjimas, skaičių. Jos turėtų saugoti įrodymus apie šiuos asmenis, kuriems gali būti skirtas mokėjimas;

(8)

Reglamentas (ES) Nr. 516/2014 yra privalomas Jungtinei Karalystei ir Airijai, todėl šis reglamentas joms yra privalomas;

(9)

Reglamentas (ES) Nr. 516/2014 nėra privalomas Danijai, todėl šis reglamentas jai nėra privalomas;

(10)

siekiant užtikrinti greitą šiuo reglamentu numatytų priemonių taikymą ir nevėlinti nacionalinių programų patvirtinimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Papildomos sumos skyrimas už perkeltus asmenis

1.   Kad valstybėms narėms būtų skirta už perkeltus asmenis numatyta papildoma suma, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 516/2014 17 straipsnio 1 dalyje, kiekviena valstybė narė nurodo Komisijai asmenų, kuriuos ji ketina perkelti bet kuriuo iš toliau nurodytų laikotarpių, skaičių:

a)

2014 ir 2015 m.;

b)

2016 ir 2017 m.;

c)

2018, 2019 ir 2020 m.

2.   Į įverčius įtraukiamas skaičius asmenų, priklausančių vienai iš prioritetinių asmenų kategorijų ar grupių, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 516/2014 17 straipsnio 2 dalyje. Jie pateikiami per elektroninę keitimosi informacija sistemą, sukurtą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 802/2014 2 straipsnį, tokia tvarka:

a)

2014 ir 2015 m. įverčiai įtraukiami į valstybės narės nacionalinę programą, pateiktą pagal Reglamento (ES) Nr. 514/2014 14 straipsnį;

b)

2016 ir 2017 m. įverčiai pateikiami iki 2015 m. rugsėjo 15 d.;

c)

2018–2020 m. įverčiai pateikiami iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

3.   Komisija išnagrinėja įverčius ir kuo greičiau nusprendžia dėl kiekvienai valstybei narei skirtinų papildomų sumų, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 516/2014 17 straipsnio 9 dalyje.

2 straipsnis

Galimybė gauti papildomą sumą už perkeltus asmenis ir informacijos teikimas

1.   Kad būtų galima gauti papildomą sumą, susiję asmenys turėtų būti faktiškai perkelti nuo susijusio laikotarpio pradžios ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius po to laikotarpio pabaigos.

Valstybės narės saugo informaciją, būtiną perkeltų asmenų tapatybei ir jų perkėlimo datai tinkamai nustatyti.

Asmenų, priklausančių vienai iš prioritetinių asmenų kategorijų ar grupių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 516/2014 17 straipsnio 2 dalyje, atveju valstybės narės taip pat saugo įrodymus, kad jie priklauso atitinkamai prioritetinei asmenų kategorijai ar grupei.

2.   Kiekviena valstybė narė, kuriai buvo paskirta papildoma perkėlimui numatyta suma, į metines finansines ataskaitas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 514/2014 39 straipsnyje, įtraukia perkeltų asmenų, už kuriuos gali būti skiriama papildoma suma, skaičių, įskaitant asmenų, priklausančių vienai iš prioritetinių kategorijų ir grupių, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 516/2014 17 straipsnio 2 dalyje, skaičių. Kiekvienas perkeltas asmuo gali būti skaičiuojamas tik vieną kartą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 150, 2014 5 20, p. 168.

(2)  OL L 150, 2014 5 20, p. 112.

(3)  2014 m. liepos 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 802/2014, kuriuo nustatomi nacionalinių programų pavyzdžiai ir kuriuo nustatomi Komisijos ir valstybių narių elektroninės keitimosi informacija sistemos sąlygos pagal Europos Parlamentą ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 22).


Top