Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007D0275-20120301

Komisijos sprendimas 2007 m. balandžio 17 d. dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose, sąrašų (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1547) (Tekstas svarbus EEE) (2007/275/EB)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/275/2012-03-01

2007D0275 — LT — 01.03.2012 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 17 d.

dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose, sąrašų

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1547)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/275/EB)

(OL L 116, 4.5.2007, p.9)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 28/2012 2012 m. sausio 11 d.

  L 12

1

14.1.2012

►M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011 m. gruodžio 21 d.

  L 21

1

24.1.2012
▼B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 17 d.

dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose, sąrašų

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1547)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/275/EB)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB ( 1 ), ypač į jos 4 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą ( 2 ), ypač į jos 3 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą ( 3 ), ypač į jos 8 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 91/496/EEB numatyta, kad valstybės narės privalo pagal tos direktyvos nuostatas atlikti iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų gyvūnų veterinarinius patikrinimus.

(2)

Direktyvoje 97/78/EB yra numatyti iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų tam tikrų gyvūninės kilmės ir augalinių produktų veterinariniai patikrinimai.

(3)

2002 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendime 2002/349/EB, nustatančiame produktų, kuriuos reikia patikrinti pasienio kontrolės poste pagal Tarybos direktyvą 97/87/EB, sąrašą ( 4 ), numatyta, kad pasienio kontrolės postuose turi būti atliekami tame sprendime išvardytų gyvūninės kilmės produktų veterinariniai patikrinimai pagal Direktyvą 97/78/EB.

(4)

Veterinariniai patikrinimai pasienio kontrolės postuose atliekamai glaudžiai bendradarbiaujant su muitinės pareigūnais, tad atrenkant siuntas būtų tikslinga remtis produktų, priskiriamų 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo ( 5 ) numatytai Kombinuotajai nomenklatūrai (KN), sąrašu. Todėl Sprendime 2002/349/EB pateikti produktų sąrašai turėtų būti pakeisti šio sprendimo I priedo sąrašu.

(5)

Siekiant labiau pagrįsti Bendrijos teisės aktus, į šio sprendimo I priede pateiktą sąrašą reikėtų įtraukti ir iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamus gyvūnus.

(6)

Siekiant kompetentingoms institucijoms palengvinti patikrinimus pasienio kontrolės punktuose, šio sprendimo I priede pateiktame sąraše reikėtų kiek įmanoma tiksliau aprašyti gyvūnus ir produktus, kuriems būtina taikyti Direktyvoje 97/78/EB nustatytus veterinarinius patikrinimus. Be to, dėl tam tikrų KN kodų šiame sprendime numatoma veterinarinius patikrinimus taikyti tik nedidelei daliai tam tikriems skirsniams arba pozicijoms priskiriamų produktų. Tokiais atvejais šio sprendimo I priedo 3 stulpelyje turėtų būti nurodyti taikytini KN kodai ir išsamiai išvardyti produktai, kuriems turėtų būti taikomi minėti veterinariniai patikrinimai.

(7)

Sprendime 2002/349/EB numatyta, kad sudėtiniams produktams, kurių sudėtyje yra tik nedidelis gyvūninės kilmės produktų procentas, ir toliau būtų taikomos nacionalinės taisyklės.

(8)

Siekiant išvengti skirtingo valstybių narių aiškinimo, dėl kurio gali atsirasti prekybos iškraipymų ar kilti pavojus gyvūnų sveikatai, dabar reikėtų Bendrijos lygiu nustatyti taisykles dėl sudėtinių produktų, kuriems gali būti netaikomi Direktyvoje 97/78/EB nustatyti veterinariniai patikrinimai.

(9)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus ( 6 ), yra pateiktos tam tikrų produktų apibrėžtys. Dėl Bendrijos teisės aktų suderinamumo šiame sprendime būtų tikslinga atsižvelgti į tas apibrėžtis.

(10)

Importuojant į Bendriją skirtingų rūšių gyvūninius produktus, pavojus gyvūnų sveikatai yra skirtingas. Todėl šiame sprendime reikėtų numatyti, kad visiems sudėtiniams produktams, kurių sudėtyje yra mėsos produktų, būtų taikomi veterinariniai patikrinimai, nors dėl būtinybės suderinti Bendrijos taisykles reikėtų taikyti skirtingus kriterijus sudėtiniams produktams, kurių sudėtyje yra kitų gyvūninių produktų.

(11)

Tam tikri sudėtiniai produktai yra apdorojami gamybos proceso metu, dėl to sumažėja pavojus gyvūnų sveikatai, kurį šie produktai gali sukelti. Todėl kompetentingos institucijos, privalančios priimti sprendimą dėl būtinumo sudėtiniams produktams taikyti veterinarinius patikrinimus, turėtų atsižvelgti į jų išvaizdą, ilgą išsilaikymą ir fizines savybes, kaip atpažįstamus skiriamuosius požymius.

(12)

Kad pasienio kontrolės postuose atliekami į Bendriją įvežamų sudėtinių produktų veterinariniai patikrinimai būtų darnūs, dar reikėtų sudaryti tam tikrų maisto produktų ir sudėtinių produktų, kuriems nebūtina taikyti Direktyvoje 97/78/EB numatytų veterinarinių patikrinimų, sąrašą.

(13)

Kad Bendrijos teisės aktai būtų darnūs, Sprendimą 2002/349/EB tikslinga panaikinti ir pakeisti jį šiuo sprendimu.

(14)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

Dalykas

Šiame sprendime yra nustatytos taisyklės dėl įvežamų į Bendriją gyvūnų ir produktų, kuriems pasienio kontrolės postuose turi būti taikomi Direktyvose 91/496/EEB ir 97/78/EB nustatyti veterinariniai patikrinimai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime taikomos šios apibrėžtys:

a) sudėtinis produktas – tai žmonėms vartoti skirtas maisto produktas, kurio sudėtyje yra ir gyvūninės, ir augalinės kilmės perdirbtų produktų, įskaitant pirminius produktus, kurių perdirbimas yra sudėtinė galutinio produkto gamybos dalis;

b) mėsos produktai – tai Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 7.1 punkte apibrėžti produktai;

c) perdirbti produktai – tai Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 7 punkte išvardyti produktai;

d) pieno produktai – tai Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 7.2 punkte apibrėžti produktai.

3 straipsnis

I priede išvardytų gyvūnų ir produktų veterinariniai patikrinimai

1.  Šio sprendimo I priede išvardytiems gyvūnams ir produktams taikomi veterinariniai patikrinimai pasienio kontrolės postuose atliekami pagal direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB.

2.  Šis sprendimas taikomas nepažeidžiant sudėtinių produktų patikrinimų, užtikrinančių Bendrijos visuomenės sveikatos reikalavimų laikymąsi.

3.  Pirminė produktų atranka veterinariniam patikrinimui, atliekama pagal priedo 1 stulpelyje pateiktą Kombinuotąją nomenklatūrą, yra patikslinama atsižvelgiant į 3 stulpelyje pateiktą nuorodą į konkretų tekstą arba cituojamą veterinarijos teisės aktą.

4 straipsnis

Sudėtiniai produktai, kuriems taikomi veterinariniai patikrinimai

Veterinariniai patikrinimai taikomi šiems sudėtiniams produktams, kurių:

a) sudėtyje yra perdirbto mėsos produkto.

b) pusę ar daugiau kaip pusę turinio sudaro bet koks perdirbtas gyvūninės kilmės produktas, išskyrus perdirbtą mėsos produktą.

c) sudėtyje nėra perdirbto mėsos produkto ir kurių mažiau kaip pusę turinio sudaro perdirbtas pieno produktas, kai galutiniai produktai neatitinka 6 straipsnio reikalavimų.

▼M1 —————

▼B

6 straipsnis

Tam tikriems sudėtiniams produktams ir maisto produktams taikoma leidžianti nukrypti nuostata

1.  Leidžiama nukrypti nuo 3 straipsnio – veterinariniai patikrinimai netaikomi šiems žmonėms vartoti skirtiems sudėtiniams produktams arba maisto produktams, kurių sudėtyje nėra mėsos produktų:

a) sudėtiniams produktams, kurių mažiau kaip pusę turinio sudaro bet kuris kitas perdirbtas produktas, jeigu:

i) šie produktai ilgai išsilaiko aplinkos temperatūroje nesugedę arba yra neabejotinai pagaminti visą jų masę išverdant arba apdorojant aukšta temperatūra ir tokiu būdu denatūruojant bet kokią žaliavą;

ii) aiškiai nustatyti kaip skirti vartoti žmonėms;

iii) saugiai supakuoti arba uždaryti hermetiškose talpose;

iv) vežami su komerciniu dokumentu ir etikete su užrašu oficialia valstybės narės kalba, o tas dokumentas ir etiketė kartu suteikia informacijos apie sudėtinių produktų pobūdį (svarbiausias savybes), kiekį ir pakuočių skaičių, kilmės šalį, gamintoją ir ingredientus;

b) II priede išvardytiems sudėtiniams produktams arba maisto produktams.

2.  Tačiau kiekvienas bet kurio sudėtinio produkto sudėtyje esamas pieno produktas turi būti pagamintas Komisijos sprendimo 2004/438/EB ( 7 ) I priede išvardytose šalyse ir apdorotas taip, kaip nurodyta tame sprendime.

7 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2002/349/EB yra panaikinamas.

8 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas praėjus vienam mėnesiui nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

9 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

▼M2
I PRIEDAS

GYVŪNŲ IR PRODUKTŲ, KURIEMS TAIKOMI 3 STRAIPSNYJE NURODYTI VETERINARINIAI PATIKRINIMAI, SĄRAŠAS

Kad būtų lengviau atrinkti siuntas, kurioms pasienio kontrolės poste būtina taikyti veterinarinius patikrinimus, šiame sąraše pagal Sąjungoje naudojamą prekių nomenklatūrą yra nurodyti gyvūnai ir produktai.

Pastabos dėl lentelės

Bendros pastabos

Šios bendros pastabos pridedamos prie kai kurių skirsnių, siekiant patikslinti, kuriems gyvūnams arba produktas tas skirsnis galėtų būti taikomas. Be to, prireikus daroma nuoroda į Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIII ir XIV prieduose pateiktų įvairių lentelių ketvirtoje skiltyje „Importo ir tranzito sąlygos“ nustatytus konkrečius reikalavimus, kaip ir šio sąrašo 3 skiltyje.

Skyriaus pastaba

Šios skirsnio pastabos yra paaiškinimai, prireikus paimti iš atskirų Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) skirsnių, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede.

Suderintos sistemos aiškinamųjų pastabų ištrauka

Papildoma informacija apie įvairius skirsnius prireikus buvo paimta iš 2007 m. Pasaulio muitinių organizacijos Suderintos sistemos aiškinamųjų pastabų.

1 skiltis. KN kodas

Šioje skiltyje nurodomas KN kodas. Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 nustatyta KN yra pagrįsta tarptautine suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema (toliau – SS), kurią parengė Muitinių bendradarbiavimo taryba, vėliau tapusi Pasaulio muitinių organizacija (toliau – PMO), įkurta 1983 m. birželio 14 d. Briuselyje sudaryta tarptautine konvencija, kuri Europos ekonominės bendrijos vardu patvirtinta Tarybos sprendimu 87/369/EEB ( 8 ) (toliau – SS konvencija). KN atkartoja SS pozicijas ir subpozicijas iki šešių skaičių, o septintu ir aštuntu skaičiais nurodomos papildomos jai būdingos subpozicijos.

Naudojant keturių skaitmenų kodą, jei nenurodyta kitaip, pasienio kontrolės poste turi būti atlikti visų produktų, prie kurių pridėti šie keturi skaičiai arba kurie jais pažymėti, veterinariniai patikrinimai. Dauguma tokių atvejų, į Sprendimu 2004/292/EB įdiegtą TRACES sistemą įtraukti atitinkami KN kodai yra išskaidomi į šešių arba aštuonių skaitmenų kodus.

Kai veterinariniai patikrinimai turi būti taikomi tik tam tikriems bet kuriuo keturių, šešių ar aštuonių skaičių kodu ženklinamiems produktams, o KN tas kodas nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas Ex (pavyzdžiui, Ex30 02: būtina atlikti ne visų toje pozicijoje, subpozicijoje ar KN kodu klasifikuojamų produktų, o tik gyvūninės kilmės medžiagų, įskaitant šieną ir šiaudus, veterinarinį patikrinimą.) Atitinkami kodai taip pat įtraukti į TRACES sistemą.

2 skiltis. Aprašas

Prekės aprašytos taip, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo aprašo skiltyje. Dėl išsamesnio paaiškinimo apie tai, kam tiksliai taikomas bendrasis muitų tarifas, žr. paskutinę pataisytą to priedo versiją.

3 skiltis. Apribojimas ir paaiškinimas

Šioje skiltyje pateikiama išsami informacija apie įtrauktus gyvūnus arba produktus. Išsamesnę informaciją apie įvairiuose KN skirsniuose klasifikuojamus gyvūnus arba produktus galima rasti naujausios Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros aiškinamosiose pastabose ( 9 ). Atnaujintą informaciją rasite paskutinėje iš dalies pakeistoje arba konsoliduotoje aiškinamųjų pastabų versijoje.

Šiuo metu nėra nustatytų konkrečių Sąjungos importo sąlygų kai kuriems gyviems gyvūnams (kaip antai, ropliams, varliagyviams, vabzdžiams, kirminams ar kitiems bestuburiams), todėl šiuo metu nėra suderintų importo sertifikatų.

Tačiau kituose Sąjungos teisės aktuose nenurodytų gyvų gyvūnų importui taikoma Direktyva 92/65/EB ( 10 ). Be to, tokiems gyvūnams taikomos nacionalinės taisyklės dėl dokumentų, pateiktinų kartu su tokiomis siuntomis. Valstybiniai veterinarijos gydytojai privalo patikrinti šias siuntas ir išduoti bendrąjį veterinarijos įvežimo dokumentą (BVĮD), kuris reiškia, kad veterinarinis patikrinimas atliktas ir kad šiuos gyvūnus galima išleisti į laisvą apyvartą.

Produktai, gauti iš reglamentuose (EB) Nr. 1069/2009 ir (ES) Nr. 142/2011 nurodytų šalutinių gyvūninių produktų, Sąjungos teisės aktais nėra konkrečiai reglamentuojami. Būtina atlikti iš dalies perdirbtų produktų, kurie iš esmės vis dar yra žaliaviniai produktai ir kuriuos reikės dar kartą perdirbti patvirtintoje arba registruotoje paskirties šalies įmonėje, veterinarinius patikrinimus.

Valstybiniai veterinarijos gydytojai pasienio kontrolės postuose turi įvertinti ir prireikus patikslinti, ar gyvūninis produktas yra pakankamai perdirbtas ir nebereikia atlikti kitų Sąjungos teisės aktais nustatytų jo veterinarinių patikrinimų.

LENTELĖ

Nepažeidžiant KN aiškinimo taisyklių, laikoma, kad 2 skilties prekių aprašymas yra tik nurodomojo pobūdžio, nes į šį sprendimą įtrauktos prekės šiame priede nustatomos pagal KN kodus.

Jei prieš KN kodą yra simbolis „Ex“, į šį sprendimą įtrauktos prekės apibrėžiamos pagal KN kodo aprėptį, atitinkamą 2 skilties aprašo aprėptį ir 3 skilties apribojimą ir paaiškinimą.

1    SKIRSNIS.

Gyvi gyvūnai

1 skirsnio pastaba

1. Šiame skirsnyje klasifikuojami visi gyvi gyvūnai, išskyrus:

a) žuvis ir vėžiagyvius, moliuskus ir kitus vandens bestuburius, klasifikuojamus 0301, 0306, 0307 arba 0308 pozicijoje;

b) mikroorganizmų kultūras ir kitus produktus, klasifikuojamus 3002 pozicijoje ir

c) gyvūnus, klasifikuojamus 9508 pozicijoje.

Suderintos sistemos aiškinamųjų pastabų ištrauka

0106 pozicijoje klasifikuojami, inter alia, šie naminiai arba laukiniai gyvūnai:

A)  Žinduoliai

1. Primatai;

2. Banginiai, delfinai ir jūrų kiaulės (Cetacea būrio žinduoliai); lamantinai ir diugoniai (Sirenia būrio žinduoliai); ruoniai, jūrų liūtai ir vėpliai (Pinnipedia pobūrio žinduoliai);

3. Kiti (kaip antai šiaurės elniai, katės, šunys, liūtai, tigrai, lokiai, drambliai, kupranugariai, zebrai, triušiai, kiškiai, elniai, antilopės, kalnų ožkos, lapės, audinės ir kiti kailinių gyvūnų ūkiams skirti gyvūnai).

B)  Ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)

C)  Paukščiai

1. Plėšrūnai;

2. Papūginių būrio paukščiai (įskaitant papūgas, ilgauodeges papūgas, aras ir kakadu);

3. Kiti (kaip antai kurapkos, fazanai, putpelės, slankos, perkūno oželiai, balandžiai, jerubės, sodinės startos, laukinės antys, laukinės žąsys, strazdai, juodieji strazdai, vieversiai, kikiliai, zylės, kolibriai, povai, gulbės ir kiti paukščiai, nenurodyti 0105 pozicijoje);

D)  Kiti, kaip antai bitės (vežamos arba nevežamos dėžėse, narveliuose arba aviliuose), kiti vabzdžiai, varlės.KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

0101

Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai

Visi

0102

Gyvi galvijai

Visi

0103

Gyvos kiaulės

Visos

0104 10

Gyvos avys

Visos

0104 20

Gyvos ožkos

Visos

0105

Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos), antys, žąsys, kalakutai ir perlinės vištos (patarškos).

Visi

0106

Kiti gyvi gyvūnai

Visi; apima visus gyvūnus, klasifikuojamus šiose subpozicijose:

0106 11 00 (primatai)

0106 12 00 (banginiai, delfinai ir jūrų kiaulės) (Cetacea būrio žinduoliai); lamantinai ir diugoniai (Sirenia būrio žinduoliai); ruoniai, jūrų liūtai ir vėpliai (Pinnipedia pobūrio žinduoliai);

0106 13 00 (kupranugariai ir kiti kupranugariniai (Camelidae)

0106 14 10 (naminiai triušiai)

0106 14 90 (kiti triušiai ir kiškiai, išskyrus naminius triušius)

0106 19 00 (kiti): žinduoliai, išskyrus klasifikuojamus 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11, 0106 12, 0106 13 ir 0106 14 pozicijose; priskiriami šunys ir katės.

0106 20 00 (ropliai, įskaitant gyvates ir vėžlius)

0106 31 00 (paukščiai: plėšrūnai)

0106 32 00 (paukščiai: papūginių būrio paukščiai, įskaitant papūgas, ilgauodeges papūgas, aras ir kakadu)

0106 33 00 (stručiai; emu (dromaius novaehollandiae)

0106 39 (kiti): apima paukščius, išskyrus klasifikuojamus 0105, 0106 31, 0106 32 ir 0106 33 pozicijose, įskaitant balandžius.

0106 41 00 (bitės)

0106 49 00 (kiti vabzdžiai, išskyrus bites)

0106 90 00 (kiti): visi kiti gyvi gyvūnai, nenurodyti kitoje vietoje, išskyrus žinduolius, paukščius ir roplius. Šiai pozicijai priskiriamos gyvos varlės, kurios laikomos vivariumuose, arba kurios yra skirtos žmonėms vartoti ir todėl paskerdžiamos.

2    SKIRSNIS.

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

2 skirsnio pastaba

1. Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a) produktai, apibūdinti 0201–0208 arba 0210 pozicijose, nevartojami arba netinkami vartoti žmonių maistui;

b) gyvūnų žarnos, pūslės ir skrandžiai (0504 pozicija), gyvūnų kraujas (0511 arba 3002 pozicija) arba

c) gyvūniniai riebalai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 0209 pozicijoje (15 skirsnis).KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

0201

Galvijiena, šviežia arba atšaldyta.

Visa.

0202

Galvijiena, sušaldyta.

Visa.

0203

Kiauliena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta.

Visa.

0204

Šviežia, atšaldyta ar sušaldyta aviena arba ožkiena.

Visa.

0205 00

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta.

Visa.

0206

Galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti.

Visi.

0207

Naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti.

Visi.

0208

Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti.

Visa, išskyrus: žaliavą, kuri neskirta žmonėms vartoti.

Priskiriama kita žaliava ir kitos želatinos arba kolageno gamybos žaliavos, skirtos žmonėms vartoti.

Priskiriama visa mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai klasifikuojami šiose subpozicijose:

0208 10 (triušių arba kiškių)

0208 30 00 (primatų)

0208 40 (banginių, delfinų ir jūrų kiaulių (Cetacea būrio žinduolių); lamantinų ir diugonių (Sirenia būrio žinduolių); ruonių, jūrų liūtų ir vėplių (Pinnipedia pobūrio žinduolių)).

0208 50 00 (roplių, įskaitant gyvates ir vėžlius)

0208 60 00 (kupranugarių ir kitų kupranugarinių (Camelidae))

0208 90 (kiti: naminių balandžių, medžiojamųjų gyvūnų, išskyrus triušių arba kiškių): priskiriama putpelių, šiaurės elnių ir visų kitų žinduolių rūšių mėsa. Priskiriamos varlių kojelės (KN kodas 0208 90 70).

0209

Kiauliniai riebalai be liesos mėsos ir naminių paukščių taukai, nelydyti ar kitu būdu neekstrahuoti, švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti.

Visi; priskiriami riebalai ir perdirbti riebalai, kaip aprašyta 2 skiltyje.

0210

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti; valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai.

Visa; priskiriama mėsa, mėsos produktai ir kiti gyvūninės kilmės produktai.

Priskiriami perdirbti gyvūniniai baltymai ir džiovintos kiaulių ausys, skirtos žmonėms vartoti.

Žmonėms vartoti skirti kaulai yra klasifikuojami 0506 pozicijoje.

Dešros yra klasifikuojamos 1601 pozicijoje.

Spirgučiai yra klasifikuojami 2301 pozicijoje.

3    SKIRSNIS.

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai

Bendros pastabos

Šiame skirsnyje klasifikuojamos gyvos veisimui ir dauginimui skirtos žuvys, gyvos dekoratyvinės žuvys ir gyvos žuvys arba gyvi vėžiagyviai, transportuojami gyvi, bet importuojami žmonėms vartoti.

Visiems šio skirsnio produktams yra taikomi veterinariniai patikrinimai.

3 skirsnio pastabos (šio Kombinuotosios nomenklatūros (KN) skirsnio aiškinamųjų pastabų ištrauka, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2658/87 I priede).

1. Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a) žinduoliai, klasifikuojami 0106 pozicijoje;

b) žinduolių, klasifikuojamų 0106 pozicijoje, mėsa (0208 arba 0210 pozicija);

c) žuvys (įskaitant jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius) arba vėžiagyviai, moliuskai arba kiti vandens bestuburiai, negyvi ir nevalgomi arba netinkami vartoti žmonių maistui dėl jų prigimties arba būklės (5 skirsnis); miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių (2301 pozicija) arba

d) paruošti vartojimui ikrai ir jų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių (1604 pozicija).KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

0301

Gyvos žuvys.

Visos: priskiriami upėtakiai, unguriai, karpiai ar bet kurios kitos rūšys arba žuvys, importuojamos veisimo ar dauginimo tikslais.

Gyvos žuvys, importuojamos žmonėms vartoti nedelsiant, atliekant jų veterinarinius patikrinimus laikomi produktais.

Priskiriamos dekoratyvinės žuvys, klasifikuojamos 0301 10 subpozicijoje.

0302

Šviežios arba atšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje.

Visos; priskiriamos kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pieniai, klasifikuojami KN kodu 0302 90 00.

0303

Sušaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje.

Visos; priskiriamos kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pieniai, klasifikuojami 0303 90 subpozicijoje.

0304

Žuvų filė ir kita žuvų mėsa (malta arba nemalta), šviežia, atšaldyta arba sušaldyta.

Visa.

0305

Žuvys, vytintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu; rūkytos žuvys, virtos ar keptos arba nevirtos ir nekeptos prieš rūkymą arba rūkymo proceso metu; žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami (-os) vartoti žmonių maistui.

Visi produktai; priskiriami kiti žuvininkystės produktai, kaip antai žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami žmonėms vartoti, priskiriamos žuvų galvos, uodegos, plaukiojamosios pūslės ir kiti žuvininkystės produktai.

0306

Vėžiagyviai, su kiautais arba be kiautų, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu; rūkyti vėžiagyviai, su kiautais arba be kiautų, virti ar kepti arba nevirti ir nekepti prieš rūkymą arba rūkymo proceso metu; vėžiagyviai su kiautais, virti vandenyje arba garuose, atšaldyti arba neatšaldyti, sušaldyti arba nesušaldyti, vytinti arba nevytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu arba nesūdyti ir neužpilti sūrymu; vėžiagyvių miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui.

Visi produktai: gyvi vėžiagyviai, importuojami žmonėms vartoti nedelsiant, atliekant jų veterinarinius patikrinimus laikomi produktais.

Priskiriamos dekoratyvinės sūriavandenės krevetės ir jų cistos, skirtos naudoti kaip gyvūnai augintiniai; ir visi gyvi dekoratyviniai vėžiagyviai, kaip nustatyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1251/2008 (1).

0307

Moliuskai, su geldelėmis arba be geldelių, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu; rūkyti moliuskai, su geldelėmis arba be geldelių, virti ar kepti arba nevirti ir nekepti prieš rūkymą arba rūkymo proceso metu; moliuskų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui.

Priskiriami moliuskai, kurie gali būti virti, o po to rūkyti. Kiti virti moliuskai klasifikuojami 1605 pozicijoje.

Priskiriami gyvi dekoratyviniai moliuskai, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1251/2008.

Gyvi moliuskai, importuojami žmonėms vartoti nedelsiant, atliekant jų veterinarinius patikrinimus laikomi produktais.

Priskiriami visi 0307 11–0307 99 subpozicijose klasifikuojami produktai, pvz.:

0307 60 (sraigės, išskyrus jūrines sraiges): Priskiriami Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum rūšių ir Achatinidae šeimos sausumos pilvakojai. Priskiriamos gyvos sraigės (įskaitant gėlavandenes sraiges), skirtos žmonėms vartoti nedelsiant, ir sraigių mėsa, skirta žmonėms vartoti. Priskiriamos vos apvirtos arba apdorotos sraigės. Labiau apdoroti produktai klasifikuojami 1605 pozicijoje.

0307 91 00 (kiti gyvi, švieži arba atšaldyti moliuskai, išskyrus austres, didžiąsias šukutes, midijas, sepijas, aštuonkojus, sraiges, išskyrus jūrines sraiges, dvigeldžius jūrinius moliuskus, jūrines ausinukes, tačiau įskaitant jų miltus, rupinius ir granules; tinkami vartoti žmonių maistui): priskiriama jūrinių sraigių rūšių mėsa, su kiautais arba be kiautų).

0307 99 (kiti moliuskai, išskyrus austres, didžiąsias šukutes, midijas, sepijas, aštuonkojus, sraiges, išskyrus jūrines sraiges, dvigeldžius jūrinius moliuskus, jūrines ausinukes, išskyrus gyvus, šviežius arba atšaldytus; tačiau įskaitant jų miltus, rupinius ir granules; tinkami vartoti žmonių maistui).

0308

Vandens bestuburiai, išskyrus vėžiagyvius ir moliuskus, gyvi, švieži, atšaldyti, užšaldyti, vytinti, sūdyti ar sūryme; rūkyti vandens bestuburiai, išskyrus vėžiagyvius ir moliuskus, virti ar kepti arba nevirti ir nekepti prieš rūkymą arba rūkymo proceso metu; vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius ir moliuskus, miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui.

Visi produktai.

(1)   OL L 337, 2008 12 16, p. 41.

4    SKIRSNIS.

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

4 skirsnio pastabos

1. Sąvoka „pienas“ reiškia nenugriebtą pieną su grietinėle arba iš dalies arba visiškai nugriebtą pieną.

2. 0405 pozicijoje:

a) sąvoka „sviestas“ reiškia natūralų sviestą, išrūgų sviestą arba atgamintą sviestą (šviežią, sūdytą arba karstelėjusį, įskaitant konservuotą sviestą), gautą vien tik iš pieno, kuriame pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 80 % masės, bet ne didesnis kaip 95 % masės, maksimalus sausųjų neriebalinių pieno dalelių kiekis 2 % masės ir maksimalus vandens kiekis 16 % masės. Į sviestą neturi būti pridėta emulsiklių, bet gali būti natrio chlorido, maistinių dažų, neutralizuojančiųjų druskų ir nekenksmingų pieno rūgštį gaminančių bakterijų kultūrų;

b) sąvoka „pieno pastos“ reiškia „vanduo riebaluose“ rūšies tepią emulsiją, kurioje pieno riebalai yra vieninteliai produkto riebalai, o jų kiekis yra ne mažesnis kaip 39 % masės, bet mažesnis kaip 80 % masės.

3. Produktai, pagaminti išrūgų koncentracijos būdu, pridedant pieno arba pieno riebalų, turi būti klasifikuojami 0406 pozicijoje kaip sūriai, jeigu jie turi šias tris savybes:

a) pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 5 % sausosios medžiagos masės;

b) sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 70 %, bet ne didesnis kaip 85 % masės; ir

c) yra suformuoti arba gali būti suformuoti.

4. Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a) išrūgų produktai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 95 % masės laktozės, išreikštos bevandenės laktozės kiekiu sausojoje medžiagoje (1702 pozicija); arba

b) albuminai (įskaitant ne mažiau kaip dviejų išrūgų baltymų koncentratus, kurių sudėtyje išrūgų baltymai sudaro daugiau kaip 80 % sausosios medžiagos masės) (3502 pozicija) arba globulinai (3504 pozicija).

Suderintos sistemos aiškinamųjų pastabų ištrauka

0408 pozicijoje klasifikuojami visų paukščių sveiki kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai. Šiai pozicijai priskiriami produktai gali būti švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti (pvz., cilindro formos „pailgieji kiaušiniai“), sušaldyti arba konservuoti kitu būdu. Visi jie klasifikuojami šioje pozicijoje neatsižvelgiant į tai, ar į juos pridėta ar nepridėta cukraus arba kitų saldiklių ir ar jie skirti maistui, ar pramoniniams tikslams (pvz., rauginimui).

Šioje pozicijoje neklasifikuojami:

a) kiaušinio trynio aliejus (1506 pozicija);

b) kiaušinių mišiniai, į kuriuos pridėta pagardų, prieskonių ar kitų priedų (2106 pozicija);

c) lecitinas (2923 pozicija);

d) atskirtas kiaušinio baltymas (kiaušinio albuminas) (3502 pozicija).

Suderintos sistemos aiškinamųjų pastabų ištrauka

0409 pozicijoje klasifikuojamas bičių arba kitų vabzdžių medus (Apis Mellifera), centrifuguotas ar koriuose, arba su korių gabaliukais, į kurį nepridėta nei cukraus, nei kitų medžiagų. Toks medus gali būti nurodytas pagal augalus, iš kurių jis surinktas, kilmę arba spalvą.

Į 0409 poziciją neįtrauktas dirbtinis medus ir natūralaus bei dirbtinio medaus mišiniai (1702 pozicija).

Suderintos sistemos aiškinamųjų pastabų ištrauka

0410 pozicijoje klasifikuojami gyvūninės kilmės produktai, tinkami vartoti žmonių maistui, nenurodyti kitoje Kombinuotosios nomenklatūros vietoje. Įtraukti:

a) vėžlių kiaušiniai;

b)  Salanganes lizdai („paukščių lizdai“).

Į 0410 poziciją neįtrauktas gyvūnų kraujas, valgomas arba ne, skystas arba džiovintas (0511 arba 3002 pozicija).KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

0401

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių.

Visi produktai: pienas apima šviežią, pasterizuotą arba termiškai apdorotą pieną.

Priskiriamos pieno frakcijos.

Šiai pozicijai priskiriamas gyvūnų pašarams naudojamas pienas, o gyvūnų pašarai, kurių sudėtyje yra pieno, yra klasifikuojami 2309 pozicijoje.

Pienas, paruoštas naudoti terapijoje arba profilaktikoje, priskiriamas 3001 pozicijai.

0402

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių.

Visi produktai, įskaitant kūdikiams skirtą pieną.

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos.

Visi produktai; priskiriama grietinėlė, į kurią pridėta aromatinių medžiagų arba vaisių, sušaldytas ir fermentuotas pienas, skirtas žmonėms vartoti.

Ledai klasifikuojami 2105 pozicijoje.

Gėrimai, kuriuose yra kakava ar kitomis medžiagomis aromatizuoto pieno, klasifikuojami 2202 pozicijoje.

0404

Išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodyti kitoje vietoje.

Visi produktai, įskaitant kūdikiams skirtus pieno produktus.

Priskiriamas KN kodu 0404 10 48 klasifikuojamas skysto pavidalo galvijų priešpienis, iš kurio pašalinti riebalai ir kazeinas, skirtas žmonėms vartoti, ir KN kodu 0404 90 21 klasifikuojami purškiamuoju būdu išdžiovinti liesi priešpienio (krekenų) milteliai, iš kurių nepašalintas kazeinas, skirti žmonėms vartoti.

0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos.

Visi produktai: priskiriamos pieno pastos.

0406

Sūriai ir varškė.

Visi produktai.

0407

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti.

Visi produktai; priskiriami perinimui skirti kiaušiniai, nurodytais patogenais neužkrėsti (SPF) kiaušiniai, apvaisinti kiaušiniai, skirti inkubacijai (perinimui) (0407 11 ir 0407 19).

Priskiriami švieži kiaušiniai (0407 21–0407 29) ir kiti kiaušiniai (0407 90), netinkami ir tinkami žmonėms vartoti.

Priskiriami „100 metų senumo kiaušiniai“.

Kiaušinių albuminas, netinkamas ir tinkamas žmonėms vartoti, klasifikuojamas 3502 pozicijoje.

0408

Paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, sušaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių.

Visi produktai: šioje pozicijoje klasifikuojami kiaušinių produktai, termiškai apdoroti arba neapdoroti ir žmonėms vartoti neskirti produktai.

0409 00 00

Natūralus medus.

Visi produktai.

0410 00 00

Gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje.

Visi produktai.

Į šią poziciją įtraukti bičių pienelis ir propolis (naudojamas farmacijos produktų ir maisto papildų gamyboje), ir kitos gyvūninės kilmės medžiagos, skirtos žmonėms vartoti, išskyrus kaulus (kurie įtraukti į 0506 poziciją).

Šiuo KN kodu klasifikuojami vabzdžiai arba vabzdžių kiaušiniai, skirti žmonėms vartoti.

5    SKIRSNIS.

Gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Bendros pastabos

Konkretūs reikalavimai, taikomi į šį skirsnį įtrauktiems tam tikriems produktams, yra nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelėje:

7 eilutė: kiaulių šeriai;

8 eilutė: neapdoroti plaukai;

9 eilutė: neapdorotos plunksnos ir jų dalys.

Atitinkamam produktui taikomos sąvokos „neapdorotas“ ir „apdorotas“ yra apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 142/2011 I priede.

5 skirsnio pastabos (šio Kombinuotosios nomenklatūros (KN) skirsnio aiškinamųjų pastabų ištrauka, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2658/87 I priede).

1. Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a) valgomieji produktai (išskyrus gyvūnų žarnas, pūsles ir skrandžius, sveikus arba supjaustytus gabalais, taip pat skystą arba džiovintą gyvūnų kraują);

b) žalios (neišdirbtos) odos ir išdirbtos odos (įskaitant kailinių žvėrelių kailius), išskyrus prekes, nurodytas 0505 pozicijoje, taip pat žalių (neišdirbtų) odų, išdirbtų odų ir kailių atraižas bei atliekas, klasifikuojamas 0511 pozicijoje (41 arba 43 skirsnis);

c) gyvūninės tekstilės medžiagos, išskyrus ašutus ir ašutų atliekas (XI skyrius); arba

d) plaukų kuokšteliai ir ryšulėliai, paruošti šluotų arba šepečių gamybai (9603 pozicija).

3. Visoje nomenklatūroje sąvoka „dramblio kaulas“ taikoma dramblio, hipopotamo, jūrų vėplio, narvalo ir šerno iltims, raganosio ragams ir visų gyvūnų dantims.

4. Visoje nomenklatūroje sąvoka „ašutai“ taikoma arklių arba galvijų karčių ar uodegų plaukams.

Suderintos sistemos aiškinamųjų pastabų ištrauka

0505 pozicijoje klasifikuojami:

1. odos ir kitos paukščių dalys (pvz., galvos, sparnai) su plunksnomis arba pūkais, ir

2. plunksnos ir plunksnų dalys (su pakirptais arba nepakirptais kraštais) ir pūkai,

jei jie neapdoroti arba vien tik išvalyti, dezinfekuoti arba paruošti laikyti, bet kitaip neapdoroti arba neparuošti.

0505 pozicijoje taip pat klasifikuojami plunksnų arba plunksnų dalių milteliai ir atliekos.KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

0502 10 00

Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai, taip pat šių šerių arba plaukų atliekos.

Visi produktai, apdoroti ir neapdoroti.

Neapdoroti kiaulių šeriai, kurie nebuvo pramoniniu būdu plauti ir nėra gauti rauginant arba apdoroti kitu būdu, siekiant užtikrinti, kad neliktų ligų sukėlėjų.

0504 00 00

Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveiki arba jų gabalai, švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti.

Visi produktai: priskiriami galvijų, kiaulių, avių, ožkų arba paukščių skrandžiai, pūslės ir žarnos, valytos, sūdytos, džiovintos arba kaitintos.

Ex05 05

Paukščių odos ir kitos jų kūno dalys su plunksnomis arba pūkais; plunksnos ir plunksnų dalys (su pakirptais arba nepakirptais kraštais) bei pūkai, toliau neapdoroti, išskyrus jų išvalymą, dezinfekavimą arba paruošimą laikyti; plunksnų arba plunksnų dalių milteliai ir atliekos.

Visi produktai: įskaitant medžiojamųjų paukščių trofėjus, tačiau išskyrus apdorotas dekoratyvines plunksnas, apdorotas plunksnas, kurias keliautojai veža arba kurios yra siunčiamos privatiems asmenims jų asmeniniam, o ne pramoniniam vartojimui.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 142/201125 straipsnio 1 dalies b punktą draudžiama importuoti į Sąjungą ir gabenti per ją tranzitu neapdorotas plunksnas, jų dalis ir pūkus.

Veterinariniai plunksnų patikrinimai turi būti atlikti nepriklausomai nuo jų apdorojimo, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIII priedo VII skyriaus C punkte.

Kiti konkretūs medžiojamųjų paukščių trofėjams taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 5 skirsnyje.

Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 6 skirsnyje nurodytos plunksnos, naudojamos kimšimui, pūkai, žaliavinės ar kitos plunksnos.

0506

Kaulai ir ragų šerdys, neapdoroti (-os), be riebalų, paprastai apdoroti (-os) (bet neišpjauti (-os) pagal formą), apdoroti (-os) rūgštimi ar deželatinizuoti (-os); šių produktų milteliai ir atliekos.

Priskiriami kaulai, skirti želatinai arba kolagenui gaminti, jei jie gauti iš žmonėms vartoti skirtų skerdenų, ir žmonėms vartoti skirti kaulų miltai.

Konkretūs reikalavimai, taikomi tokiems produktams, kurie neskirti žmonėms vartoti, yra nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/20011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 6 eilutėje (medžiojamųjų paukščių trofėjai) ir 11 eilutėje (kaulai ir kaulų produktai (išskyrus kaulų miltus), ragai ir ragų produktai (išskyrus ragų miltus), kanopos ir kanopų produktai (išskyrus kanopų miltus), skirti naudoti ne kaip pašarai, organinės trąšos ar dirvožemį gerinančios medžiagos.

0507

Dramblio kaulas, vėžlių šarvai, banginių ūsai ir banginių ūsų šeriai, ragai, elnių ragai, kanopos, nagai ir snapai, neapdoroti arba paprastai apdoroti, bet neišpjauti pagal formą; šių produktų milteliai ir atliekos.

Konkretūs medžiojamųjų paukščių trofėjams taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 6 eilutėje.

Priskiriami apdoroti medžiojamųjų paukščių ir kanopinių gyvūnų trofėjai iš trečiųjų šalių, vien tik kaulai, ragai, kanopos, letenos su nagais, elnio ragai, dantys, kailiai arba odos.

Ex050800 00

Koralai ir panašios medžiagos, neapdorotos arba paprastai apdorotos, bet neapdorotos kitu būdu; moliuskų geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių kiautai, sepijų skeleto plokštelės, neapdorotos arba paprastai apdorotos, bet neišpjautos pagal formą, jų milteliai ir atliekos.

Tuščios geldelės, skirtos maistui ir kaip žaliava gliukozaminui.

Be to, geldelės su minkštuoju audiniu ar mėsa, naudojamos įvairiems tikslams, yra įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1069/200910 straipsnio k dalies i punktą.

Ex051000 00

Pilkoji ambra, bebrų muskusas, cibetas ir muskusas; ispaniniai vabalai, tulžis, džiovinta arba nedžiovinta; liaukos ir kiti gyvūniniai produktai, naudojami farmacijos preparatams gaminti, švieži, šaldyti, sušaldyti arba kitu būdu konservuoti neilgam laikymui.

Šalutiniams gyvūniniams produktams, skirtiems gyvūnų augintinių ėdalui, išskyrus žalią gyvūnų augintinių ėdalą, ir šalutinių gyvūninių produktų gaminiams, skirtiems naudoti už pašarų grandinės ribų (vaistams ir kitiems techniniams produktams), gaminti, taikomi konkretūs reikalavimai yra nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 14 eilutėje.

Šiuo kodu ženklinamos liaukos, kiti gyvūniniai produktai ir tulžis.

Džiovintos liaukos ir produktai klasifikuojami 3001 pozicijoje.

0511

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje; nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami vartoti žmonių maistui.

Visi produktai; priskiriamos 0511 10–0511 99 subpozicijos.

Priskiriama genetinė medžiaga (gyvūnų, pvz., galvijų, avių, ožkų, arklių ir kiaulių sperma bei embrionai) ir 1 bei 2 kategorijos medžiagų šalutiniai gyvūniniai produktai.

Toliau pateikti gyvūninių produktų, priskiriamų 0511 10–0511 99 subpozicijoms, pavyzdžiai:

0511 10 00 (galvijų sperma)

0511 91 (produktai iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių): visi produktai, priskiriami žuvų kiaušiniai, skirti perinimui, nugaišę gyvūnai, šalutiniai gyvūniniai produktai, skirti gyvūnų augintinių ėdalui gaminti ir vaistams bei kitiems techniniams produktams gaminti. Priskiriami nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 3 skirsnyje, nevalgomi arba netinkami žmonių maistui, pvz., dafnijos, vadinamosios vandens blusos, ir kiti kiautavėžiai arba filopodai, džiovinti, skirti akvariumų žuvų maistui; priskiriamas žuvų masalas.

0511 99 10 (gyslos ir sausgyslės; nuopjovos ir panašios kailių arba odų žaliavos atliekos)

0511 99 31 (gyvūninės kilmės gamtinės pintys): visi produktai, jei skirti žmonių maistui; jei neskirti žmonių maistui, tik skirti gyvūnų augintinių ėdalui gaminti. Konkretūs žmonėms vartoti neskirtiems produktams taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 12 eilutėje.

0511 99 39 (išskyrus gyvūninės kilmės gamtines pintis): visi produktai, jei skirti žmonių maistui; jei neskirti žmonių maistui, tik skirti gyvūnų augintinių ėdalui gaminti. Konkretūs žmonėms vartoti neskirtiems produktams taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 12 eilutėje.

0511 99 85 (kiti gyvūniniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje; nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 1 skirsnyje, netinkami vartoti žmonių maistui: visi produktai: šiai pozicijai priskiriami visų rūšių, išskyrus galvijus, embrionai, kiaušinėliai, sperma ir genetinė medžiaga, neklasifikuojami 0511 10 subpozicijoje. Priskiriami šalutiniai gyvūniniai produktai, skirti gyvūnų augintinių ėdalui ar kitiems techniniams produktams gaminti.

Priskiriami neapdoroti arklių ašutai, bitininkystės produktai, išskyrus bitininkystei skirtą ar techninės paskirties vašką, nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 1 skirsnyje, kurie yra nevalgomi arba netinkami žmonėms vartoti (pvz., šunys, katės, vabzdžiai), gyvūninės medžiagos, kurių pagrindinės savybės nepakeistos, gyvūnų kraujas, gautas ne iš žuvų, skirtas žmonėms vartoti.

12    SKIRSNIS.

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai

Bendros pastabos

Veterinariniai patikrinimai taikomi tik tam tikriems augaliniams produktams. Žr. Direktyvos 97/78/EB 2 straipsnio 2 dalies a punkte pateiktą produktų apibrėžtį.KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

Ex121299 95

Bičių duonelė.

Visi produktai.

Ex121300 00

Javų šiaudai ir pelai, neapdoroti, kapoti arba nekapoti, susmulkinti arba nesusmulkinti, presuoti arba nepresuoti, granuliuoti arba negranuliuoti.

Priskiriami tik šiaudai.

Ex12 14 90

Šakniavaisiniai griežčiai, pašariniai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai, šienas, mėlynžiedės liucernos, dobilai, bandvikiai, pašariniai kopūstai, lubinai, vikiai ir panašūs pašariniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti: išskyrus mėlynžiedžių liucernų rupinius ir granules.

Priskiriamas tik šienas.

15    SKIRSNIS.

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas

Bendros pastabos

Visi gyvūninės kilmės riebalai ir aliejai. Toliau išvardytiems produktams taikomi konkretūs reikalavimai išdėstyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priede:

1. I skyriaus 1 skirsnio 1 lentelės 3 eilutėje – lydytiems taukams ir žuvų taukams;

2. II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 17 eilutėje – lydytiems taukams iš 2 kategorijos medžiagų, skirtiems naudoti tam tikra paskirtimi už ūkinių gyvūnų pašarų grandinės ribų (pavyzdžiui, naudoti oleochemijoje);

3. II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 18 eilutėje – riebalų produktams.

Riebalų produktai apima pirmojo etapo produktus, iš grynų riebalų ir aliejų gautus taikant Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIII priedo IX skyriaus 1 punkte nustatytą metodą.

Atliekami produktų, sumaišytų su kitomis medžiagomis, veterinariniai patikrinimai.

15 skirsnio pastabos (šio Kombinuotosios nomenklatūros (KN) skirsnio aiškinamųjų pastabų ištrauka, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2658/87 I priede).

1. Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a) kiauliniai riebalai ir naminių paukščių taukai, klasifikuojami 0209 pozicijoje;

b) kakavos sviestas, riebalai ir aliejus (1804 pozicija);

c) maisto produktai, kurių daugiau kaip 15 % masės sudaro produktai, klasifikuojami 0405 pozicijoje (dažniausiai 21 skirsnis);

d) spirgučiai (2301 pozicija) ir atliekos, klasifikuojamos 2304–2306 pozicijose;

3. 1518 pozicijoje neklasifikuojami denatūruoti, bet kitaip neapdoroti riebalai, aliejus arba jų frakcijos, kurie klasifikuojami pozicijose, kurioms priskiriami atitinkami nedenatūruoti riebalai, aliejus ir jų frakcijos.

4. Soapstokai, aliejaus nuosėdos ir padugnės, stearino pikis, glicerolio pikis ir avių prakaitinių riebalų atliekos klasifikuojami 1522 pozicijoje.

Suderintos sistemos aiškinamųjų pastabų ištrauka

1516 pozicijoje klasifikuojami gyvūninės ir augalinės kilmės riebalai ir aliejus, chemiškai transformuoti taip, kaip nurodyta toliau, bet daugiau neparuošti.

Be to, šiai pozicijai priskiriamos panašiai apdorotos gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus frakcijos.

Dėl hidrinimo, atliekamo produktus veikiant grynu vandeniliu tinkamos temperatūros ir slėgio sąlygomis ir esant katalizatoriui (dažniausiai labai smulkiam nikeliui), padidėja riebalų lydymosi temperatūra ir aliejaus tirštumas, nesotiesiems gliceridams virstant sočiaisiais gliceridais, kurių lydymosi temperatūra aukštesnė.KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

1501

Kiauliniai riebalai (įskaitant kiaulinius taukus) ir naminių paukščių taukai, išskyrus klasifikuojamus 0209 arba 1503 pozicijose.

Visi produktai.

1502

Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje.

Visi produktai.

1503 00

Kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemulsuoti, nesumaišyti arba neapdoroti kitu būdu.

Visi produktai.

1504

Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti.

Visi produktai, žuvų aliejus ir žuvininkystės produktų bei jūrų žinduolių aliejus.

Įvairūs maisto produktai yra nurodyti 21 skirsnyje.

1505 00

Avių prakaitiniai riebalai ir iš jų gaunamos riebalų medžiagos (įskaitant lanoliną).

Visi produktai; apdorota vilna gali būti importuojama be apribojimų, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIII priedo VII skyriaus B punkte, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1069/200941 straipsnyje nurodytų taisyklių.

1506 00 00

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti.

Visi produktai

Neskaidyti riebalai ir aliejus bei jų pirminės frakcijos, gauti taikant Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIII priedo XI skyriaus 1 punkte nustatytą metodą.

1516 10

Gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti.

Visi produktai: gyvūniniai riebalai ir aliejus.

Atliekant veterinarinius patikrinimus, riebalų produktai apima pirmojo etapo produktus, iš grynų gyvūninių riebalų ir aliejaus gautus taikant Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIII priedo XI skyriaus 1 punkte nustatytą metodą.

Ex15 17

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje.

Tik kurių sudėtyje yra gyvūninių riebalų ir aliejaus.

Ex151800 91

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje.

Tik lydyti gyvūniniai riebalai ir aliejus.

Riebalų produktai, gauti taikant Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIII priedo XI skyriaus 1 punkte nustatytą metodą.

Konkretūs reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 17 eilutėje (lydyti taukai) ir 18 eilutėje (riebalų produktai).

1518 00 95

Nevalgomieji gyvūninių arba gyvūninių ir augalinių riebalų, aliejaus ir jų frakcijų mišiniai arba preparatai.

Visi produktai: gyvūninių riebalų ir aliejaus preparatai.

Riebalų produktai, gauti taikant Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIII priedo XI skyriaus 1 punkte nustatytą metodą.

Ex151800 99

Kita.

Tik jei sudėtyje yra gyvūninių riebalų.

1521 90 91

Žaliavinis bičių vaškas ir kitas vabzdžių vaškas.

Visi produktai; priskiriamas vaškas natūraliuose koriuose, bitininkystei skirtas ar techninės paskirties žaliavinis bičių vaškas.

Reglamento (ES) Nr. 142/201125 straipsnio 1 dalies c punktu draudžiama importuoti į Sąjungą ir gabenti per ją tranzitu bičių vašką medaus korių pavidalu.

Konkretūs šalutiniams bitininkystės produktams taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 10 eilutėje.

1521 90 99

Bičių vaškas ir kitas vabzdžių vaškas, rafinuotas arba nerafinuotas, dažytas arba nedažytas, išskyrus žaliavinį.

Visi produktai; priskiriamas apdorotas arba rafinuotas, blukintas arba ne, dažytas arba ne, bitininkystei skirtas arba techninės paskirties vaškas.

Konkretūs šalutiniams bitininkystės produktams taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 10 eilutėje.

Šalutinių bitininkystės produktų, išskyrus bičių vašką, veterinariniai patikrinimai turi būti atliekami pagal KN kodą 0511 99 85„Kita“.

Ex15 22 00

Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos.

Tik gyvūninės kilmės.

16    SKIRSNIS.

Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

Bendros pastabos

Šiame skirsnyje klasifikuojami sudėtiniai produktai, kurių sudėtyje yra perdirbtų gyvūninių produktų.

16 skirsnio pastabos

1. Šiame skirsnyje neklasifikuojami: mėsa, mėsos subproduktai, žuvys, vėžiagyviai, moliuskai arba kiti vandens bestuburiai, paruošti arba konservuoti naudojant 2 ar 3 skirsnyje arba 0504 pozicijoje nurodytus procesus.

2. Maisto produktai klasifikuojami šiame skirsnyje, jeigu jų sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės dešros, mėsos, mėsos subproduktų, kraujo, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų ar kitų vandens bestuburių arba įvairių šių produktų kombinacijų (derinių). Tuomet, kai gaminio sudėtyje yra daugiau kaip du iš anksčiau nurodytų produktų, jis klasifikuojamas 16 skirsnio pozicijoje, atitinkančioje sudedamąją dalį arba sudedamąsias dalis, kurios masė vyrauja. Šios nuostatos netaikomos įdarytiems produktams, klasifikuojamiems 1902 pozicijoje, arba produktams, klasifikuojamiems 2103 arba 2104 pozicijoje.

Nustatant 1601 arba 1602 pozicijos subpozicijas produktams, kurių sudėtyje yra kepenų, antrojo sakinio nuostatos netaikomos.KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

1601 00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų.

Visi produktai; priskiriama konservuota įvairaus pavidalo mėsa.

1602

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo.

Visi produktai; priskiriama konservuota įvairaus pavidalo mėsa.

1603 00

Mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ekstraktai ir syvai.

Visi produktai; priskiriami želė pavidalo žuvų baltymai, atšaldyti arba sušaldyti.

1604

Gaminiai arba konservai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių; žuvys, sveikos arba supjaustytos į gabalus, bet nemaltos.

Visi produktai; virti arba apvirti kulinarijos gaminiai, kuriuose yra moliuskų arba žuvies produktų.

Priskiriami surimiai, klasifikuojami KN kodu 1604 20 05.

Priskiriama konservuota žuvis ir konservuoti ikrai hermetiškose dėžutėse ir sušiai (jei jie nėra klasifikuojami 19 skyriuje).

Žuvies produktais įdaryti tešlos gaminiai priskiriami 1902 pozicijai.

Vadinamieji žuvies iešmeliai (žalia žuvis (arba krevetės) ir daržovės, suvertos ant medinio iešmo) klasifikuojamos KN kodu 1604 19 97.

1605

Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, gaminiai arba konservai.

Visi produktai, įskaitant visiškai paruoštas arba iš dalies paruoštas sraiges.

Priskiriami konservuoti vėžiagyviai ar kiti vandens bestuburiai.

17    SKIRSNIS.

Cukrūs ir konditerijos gaminiai iš cukraus

17 skirsnio pastabos (šio Kombinuotosios nomenklatūros (KN) skirsnio aiškinamųjų pastabų ištrauka, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2658/87 I priede).

1. Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

b) chemiškai gryni cukrūs (išskyrus sacharozę, laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę) arba kiti produktai, klasifikuojami 2940 pozicijoje;KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

1702 11 00

Laktozė ir laktozės sirupas, kurių sudėtyje esančios laktozės masė, išreikšta bevandenės laktozės kiekiu sausojoje medžiagoje, sudaro ne mažiau kaip 99 %.

Visi produktai; priskiriamas dirbtinis medus ir natūralaus bei dirbtinio medaus mišiniai.

19    SKIRSNIS.

Gaminiai iš javų, miltų, krakmolo arba pieno; miltiniai konditerijos gaminiai

Bendros pastabos

Šiame skyriuje klasifikuojami sudėtiniai produktai, kurių sudėtyje yra perdirbtų gyvūninių produktų, ir maisto produktai, kurių sudėtyje yra neperdirbtų gyvūninių produktų.

1902 pozicija [Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, vermišeliai, lazanja, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas] apima tik gyvūninius produktus, kurių yra 1902 11, 1902 20, 1902 30 ir 1902 40 subpozicijose klasifikuojamų produktų sudėtyje.

1902 pozicijoje klasifikuojami virti arba apvirti kulinarijos gaminiai, kuriuose yra gyvūninių produktų, kaip nustatyta Sprendimo 2007/275/EB 4–6 straipsniuose dėl sudėtinių produktų.

19 skirsnio pastabos (šio Kombinuotosios nomenklatūros (KN) skirsnio aiškinamųjų pastabų ištrauka, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2658/87 I priede).

1. Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a) maisto produktai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės dešros, mėsos, mėsos subproduktų, kraujo, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų ar kitų vandens bestuburių, arba įvairių šių produktų kombinacijų (derinių) (16 skirsnis), išskyrus įdarytus gaminius, klasifikuojamus 1902 pozicijoje.KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje.

Visi produktai.

Kulinarijos gaminiai įtraukti į 16 ir 21 skirsnius.

1902 11 00

Nevirti, neįdaryti arba kitu būdu neparuošti tešlos gaminiai, kurių sudėtyje yra kiaušinių.

Visi produktai.

1902 20 10

Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės žuvų, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių.

Visi produktai.

1902 20 30

Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės dešros ir panašių produktų, bet kurios rūšies mėsos ir mėsos subproduktų, įskaitant bet kurios rūšies ar kilmės riebalus.

Visi produktai.

Ex190220 91

Virti įdaryti tešlos gaminiai.

Produktai, kurių sudėtyje yra gyvūninių produktų.

Ex190220 99

Kita [kiti įdaryti tešlos gaminiai, nevirti].

Produktai, kurių sudėtyje yra gyvūninių produktų.

Ex19 02 30

Kiti tešlos gaminiai, išskyrus 1902 11, 1902 19 ir 1902 20 subpozicijoe klasifikuojamus tešlos gaminius.

Produktai, kurių sudėtyje yra gyvūninių produktų.

Ex19 02 40

Kuskusas.

Produktai, kurių sudėtyje yra gyvūninių produktų.

Priskiriamas paruoštas kuskusas, pavyzdžiui, kuskusas sumaišytas su mėsa, daržovėmis ir kitomis sudedamosiomis dalimis, jei mėsos kiekis ne didesnis kaip 20 % produkto masės.

Ex190490 10

Paruošti maisto produktai, pagaminti iš ryžių.

Produktai, kurių sudėtyje yra gyvūninių produktų, pavyzdžiui, sušiai (jei jie nėra klasifikuojami 16 skirsnyje).

Ex19 05

Konditerijos gaminiai.

Priskiriami produktai, kurių sudėtyje yra mėsos ar kitų gyvūninių produktų.

20    SKIRSNIS.

Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai

Bendros pastabos

Šiame skyriuje klasifikuojami sudėtiniai produktai, kurių sudėtyje yra perdirbtų gyvūninių produktų, ir maisto produktai, kurių sudėtyje yra neperdirbtų gyvūninių produktų.

20 skirsnio pastabos (šio Kombinuotosios nomenklatūros (KN) skirsnio aiškinamųjų pastabų ištrauka, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2658/87 I priede).

1. Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

b) maisto produktai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės dešros, mėsos, mėsos subproduktų, kraujo, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų ar kitų vandens bestuburių arba įvairių šių produktų kombinacijų (derinių) (16 skirsnis).KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

Ex20 04

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, sušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje.

Priskiriami produktai, kurių sudėtyje yra gyvūninių produktų.

Ex20 05

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje.

Priskiriami produktai, kurių sudėtyje yra gyvūninių produktų.

21    SKIRSNIS.

Įvairūs maisto produktai

Bendros pastabos

Šiame skyriuje klasifikuojami sudėtiniai produktai, kurių sudėtyje yra perdirbtų gyvūninių produktų, kaip nustatyta Sprendimo 2007/275/EB 4–6 straipsniuose dėl sudėtinių produktų, ir maisto produktai, kurių sudėtyje yra neperdirbtų gyvūninių produktų.

21 skirsnio pastabos (šio Kombinuotosios nomenklatūros (KN) skirsnio aiškinamųjų pastabų ištrauka, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2658/87 I priede).

1. Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

e) maisto produktai, išskyrus produktus, aprašytus 2103 arba 2104 pozicijoje, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės dešros, mėsos, mėsos subproduktų, kraujo, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų ar kitų vandens bestuburių arba įvairių šių produktų kombinacijų (derinių) (16 skirsnis).

3. 2104 pozicijoje sąvoka „homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai“ reiškia produktus, sudarytus iš kruopščiai homogenizuoto ne mažiau kaip dviejų pagrindinių sudėtinių dalių, pavyzdžiui, mėsos, žuvies, daržovių arba vaisių, mišinio, supakuotus į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g, ir pateikiamus kaip kūdikiams maitinti skirtus arba dietinius maisto produktus. Taikant šią apibrėžtį neatsižvelgiama į mažus bet kurių sudėtinių dalių kiekius, kurių gali būti įdėta į mišinį paskaninimo, konservavimo arba kitais tikslais. Šių gaminių sudėtyje gali būti nedideli kiekiai plika akimi matomų sudėtinių dalių gabalėlių.KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

Ex210390 90

Padažai ir jų pusgaminiai; sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios. Kiti.

Priskiriami produktai, kurių sudėtyje yra gyvūninių produktų.

Ex21 04

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai; homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai.

Priskiriami produktai, kurių sudėtyje yra gyvūninių produktų.

Ex21 05 00

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos.

Priskiriami produktai, kurių sudėtyje yra žalio arba perdirbto pieno.

Ex21 06 10

Baltymų koncentratai ir tekstūruotos baltyminės medžiagos.

Priskiriami produktai, kurių sudėtyje yra gyvūninių produktų, kaip nustatyta Sprendimo 2007/275/EB 4–6 straipsniuose dėl sudėtinių produktų.

Ex210690 92

Kiti maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba yra mažiau kaip 1,5 % pieno riebalų, 5 % sacharozės arba izogliukozės, 5 % gliukozės arba krakmolo.

Priskiriami produktai, kurių sudėtyje yra gyvūninių produktų, pavyzdžiui, maisto papildai, sūrio fondiu, chondroitinas, gyvūninis aliejus arba kiti gyvūniniai produktai kapsulėse, kurių sudėtyje yra arba nėra kitų medžiagų.

Ex210690 98

Kiti maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje.

Priskiriami produktai, kurių sudėtyje yra gyvūninių produktų, pavyzdžiui, maisto papildai, sūrio fondiu, chondroitinas, gyvūninis aliejus arba kiti gyvūniniai produktai kapsulėse, kurių sudėtyje yra arba nėra kitų medžiagų.

22    SKIRSNIS.

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

22 skirsnio pastabos (šio Kombinuotosios nomenklatūros (KN) skirsnio aiškinamųjų pastabų ištrauka, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2658/87 I priede).

3. 2202 pozicijoje sąvoka „nealkoholiniai gėrimai“ reiškia gėrimus, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 0,5 % tūrio. Alkoholiniai gėrimai klasifikuojami juos atitinkančiose 2203–2206 arba 2208 pozicijose.KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

Ex22 02 90

Kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių ar daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje.

Produktai, kurių sudėtyje yra 0401–0404 pozicijose klasifikuojamų produktų ar jų riebalų.

23    SKIRSNIS.

Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams

23 skirsnio pastaba

1. 2309 pozicijoje klasifikuojami produktai, naudojami gyvūnams šerti, nenurodyti kitoje vietoje, pagaminti apdorojant augalines arba gyvūnines medžiagas tokiu mastu, kad jie yra praradę pagrindines pirminės medžiagos savybes, išskyrus augalines atliekas, augalines liekanas ir šalutinius tokio apdorojimo produktus.

Suderintos sistemos aiškinamųjų pastabų ištrauka

Spirgučiai dažniausiai naudojami ruošiant gyvūnų pašarą (pvz., šunų sausainius), tačiau jie klasifikuojami 2301 pozicijoje, net jei yra tinkami žmonėms vartoti.KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

2301

Miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos arba mėsos subproduktų, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui; spirgučiai.

Visi produktai; priskiriami perdirbti gyvūniniai baltymai, neskirti žmonėms vartoti, mėsos miltai, neskirti žmonėms vartoti, ir spirgučiai, skirti arba neskirti žmonėms vartoti.

Plunksnų miltai priskiriami 0505 pozicijai.

Konkretūs perdirbtiems gyvūniniams baltymams taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 lentelės 1 eilutėje.

Ex23 09

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams.

Visi produktai, išskyrus klasifikuojamus 2309 90 20 ir 2309 90 91 subpozicijose.

Priskiriamas, be kita ko, kačių ir šunų maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes (2309 10 subpozicija), kurio sudėtyje yra gyvūninių produktų, ir tirpus žuvų arba jūros žinduolių maistas (KN kodas 2309 90 10). Produktai, skirti gyvūnams šerti, įskaitant miltų mišinius (pvz., kanopų ir ragų).

Šiai pozicijai priskiriamas skystas pienas, priešpienis ir produktai, kurių sudėtyje yra pieno produktų, priešpienio ir (arba) angliavandenių, visi jie neskirti žmonėms vartoti, tačiau skirti gyvūnams šerti.

Priskiriamas gyvūnų augintinių ėdalas, šunų kramtalai ir miltų mišiniai, kuriuose gali būti negyvų vabzdžių.

Konkretūs gyvūnų augintinių ėdalui, įskaitant šunų kramtalus, taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo I skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 12 eilutėje.

Priskiriami kiaušinių produktai, neskirti žmonėms vartoti, ir kiti perdirbti gyvūninės kilmės produktai, neskirti žmonėms vartoti.

Konkretūs kiaušinių produktams taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 lentelės 9 eilutėje.

28    SKIRSNIS.

Neorganiniai chemikalai; organiniai arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų elementų arba izotopų junginiaiKN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

Ex283525 00

Dikalcio rūgštusis fosfatas („dikalcio fosfatas“).

Tik gyvūninės kilmės produktai.

Konkretūs dikalcio fosfatui taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 lentelės 6 eilutėje.

Ex283526 00

Kiti kalcio fosfatai.

Tik gyvūninės kilmės trikalcio fosfatas.

Konkretūs trikalcio fosfatui taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 lentelės 7 eilutėje.

29    SKIRSNIS.

Organiniai chemikalaiKN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

Ex293299 00

Kiti heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik deguonies heteroatomas (-ai).

Tik gyvūninės kilmės, pavyzdžiui, gliukozamino sulfatas.

30    SKIRSNIS.

Farmacijos produktai

Bendros pastabos

Gataviems medicinos produktams netaikomi importui skirti veterinarijos teisės aktai. Priskiriami tarpiniai produktai, gauti iš 3 kategorijos medžiagų ir skirti naudoti techniniams tikslams, pvz., medicinos prietaisuose, in vitro diagnostikoje, laboratorijose kaip reagentai, ir kosmetikoje.

3001 pozicijoje (liaukos ir kiti organai, skirti naudoti organoterapijoje, džiovinti, sumalti į miltelius arba nemalti; liaukų arba kitų organų ar jų sekretų ekstraktai, skirti naudoti organoterapijoje; heparinas ir jo druskos; kitos žmogaus arba gyvūninės medžiagos, paruoštos naudoti terapijoje arba profilaktikoje, nenurodytos kitoje vietoje) veterinariniai patikrinimai taikomi tik 3001 20 ir 3001 90 subpozicijoms, t. y. tik gyvūninės kilmės medžiagoms. Žr. toliau išvardytus konkrečius reikalavimus, išdėstytus Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priede:

1. II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 2 eilutėje – kraujo produktams, naudojamiems techniniais tikslais, išskyrus gautus iš arklinių;

2. II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 3 eilutėje – arklinių kraujui ir kraujo produktams ir

3. II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 14 eilutėje – šalutiniams gyvūniniams produktams gyvūnų augintinių ėdalui, išskyrus žalią gyvūnų augintinių ėdalą, ir šalutinių gyvūninių produktų gaminiams, skirtiems naudoti už pašarų grandinės ribų, gaminti.

3002 pozicijoje (žmonių kraujas; gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje; imuniniai serumai, kitos kraujo frakcijos bei imunologijos produktai, modifikuoti arba nemodifikuoti, gauti naudojant biotechnologinius procesus arba jų nenaudojant; vakcinos, toksinai, mikroorganizmų kultūros (išskyrus mieles) ir panašūs produktai) veterinariniai patikrinimai taikomi tik 3002 10 ir 3002 90 subpozicijoms. 3002 90 10 subpozicijoje klasifikuojamo žmonių kraujo ir 3002 20 ir 3002 30 subpozicijose klasifikuojamų vakcinų veterinarinių patikrinimų atlikti nereikia.KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

3001 20 90

Liaukų arba kitų organų ar jų sekretų ekstraktai, išskyrus žmogaus kilmės.

Visi produktai; priskiriamas produktas, pakeičiantis motinos priešpienį ir naudojamas veršeliams maitinti.

3001 90 91

Gyvūninės medžiagos, paruoštos naudoti terapijoje arba profilaktikoje: heparinas ir jo druskos;

Visi produktai.

3001 90 98

Kitos gyvūninės medžiagos, išskyrus hepariną ir jo druskas, paruoštos naudoti terapijoje arba profilaktikoje, nenurodytos kitoje vietoje.

Visi produktai.

Be liaukų ir kitų organų, šioje subpozicijoje klasifikuojama hipofizė, antinksčio kapsulės ir skydliaukė; išskyrus nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1069/200933 straipsnyje.

Ex300210 10

Imuniniai serumai, modifikuoti arba nemodifikuoti, gauti naudojant biotechnologinius procesus arba jų nenaudojant.

Tik gyvūninės kilmės imuniniai serumai.

Nepriskiriami galutiniam vartotojui skirti gatavi medicinos produktai.

3002 pozicijoje konkretūs reikalavimai nustatyti šalutiniams gyvūniniams produktams, nurodytiems Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelėje, ir pateikti šiose eilutėse:

2 eilutėje – kraujo produktai, išskyrus gautus iš arklinių;

3 eilutėje – arklinių kraujas ir kraujo produktai.

Ex300210 91

Hemoglobinas, kraujo globulinai ir serumo globulinai, modifikuoti arba nemodifikuoti, gauti naudojant biotechnologinius procesus arba jų nenaudojant.

Tik gyvūninės kilmės medžiagos.

Ex300210 99

Kitos kraujo frakcijos bei imunologijos produktai, išskyrus žmogaus kilmės, modifikuoti arba nemodifikuoti, gauti naudojant biotechnologinius procesus arba jų nenaudojant.

Tik gyvūninės kilmės medžiagos.

3002 90 30

Gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje.

Visi produktai.

Ex300290 50

Mikroorganizmų kultūros.

Patogenai ir patogenų kultūros.

Ex300290 90

Kita.

Patogenai ir patogenų kultūros.

Ex300692 00

Farmacinės atliekos.

Tik gyvūninės kilmės medžiagos.

Farmacinės atliekos, farmacijos produktai, kurie yra netinkami vartoti pagal tiesioginę paskirtį.

31    SKIRSNIS.

Trąšos

31 skirsnio pastabos (šio Kombinuotosios nomenklatūros (KN) skirsnio aiškinamųjų pastabų ištrauka, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2658/87 I priede).

1. Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a) gyvūnų kraujas, klasifikuojamas 0511 pozicijoje;KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

Ex310100 00

Gyvūninės arba augalinės trąšos, tarpusavyje sumaišytos arba nesumaišytos, chemiškai apdorotos arba neapdorotos; trąšos, pagamintos sumaišius ar chemiškai apdorojus gyvūninius arba augalinius produktus.

Tik neatskiesti gyvūninės kilmės produktai.

Priskiriamas guanas, mėšlas, tačiau nepriskiriamas mėšlas, sumaišytas su chemikalais (klasifikuojamas 3105 pozicijoje).

Priskiriamas mėšlas, sumaišytas su perdirbtais gyvūniniais baltymais, jei jis naudojamas kaip trąšos.

Konkretūs mėšlui, perdirbtam mėšlui ar perdirbtiems mėšlo produktams taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 1 eilutėje.

35    SKIRSNIS.

Albumininės medžiagos; modifikuoti krakmolai; klijai; fermentai (enzimai)KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

Ex35 01

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai.

Kazeinas, skirtas žmonėms vartoti, pašarams arba techniniams tikslams.

Konkretūs pienui, pieno pagrindo produktams ir priešpieniui taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 lentelės 4 eilutėje.

Ex35 02

Albuminai (įskaitant dviejų arba daugiau išrūgų baltymų koncentratus, kurių sudėtyje išrūgų baltymai sudaro daugiau kaip 80 % sauso produkto masės), albuminatai ir kiti albuminų dariniai.

Priskiriami toliau nurodyti kiaušinių ir pieno produktai, skirti arba neskirti vartoti žmonėms (įskaitant naudojamus gyvūnų pašarams):

Kiaušinių, pieno ir perdirbti produktai, skirti žmonėms vartoti, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priede.

Konkretūs pienui, pieno pagrindo produktams ir priešpieniui, kurie neskirti žmonėms vartoti, taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 lentelės 9 eilutėje.

Ex35 03 00

Želatina (įskaitant želatiną, turinčią stačiakampių (įskaitant kvadratinius) lakštų pavidalą, apdirbtu arba neapdirbtu paviršiumi, dažytą arba nedažytą) ir želatinos dariniai; žuvų klijai; kiti gyvūniniai klijai, išskyrus kazeininius klijus, klasifikuojamus 3501 pozicijoje.

Priskiriama želatina, skirta žmonėms vartoti ir maisto pramonei.

9602 pozicijoje klasifikuojamai želatinai (apdorota, nesukietinta želatina ir nesukietintos želatinos dirbiniai (pvz., tuščios kapsulės)) veterinariniai patikrinimai netaikomi.

Konkretūs želatinai ir hidrolizuotiems baltymams, neskirtiems žmonėms vartoti, taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 lentelės 5 eilutėje, o fotoželatinai – to reglamento XIV priedo II skyriaus 11 skirsnyje.

Ex35 04 00

Peptonai ir jų dariniai; kitos baltyminės medžiagos ir jų dariniai, nenurodyti kitur; odos milteliai, chromuoti arba nechromuoti.

Priskiriamas kolagenas ir hidrolizuoti baltymai, skirti žmonėms vartoti ir maisto pramonei.

Konkretūs kolagenui taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo I skyriaus 1 skirsnio 1 lentelės 5 eilutėje.

Priskiriami baltymo pagrindo kolageno produktai, gauti iš gyvūnų kailių, odų ir sausgyslių, įskaitant kiaulių, naminių paukščių ir žuvų kaulus.

Priskiriami hidrolizuoti baltymai, susidedantys iš polipeptidų, peptidų arba amino rūgščių bei jų mišiniai, gauti hidrolizuojant šalutinius gyvūninius produktus. Jei jie naudojami kaip priedai maisto produktuose (2106 pozicija), veterinariniai patikrinimai jiems netaikomi.

Priskiriami visi pieno šalutiniai produktai, skirti žmonėms vartoti, jei jie nėra klasifikuojami 0404 pozicijoje.

Ex350710 00

Reninas ir jo koncentratai.

Reninas ir jo koncentratai, skirti žmonėms vartoti, tik gyvūninės kilmės.

38    SKYRIUS.

Įvairūs chemijos produktaiKN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

Ex382200 00

Diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai su laikmenomis, paruošti diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai, su laikmenomis arba be laikmenų, išskyrus priskiriamus 3002 arba 3006 pozicijai; sertifikuotos etaloninės medžiagos.

Tik gyvūninės kilmės.

Ex382510 00

Buitinės atliekos.

Visos viešojo maitinimo atliekos, kurių sudėtyje yra gyvūninių produktų, įskaitant kepimo aliejus, kurių sudėtyje yra gyvūninių produktų (Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 2 straipsnio 2 dalies g punkto iii papunktis).

3826 00

Biodyzelinas ir jo mišiniai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų.

Visi lydyti taukai, įskaitant gyvūninės kilmės aliejus ir taukus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 17 eilutėje.

39    SKYRIUS.

Plastikai ir jų dirbiniaiKN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

Ex391390 00

Kiti gamtiniai polimerai (išskyrus algino rūgštį, jos druskas ir esterius) ir modifikuoti gamtiniai polimerai (pavyzdžiui, sukietinti baltymai, gamtinio kaučiuko cheminiai dariniai), nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos.

Tik gyvūninės kilmės, pavyzdžiui, chondroitino sulfatas, gliukozaminas, chitozanas.

Ex391710 10

Dirbtinės žarnos (dešrų arba dešrelių apvalkalai) iš sukietintų baltymų arba iš celiuliozinių medžiagų.

Tik gyvūninės kilmės.

41    SKIRSNIS.

Žalios (neišdirbtos) odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda

Bendros pastabos

Tik 4101, 4102 ir 4103 pozicijose klasifikuojamų kanopinių gyvūnų kailiams ir odoms taikomi veterinariniai patikrinimai.

Konkretūs kanopinių gyvūnų kailiams ir odoms taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 4 ir 5 eilutėse.

Atitinkamiems produktams taikoma sąvoka „apdoroti kailiai ir odos“ yra apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 142/2011 I priede.

41 skirsnio pastabos (šio Kombinuotosios nomenklatūros (KN) skirsnio aiškinamųjų pastabų ištrauka, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2658/87 I priede).

1. Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a) atraižos arba panašios žalių (neišdirbtų) odų atliekos (0511 pozicija);

b) paukščių odos arba paukščių odų dalys su plunksnomis arba pūkais, klasifikuojamos 0505 arba 6701 pozicijoje;

c) odos su plaukais arba vilna, žalios (neišdirbtos), raugintos arba išdirbtos (43 skirsnis); tačiau 41 skirsnyje turi būti klasifikuojamos šių gyvūnų žalios (neišdirbtos) odos su plaukais arba vilna: galvijų (įskaitant buivolus), arklenos, avių arba ėriukų (išskyrus astrachaninių, plačiauodegių, karakulinių, persiškųjų ir panašių veislių ėriukų, taip pat indiškųjų, kiniškųjų, mongoliškųjų arba Tibeto veislių ėriukų), ožkų arba ožiukų (išskyrus Jemeno, mongoliškųjų arba Tibeto veislių ožkų arba ožiukų), kiaulių (įskaitant pekarius), kalnų ožkų, gazelių, kupranugarių (įskaitant vienakuprius kupranugarius), šiaurės elnių, briedžių, elnių, stirnų arba šunų.KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

Ex41 01

Žalios (neišdirbtos) galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės.

Veterinariniai patikrinimai taikomi tik šviežioms, atšaldytoms arba išdirbtoms odoms, įskaitant džiovintas, sausai sūdytas, drėgnai sūdytas arba kitu panašiu būdu konservuotos, bet neraugintos.

Apdoroti kailiai ir odos gali būti importuojami be apribojimų, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIII priedo V skyriaus C 2 punkte, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1069/200941 straipsnio 3 dalies, visų pirma dėl ex410120 80 ir ex410150 90.

Ex41 02

Žalios (neišdirbtos) avių arba ėriukų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau neapdorotos) su vilna arba be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas šio skirsnio 1 pastabos c punkte kaip išimtis.

Veterinariniai patikrinimai taikomi tik šviežioms, atšaldytoms arba išdirbtoms odoms, įskaitant džiovintas, sausai sūdytas, drėgnai sūdytas arba kitu panašiu būdu konservuotas, bet neraugintas.

Apdoroti kailiai ir odos gali būti importuojami be apribojimų, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIII priedo V skyriaus C 2 punkte, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1069/200941 straipsnio 3 dalies, visų pirma dėl ex410221 00 ir ex410229 00.

Ex41 03

Kitos žalios (neišdirbtos) odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas šio skirsnio 1 pastabos b punkte arba 1 pastabos c punkte kaip išimtis.

Veterinariniai patikrinimai taikomi tik šviežioms, atšaldytoms arba išdirbtoms odoms, įskaitant džiovintas, sausai sūdytas, drėgnai sūdytas arba kitu panašiu būdu konservuotas, bet neraugintas.

Apdoroti kailiai ir odos gali būti importuojami be apribojimų, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIII priedo V skyriaus C 2 punkte, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1069/200941 straipsnio 3 dalies, visų pirma dėl ex410390 00.

42    SKIRSNIS.

Odos dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)

42 skirsnio pastabos (šio Kombinuotosios nomenklatūros (KN) skirsnio aiškinamųjų pastabų ištrauka, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2658/87 I priede).

2. Šiame skirsnyje neklasifikuojami (be kitų produktų) šie veterinariniu atžvilgiu svarbūs produktai:

a) sterilus chirurginis ketgutas arba panašios sterilios siuvimo medžiagos (3006 pozicija);

ij) stygos, būgnų odos arba panašūs dirbiniai, taip pat kitos muzikos instrumentų dalys (9209 pozicija).KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

Ex420500 90

Kiti dirbiniai iš išdirbtos arba kompozicinės odos.

Priskiriamos šunų kramtalų gamybai skirtos medžiagos.

Ex420600 00

Dirbiniai iš žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas), plėvių, pūslių arba sausgyslių.

Priskiriamos šunų kramtalų gamybai skirtos medžiagos.

43    SKIRSNIS.

Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai

43 skirsnio pastabos (šio Kombinuotosios nomenklatūros (KN) skirsnio aiškinamųjų pastabų ištrauka, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2658/87 I priede).

1. Visoje nomenklatūroje nuorodos į „kailius“, išskyrus neapdorotus kailius, klasifikuojamus 4301 pozicijoje, taikomos visų gyvūnų odoms ir kailiams, raugintiems arba išdirbtiems su plaukais arba vilna.

2. Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a) paukščių odos arba paukščių odų dalys, su plunksnomis arba pūkais (0505 arba 6701 pozicija);

b) žalios (neišdirbtos) odos su plaukais arba vilna, klasifikuojamos 41 skirsnyje (žr. to skirsnio 1 pastabos c punktą).

Suderintos sistemos aiškinamųjų pastabų ištrauka

4301 antraštinė dalis: Šioje pozicijoje kailiai laikomi neišdirbtais ne tik kai jie yra savo natūraliame pavidale, bet taip pat kai jie yra išvalyti ir konservuoti nuo nusidėvėjimo, pvz., džiovinant arba sūdant (drėgnai ar sausai).KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

Ex43 01

Neapdoroti kailiai (įskaitant galvenas, uodegenas, kojenas ir kitas dalis arba atraižas, tinkamas naudoti kailininkystei), išskyrus žalias (neišdirbtas) odas, klasifikuojamas 4101, 4102 arba 4103 pozicijose.

Visi produktai, išskyrus kailius, apdorotus pagal Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIII priedo VIII skyriaus nuostatas, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1069/200941 straipsnio 3 dalies.

Priskiriamos šios subpozicijos:

Ex430110 00 (audinių, sveiki, su galvenomis, uodegenomis, kojenomis arba be jų): produktams, skirtiems naudoti už pašarų grandinės ribų (kailiams), taikomi konkretūs reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 14 eilutėje.

Ex430130 00 (ėriukų: Astrachanės, plačiauodegių, karakulinių, persiškųjų ir panašių veislių ėriukų, taip pat indiškųjų, kiniškųjų, mongoliškųjų arba Tibeto veislių ėriukų, sveiki, su galvenomis, uodegenomis, kojenomis arba be jų): konkretūs kanopinių gyvūnų odoms taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 5 eilutėje.

Ex430160 00 (lapių, sveiki, su galvenomis, uodegenomis, kojenomis arba be jų): produktams, skirtiems naudoti už pašarų grandinės ribų (kailiams), taikomi konkretūs reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 14 eilutėje.

Ex430180 00 (kiti kailiai, sveiki, su galvenomis, uodegenomis, kojenomis arba be jų): išskyrus kanopinius gyvūnus, pvz., švilpikus, laukinių kačių šeimos gyvūnus, ruonius, nutrijas. Produktams, skirtiems naudoti už pašarų grandinės ribų (kailiams), taikomi konkretūs reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 14 eilutėje.

Ex430190 00 (galvenos, uodegenos, kojenos ir kitos dalys arba atraižos, tinkamos naudoti kailininkystėje): produktams, skirtiems naudoti už pašarų grandinės ribų (kailiams), taikomi konkretūs reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 14 eilutėje.

51    SKIRSNIS.

Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai; ašutų verpalai ir audiniai

Bendros pastabos

5101–5103 pozicijoms nustatyti konkretūs neapdorotai vilnai ir plaukams taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 8 eilutėje.

Atitinkamam produktui taikoma sąvoka „neapdorotas“ yra apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 142/2011 I priede.

51 skirsnio pastaba

1. Visoje nomenklatūroje:

a) „vilna“ reiškia natūralų avių arba ėriukų pluoštą.

b) „švelniavilnių gyvūnų plaukai“ reiškia alpakų, lamų, vikunijų, kupranugarių (įskaitant vienakuprių kupranugarių), jakų, angorinių, Tibeto, Kašmyro arba panašių ožkų (išskyrus paprastąsias ožkas), triušių (įskaitant angorinius triušius), kiškių, bebrų, nutrijų ir ondatrų plaukus;

c) „šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai“ reiškia pirmiau nenurodytų gyvūnų plaukus, išskyrus plaukus ir šerius, naudojamus šepečių gamyboje (0502 pozicija), bei ašutus (0511 pozicija).

Suderintos sistemos aiškinamųjų pastabų ištrauka

Visoje nomenklatūroje sąvoka „šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai“ reiškia visus kitus gyvūnų plaukus, išskyrus „švelniavilnių gyvūnų plaukus“; išimtis, inter alia, yra kiaulių šeriai arba plaukai (0502 pozicija), taip pat žr. skirsnio 1 pastabos c punktą.KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

Ex51 01

Nekaršta ir nešukuota vilna.

Neapdorota vilna.

Ex51 02

Nekaršti ir nešukuoti švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai.

Neapdoroti plaukai, įskaitant šiukščius plaukus iš galvijų ar arklenos paslėpsnių.

Ex51 03

Vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos.

Neapdorota vilna ir plaukai.

67    SKIRSNIS.

Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų

Suderintos sistemos aiškinamųjų pastabų ištrauka

6701 pozicijoje klasifikuojami:

A) Odos ir kitos paukščių kūno dalys su plunksnomis arba pūkais, plunksnos ir pūkai, plunksnų dalys, kurie dar nėra gatavi dirbiniai, ir buvo apdoroti kitaip nei paprasčiausiai išvalyti, dezinfekuoti ar konservuoti (žr. 0505 pozicijos aiškinamąją pastabą); šiai pozicijai priskiriamos prekės gali būti, pavyzdžiui, balintos, dažytos, susuktos ar sugarbanotos.

B) Dirbiniai iš odų ar kitų paukščių kūno dalių su plunksnomis arba pūkais, dirbiniai iš plunksnų, pūkų ar plunksnų dalių, net jei plunksnos ar pūkai ir pan. yra neapdoroti arba tik išvalyti, išskyrus dirbinius iš plunksnų su tvirtais kotais bei plunksnų kotus. Todėl šiai pozicijai priskiriami:

1. Paskiros plunksnos, kurių kotai yra sutvirtinti vielomis arba surišti, skirti, pvz., skrybėlių aptaisams, ir taip pat paskiros, iš įvairių elementų sukomponuotos plunksnos.

2. Į kuokštelius sukomponuotos plunksnos ir plunksnos arba pūkai, sukomponuoti juos suklijuojant arba pritvirtinant prie tekstilės audinio ar kito pagrindo.

3. Apsiuvai iš paukščių, paukščių kūno dalių plunksnų arba pūkų, skirti skrybėlėms, boa, apykaklėms, apsiaustams ar kitiems drabužiams ir drabužių priedams.

4. Vėduoklės iš dekoratyvinių plunksnų, su bet kokios medžiagos rėmeliais. Tačiau vėduoklės su rėmeliais iš tauriojo metalo klasifikuojamos 7113 pozicijoje.KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

Ex670100 00

Odos ir kitos paukščių kūno dalys su plunksnomis arba pūkais, plunksnos, plunksnų dalys, pūkai ir jų dirbiniai (išskyrus prekes, klasifikuojamas 0505 pozicijoje, ir apdorotas plunksnas su tvirtais kotais bei plunksnų kotus).

Tik odos ir kitos paukščių kūno dalys su plunksnomis arba pūkais, plunksnos ir pūkai bei plunksnų dalys, kurios buvo apdorotos kitaip nei paprasčiausiai išvalant, dezinfekuojant ar konservuojant.

Konkretūs plunksnoms taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 9 eilutėje.

Dirbiniai iš neapdorotų ar tik išvalytų odų, plunksnų arba pūkų bei plunksnų dalių; pvz., paskiros plunksnos, kurių kotai yra sutvirtinti vielomis arba surišti, skirti, pvz., skrybėlių aptaisams, ir taip pat paskiros, iš įvairių elementų sukomponuotos plunksnos, apsiuvai iš plunksnų arba pūkų, skirti, pvz., skrybėlėms, boa, apykaklėms, išskyrus apdorotas dekoratyvines plunksnas, apdorotas plunksnas, kurias keliautojai veža arba kurios yra siunčiamos privatiems asmenims jų asmeniniam, o ne pramoniniam vartojimui.

95    SKIRSNIS.

Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; jų dalys ir reikmenysKN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

Ex950810 00

Keliaujantys cirkai ir keliaujantys žvėrynai.

Tik su gyvais gyvūnais.

Ex950890 00

Kita: atrakcionų įrenginiai, keliaujantys teatrai.

Tik su gyvais gyvūnais.

97    SKIRSNIS.

Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktaiKN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

Ex970500 00

Zoologijos, botanikos, mineralogijos, anatomijos, istorijos, archeologijos, paleontologijos, etnografijos arba numizmatikos kolekcijos ir kolekcionavimo objektai.

Tik gyvūniniai produktai.

Konkretūs medžiojamųjų gyvūnų trofėjams taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV priedo II skyriaus 1 skirsnio 2 lentelės 6 eilutėje.

Nepriskiriami kanopinių gyvūnų ar paukščių medžioklės trofėjai, kurie buvo apdoroti tachiderminiu būdu, užtikrinančiu jų išsilaikymą aplinkos temperatūroje, ir kitų rūšių, išskyrus kanopinius bei paukščius, medžioklės trofėjai (apdoroti arba neapdoroti).

99    SKYRIUS.

Specialieji Kombinuotosios nomenklatūros kodai

II    poskirsnis

Statistiniai kodai, specialiai skirti tam tikriems prekių gabenimo atvejams ( 11 )

Bendros pastabos

Šie specialieji KN kodai taikomi tik eksportui, o importui taikomi su kiekvienu konkrečiu produktu susiję KN kodai.

Tačiau šie specialieji KN kodai taikomi reikalavimų neatitinkantiems trečiosios šalies kilmės gyvūniniams produktams, kuriuos numatyta gabenti laivais, kaip nustatyta Direktyvos 97/78/EB 12 ir 13 straipsniuose.KN kodas

Aprašas

Apribojimas ir aiškinimas

1

2

3

Ex993024 00

KN 1–24 skirsniuose klasifikuojamos prekės, teikiamos laivams ir orlaiviams.

Tik gyvūniniai produktai, kuriuos numatyta gabenti laivais, kaip nustatyta Direktyvos 97/78/EB 12 ir 13 straipsniuose.

Ex993099 00

KN 1–24 skirsniuose ir 27 skirsnyje klasifikuojamos prekės, teikiamos laivams ir orlaiviams.

Tik gyvūniniai produktai, kuriuos numatyta gabenti laivais, kaip nustatyta Direktyvos 97/78/EB 12 ir 13 straipsniuose.

▼B
II PRIEDAS

Maisto produktai, kuriems pagal šio sprendimo 6 straipsnio 1 dalies b punktą netaikomi Direktyvoje 97/78/EB nustatyti veterinariniai patikrinimai.

Sausainiai

Duona

Pyragai (pyragaičiai)

Šokoladas

Konditerijos gaminiai (įskaitant saldainius)

Neužpildytos želatinos kapsulės

Maisto papildai galutiniam vartotojui skirtoje pakuotėje, kurių sudėtyje yra nedidelis gyvūninių produktų kiekis, ir maisto papildai, kurių sudėtyje yra gliukozamino, chondroitino arba chitozano

Mėsos ekstraktai ir mėsos koncentratai

Alyvos, įdarytos žuvimi

Tešlos gaminiai ir makaronai, nesumaišyti arba neįdaryti mėsos produktais

Sriubos ir kvapiosios medžiagos (pagardai) galutiniam vartotojui skirtoje pakuotėje, kurių sudėtyje yra mėsos ekstraktų, mėsos koncentratų, gyvūninių riebalų arba žuvų aliejaus, miltelių arba ekstrakto.( 1 ) OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

( 2 ) OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

( 3 ) OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

( 4 ) OL L 121, 2002 5 8, p. 6.

( 5 ) OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 301/2007 (OL L 81, 2007 3 22, p. 11).

( 6 ) OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

( 7 ) OL L 154, 2004 4 30, p. 72.

( 8 ) OL L 198, 1987 7 20, p. 1.

( 9 ) OL C 137, 2011 5 6, p. 1.

( 10 ) OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

( 11 ) Komisijos reglamento (ES) Nr. 1228/2010 priedas.

Top