EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009F0829

2009 m. spalio 23 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/829/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui

OJ L 294, 11.11.2009, p. 20–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 226 - 246

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/829/oj

11.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 294/20


TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS 2009/829/TVR

2009 m. spalio 23 d.

dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 1 dalies a bei c punktus ir į 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Europos Sąjunga užsibrėžė tikslą puoselėti bei plėtoti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę.

(2)

Remiantis 1999 m. spalio 15 ir 16 d. Tamperės Europos Vadovų Tarybos priimtomis išvadomis, ypač jų 36 punktu, ikiteisminiams sprendimams turėtų būti taikomas tarpusavio pripažinimo principas. Baudžiamosiose bylose priimtų sprendimų tarpusavio pripažinimo principo įgyvendinimo priemonių programos 10 priemonėje nagrinėjamas kardomųjų priemonių tarpusavio pripažinimas.

(3)

Šiame pamatiniame sprendime numatytomis priemonėmis turėtų būti siekiama sustiprinti plačiosios visuomenės apsaugą sudarant galimybes vienoje valstybėje narėje gyvenančio asmens, kuriam kitoje valstybėje narėje pradėtas baudžiamasis persekiojimas, priežiūrą vykdyti tos valstybės institucijoms, kurioje atitinkamas asmuo gyvena laukdamas teismo. Todėl šio pamatinio sprendimo tikslas yra užtikrinti kaltinamojo (įtariamojo) judėjimo priežiūrą, siekiant bendro tikslo – visuomenės apsaugos ir atsižvelgiant į pavojų visuomenei, kurį kelia esama tvarka, pagal kurią galimos tik dvi alternatyvos: kardomasis kalinimas arba nekontroliuojamas asmens judėjimas. Todėl šiomis priemonėmis bus užtikrinta įstatymų besilaikančių piliečių teisė gyventi saugiai.

(4)

Šiame pamatiniame sprendime numatytų priemonių tikslas taip pat turėtų būti teisės į laisvę bei nekaltumo prezumpcijos stiprinimas Europos Sąjungoje ir valstybių narių bendradarbiavimo, kai asmuo turi vykdyti įsipareigojimus arba jam taikoma kardomoji priemonė iki teismo sprendimo priėmimo, užtikrinimas. Todėl šiame pamatiniame sprendime siekiama paskatinti prireikus naudoti su laisvės atėmimu nesusijusias priemones kaip alternatyvą kardomajam kalinimui, net jei pagal atitinkamos valstybės narės teisę kardomasis kalinimas negalėtų būti taikomas ab initio.

(5)

Asmenų, kuriems pradėtas baudžiamasis persekiojimas, sulaikymo atveju yra pavojus, kad tokiems asmenims, kurie nuolat gyvena valstybėje, kurioje turi vykti teismas, ir tokiems asmenims, kurie joje nuolat negyvena, bus taikomos skirtingos sąlygos: kardomasis kalinimas nenuolatiniam gyventojui gali būti skiriamas net tokiu atveju, kai panašiomis aplinkybėmis nuolatiniam gyventojui tokia priemonė nebūtų skiriama. Bendroje vidaus sienų neturinčioje Europos teisingumo erdvėje būtina imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad asmeniui, kuriam pradėtas baudžiamasis persekiojimas, kuris nuolat negyvena valstybėje, kurioje turi vykti teismas, būtų taikomos tokios pačios sąlygos kaip ir asmeniui, kuriam pradėtas baudžiamasis persekiojimas, kuris nuolat gyvena toje valstybėje.

(6)

Liudijime, kuris vykdančiosios valstybės kompetentingai institucijai turėtų būti perduodamas kartu su sprendimu dėl kardomųjų priemonių, turėtų būti nurodytas adresas, kuriuo atitinkamas asmuo apsistos vykdančiojoje valstybėje, taip pat visa kita svarbi informacija, kuri galėtų palengvinti kardomųjų priemonių priežiūrą vykdančiojoje valstybėje.

(7)

Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija turėtų pranešti išduodančiosios valstybės kompetentingai institucijai ilgiausią laikotarpį, jei jis nustatytas, kurį galėtų būti vykdoma kardomųjų priemonių priežiūra vykdančiojoje valstybėje. Valstybėse narėse, kuriose kardomųjų priemonių priežiūra turi būti periodiškai atnaujinama, šis ilgiausias laikotarpis turi būti suprantamas kaip bendras laiko tarpas, kuriam praėjus kardomųjų priemonių teisėtai atnaujinti nebeįmanoma.

(8)

Vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos prašymas patvirtinti, kad būtina pratęsti kardomųjų priemonių priežiūrą, neturėtų turėti įtakos išduodančiosios valstybės teisei, kuri taikoma sprendimui dėl sprendimo dėl kardomųjų priemonių atnaujinimo, peržiūros ir panaikinimo. Toks prašymas patvirtinti neturėtų įpareigoti išduodančiosios valstybės kompetentingos institucijos priimti naują sprendimą pratęsti kardomųjų priemonių priežiūrą.

(9)

Išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija turėtų turėti jurisdikciją priimti visus vėlesnius sprendimus, susijusius su sprendimu dėl kardomųjų priemonių, įskaitant sprendimą dėl kardomojo kalinimo taikymo. Toks sprendimas dėl kardomojo kalinimo taikymo visų pirma galėtų būti priimtas pažeidus kardomąsias priemones arba nepaklusus šaukimui atvykti į posėdį arba teismą baudžiamojo proceso metu.

(10)

Siekiant išvengti bereikalingų išlaidų ir sunkumų, susijusių su asmens, kuriam pradėtas baudžiamasis persekiojimas, pristatymu į teismo posėdį ar teismą, reikėtų leisti valstybėms narėms rengti konferencijas telefonu ir vaizdo konferencijas.

(11)

Tam tikrais atvejais laikantis nacionalinės teisės ir procedūrų kardomųjų priemonių priežiūrai vykdyti galėtų būti naudojamos elektroninės priežiūros priemonės.

(12)

Šis pamatinis sprendimas turėtų sudaryti sąlygas vykdyti atitinkamam asmeniui nustatytų kardomųjų priemonių priežiūrą vykdančiojoje valstybėje kartu užtikrinant deramą teisingumo vykdymą ir visų pirma užtikrinant, kad atitinkamas asmuo galėtų dalyvauti teismo procese. Tuo atveju, jei atitinkamas asmuo savanoriškai negrįžta į išduodančiąją valstybę, jis gali būti jai perduotas pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (2) (toliau – Pamatinis sprendimas dėl Europos arešto orderio).

(13)

Nors šis pamatinis sprendimas taikomas visiems nusikaltimams, o ne tik tam tikrų rūšių ar lygio nusikaltimams, kardomosios priemonės paprastai turėtų būti taikomos lengvesnių nusikalstamų veikų atveju. Todėl kai vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija turi nuspręsti dėl atitinkamo asmens perdavimo, turėtų būti taikomos visos Pamatinio sprendimo dėl Europos arešto orderio nuostatos, išskyrus jo 2 straipsnio 1 dalį. Todėl tuo atveju taip pat turėtų būti taikomos Pamatinio sprendimo dėl Europos arešto orderio 5 straipsnio 2 ir 3 dalys.

(14)

Šis pamatinis sprendimas nereglamentuoja atitinkamo asmens kelionės išlaidų, kai jis vyksta iš vykdančiosios valstybės į išduodančiąją valstybę ir atgal dėl kardomųjų priemonių priežiūros arba dalyvauti teismo posėdyje. Galimybė, kad visas tokias išlaidas ar jų dalį dengtų kuri nors valstybė, visų pirma išduodančioji valstybė, yra nacionalinės teisės reglamentuojamas klausimas.

(15)

Kadangi šio pamatinio sprendimo tikslo, t. y. sprendimų dėl kardomųjų priemonių tarpusavio pripažinimo baudžiamojo proceso metu, valstybės narės vienašališkai negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje ir Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo pamatiniu sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(16)

Šiame pamatiniame sprendime gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje ir atspindėtų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Jokia šio pamatinio sprendimo nuostata neturėtų būti aiškinama kaip draudžianti atsisakyti pripažinti sprendimą dėl kardomųjų priemonių, jeigu yra objektyvių požymių, kad jis buvo priimtas siekiant nubausti asmenį dėl jo lyties, rasės, religijos, etninės kilmės, tautybės, kalbos, politinių įsitikinimų ar seksualinės orientacijos arba jeigu šis asmuo dėl vienos iš šių priežasčių galėtų patekti į nepalankią padėtį.

(17)

Šis pamatinis sprendimas neturėtų sukliudyti valstybėms narėms taikyti savo konstitucinės teisės normų, susijusių su teise į tinkamą teismo procesą, laisve jungtis į asociacijas, spaudos laisve, saviraiškos laisve kitomis žiniasklaidos priemonėmis ir religijos laisve.

(18)

Šio pamatinio sprendimo nuostatos turėtų būti taikomos atsižvelgiant į Europos bendrijos steigimo sutarties 18 straipsnyje numatytą Sąjungos piliečių teisę laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje.

(19)

Įgyvendinant šį pamatinį sprendimą tvarkomi asmens duomenys turėtų būti apsaugoti laikantis 2008 m. lapkričio 27 d. pamatinio sprendimo 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos (3) ir visų valstybių narių ratifikuotoje 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencijoje dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu išdėstytų principų,

PRIĖMĖ ŠĮ PAMATINĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame pamatiniame sprendime nustatomos taisyklės, pagal kurias viena valstybė narė pripažįsta kitoje valstybėje narėje priimtą sprendimą dėl kardomųjų priemonių kaip alternatyvos kardomajam kalinimui, vykdo fiziniam asmeniui nustatytų kardomųjų priemonių priežiūrą, o jų pažeidimo atveju perduoda atitinkamą asmenį išduodančiajai valstybei.

2 straipsnis

Tikslai

1.   Šio pamatinio sprendimo tikslai yra:

a)

užtikrinti deramą teisingumo vykdymą, visų pirma, kad atitinkamas asmuo galėtų dalyvauti teismo procese;

b)

atitinkamais atvejais baudžiamojo proceso metu skatinti su laisvės atėmimo bausme nesusijusių priemonių taikymą asmenims, kurie nuolat negyvena valstybėje narėje, kurioje vyksta procesas;

c)

pagerinti nukentėjusiųjų ir plačiosios visuomenės apsaugą.

2.   Šiuo pamatiniu sprendimu asmeniui nėra suteikiama teisė taikyti su laisvės atėmimu nesusijusias priemones kaip alternatyvą kardomajam kalinimui baudžiamojo proceso metu. Šį klausimą reglamentuoja valstybės narės, kurioje vyksta baudžiamasis procesas, teisė ir procedūros.

3 straipsnis

Teisėsaugos ir vidaus saugumo užtikrinimas

Šis pamatinis sprendimas neturi įtakos valstybėms narėms tenkančiai atsakomybei, susijusiai su nukentėjusiųjų bei plačiosios visuomenės apsauga ir vidaus saugumo užtikrinimu pagal Europos Sąjungos sutarties 33 straipsnį.

4 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame pamatiniame sprendime:

a)   „sprendimas dėl kardomųjų priemonių“– išduodančiosios valstybės kompetentingos institucijos pagal nacionalinę teisę ir procedūras baudžiamojo proceso metu priimtas vykdytinas sprendimas, kuriuo fiziniam asmeniui kaip alternatyva kardomajam kalinimui taikoma viena ar kelios kardomosios priemonės;

b)   „kardomosios priemonės“– fiziniam asmeniui pagal išduodančiosios valstybės nacionalinę teisę ir procedūras skirti įpareigojimai ir nurodymai;

c)   „išduodančioji valstybė“– valstybė narė, kuri priėmė sprendimą dėl kardomųjų priemonių;

d)   „vykdančioji valstybė“– valstybė narė, kurioje vykdoma kardomųjų priemonių priežiūra.

5 straipsnis

Pagrindinės teisės

Šis pamatinis sprendimas nekeičia įsipareigojimo gerbti pagrindines teises ir pagrindinius teisės principus, įtvirtintus Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje.

6 straipsnis

Kompetentingų institucijų skyrimas

1.   Kiekviena valstybė narė praneša Tarybos Generaliniam sekretoriatui, kuri teisminė institucija ar institucijos pagal jos nacionalinę teisę turi įgaliojimus veikti pagal šį pamatinį sprendimą tuo atveju, kai ta valstybė narė yra išduodančioji valstybė arba vykdančioji valstybė.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies ir nepažeisdamos 3 dalies, institucijomis, kompetentingomis priimti sprendimus pagal šį pamatinį sprendimą, valstybės narės gali skirti neteismines institucijas, jeigu tokios institucijos yra kompetentingos priimti panašaus pobūdžio sprendimus pagal nacionalinę teisę ir procedūras.

3.   18 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus sprendimus priima kompetentinga teisminė institucija.

4.   Tarybos Generalinis sekretoriatas pateikia gautą informaciją visoms valstybėms narėms ir Komisijai.

7 straipsnis

Kreipimasis į centrinę instituciją

1.   Kiekviena valstybė narė gali paskirti centrinę instituciją arba, jei tai numatyta jos teisinėje sistemoje, daugiau kaip vieną centrinę instituciją jos kompetentingoms institucijoms padėti.

2.   Valstybė narė, jei tai būtina dėl jos vidaus teisminės sistemos sąrangos, gali nustatyti, jog centrinė (-ės) institucija (-os) yra atsakinga (-os) už sprendimų dėl kardomųjų priemonių bei 10 straipsnyje nurodytų liudijimų administracinį perdavimą ir gavimą bei už visą kitą oficialų su tuo susijusį susirašinėjimą. Todėl visi kompetentingų institucijų tarpusavio ryšiai, konsultacijos, keitimasis informacija, paklausimai ir pranešimai atitinkamais atvejais gali būti tvarkomi padedant atitinkamos valstybės narės centrinei (-ėms) institucijai (-oms).

3.   Norėdamos pasinaudoti šiame straipsnyje nurodytomis galimybėmis, valstybės narės Tarybos Generaliniam sekretoriatui praneša informaciją, susijusią su paskirta centrine institucija ar centrinėmis institucijomis. Šie pranešimai yra privalomi visoms išduodančiosios valstybės narės institucijoms.

8 straipsnis

Kardomųjų priemonių rūšys

1.   Šis pamatinis sprendimas taikomas tokioms kardomosioms priemonėms:

a)

asmens įpareigojimui informuoti vykdančiosios valstybės kompetentingą instituciją apie visus gyvenamosios vietos pakeitimus, visų pirma šaukimo atvykti į teismo posėdį ar teismą baudžiamojo proceso metu siuntimo tikslu;

b)

įpareigojimui nesilankyti tam tikrose išduodančiosios arba vykdančiosios valstybės vietovėse, vietose ar apibrėžtuose regionuose;

c)

įpareigojimui būti tam tikroje vietoje, jei taikoma, tam tikru laiku;

d)

įpareigojimui, kuriuo apribojamas išvykimas iš vykdančiosios valstybės teritorijos;

e)

įpareigojimui nustatytu laiku užsiregistruoti konkrečioje institucijoje;

f)

įpareigojimui vengti kontaktų su konkrečiais asmenimis, susijusiais su įtariama (-omis) nusikalstama (-omis) veika (-omis).

2.   Kiekviena valstybė narė perkeldama šį pamatinį sprendimą į nacionalinę teisę arba vėlesniame etape informuoja Tarybos Generalinį sekretoriatą, kokių kitų kardomųjų priemonių nei nurodytos 1 dalyje, priežiūrą ji yra pasirengusi vykdyti. Šios priemonės visų pirma gali būti:

a)

įpareigojimas neužsiimti tam tikra veikla, susijusia su įtariama (-omis) nusikalstama (-omis) veika (-omis), pavyzdžiui, nevykdyti tam tikros profesinės veiklos arba nedirbti tam tikroje srityje;

b)

įpareigojimas nevairuoti transporto priemonės;

c)

įpareigojimas sumokėti tam tikrą piniginį užstatą arba suteikti kitos rūšies garantiją, kuri gali būti sumokama nustatytomis dalimis arba visa iškart;

d)

įpareigojimas baigti terapinio gydymo arba gydymo nuo žalingų įpročių kursą;

e)

įpareigojimas vengti naudotis konkrečiais objektais, susijusiais su įtariama (-omis) nusikalstama (-omis) veika (-omis).

3.   Tarybos Generalinis sekretoriatas pateikia pagal šį straipsnį gautą informaciją visoms valstybėms narėms ir Komisijai.

9 straipsnis

Kriterijai, susiję su valstybe nare, kuriai gali būti perduotas sprendimas dėl kardomųjų priemonių

1.   Sprendimas dėl kardomųjų priemonių gali būti perduotas valstybės narės, kurioje asmuo teisėtai ir nuolat gyvena, kompetentingai institucijai, jeigu asmuo, kuriam buvo pranešta apie atitinkamas priemones, sutinka sugrįžti į tą valstybę.

2.   Išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija gali asmens prašymu perduoti sprendimą dėl kardomųjų priemonių valstybės narės, kuri nėra valstybė narė, kurioje asmuo teisėtai ir nuolat gyvena, kompetentingai institucijai, jeigu pastaroji institucija su tokiu perdavimu sutinka.

3.   Įgyvendindamos šį pamatinį sprendimą valstybės narės nusprendžia, kokiomis aplinkybėmis jų kompetentingos institucijos gali sutikti su sprendimo dėl kardomųjų priemonių perdavimu 2 dalyje nurodytais atvejais.

4.   Kiekviena valstybė narė Tarybos Generaliniam sekretoriatui pateikia pareiškimą dėl sprendimo, priimto pagal 3 dalį. Valstybės narės bet kada gali tokį pareiškimą pakeisti. Generalinis sekretoriatas pateikia gautą informaciją visoms valstybėms narėms ir Komisijai.

10 straipsnis

Sprendimo dėl kardomųjų priemonių perdavimo kartu su liudijimu procedūra

1.   Kai taikydama 9 straipsnio 1 arba 2 dalį išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija perduoda sprendimą dėl kardomųjų priemonių kitai valstybei narei, ji užtikrina, kad prie jo būtų pridėtas liudijimas, kurio standartinė forma pateikta I priede.

2.   Sprendimą dėl kardomųjų priemonių ar patvirtintą jo kopiją kartu su liudijimu išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija tiesiogiai perduoda vykdančiosios valstybės kompetentingai institucijai bet kokiu būdu, leidžiančiu pateikti rašytinį dokumentą tokiomis sąlygomis, kad vykdančioji valstybė galėtų nustatyti jų autentiškumą. Sprendimo dėl kardomųjų priemonių originalas arba patvirtinta jo kopija bei liudijimo originalas siunčiami vykdančiajai valstybei, jei ji to pareikalauja. Visus oficialius pranešimus minėtos kompetentingos institucijos taip pat tiesiogiai siunčia viena kitai.

3.   Liudijimą pasirašo ir jo turinio tikslumą patvirtina išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija.

4.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytame liudijime be 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių nurodomos tik tos priemonės, apie kurias vykdančioji valstybė pranešė pagal 8 straipsnio 2 dalį.

5.   Išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija nurodo:

a)

atitinkamais atvejais laikotarpį, kuriuo taikomas sprendimas dėl kardomųjų priemonių, ir ar galimas tokio sprendimo atnaujinimas;

ir

b)

orientaciniais tikslais santykinai nustatytą laikotarpį, kuriuo tikriausiai reikės vykdyti kardomųjų priemonių priežiūrą, atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, kurios yra žinomos tuo metu, kai perduodamas sprendimas dėl kardomųjų priemonių.

6.   Išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija vienu metu sprendimą dėl kardomųjų priemonių kartu su liudijimu perduoda tik vienai vykdančiajai valstybei.

7.   Jei išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija nežino vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos, ji pateikia visus būtinus paklausimus, be kita ko, kreipdamasi į pagal 1998 m. birželio 29 d. Tarybos bendruosius veiksmus 98/428/TVR dėl Europos teisminio tinklo sukūrimo (4) įsteigtus Europos teisminio tinklo kontaktinius punktus, kad gautų informaciją iš vykdančiosios valstybės.

8.   Kai vykdančiosios valstybės institucija, kuri gauna sprendimą dėl kardomųjų priemonių kartu su liudijimu, nėra kompetentinga tą sprendimą pripažinti, ši institucija ex officio perduoda sprendimą kartu su liudijimu kompetentingai institucijai.

11 straipsnis

Įgaliojimai vykdyti kardomųjų priemonių priežiūrą

1.   Jeigu vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija nepripažįsta jai persiųsto sprendimo dėl kardomųjų priemonių ir neinformuoja išduodančiosios valstybės kompetentingos institucijos apie tokį pripažinimą, išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija išlaiko įgaliojimus atlikti paskirtų kardomųjų priemonių priežiūrą.

2.   Jeigu kompetencija vykdyti kardomųjų priemonių priežiūrą buvo perduota vykdančiosios valstybės kompetentingai institucijai, tokia kompetencija grįžta išduodančiosios valstybės kompetentingai institucijai:

a)

jeigu atitinkamas asmuo teisėtai ir nuolat apsigyveno kitoje valstybėje nei vykdančioji valstybė;

b)

kai tik išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija praneša apie 10 straipsnio 1 dalyje nurodyto liudijimo atsiėmimą vykdančiosios valstybės kompetentingai institucijai pagal 13 straipsnio 3 dalį;

c)

jeigu išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija pakeičia kardomąsias priemones ir vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija pagal 18 straipsnio 4 dalies b punktą atsisako vykdyti pakeistų kardomųjų priemonių taikymo priežiūrą, kadangi jos neatitinka 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų kardomųjų priemonių rūšių ir (arba) jų nėra tarp kardomųjų priemonių, apie kurias atitinkama vykdančioji valstybė informavo pagal 8 straipsnio 2 dalį;

d)

jeigu baigėsi 20 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas laikotarpis;

e)

jeigu vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija nusprendė nutraukti kardomųjų priemonių priežiūros vykdymą ir apie tai informavo išduodančiosios valstybės kompetentingą instituciją pagal 23 straipsnį.

3.   2 dalyje nurodytais atvejais išduodančiosios valstybės ir vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos konsultuojasi tarpusavyje siekdamos kuo labiau išvengti kardomųjų priemonių priežiūros vykdymo pertraukų.

12 straipsnis

Vykdančiosios valstybės sprendimas

1.   Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija nedelsdama ir bet kuriuo atveju per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl kardomųjų priemonių ir liudijimo gavimo pripažįsta pagal 9 straipsnį ir 10 straipsnyje nustatyta tvarka perduotą sprendimą dėl kardomųjų priemonių ir nedelsdama imasi visų reikiamų kardomųjų priemonių priežiūros priemonių, nebent ji nuspręstų remtis vienu iš 15 straipsnyje nurodytų atsisakymo pripažinti pagrindų.

2.   Jeigu pradėta taikyti teisės gynimo priemonė siekiant užginčyti 1 dalyje nurodytą sprendimą, sprendimo dėl kardomųjų priemonių pripažinimo terminas pratęsiamas dar 20 darbo dienų.

3.   Jei esant išimtinėms aplinkybėms vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija negali laikytis 1 ir 2 dalyse nustatytų terminų, ji savo pasirinktu būdu nedelsdama informuoja išduodančiosios valstybės kompetentingą instituciją, pateikdama vėlavimo priežastis ir nurodydama, kiek laiko, jos manymu, prireiks galutiniam sprendimui priimti.

4.   Kompetentinga institucija gali atidėti sprendimo dėl kardomųjų priemonių pripažinimo priėmimą, kai 10 straipsnyje nurodytas liudijimas yra neišsamus arba akivaizdžiai neatitinka sprendimo dėl kardomųjų priemonių, kol per pagrįstą terminą liudijimas nebus papildytas ar pataisytas.

13 straipsnis

Kardomųjų priemonių adaptavimas

1.   Jei kardomųjų priemonių pobūdis neatitinka vykdančiosios valstybės teisės, tos valstybės narės kompetentinga institucija gali jas adaptuoti atsižvelgdama į lygiavertėms nusikalstamoms veikoms pagal vykdančiosios valstybės teisę taikomų kardomųjų priemonių rūšis. Adaptuota kardomoji priemonė turi kuo labiau atitikti išduodančiosios valstybės skirtą priemonę.

2.   Adaptuota kardomoji priemonė negali būti griežtesnė negu paskirta pirminė kardomoji priemonė.

3.   Gavusi 20 straipsnio 2 dalies b punkte arba f punkte nurodytą informaciją, išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija gali nuspręsti atsiimti liudijimą, jei vykdančioji valstybė dar nepradėjo vykdyti priežiūros. Bet kuriuo atveju toks sprendimas priimamas ir apie jį pranešama kuo greičiau ir ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo atitinkamo pranešimo gavimo dienos.

14 straipsnis

Dvigubas baudžiamumas

1.   Pagal šio pamatinio sprendimo nuostatas ir neatlikus veikos dvigubo baudžiamumo patikrinimo sprendimas dėl kardomųjų priemonių pripažįstamas toliau nurodytų nusikalstamų veikų atveju, jeigu už jas išduodančiojoje valstybėje baudžiama laisvės atėmimo bausme arba priemone, susijusia su laisvės atėmimu, kurių ilgiausias terminas yra ne mažiau kaip treji metai ir jeigu jos yra apibrėžtos sprendimą priėmusios valstybės teisėje:

dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje,

terorizmas,

prekyba žmonėmis,

seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija,

neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis,

neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis,

korupcija,

sukčiavimas, įskaitant sukčiavimą, kuris kenkia Europos Bendrijų finansiniams interesams, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. Konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (5),

nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimas,

valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimas,

elektroniniai nusikaltimai,

nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančiomis gyvūnų ir nykstančiomis augalų rūšimis bei veislėmis,

pagalba neteisėtai patekti į šalį ir joje apsigyventi,

nužudymas, sunkus kūno sužalojimas,

neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais,

žmonių grobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimas,

rasizmas ir ksenofobija,

organizuotas ar ginkluotas apiplėšimas,

neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarines vertybes ir meno kūrinius,

pinigų gavimas apgaulės būdu,

reketavimas ir turto prievartavimas,

gaminių klastojimas ir piratavimas,

administracinių dokumentų klastojimas ir prekyba jais,

mokėjimo priemonių klastojimas,

neteisėta prekyba hormoninėmis medžiagomis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis,

neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviomis medžiagomis,

prekyba vogtomis transporto priemonėmis,

išžaginimas,

tyčinis padegimas,

Tarptautiniam baudžiamajam teismui teismingi nusikaltimai,

neteisėtas orlaivio arba laivo užgrobimas,

diversija.

2.   Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, Europos Sąjungos sutarties 39 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis bet kuriuo metu gali vieningai nuspręsti papildyti 1 dalyje pateiktą sąrašą kitomis nusikalstamų veikų kategorijomis. Atsižvelgdama į pagal šio pamatinio sprendimo 27 straipsnį pateiktą ataskaitą, Taryba sprendžia, ar šis sąrašas turėtų būti išplėstas ar iš dalies pakeistas.

3.   1 dalyje neišvardytų nusikalstamų veikų atvejais vykdančioji valstybė gali pripažinti sprendimą dėl kardomųjų priemonių su sąlyga, kad sprendimas yra susijęs su veikomis, kurios pagal vykdančiosios valstybės teisę taip pat laikomos nusikalstama veika, neatsižvelgiant į jos sudėties požymius arba aprašymą.

4.   Priimant šį pamatinį sprendimą valstybės narės dėl konstitucinių priežasčių gali Tarybos Generaliniam sekretoriatui pateikiama deklaracija pareikšti, kad jos netaikys 1 dalies tam tikroms arba visoms toje dalyje nurodytoms nusikalstamoms veikoms. Bet kuri tokia deklaracija gali būti atsiimta bet kuriuo metu. Tokios deklaracijos skelbiamos arba apie deklaracijų atsiėmimą skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

15 straipsnis

Atsisakymo pripažinti pagrindai

1.   Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija gali atsisakyti pripažinti sprendimą dėl kardomųjų priemonių, jeigu:

a)

10 straipsnyje nurodytas liudijimas yra neišsamus arba akivaizdžiai neatitinka sprendimo dėl kardomųjų priemonių ir nebuvo papildytas ar ištaisytas per vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos nustatytą pagrįstą laikotarpį;

b)

neatitinkami 9 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje arba 10 straipsnio 4 dalyje nustatyti kriterijai;

c)

sprendimo dėl kardomųjų priemonių pripažinimas prieštarautų ne bis in idem principui;

d)

14 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais ir 14 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, kai vykdančioji valstybė yra pateikusi deklaraciją pagal 14 straipsnio 4 dalį, sprendimas dėl kardomųjų priemonių susijęs su veika, kuri nebūtų laikoma nusikalstama veika pagal vykdančiosios valstybės teisę; tačiau su mokesčiais, muitais ar valiutos keitimu susijusiais atvejais negalima atsisakyti vykdyti sprendimo remiantis tuo, kad vykdančiosios valstybės teisėje nenumatyti tokie patys mokesčiai arba tokios pačios mokesčius, muitus ar valiutos keitimą reglamentuojančios taisyklės, kokios yra numatytos išduodančiosios valstybės teisėje;

e)

baudžiamasis persekiojimas negali būti vykdomas pagal vykdančiosios valstybės teisę ir jis yra susijęs su veika, kuri pagal vykdančiosios valstybės nacionalinę teisę priklauso jos kompetencijai;

f)

pagal vykdančiosios valstybės teisę galioja imunitetas, dėl kurio negalima vykdyti kardomųjų priemonių priežiūros;

g)

pagal vykdančiosios valstybės teisę asmuo dėl savo amžiaus negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už veiką, kuria grindžiamas sprendimas dėl kardomųjų priemonių;

h)

kardomųjų priemonių pažeidimo atveju ji turėtų atsisakyti perduoti atitinkamą asmenį pagal 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (6) (toliau – Pamatinis sprendimas dėl Europos arešto orderio).

2.   1 dalies a, b ir c punktuose nurodytais atvejais, prieš nuspręsdama nepripažinti sprendimo dėl kardomųjų priemonių, vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija tinkamu būdu konsultuojasi su išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija ir prireikus prašo jos nedelsiant pateikti visą reikalingą papildomą informaciją.

3.   Kai vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija laikosi nuomonės, kad sprendimą dėl kardomųjų priemonių gali būti atsisakyta pripažinti remiantis 1 dalies h punktu, tačiau nepaisant to ji yra pasirengusi pripažinti sprendimą dėl kardomųjų priemonių ir vykdyti jame numatytų kardomųjų priemonių priežiūrą, ji informuoja apie tai išduodančiosios valstybės kompetentingą instituciją pateikdama galimo atsisakymo priežastis. Tokiu atveju išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija gali nuspręsti atsiimti liudijimą pagal 13 straipsnio 3 dalies antrą sakinį. Jei išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija neatsiima liudijimo, vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija gali pripažinti sprendimą dėl kardomųjų priemonių ir prižiūrėti jame numatytas kardomąsias priemones, laikant, kad atitinkamas asmuo gali nebūti perduotas pagal Europos arešto orderį.

16 straipsnis

Priežiūrą reglamentuojanti teisė

Kardomųjų priemonių priežiūros vykdymą reglamentuoja vykdančiosios valstybės teisė.

17 straipsnis

Kardomųjų priemonių priežiūros tęsimas

Jei baigiantis 20 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam terminui toliau reikia kardomųjų priemonių, išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija gali paprašyti vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos pratęsti kardomųjų priemonių priežiūrą atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes ir numatomas pasekmes asmeniui, jei būtų taikomas 11 straipsnio 2 dalies d punktas. Išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija nurodo laikotarpį, kuriam, tikėtina, reikės tokio pratęsimo.

Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija priima sprendimą dėl šio prašymo laikydamasi savo nacionalinės teisės, prireikus nurodydama ilgiausią pratęsimo trukmę. Šiais atvejais gali būti taikoma 18 straipsnio 3 dalis.

18 straipsnis

Kompetencija priimti visus tolesnius sprendimus ir reglamentuojanti teisė

1.   Nepažeidžiant 3 straipsnio, išduodančiosios valstybės kompetentingos institucijos jurisdikcijai priklauso priimti visus tolesnius sprendimus, susijusius su sprendimu dėl kardomųjų priemonių. Tokie tolesni sprendimai visų pirma priimami dėl:

a)

sprendimo dėl kardomųjų priemonių atnaujinimo, peržiūros ir panaikinimo;

b)

kardomųjų priemonių keitimo;

c)

arešto orderio arba kito jam prilygstančio poveikio vykdomojo teismo sprendimo priėmimo.

2.   Sprendimams, priimtiems pagal 1 dalį, taikoma išduodančiosios valstybės teisė.

3.   Kai sprendimą priimti būtina pagal vykdančiosios valstybės nacionalinę teisę, jos kompetentinga institucija gali nuspręsti pasinaudoti šiame pamatiniame sprendime nustatyta pripažinimo procedūra, kad 1 dalies a ir b punktuose nurodyti sprendimai įsigaliotų jos nacionalinės teisės sistemoje. Dėl tokio pripažinimo nebus vykdomas naujas atsisakymo pripažinti pagrindų nagrinėjimas.

4.   Jeigu išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija iš dalies pakeitė kardomąsias priemones pagal 1 dalies b punktą, vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija gali:

a)

adaptuoti šias iš dalies pakeistas priemones taikydama 13 straipsnį, jei iš dalies pakeistų kardomųjų priemonių pobūdis neatitinka vykdančiosios valstybės teisės;

arba

b)

atsisakyti vykdyti iš dalies pakeistų kardomųjų priemonių priežiūrą, jei šios priemonės neatitinka 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų kardomųjų priemonių rūšių ir (arba) neatitinka priemonių, apie kurias atitinkama vykdančioji valstybė pranešė pagal 8 straipsnio 2 dalį.

5.   Išduodančiosios valstybės kompetentingos institucijos jurisdikcija pagal 1 dalį nedaro poveikio procesui, kuris gali būti pradėtas vykdančiojoje valstybėje prieš atitinkamą asmenį dėl toje valstybėje jo įvykdytų nusikalstamų veikų, kurios nėra tos nusikalstamos veikos, kuriomis pagrįstas sprendimas dėl kardomųjų priemonių.

19 straipsnis

Dalyvaujančių institucijų pareigos

1.   Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija kardomųjų priemonių priežiūros laikotarpiu gali bet kada paprašyti išduodančiosios valstybės kompetentingos institucijos pateikti informaciją apie tai, ar vis dar reikia vykdyti priemonių priežiūrą atsižvelgiant į atitinkamo atvejo aplinkybes. Išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija turi nedelsdama atsakyti į tokį prašymą, prireikus priimdama tolesnį sprendimą, nurodytą 18 straipsnio 1 dalyje.

2.   Iki 10 straipsnio 5 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija ex officio arba vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos prašymu nurodo, kokį papildomą laikotarpį, jos manymu, dar reikia vykdyti priemonių priežiūrą, jei apskritai toks papildomas laikotarpis taikytinas.

3.   Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija nedelsdama praneša išduodančiosios valstybės kompetentingai institucijai apie visus kardomosios priemonės pažeidimus ir kitus duomenis, kuriais remiantis galėtų būti priimtas 18 straipsnio 1 dalyje nurodytas tolesnis sprendimas. Pranešama naudojant II priede pateiktą standartinę formą.

4.   Siekiant apklausti atitinkamą asmenį gali būti taikoma tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygos, kuriomis sudaroma galimybė asmenis apklausti naudojantis konferencijomis telefonu ir vaizdo konferencijomis, mutatis mutandis, visų pirma, jei pagal išduodančiosios valstybės teisės aktus prieš priimant 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą sprendimą turi būti surengta teisminė apklausa.

5.   Išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja vykdančiosios valstybės kompetentingą instituciją apie visus 18 straipsnio 1 dalyje nurodytus sprendimus ir apie tai, kad pradėta taikyti teisės gynimo priemonė siekiant užginčyti sprendimą dėl kardomųjų priemonių.

6.   Jei liudijimas, susijęs su sprendimu dėl kardomųjų priemonių, atsiimamas, vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija nutraukia nurodytas priemones, kai tik gauna išduodančiosios valstybės kompetentingos institucijos tinkamą pranešimą.

20 straipsnis

Vykdančiosios valstybės teikiama informacija

1.   Vykdančiosios valstybės institucija, kuri gavo sprendimą dėl kardomųjų priemonių, kurio ji neturi kompetencijos pripažinti, kartu su liudijimu, informuoja išduodančiosios valstybės kompetentingą instituciją, kuriai ji persiuntė šį sprendimą kartu su liudijimu, pagal 10 straipsnio 8 dalį.

2.   Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja išduodančiosios valstybės kompetentingą instituciją bet kokiu būdu, leidžiančiu pateikti rašytinį dokumentą, apie:

a)

atitinkamo asmens gyvenamosios vietos pasikeitimą;

b)

ilgiausią laikotarpį, kurį galima vykdyti kardomųjų priemonių priežiūrą vykdančiojoje valstybėje, jeigu vykdančiosios valstybės teisėje toks ilgiausias laikotarpis yra nustatytas;

c)

tai, kad kardomųjų priemonių priežiūra praktiškai yra neįmanoma, kadangi po sprendimo dėl kardomųjų priemonių ir liudijimo perdavimo vykdančiajai valstybei asmens negalima rasti vykdančiosios valstybės teritorijoje, ir tokiu atveju vykdančioji valstybė neįpareigojama vykdyti kardomųjų priemonių priežiūros;

d)

tai, kad pradėta taikyti teisės gynimo priemonė siekiant užginčyti sprendimą dėl sprendimo dėl kardomųjų priemonių pripažinimo;

e)

galutinį sprendimą pripažinti sprendimą dėl kardomųjų priemonių ir imtis visų būtinų kardomųjų priemonių priežiūros priemonių;

f)

sprendimą adaptuoti kardomąsias priemones pagal 13 straipsnį;

g)

sprendimą nepripažinti sprendimo dėl kardomųjų priemonių ir neprisiimti atsakomybės už kardomųjų priemonių priežiūros vykdymą pagal 15 straipsnį, kartu nurodant to sprendimo priežastis.

21 straipsnis

Asmens perdavimas

1.   Jei išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija išdavė arešto orderį ar kitą jam prilygstančio poveikio vykdomąjį teismo sprendimą, asmuo perduodamas Pamatiniame sprendime dėl Europos arešto orderio nustatyta tvarka.

2.   Šiomis aplinkybėmis vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija negali remtis Pamatinio sprendimo dėl Europos arešto orderio 2 straipsnio 1 dalimi siekdama atsisakyti perduoti asmenį.

3.   Kiekviena valstybė narė perkeldama šį pamatinį sprendimą į nacionalinę teisę arba vėlesniame etape gali pranešti Tarybos Generaliniam sekretoriatui, kad ji taip pat taikys Pamatinio sprendimo dėl Europos arešto orderio 2 straipsnio 1 dalį, priimdama sprendimus perduoti atitinkamą asmenį išduodančiajai valstybei.

4.   Tarybos Generalinis sekretoriatas pateikia pagal 3 dalį gautą informaciją visoms valstybėms narėms ir Komisijai.

22 straipsnis

Konsultacijos

1.   Išduodančiosios ir vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos konsultuojasi tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai tai praktiškai neįmanoma:

a)

rengdamos arba bent prieš perduodamos sprendimą dėl kardomųjų priemonių kartu su 10 straipsnyje nurodytu liudijimu;

b)

siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas sklandesnei ir veiksmingesnei kardomųjų priemonių vykdymo priežiūrai;

c)

kai asmuo atliko sunkų nustatytų kardomųjų priemonių pažeidimą.

2.   Išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija deramai atsižvelgia į visus vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos perduotus pranešimus dėl pavojaus, kurį atitinkamas asmuo gali kelti nukentėjusiesiems ir plačiajai visuomenei.

3.   Taikydamos 1 dalį išduodančiosios valstybės ir vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos keičiasi visa naudinga informacija, įskaitant:

a)

informaciją, kuria remiantis galima patikrinti atitinkamo asmens tapatybę ir gyvenamąją vietą;

b)

svarbią informaciją apie teistumą, gautą iš įrašų apie baudžiamąją veiką pagal taikomas teisėkūros priemones.

23 straipsnis

Pranešimai, į kuriuos neatsakyta

1.   Jeigu vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija dėl to paties asmens išduodančiosios valstybės kompetentingai institucijai perdavė kelis 19 straipsnio 3 dalyje nurodytus pranešimus, o pastaroji institucija po to nepriėmė 18 straipsnio 1 dalyje nurodyto tolesnio sprendimo, vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija gali paprašyti išduodančiosios valstybės kompetentingos institucijos priimti tokį sprendimą ir tuo tikslu nurodyti pagrįstą terminą.

2.   Jeigu išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija nesiima veiksmų per vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos nurodytą terminą, pastaroji institucija gali nuspręsti nutraukti kardomųjų priemonių priežiūros vykdymą. Tokiu atveju ji apie savo sprendimą informuoja išduodančiosios valstybės kompetentingą instituciją ir kompetencija vykdyti kardomųjų priemonių priežiūrą sugrįžta išduodančiosios valstybės kompetentingai institucijai pagal 11 straipsnio 2 dalį.

3.   Tais atvejais, kai pagal vykdančiosios valstybės teisę reikalaujama periodiškai patvirtinti, kad būtina pratęsti kardomųjų priemonių priežiūrą, vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija gali paprašyti išduodančiosios valstybės kompetentingos institucijos pateikti tokį patvirtinimą, nustatydama jai pagrįstą terminą atsakyti į tokį prašymą. Tuo atveju, jei išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija per atitinkamą terminą neatsako, vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija gali nusiųsti išduodančiosios valstybės kompetentingai institucijai naują prašymą, nustatydama jai pagrįstą terminą atsakyti į tokį prašymą ir nurodydama, kad ji gali nuspręsti nutraukti kardomųjų priemonių priežiūrą, jei per tą terminą nebus gauta jokio atsakymo. Jei vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija per nustatytą terminą negauna atsakymo į tokį naują prašymą, ji gali imtis veiksmų pagal 2 dalį.

24 straipsnis

Kalbos

Liudijimai išverčiami į vykdančiosios valstybės valstybinę kalbą arba vieną iš jos valstybinių kalbų. Priimant šį pamatinį sprendimą arba vėliau bet kuri valstybė narė Tarybos Generaliniame sekretoriate deponuotame pareiškime gali nurodyti, kad ji pripažins vertimą į vieną ar daugiau Europos Sąjungos institucijų kitų oficialiųjų kalbų.

25 straipsnis

Išlaidos

Vykdančioji valstybė padengia šio pamatinio sprendimo taikymo išlaidas, išskyrus išlaidas, kurios atsirado išskirtinai išduodančiosios valstybės teritorijoje.

26 straipsnis

Ryšys su kitais susitarimais ir nuostatomis

1.   Tiek, kiek tokie susitarimai ir nuostatos leidžia išplėsti ar papildyti šio pamatinio sprendimo tikslus ir padeda dar labiau supaprastinti ar palengvinti sprendimų dėl kardomųjų priemonių tarpusavio pripažinimą, valstybės narės gali:

a)

toliau taikyti šio pamatinio sprendimo įsigaliojimo metu galiojančius dvišalius ar daugiašalius susitarimus ir nuostatas;

b)

sudaryti dvišalius ar daugiašalius susitarimus ir nuostatas po šio pamatinio sprendimo įsigaliojimo.

2.   1 dalyje nurodyti susitarimai ir nuostatos neturi jokio poveikio santykiams su valstybėmis narėmis, kurios nėra jų šalys.

3.   Ne vėliau kaip 2010 m. kovo 1 d. valstybės narės Komisijai ir Tarybai praneša apie 1 dalies a punkte nurodytus galiojančius susitarimus ir nuostatas, kuriuos jos pageidauja toliau taikyti.

4.   Be to, valstybės narės Komisijai ir Tarybai praneša apie 1 dalies b punkte nurodytus naujus susitarimus ir nuostatas per tris mėnesius nuo jų pasirašymo.

27 straipsnis

Įgyvendinimas

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kurios įsigaliojusios įgyvendina šį pamatinį sprendimą ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 1 d.

2.   Iki tos pačios dienos valstybės narės Tarybai ir Komisijai perduoda nuostatų, kuriomis į jų nacionalinę teisę perkeliami šiuo pamatiniu sprendimu joms nustatyti įpareigojimai, tekstą.

28 straipsnis

Ataskaita

1.   Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 1 d. Komisija parengia ataskaitą, remdamasi iš valstybių narių pagal 27 straipsnio 2 dalį gauta informacija.

2.   Remdamasi šia ataskaita Taryba įvertina:

a)

kokiu mastu valstybės narės ėmėsi šiam pamatiniam sprendimui įgyvendinti būtinų priemonių; ir

b)

šio pamatinio sprendimo taikymą.

3.   Prireikus ataskaita pateikiama su pasiūlymais dėl teisės aktų.

29 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis pamatinis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2009 m. spalio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. BILLSTRÖM


(1)  Nuomonė dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  OL L 190, 2002 7 18, p. 1.

(3)  OL L 350, 2008 12 30, p. 60.

(4)  OL L 191, 1998 7 7, p. 4.

(5)  OL C 316, 1995 11 27, p. 49.

(6)  OL L 190, 2002 7 18, p. 1.


I PRIEDAS

LIUDIJIMAS

nurodytas 2009 m. spalio 23 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2009/829/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui (1) 10 straipsnyje

a)   Išduodančioji valstybė:

Vykdančioji valstybė:

b)   Sprendimą dėl kardomųjų priemonių priėmusi institucija:

Oficialus pavadinimas:

Nurodykite, ar papildomą informaciją apie sprendimą dėl kardomųjų priemonių galima gauti iš:

pirmiau nurodytos institucijos

centrinės institucijos; jei pažymėjote šį langelį, pateikite šios centrinės institucijos oficialų pavadinimą:

kitos kompetentingos institucijos; jei pažymėjote šį langelį, pateikite šios institucijos oficialų pavadinimą:

Sprendimą priėmusios institucijos, centrinės institucijos ar kitos kompetentingos institucijos kontaktinė informacija

Adresas:

Tel. (šalies kodas) (vietovės/miesto kodas):

Faks. (šalies kodas) (vietovės/miesto kodas):

Informacija apie kontaktinį (-ius) asmenį (-is)

Pavardė:

Vardas (-ai):

Užimamas postas (pareigos/rangas):

Tel. (šalies kodas) (vietovės/miesto kodas):

Faks. (šalies kodas) (vietovės/miesto kodas):

El. pašto adresas (jei yra):

Kalbos, kurios gali būti vartojamos ryšiams palaikyti:

c)   Nurodykite, į kurią instituciją kreiptis, jei reikia gauti papildomos informacijos kardomųjų priemonių priežiūros tikslais:

į b punkte nurodytą instituciją

į kitą instituciją; jei pažymėjote šį langelį, pateikite šios institucijos oficialų pavadinimą:

Institucijos kontaktinė informacija, jei ši informacija dar nebuvo pateikta b punkte

Adresas:

Tel. (šalies kodas) (vietovės/miesto kodas):

Faks. (šalies kodas) (vietovės/miesto kodas):

Informacija apie kontaktinį (-ius) asmenį (-is)

Pavardė:

Vardas (-ai):

Užimamas postas (pareigos/rangas):

Tel. (šalies kodas) (vietovės/miesto kodas):

Faks. (šalies kodas) (vietovės/miesto kodas):

El. pašto adresas (jei yra):

Kalbos, kurios gali būti vartojamos ryšiams palaikyti:

d)   Informacija apie fizinį asmenį, dėl kurio priimtas sprendimas dėl kardomųjų priemonių:

Pavardė:

Vardas (-ai):

Mergautinė pavardė (jei taikytina):

Pravardės, slapyvardžiai (jei taikytina):

Lytis:

Pilietybė:

Asmens kodas arba socialinio draudimo numeris (jei yra):

Gimimo data:

Gimimo vieta:

Adresai/gyvenamosios vietos:

išduodančiojoje valstybėje:

vykdančiojoje valstybėje:

kitur:

Kalba (-os), kurią (-ias) asmuo supranta (jei žinoma):

Pateikite šią informaciją (jei turima):

Asmens tapatybę patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) (asmens tapatybės kortelės, paso) rūšis ir numeris:

Asmeniui išduoto leidimo gyventi vykdančiojoje valstybėje rūšis ir numeris:

e)   Informacija apie valstybę narę, kuriai siunčiamas sprendimas dėl kardomųjų priemonių kartu su liudijimu

Sprendimas dėl kardomųjų priemonių kartu su liudijimu perduodami a punkte nurodytai vykdančiajai valstybei dėl šios priežasties:

atitinkamo asmens teisėta ir nuolatinė gyvenamoji vieta yra vykdančiojoje valstybėje ir informuotas apie atitinkamas priemones jis į tą valstybę nori sugrįžti

atitinkamas asmuo paprašė perduoti sprendimą dėl kardomųjų priemonių valstybei narei, kuri nėra valstybė narė, kurioje asmuo teisėtai ir nuolat gyvena, dėl šios (-ių) priežasties (-čių):

f)   Informacija apie sprendimą dėl kardomųjų priemonių:

Sprendimas priimtas (data: … m. … … d.):

Sprendimas įsiteisėjo (data: … m. … … d.):

Jei šio liudijimo perdavimo metu pradėta taikyti teisės gynimo priemonė siekiant užginčyti sprendimą dėl kardomųjų priemonių, pažymėkite šį langelį … 

Sprendimo numeris (jei yra):

Atitinkamam asmeniui buvo taikomas kardomasis kalinimas šiuo laikotarpiu (jei taikoma):

1.

Sprendimas priimtas iš viso dėl: … inkriminuojamų nusikalstamų veikų.

Faktų santrauka ir aplinkybių, kuriomis buvo įvykdyta (-os) inkriminuojama (-os) nusikalstama (-os) veika (-os), įskaitant laiką bei vietą ir atitinkamo asmens dalyvavimo pobūdį, apibūdinimas:

Inkriminuojamos (-ų) nusikalstamos (-ų) veikos (-ų) pobūdis bei teisinis kvalifikavimas ir taikytinos įstatymo nuostatos, kuriomis remiantis priimtas sprendimas:

2.

Pažymėkite atitinkamą (-us) langelį (-ius), jeigu 1 punkte nurodyta (-os) inkriminuojama (-os) nusikalstama (-os) veika (-os) apima vieną ar daugiau toliau išvardytų nusikalstamų veikų, apibrėžtų išduodančiosios valstybės teisėje ir išduodančiojoje valstybėje baudžiamų laisvės atėmimo bausme arba su laisvės atėmimu susijusia priemone, kurios ilgiausias terminas – ne mažiau kaip treji metai:

dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje

terorizmas

prekyba žmonėmis

seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija

neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis

neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis

korupcija

sukčiavimas, įskaitant sukčiavimą, kuris kenkia Europos Bendrijų finansiniams interesams, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos

nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimas

valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimas

elektroniniai nusikaltimai

nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančiomis gyvūnų ir nykstančiomis augalų rūšimis bei veislėmis

pagalba neteisėtai pateikti į šalį ir joje apsigyventi

nužudymas, sunkus kūno sužalojimas

neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais

žmonių grobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimas

rasizmas ir ksenofobija

organizuotas ar ginkluotas apiplėšimas

neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarines vertybes ir meno kūrinius

pinigų gavimas apgaulės būdu

reketavimas ir turto prievartavimas

gaminių klastojimas ir piratavimas

administracinių dokumentų klastojimas ir prekyba jais

mokėjimo priemonių klastojimas

neteisėta prekyba hormoninėmis medžiagomis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis

neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviomis medžiagomis

prekyba vogtomis transporto priemonėmis

išžaginimas

tyčinis padegimas

Tarptautiniam baudžiamajam teismui teismingi nusikaltimai

neteisėtas orlaivio arba laivo užgrobimas

diversija

3.

Jeigu 1 punkte nurodyta (-os) inkriminuojama (-os) nusikalstama (-os) veika (-os) nėra nurodyta (-os) 2 punkte arba jei teismo sprendimas ir liudijimas perduodami valstybei narei, kuri yra pareiškusi, kad patikrins dvigubą baudžiamumą (Pamatinio sprendimo 14 straipsnio 4 dalis), pateikite išsamų atitinkamos (-ų) inkriminuojamos (-ų) nusikalstamos (-ų) veikos (-ų) aprašymą:

g)   Informacija apie kardomosios (-ųjų) priemonės (-ių) trukmę ir pobūdį

1.

Laikotarpis, kuriuo taikomas sprendimas dėl kardomųjų priemonių, ir ar galimas tokio sprendimo atnaujinimas (jei taikoma):

2.

Santykinai nustatytas laikotarpis, kuriuo tikriausiai reikės vykdyti kardomųjų priemonių priežiūrą, atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, kurios yra žinomos tuo metu, kai perduodamas sprendimas dėl kardomųjų priemonių (orientacinė informacija):

3.

Kardomosios (-ųjų) priemonės (-ių) pobūdis (galima žymėti kelis langelius):

asmens įpareigojimui informuoti vykdančiosios valstybės kompetentingą instituciją apie visus gyvenamosios vietos pakeitimus, visų pirma šaukimo atvykti į teismo posėdį ar teismą siuntimo tikslais baudžiamojo proceso metu;

įpareigojimui nesilankyti tam tikrose išduodančiosios arba vykdančiosios valstybės vietovėse, vietose ar apibrėžtuose regionuose;

įpareigojimui būti tam tikroje vietoje, jei taikoma, tam tikru laiku;

įpareigojimui, kuriuo apribojamas išvykimas iš vykdančiosios valstybės teritorijos;

įpareigojimui nustatytu laiku užsiregistruoti konkrečioje institucijoje;

įpareigojimui vengti kontaktų su konkrečiais asmenimis, susijusiais su įtariama nusikalstama (-omis) veika (-omis);

kitos priemonės, kurias vykdančioji valstybė yra pasirengusi prižiūrėti remdamasi pranešimu pagal Pamatinio sprendimo 8 straipsnio 2 dalį:

Jei pažymėjote langelį dėl „kitų priemonių“, nurodykite, kuri tai yra priemonė, pažymėdami atitinkamą (-us) langelį (-ius):

įpareigojimas neužsiimti tam tikra veikla, susijusia su įtariama (-omis) nusikalstama (-omis) veika (-omis), pavyzdžiui, nevykdyti tam tikros profesinės veiklos arba nedirbti tam tikroje srityje;

įpareigojimas nevairuoti transporto priemonės;

įpareigojimas sumokėti tam tikrą piniginį užstatą arba suteikti kitos rūšies garantiją, kuri gali būti sumokama nustatytomis dalimis arba visa iškart;

įpareigojimas baigti terapinio gydymo arba gydymo nuo žalingų įpročių kursą;

įpareigojimas vengti naudotis konkrečiais objektais, susijusiais su įtariama (-omis) nusikalstama (-omis) veika (-omis);

kita priemonė (nurodykite):

4.

Pateikite išsamų 3 punkte nurodytos (-ų) kardomosios (-ųjų) priemonės (-ių) aprašymą:

h)   Kitos su byla susijusios aplinkybės, įskaitant konkrečias priežastis taikyti kardomąją (-ąsias) priemonę (-es) (neprivaloma informacija):

Prie liudijimo pridedamas sprendimo tekstas.

Liudijimą išduodančios institucijos ir (arba) jos atstovo, patvirtinančio liudijimo turinio tikslumą, parašas:

Pavardė, vardas:

Užimamas postas (pareigos/rangas):

Data:

Bylos numeris (jei yra):

(Jei taikoma) Oficialus spaudas:


(1)  Šis liudijimas turi būti surašytas vykdančiosios valstybės narės valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų ar į ją išverstas, arba viena iš Europos Sąjungos institucijų kitų oficialiųjų kalbų, kuri yra tai valstybei priimtina.


II PRIEDAS

FORMA

nurodyta 2009 m. spalio 23 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2009/829/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui 19 straipsnyje

PRANEŠIMAS APIE KARDOMOSIOS PRIEMONĖS PAŽEIDIMĄ IR (ARBA) KITUS DUOMENIS, KURIAIS REMIANTIS GALĖTŲ BŪTI PRIIMTAS TOLESNIS SPRENDIMAS

a)   Išsami informacija apie asmens, kuriam taikoma priežiūra, tapatybę:

 

Pavardė:

 

Vardas (-ai):

 

Mergautinė pavardė (jei taikytina):

 

Pravardės, slapyvardžiai (jei taikytina):

 

Lytis:

 

Pilietybė:

 

Asmens kodas arba socialinio draudimo numeris (jei yra):

 

Gimimo data:

 

Gimimo vieta:

 

Adresas:

 

Kalba (-os), kurią (-ias) asmuo supranta (jei žinoma):

b)   Informacija apie sprendimą dėl kardomosios (-ųjų) priemonės (-ių):

 

Sprendimas priimtas:

 

Bylos numeris (jei yra):

 

Sprendimą priėmusi institucija:

 

Oficialus pavadinimas:

 

Adresas:

 

Liudijimas išduotas … m. … … d.

 

Liudijimą išdavusi institucija:

 

Bylos numeris (jei yra):

c)   Informacija apie instituciją, atsakingą už kardomosios (-ųjų) priemonės (-ių) priežiūrą:

 

Oficialus institucijos pavadinimas:

 

Kontaktinio asmens vardas ir pavardė:

 

Užimamas postas (pareigos/rangas):

 

Adresas:

 

Tel. (šalies kodas) (vietovės/miesto kodas):

 

Faks. (šalies kodas) (vietovės/miesto kodas):

 

El. pašto adresas:

 

Kalbos, kurios gali būti vartojamos ryšiams palaikyti:

d)   Kardomosios (-ųjų) priemonės (-ių) pažeidimas ir (arba) kiti duomenys, kuriais remiantis galėtų būti priimtas tolesnis sprendimas:

a punkte nurodytas asmuo pažeidė šią (-ias) kardomąją (-ąsias) priemonę (-es):

asmens įpareigojimą informuoti vykdančiosios valstybės kompetentingą instituciją apie visus gyvenamosios vietos pakeitimus, visų pirma šaukimo atvykti į teismo posėdį ar teismą siuntimo tikslais baudžiamojo proceso metu;

įpareigojimą nesilankyti tam tikrose išduodančiosios arba vykdančiosios valstybės vietovėse, vietose ar apibrėžtuose regionuose;

įpareigojimą būti tam tikroje vietoje, jei taikoma, tam tikru laiku;

įpareigojimą, kuriuo apribojamas išvykimas iš vykdančiosios valstybės teritorijos;

įpareigojimą nustatytu laiku užsiregistruoti konkrečioje institucijoje;

įpareigojimą vengti kontaktų su konkrečiais asmenimis, susijusiais su įtariama (-omis) nusikalstama (-omis) veika (-omis).

kitas priemones (nurodykite):

Pažeidimo (-ų) apibūdinimas (vieta, data ir konkrečios aplinkybės):

Kiti duomenys, kuriais remiantis galėtų būti priimtas tolesnis sprendimas

Duomenų apibūdinimas:

e)   Informacija apie kontaktinį asmenį, jei reikia gauti papildomos informacijos apie pažeidimą:

 

Pavardė:

 

Vardas (-ai):

 

Adresas:

 

Tel. (šalies kodas) (vietovės/miesto kodas):

 

Faks. (šalies kodas) (vietovės/miesto kodas):

 

El. pašto adresas:

 

Kalbos, kurios gali būti naudojamos ryšiams palaikyti:

 

Formą išduodančios institucijos ir (arba) jos atstovo, patvirtinančio formos turinio teisingumą, parašas:

 

Pavardė, vardas:

 

Užimamas postas (pareigos/rangas):

 

Data:

 

Oficialus spaudas (jei taikytina):


LIETUVOS DEKLARACIJA

Pagal Tarybos pamatinio sprendimo dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui 14 straipsnio 4 dalį Lietuvos Respublika pareiškia, kad ji dėl konstitucinių priežasčių netaikys 14 straipsnio 1 dalies visoms toje dalyje nurodytoms nusikalstamoms veikoms.

Ši deklaracija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


LENKIJOS DEKLARACIJA

Pagal Tarybos pamatinio sprendimo dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui 14 straipsnio 4 dalį Lenkijos Respublika pareiškia, kad ji netaikys pirmiau nurodyto 14 straipsnio 1 dalies visoms toje dalyje nurodytoms nusikalstamoms veikoms.

Ši deklaracija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


VENGRIJOS DEKLARACIJA

Pagal Tarybos pamatinio sprendimo dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui 14 straipsnio 4 dalį Vengrijos Respublika pareiškia, kad ji netaikys pirmiau nurodyto pamatinio sprendimo 14 straipsnio 1 dalies toje dalyje nurodytoms nusikalstamoms veikoms.

Ši deklaracija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Nurodydama „konstitucines priežastis“, paminėtas 14 straipsnio 4 dalyje, Vengrija pateikė tokį paaiškinimą:

„Po Lisabonos sutarties ratifikavimo Vengrija iš dalies pakeitė savo Konstituciją, kad ji atitiktų Sutartyje numatytas prievoles, įskaitant būtinybę netaikyti dvigubo baudžiamumo sąlygos baudžiamosiose bylose. Ši konstitucinė nuostata įsigalios tuo pačiu metu kaip ir Lisabonos sutartis. Nepaisant to, kol Sutartis neįsigaliojo, dvigubas baudžiamumas tebėra svarbus konstitucinis klausimas, įtvirtintas kaip konstitucinis principas Konstitucijos 57 straipsnyje, kurio negali būti ir nebus nepaisoma. Todėl pamatinio sprendimo 14 straipsnio 1 dalis netaikytina nei vienai išvardytai nusikalstamai veikai (arba kaip suformuluota atitinkamame straipsnyje: netaikytina „visoms nusikalstamoms veikoms“).“


LIETUVOS DEKLARACIJA

Pagal Tarybos pamatinio sprendimo dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui 14 straipsnio 4 dalį Lietuvos Respublika pareiškia, kad ji dėl konstitucinių priežasčių netaikys 14 straipsnio 1 dalies visoms toje dalyje nurodytoms nusikalstamoms veikoms.

Ši deklaracija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Top