EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014H0117

2014/117/ES: 2014 m. kovo 3 d. Komisijos rekomendacija dėl gamybos ir prekybos planų parengimo ir įgyvendinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

OJ L 65, 5.3.2014, p. 31–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2014/117/oj

5.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/31


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2014 m. kovo 3 d.

dėl gamybos ir prekybos planų parengimo ir įgyvendinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo

(2014/117/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

gamintojų organizacijos savo kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms turi pateikti gamybos ir prekybos planus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 (1) (toliau – BRO reglamentas) 28 straipsnį, kad padėtų siekti bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo tikslų;

(2)

gamybos ir prekybos planai gamintojų organizacijoms yra privaloma priemonė;

(3)

siekiant skatinti vienodą gamybos ir prekybos planų įgyvendinimą būtina, kad Komisija pateiktų išsamesnes rekomendacijas dėl Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1418/2013 (2) bendrais bruožais nusakytų formos, struktūros ir terminų, kad valstybėms narėms ir gamintojų organizacijoms būtų pateiktos aiškios ir išsamios gairės;

(4)

siekiant padėti gamintojų organizacijoms prisidėti prie bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo tikslų, Komisija gamintojų organizacijoms turėtų pateikti rekomendacijas, kaip pateikti savo norimą gamybos ir rinkos reikalavimų suderinimo strategiją, visų pirma nurodant sukursimą gamybos programą ir prekybos strategiją;

(5)

Komisija taip pat turėtų pateikti įvairių priemonių, kurias gamintojų organizacijos galėtų įgyvendinti, pavyzdžių, iliustruojančių, kokiu konkrečiu būdu jos galėtų padėti siekti įvairių Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 7 straipsnyje nurodytų gamintojų organizacijų tikslų, kurie bus numatyti gamybos ir prekybos planuose;

(6)

turėtų būti rekomenduota naudoti atitinkamus rodiklius, kurie gamintojų organizacijoms palengvintų gamybos ir prekybos planų įgyvendinimo stebėseną ir leistų kompetentingoms nacionalinės valdžios institucijoms įvertinti įvairių gamybos ir prekybos planų priemonių indėlį siekiant bendro rinkos organizavimo tikslų ir įgalintų jas patikrinti, ar gamintojų organizacijos laikosi įpareigojimų, susijusių su tų planų įgyvendinimu;

(7)

turėtų būti rekomenduojama į gamybos ir prekybos planus įtraukti finansinį grafiką, kad gamintojų organizacijoms ir kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms būtų lengviau apskaičiuoti finansinius poreikius, susijusius su priemonių, įtrauktų į gamybos ir prekybos planus, įgyvendinimu;

(8)

kad kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos galėtų įvertinti, kaip gamintojų organizacijos įgyvendina gamybos ir prekybos planus, Komisija turėtų rekomenduoti į gamintojų organizacijų teikiamą metinę ataskaitą įtraukti atitinkamus rodiklius, kurių pagrindu būtų vertinamas suplanuotų priemonių įgyvendinimas ir nustatomas jų indėlis siekiant gamintojų organizacijų tikslų;

(9)

ši rekomendacija prireikus bus iš dalies pakeista arba peržiūrėta, visų pirma atsižvelgiant į būsimo Sąjungos teisės akto, kuriuo nustatomos finansinės paramos jūrų reikalų ir žuvininkystės politikai 2014–2020 m. laikotarpiu sąlygos, priėmimą,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

gamintojų organizacijoms ir gamintojų organizacijų asociacijoms laikytis:

a)

šios rekomendacijos dėl gamybos ir prekybos planų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 straipsnio 1 dalyje (toliau – planai), A dalyje nustatytos formos ir struktūros;

b)

šios rekomendacijos B dalyje pateiktų išsamių nurodymų dėl terminų ir metinės ataskaitos procedūros, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 straipsnio 5 dalyje (toliau – metinė ataskaita).

Kai šioje rekomendacijoje minimos gamintojų organizacijos, kartu turimos omenyje ir gamintojų organizacijų asociacijos.

A   DALIS

GAMYBOS IR PREKYBOS PLANŲ FORMA IR STRUKTŪRA

Į nacionalinėms institucijoms pateiktus žvejybos ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų planus turėtų būti įtraukta taip išdėstyta informacija:

1.   Bendra informacija apie gamintojų organizaciją

Pavadinimas

Pilnas gamintojų organizacijos pavadinimas.

Tipas

Akvakultūros produktų gamintojų organizacija arba žvejybos produktų gamintojų organizacija.

Identifikavimo kodas

Nacionalinis identifikavimo kodas.

Vieta

Vieta, kurioje gamintojų organizacija oficialiai registruota (pvz., miestas ar uostas), ir jos kompetencijos zona nurodant susijusį NUTS (Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros) vienetą.

Narių skaičius

Gamintojų organizacijoje oficialiai registruotų gamintojų skaičius.

Apyvarta (išsamiai apie kiekvieną rūšį)

Lentelė, rodanti gamintojų organizacijos paskutinių trejų metų bendrą apyvartą, taip pat pateikiant atskirų rūšių apyvartą.

Apyvarta turėtų būti apskaičiuojama arba kaip pirmą kartą rinkoje parduotos produkcijos vidutinė metinė vertė paskutinių trejų metų laikotarpiu, arba – naujai pripažintų gamintojų organizacijų atveju – kaip kiekvienos gamintojų organizacijos narės pirmą kartą rinkoje parduotos produkcijos suma tuo pačiu laikotarpiu.

Sužvejotų ir surinktų žuvų kiekis (išsamiai apie kiekvieną rūšį)

Lentelė, kurioje išsamiai pateikiamas kiekvienos rūšies sužvejotų arba surinktų žuvų kiekis ir vertė paskutinių trejų metų laikotarpiu tonomis ir eurais per metus.

Gamintojų organizacijos pagrindinių parduodamų žuvų rūšių nustatymas [ex. 2.1]

Nustatant pagrindines parduodamų žuvų rūšis, rekomenduojama naudoti ankstesniame poskirsnyje aprašytą lentelę. Pagrindinės komercinės rūšys turėtų atspindėti kiekvienos gamintojų organizacijos pagrindinę produkcijos dalį pagal sužvejotų žuvų ir išaugintų rūšių apyvartą ir kiekį. Reikėtų remtis Komisijos reglamento (EB) Nr. 2508/2000 (3) 2 straipsnyje nustatytomis taisyklėmis.

2.   Gamybos programa ir prekybos strategija

2.1.   Įvadas

Gamintojų organizacija turėtų paaiškinti bendrą ketinamų įgyvendinti priemonių ir plano tikslų suderinamumą.

Planai turėtų būti grindžiami gamintojų organizacijos turto, galimybių, grėsmių ir trūkumų įvertinimu ir pateikti pristatant gamintojų organizacijos numatomą strategiją, pagal kurią jos gamyba būtų plėtojama ir derinama pagal rinkos poreikius, remiantis BRO reglamento 3 ir 7 straipsniuose gamintojų organizacijoms numatytais tikslais.

Šiame pristatyme turėtų būti aiškiai nustatyta sąsaja tarp gamybos programos ir prekybos strategijos, kurią įgyvendins gamintojų organizacija.

2.2.   Gamybos programa

Gamybos programą turėtų sudaryti orientacinis tiekimo grafikas, paskirstytas per metus ir pagrįstas sezoninėmis rinkos tendencijomis (kaina, gamyba ir paklausa). Visų pirma jame turėtų būti atsižvelgta į šiuos elementus:

2.2.1.   taikoma visoms gamintojų organizacijoms

gamybos veiklos planavimą,

veiklos koordinavimą su kitais gamintojais;

taikoma žvejybos produktų gamintojų organizacijoms:

gamintojų organizacijos narių žvejybos teisių ir prieigos valdymą remiantis gamybos planavimu,

įpareigojimo iškrauti visą laimikį įgyvendinimą ir valdymą;

2.2.2.   taikoma akvakultūros produktų gamintojų organizacijoms

tausių akvakultūros metodų plėtojimą.

2.3.   Prekybos strategija

Prekybos strategijoje turėtų būti aprašyta, kaip gamintojų organizacija ketina užtikrinti tiekimo adekvatumą pagal rinkos poreikius kokybės, kiekio ir pateikimo atžvilgiu.Visų pirma joje turėtų būti atsižvelgta į šiuos elementus:

rinkos poreikių (kokybės, kiekio ir pateikimo) nustatymą,

naujų rinkų ir kitų komercinių galimybių nustatymą,

koordinavimą ir dialogą su kitais tiekimo grandinės veiklos vykdytojais.

3.   Priemonės, skirtos BRO reglamento 7 straipsnyje nustatytiems tikslams įgyvendinti

3.1.   Taikoma žvejybos produktų gamintojų organizacijoms

3.1.1.   Skatinti tausią žvejybos veiklą  (4)

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

vykdyti kolektyvinį gamintojų organizacijos narių žvejybos teisių ir prieigos valdymą, pagrįstą galiojančiomis įvairių išteklių, jų žvejybos ir žvejybos zonų valdymo taisyklėmis,

koordinuoti dialogą ir bendradarbiavimą su susijusiomis mokslo organizacijomis žuvininkystės srityje ir bendradarbiauti rengiant mokslines rekomendacijas, skirtas žuvų išteklių valdymo sprendimams paremti,

rengti ir valdyti mokslines ir technines kampanijas, kurių tikslas – pagerinti žinias resursų, poveikio ekosistemai ir tausių žvejybos metodų plėtros klausimais,

atlikti poveikio tyrimus, susijusius su naujų valdymo priemonių taikymu,

nustatyti pavojus, susijusius su sauga darbe ir sauga jūroje, ir imtis kolektyvinės prevencijos priemonių,

gamintojų organizacijoms teikti pagalbą ir mokymus, susijusius su žuvininkystės reglamentavimu, tausių žvejybos metodų propagavimu ar saugumu laive,

veiksmingai dalyvauti įvairių atitinkamų žuvininkystės valdymo įstaigų veikloje nacionaliniu, regioniniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis,

koordinuoti gamintojų organizacijų, įskaitant organizacijas iš skirtingų valstybių narių, dialogą.

3.1.2.   Vengti nepageidaujamos priegaudos ir ją mažinti  (5)

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

nustatyti ir skatinti žvejybos metodus, padedančius išvengti nepageidaujamos priegaudos arba ją sumažinti,

kurti ir įgyvendinti planus ir kolektyvinius veiksmus, kurių tikslas – išvengti nepageidaujamos priegaudos arba ją sumažinti,

nustatyti geriausius tokios priegaudos panaudojimo būdus (6).

3.1.3.   Padėti didinti žvejybos produktų atsekamumą ir gerinti vartotojų galimybes gauti aiškią ir išsamią informaciją

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

gerinti atsekamumo metodus,

įvertinti komunikacijos poreikius ir vartotojų informavimo veiklą,

pagerinti produktų ženklinimą, įskaitant sertifikavimo procesų vykdymą, siekiant pagrįsti privalomą ir papildomą savanoriškai teikiamą informaciją, kaip nurodyta BRO reglamento 38 ir 39 straipsniuose,

parengti ir įgyvendinti komunikacijos ir vartotojų informavimo veiklą.

3.1.4.   Padėti panaikinti neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybos praktiką

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

mokyti ir šviesti gamintojus,

vykdyti stebėsenos programas ir gamintojų organizacijų narių veiklos kontrolę.

3.1.5.   Gerinti savo narių žvejybos produktų pateikimo rinkai sąlygas

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

nustatyti rinkas produkcijos pardavimui ir tarpininkauti tiekiant savo narių produkciją,

nustatyti strategijas, kaip geriau parduoti produkciją, įskaitant produktų sertifikavimą,

plėtoti sertifikavimo procesus, tarp jų mitybos ir kokybės srityse,

remti papildomą savanoriškai teikiamą informaciją pagal BRO reglamento 39 straipsnį,

kurti ir plėtoti naujus metodus ir naujas prekybos priemones,

gamintojų organizacijos nariams teikti pagalbą ir mokymus, susijusius su rinkodaros metodais,

dalyvauti prekybos mugėse nacionaliniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis siekiant propaguoti gamintojų organizacijos narių produkciją.

3.1.6.   Didinti ekonominę grąžą

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

rengti ir stebėti mokslines ir technines kampanijas, kurių tikslas – sumažinti veiklos sąnaudas,

gamintojų organizacijos nariams teikti pagalbą ir mokymus, susijusius su žvejybos verslo valdymu,

gamintojų organizacijos nariams kurti paslaugas, susijusias su sąnaudų apskaita.

3.1.7.   Stabilizuoti rinkas

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

padėti gerinti sektoriaus rinkos informacinę bazę,

gerinti gamintojų organizacijų narių žinias apie pagrindinius ekonominius veiksnius tiekimo grandinėje,

teikti praktinę paramą gamintojams siekiant geriau koordinuoti informacijos mainus su klientais ir kitais dalyviais (visų pirma perdirbėjais, mažmenininkais ir aukcionų dalyviais).

3.1.8.   Prisidėti prie maisto tiekimo ir propaguoti aukštus maisto produktų kokybės bei saugos standartus, kartu prisidedant prie užimtumo pakrantės regionuose ir kaimo vietovėse

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

rengti ir vykdyti kampanijas, kuriomis siekiama skatinti su prekybos standartais (kokybe, dydžiu ar svoriu, pakavimu, pateikimu ir ženklinimu) susijusias iniciatyvas,

rengti ir vykdyti kampanijas siekiant propaguoti naujas rūšis, kurios gali būti tausiai naudojamos,

rengti ir vykdyti kampanijas, kuriomis siekiama kurti naujus procesus ir produktus,

rengti ir vykdyti kampanijas, kuriomis siekiama propaguoti žvejybos produktus,

rengti ir vykdyti kampanijas, kuriomis siekiama skatinti užimtumą žuvininkystės sektoriuje.

3.1.9.   Mažinti žvejybos poveikį aplinkai, be kita ko, taikant priemones, kuriomis siekiama gerinti žvejybos įrankių selektyvumą

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

rengti ir vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentines programas, kuriomis siekiama įvertinti ir sumažinti žvejybos veiklos poveikį aplinkai,

rengti ir vykdyti eksperimentines programas, kuriomis siekiama kurti žvejybos įrankius, mažinančius poveikį aplinkai,

teikti mokymus ir paramą gamintojams siekiant sudaryti palankesnes sąlygas taikyti tokius žvejybos metodus ir naudoti tokius įrankius, kurie mažina poveikį aplinkai.

3.2.   Taikoma akvakultūros produktų gamintojų organizacijoms

3.2.1.   Skatinti tausią akvakultūros veiklą  (7)

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

rengti ir valdyti mokslines ir technines kampanijas siekiant pagerinti žinias rūšių ir akvakultūros veiklos poveikio aplinkai srityse ir skatinti tausių akvakultūros metodų plėtrą,

koordinuoti dialogą ir bendradarbiavimą su susijusiomis mokslo organizacijomis akvakultūros srityje ir bendradarbiauti rengiant mokslines rekomendacijas, skirtas akvakultūros valdymo sprendimams paremti,

gamintojų organizacijos nariams teikti pagalbą ir mokymus, susijusius su tausiais akvakultūros metodais,

nustatyti pavojus, susijusius su sauga darbe, ir imtis kolektyvinės prevencijos priemonių,

veiksmingai dalyvauti įvairių atitinkamų akvakultūros įstaigų veikloje nacionaliniu, regioniniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis,

koordinuoti gamintojų organizacijų, įskaitant organizacijas iš skirtingų valstybių narių, dialogą.

3.2.2.   Nustatyti, ar jų narių veikla atitinka nacionalinius strateginius planus  (8)

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

dalyvauti rengiant nacionalinius strateginius planus,

rengti tausiu būdu pagamintų pašarų sertifikavimo schemas.

3.2.3.   Siekti užtikrinti, kad akvakultūros pašarams naudojami žuvų kilmės produktai būtų tiekiami tausiai valdomos žvejybos

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

dalyvauti kuriant atsekamumo procedūras,

rengti tausiu būdu pagamintų pašarų sertifikavimo schemas.

3.2.4.   Gerinti savo narių akvakultūros produktų pateikimo rinkai sąlygas

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

nustatyti pardavimo rinkas ir (arba) tarpininkauti tiekiant savo narių produkciją,

nustatyti strategijas, kaip geriau parduoti produkciją, įskaitant produktų sertifikavimą,

remti papildomą savanoriškai teikiamą informaciją pagal BRO reglamento 39 straipsnį,

plėtoti sertifikavimo procesus, tarp jų mitybos ir kokybės srityse,

kurti ir plėtoti naujus metodus ir naujas prekybos priemones,

gamintojų organizacijos nariams teikti pagalbą ir mokymus, susijusius su rinkodaros metodais,

dalyvauti prekybos mugėse nacionaliniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis siekiant propaguoti gamintojų organizacijos narių produkciją.

3.2.5.   Didinti ekonominę grąžą

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

rengti ir stebėti mokslines ir technines kampanijas, kurių tikslas – sumažinti veiklos sąnaudas,

gamintojų organizacijos nariams teikti pagalbą ir mokymus, susijusius su akvakultūros verslo valdymu,

gamintojų organizacijos nariams kurti paslaugas, susijusias su sąnaudų apskaita.

3.2.6.   Stabilizuoti rinkas

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

koordinuoti skirtingų gamintojų organizacijų ekonominės informacijos, susijusios su gamintojų organizacijų narių gamyba, įskaitant įveisimo informaciją ir pirmojo pardavimo kainas, rinkimą, tvarkymą, mainus ir naudojimą,

padėti gerinti sektoriaus rinkos informacinę bazę,

gerinti gamintojų organizacijos narių žinias apie pagrindinius ekonominius veiksnius tiekimo grandinėje,

teikti praktinę paramą gamintojams siekiant geriau koordinuoti informacijos mainus su perdirbėjais.

3.2.7.   Prisidėti prie maisto tiekimo ir propaguoti aukštus maisto produktų kokybės bei saugos standartus, kartu prisidedant prie užimtumo pakrantės regionuose ir kaimo vietovėse

Šiame punkte į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

rengti ir vykdyti kampanijas, kuriomis siekiama vystyti su prekybos standartais (kokybe, dydžiu ar svoriu, pakavimu, pateikimu ir ženklinimu) susijusias iniciatyvas,

rengti ir vykdyti kampanijas, kuriomis siekiama skatinti užimtumą akvakultūros sektoriuje,

rengti ir vykdyti kampanijas, kuriomis siekiama propaguoti akvakultūros produktus.

4.   Priemonės, skirtos tam tikrų rūšių tiekimui koreguoti  (9)

Šiame skirsnyje į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

nustatyti žvejybos produktus, kurių pardavimo sunkumų patiriama tam tikrais metų laikotarpiais,

parengti specialias gamybos bei pardavimo strategijas ir priemones.

5.   Sankcijos ir kontrolės priemonės

Pagal BRO reglamento 8 straipsnio 1 dalies d punktą šiame skirsnyje turėtų būti aprašytos sankcijos, taikomos nariams, pažeidžiantiems sprendimus, priimtus siekiant įgyvendinti planus (10), ir priemonės, kurias gamintojų organizacija įgyvendins siekdama kontroliuoti, kad jų narių veikla atitiktų jų nustatytas taisykles (11). Šiame skirsnyje į planus turėtų būti įtrauktos viena arba kelios iš šių priemonių:

parengti sankcijų, proporcingų gamintojų organizacijų narių padarytiems pažeidimams, sistemą,

parengti strategijas ir programas, užtikrinančias gamintojų organizacijos priimtų taisyklių vykdymą,

vykdyti rizikos vertinimus, susijusius su gamintojų organizacijos priimtų taisyklių įgyvendinimu,

parengti ir vykdyti kontrolės operacijas, užtikrinančias gamintojų organizacijos priimtų taisyklių vykdymą,

mokyti stebėtojus ir tikrintojus,

sukurti ir išplatinti gaires, pagal kurias įgyvendinami:

a)

reglamentai, parengti atsižvelgiant į bendrą žuvininkystės politiką;

b)

gamintojų organizacijos priimtos taisyklės ir valdymo priemonės.

6.   Išlaidos, į kurias reikia atsižvelgti

6.1.   Finansavimo planas

Gamintojų organizacijoms rekomenduojama į savo planus įtraukti finansavimo planą, išsamiai informuojantį apie kiekvieną ketinamą įgyvendinti priemonę, sąnaudas, išlaidas ir numatomus finansinius išteklius.

Finansavimo plane reikėtų išskirti dviejų tipų veiklą:

a)

pasirengimo, stebėsenos ir iniciatyvinę veiklą, susijusią su planuojamomis priemonėmis („projekto savininko veiklą“), ir

b)

veiklą, susijusią su kiekvienos planuojamos konkrečios priemonės realizavimu („projekto valdymo veiklą“).

6.2.   Projekto savininko veikla

Projekto savininko veiklos išlaidas visų pirma turėtų sudaryti išlaidos, susijusios su rinkos tyrimais, vertinimo tyrimais, projekto planu, rizikos analize ir bet kuria galimybių studija, atlikta prieš taikant priemonę, susijusią su vieno iš plano tikslų įgyvendinimu. Tas išlaidas taip pat turėtų sudaryti išlaidos, susijusios su stebėsenos ir kontrolės veikla, kurią gamintojų organizacija atliko įgyvendindama konkrečią priemonę.

Aptariamosios išlaidos gali apimti įvairias kategorijas, kaip antai darbą, paslaugų teikimą ar prekių įsigijimą.

6.3.   Projekto valdymo veikla

Projekto valdymo veiklos išlaidas visų pirma turėtų sudaryti išlaidos tiems įgyvendintų priemonių elementams, kurie nėra visiškai susiję su projekto savininko veikla, kaip antai moksliniai ir techniniai eksperimentai, reklamos kampanijos, naujų techninių priemonių, skirtų selektyvumui didinti, pirkimas ir įdiegimas, atsekamumo sukūrimas arba tausių akvakultūros metodų skatinimas.

7.   Įgyvendinimo grafikas

Į planus turėtų būti įtrauktas planuojamų priemonių ir susijusių išlaidų grafikas, suskirstytas pagal metines įmokų dalis, jei planai daugiamečiai.

Grafike turėtų būti nurodyti kiekvienos priemonės išdirbio ir rezultatų rodikliai, kaip rekomenduojama 8 skirsnyje.

8.   Rodikliai

Kaip rekomenduojama 7 skirsnyje, turėtų būti pateikiami kiekvienos suplanuotos priemonės išdirbio ir rezultatų rodikliai, kad gamintojų organizacijos ir kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų kontroliuoti jų įgyvendinimą. Šiuos rodiklius reikėtų naudoti teikiant metinę ataskaitą, numatytą BRO reglamento 28 straipsnio 5 dalyje. Šiais rodikliais reikėtų vertinti strateginių plano tikslų įgyvendinimą atsižvelgiant į plano įvadinėje dalyje nustatytą pradinę padėtį.

Atsižvelgiant į įvairias suplanuotas priemones pagal poreikį reikėtų naudoti šiuos rodiklius:

8.1.   Išdirbio rodikliai, taikomi vertinant suplanuotų priemonių įgyvendinimą

8.1.1.   Taikoma žvejybos produktų gamintojų organizacijoms

Šiame punkte į planus turėtų būti įtraukti išdirbio rodikliai, kurių pagrindu vertinama atitiktis:

numatytai laivų veiklai, kuri išreikšta, inter alia, dienų jūroje skaičiumi, sužvejotų tikslinių rūšių kiekiais,

preliminariam grafikui, kuris skirtas produktų prekybai pagal rūšis ir pateikimą,

numatytų veiksmų planui, kuriuo siekiama nustatyti rinkos galimybes,

numatytų veiksmų planui, kuris skirtas produktų sertifikavimui ir (arba) ženklinimui,

preliminariam grafikui, kuris skirtas žvejybos pastangoms ir (arba) pajėgumui pagal žvejybos zonas valdyti,

numatytų priemonių planui, kuriuo siekiama sumažinti nepageidaujamą priegaudą,

mokymų apie atitiktį, taisykles, informavimą ir gamintojų kontrolę grafikui.

Šie išdirbio rodikliai taip pat turėtų parodyti:

nustatytas produktų pardavimo ciklų prognozes,

gamintojų vidutinių mėnesio pajamų atitiktį numatomam pajamų lygiui.

8.1.2.   Taikoma akvakultūros produktų gamintojų organizacijoms

Šiame punkte į planus turėtų būti įtraukti išdirbio rodikliai, kurių pagrindu vertinama atitiktis:

numatytam auginamų rūšių įveisimui ir surinkimui,

preliminariam grafikui, kuris skirtas produktų prekybai pagal rūšis ir pateikimą,

numatytų veiksmų planui, kuriuo siekiama nustatyti rinkos galimybes,

numatytų veiksmų planui, kuris skirtas produktų sertifikavimui ir (arba) ženklinimui,

planui, kuriuo siekiama mažinti ekosistemų, susijusių su akvakultūros veikla, taršą,

planui, kuris skirtas įdiegti auginamų žuvų šėrimo tausios gamybos pašarais metodus,

mokymų apie atitiktį, taisykles, informavimą ir kontrolę grafikui.

Šie išdirbio rodikliai taip pat turėtų parodyti:

nustatytas produktų pardavimo ciklų prognozes,

gamintojų vidutinių mėnesio pajamų atitiktį numatomam pajamų lygiui.

8.2.   Rezultatų rodikliai, taikomi vertinant taikytų priemonių indėlį siekiant gamybos ir pardavimo planų tikslų

8.2.1.   Taikoma žvejybos produktų gamintojų organizacijoms

Šiame punkte į planus turėtų būti įtraukti rezultatų rodikliai, kurių pagrindu vertinama:

sužvejotų arba parduotų žuvų kiekis ir (arba) vertė,

sužvejotų arba parduotų žuvų vidutinis dydis,

pardavimo augimas pagal rūšis ir (arba) produktą palyginti su ex ante padėtimi,

parduotų naujų produktų skaičius ir kiekis ir (arba) vertė palyginti su praėjusiais metais,

žvejybos pastangų ir (arba) pajėgumo pokyčiai,

iškrautų žuvų kiekių pagal rūšis ir (arba) nepageidaujamos priegaudos kiekio pokyčiai,

iškrautos ar surinktos produkcijos įvertinimo „vienam gyventojui“ pokyčiai,

gamybos sąnaudų vienam produkcijos vienetui pokyčiai,

pardavimo sąnaudų vienam produkcijos vienetui pokyčiai,

gamintojų vidutinių mėnesio pajamų pokyčiai,

neparduotų produktų kiekio pokyčiai palyginti su ex ante padėtimi,

„jautrių“ produktų vertės pokyčiai palyginti su ex ante padėtimi,

nelaimingų atsitikimų (su sužalojimais ir žūtimis) skaičius,

gamintojų organizacijos taisyklių registruotų pažeidimų skaičiaus pokyčiai.

8.2.2.   Taikoma akvakultūros produktų gamintojų organizacijoms

Šiame punkte į planus turėtų būti įtraukti rezultatų rodikliai, kurių pagrindu vertinama:

surinktų arba parduotų žuvų kiekis ir (arba) vertė,

pardavimo augimas pagal rūšis ir (arba) produktą palyginti su ex ante padėtimi,

parduotų naujų produktų skaičius ir kiekis ir (arba) vertė palyginti su praėjusiais metais,

surinktos produkcijos įvertinimo „vienam gyventojui“ pokyčiai,

auginamoms žuvims naudojamų pašarų, gautų iš tvarių arba atsinaujinančių išteklių, dalies pokyčiai,

užterštų atliekų ir nuotekų kiekių pokyčiai,

gamybos sąnaudų vienam produkcijos vienetui pokyčiai,

pardavimo sąnaudų vienam produkcijos vienetui pokyčiai,

gamintojų vidutinių mėnesio pajamų pokyčiai,

neparduotų produktų kiekio pokyčiai palyginti su ex ante padėtimi,

„jautrių“ produktų vertės pokyčiai palyginti su ex ante padėtimi,

nelaimingų atsitikimų (su sužalojimais ir žūtimis) skaičius,

gamintojų organizacijos taisyklių registruotų pažeidimų skaičiaus pokyčiai.

B   DALIS

METINĖS ATASKAITOS PATEIKIMAS IR TURINYS

Įgyvendinusios planus gamintojų organizacijos turėtų pateikti metinę ataskaitą. Jeigu planas daugiametis, ataskaitą reikėtų teikti kasmet.

Į metinę ataskaitą turėtų būti įtraukti išdirbio ir rezultatų rodikliai, kaip numatyta planų, pateiktų tvirtinti kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, įgyvendinimo grafike.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 3 d.

Komisijos vardu

Maria DAMANAKI

Komisijos narė


(1)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1418/2013 dėl gamybos ir prekybos planų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL L 353, 2013 12 28, p. 40).

(3)  2000 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2508/2000, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl veiklos programų žuvininkystės sektoriuje išsamias taikymo taisykles (OL L 289, 2000 11 16, p. 8).

(4)  Skatinti tausią savo narių žvejybos veiklą, suteikiant jiems galimybes plėstis visapusiškai laikantis išteklių išsaugojimo politikos, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos (OL L 354, 2013 12 28, p. 22) (Reglamentas dėl bendros žuvininkystės politikos) ir aplinkosaugos teisės aktuose, ir kartu atsižvelgiant į socialinę politiką.

(5)  Kiek įmanoma vengti nepageidaujamos komercinių išteklių priegaudos bei ją mažinti ir, jei būtina, kuo geriau panaudoti tokią priegaudą nesukuriant rinkos toms sužvejotoms žuvims, kurios yra mažesnės už mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio dydžio žuvis pagal Bendrosios žuvininkystės politikos reglamento 15 straipsnį.

(6)  Nesukuriant rinkos toms sužvejotoms žuvims, kurios yra mažesnės už mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio dydžio žuvis.

(7)  Skatinti tausią savo narių akvakultūros veiklą, suteikiant jiems galimybes plėstis visapusiškai laikantis išteklių išsaugojimo politikos, nustatytos Reglamente dėl bendros žuvininkystės politikos ir aplinkosaugos teisės aktuose, ir kartu atsižvelgiant į socialinę politiką.

(8)  Nurodyta Bendros žuvininkystės politikos reglamento 34 straipsnyje.

(9)  BRO reglamento 28 straipsnio 2 dalies d punkte nurodoma į „rūšis, kurios paprastai yra sunkiai parduodamos atitinkamais metais“.

(10)  Sankcijos, numatytos BRO reglamento 28 straipsnio 2 dalies e punkte.

(11)  Priemonės, numatytos BRO reglamento 8 straipsnio 1 dalies d punkte.


Top