Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1301-20130701

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006 2006 m. rugpjūčio 31 d. nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1301/2013-07-01

2006R1301 — LT — 01.07.2013 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1301/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles

(OL L 238, 1.9.2006, p.13)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 289/2007 2007 m. kovo 16 d.

  L 78

17

17.3.2007

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 519/2013 2013 m. vasario 21 d.

  L 158

74

10.6.2013


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 066, 6.3.2007, p. 28  (1301/2006)
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1301/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisyklesEUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo ( 1 ), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnio 1 dalį, ir į kitų reglamentų dėl bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo atitinkamus straipsnius,

kadangi:

(1)

Bendrija įsipareigojo atidaryti tam tikrų žemės ūkio produktų importo tarifines kvotas. Importuojant produktus, kuriems yra nustatytos tokios importo tarifinės kvotos, kai kuriais atvejais taikoma importo licencijų sistema.

(2)

1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 3290/94 dėl žemės ūkio sektoriuje būtinų pritaikomųjų pataisų ir pereinamojo laikotarpio priemonių, kad būtų įgyvendintos daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde sudarytos sutartys ( 2 ), taip pat įvairiuose Bendrijos ir tam tikrų trečiųjų šalių tarpusavio susitarimuose bei Tarybos sprendimuose, kuriais importo tarifinės kvotos atidaromos autonominiu pagrindu, yra numatyti skirtingi importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, valdymo metodai.

(3)

Siekiant supaprastinti ir pagerinti administravimo bei kontrolės mechanizmų veiksmingumą ir naudingumą, reikėtų nustatyti importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema ir kurios turi būti valdomos taikant metodą, pagal kurį licencijos paskirstomos proporcingai visiems prašomiems kiekiams (toliau – „vienalaikio nagrinėjimo“ metodas), arba importavimo metodą, grindžiamą trečiųjų šalių išduodamais dokumentais, administravimo bendrąsias sąlygas. Tokios nuostatos taip pat turėtų apimti paraiškų teikimo ir licencijų išdavimo taisykles, kurias, kai būtina, reikėtų taikyti kartu su tam tikromis 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams ( 3 ), nuostatomis arba nukrypstant nuo jų.

(4)

Visoms importo tarifinėms kvotoms, kurioms taikomas šis reglamentas, reikėtų nustatyti bendrą metinį importo kvotos laikotarpį. Tačiau kai kuriais atvejais gali tekti padalyti tokį metinį importo kvotos laikotarpį į mažesnius laikotarpius.

(5)

Patirtis rodo, kad reikia priimti nuostatas, užkirsiančias kelią netikslių dokumentų teikimui. Todėl reikėtų sukurti tinkamą nuobaudų sistemą ir apibrėžti atvejus, kai neturi būti taikomos jokios nuobaudos.

(6)

Tarifinių priemonių valdymui taikomas 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą ( 4 ), įgyvendinimo nuostatas. Remiantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą ( 5 ), 1 straipsniu, taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, nepažeidžiant specialiųjų kitų sričių nuostatų. Tokios specialiosios nuostatos taikomos žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, valdymui. Tačiau Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308d straipsnyje išdėstytos Bendrijos priežiūros taisyklės turėtų būti taikomos kontrolei stiprinti.

(7)

Kalbant apie vienalaikio nagrinėjimo metodą, reikėtų nustatyti išsamias paraiškų licencijai gauti ir reikalingos informacijos teikimo taisykles. Šiuo atžvilgiu, siekiant sustiprinti kontrolę, reikėtų priimti nuostatą, kad pareiškėjams būtų leidžiama pateikti ne daugiau kaip vieną paraišką importo licencijai gauti dėl to paties eilės numerio kvotos, skirtą tam tikram importo tarifinės kvotos laikotarpiui arba tam tikrais atvejais mažesniam laikotarpiui. Be to, tokias paraiškas pareiškėjas turėtų pateikti tik toje valstybėje narėje, kurioje jis yra įsisteigęs ir įregistruotas PVM mokėtoju.

(8)

Reikėtų priimti importo licencijų išdavimą reglamentuojančias nuostatas. Licencijos turėtų būti išduodamos praėjus pakankamam laikotarpiui, per kurį įvertinamos pateiktos paraiškos licencijai gauti. Tačiau jeigu paraiškose licencijai gauti minimi kiekiai viršija kiekius, galimus importuoti atitinkamu importo tarifinės kvotos laikotarpiu, tuomet, kai tinka, paskirstant kiekius reikėtų taikyti paskirstymo koeficientą. Pritaikius šį koeficientą gautą rezultatą gali tekti papildomai pakoreguoti, patikslinant skaičius po kablelio ir taip užtikrinant, kad galimas importuoti kiekis nebus viršytas.

(9)

Reikėtų priimti nuostatą, kad importo licencijų galiojimo laikas būtų nustatomas atitinkamai importo tarifinei kvotai skirtais Komisijos reglamentais. Tačiau patirtis rodo, kad siekiant užtikrinti didžiausią Bendrijos priežiūros, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308d straipsnyje, efektyvumą, siekiant patikimai valdyti importo tarifines kvotas, reikėtų priimti nuostatą, kad importo licencijos nustoja galioti pasibaigus paskutinei importo tarifinės kvotos laikotarpio dienai, netgi tada, kai ši diena yra nedarbo diena, šeštadienis ar sekmadienis, nukrypstant nuo 1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatančio terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles ( 6 ), 3 straipsnio 4 dalies. Jeigu nominalus licencijos turėtojas arba perėmėjas negalėjo pasinaudoti šia licencija dėl force majeure, jam turėtų būti leista prašyti licenciją išduodančios valstybės narės kompetentingos institucijos tik panaikinti išduotą licenciją; nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 41 straipsnio, tokiam pareiškėjui neturėtų būti leista prašyti pratęsti licencijos galiojimo laiką po importo tarifinės kvotos laikotarpio paskutinės dienos. Taip pat reikėtų nustatyti taisykles, taikytinas terminui, per kurį reikia pateikti įrodymus, kad licencijomis buvo pasinaudota.

(10)

Siekiant patikimai valdyti importo tarifines kvotas, Komisija turėtų laiku gauti su jomis susijusią informaciją.

(11)

Valdymo sistemoje reikėtų nustatyti bendrąsias sąlygas, susijusias su trečiųjų šalių išduodamais dokumentais, tokiais kaip eksporto licencijos.

(12)

Kai kurios importo tarifinėms kvotoms skirtų Komisijos reglamentų nuostatos yra nesuderinamos su šio reglamento nuostatomis.

(13)

Siekiant išaiškinti taikomas teisės normas, tokios nuostatos turėtų būti išbrauktos arba atitinkamai iš dalies pakeistos. Šiame reglamente pateikiamos priemonės atitinka susijusių vadybos komitetų nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:I

SKYRIUS

BENDRIEJI PRINCIPAI

1 straipsnis

Taikymo sritis ir apibrėžimas

1.  Nepažeidžiant Komisijos reglamentuose, skirtuose tam tikroms kvotoms, išdėstytų nukrypti leidžiančių nuostatų, šiuo reglamentu nustatomos importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema ir kurių valdymas įeina į bendro rinkos organizavimo sritį, administravimo bendrosios taisyklės.

Šis reglamentas netaikomas I priede išvardytoms importo tarifinėms kvotoms.

2.  Komisijos reglamentuose, skirtuose konkrečiai importo tarifinei kvotai, kuriai taikoma importo licencijų sistema ir kurios valdymas neįeina į bendro rinkos organizavimo sritį, gali būti numatyta, kad tokiai importo tarifinei kvotai taikomas šis reglamentas.

3.  Importo licencijoms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, jeigu šiame reglamente nenumatyta kitaip.

4.  Šiame reglamente „importo tarifinė kvota“ – tai nustatytas prekių kiekis, kurį galima importuoti per apibrėžtą laikotarpį ir kurį importuojant visiškai atleidžiama (visiškas sustabdymas) arba iš dalies atleidžiama (dalinis sustabdymas) nuo prievolės mokėti įprastinius tokiu atveju mokamus muitus.

2 straipsnis

Importo tarifinės kvotos laikotarpis

1.  Importo tarifinės kvotos atidaromos 12 iš eilės einančių mėnesių laikotarpiui (toliau – importo tarifinės kvotos laikotarpis).

2.  Importo tarifinės kvotos laikotarpis gali būti dalijamas į kelis mažesnius laikotarpius.

3 straipsnis

Nuobaudos

1.  Jeigu nustatoma, kad dokumente, kurį pareiškėjas pateikia siekdamas, jog jam būtų suteiktos tam tikrą importo kvotą reglamentuojančiuose Komisijos reglamentuose numatytos teisės, pateikiama informacija yra klaidinga, tais atvejais, kai ši klaidinga informacija turi lemiamą reikšmę minėtos teisės suteikimui, valstybės narės kompetentingos institucijos:

a) draudžia pareiškėjui importuoti bet kokias prekes, kurioms taikoma atitinkama importo tarifinė kvota, visu importo tarifinės kvotos laikotarpiu, kuriuo buvo aptikta tokia klaidinga informacija, ir

b) neleidžia pareiškėjui dalyvauti atitinkamos importo tarifinės kvotos paraiškų licencijai gauti sistemoje artimiausiu būsimu importo tarifinės kvotos laikotarpiu.

Tačiau pirmosios pastraipos a ir b punktai netaikomi, jeigu pareiškėjas kompetentingai institucijai įtikinamai įrodo, kad pirmojoje pastraipoje nurodyta padėtis susidarė ne dėl jo didelio aplaidumo arba kad ji susidarė dėl force majeure arba įvykusios akivaizdžios klaidos.

2.  Jeigu pareiškėjas pirmojoje dalyje nurodytą dokumentą, kuriame yra klaidingos informacijos, pateikia tyčia, tuomet šiam pareiškėjui:

a) draudžiama importuoti bet kokias prekes, kurioms taikoma atitinkama importo tarifinė kvota, visu importo tarifinės kvotos laikotarpiu, kuriuo buvo aptikta tokia klaidinga informacija, ir

b) neleidžiama dalyvauti atitinkamos importo tarifinės kvotos paraiškų licencijai gauti sistemoje du artimiausius būsimus importo tarifinės kvotos laikotarpius.

3.  Jeigu prekių buvo importuota dar prieš aptinkant 1 arba 2 dalyse nurodytą klaidingą informaciją, iš pareiškėjo susigrąžinama bet kokia jo dėl to gauta netinkama finansinė nauda.

4.  Remiantis Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 ( 7 ) 6 straipsniu, šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų nuobaudų taikymas netrukdo taikyti bet kokių papildomų nuobaudų, vadovaujantis kitomis Bendrijos arba nacionalinės teisės nuostatomis.

4 straipsnis

Prekių priežiūra

Remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308d straipsniu, Komisijai paprašius, valstybės narės pateikia jai išsamią informaciją apie produktų kiekius, tam tikrais Komisijos nurodytais mėnesiais išleistus į laisvą apyvartą pagal importo tarifines kvotas.

5 straipsnis

Pareiškėjai

Pirmą kartą teikdami paraišką, skirtą konkrečiam importo tarifinės kvotos laikotarpiui, pareiškėjai valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę ir įregistruoti PVM mokėtojais, kompetentingoms institucijoms pateikia 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą paraišką kartu su įrodymu, kad prieš pateikdami šią paraišką jie prekiavo su trečiosiomis šalimis produktais, kuriems taikomas atitinkamas bendras rinkos organizavimas:

 12 mėnesių prieš tos paraiškos pateikimą, ir

 12 mėnesių iki pirmoje įtraukoje nurodyto 12 mėnesių laikotarpio.

Prekyba su trečiosiomis šalimis įrodoma tik pateikiant išleidimo į laisvą apyvartą muitinės dokumentus, kurie yra muitinės tinkamai patvirtinti ir kuriuose atitinkamas pareiškėjas yra nurodytas kaip gavėjas, arba pateikiant muitinės tinkamai patvirtintą eksporto muitinės dokumentą.

Muitinės darbuotojai ar atstovai negali prašyti importo licencijų pagal kvotas, kurioms taikomas šis reglamentas.II

SKYRIUS

VIENALAIKIO NAGRINĖJIMO METODAS

6 straipsnis

Paraiškos importo licencijai gauti ir importo licencijos

1.  Pareiškėjai, prašantys suteikti importo licencijas, vienu metu pateikia ne daugiau kaip vieną paraišką importo licencijai gauti dėl to paties kvotos eilės numerio, skirtą tam tikram importo tarifinės kvotos laikotarpiui arba mažesniam laikotarpiui. Kai pareiškėjas pateikia daugiau kaip vieną paraišką, nepriimama nei viena iš jo paraiškų.

2.  Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 15 straipsnio 2 dalimi, pateikiamas užstatas. Šis užstatas grąžinamas atsižvelgiant į paraiškose minimus kiekius, kuriems, pritaikius šio reglamento 7 straipsnio 2 dalyje minimą paskirstymo koeficientą, nebuvo galima išduoti licencijos.

3.  Tuo atveju, kai tai laikoma būtina atitinkamos importo tarifinės kvotos valdymui, šiai kvotai skirtuose Komisijos reglamentuose gali būti nustatytos papildomos sąlygos. Visų pirma, juose gali būti numatyta taikyti sistemą, pagal kurią kvotos valdomos suteikiant importo teises (pirmasis žingsnis) ir išduodant importo licencijas (antrasis žingsnis).

Jeigu taikoma importo teisių suteikimo sistema, mutatis mutandis taikomos šio straipsnio 1, 2 ir 5 dalys, 5 straipsnis, 7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, 7 straipsnio 2 ir 4 dalys bei 11 straipsnio 1 dalies a punktas.

4.  Paraiškų importo licencijai gauti ir importo licencijų 20 laukelyje įrašomas 1 dalyje nurodytas tarifinės kvotos eilės numeris.

5.  Paraiškoje importo licencijai gauti, skirtoje tam tikram importo tarifinės kvotos laikotarpiui ar mažesniam laikotarpiui, negali būti prašoma kiekio, viršijančio kiekį arba tam tikrais atvejais ribą, nustatytą Komisijos reglamentuose, skirtuose to importo tarifinės kvotos laikotarpio arba mažesnio laikotarpio importo tarifinei kvotai.

6.  Paraiškos importo licencijai gauti teikiamos laikotarpiu, nustatytu atitinkamai importo tarifinei kvotai skirtuose Komisijos reglamentuose. Šis laikotarpis gali būti ankstesnis už importo tarifinės kvotos laikotarpį arba mažesnį laikotarpį.

7.  Kiekiai paraiškose importo licencijai gauti nurodomi mase, tūriu atitinkamų matų vienetais, ne jų dalimis.

7 straipsnis

Importo licencijų išdavimas

1.  Importo licencijos išduodamos konkrečiu laikotarpiu, nustatytu atitinkamai importo tarifinei kvotai skirtais Komisijos reglamentais, vadovaujantis Komisijos pagal 2 dalį priimtomis priemonėmis.

Licencijos išduodamos visoms paraiškoms, kurios buvo pateiktos vadovaujantis atitinkamomis nuostatomis ir apie kurias buvo pranešta Komisijai pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą. Kiekiams, apie kuriuos nebuvo pranešta, importo licencijos neišduodamos.

2.  Jeigu valstybės narės pagal 11 straipsnį pateikta informacija rodo, kad paraiškose licencijai gauti minimi kiekiai viršija kiekius, galimus importuoti atitinkamu importo tarifinės kvotos laikotarpiu arba mažesniu už šį laikotarpiu, Komisija nustato paskirstymo koeficientą, kurį valstybės narės taiko kiekvienoje paraiškoje licencijai gauti minimiems kiekiams.

Paskirstymo koeficientas apskaičiuojamas taip:

[(galimas importuoti kiekis/prašomas kiekis) × 100] %

Prireikus Komisija patikslina šį koeficientą, siekdama užtikrinti, kad jokiu būdu nebūtų viršyti tam tikru importo tarifinės kvotos laikotarpiu arba mažesniu laikotarpiu galimi importuoti kiekiai.

3.  Importo licencijos išduodamos kiekiams, kurie gaunami paraiškose licencijai gauti nurodytus kiekius padauginus iš 2 dalyje nurodyto paskirstymo koeficiento.

▼C1

Pritaikius paskirstymo koeficientą gauta suma suapvalinama iki artimiausio mažesnio sveikojo skaičiaus.

▼B

4.  Per importo tarifinės kvotos laikotarpio mažesnį laikotarpį nepaskirstyti arba nepanaudoti kiekiai nustatomi remiantis valstybių narių pagal 11 straipsnį pateikta informacija. Šie kiekiai automatiškai įrašomi į artimiausią būsimą mažesnį perskirstymo laikotarpį.

Tačiau jokie kiekiai neperkeliami į artimiausią būsimą importo tarifinės kvotos laikotarpį.

8 straipsnis

Importo licencijų galiojimo laikas

Pagal 7 straipsnį išduodamos importo licencijos turi ribotą galiojimo laiką, nustatomą atitinkamai importo tarifinei kvotai skirtais Komisijos reglamentais. Bet kuriuo atveju, importo licencijos nustoja galioti pasibaigus paskutinei importo tarifinės kvotos laikotarpio dienai. Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma.

Jeigu importo licencijos galiojimo laikas baigiasi paskutinę atitinkamo importo tarifinės kvotos laikotarpio dieną, tuomet, išduodant importo licenciją, jos 24 laukelyje įrašomas vienas iš šio reglamento II priede nurodytų įrašų.

Šios dalies antroje pastraipoje nurodytu atveju, nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 41 straipsnio, licencijos galiojimo laikotarpis bet kuriuo atveju negali būti pratęstas po paskutinės importo tarifinės kvotos laikotarpio dienos.

9 straipsnis

Muitas

Atitinkamai importo tarifinei kvotai skirtuose Komisijos reglamentuose nustatytas muitas įrašomas importo licencijos 24 laukelyje, panaudojant vieną iš III priede nurodytų pavyzdinių įrašų.

10 straipsnis

Licencijų panaudojimo įrodymas

Importo licencijoms, kurioms taikomas šis reglamentas, taikoma Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 35 straipsnio 6 dalis.

11 straipsnis

Pranešimai Komisijai

1.  Valstybės narės Komisijai praneša:

a) bendrus kiekius, įskaitant nulinius duomenis, nurodytus paraiškose licencijai gauti tam tikru laikotarpiu, nustatytu atitinkamai importo tarifinei kvotai skirtuose Komisijos reglamentuose, pasibaigus paraiškų teikimo terminui;

b) kiekius, įskaitant nulinius duomenis, nurodytus jų išduotose importo licencijose;

c) kiekius, įskaitant nulinius duomenis, nurodytus nepanaudotose ar iš dalies panaudotose importo licencijose ir atitinkančius skirtumą tarp importo licencijų kitoje pusėje nurodytų kiekių bei kiekių, kuriems jos buvo išduotos.

Punktuose b ir c nurodyta informacija pateikiama vėliausiai du mėnesiai po atitinkamų licencijų galiojimo laiko pabaigos.

2.  1 dalyje nurodyti pranešimai pateikiami elektroninėmis priemonėmis, naudojant Komisijos valstybėms narėms pateiktą formą.

3.  Pranešimai, įskaitant nulinius duomenis, siunčiami vėliausiai iki nustatytos dienos 13:00 val. Briuselio laiku. Teikiant Komisijai pranešimus pagal šio straipsnio nuostatas, daroma nuoroda į darbo dienas atitinkamai importo tarifinei kvotai skirtame Komisijos reglamente laikoma nuoroda į Komisijos darbo dienas Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 2 straipsnyje apibrėžta reikšme.III

SKYRIUS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ IŠDUODAMAIS DOKUMENTAIS GRINDŽIAMAS VALDYMO METODAS

12 straipsnis

Bendrieji principai

Kai importo tarifinės kvotos administravimui taikomas metodas, kurio pagrindas – trečiosios šalies išduodamas dokumentas, toks dokumentas pateikiamas kompetentingai licencijas išduodančiai valstybės narės institucijai kartu su paraiška importo licencijai gauti, su kuria tas dokumentas yra susijęs. Ši kompetentinga institucija saugo dokumento originalą.

13 straipsnis

Paraiškos importo licencijai gauti, importo licencijos ir pranešimai

Kai taikomas trečiųjų šalių išduodamais dokumentais grindžiamas valdymo metodas, mutatis mutandis taikomos 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys, 8, 9 ir 10 straipsniai, 11 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, 11 straipsnio 2 ir 3 dalys ir, kai tinka, 11 straipsnio 1 dalies a punktas.IV

SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas importo licencijoms, skirtoms importo tarifinių kvotų laikotarpiams, prasidedantiems nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

 „AKR–Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus“, nurodytas 2006 m. birželio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 950/2006, nustatančio išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukraus sektoriaus produktų importui ir rafinavimui 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais taikymo taisykles ( 8 ), 12 straipsnyje.

 Importo tarifinės kvotos, kurioms taikomas 1995 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1839/95, nustatantis išsamias tarifinių kvotų taikymo kukurūzų bei sorgų importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taisykles ( 9 ).

 Importo tarifinės kvotos, kurioms taikomos 2005 m. lapkričio 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1964/2005 dėl bananų muitų tarifų normų nuostatos ( 10 ).

▼M1
II PRIEDAS

8 straipsnyje nurodyti įrašai

bulgarų k.

:

Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

ispanų k.

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

čekų k.

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

danų k.

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

vokiečių k.

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

estų k.

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

graikų k.

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

anglų k.

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

prancūzų k.

:

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

▼M2

kroatų kalba

:

Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje

▼M1

italų k.

:

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

latvių k.

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

lietuvių k.

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

vengrų k.

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

olandų k.

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

lenkų k.

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

portugalų k.

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

rumunų k.

:

Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

slovakų k.

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

slovėnų k.

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

suomių k.

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

švedų k.

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas
III PRIEDAS

Į 9 straipsnį įtraukti įrašai

bulgarų k.

:

Мито … — Регламент (ЕО) № …/…

ispanų k.

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

čekų k.

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

danų k.

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

vokiečių k.

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

estų k.

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

graikų k.

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

anglų k.

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

prancūzų k.

:

Droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

▼M2

kroatų kalba

:

Carina … — Uredba (EZ) br. …/…

▼M1

italų k.

:

Dazio: … — regolamento (CE) n. …/…

latvių k.

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

lietuvių k.

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

vengrų k.

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

olandų k.

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

lenkų k.

:

Stawka celna … – rozporządzenie (WE) nr …/…

portugalų k.

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

rumunų k.

:

Taxă vamală: … – Regulamentul (CE) nr. …/…

slovakų k.

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

slovėnų k.

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

suomių k.

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

švedų k.

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…( 1 ) OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

( 2 ) OL L 349, 1994 12 31, p. 105. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1340/98 (OL L 184, 1998 6 27, p. 1).

( 3 ) OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1233/2006 (OL L 225, 2006 8 17, p. 14).

( 4 ) OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 402/2006 (OL L 70, 2006 3 9, p. 35).

( 5 ) OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).

( 6 ) OL L 124, 1971 6 8, p. 1.

( 7 ) OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

( 8 ) OL L 178, 2006 7 1, p. 1.

( 9 ) OL L 177, 1995 7 28, p. 4.

( 10 ) OL L 316, 2005 12 2, p. 1.

Top