EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0091

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/91/ES dėl nuorodų arba žymų maisto produkto partijai identifikuoti Tekstas svarbus EEE

OJ L 334, 16.12.2011, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 27 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/91/oj

16.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2011/91/ES

2011 m. gruodžio 13 d.

dėl nuorodų arba žymų maisto produkto partijai identifikuoti

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

1989 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 89/396/EEB dėl nuorodų arba žymų maisto produkto partijai identifikuoti (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (4). Dėl aiškumo ir racionalumo ta direktyva turėtų būti kodifikuota;

(2)

vidaus rinka apima erdvę be vidaus sienų, kurioje užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas;

(3)

prekyba maisto produktais užima labai svarbią vietą vidaus rinkoje;

(4)

nurodant partiją, kuriai priklauso maisto produktas, tenkinamas poreikis gauti geresnę informaciją apie produktų tapatybę. Todėl tai yra naudingas informacijos šaltinis tuo atveju, jei maisto produktai tampa ginčų objektu arba kelia pavojų vartotojų sveikatai;

(5)

2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (5) nėra nuostatų dėl nuorodų partijoms identifikuoti;

(6)

tarptautiniu lygmeniu egzistuoja bendra prievolė pateikti nuorodą į fasuotų maisto produktų partijos pagaminimą ar supakavimą. Sąjungos pareiga yra prisidėti prie tarptautinės prekybos vystymo;

(7)

dėl to patartina numatyti bendro ir horizontalaus pobūdžio taisykles, kad būtų galima tvarkyti bendrą partijų identifikavimo sistemą;

(8)

tos sistemos veiksmingumas priklauso nuo jos taikymo įvairiuose prekybos etapuose. Vis dėlto pageidautina daryti išimtis tam tikriems produktams ir operacijoms, ypač toms, kurios atliekamos žemės ūkio produktų platinimo tinklo veiklos pradžioje;

(9)

būtina atsižvelgti į tai, kad betarpiškas kai kurių maisto produktų, pvz., ledų, atskirų porcijų suvartojimas nupirkus reiškia, kad žymėti partiją tiesiogiai ant atskiros pakuotės būtų netikslinga. Visgi turėtų būti privaloma tų produktų partiją nurodyti ant bendros pakuotės;

(10)

partijos koncepcija reiškia, kad kai kurie parduoti skirti maisto produktų vienetai turi beveik tokias pat pagaminimo ar supakavimo charakteristikas. Dėl to ta koncepcija neturėtų būti taikoma nefasuotiems ar tiems produktams, kurių dėl jų individualaus specifiškumo ar įvairiarūšiškumo negalima laikyti viena vienalyte partija;

(11)

dėl didelės naudojamų identifikavimo metodų įvairovės partiją nustatyti ir jos atitinkamą žymėjimą pritvirtinant nuorodą ar žymenį turėtų atlikti prekybininkas;

(12)

siekiant, kad tokia nuoroda atitiktų informacijos teikimo reikalavimus, ji turėtų būti aiškiai matoma ar atpažįstama kaip tokia;

(13)

pagal Direktyvą 2000/13/EB minimalaus tinkamumo vartoti termino data arba „vartoti iki“ data gali būti naudojama partijai identifikuoti, tik jei ta data yra tiksliai nurodyta;

(14)

ši direktyva nedaro poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, nustatytais I priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Ši direktyva skirta nuorodoms, kurios leidžia identifikuoti partiją, kuriai priklauso maisto produktas.

2.   Šioje direktyvoje „partija“ reiškia praktiškai vienodomis sąlygomis pagamintų arba supakuotų parduoti skirtų maisto produkto vienetų grupę.

2 straipsnis

1.   Maisto produktu negalima prekiauti, jei jis neturi nuorodos, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalyje.

2.   1 dalis netaikoma:

a)

žemės ūkio produktams, kurie, išvežus juos iš ūkio:

i)

parduodami ar pristatomi į laikinas saugyklas, paruošimo ar pakavimo punktus;

ii)

vežami į gamintojų organizacijas arba

iii)

surenkami ir nedelsiant integruojami į eksploatuojamą paruošimo ar perdirbimo sistemą;

b)

jei pardavimo galutiniam vartotojui vietoje maisto produktai nėra fasuojami, yra pakuojami pirkėjui prašant arba yra fasuojami tiesioginiam pardavimui;

c)

pakuotėms ar konteineriams, kurių didžiausio šono plotas yra mažesnis kaip 10 cm2;

d)

atskiroms ledų porcijoms. Užrašas, leidžiantis identifikuoti partiją, turi būti ant bendros pakuotės.

3 straipsnis

Kiekviena partija nurodoma pagal maisto produkto gamintoją ar pakuotoją arba pirmąjį Sąjungoje įsisteigusį jo pardavėją.

1 straipsnio 1 dalyje nurodytą nuorodą savo atsakomybe nustato ir pritvirtina vienas ar kitas iš tų veiklos vykdytojų. Prieš kiekvieną nuorodą yra raidė L, išskyrus tuos atvejus, kai ji aiškiai skiriasi nuo kitų ant etiketės esančių nuorodų.

4 straipsnis

Jei maisto produktai yra fasuoti, 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta nuoroda ir, atitinkamais atvejais, raidė L yra ant fasavimo pakuotės arba ant tokios pakuotės pritvirtintoje etiketėje.

Jei maisto produktai nėra fasuoti, 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta nuoroda ir, atitinkamais atvejais, raidė L yra ant pakuotės ar ant konteinerio, arba atitinkamuose prekybos dokumentuose.

Visais atvejais tokia nuoroda turi būti aiškiai matoma, lengvai įskaitoma ir neištrinama.

5 straipsnis

Jei etiketėje yra nurodyta minimalaus tinkamumo vartoti termino data arba „vartoti iki“ data, 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos nuorodos ant maisto produkto gali nebūti, tačiau tuo atveju data bent jau yra neužkoduota ir nurodyta tokia tvarka: diena, mėnuo.

6 straipsnis

Ši direktyva taikoma nedarant poveikio nuorodoms, numatytoms konkrečiose Sąjungos nuostatose.

Komisija skelbia ir nuolatos atnaujina atitinkamų nuostatų sąrašą.

7 straipsnis

Direktyva 89/396/EEB su pakeitimais, padarytais I priedo A dalyje nurodytomis direktyvomis, panaikinama nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, nustatytais I priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir aiškinamos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.

8 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2011 m. gruodžio 13 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. SZPUNAR


(1)  OL C 54, 2011 2 19, p. 34.

(2)  2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 186, 1989 6 30, p. 21.

(4)  Žr. I priedo A dalį.

(5)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29.


I PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva ir jos vėlesnių pakeitimų sąrašas

(nurodytas 7 straipsnyje)

Tarybos direktyva 89/396/EEB

(OL L 186, 1989 6 30, p. 21)

Tarybos direktyva 91/238/EEB

(OL L 107, 1991 4 27, p. 50)

Tarybos direktyva 92/11/EEB

(OL L 65, 1992 3 11, p. 32)

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 7 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

89/396/EEB

1990 m. birželio 20 d. (1)

91/238/EEB

92/11/EEB


(1)  Pagal Direktyvos 89/396/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 92/11/EEB, 7 straipsnio pirmą dalį:

„Prireikus valstybės narės iš dalies pakeičia savo įstatymus ir kitus teisės aktus, kad:

ne vėliau kaip iki 1990 m. birželio 20 d. galima būtų leisti prekiauti produktais, kurie atitinka šią direktyvą,

nuo 1992 m. liepos 1 d. būtų uždrausta prekiauti produktais, kurie neatitinka šios direktyvos, tačiau prekiauti šios direktyvos neatitinkančiais produktais, kurie yra pateikti į rinką arba paženklinti prieš tą datą, gali būti leidžiama ir toliau, kol pasibaigs jų atsargos.“


II PRIEDAS

Atitikties lentelė

Direktyva 89/396/EEB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 ir 2 dalys

2 straipsnio 1 ir 2 dalys

2 straipsnio 3 dalis

3–6 straipsniai

3–6 straipsniai

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

I priedas

II priedas


Top