Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H0910(16)

2018 m. Europos semestras – konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos

2018 m. Europos semestras – konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos rekomendacijos dėl 2018 m. nacionalinių reformų programų su Tarybos nuomone dėl 2018 m. stabilumo arba konvergencijos programų

Komisijos komunikatas (COM(2018) 400 final) — 2018 m. Europos semestras — Konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos

KOKIE ŠIŲ REKOMENDACIJŲ IR KOMUNIKATO TIKSLAI?

Konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos ir komunikatas:

 • pateikia konkrečioms ES šalims pritaikytus patarimus, kaip paskatinti augimą, darbo vietų kūrimą ir investicijas, išlaikant gerą viešųjų finansų būklę;
 • skatina ES vyriausybes pasinaudoti palankia ekonomine padėtimi, sustiprinant ilgalaikį tvarų ir integracinį augimą;
 • aprėpia įvairias sritis, įskaitant:
  • viešuosius finansus;
  • apmokestinimą;
  • darbo rinką;
  • švietimo ir socialinę politiką;
  • inovacijas;
  • viešąjį administravimą;
  • verslo aplinką;
 • skiria ypatingą dėmesį būtinybei spręsti socialinius iššūkius, atsižvelgiant į 2017 m. priimtą Europos socialinių teisių ramstį.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tarybos rekomendacijos, skirtos kiekvienai konkrečiai ES šaliai, skatina jas skirti daugiausiai dėmesio aspektams, kurie taps pagrindu ilgalaikiam tvariam ir integraciniam augimui. Kai kuriose šalyse dar išlikę 2008 m. finansų krizės sukeltos problemos, kurias reikia spręsti.

Atsižvelgiant į tai, kad ES ekonomika dabar auga didžiausiu tempu nuo krizės, o užimtumo ir investicijų lygis atsigauna, šalys turi pasinaudoti šiomis palankiomis sąlygomis, užtikrindamos savo ekonomikų atsparumą būsimiems nuosmukiams.

Komunikatas ragina ES vyriausybes:

 • tęsti struktūrines reformas, kuriomis gerinama verslo ir investicijų aplinka, ypač:
  • įgyvendinant prekių ir paslaugų rinkų reformas;
  • teikiant paramą inovacijoms;
  • gerinant MVĮ prieigą prie finansavimo;
  • įgyvendinant kovos su korupcija priemones;
 • įgyvendinant politiką, kuri:
  • paruošia darbo jėgą ateities poreikiams ir didesnei skaitmenizacijai;
  • mažina pajamų nelygybę;
  • skatina darbo vietų kūrimą, ypač jauniems žmonėms;
 • stiprina ekonomikas, kad jos būtų pasiruošę iššūkiams, keliamiems:
  • pagyvenusios populiacijos;
  • didėjančios migracijos;
  • klimato kaitos;
 • skiriant ypatingą dėmesį socialinėms problemoms, ypač užtikrinant:
  • reikiamų įgūdžių suteikimą;
  • socialinės saugos tinklų efektyvumą;
  • geresnį socialinį dialogą.

Komunikate atkreipiamas dėmesys, kad nuo tada, kai 2011 m. buvo įvestas Europos semestras, ES šalys padarė bent kažkokią pažangą pagal daugiau nei du trečdalius Tarybos konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, remdamosi Komisijos pasiūlymais.

KONTEKSTAS

Komisija skelbia konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas kiekvieną pavasarį ir Taryba aptaria jas ir galiausiai patvirtina jas vasarą. Jos yra Europos semestro, ES kasmetinio ekonominės ir socialinės politinės koordinavimo ciklo, dalis. Tai pateikia šalims gaires, ką realistiškai galima pasiekti per kitus 12–18 mėnesių, prieš joms priimant nacionalinės politikos sprendimus.

Rekomendacijose visos ES prioritetai, įvardyti Metinėje augimo apžvalgoje, paskelbtoje 2017 m. lapkričio 22 d., ir rekomendacijoje ES vyriausybėms dėl euro zonos ekonominės politikos, priimtoje 2018 m. gegužės 14 d., pritaikomi pagal skirtingų šalių situaciją.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2018 m. liepos 13 d. Tarybos rekomendacijos dėl 2018 m. nacionalinių reformų programų su Tarybos nuomone dėl 2018 m. stabilumo arba konvergencijos programų kiekvienai ES valstybei (OL C 320, 2018 9 10)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui 2018 m. Europos semestras — Konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos (COM(2018) 400 final, 2018 5 23)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai — 2018 m. konvergencijos ataskaita (COM(2018) 370 final, 2018 5 23)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui dėl lankstumo taikymo pagal Stabilumo ir augimo paktą peržiūros (COM(2018) 335 final, 2018 5 23)

2018 m. gegužės 14 d. Tarybos rekomendacija dėl euro zonos ekonominės politikos (OL C 179, 2018 5 25, p. 1–5)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui: Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo stebėjimas (COM(2018) 130 final, 2018 3 13)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui: 2018 m. metinė augimo apžvalga (COM(2017) 690 final, 2017 11 22)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui — Europos socialinių teisių ramsčio sukūrimas (COM(2017) 250 final, 2017 4 26)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija — Pirmoji dalis – Principai — I antraštinė dalis – Sąjungos kompetencijos kategorijos ir sritys — 2 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 50)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija — Pirmoji dalis – Principai — I antraštinė dalis – Sąjungos kompetencijos kategorijos ir sritys — 5 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 52)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Trečioji dalis – Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai, VIII antraštinė dalis – Ekonominė ir pinigų politika. 119 straipsnis (EB sutarties ex 4 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 96–97)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Trečioji dalis – Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai, VIII antraštinė dalis – Ekonominė ir pinigų politika. 1 skyrius – Ekonominė politika. 121 straipsnis (EB sutarties ex 99 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 97–98)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Trečioji dalis – Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai, VIII antraštinė dalis – Ekonominė ir pinigų politika. 1 skyrius – Ekonominė politika. 126 straipsnis (EB sutarties ex 104 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 99-102)

paskutinis atnaujinimas 08.10.2018

Į viršų