Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0649

Pavojingų cheminių medžiagų importo ir eksporto taisyklės

Pavojingų cheminių medžiagų importo ir eksporto taisyklės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu ES įgyvendinama Roterdamo konvencija dėl pavojingų cheminių medžiagų importo ir eksporto procedūrų.
 • Šia konvencija užtikrinama, kad šalys, iš ES gaunančios tam tikras chemines medžiagas:
  • būtų informuotos apie eksportą;
  • galėtų atsakyti, ar sutinka su eksportu;
  • gautų informaciją apie cheminių medžiagų saugų tvarkymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimos žalos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

 • Šis reglamentas taikomas:
  • pavojingoms cheminėms medžiagoms, išvardytoms Roterdamo konvencijoje;
  • cheminėms medžiagoms, kurios yra uždraustos arba griežtai ribojamos ES;
  • eksportuojamoms cheminėms medžiagoms.
 • Jis netaikomas:
  • narkotikams;
  • radioaktyviosioms medžiagoms;
  • atliekoms;
  • cheminiams ginklams;
  • maistui ir maisto priedams;
  • pašarui;
  • genetiškai modifikuotiems organizmams ir kai kuriems vaistams;
  • cheminėms medžiagoms, eksportuojamoms mokslinių tyrimų arba analizės tikslais tokiais kiekiais, kurie neturėtų neigiamai paveikti žmonių sveikatos arba aplinkos.
 • Reglamentu reikalaujama, kad iš ES šalies eksportuojamos cheminės medžiagos būtų tinkamai paženklintos ir supakuotos.
 • I priede yra išvardytos 186 cheminės medžiagos (pesticidai ir pramoninės cheminės medžiagos), kurias eksportuojant atsiranda tam tikros pareigos. Pavojingos cheminės medžiagos gali būti eksportuojamos atskirai arba mišinių ar gaminių sudėtyje.
 • Šiuo reglamentu pakeičiamas Reglamentas (EB) Nr. 689/2008 ir atnaujinamos tam tikros procedūros bei terminologija, kad jos atitiktų kitas ES taisykles. Be to, į teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą yra įtraukiama Europos cheminių medžiagų agentūra.

Kaip tai veikia

 • Šiuo reglamentu įgyvendinamos dvi pagrindinės Konvencijos procedūros, t. y. išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS) procedūra ir keitimosi informacija procedūra. Jame nustatoma pranešimo apie eksportą tvarka, pagal kurią šalys informuojamos apie prekybą tam tikromis cheminėmis medžiagomis. Tačiau reglamentas apima daugiau aspektų nei Konvencija, pavyzdžiui, jame numatomos procedūros, taikomos eksportui į visas šalis, nepriklausomai nuo to, ar jos yra Konvencijos šalys.
 • Remiantis IPS procedūra, importuojančios Konvencijos šalys gali informuoti eksportuojančias šalis, ar jos sutinka su Konvencijoje nurodytų pavojingų cheminių medžiagų importu. Reglamentu reikalaujama gauti importuojančios šalies aiškų sutikimą dėl daugiau cheminių medžiagų, nei išvardyta Konvencijoje.
 • Kiekviena Konvencijoje nurodyta cheminė medžiaga turi rekomendacinio pobūdžio dokumentą, skirtą padėti vyriausybėms priimti labiau pagrįstą sprendimą. Visos šalys privalo priimti sprendimą dėl importo leidimo, vadinamąjį atsakymą dėl importo. Reglamentu užtikrinama, kad ES eksportas atitiktų šiuos atsakymus dėl importo.
 • Pagal keitimosi informacija mechanizmą kiekviena šalis privalo informuoti Konvencijos sekretoriatą, kai ji uždraudžia kokią nors cheminę medžiagą, ir importuojančias šalis, kai tokia cheminė medžiaga yra eksportuojama. Reglamentu nustatoma pranešimo apie eksportą tvarka, taikoma, kai ES eksportuoja tokias chemines medžiagas į visas importuojančias šalis.
 • Visos eksportuojamos cheminės medžiagos turi būti paženklintos ir supakuotos pagal tam tikrus standartus, o jų saugos duomenų lape turi būti pateikta pagrindinė saugos informacija.
 • Kiekviena ES šalis turi įsteigti paskirtąją nacionalinę valdžios instituciją, kuri būtų atsakinga už šio reglamento įgyvendinimą.
 • Europos Komisija ir ES šalys dalijasi atsakomybe Konvencijoje, visų pirma dėl:
  • techninės pagalbos;
  • dalijimosi informacija;
  • su ginčų sprendimu susijusių klausimų.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 yra Reglamento (EB) Nr. 689/2008 ir jo vėlesnių pakeitimų nauja redakcija. Jis taikomas nuo 2014 m. kovo 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (nauja redakcija) (OL L 201, 2012 7 27, p. 60–106)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 649/2012 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL L 204, 2008 7 31, p. 1–35)

Žr. konsoliduotą versiją

2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas 2006/730/EB dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 299, 2006 10 28, p. 23–25)

paskutinis atnaujinimas 21.09.2017

Į viršų