Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1272

Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas

Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 – cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas (KŽP)

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo nustatomi reikalavimai cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimui, ženklinimui bei pakavimui pagal Jungtinių Tautų pasauliniu mastu suderintą sistemą (GHS). Juo reikalaujama, kad bendrovės tinkamai klasifikuotų, ženklintų ir pakuotų pavojingas chemines medžiagas prieš patiekdamos jas rinkai.

Pagrindinės sritys, kurioms netaikomas šis reglamentas: radioaktyviosios medžiagos ir mišiniai, kosmetika, vaistai ir tam tikri medicinos prietaisai, maistas ir pavojingų prekių transportas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Klasifikacija

Cheminės medžiagos ir mišiniai klasifikuojami pagal konkrečias pavojingumo klases (keliamą pavojų) ir kategorijas ( pavojaus lygį):

 • fizinis ir cheminis pavojus (pvz., degus skystis);
 • pavojus sveikatai (pvz., ūmus toksiškumas);
 • pavojus aplinkai (pvz., ozono sluoksniui).

I priede nustatomi pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo bei ženklinimo kriterijai.

Ženklinimas

Cheminės medžiagos ir mišiniai turi būti ženklinami nurodant šią informaciją:

 • tiekėjo tapatybę;
 • cheminės medžiagos arba mišinio pavadinimą ir (arba) identifikacijos numerį;
 • gaminio nominalų kiekį pakete;
 • pavojaus piktogramas (grafinė kompozicija, kurioje derinami simboliai ir kiti vaizdiniai elementai);
 • signalinius žodžius pavojaus lygiui žymėti („Atsargiai“ arba „Pavojus“);
 • rizikos frazes („Gaisro arba išsvaidymo pavojus“, „Mirtina prarijus“ ir pan.);
 • patarimus dėl saugos („Laikyti tik originalioje talpykloje“, „Saugoti nuo drėgmės“, „Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje“ ir pan.).

Pakuotė

Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių pakuotė:

 • turi neleisti turiniui patekti į aplinką;
 • turi būti pagaminta iš medžiagos, atsparios turiniui;
 • turi būti kieta ir patvari; ir
 • turi turėti užplombuojamus tvirtinimus.

Tam tikrais atvejais reikalingi uždarymai, kurių negali atidaryti vaikai, ir liestinės pavojaus žymės.

Derinimas

Pramonė turėtų pasiekti bendrą sutarimą dėl visų medžiagų klasifikavimo. Tačiau ypač didelių pavojų atveju, pvz., dėl kancerogeninių, mutageninį poveikį ar toksinį poveikį reprodukcijai turinčių medžiagų ES šalys gali pasiūlyti suderintą klasifikaciją, kurią Europos Komisija teisės aktu padaro privaloma.

Pranešimas

Apie bet kurios REACH registruotos ar pavojingos cheminės medžiagos, pateiktos rinkai, klasifikavimą ir ženklinimą turi būti pranešta Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA), kad ji būtų įtraukta į agentūros nuolat atnaujinamą klasifikavimo ir ženklinimo inventorių.

Priedai

Reglamentas turi 8 priedus:

 • I priedas – pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimai;
 • II priedas – specialiosios tam tikrų cheminių medžiagų ir mišinių ženklinimo ir pakavimo taisyklės;
 • III priedas – pavojingumo frazių sąrašas, papildoma informacija apie pavojų ir ženklinimo etiketėse pateikiama informacija;
 • IV priedas – atsargumo frazių sąrašas;
 • V priedas – pavojaus piktogramos;
 • VI priedas – tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų suderinta klasifikacija ir ženklinimas;
 • VII priedas – klasifikacijos pagal Direktyvą 67/548/EEB vertimo į klasifikaciją pagal šį reglamentą lentelė;
 • VIII priedas – suderinta informacija, susijusi su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose ir prevencinėmis priemonėmis.

Reglamento pakeitimai

Nuo to laiko, kai reglamentas buvo priimtas 2008 m., jis buvo kelis kartus iš dalies pakeistas, naujausi pakeitimai buvo padaryti Reglamentu (ES) 2018/1480. Suderintas pavojingų cheminių medžiagų klasifikavimas ir ženklinimas atnaujinamas taikant „derinimą su technikos pažanga (DTP)“, kurį kasmet priima Europos Komisija, gavusi ECHA Rizikos vertinimo komiteto nuomonę. Taikant DTP gali būti įgyvendinti kiti teisės akto teksto pakeitimai, kaip antai reglamento VIII priedo papildymai. Naujausioje reglamento konsoliduotoje versijoje pateikta 12 derinimų su technikos pažanga (tačiau dar nėra įtrauktas Reglamentas (ES) 2018/1480).

Dauguma padarytų pakeitimų susiję su reglamento priedais.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. sausio 20 d. Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. jis privalomas cheminėms medžiagoms, o mišiniams – nuo 2015 m. birželio 1 d.

KONTEKSTAS

Reglamentu papildoma REACH sistema dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų. Juo pakeičiama ir panaikinama Direktyva 67/548/EEB dėl cheminių medžiagų ir Direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1–1355)

Paskesni Reglamento (EB) 1272/2008 pakeitimai buvo įtraukti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1480, kuriuo, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo ir ištaisomas Komisijos reglamentas (ES) 2017/776 (OL L 251, 2018 10 5, p. 1–12)

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/27/ES, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/58/EEB, 92/85/EEB, 94/33/EB, 98/24/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 65, 2014 3 5, p. 1–7)

2010 m. gegužės 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 440/2010 dėl mokesčių, mokamų Europos cheminių medžiagų agentūrai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL L 126, 2010 5 22, p. 1–5)

paskutinis atnaujinimas 03.04.2019

Į viršų