EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0748

Tinkamumas skraidyti ir aplinkosauginis sertifikavimas

Tinkamumas skraidyti ir aplinkosauginis sertifikavimas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo

Reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės

KOKS ŠIŲ REGLAMENTŲ TIKSLAS?

 • Reglamentu (ES) Nr. 748/2012 nustatomi bendrieji techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, kuriais siekiama užtikrinti orlaivių ir susijusių gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo skraidyti ir aplinkosauginį sertifikavimą, taip pat užtikrinti projektavimo ir gamybos organizacijų sertifikavimą.
 • Reglamentu (ES) Nr. 1321/2014 nustatomi bendrieji techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, kuriais siekiama užtikrinti, kad orlaivis (ir bet koks jame montuojamas komponentas) būtų ir toliau tinkamas skraidyti.
 • Abiejuose reglamentuose aptariami sertifikatai, patvirtinimai, licencijos, leidimai, atestatai ar kiti dokumentai, išduoti kaip patvirtinimas, kad laikomasi taikomų reikalavimų. Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, įsteigta Reglamentu (ES) 2018/1139, rengia sertifikavimo specifikacijas*, kuriomis užtikrinama, kad bendrieji techniniai reikalavimai būtų vienodai taikomi aviacijos dalių ir prietaisų nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti srityje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentas (ES) Nr. 748/2012

Reglamentu (ES) Nr. 748/2012 nustatomos orlaivio gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo skraidyti bei aplinkosauginio sertifikavimo taisyklės, įskaitant sąlygas, taikomas:

 • tipo sertifikatams;
 • tinkamumo skraidyti pažymėjimams, skrydžio leidimams ir oficialiems išleidimo pažymėjimams;
 • remonto tvarkos patvirtinimams;
 • įrodymams, kad laikomasi aplinkos apsaugos reikalavimų;
 • triukšmo pažymėjimams;
 • gaminių, dalių ir prietaisų identifikavimui;
 • tam tikrų dalių ir prietaisų sertifikavimui;
 • projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimui;
 • tinkamumo skraidyti nurodymams.

Reglamentas (ES) Nr. 748/2012 buvo iš dalies pakeistas keletą kartų. Daugelis šių pakeitimų buvo įtraukti į akto konsoliduotą versiją. Nuo konsoliduotos versijos paskelbimo 2022 m. vasarą jis buvo dar kartą iš dalies pakeistas toliau nurodytais deleguotaisiais aktais.

 • Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1358, kuriuo nustatomas paprastesnis sportinės ir rekreacinės aviacijos orlaivių sertifikavimo metodas. Tikimasi, kad tai atgaivins ir paskatins bendrosios aviacijos sektorių ir sudarys sąlygas lengviau kurti naujus orlaivių tipus. Šios taisyklės taikomos nuo 2023 m. rugpjūčio 25 d.
 • Deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1645, kuriuo nustatomos Reglamento (ES) 2018/1139 taikymo taisyklės, susijusios su Komisijos reglamente (ES) Nr. 748/2012 nurodytoms organizacijoms taikytinais informacijos saugumo rizikos, galinčios turėti įtakos aviacijos saugai, valdymo reikalavimais. Šie reikalavimai skirti gamybos ir projektavimo organizacijoms (išskyrus tas, kurios vykdo tik ELA2 orlaivių (Europos lengvieji orlaiviai) projektavimą ir (arba) gamybą) ir taikomi nuo 2025 m. spalio 16 d.

Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014

Reglamentu (ES) Nr. 1321/2014 nustatomi bendrieji techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, kuriomis užtikrinamas nepertraukiamasis orlaivio ir komponentų tinkamumas skraidyti, įskaitant visus jame montuojamus komponentus. Šios taisyklės taikomos orlaiviams, kurie:

 • įregistruoti Europos Sąjungos (ES) valstybėje narėje, nebent jų saugą užtikrinanti priežiūra yra perleista trečiajai šaliai arba kurių nenaudoja ES operatorius;
 • įregistruoti trečiojoje šalyje ir naudojami operatorių, kurių operacijas prižiūri valstybė narė;
 • įregistruoti trečiojoje šalyje ir jų saugą užtikrinanti priežiūra nėra perleista ES valstybei narei, o jas be įgulos nuomojasi licencijuotas oro vežėjas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008 (žr. santrauką).

Išsamiomis taisyklėmis, pateiktomis įvairiuose prieduose, reglamentuose apibrėžiami reikalavimai ir procedūros dėl:

 • nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti*, įskaitant taisykles, susijusias su atitinkamomis priežiūros organizacijomis, kurias paskiria valstybės narės;
 • techninės priežiūros* organizacijos patvirtinimų;
 • už išleidimą atsakingų darbuotojų kvalifikacijos ir licencijų reikalavimų;
 • mokymo organizacijų patvirtinimus, įskaitant pagrindinio mokymo, orlaivio tipo mokymo, egzaminų patvirtinimus, ir galimybę išduoti mokymo pažymėjimus.

NUO KADA TAIKOMI ŠIE REGLAMENTAI?

 • Reglamentas (ES) Nr. 748/2012 taikomas nuo 2012 m. rugsėjo 10 d. Juo peržiūrėtas ir pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 1702/2003 bei jo vėlesni keitimai.
 • Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 taikomas nuo 2015 m. sausio 6 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Sertifikavimo specifikacijos. Standartas, kuris parodo gaminių ar jų dalių atitiktį esminiams Reglamento (ES) 2018/1139 reikalavimams.
Nepertraukiamasis tinkamumas skraidyti. Visi procesai, užtikrinantys, kad bet kuriuo orlaivio eksploatavimo trukmės momentu orlaivis atitiktų galiojančius tinkamumo skraidyti reikalavimus, o jo būklė – saugaus eksploatavimo reikalavimus.
Techninė priežiūra. Bet kuris iš išvardytų darbų arba jų derinys: orlaivio arba komponento kapitalinis remontas, remontas, tikrinimas, pakeitimas, keitimas arba defektų šalinimas, išskyrus priešskrydinį tikrinimą.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL L 362, 2014 12 17, p. 1–194)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 daliniai pakeitimai buvo įtraukti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (nauja redakcija) (OL L 224, 2012 8 21, p. 1–85)

Žr. konsoliduotą versiją.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2022 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1645, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1139 taikymo taisyklės, susijusios su Komisijos reglamentuose (ES) Nr. 748/2012 ir (ES) Nr. 139/2014 nurodytoms organizacijoms taikytinais informacijos saugumo rizikos, galinčios turėti įtakos aviacijos saugai, valdymo reikalavimais, ir kuriuo iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 748/2012 ir (ES) Nr. 139/2014 (OL L 248, 2022 9 26, p. 18–31)

2022 m. birželio 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1358, kuriuo dėl sportinei ir rekreacinei aviacijai naudojamų orlaivių proporcingesnių reikalavimų įgyvendinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2012 (OL L 205, 2022 8 5, p. 7–98)

2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1–122)

Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) (OL L 293, 2008 10 31, p. 3–20)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 25.08.2023

Į viršų