EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0692

Turizmo statistika

Turizmo statistika

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu nustatomos Europos Sąjungos (ES) taisyklės ir metodai turizmo statistikos tobulinimui, rengimui ir sklaidai. Jis glaudžiai susijęs su Reglamentu (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalys privalo rinkti, rengti, apdoroti ir teikti suderintą statistiką apie turizmo pasiūlą ir paklausą.

Renkami duomenys

 • ES šalys turi rinkti duomenis apie vidaus (t. y. vietinį ir atvykstamąjį) turizmą atsižvelgiant į turistų apgyvendinimo įstaigų (t. y. teikiančių mokamas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas) pajėgumą. Surinkta informacija apima:
  • įstaigų,
  • vietų ir
  • kambarių skaičių.
 • Kai kurie šie kintamieji renkami tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygiu (Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra(NUTS) 2 lygis) ir tai taikoma:
  • apgyvendinimo įstaigos tipui (viešbučiai, turistų apgyvendinimo įstaigos ir stovyklavietės);
  • vietovės tipui (tankiai apgyvendinta, vidutiniškai arba retai apgyvendinta vietovė, pajūrio pakrantės arba žemyninės vietovės);
  • dydžiui (mažos, vidutinės arba didelės įstaigos).
 • ES šalys taip pat turi rinkti duomenis apie įstaigas, turinčias kambarių, kuriais gali naudotis riboto judumo asmenys, įskaitant neįgaliųjų vežimėlių naudotojus.
 • Taip pat renkama informacija apie įstaigų užimtumą (atvykusių rezidentų ir nerezidentų skaičių bei nakvynių skaičių), kambarių ir vietų užimtumą. Kaip ir pajėgumo atveju, kai kurie iš šių kintamųjų taip pat renkami regioniniu NUTS 2 lygiu.
 • ES šalys renka duomenis apie nacionalinį turizmą (vietinį ir išvykstamąjį turizmą). Tai susiję su dalyvavimo turizmo veikloje paklausa ir kelionių požymiais. Šie duomenys pagrįsti kintamaisiais, kaip antai kelionių dėl asmeninių priežasčių trukmė ir tikslas, bei socialiniais demografiniais kintamaisiais, kaip antai amžiaus grupė, išsilavinimo lygis (neprivaloma), užimtumas (neprivaloma) ir t. t.
 • Kas treji metai ES šalys taip pat renka duomenis, rodančius pagrindines nedalyvavimo turizmo dėl asmeninių priežasčių veikloje priežastis (finansinės priežastys, laiko trūkumas, sveikatos priežastys ir t. t.).
 • Galiausiai, ES šalys renka duomenis apie turizmo paklausą, susijusią su vienadienėmis kelionėmis savo šalyje arba užsienyje. Šie duomenys pagrįsti kintamaisiais, susijusiais su:
  • vienadienių kelionių skaičiumi (dėl asmeninių arba profesinių priežasčių);
  • išlaidomis;
  • kelionės šalimi (kelionėms į užsienį);
  • socialiniais demografiniais kintamaisiais.
 • Kartą per metus ES šalys siunčia Eurostatui ataskaitą apie surinktų duomenų kokybę. Tada Eurostatas rengia ir atnaujina savo metodinį vadovą, kuriame pateikiamos gairės dėl gautos statistikos.

Duomenų šaltiniai

ES šalys gali rengti reikalingus statistinius duomenis derindamos šiuos įvairius šaltinius: apklausas, kitus tinkamus šaltinius (taip pat administracinių šaltinių duomenis) ir atitinkamas statistikos vertinimo procedūras.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2011 m. rugpjūčio 11 d.

KONTEKSTAS

Turizmas yra svarbus Europos Sąjungos (ES) ekonomikos sektorius. Turizmo statistika renkama, kad padėtų politikos formuotojams ir dirbantiems arba vykdantiems veiklą šiame sektoriuje.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (OL L 192, 2011 7 22, p. 17–32)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 692/2011 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164–173)

Žr. konsoliduotą versiją

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos įgyvendinimo (COM(2016) 489 final, 2016 7 29)

paskutinis atnaujinimas 07.11.2016

Į viršų