Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0996

Civilinės aviacijos avarijos ir incidentai

Civilinės aviacijos avarijos ir incidentai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu siekiama padidinti aviacijos saugą užtikrinant, kad Europos civilinės aviacijos saugos tyrimai būtų itin veiksmingi, operatyvūs ir kokybiški.
 • Jame pateikiamos taisyklės dėl galimybės laiku gauti informaciją apie visus asmenis ir pavojingas prekes, esančius avariją patyrusiame orlaivyje.
 • Juo taip pat siekiama sustiprinti pagalbą, teikiamą orlaivių avarijų aukoms ir jų artimiesiems.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

 • Šis reglamentas taikomas atliekant saugos tyrimus tų avarijų* ir pavojingų incidentų*:
  • kurie įvyko Europos Sąjungos (ES) šalių teritorijose;
  • kurie įvyko ne ES šalių teritorijose, tačiau yra susiję su orlaiviu, registruotu ES šalyje arba naudojamu ES šalyje įsteigtos įmonės;
  • kuriems įvykus ES šalis (pagal tarptautinius standartus ir rekomenduojamą tvarką) turi teisę paskirti įgaliotąjį atstovą, kuris dalyvautų tyrime;
  • kuriems įvykus tyrimą atliekanti valstybė leidžia ES šaliai, kuri yra ypač suinteresuota tyrimu, nes avarijoje žuvo ar buvo sunkiai sužeisti jos piliečiai, paskirti ekspertą.
 • Reglamentas netaikomas avarijų ir pavojingų incidentų, susijusių su orlaiviu, naudojamu karo, muitinės, policijos ar panašių tarnybų, saugos tyrimams.

Nepriklausomos saugos tyrimų institucijos (STI)

 • Kiekviena ES šalis turi užtikrinti, kad civilinės aviacijos avarijų ir pavojingų incidentų saugos tyrimus be išorinio poveikio atliktų nuolat veikianti nacionalinė civilinės aviacijos saugos tyrimų institucija (STI).
 • Kiekviena STI veikia savarankiškai, nepriklausomai nuo bet kokių institucijų ar kitų šalių, kurių uždaviniai gali kirstis ar turėti įtakos tos institucijos nešališkumui.
 • Kiekviena STI yra pajėgi nepriklausomai atlikti visą saugos tyrimą pati. ES šalys turi aprūpinti savo STI priemonėmis ir finansais, įskaitant biudžetą, kad jos galėtų savarankiškai vykdyti savo įsipareigojimus ir turėtų pakankamai išteklių.
 • Visų pirmą STI turi turėti kvalifikuotų darbuotojų ir tinkamą materialinę bazę, įskaitant biurus ir angarus, kuriuose būtų galima laikyti ir tirti orlaivį, jo turinį ir nuolaužas.

Įpareigojimas atlikti tyrimą

 • Turi būti atliekamas visų avarijų ar pavojingų incidentų, į kuriuos pateko orlaivis, išskyrus nurodytus Reglamento (EB) Nr. 216/2008 II priede, saugos tyrimas ES šalyje, kurios teritorijoje įvyko avarija ar pavojingas incidentas.
 • STI gali nuspręsti tirti ankstesniame punkte nenurodytus incidentus, taip pat kitų tipų orlaivių avarijas ar pavojingus incidentus, jei tikisi padaryti išvadas, kurias galėtų panaudoti saugai didinti.
 • Atliekant saugos tyrimus jokiu būdu nesiekiama nustatyti, kas kaltas ar atsakingas. Šie tyrimai turi būti nepriklausomi nuo bet kokio teisminio ar administracinio proceso, kuriuo siekiama nustatyti, kas kaltas ar atsakingas, su juo nesusiję ir neturintys jam poveikio.

Saugos tyrimų institucijų bendradarbiavimas

Šiuo reglamentu sudaromos sąlygos STI bendradarbiavimui ir uždavinių delegavimui.

Europos civilinės aviacijos saugos tyrimų institucijų tinklas (ENCASIA)

ES šalys turi užtikrinti, kad jų STI tarp savęs sukurtų Europos civilinės aviacijos saugos tyrimų institucijų tinklą (ENCASIA), kuris:

 • pagerintų STI vykdomų tyrimų kokybę ir sustiprintų šių institucijų nepriklausomumą;
 • skatintų taikyti aukštus tyrimų metodų ir tyrėjų mokymo standartus.

Tyrimas

 • Neatsižvelgiant į jokius teisminius tyrimus, tyrimo vadovas turi įgaliojimus imtis reikiamų priemonių, kad būtų įvykdyti su saugos tyrimu susiję reikalavimai. Be kita ko, tyrimo vadovas turi teisę:
  • nedelsiant, nevaržomas ir netrukdomas patekti į avarijos ar incidento vietą, taip pat į orlaivį ir susipažinti su jo turiniu ar liekanomis;
  • reikalauti, kad būtų surinkti įrodymai, o nuolaužos ar dalys pristatytos analizei;
  • prašyti, kad būtų atlikta asmenų, susijusių su orlaivio naudojimu, kūnų autopsija ir medicininė apžiūra;
  • kviesti liudininkus, taip pat prašyti jų pateikti įrodymus.
 • ES šalis, kurios teritorijoje įvyko avarija ar pavojingas incidentas, turi užtikrinti, kad visi įrodymai būtų tvarkomi saugiai ir būtų pasirūpinta jų saugumu.

Koordinavimas su kitomis institucijomis

 • ES šalys turi užtikrinti, kad STI ir kitos institucijos (pvz., teisminės, civilinės aviacijos, paieškos ir gelbėjimo tarnybos, dalyvaujančios saugos tyrime) tarpusavyje bendradarbiautų išankstinių susitarimų pagrindu, su sąlyga, kad tokie susitarimai nekenkia STI nepriklausomumui.
 • ES šalys apie tokius susitarimus praneša Europos Komisijai, kuri juos perduoda ENCASIA pirmininkui, Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai.

Konfidencialumas ir tinkamas informacijos naudojimas

 • Reglamentu nustatomas įrašų, kurie negali būti skelbiami ir naudojami ne saugos tyrimo tikslais, sąrašas (pvz., skrydžio savirašio įrašai, ataskaitų projektai, asmenų, suteikusių įrodymų, tapatybė, tyrėjų pastabos).
 • Reglamentu nustatytos taisyklės dėl informacijos, įskaitant informaciją, kuria tiesiogiai identifikuojamas orlaivis, su kuriuo susijusi įvykio ataskaita, pavyzdžiui, orlaivio serijos ir registracijos numeris, konfidencialaus naudojimo iš dalies pakeistos Reglamentu (ES) Nr. 376/2014. Reglamente taip pat pripažįstama, kad teisingumo vykdymo institucija arba kompetentinga institucija gali nuspręsti dėl įrašų atskleidimo pagal nacionalinę teisę. ES šalys gali apriboti atvejų, kuriems esant gali būti priimtas toks sprendimas dėl atskleidimo, skaičių laikantis ES tesės aktų.

Pagalba aukoms ir jų artimiesiems

 • Kiekviena ES šalis turi nacionaliniu lygmeniu parengti skubių veiksmų planą civilinės aviacijos avarijos atveju, kuriame nustatomos nuostatos dėl pagalbos aukoms ir jų artimiesiems. Jos taip pat turi užtikrinti, kad oro transporto bendrovės turėtų pagalbos aukoms ir jų artimiesiems planą, ypatingą dėmesį skiriant psichologinei pagalbai.
 • ES šalys turėtų skatinti ES veikiančias ES nepriklausančių šalių oro transporto bendroves parengti panašų planą.
 • Įvykus avarijai kiekviena susijusi ES šalis paskiria asmenį, kuriam pavedama būti kontaktiniu ir informaciją teikiančiu asmeniu aukoms ir jų artimiesiems.
 • Oro transporto bendrovės turi pasiūlyti keleiviams galimybę nurodyti asmens, su kuriuo reikia susisiekti įvykus avarijai, kontaktinius duomenis. Orlaivyje buvusio asmens vardas viešai skelbiamas tik po to, kai informuojami to asmens artimieji.

Ataskaita ir saugos rekomendacijos

 • Tyrimo metu saugos tyrimų institucija rekomenduoja už orlaivių ar jų įrangos gamybą arba techninę priežiūrą atsakingiems asmenims ir už orlaivio naudojimą arba darbuotojų mokymą atsakingiems asmenims skubius veiksmus, kurie, jos manymu, yra reikalingi didinant aviacijos saugą.
 • Pasikonsultavus su atitinkamomis institucijomis, įskaitant Europos aviacijos saugos agentūrą, tyrimas baigiamas parengiant ataskaitą, kurioje pateikiamos saugos rekomendacijos. Galutinė ataskaita paskelbiama kuo greičiau – kai įmanoma, per 12 mėnesių nuo avarijos ar pavojingo incidento dienos. Institucija taip pat registruoja su jos pateiktomis saugos rekomendacijomis susijusius atsakymus.
 • Kiekviena šalis, gaunanti saugos rekomendaciją, įskaitant saugos institucijas nacionaliniame ir ES lygmenyse, taip pat privalo stebėti veiksmų, kurių imtasi laikantis gautų saugos rekomendacijų, padarytą pažangą.
 • Reglamentu panaikinama Direktyva 94/56/EB.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2010 m. gruodžio 2 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Avarija: su orlaivio naudojimu susijęs įvykis, įvykstantis nuo tada, kai į pilotuojamą orlaivį įlipa bent vienas juo skristi ketinantis asmuo, iki tada, kai visi tokie asmenys iš orlaivio išlipa, per kurį kuris nors asmuo žūsta arba yra sunkiai sužalojamas, arba orlaiviui padaroma didelė žala.

Incidentas: su orlaivio naudojimu susijęs įvykis, išskyrus avariją, kuris turi ar gali turėti įtakos skrydžių saugai.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB (OL L 295, 2010 11 12, p. 35–50)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 996/2010 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 (OL L 122, 2014 4 24, p. 18–43)

paskutinis atnaujinimas 08.11.2016

Į viršų