EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0024

Reikalavimų, susijusių su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis, vykdymas

Reikalavimų, susijusių su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis, vykdymas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2010/24/ES, skatinanti ES valstybių narių savitarpio pagalbą vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ja siekiama kovoti su vengimu mokėti mokesčius ir užtikrinti, kad ES valstybės narės glaudžiau bendradarbiaus (jos turi teikti pagalbą) vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis, taikomomis kitoje ES valstybėje narėje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Ši direktyva taikoma reikalavimams, susijusiems su:
 • ES valstybės narės ne vėliau kaip 2010 m. gegužės 20 d. praneša Europos Komisijai apie kompetentingą nacionalinę instituciją ar institucijas, kurios nurodomos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Kiekviena kompetentinga institucija paskiria centrinę ryšių palaikymo tarnybą, kuri yra atsakinga už ryšių palaikymą su kitomis ES valstybėmis narėmis šioje srityje.

Prašymas suteikti informaciją

Kompetentinga institucija privalo kitai kompetentingai institucijai suteikti visą informaciją, kuri yra svarbi prašančiajai institucijai vykdant savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai:

 • institucija, į kurią kreipiamasi, negalėtų gauti informacijos panašaus pobūdžio reikalavimams, atsirandantiems jos valstybėje narėje;
 • būtų atskleistos komercinės, pramoninės arba profesinės paslaptys;
 • atskleidus informaciją būtų pakenkta valstybės narės, į kurią kreipiamasi, saugumui arba prieštaraujama jos viešajai tvarkai.

Prašymas pranešti apie dokumentus

 • Paprašyta pranešti apie dokumentus, susijusius su reikalavimais, institucija, į kurią kreipiamasi, privalo pranešti adresatui apie visus dokumentus, kuriuos parengia prašančioji ES valstybė narė ir kurie yra susiję su reikalavimu arba jo vykdymu.
 • Prašyme pranešti turi būti nurodyta ši informacija: adresato vardas bei pavardė (pavadinimas), pranešimo tikslas, reikalavimo pobūdis ir suma, ir už dokumentus bei papildomą informaciją atsakingų įstaigų kontaktiniai duomenys.

Vykdymo procedūros

 • Prieš prašančiajai institucijai teikiant prašymą vykdyti reikalavimą taikomos atitinkamos reikalavimų vykdymo procedūros, išskyrus šiuos atvejus:
  • jeigu akivaizdu, kad prašančiojoje ES valstybėje narėje nėra turto reikalavimui įvykdyti, bet atitinkamas asmuo turi turto ES valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi;
  • jeigu taikant tokias procedūras kiltų neproporcingai didelių sunkumų.
 • Prie prašymo vykdyti reikalavimą pridedamas suvienodintas dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą ES valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi.
 • Kompetentinga institucija, į kurią kreipiamasi, naudojasi įgaliojimais ir taiko procedūras, nustatytas pagal ES valstybės narės, į kurią kreipiamasi, įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie taikomi reikalavimams, susijusiems su tokiais pat mokesčiais ar muitais arba su panašiais mokesčiais ar muitais. Jeigu institucija, į kurią kreipiamasi, mano, kad tokie pat arba panašūs mokesčiai ar muitai jos teritorijoje netaikomi, ji taiko taisykles, kurios taikomos reikalavimams dėl fizinių asmenų pajamoms taikomo mokesčio.

Ginčai

 • Ginčai dėl reikalavimo, pirminio arba suvienodinto dokumento, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą prašančiojoje valstybėje narėje, ir dėl prašančiosios institucijos pateikto pranešimo galiojimo priklauso prašančiosios ES valstybės narės kompetentingų įstaigų kompetencijai. Ginčai dėl prašančiosios ES valstybės narės kompetentingos institucijos pateikto pranešimo galiojimo sprendžiami tos ES valstybės narės kompetentingoje įstaigoje.
 • Prašančioji institucija gali prašyti įvykdyti užginčytą reikalavimą. Jeigu reikalavimas įvykdomas, prašančioji institucija turi atlyginti visas išreikalautas sumas ir sumokėti visą mokėtiną kompensaciją.

Prašymo suteikti pagalbą vykdant reikalavimą pakeitimas arba atsiėmimas

Prašančioji institucija nedelsdama praneša institucijai, į kurią kreipiamasi, apie bet kokį paskesnį jos prašymo vykdyti reikalavimą pakeitimą arba apie prašymo atsiėmimą ir nurodo pakeitimo ar atsiėmimo priežastis.

Prašymas imtis prevencinių priemonių

Jeigu reikalavimas arba dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą prašančiojoje ES valstybėje narėje, yra užginčijamas prašymo pateikimo metu, institucija, į kurią kreipiamasi, imasi prevencinių priemonių, jei jos leidžiamos pagal jos nacionalinę teisę, kad būtų užtikrintas reikalavimo vykdymas.

Institucijos, į kurią kreipiamasi, prievolių ribojimas

Institucija, į kurią kreipiamasi, neprivalo teikti pagalbos vykdant reikalavimus, jei:

 • jeigu tokio reikalavimo vykdymas sukeltų ES valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, didelių ekonominių ar socialinių sunkumų;
 • jeigu pirminis prašymas suteikti pagalbą yra susijęs su daugiau kaip penkerių metų senumo reikalavimais;
 • jei bendra reikalavimų suma yra mažesnė nei 1 500 EUR.

Bendrosios taisyklės

 • Informacijai ar dokumentams, kurie atskleidžiami pagal šią direktyvą, taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir tokia pati apsauga, kokia taikoma panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios ES valstybės narės nacionalinę teisę.
 • Šia direktyva nuo 2012 m. sausio 1 d. panaikinama Direktyva 2008/55/EB. Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2010 m. balandžio 20 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyva 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis (OL L 84, 2010 3 31, p. 1–12)

paskutinis atnaujinimas 30.10.2017

Į viršų