EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0577

Darbo jėgos tyrimas

Darbo jėgos tyrimas

Europos Sąjungos (ES) politikos formavimas užimtumo srityje labai priklauso nuo statistikos, kuri būtų palyginama, patikima ir laiku pateikta, prieinamumo. ES darbo jėgos tyrimas suteikia informacijos apie ES darbo rinkos padėtį ir joje vyraujančias tendencijas.

DOKUMENTAS

1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje.

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamente nustatyta suvienodinta nacionalinės statistikos apie asmenų, kurie yra 15 metų amžiaus ir vyresni, dalyvavimą darbo rinkoje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius asmenis rinkimo metodologija. Siekiant užtikrinti palyginamus rezultatus, jame pateikiamos taisyklės ir gairės dėl, pavyzdžiui, tyrimo plano, rodiklių, metodų ir sprendimų priėmimo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Aprėptis

ES darbo jėgos tyrimas apima 33 šalis: 28 ES šalis, Islandiją, Norvegiją, Šveicariją ir dvi šalis kandidates (buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją ir Turkiją). Tai yra didžiausios Europos namų ūkių imties (t. y namų ūkių, kurie dalyvauja tyrime ir pasisako įvairiomis temomis, kaip antai apie darbinį gyvenimą, gyvenimo sąlygas, pajamas, sveikatą ir pan.) tyrimas.

Tyrimas apima visus piliečius, gyvenančius privačiuose namų ūkiuose (t. y. neapima ligoninių, studentų bendrabučių ir pan.).

ES darbo jėgos tyrimo vykdymas

ES šalių nacionaliniai statistikos institutai atsako už:

 • nacionalinių klausimynų sudarymą;
 • imties sudarymą;
 • apklausų vykdymą;
 • rezultatų siuntimą Europos Komisijos statistikos biurui, Eurostatui, kur jie yra centralizuotai tvarkomi.

Visa tai vyksta pagal bendrą kodavimo sistemą, nustatytą reglamente (EB) Nr. 377/2008.

Eurostatas teikia paramą statistikos institutams, skatindamas juos naudoti suderintas sąvokas bei metodus ir skleisdamas palyginamą nacionalinių ir Europos darbo rinkų statistiką.

Duomenų rinkimas

ES darbo jėgos tyrimo metu renkami duomenys apie:

 • demografiją (lytį, amžių ir pan.);
 • užimtumo statusą;
 • užimtumo pagrindiniame darbe rodiklius;
 • dirbtas valandas;
 • užimtumo nepagrindinėje darbovietėje rodiklius;
 • nepakankamą užimtumą (t. y. kai dirbančio asmens darbo valandos yra nepakankamos palyginti su alternatyviomis darbo vietomis, kurias jis nori ir gali užimti);
 • darbo paieškas;
 • išsilavinimą;
 • nedirbančių asmenų ankstesnę darbo patirtį;
 • padėtį prieš metus iki tyrimo;
 • pagrindinį užimtumo statusą;
 • pajamas.

Renkama informacija priklauso nuo tyrime dalyvaujančio asmens statuso (t. y. užimtas, bedarbis, ekonomiškai neaktyvus, kaip, pavyzdžiui, besimokantys jaunuoliai arba šeimyninių pareigų turinčios moterys).

Duomenys renkami kiekvieną ketvirtį. Jiems surinkti įvykdoma apie 1,8 milijonus apklausų visoje Europoje. Imties dydis dalyvaujančiose šalyse svyruoja nuo 0,2 iki 3,3 %.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1998 m. kovo 15 d.

Daugiau informacijos pateikiama Eurostato svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98

1998 3 15

1998 3 15

OL L 77, 1998 3 14, p. 3-7

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1991/2002

2002 11 10

-

OL L 308, 2002 11 9, p. 1-2

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2104/2002

2002 12 19

-

OL L 324, 2002 11 29, p. 14-19

Reglamentas (EB) Nr. 2257/2003

2004 1 12

-

OL L 336, 2003 12 23, p. 6-7

Reglamentas (EB) Nr. 1372/2007

2007 12 23

-

OL L 315, 2007 12 3, p. 42-43

Reglamentas (EB) Nr. 596/2009

2009 8 7

-

OL L 188, 2009 7 18, p. 14-92

Reglamentas (ES) Nr. 545/2014

2014 6 18

-

OL L 163, 2014 5 29, p. 10-14

Paskesni Tarybos reglamento (EB) Nr. 577/98 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 377/2008, įgyvendinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje nuostatas dėl naudotino kodifikavimo duomenims nuo 2009 m. perduoti, imties dalies naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti ir tiriamųjų ketvirčių apibrėžimo (OL L 114, 2008 4 26, p. 57-84).

2013 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 318/2013, kuriuo priimama Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 numatyto darbo jėgos atrankinio tyrimo 2016-2018 m. ad hoc modulių programa (OL L 99, 2013 4 9, p. 11-12).

paskutinis atnaujinimas 03.04.2015

Į viršų