Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0080

Teisė balsuoti ir būti kandidatais per vietos savivaldos rinkimus

Teisė balsuoti ir būti kandidatais per vietos savivaldos rinkimus

Šia direktyva nustatomos priemonės, kuriomis vadovaudamiesi ES piliečiai gali naudotis teise balsuoti ir būti kandidatais vietos savivaldos rinkimuose* toje ES šalyje, kurioje jie gyvena.

DOKUMENTAS

1994 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 94/80/EB, nustatanti išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems jos piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per vietos savivaldos rinkimus

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva nustatomos priemonės, kuriomis vadovaudamiesi ES piliečiai gali naudotis teise balsuoti ir būti kandidatais vietos savivaldos rinkimuose* toje ES šalyje, kurioje jie gyvena.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Bet kuris ES pilietis, kuris nėra gyvenamosios vietos ES šalies pilietis, turi teisę balsuoti ir būti kandidatu vietos savivaldos rinkimuose gyvenamosios vietos šalyje tomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos šalies piliečiai.

Tam, kad galėtų dalyvauti rinkimuose, ES piliečiai gyvenamosios vietos šalyje turi kreiptis dėl įtraukimo į rinkėjų sąrašus, pateikdami tuos pačius patvirtinamuosius dokumentus kaip ir tos šalies rinkėjai. Šalyse, kuriose balsuoti privaloma, minėti asmenys taip pat privalo balsuoti.

Jei tam, kad galėtų balsuoti ar būti kandidatais, gyvenamosios vietos ES šalies piliečiai turi būti pragyvenę tos valstybės rinkimų teritorijoje tam tikrą minimalų laikotarpį, kitos ES šalies piliečiai laikomi atitinkančiais tą reikalavimą tais atvejais, kai jie yra pragyvenę tolygų laikotarpį kitose ES šalyse.

ES šalys gali nesuteikti ES piliečiui teisės būti kandidatu, jeigu jis arba ji:

prarado šią teisę individualiu sprendimu, priimtu pagal baudžiamąją ar civilinę jo ar jos kilmės ES šalies teisę;

negali pateikti pilietybės ir gyvenamosios vietos deklaracijos arba kitų tapatybę patvirtinančių dokumentų, jeigu jų reikia.

Tam tikromis aplinkybėmis ES šalys gali nuspręsti, kad renkamųjų savivaldos pareigų ėjimas gyvenamosios vietos šalyje nesuderinamas su kitose ES šalyse einamomis pareigomis.

ES šalys gali nuspręsti išsaugoti tam tikras aukštas renkamas pareigas savo piliečiams arba nustatyti, kad išrinkti kitų ES šalių piliečiai negali dalyvauti nei skiriant delegatus, galinčius balsuoti parlamentinėje asamblėjoje, nei renkant tos asamblėjos narius.

Direktyvoje taip pat pripažįstamos išimtys:

bet kuriai ES šaliai, jeigu joje gyvenančių ir nesančių jos piliečiais ES piliečių, sulaukusių amžiaus, nuo kurio suteikiama balsavimo teisė, dalis viršija 20 proc. viso rinkėjų skaičiaus;

ES piliečiams, kurie jau turi teisę balsuoti per savo gyvenamosios ES šalies parlamento rinkimus.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1995 m. sausio 20 d.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

*Vietos savivaldos rinkimai - rinkimai į vietos savivaldos lygmens institucijas, išvardytas šios direktyvos priede, kuriuose turi teisę dalyvauti visi reikalavimus atitinkantys suaugę gyventojai.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 94/80/EB

1995 1 20

1995 12 31

OL L 368, 1994 12 31, p. 38-47

Paskesni direktyvos 94/80/EB priedų daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 24.09.2015

Į viršų