EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0381

2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 381/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2092/2004, nustatantį išsamias džiovintos jautienos be kaulų, kurios kilmės šalis yra Šveicarija, importo tarifų kvotos taikymo taisykles

OJ L 116, 9.5.2009, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2013; panaikino 32013R0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/381/oj

9.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 381/2009

2009 m. gegužės 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2092/2004, nustatantį išsamias džiovintos jautienos be kaulų, kurios kilmės šalis yra Šveicarija, importo tarifų kvotos taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1), ypač į jo 144 straipsnio 1 dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2092/2004 (2) prieš importuojant tam tikrus produktus, turi būti išduoti autentiškumo sertifikatai, liudijantys, kad tų produktų kilmės vieta yra Šveicarija. Įstaigos, įgaliotos išduoti tuos autentiškumo sertifikatus, pavadinimas nurodytas to reglamento III priede. To reglamento 4 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad paskyrus naują išduodančiąją instituciją, III priedas gali būti peržiūrimas.

(2)

Šveicarija Komisijai pranešė, kad paskirta nauja įstaiga, kuri bus įgaliota išduoti autentiškumo sertifikatus.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2092/2004.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2092/2004 III priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 362, 2004 12 9, p. 4.


PRIEDAS

„III PRIEDAS

Autentiškumo sertifikatus įgaliotų išduoti eksportuojančių šalių valdžios institucijų sąrašas

ŠVEICARIJA

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.“


Top