EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pasaulinė suderinta lengvųjų automobilių bandymų procedūra (WLTP) ir įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis (RDE)

Pasaulinė suderinta lengvųjų automobilių bandymų procedūra (WLTP) ir įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis (RDE)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES tipo patvirtinimo reikalavimai

 • Siekdamas gauti ES tipo patvirtinimą*, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį ir transporto priemonės remonto bei priežiūros informaciją, gamintojas turi įrodyti, kad tada, kai transporto priemonės yra bandomos taikant nustatytas procedūras, jos atitinka šio reglamento reikalavimus.
 • Atliekant RDE ir WLTP bandymus, visos transporto priemonės turi atitikti pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų ribas, nustatytas Reglamente (EB) Nr. 715/2007. Taip pat turi būti atlikti įvairūs kiti bandymai, įskaitant degalų garų (t. y. iš degalų bako išmetamų dujų) kiekio patikrinimą ir patikrinimą esant žemai atmosferos temperatūrai.
 • Visose transporto priemonėse turi būti įrengta vidinė diagnostikos sistema (OBD), kuri leidžia per visą transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį nustatyti nusidėvėjimo arba veikimo trikčių pobūdį. Reglamente nustatomi reikalavimai OBD sistemai įprastomis eksploatavimo sąlygomis.
 • Gamintojai turi sumontuoti prietaisus, kad būtų galima nuolat matuoti transporto priemonės suvartojamą degalų ir energijos kiekį.

Paraiška dėl ES tipo patvirtinimo

 • Gamintojas turi pateikti patvirtinimo institucijai paraišką patvirtinti transporto priemonės ES tipą, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį ir galimybę gauti transporto priemonės remonto bei priežiūros informaciją, įskaitant:
  • reglamentuojamų bandymų rezultatus;
  • išsamią rašytinę informaciją apie OBD sistemos veikimo charakteristikas;
  • aprašą nuostatų, kurių imtasi išmetamųjų teršalų kontrolės kompiuteriui apsaugoti, kad jo rodmenys nebūtų klastojami ir kad nebūtų galima padaryti šio kompiuterio pakeitimų, taip pat odometrui apsaugoti, įskaitant ridos verčių įrašymą;
  • išplėstą dokumentų rinkinį, pagal kurį institucija gali įvertinti, ar laikomasi draudimo naudoti „išderinimo įtaisą“*, kuris sumažina išmetamųjų teršalų kontrolės lygį.
 • Jei įvykdomi atitinkami reikalavimai, patvirtinimo institucija suteikia ES tipo patvirtinimą ir suteikia tipo patvirtinimo numerį.

Gamybos atitiktis

Gamintojas turi patikrinti, ar visos jo pagamintos transporto priemonės atitinka išmetamųjų teršalų ribas.

Eksploatacijos atitiktis

Siekiant užtikrinti, kad tinkamai prižiūrimos ir eksploatuojamos transporto priemonės per visą savo eksploatavimo laiką neviršytų nustatytų ribų, turi būti atliekami patikrinimai:

 • nuvažiavus 15 000 km arba po šešių mėnesių, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliau, ir
 • nuvažiavus 100 000 km arba po penkerių metų, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

Taršos kontrolės įtaisai

 • Taršos kontrolės įtaisams, kaip antai kataliziniams konverteriams, tipo patvirtinimas turi būti suteiktas kaip atskiriems techniniams agregatams.
 • Reglamente nustatomos taisyklės ir procedūros, taikomos paraiškoms dėl tokių įtaisų tipo patvirtinimo.

Transporto priemonės OBD sistemos ir remonto bei priežiūros informacijos prieiga

 • Gamintojai, siekdami užtikrinti lengvą transporto priemonės OBD sistemos ir remonto bei priežiūros informacijos prieigą, turi įdiegti reikiamas priemones ir procedūras.
 • Institucijos suteikia tipo patvirtinimą tik gavusios iš gamintojo transporto priemonės OBD sistemos ir remonto bei priežiūros informacijos prieigos liudijimą.
 • Patvirtinimo institucijos gali patikrinti atitiktį remdamosi gautu skundu arba techninės tarnybos įvertinimu.
 • Nustačius, kad gamintojas nesilaiko reikalavimų, gali būti imamasi priemonių, įskaitant tipo patvirtinimo galiojimo sustabdymą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2017 m. liepos 27 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.: Išmetalai automobilių sektoriuje (Europos Komisija).

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Tipo patvirtinimas: procedūra, pagal kurią gaminys sertifikuojamas kaip atitinkantis būtiniausius norminius ir techninius reikalavimus.
Išderinimo įtaisas: sąmoningi išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos pakeitimai, skirti dirbtiniu būdu sumažinti jos veiksmingumą įprastomis transporto priemonės eksploatavimo sąlygomis.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2017 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (OL L 175, 2017 7 7, p. 1–643)

Vėlesni Reglamento (ES) 2017/1151 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1–16)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 04.10.2019

Top