EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pasaulinė suderinta lengvųjų automobilių bandymų procedūra (WLTP) ir įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis (RDE)

Pasaulinė suderinta lengvųjų automobilių bandymų procedūra (WLTP) ir įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis (RDE)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu:
 • Reglamentas buvo iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2023/443, kad jis būtų pritaikytas prie JT EEK taisyklių pakeitimų (daugiausia dėl JT taisyklės Nr. 154 priėmimo) ir kitų susijusių ES taisyklių, įskaitant Reglamentą (EB) Nr. 715/2007.
 • Kadangi Reglamente (EB) Nr. 715/2007 nustatytos prieigos prie transporto priemonių vidinės diagnostikos sistemos (OBD) informacijos ir transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos taisyklės buvo įtrauktos į Reglamentą (ES) 2018/858 (žr. santrauką), kuris taikomas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., iš dalies keičiančiu Reglamentu (ES) 2023/443 iš Reglamento (ES) 2017/1151 pašalinamos visos nuorodos į šią informaciją.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES tipo patvirtinimo reikalavimai

 • Siekdamas gauti ES tipo patvirtinimą*, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį, gamintojas turi įrodyti, kad tada, kai transporto priemonės yra bandomos taikant nustatytas procedūras, jos atitinka šio reglamento reikalavimus.
 • Atliekant RDE ir WLTP bandymus, visos transporto priemonės turi atitikti pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų ribas, nustatytas Reglamente (EB) Nr. 715/2007. Taip pat turi būti atlikti įvairūs kiti bandymai, įskaitant degalų garų (t. y. iš degalų bako sistemos išmetamų dujų) kiekio patikrinimą ir patikrinimą esant žemai atmosferos temperatūrai.
 • Visose transporto priemonėse turi būti įrengta vidinė diagnostikos sistema (OBD), kuri leidžia per visą transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį nustatyti nusidėvėjimo arba veikimo trikčių pobūdį. Reglamente nustatomi reikalavimai OBD sistemai įprastomis eksploatavimo sąlygomis.
 • Gamintojai privalo įrengti įtaisus, kuriais nuolat matuojamas transporto priemonei eksploatuoti sunaudojamų degalų ir (arba) energijos kiekis (transporto priemonėje įrengtas degalų ir (arba) energijos suvartojimo stebėjimo įtaisas, OBFCM įtaisas).

Paraiška dėl ES tipo patvirtinimo

 • Gamintojai turi pateikti patvirtinimo institucijai paraišką patvirtinti transporto priemonės ES tipą, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį, įskaitant:
  • reglamentuojamų išmetamo teršalų kiekio bandymų rezultatus;
  • išsamią rašytinę informaciją apie OBD sistemos veikimo charakteristikas;
  • aprašą nuostatų, kurių imtasi išmetamųjų teršalų kontrolės kompiuteriui apsaugoti, kad jo rodmenys nebūtų klastojami ir kad nebūtų galima padaryti šio kompiuterio pakeitimų, taip pat odometrui apsaugoti, įskaitant ridos verčių įrašymą;
  • išplėstą dokumentų rinkinį, pagal kurį institucija gali įvertinti, ar laikomasi draudimo naudoti „išderinimo įtaisą*, kuris sumažina išmetamųjų teršalų kontrolės lygį.
 • Jei įvykdomi atitinkami reikalavimai, patvirtinimo institucija suteikia Euro 6 išmetamųjų teršalų tipo patvirtinimą ir suteikia tipo patvirtinimo sertifikatą.

Gamybos atitiktis

Gamintojas turi patikrinti, ar visos jo pagamintos transporto priemonės atitinka tipo patvirtinimą ir išmetamųjų teršalų ribas.

Eksploatacijos atitiktis

Siekiant užtikrinti, kad tinkamai prižiūrimos ir eksploatuojamos transporto priemonės per visą savo naudojimo trukmę neviršytų nustatytų teršalų ribų, turi būti atliekami patikrinimai:

 • nuvažiavus 15 000 km arba po šešių mėnesių, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliau;
 • nuvažiavus 100 000 km arba po penkerių metų, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

Taršos kontrolės įtaisai

 • Taršos kontrolės įtaisams, kaip antai kataliziniams konverteriams ir tam tikriems filtrams, tipo patvirtinimas turi būti suteiktas kaip atskiriems techniniams agregatams.
 • Atitinkami reikalavimai laikomi įvykdytais, jei pakaitiniai taršos kontrolės įtaisai buvo patvirtinti pagal JT EEK taisyklę Nr. 103.

Per jungtį įkraunamų hibridinių elektrinių transporto priemonių išmetami teršalai

Kadangi naujausi tyrimai parodė, kad vidutinis realiomis sąlygomis per jungtį įkraunamų hibridinių elektrinių transporto priemonių išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekis labai skiriasi nuo jų išmetamo CO2 kiekio, nustatyto pagal WLTP, siekiant užtikrinti, kad tokioms transporto priemonėms nustatytas išmetamo CO2 kiekis atspindėtų realią vairuotojų elgseną, iš dalies keičiant Reglamentą (ES) 2023/443 persvarstomi naudingumo koeficientai, taikomi nustatant išmetamo CO2 kiekį tipo patvirtinimo metu.

Remiantis turimais duomenimis, reglamente nurodomi nauji naudingumo koeficientai*, taikomi nuo 2023 m. rugsėjo mėn. Šie koeficientai bus peržiūrėti, kad geriau atspindėtų realias sąlygas, atsižvelgiant į tokiose transporto priemonėse įrengtų degalų suvartojimo stebėsenos prietaisų duomenis, surinktus pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2021/392 2025 m. ir dar kartą 2027 m.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 2017 m. liepos 27 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Tipo patvirtinimas. Procedūra, pagal kurią gaminys sertifikuojamas kaip atitinkantis būtiniausius norminius ir techninius reikalavimus.
Išderinimo įtaisai. Sąmoningi išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos pakeitimai, skirti dirbtiniu būdu sumažinti jos veiksmingumą įprastomis transporto priemonės eksploatavimo sąlygomis.
Naudingumo koeficientai. Koeficientai, pagrįsti važiavimo statistika, priklausomai nuo nuvažiuojamo atstumo, pasiekto įkrovos išsekimo sąlygomis, ir naudojami įkrovos išsekimo ir įkrovos palaikymo išmetamųjų teršalų junginiams, CO2 emisijai ir degalų sąnaudoms apskaičiuoti iš išorės įkraunamose hibridinėse elektrinėse transporto priemonėse.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2017 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (OL L 175, 2017 7 7, p. 1–643)

Vėlesni Reglamento (ES) 2017/1151 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2023 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/443, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2017/1151 nuostatos dėl tipo patvirtinimo atsižvelgiant į lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekį procedūrų (OL L 66, 2023 3 2, p. 1–237)

JT taisyklė Nr. 154 „Suvienodintos lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į kriterinių išmetamųjų teršalų kiekį, išmetamo anglies dioksido kiekį ir degalų sąnaudas ir (arba) išmatuotą sunaudojamą elektros energijos kiekį bei elektrinę ridą (WLTP), nuostatos“ (OL L 290, 2022 11 10, p. 1–625)

2021 m. kovo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/392 dėl lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio stebėsenos ir duomenų apie jį teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/631, kuriuo panaikinami Komisijos įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1014/2010, (ES) Nr. 293/2012, (ES) 2017/1152 ir (ES) 2017/1153 (OL L 77, 2021 3 5, p. 8–25)

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 103. Vienodos variklio varomų transporto priemonių pakaitinių taršos kontrolės įtaisų patvirtinimo nuostatos (OL L 207, 2017 8 10, p. 30–42)

2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1–16)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 23.02.2024

Top