Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2135

1998 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2135/98 iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir Direktyvą 88/599/EEB dėl Reglamentų (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 taikymo

OJ L 274, 9.10.1998, p. 1–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 159 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 159 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 159 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 159 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 159 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 159 - 179
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 159 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 159 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 159 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 006 P. 156 - 176
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 006 P. 156 - 176
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 10 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; netiesiogiai panaikino 32014R0165 : This act has been changed. Latest consolidated version: 25/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2135/oj

31998R2135Oficialusis leidinys L 274 , 09/10/1998 p. 0001 - 0021


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2135/98

1998 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir Direktyvą 88/599/EEB dėl Reglamentų (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 taikymo

EUROPOSSĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 75 straipsnio 1 dalies c ir d punktus,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamasi Sutarties 189c straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

(1) kadangi 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų [4] nustato nuostatas dėl kelių transporte naudojamų tachografų gamybos, jų instaliavimo, naudojimo ir bandymo;

(2) kadangi patirtis rodo, kad ekonominiai sunkumai ir konkurencija kelių transporte skatina vairuotojus, kuriuos yra įdarbinusios krovinių vežimo kelių transportu bendrovės, pažeidinėti tam tikras taisykles, ypač susijusias su vairavimo ir poilsio laiku, kuris yra nustatytas 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3820/85 dėl kai kurių su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų [5];

(3) kadangi akivaizdūs pažeidinėjimai ir apgaulė kelia grėsmę kelių eismo saugumui ir dėl priežasčių, susijusių su konkurencija, yra nepriimtini vairuotojui, kuris laikosi taisyklių;

(4) kadangi kelių eismo saugumas pagerėtų, jeigu ir įmonė, ir kompetentingos institucijos automatinėmis priemonėmis registruotų ir reguliariai kontroliuotų išsamią informaciją apie vairuotojų ir transporto priemonių darbą, pavyzdžiui, greitį ir nuvažiuotą atstumą;

(5) kadangi Bendrijos socialinės taisyklės nustato atitinkamus reikalavimus dėl kasdienio vairavimo bei poilsio ir dėl vairavimo bei poilsio bendro laiko, kuris nustatomas ne ilgesniam kaip dviejų savaičių laikotarpiui; kadangi sunku kontroliuoti, ar pirmiau minėtų reikalavimų yra laikomasi, nes duomenys įrašomi keliuose kasdienės registracijos lapuose, iš kurių einamosios savaitės ir praėjusios savaitės paskutinės dienos registracijos lapai turi būti laikomi vairuotojo kabinoje;

(6) kadangi, siekiant nutraukti dažniausiai pasitaikančius piktnaudžiavimus dabartine sistema, yra būtina įdiegti naują sudėtingesnę įrangą, pavyzdžiui, tachografą su į jį įmontuotu atitinkamu informaciją saugančiu elektroniniu įtaisu bei vairuotojo asmens kortele, ir taip užtikrinti, kad įrašytus duomenis būtų galima atkurti, kad išspausdinti jie būtų suprantami ir kad būtų patikimi, taip pat kad pirmiau minėta sudėtingesnė įranga pateiktų nenuginčijamų duomenų apie vairuotojo per keletą paskutinių dienų atliktą darbą ir apie transporto priemonės veikimą keletą mėnesių;

(7) kadangi bendras sistemos ir jos sudedamųjų dalių saugumas yra svarbus, kad tachografai veiktų veiksmingai;

(8) kadangi turi būti parengtos nuostatos, nustatančios IB priede numatytų atminties kortelių išdavimo ir naudojimo sąlygas;

(9) kadangi vairuotojo darbo duomenys turi būti tokie, kad juos galėtų patikrinti patys vairuotojai, juos įdarbinusios bendrovės ir valstybių narių kompetentingos institucijos; kadangi vairuotojui arba jo bendrovei vis dėlto turėtų būti prieinami tik su kiekvieno iš jų darbu susiję duomenys;

(10) kadangi šiame reglamente numatyti tachografai turi būti instaliuoti transporto priemonėse, kurios pirmą kartą pradedamos eksploatuoti po to, kai Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje buvo paskelbtos gaminio techninės charakteristikos, iš kurių keletą yra apibrėžusi Komisija, laikydamasi Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 18 straipsnyje nurodytos komiteto darbo tvarkos; kadangi yra reikalingas pereinamasis laikotarpis, kad, laikantis pirmiau minėtų techninių charakteristikų, būtų pagaminti nauji tachografai ir kad jiems būtų suteiktas EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimas;

(11) kadangi pageidautina, kad tachografus, atitinkančius IB priedo reikalavimus, tam skiriant mažai sąnaudų, būtų galima pritaikyti ir transporto priemonių parko valdymui;

(12) kadangi Bendrija, laikydamasi subsidiarumo principo, turi imtis iš dalies keisti Reglamentą (EEB) Nr. 3821/85, siekdama užtikrinti, kad tachografai, atitinkantys IB priedo reikalavimus, būtų suderinami su vairuotojo kortelėmis ir kad tachografais, atitinkančiais I ir IB priedų reikalavimus, gauti duomenys būtų nuoseklūs;

(13) kadangi technikos pažanga nulemia, kad šio reglamento prieduose išdėstyti techniniai reikalavimai būtų skubiai įdiegti; kadangi tam, kad priemonės, reikalingos skubiai diegiant techninius reikalavimus, būtų lengviau priimamos, turėtų būti numatyta nuostata, jog šių priedų techninius koregavimus tvirtintų Komisija, laikydamasi komiteto darbo tvarkos, kaip išdėstyta 1987 m. liepos 13 d. Tarybos sprendime 87/373/EEB, nustatančiame naudojimosi Komisijai suteiktais įgaliojimais tvarką [6];

(14) kadangi naujų tachografų įdiegimas reiškia, kad Direktyvos 88/599/EEB [7] atitinkamos nuostatos dėl Reglamentų (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 taikymo turi būti iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 iš dalies keičiamas taip:

1. 1 straipsnyje žodžiai "ir I bei II priedų" pakeičiami "ir I arba IB ir II priedų".

2. 4, 5, 6, 7, 8 ir 11 straipsniai, kai minimi žodžiai "registracijos lapas" arba "registracijos lapai", iš dalies keičiami pridedant žodžius "arba atminties kortelė".

3. 4 straipsnyje prieš pirmąją pastraipą įterpiama ši pastraipa:

"Šiame skyriuje "tachografas" - tai "tachografas arba jo sudedamosios dalys"."

4. 5 straipsnyje pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

"Valstybė narė kiekvienam tachografų tipui, kiekvienam registracijos lapo arba atminties kortelės modeliui, atitinkantiems šio reglamento I arba IB priede nustatytus reikalavimus, EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimą suteikia, jei valstybė narė turi galimybę patikrinti, ar gamybiniai pavyzdžiai atitinka patvirtintą tipą.

Sistemos saugumas turi atitikti IB priede išdėstytus techninius reikalavimus. Komisija, laikydamasi darbo tvarkos, nustatytos 18 straipsnyje, užtikrina, kad IB priedu būtų nustatyta, jog tachografui EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo negalima suteikti tol, kol nepaaiškėja, jog visa sistema (pats tachografas, vairuotojo kortelė ir pavarų dėžės elektros schema) neleidžia klastoti arba keisti vairavimo laiko duomenų. Bandymus, kuriuos būtina atlikti siekiant nustatyti šį sistemos ypatumą, atlieka su naujausiais duomenų klastojimo būdais susipažinę ekspertai."

5. 12 straipsnyje:

a) 1 dalis papildoma taip:

"Patvirtintos dirbtuvės ir patvirtinto mechaniko kortelių administracinio galiojimo trukmė neviršija vienerių metų.

Jeigu kortelės, išduotos patvirtintai dirbtuvei arba patvirtintam mechanikui, galiojimo laikas turi būti pratęstas, jeigu ji yra sugadinta, blogai veikia, yra pamesta arba pavogta, institucija, šiuo tikslu gavusi išsamų prašymą, per penkias darbo dienas išduoda kitą kortelę.

Jeigu nauja kortelė yra išduota pakeisti seną kortelę, naujoji išduodama su tuo pačiu "dirbtuvės";informaciniu numeriu, tačiau prie indekso pridedamas vienetas. Kortelę išduodanti institucija sudaro ir tvarko pamestų, pavogtų arba defektinių kortelių registrą.

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad patvirtintiems mechanikams ir patvirtintoms dirbtuvėms skirtos kortelės nebūtų padirbinėjamos.";

b) 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Patvirtintas mechanikas arba patvirtinta dirbtuvė ant jų dedamų plombų įspaudžia specialų ženklą ir, be to, į tachografą, atitinkantį I B priedo reikalavimus, įveda elektroninius saugumo duomenis, kad visų pirma būtų galima atlikti autentiškumo tikrinimus. Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos sudaro ir tvarko naudojamų ženklų ir elektroninių saugumo duomenų bei patvirtintai dirbtuvei ir patvirtintam mechanikui išduotų kortelių registrą.";

c) 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Valstybių narių kompetentingos institucijos perduoda Komisijai patvirtintų mechanikų ir patvirtintų dirbtuvių bei jiems išduotų kortelių sąrašus, taip pat ženklų bei būtinos informacijos, susijusios su naudojamais elektroniniais saugumo duomenimis, kopijas.";

d) 4 dalyje nuoroda į "I priedą" pakeičiama nuoroda į "I ir IB priedus";

e) 5 dalyje žodžiai "arba IB priedo VI skyriuje, c punkte" įterpiami po žodžių "4 dalis".

6. 13 straipsnis pakeičiamas taip:

"13 straipsnis

Darbdavys ir vairuotojai užtikrina, pirma, kad tachografas gerai veiktų ir būtų tinkamai naudojamas, antra, kad vairuotojo kortelė būtų naudojama tinkamai, jeigu vairuotojas yra prašomas vairuoti transporto priemonę, kurioje yra sumontuotas IB priedo reikalavimus atitinkantis tachografas."

7. 14 straipsnyje:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

"1. 1. Transporto priemonių, kuriose yra sumontuoti I priedo reikalavimus atitinkantys tachografai, darbdavys aprūpina vairuotojus pakankamu registracijos lapų kiekiu, atsižvelgdamas į tai, kad jie yra asmeninio pobūdžio, gali būti naudojami skirtingą laiką, ir į galinčią kilti būtinybę pakeisti sugadintus ar įgalioto inspektoriaus paimtus lapus. Darbdavys išduoda vairuotojams tik tokius patvirtinto modelio lapus, kurie tinka naudoti transporto priemonėje įrengtame tachografe.

Jeigu transporto priemonėje yra sumontuota I B priedo reikalavimus atitinkantis tachografas, darbdavys ir vairuotojas užtikrina, kad, atsižvelgiant į naudojimo trukmę, patikros metu I B priede nurodytą spausdinimą pagal reikalavimą būtų galima atlikti be klaidų.";

b) pridedamos šios dalys:

"3. IB priede apibrėžtą vairuotojo kortelę jo prašymu išduoda valstybės narės, kurioje vairuotojas nuolatos gyvena, kompetentinga institucija.

Valstybė narė, laikydamasi Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 nuostatų, gali prašyti kiekvieno vairuotojo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra jos teritorijoje, turėti vairuotojo kortelę.

a) Šiame reglamente "nuolatinė gyvenamoji vieta"- tai vieta, kurioje asmuo dėl savo asmeninių ar profesinių ryšių arba, jei asmuo neturi profesinių ryšių, dėl savo asmeninių ryšių, įrodančių šio asmens ir vietos, kurioje jis gyvena, glaudžius saitus, kiekvienais kalendoriniais metais paprastai gyvena bent 185 dienas.

Vis dėlto asmens, kuris profesinius ryšius užmezga kitoje, ne savo asmeninių ryšių, vietoje ir kuris dėl to gyvena vis skirtingose vietose, esančiose dviejose arba keliose valstybėse narėse, nuolatine gyvenamąja vieta laikoma ta, kurioje šis asmuo užmezga asmeninius ryšius, jeigu į tokią vietą jis reguliariai sugrįžta. Šios sąlygos laikytis nebūtina, jei asmuo valstybėje narėje gyvendamas atlieka nustatytos trukmės užduotį.

b) Vairuotojai savo nuolatinės gyvenamosios vietos įrodymus pateikia bet kuriuo tinkamu būdu, pavyzdžiui, pristatydami savo asmens pažymėjimą arba kokį nors kitą galiojantį dokumentą.

c) Jeigu valstybės narės kompetentingoms institucijoms, išduodančioms vairuotojo kortelę, kyla abejonių dėl to, kas pagal b punktą pareikšta apie nuolatinę gyvenamąją vietą, pagrįstumo arba jeigu šios institucijos ketina atlikti atitinkamą konkretų patikrinimą, jos gali prašyti kokios nors papildomos informacijos arba įrodymų.

d) Išduodančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos kiek leidžia galimybės užtikrina, kad pareiškėjas neturėtų galiojančios anksčiau jam išduotos vairuotojo kortelės.

4. a) Valstybės narės kompetentinga institucija, laikydamasi IB priedo nuostatų, į vairuotojo kortelę įrašo jo asmens duomenis.

Vairuotojo kortelės administracinio galiojimo trukmė negali būti ilgesnė kaip penkeri metai.

Vairuotojas gali turėti tik vieną galiojančią vairuotojo kortelę. Jis yra įgaliotas naudoti tik savo asmeninę kortelę. Vairuotojui neleidžiama naudoti defektinės kortelės arba kortelės, kurios galiojimo laikas yra pasibaigęs.

Kai vairuotojo sena kortelė pakeičiama nauja, ši turi tą patį vairuotojo kortelės išdavimo numerį, tačiau prie jos indekso yra pridedamas vienetas. Išduodančioji institucija įrašus apie išduotas, pavogtas, pamestas ar defektines vairuotojo korteles saugo ne trumpiau už šių kortelių administracinio galiojimo laiką.

Jeigu vairuotojo kortelė yra sugadinta, blogai veikia, yra pamesta arba pavogta, institucija, gavusi šiuo tikslu išsamų prašymą, per penkias darbo dienas išduoda kitą kortelę.

Gavusi prašymą pratęsti kortelės, kurios galiojimo laikas netrukus baigsis, galiojimo laiką, institucija prieš kortelės galiojimo pabaigą išduoda naują kortelę, jeigu institucijai prašymas buvo atsiųstas per laiką, nustatytą 15 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje.

b) Vairuotojų kortelės išduodamos tik tiems pareiškėjams, kuriems yra taikomos Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 nuostatos.

c) Vairuotojo kortelė yra asmeninė. Kol nėra pasibaigęs oficialus kortelės galiojimo laikas, jos negalima dėl kokios nors priežasties paskelbti negaliojančia arba laikinai negaliojančia, nebent valstybės narės kompetentinga institucija nustato, kad kortelė buvo suklastota arba kad vairuotojas naudoja ne jam priklausančią kortelę, arba kad turima kortelė buvo gauta pateikus melagingas deklaracijas ir (arba) suklastotus dokumentus. Jeigu priemonių vairuotojo kortelę paskelbti negaliojančia arba laikinai negaliojančia imasi kita, ne kortelę išdavusi valstybė narė, pirmoji grąžina šią kortelę valstybės narės, kuri ją yra išdavusi, institucijoms ir nurodo grąžinimo priežastis.

d) Valstybių narių išduotas vairuotojų korteles pripažįsta kitos valstybės narės.

Jeigu galiojančios vairuotojo kortelės, kurią yra išdavusi valstybė narė, turėtojas nuolat gyventi įsikuria kitoje valstybėje narėje, jis gali prašyti, kad jo turima kortelė būtų pakeista lygiaverte kortele; kortelę keičianti valstybė narė yra atsakinga už tai, kad, jei reikia, būtų patvirtinta, ar pateikta kortelė iš tikrųjų tebėra galiojanti.

Pakeitimą atliekančios valstybės narės seną kortelę grąžina valstybės narės, kuri yra ją išdavusi, institucijoms ir nurodo šio grąžinimo priežastis.

e) Jeigu valstybė narė vairuotojo kortelę atnaujina arba pakeičia, atnaujinimas arba pakeitimas ir koks nors vėlesnis atnaujinimas arba pakeitimas yra registruojami toje valstybėje narėje.

f) Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad būtų pašalinta kokia nors galimybė klastoti vairuotojo korteles.

5. Valstybės narės užtikrina, kad kontroliuoti, ar laikomasi Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 ir 1992 m. vasario 10 d. Tarybos direktyvos 92/6/EEB dėl greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai kurių kategorijų transporto priemonėse Bendrijoje [8]nuostatų, būtini duomenys, kurie yra registruojami bei laikomi šio reglamento IB priede išdėstytus reikalavimus atitinkančiame tachografe, būtų prieinami bent 365 dienas po šių duomenų užregistravimo ir kad jie būtų prieinami sąlygomis, kurios garantuoja duomenų saugumą ir tikslumą.

Valstybės narės imasi bet kokių priemonių, būtinų užtikrinti, kad tachografų perpardavimas arba jų išėmimas iš apyvartos nesumažėtų visų pirma dėl to, kad teisingai taikomos šios dalies nuostatos."

8. 15 straipsnyje:

a) šio straipsnio 1 ir 2 dalies pirmosios pastraipos iš dalies keičiamos pridedant žodžius "arba vairuotojo kortelė", kai yra minima "registracijos lapas"arba "registracijos lapai";

b) 1 dalyje:

- po pirmosios pastraipos yra įterpiama ši pastraipa:

"Kai vairuotojas pageidauja pratęsti savo turimos vairuotojo kortelės galiojimą, iki kortelės galiojimo pabaigos likus ne mažiau kaip 15 dienų jis kreipiasi į valstybės narės, kurioje nuolatos gyvena, kompetentingas institucijas.",

- pridedama ši ketvirtoji pastraipa:

"Jeigu vairuotojo kortelė sugadinama, blogai veikia, pametama arba pavagiama, vairuotojas per septynias kalendorines dienas kreipiasi į valstybės narės, kurioje jis nuolatos gyvena, kompetentingas institucijas, kad kortelė būtų pakeista.";

c) po 5 straipsnio yra įterpiama ši dalis:

"5a. Vairuotojas į IB priedo reikalavimus atitinkantį tachografą įveda šalių, kuriose jis pradeda ir baigia savo darbo dieną, simbolius. Tačiau valstybė narė gali reikalauti, kad transporto priemonių, kuriomis jos teritorijoje atliekamos transporto operacijos, vairuotojai prie šalies simbolio pridėtų išsamesnes geografines detales, jeigu valstybė narė šias detales iki 1998 m. balandžio 1 d. yra perdavusi Komisijai ir jeigu jų yra ne daugiau kaip 20.

Pirmiau minėtus įvestus duomenis ranka gali įjungti vairuotojas arba jie gali įsijungti automatiškai, jeigu tachografas yra sujungtas su palydovine sekimo sistema.";

d) 6 dalies pirmosios pastraipos pradžioje žodis "įranga"yra pakeičiamas "tachografas, apibrėžtas I priede";

e) 7 dalis pakeičiama taip:

"7. Jeigu vairuotojas vairuoja transporto priemonę, kurioje sumontuotas I priedo reikalavimus atitinkantis tachografas, tikrinančio pareigūno prašymu jis privalo pateikti:

- einamosios savaitės registracijos lapus ir kiekvienu atveju - praėjusios savaitės paskutinės dienos, kada jis vairavo transporto priemonę, lapą,

- vairuotojo kortelę, jei jis ją turi, ir

- iš IB priede apibrėžto tachografo išspausdintą medžiagą, susijusią su laiko tarpais, nurodytais 3 dalies antrosios įtraukos a, b, c ir d punktuose, jeigu vairuotojas transporto priemonę, kurioje yra sumontuotas toks tachografas, vairavo šios dalies pirmoje įtraukoje nurodytą laikotarpį.

Jeigu vairuotojas vairuoja transporto priemonę, kurioje sumontuotas IB priedo reikalavimus atitinkantis tachografas, tikrinančio pareigūno prašymu jis privalo pateikti:

- vairuotojui išduotą vairuotojo kortelę,

- pirmiau minėtos pastraipos pirmojoje įtraukoje nurodyto laikotarpio registracijos lapus, kai vairuotojas vairavo transporto priemonę, kurioje yra sumontuotas I priedo reikalavimus atitinkantis tachografas.

Įgaliotas tikrinantis pareigūnas gali tikrinti, ar laikomasi Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 nuostatų, analizuodamas registracijos lapus, displėjuje rodomus arba išspausdintus duomenis, užregistruotus tachografu arba vairuotojo kortele, arba, jeigu šių duomenų trūksta, analizuodamas bet kuriuos kitus pateisinamuosius dokumentus, pagrindžiančius nuostatų nesilaikymą, pavyzdžiui, 16 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytus dokumentus.";

f) papildoma šia dalimi:

"8. Užregistruotus registracijos lapuose, laikomus tachografe ar vairuotojo kortelėje duomenis arba medžiagą, išspausdintą iš IB priedo reikalavimus atitinkančio tachografo, draudžiama klastoti, nuslėpti arba naikinti. Tokie pat draudimai taikomi kiekvienam veiksmui, atliekamam su tachografu, registracijos lapu arba vairuotojo kortele, kuriuo duomenis ir (arba) spausdintą informaciją galima suklastoti, nuslėpti ar sunaikinti. Transporto priemonėje draudžiama laikyti įtaisą, kurį būtų galima panaudoti pirmiau minėtam tikslui."

9. 16 straipsnyje:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Jeigu tachografas yra netinkamas naudoti ar blogai veikia, registracijos lape arba lapuose, arba laikinajame lape, kuris turi būti prisegtas prie registracijos lapo arba prie vairuotojo kortelės ir kuriame vairuotojas įrašo savo identifikavimo duomenis (vairuotojo kortelės numerį ir (arba) pavardę, ir (arba) vairuotojo pažymėjimo numerį) ir pasirašo, vairuotojai įrašo kiekvieno laikotarpio visą informaciją, kurios tachografas jau teisingai nebeužregistravo arba kurios neišspausdino.

Jeigu vairuotojo kortelė sugadinama, blogai veikia, pametama ar pavagiama, reiso pabaigoje vairuotojas išspausdina tų laikotarpių informaciją, kurią užregistravo tachografas, ir tame dokumente įrašo savo identifikavimo detales (vairuotojo kortelės numerį ir (arba) pavardę, ir (arba) vairuotojo pažymėjimo numerį) ir pasirašo.";

b) pridedama ši dalis:

"3. Jeigu vairuotojo kortelė sugadinama ar blogai veikia, vairuotojas grąžina šią kortelę valstybės narės, kurioje jis nuolatos gyvena, kompetentingai institucijai. Valstybės, kurioje kortelė buvo pavogta, kompetentingoms institucijoms pateikiamas oficialus pareiškimas apie vairuotojo kortelės vagystę.

Apie pamestą vairuotojo kortelę privaloma pranešti oficialiu pareiškimu kortelę išdavusios valstybės kompetentingoms institucijoms ir valstybės narės, kurioje nuolatos gyvenama, kompetentingoms institucijoms tuo atveju, kai kortelės išdavimo valstybė ir nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė narė yra skirtingos.

Vairuotojas be vairuotojo kortelės gali vairuoti transporto priemonę ne ilgiau kaip 15 kalendorinių dienų arba ir ilgesnį laiką, jeigu to reikia, kad transporto priemonė būtų grąžinta į jos laikymo vietą, ir jeigu vairuotojas gali įrodyti, kad per ši laiką pateikti kortelės arba ją naudoti buvo neįmanoma.

Jeigu vairuotojo kortelę vairuotojui yra išdavusios kitos, o ne tos valstybės narės, kurioje vairuotojas nuolatos gyvena, institucijos ir jeigu šių institucijų yra prašoma pratęsti vairuotojo kortelės galiojimą, ją atnaujinti arba pakeisti kita, jos informuoja institucijas, išdavusias seną kortelę, apie konkrečias priežastis, dėl kurių kortelės galiojimas yra pratęstas, ji yra atnaujinta arba pakeista."

10. 17 straipsnis keičiamas taip:

"17 straipsnis

1. Keitimai, būtini priedams derinti su technikos pažanga, priimami laikantis 18 straipsnyje nustatytos tvarkos.

2. Kiek galima greičiau ir, jeigu įmanoma, iki 1998 m. liepos 1 d., laikantis tokios pat tvarkos, yra nustatomos su šiais IB priedo skyriais susiję techniniai reikalavimai:

a) II skyrius

- d) 17:

tachografo gedimų rodymas displėjuje ir jų spausdinimas,

- d) 18:

vairuotojo kortelės gedimų rodymas displėjuje ir jų spausdinimas,

- d) 21:

ataskaitų santraukų rodymas displėjuje ir jų spausdinimas;

b) III skyrius

- a) 6.3:

transporto priemonės elektroninių įtaisų apsaugos nuo elektros trukdžių ir magnetinių laukų standartai,

- a) 6.5:

visos sistemos apsauga (saugumas),

- c) 1:

įspėjamieji signalai, nurodantys vidinius tachografo gedimus,

- c) 5:

įspėjimų forma,

- f):

didžiausi nuokrypiai;

c) IV skyrius, A:

- 4:

standartai,

- 5:

saugumas, įskaitant duomenų apsaugą,

- 6:

temperatūros intervalas,

- 8:

su elektra susijusios ypatybės,

- 9:

vairuotojo kortelės loginė struktūra,

- vairuotojo kortelės loginė struktūra,

funkcijos ir komandos,

- 11:

elementariosios rinkmenos;

ir IV skyrius, B;

d) V skyrius:

spausdintuvas ir standartinė išspausdinta medžiaga."

11. 18 straipsnis pakeičiamas taip:

"18 straipsnis

1. Jeigu yra nuoroda laikytis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. a) Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka komiteto nuomonę.

b) Kai numatytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija."

12. Pridedamas IB priedas, pateiktas šio reglamento priede.

2 straipsnis

1. a) Praėjus 24 mėnesiams po teisės akto, kuris turi būti priimtas laikantis Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 17 straipsnio 2 dalies nuostatų su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, pirmą kartą pradedamose eksploatuoti transporto priemonėse turi būti sumontuotas tachografas laikantis Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 IB priedo reikalavimų.

b) Keleivinės transporto priemonės, kuriose, be vairuotojo, yra daugiau kaip aštuonios sėdynės ir kurių bendroji masė viršija dešimt tonų, bei krovininės transporto priemonės, kurių bendroji masė viršija 12 tonų, nuo šios straipsnio dalies a punkto nuostatų įsigaliojimo datos ir pirmą kartą įregistruotos po 1996 m sausio 1 d., tuo atveju, jeigu signalai į šiose transporto priemonėse sumontuotą tachografą yra perduodami tik elektros grandinėmis, atitinka Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 IB priedo reikalavimus, kai šis tachografas pakeičiamas.

2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad vairuotojo korteles jos galėtų pradėti išdavinėti nuo šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto teisės akto paskelbimo dienos praėjus ne daugiau kaip 21 mėnesiui.

3. Jeigu nuo teisės akto, nurodyto šio straipsnio 1 dalyje, paskelbimo dienos praėjus 12 mėnesių EB tipo patvirtinimas nebuvo suteiktas nė vienam tachografui, kuris atitinka Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 IB priedo reikalavimus, Komisija pateikia Tarybai pasiūlymą, kad šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytas terminas būtų pratęstas.

4. Vairuotojai, kurie vairuoja transporto priemones su jose sumontuotu tachografu, atitinkančiu Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 IB priedo reikalavimus, iki šio straipsnio 2 dalyje nustatytos datos ir kuriems kompetentingos institucijos iki šiol nėra išdavusios vairuotojo kortelės, kiekvienos darbo dienos pabaigoje išspausdina įvairiais laiko tarpais tachografu užregistruotą informaciją ir spausdintoje medžiagoje nurodo savo identifikavimo detales (pavardę ir vairuotojo pažymėjimo numerį) bei ją pasirašo.

3 straipsnis

Direktyva 88/599/EEB šiuo reglamentu iš dalies pakeičiama taip:

1. 3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Kelyje atliekamų tikrinimų sudedamosios dalys - tai:

- kasdienio vairavimo laikotarpiai, pertraukos ir kasdienio poilsio laikotarpiai; jeigu yra aiškių požymių, kad taisyklėms nusižengiama, taip pat praėjusios dienos registracijos lapai, kurie turi būti laikomi transporto priemonėje pagal Reglamento (EEB) Nr. 3821/85, iš dalies pakeisto Reglamentu (EB) Nr. 2135/98 [9] 15 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir (arba) to paties laikotarpio duomenys, laikomi vairuotojo kortelėje ir (arba) tachografo, atitinkančio IB priedo reikalavimus, atmintyje,

- Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 15 straipsnio 7 dalyje nurodytu laikotarpiu kiekvienas atvejis, jeigu yra viršijamas transporto priemonei leistinasis greitis, kuris turi būti apibrėžiamas kaip kiekviena už vieną minutę ilgesnė laiko atkarpa, kai N3 kategorijos transporto priemonės greitis yra didesnis kaip 90 km/h arba M3 kategorijos transporto priemonės greitis yra didesnis kaip 105 km/h (N3 ir M3 kategorijos yra apibrėžtos Direktyvos 70/156/EEB I priede) [10],

- jeigu reikia, momentiniai transporto priemonės greičiai, kuriuos per praėjusias 24 valandas naudojant transporto priemonę užregistravo tachografas,

- jeigu reikia, praėjusios savaitės poilsio laikas,

- teisingas tachografo veikimas (nustatoma, ar nebuvo piktnaudžiaujama tachografu ir (arba) vairuotojo kortele, ir (arba) registracijos lapais) arba, jeigu reikia, tikrinama, ar turimi Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 14 straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai."

2. 4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Tikrinimai, kompetentingų institucijų atliekami savo patalpose remiantis atitinkamais dokumentais ir (arba) duomenimis, kuriuos šių institucijų prašymu joms perdavė įmonės, pagal šį straipsnį prilyginami tikrinimams, atliktiems įmonių patalpose."

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1998 m.rugsėjo 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Farnleitner

[1] OL C 243, 1994 8 31, p. 8 ir OL C 370, 1985 12 31, p. 1.

[2] OL C 110, 1995 4 21, p. 19.

[3] 1995 m. liepos 13 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 249, 1995 9 25, p. 128), 1997 m. gruodžio 11 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 43, 1998 2 9, p. 6) ir 1998 m. kovo 31 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 138, 1998 5 4, p. 26).

[4] OL L 370, 31.12.1985, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EC) Nr. 1056/97 (OL L 154, 1997 6 12, p. 21).

[5] OL L 370, 1985 12 31, p. 1.

[6] OL L 197, 1987 7 18, p. 33.

[7] OL L 325, 1998 11 29, p. 55.

[8] OL L 57, 1992 3 2, p. 27.

[9] 1998 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2135/98, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, ir Direktyva 88/599/EEB dėl Reglamentų (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 taikymo (OL L 274, 1998 10 9, p. 1).

[10] 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (OL L 42, 1970 2 23, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/27/EB (OL L 233, 1997 8 25, p. 1).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

IB PRIEDAS

GAMYBOS, BANDYMO, MONTAVIMO IR PATIKROS REIKALAVIMAI

I. APIBRĖŽIMAI

Šiame priede:

"tachografas" tai visa įranga, skirta instaliuoti transporto priemonėse, kad automatiškai arba pusiau automatiškai rodytų, registruotų ir laikytų išsamią informaciją apie šių transporto priemonių judėjimą ir tam tikrus jų vairuotojų darbo laikotarpius. Šiai įrangai priskiriami laidai, davikliai, elektroninis įtaisas, teikiantis informaciją apie vairuotojo darbą, vienas (du) kortelių skaitymo įtaisas (-ai), į kurį (-iuos) yra įdedama viena arba dvi vairuotojo kortelės su atmintimi, įmontuotas tachografe arba atskiras spausdintuvas, vizualaus atkūrimo prietaisai, prietaisai atmintyje įrašytiems duomenims perkelti, prietaisai, kuriais informacija pareikalavus parodoma vizualiai arba išspausdinama, ir prietaisai, naudojami tų vietų, kuriose pradedama ir baigiama dirbti, duomenims įvesti;

"atmintis duomenims laikyti" tai tachografe sumontuota elektroninė duomenų laikymo sistema, kurios talpa duomenis iš tachografo leidžia kaupti bent 365 kalendorines dienas. Atmintis turėtų būti apsaugota taip, kad nebūtų galima naudotis duomenimis be leidimo arba juos klastoti, arba kad būtų galima atskleisti kiekvieną mėginimą naudotis duomenimis be leidimo ar juos klastoti;

"vairuotojo kortelė (su atmintimi)" tai išimamas informacijos perdavimo ir laikymo įtaisas, kurį kiekvienam vairuotojui paskiria valstybių narių institucijos ir kuris naudojamas vairuotojui identifikuoti ir būtinai informacijai laikyti. Vairuotojo kortelės (su atmintimi) formatas ir techninės charakteristikos atitinka šio priedo IV skyriuje išdėstytus reikalavimus;

"tachografo konstanta" tai skaitmeninė charakteristika, parodanti įvado signalo vertę, reikalingą nuvažiuotam 1 km nuotoliui nustatyti ir užrašyti; ši konstanta gali būti išreikšta arba apsisukimais per kilometrą (k = … aps./km), arba impulsais per kilometrą (k =… imp./km);

"transporto priemonės charakteristikos koeficientas" tai skaitmeninė charakteristika, nustatanti išėjimo signalo, skleidžiamo transporto priemonės sudedamosios dalies, kuria transporto priemonė yra sujungta su tachografu (pavarų dėžės išėjimo velenas arba ašis), vertę, kol normaliomis bandymo sąlygomis transporto priemonė nuvažiuoja vieną kilometrą (žr. VII skyriaus e punktą). Transporto priemonės charakteristikos koeficientas yra išreiškiamas arba apsisukimais per kilometrą (w = … aps./km), arba impulsais per kilometrą (w = … imp./km);

"padangų efektyvusis apskritimo ilgis" tai atstumų, kuriuos nuvažiuoja vieną kartą visiškai apsisukdamas kiekvienas iš transporto priemonę varančių ratų (varomieji ratai), vidurkis. Šie atstumai turi būti išmatuoti normaliomis bandymo sąlygomis (žr. VII skyriaus e punktą) ir yra išreikšti "l = … mm"; jeigu reikia, matuojant šiuos atstumus galima remtis teoriniu apskaičiavimu, kurį atliekant atsižvelgiama į didžiausią leistiną ašių apkrovą;

"tikrinimų stoties kortelė" tai išimamas duomenų perdavimo ir laikymo įtaisas, kuris yra naudojamas tachografe sumontuotame kortelių skaitymo įrenginyje ir kurį valstybių narių institucijos išduoda savo įgaliotoms įstaigoms. Tikrinimų stoties kortelė yra įstaigos identifikavimo priemonė, leidžianti tachografą bandyti, kalibruoti ir programuoti;

"kontrolės kortelė" tai išimamas duomenų perdavimo ir laikymo įtaisas, kuris yra naudojamas tachografe sumontuotame kortelių skaitymo įrenginyje ir kurį valstybių narių institucijos išduoda kompetentingoms institucijoms, kad jos galėtų naudotis atmintimi duomenims laikyti arba vairuotojo kortelėse laikomais duomenimis, jeigu juos reikėtų perskaityti, išspausdinti ir (arba) perkelti;

"bendrovės duomenų kortelė"

tai išimamas duomenų perdavimo ir laikymo įtaisas, kurį valstybės narės institucijos išduoda transporto priemonių su sumontuotu tachografu savininkui.

Bendrovės duomenų kortelė leidžia tachografe, sumontuotame bendrovės transporto priemonėje, laikomus duomenis rodyti displėjuje, juos perkelti ir spausdinti;

"kalendorinė diena" tai diena, trunkanti nuo 00.00 val. iki 24.00 val. Visos kalendorinės dienos yra susietos su UTC (suderintasis pasaulinis laikas);

"perkėlimas"

tai transporto priemonės arba vairuotojo kortelės atmintyje duomenims laikyti laikomų visų duomenų arba jų dalies kopijavimas.

Jokie laikomi duomenys negali būti pakeisti arba ištrinti juos perkeliant.

Perkelti duomenys apsaugomi taip, kad būtų galima atskleisti mėginimus juos klastoti; turi būti įmanoma nustatyti perkeltų duomenų kilmės šaltinio autentiškumą.

Perkelti duomenys laikomi tokio formato rinkmenose, kad jomis galėtų naudotis bet koks įgaliotas asmuo;

"transporto priemonės identifikavimas"

tai transporto priemonę identifikuojantis numeris, suteiktas pagal jos VIN kodą ir (arba) VRN kodą.

II. BENDROS TACHOGRAFŲ YPATYBĖS IR FUNKCIJOS

Tachografai turi būti tinkami užregistruoti, laikyti, rodyti displėjuje ir išspausdinti:

a) duomenims laikyti skirtoje atmintyje užregistruoti ir laikyti šiuos duomenis:

1. transporto priemone nuvažiuotą atstumą (vieno kilometro tikslumu);

2. transporto priemonės važiavimo greitį;

2.1. momentinį transporto priemonės važiavimo greitį vienos sekundės dažnumu paskutines 24 transporto priemonės naudojimo valandas;

2.2. transporto priemonės leistinąjį maksimalų greitį viršijantį greitį, apibrėžiamą kaip kiekviena ilgesnė kaip vienos minutės laiko atkarpa, kurią N3 kategorijos transporto priemonės greitis yra didesnis kaip 90 km/h, o M3 kategorijos transporto priemonės - didesnis kaip 105 km/h (didžiausio greičio, kuriuo važiavo leistiną greitį viršijusi transporto priemonė, laikas, data, vidutinis atitinkamo laikotarpio greitis);

3. vairavimo laikotarpius (jų laikas ir datos), nurodytus vienos minutės tikslumu;

4. transporto priemonės kitus darbo arba galimybių ja naudotis laikotarpius (jų laikas ir datos), nurodytus vienos minutės tikslumu;

5. pertraukas darbo metu ir kasdienio poilsio laikotarpius (jų laikas ir datos), nurodytus vienos minutės tikslumu;

6. elektroninių tachografų, valdomų iš transporto priemonės nuvažiuoto atstumo ir jos greičio daviklių elektriškai perduodamais signalais, - kiekvieną atvejį, kai elektros tiekimas jai yra nutraukiamas ilgiau kaip 100 milisekundžių (išskyrus apšvietimą), kai elektros tiekimas yra nutraukiamas į transporto priemonės nuvažiuotą atstumą ir jos greitį matuojantį daviklį arba kai nutrūksta signalas, sklindantis į transporto priemonės nuvažiuotą atstumą ir jos greitį matuojantį daviklį nurodant bent nutrūkimo datą, laiką, trukmę ir vairuotojo kortelės išdavimo numerį;

7. vairuotojo kortelės išdavimo numerį, jos įdėjimo bei išėmimo laiką ir datą;

8. kiekvienos vairuotojo kortelės, pirmą kartą įdėtos po to, kai ji buvo naudota kitame tachografo įtaise:

- dabartinį vairavimo laiką po paskutinės pertraukos darbo metu arba poilsio laikotarpio,

- kitos dienos vairavimo laiką po paskutinio bent aštuonių valandų poilsio laikotarpio,

- dienos tarp dviejų bent aštuonių valandų trukmės poilsio pertraukų vairavimo atkarpų per 27 praėjusias kalendorines dienas datą, laiką ir trukmę,

- einamosios ir praėjusios savaitės bendrą vairavimo laiką bei dviejų baigtų praėjusių savaičių bendrą vairavimo laiką,

- bent aštuonių valandų trukmės poilsio atkarpas per dieną, nurodomas iš 27 praėjusių kalendorinių dienų, kiekvienu atveju nurodant datą, laiką ir trukmę,

- vairuojamos transporto priemonės registracijos numerį;

9. vairavimo be įdėtos arba be veikiančios vairuotojo kortelės datą, laiką ir trukmę;

10. duomenis, kiekvieną dieną užregistruotus darbo laikotarpio pradžios ir pabaigos vietose;

11. automatiškai nustatomus tachografo gedimus, nurodant datą, laiką ir vairuotojo kortelės išdavimo numerį;

12. vairuotojo kortelės gedimus, nurodant datą, laiką ir vairuotojo kortelės išdavimo numerį;

13. įgalioto mechaniko dirbtuvių arba patvirtintų dirbtuvių kortelės numerį, nurodant bent paskutinio instaliavimo patikros ir (arba) tachografo periodinės patikros, atlikto laikantis VII skyriaus c ir d punktų reikalavimų, datą;

14. kontrolės kortelės numerį, nurodant kontrolės kortelės įdėjimo datą bei kontrolės būdą (rodymas displėjuje, spausdinimas, duomenų perkėlimas). Jei perkeliami duomenys, perkėlimo laikas turėtų būti užregistruotas;

15. laiko reguliavimą, nurodant datą, laiką ir kortelės išdavimo numerį;

16. vairavimo būdą (vairuoja vienas/keletas vairuotojas (-ų) - vairuotojas/vairuotojas porininkas);

b) vairuotojo kortelėje laikyti šiuos duomenis:

1. a punkto 3, 4 ir 5 papunkčiuose išvardytų laikotarpių būtinus duomenis bent per 28 kalendorines dienas, derinant su vairuojamos transporto priemonės identifikavimu pagal jos registracijos numerį ir a punkto 10, 14 ir 16 papunkčių duomenis;

2. a punkto 6, 11 ir 15 papunkčiuose nurodytus veiksmus ir gedimus bei vairuojamos transporto priemonės identifikavimą pagal jos registracijos numerį;

2.1. vairuotojo kortelės įdėjimo ir išėmimo datą bei laiką ir per atitinkamą laikotarpį nuvažiuotą atstumą;

2.2. vairuotojo porininko kortelės įdėjimo ir išėmimo datą bei laiką, nurodant kortelės išdavimo numerį;

3. duomenys vairuotojo kortelėje turi būti užregistruoti ir laikomi taip, kad jų nebūtų galima klastoti;

c) kai dirba du vairuotojai, laikyti ir registruoti šiuos duomenis:

a punkto 3 papunktyje nurodytas dviejų vairuotojų naudojamų transporto priemonių vairavimo laikas turi būti užregistruotas ir laikomas transporto priemonę vairuojančio vairuotojo kortelėje. Kai naudojamas tachografas, atmintyje duomenims laikyti ir dviejų vairuotojų kortelėse tuo pačiu metu, tačiau atskirai, turi būti užregistruota ir laikoma a punkto 4 ir 5 papunkčiuose išvardyta išsami informacija;

d) rodyti displėjuje arba išspausdinti, paprašius įgaliotam naudotojui, tokius duomenis:

1. vairuotojo kortelės išdavimo numerį, kortelės galiojimo pabaigos datą;

2. vairuotojo, kortelės turėtojo, pavardę ir vardą;

3. einamąjį vairavimo laiką po paskutinės pertraukos darbo metu arba po poilsio laiko;

4. dienos vairavimo laiką po paskutinės bent aštuonių valandų poilsio atkarpos;

5. dienos vairavimo atkarpų tarp dviejų bent aštuonių valandų trukmės poilsio pertraukų per 27 praėjusias kalendorines dienas, per kurias vairuotojas vairavo, datas, laiką ir trukmę;

6. einamosios ir praėjusios savaitės bendrą vairavimo laiką ir dviejų praėjusių savaičių bendrą vairavimo laiką;

7. transporto priemonės kitus darbo arba galimybių ją naudoti laikotarpius;

8. bent aštuonių valandų trukmės poilsio atkarpas per parą ir per praėjusias 27 kalendorines dienas, kiekvienu atveju nurodant datą, laiką ir trukmę,

9. transporto priemonių, kuriomis buvo važiuota bent 28 praėjusias kalendorines dienas, identifikavimą pagal transporto priemonės registracijos numerį, nurodant kiekvienos transporto priemonės nuvažiuotą atstumą ir vairuotojo kortelės pirmo įdėjimo bei jos paskutinio išėmimo dieną, laiką ir transporto priemonės pakeitimo laiką;

10. laiko reguliavimo datą, laiką ir kortelės išdavimo numerį;

11. elektros tiekimo tachografui nutraukimo datą, laiką, trukmę ir vairuotojo kortelės išdavimo numerį (kaip nurodyta a punkto 6 papunktyje);

12. daviklio veikimo nutraukimo datą, laiką, trukmę ir vairuotojo kortelės išdavimo numerį (kaip apibrėžta a punkto 6 papunktyje);

13. vairuojamų transporto priemonių identifikavimą pagal transporto priemonės identifikavimo numerį ir (arba) pagal transporto priemonės registracijos numerį;

14. vairavimą be vairuotojo kortelės, kaip nurodyta a punkto 9 papunktyje, per 28 praėjusias kalendorines dienas;

15. saugomą informaciją apie vairuotoją (kaip nurodyta c punkte);

16. užregistruotus kasdienio darbo pradžios ir pabaigos laiko duomenis;

17. automatiškai nustatomus tachografo gedimus, nurodant datą, laiką ir vairuotojo kortelės išdavimo numerį;

18. vairuotojo kortelės gedimus, nurodant datą, laiką ir vairuotojo kortelės išdavimo numerį;

19. kontrolės kortelės numerį ir kontrolės kortelės įdėjimo datą bei kontrolės būdą (rodymas displėjuje, spausdinimas, duomenų perkėlimas). Jei perkeliami duomenys, perkėlimo laikas turėtų būti užregistruotas;

20. leistino maksimalaus greičio viršijimą, kaip apibrėžta a punkto 2.2 papunktyje, per einamąją savaitę ir kiekvienu atveju, įskaitant praėjusios savaitės paskutinę dieną, nurodant datą, laiką bei vairuotojo kortelės išdavimo numerį;

21. trumpas ataskaitas, pagal kurias galima patikrinti, ar laikomasi Reglamentų (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 ir Direktyvos 88/599/EEB nuostatų.

III. TACHOGRAFO GAMINIMO IR JO VEIKIMO REIKALAVIMAI

a) Bendrieji dalykai

1.1. Kiekvieną patvirtintą ar nepatvirtintą įtaisą ar įtaisus sumontavus tachografe arba prie jo prijungus, toks įtaisas arba įtaisai neturi trukdyti jai tinkamai veikti arba jų konstrukcija turi būti tokia, kad jie negalėtų trukdyti tachografui tinkamai veikti. Tachografas patvirtinimui turi būti pateiktas visas, kartu su visais tokiais įtaisais.

1.2. Tachografas turi būti tinkamas be sutrikimų veikti visomis klimato sąlygomis, kurios paprastai būna Bendrijos teritorijoje.

2. Medžiagos

2.1. Visos tachografo sudedamosios dalys turi būti pagamintos iš pakankamai stabilių, mechaniškai stiprių, turinčių pastovių elektrinių ir magnetinių savybių, medžiagų.

2.2. Kiekviena tachografo sudedamosios dalies modifikacija ar medžiagų, iš kurių ji gaminama pakeitimas, prieš pradedant ją naudoti gamyboje turi būti pateikta tvirtinti tai institucijai, kuri suteikė EEB tipo patvirtinimą.

3. Nuvažiuoto atstumo matavimas

Nuvažiuotą atstumą galima išmatuoti ir užregistruoti:

- įskaitant judėjimą pirmyn ir atgal arba

- tik judėjimą pirmyn.

Visi atbulinio judėjimo įrašai jokiu būdu negali pakenkti kitų įrašų registracijos aiškumui ir tikslumui.

4. Greičio matavimas

4.1. Greičio matavimo diapazonas yra toks, koks numatytas tachografo tipo patvirtinimo pažymėjime.

4.2. Matavimo prietaiso natūralus dažnis ir svyravimų amplitudė turi būti tokie, kad greitį rodantys ir užrašantys prietaisai nustatytame matavimo diapazone reaguotų į pagreitėjimo pasikeitimus iki 2 m/s2 leistinų nukrypimų ribose.

5. Laiko matavimas (laikrodis)

Laiką rodanti skalė yra skaitmeninė. Modernizavimą (jeigu reikia) atlieka įgaliotos dirbtuvės. Laikrodis rodo suderintąjį pasaulinį laiką. Vairuotojas gali pakeisti displėjuje rodomo laiko nuokrypį.

5.1. Laikas tachografe fiksuojamas automatiškai.

5.2. Laikrodžio fiksuojamą laiką galima iš naujo nustatyti tik įdėjus įgaliotų dirbtuvių kortelę.

6. Apšvietimas ir sauga

6.1. Vizualūs tachografo prietaisai turi būti apšviesti tinkama neakinančia šviesa.

6.2. Esant normalioms eksploatavimo sąlygoms, visos vidinės tachografo dalys turi būti apsaugotos nuo drėgmės ir dulkių. Be to, jos turi būti taip pagamintos, kad nebūtų galima suklastoti jų parodymų, ir pridengtos gaubtais, kuriuos galima užplombuoti.

6.3. Apsauga nuo elektros ir magnetinių laukų trukdžių turi būti užtikrinta laikantis transporto priemonėse sumontuotiems elektroniniams įtaisams taikomų standartų reikalavimų.

6.4. Tachografą su davikliu jungiantys laidai turi būti apsaugoti elektroninėmis kontrolės priemonėmis, pavyzdžiui, signalo kodavimu, galinčiomis užtikrinti, kad toje sistemos dalyje bus aptiktas kiekvienas įtaisas, nebūtinas teisingam tachografo veikimui, galintis trukdyti tikslų tachografo veikimą kokia nors trumpojo jungimo grandine, iš transporto priemonės nuvažiuoto atstumo arba jos greičio daviklio perduodamus signalus nutraukdamas ar modifikuodamas, arba imituodamas kokių nors kitų patvirtintų įtaisų veikimą, kai toks įtaisas prijungiamas ir eksploatuojamas.

6.5. Visa sistema, įskaitant transporto priemonės nuvažiuoto atstumo ir jos greičio daviklius, turi būti apsaugota nuo klastojimo.

6.6. Tachografas turi pats aptikti savo sistemos gedimus.

b) Vizualios kontrolės prietaisai

Rodmenys turi būti matomi, žiūrint į tachografą iš šalies, ir būti aiškūs, paprasti ir suprantami vienareikšmiai, įskaitant atvejį, kai dirba du vairuotojai.

Vizualaus atkūrimo prietaisais turi būti įmanoma parodyti displėjuje II skyriaus d punkte išvardytą informaciją. Galima prašyti parodyti pasirinktą arba visą iš eilės informaciją.

c) Įspėjamieji signalai

1. Vairuotojui duodamas bent trisdešimties sekundžių trukmės įspėjamasis signalas, jeigu transporto priemonė vairuojama:

- į atitinkamą įtaisą neįdėjus kortelės,

- įdėjus blogai veikiančią kortelę,

- kortelę įdėjus ne į reikiamą plyšį,

- kai tachografas aptinka vieną arba keletą vidaus gedimų, visų pirma nurodytų II skyriaus d punkto 17 ir 18 papunkčiuose,

- važiuojant didesniu už leistinąjį greitį, kaip apibrėžta II skyriaus a punkto 2.2 papunktyje.

2. Įspėjamasis signalas, kol vairuotojas neviršija vienos keturių su puse valandų vairavimo laikotarpio atkarpos ir kasdienių devynių vairavimo valandų, įsijungia iki nustatytos ribos likus penkiolikai minučių ir viršijant šią ribą.

3. Įspėjamasis signalas vairuotojui įsijungia likus penkiolikai minučių iki būtino kasdienio aštuonių valandų poilsio per parą ir tam laikui atėjus.

4. Transporto priemonės savininkui paprašius gali būti sumontuoti papildomus įspėjamuosius signalus duodantys įtaisai.

5. Įspėjamųjų signalų forma

Įspėjamieji signalai gali būti girdimieji ar vizualūs, arba vienu metu gali būti duodami abiejų rūšių signalai, kuriuos naudotojui turi būti lengva atpažinti.

d) Atmintis

1. II skyriaus a punkto 3, 4 ir 5 papunkčiuose nurodytų laikotarpių duomenys turi būti įrašomi nepaisant kokio nors veiklos pobūdžio ar statuso pasikeitimo.

2. Vairavimo laikotarpio duomenys transporto priemonei važiuojant visada turi būti įrašomi automatiškai.

3. Kitų laikotarpių, kaip nurodyta šio reglamento 15 straipsnio 3 dalies antrosios įtraukos b, c ir d punktuose, duomenys visada turi būti įrašomi atskirai, jeigu reikia, naudojant veiklos rūšies pasirinkimo įtaisą.

e) Ženklai

1. Tachografo prietaisų skydelyje turi būti matoma ši informacija:

- prie nuvažiuotą atstumą rodančio skaičiaus - atstumo matavimo vienetas, nurodytas santrumpa "km",

- prie skaičiaus, rodančio greitį - įrašas "km/h".

2. Ant tachografo turi būti matoma aprašomoji plokštelė, kurioje turi būti nurodyti šie duomenys:

- tachografo gamintojo pavadinimas ir adresas,

- gamintojo numeris ir tachografo pagaminimo metai,

- tachografo tipo patvirtinimo ženklas,

- tachografo konstanta, išreikšta "k = … aps./km" arba "k = … imp./km",

- greičio matavimų intervalas (jį pateikti neprivaloma) nurodomas taip, kaip išdėstyta pirmojoje šio punkto dalyje.

Pareikalavus ši informacija taip pat gali būti parodoma tachografu.

f) Maksimalūs leistini nuokrypiai (vizualaus atkūrimo ir registravimo prietaisai)

1. Maksimalūs leistini nuokrypiai taikomi nuvažiuotam atstumui, greičiui ir laikui, matuojami dinamometru prieš instaliuojant tachografą ir, laikantis VII skyriuje išdėstytų sąlygų, - instaliuojant tachografą, atliekant periodišką patikrą ir naudojant.

2. Pirmojoje dalyje nustatyti maksimalūs leistini nuokrypiai taikomi labai didelėms arba labai mažoms temperatūroms, atitinkančioms klimato sąlygas, kurios paprastai būna Bendrijos teritorijoje.

IV. KORTELĖS SU ATMINTIMI

A. VAIRUOTOJO KORTELĖ (SU ATMINTIMI)

1. Įdėjimas/ištraukimas

Tachografas turi būti suprojektuotas taip, kad vairuotojo kortelė (su atmintimi), tinkamai įdėta į kortelių skaitymo įrenginio angą, būtų suspausta ir kad atitinkami vairuotojo kortelės duomenys automatiškai būtų įrašomi į tachografo atmintį duomenims laikyti. Vairuotojo kortelės atpalaidavimo įtaisas gali veikti tik transporto priemonei stovint ir įrašius atitinkamus duomenis į vairuotojo kortelę.

2. Vairuotojo kortelės atminties talpa

Vairuotojo kortelės talpa turi būti pakankama įrašyti iš tikrųjų transporto priemonę vairuojančio vairuotojo bent 28 kalendorinių dienų duomenims, nurodytiems II skyriaus c punkte. Jeigu duomenų kortelės talpa užpildoma, nauji duomenys įrašomi vietoje seniausių duomenų.

3. Vizualūs duomenys

1 puslapyje yra:

a) kortelę išduodančios valstybės narės valstybine kalba arba kalbomis didžiosiomis raidėmis išspausdinti žodžiai "Vairuotojo kortelė";

Žodžiai "Vairuotojo kortelė"kitomis valstybinėmis Bendrijos kalbomis, sudaro šio pažymėjimo foną:

es : TARJETA DEL CONDUCTOR

dk : FØRERKORT

de : FAHRERKARTE

el : ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

en : DRIVER CARD

fr : CARTE DE CONDUCTEUR

ga : CÁRTA TIOMÁNAÍ

it : CARTA DEL CONDUCENTE

nl : BESTUURDERSKAART

pt : CARTÃO DE CONDUTOR

fi : KULJETTAJAKORTTI

sv : FÖRARKORT;

b) kortelę išduodančios valstybės narės pavadinimas (neprivalomas);

c) kortelę išduodančios valstybės narės skiriamasis ženklas, mėlynos spalvos stačiakampyje išspausdintas negatyvu ir apsuptas dvylika geltonos spalvos žvaigždžių; skiriamieji ženklai yra šie:

B Belgija

DK Danija

D Vokietija

GR Graikija

E Ispanija

F Prancūzija

IRL Airija

I Italija

L Liuksemburgas

NL Nyderlandai

A Austrija

P Portugalija

FIN Suomija

S Švedija

UK Jungtinė Karalystė

d) informacija, būdinga išduotai kortelei ir sunumeruota taip:

1. kortelės turėtojo pavardė;

2. kortelės turėtojo vardas (-ai);

3. gimimo data ir vieta;

4. a) kortelės išdavimo data;

b) kortelės galiojimo pabaiga;

c) išduodančios institucijos pavadinimas (galima spausdinti 2-ame puslapyje);

d) kitas, ne pateiktasis 5 antraštėje numeris administravimo tikslams (neprivalomas);

5. a) vairuotojo pažymėjimo numeris, įskaitant kito pažymėjimo išdavimo numerį;

b) vairuotojo kortelės išdavimo numeris, įskaitant kitos kortelės išdavimo indeksą;

6. kortelės turėtojo nuotrauka;

7. kortelės turėtojo parašas;

8. kortelės turėtojo nuolatinė gyvenamoji vieta arba pašto adresas (neprivaloma).

1, 2, 3 punktuose, 4 punkto b papunktyje, 5 punkto a ir b papunkčiuose nurodyti duomenys taip pat įrašomi į vairuotojo kortelės atmintį.

2-ame puslapyje yra:

a) 1-ame ir 2-ame puslapiuose sunumeruotų kortelės antraščių paaiškinimas;

b) turint kortelės turėtojo konkretų raštišką sutikimą, taip pat galima pridėti su vairuotojo kortelės administravimu nesusijusią informaciją, kuri jokiu būdu nepakeičia vairuotojo kortelės modelio naudojimo.

+++++ TIFF +++++

4. Standartai

Vairuotojo kortelė ir tachografas turi atitikti šių standartų reikalavimus:

- ISO 7810,

- ISO 7816-1,

- ISO 7816-2,

- ISO 7816-3,

- ISO 7816-4 projektas,

- ISO 10373 projektas,

- Išsamias funkcijų specifikacijas, apibrėžtas identifikavimo kortelių, skirtų naudoti sausumos transporte, sistemose.

5. Saugumas, įskaitant duomenų apsaugą

Vairuotojo kortelės įvairios sudedamosios dalys yra skirtos tam, kad apsaugotų ją nuo klastojimo ir padirbinėjimo bei nustatytų kiekvieną mėginimą tai daryti.

6. Temperatūros intervalas

Vairuotojo kortelė turi tinkamai veikti visomis klimato sąlygomis, kurios paprastai būna Bendrijoje.

7. Veikimo trukmė

Kortelė turi tinkamai veikti penkerius metus, jeigu ji naudojama laikantis elektrotechnikos įrangos techninių ir aplinkosaugos reikalavimų.

8. Su elektra susijusios charakteristikos

Kortelės su elektra susijusios charakteristikos turi atitikti transporto priemonių elektroninei įrangai taikomų techninių sąlygų reikalavimus.

9. Vairuotojo kortelės loginė struktūra

Kortelės loginė struktūra turi būti apibrėžta taip, kad kortelė tinkamai veiktų ir būtų suderinama su kiekvienu šio priedo reikalavimus atitinkančiu tachografu.

10. Funkcijos ir komandos

Į kortelės funkcijas ir komandas turi įeiti visos I skyriaus c punkte ir II skyriaus b punkte išvardytos funkcijos.

11. Elementariosios rinkmenos

Elementariųjų rinkmenų techninės sąlygos turi atitikti 4 punkte nurodytus standartus.

12. Specialiosios nuostatos

Pasikonsultavusios su Komisija, valstybės narės gali pridėti spalvų arba ženklų, pavyzdžiui, nacionalinių simbolių ir su sauga susijusių detalių, nepažeidžiančių kitų šio priedo nuostatų.

B. TIKRINIMŲ STOTIES KORTELĖ (SU ATMINTIMI), KONTROLĖS KORTELĖ (SU ATMINTIMI) IR BENDROVĖS DUOMENŲ KORTELĖ (SU ATMINTIMI)

Tikrinimų stoties, kontrolės ir bendrovės duomenų kortelių (su atmintimi) techninės charakteristikos turi būti tokios, kad šios kortelės veiktų tinkamai jas naudojant pagal I skyriaus g, h ir i punktų nuostatas ir kad jos būtų suderinamos su kiekvienu šio priedo reikalavimus atitinkančiu tachografu. Kortelių struktūra turi būti suprojektuota taip, kad naudotis kortele galėtų tik įgaliotas naudotojas ir kad jos būtų naudojamos vykdyti tik toms funkcijoms, kurioms kiekviena kortelė skirta.

V. SPAUSDINTUVAS IR STANDARTINĖ SPAUSDINTA MEDŽIAGA

1. Spausdintuvai turi būti suprojektuoti taip, kad spausdinant II skyriaus d punkte nurodytą medžiagą ji būtų tokia ryški, jog ją skaitant neiškiltų kokių nors dviprasmybių. Normaliomis sąlygomis saugoma spausdinta medžiaga turi būti bent vienerius metus aiškiai įskaitoma ir tinkama identifikuoti.

Normaliomis drėgnumo ir temperatūros sąlygomis spausdintos medžiagos matmenys neturi pasikeisti, o joje išspausdintas tekstas - išblukti.

Šiuose dokumentuose taip pat turi būti įmanoma ranka įrašyti pastabas, pavyzdžiui, vairuotojo parašą.

2. Kad ir kokia būtų spausdintos medžiagos forma, mažiausios jos talpos turi užtekti II skyriaus d punkte nurodytai informacijai išspausdinti.

Jeigu keletas spausdintos medžiagos lapų yra sujungta siekiant padidinti spausdinimo talpą, atskiri dokumentai turi būti sujungiami taip, kad jungimo vietose tarp duomenų nebūtų tarpų, galinčių kliudyti aiškinti duomenis.

VI. TACHOGRAFO INSTALIAVIMAS

a) Instaliavimas

1. Tachografas turi būti apsaugotas nuo atsitiktinės pažaidos.

2. Įgaliotieji atstovai turi turėti galimybę pritaikyti tachografo konstantą prie transporto priemonės būdingojo koeficiento, panaudojant tinkamą įtaisą, paprastai vadinamą adaptoriumi.

Transporto priemonėse, kuriose yra du ar daugiau užpakalinių tiltų perdavimo diferencialų, privalo būti perjungiklis, kad tie skirtingi diferencialai būtų automatiškai suderinti su diferencialu, pagal kurį tachografas buvo pritaikytas transporto priemonei.

b) Instaliavimo plokštelė

Ant instaliavimo metu patikrinto instaliuojamo tachografo, jame ar prie jo turi būti pritvirtinta aiškiai matoma instaliavimo plokštelė. Kiekvieną kartą patvirtintajam mechanikui arba patvirtintosioms dirbtuvėms atlikus patikrą ir nustačius, kad reikia keisti instaliavimo kalibravimą, vietoje senesnės turi būti pritvirtinta nauja plokštelė.

Plokštelėje turi būti bent ši informacija:

- patvirtinto mechaniko pavardė ar dirbtuvės pavadinimas, adresas ir firmos vardas,

- transporto priemonės būdingasis koeficientas: "w = … aps./km"arba "w = … imp./km",

- padangų efektyvusis apskritimo ilgis: "1 =… mm",

- transporto priemonės charakteristikos koeficiento ir padangų efektyviojo apskritimo ilgio nustatymo data,

- paskutiniai aštuoni transporto priemonės važiuoklės numerio skaičiai.

c) Plombavimas

1. Turi būti užplombuotos šios sudedamosios dalys:

a) visos jungtys, kurias išardžius tikrai atsirastų neaptinkamų pokyčių arba dingtų duomenys;

b) visi grandines ir mechanizmus dengiantys gaubtai, kuriuos kaip nors modifikavus būtų daroma įtaka tinkamam tachografo veikimui arba atsirastų galimybė be leidimo keisti tachografo charakteristikas;

c) instaliavimo plokštelė, nebent ji būtų pritvirtinta taip, kad plokštelę būtų galima nuimti tik sulaužius jos žymenis.

2. Plombų išdėstymas visais atvejais turi būti nurodomas tipo patvirtinimo sertifikate, o jų tvirtumas išbandomas atliekant tipo patvirtinimo procedūras.

3. 1 punkto b papunktyje išvardytas plombas galima nuimti:

- avarijos atveju,

- instaliuojant, reguliuojant ar remontuojant greičio ribotuvą arba kokį nors kitą kelių eismo saugumą užtikrinantį įtaisą, jeigu tachografas tebeveikia patikimai ir be sutrikimų ir jeigu ją iš naujo užplombuoja patvirtintasis mechanikas arba patvirtintosios dirbtuvės (laikantis VII skyriaus nuostatų) iš karto sumontavus greitį reguliuojantį arba kokį nors kitą kelių eismo saugą užtikrinantį įtaisą arba kitais atvejais per septynias dienas.

Kiekvieną kartą, nuimant šias plombas, turi būti surašomas aktas, kuriame nurodomos tokių veiksmų priežastys ir kuris turi būti pateiktas kompetentingai institucijai.

VII. TIKRINIMAS IR PATIKRA

a) Tikrinimo stočių tvirtinimas (mechanikai ir dirbtuvės)

Valstybės narės paskiria institucijas atlikti tikrinimus ir patikrą.

b) Naujų arba suremontuotų prietaisų sertifikavimas

Kiekvienas naujas ar pataisytas įtaisas, atsižvelgiant į III skyriaus f punkto 1 papunkčio nuostatose nustatytas ribas, pripažįstamas tinkamai veikiančiu, tiksliai rodančiu bei teisingai įrašančiu, jį plombuojant pagal VI skyriaus c punkto 1 papunkčio reikalavimus arba registruojančio įrenginio lygiavertę duomenų laikymo atminties skaitmeninę informaciją.

c) Instaliavimo kontrolė ir programavimas

1. Instaliuojant tachografą transporto priemonėje, tachografas ir jo instaliavimo būdas turi atitikti III skyriaus f punkto 2 papunkčio nuostatose pateiktus reikalavimus dėl maksimalaus leistino nuokrypio.

2. Į tachografo programą turi būti įvesti šie duomenys:

- instaliavimo bandymo data,

- suderintasis pasaulinis laikas (UTC),

- transporto priemonės identifikavimas pagal jos identifikavimo ir registracijos numerius,

- patvirtintojo mechaniko arba patvirtintųjų dirbtuvių kortelės numeris.

d) Periodinės apžiūros

1. Transporto priemonėse sumontuotas tachografas turi būti periodiškai apžiūrimas po kiekvieno jo remonto, kiekvienąkart pasikeitus transporto priemonės charakteristikos koeficientui ar padangų efektyviajam apskritimo ilgiui arba bent kartą per dvejus metus po paskutinės apžiūros; jo apžiūrą galima atlikti kartu su transporto priemonės technine apžiūra.

Patikros metu turi būti tikrinama bent tai:

- ar tinkamai veikia tachografas, įskaitant duomenų perkėlimą iš dirbtuvių kortelės ir į ją,

- ar instaliuojant tachografą užtikrinamas III skyriaus f punkto 2 papunkčio nuostatų dėl maksimalaus leistino nuokrypio laikymasis,

- ar tachografas yra su tipo patvirtinimo ženklu,

- ar pritvirtinta instaliavimo plokštelė,

- ar nepažeistos tachografo ir kitų jo instaliavimo dalių plombos,

- padangų efektyvusis apskritimo ilgis.

2. Į tachografo programą turi būti įvesti šie duomenys:

- periodinės apžiūros data,

- suderintasis pasaulinis laikas (UTC),

- transporto priemonės identifikavimas pagal jos identifikavimo ir registracijos numerius,

- patvirtintų dirbtuvių kortelės numeris.

3. Atliekant šias apžiūras turi būti pakeičiama instaliavimo plokštelė arba lygiavertė skaitmeninė informacija tachografo duomenų laikymo atmintyje.

e) Paklaidų matavimas

Tachografą instaliavus ir eksploatuojant, paklaidos nustatomos toliau išvardytais būdais, laikytinais standartinėmis bandymo sąlygomis:

- normalios eksploatacinės būklės nepakrauta transporto priemonė,

- slėgis padangose pagal gamintojų instrukcijas,

- įstatymo leidžiamas padangų nusidėvėjimas,

- transporto priemonės važiavimas: transporto priemonė, varoma savo motoro, turi važiuoti tiesia linija lygiu keliu 50 km/h ± 5 km/h greičiu. Matuojamas atstumas turi būti bent 1000 m,

- jei garantuojamas panašus tikslumas, bandymą galima atlikti dinamometru.

"

--------------------------------------------------

Top