Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:145:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 145, 2016 m. balandžio 25 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 145

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. balandžio 25d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2016/C 145/1

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1

 

Teisingumo Teismas

2016/C 145/2

Teisingumo Teismo sprendimas 2016 m. kovo 9 d. dėl oficialiųjų švenčių ir Teismo atostogų

2


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2016/C 145/3

Byla C-176/13 P: 2016 m. vasario 18 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Sąjungos Taryba/Bank Mellat, Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Bendra užsienio ir saugumo politika — Kova su branduolinių ginklų platinimu — Irano Islamo Respublikai taikomos ribojamosios priemonės — Irano banko lėšų įšaldymas — Pareiga motyvuoti — Akto priėmimo procedūra — Akivaizdi vertinimo klaida)

4

2016/C 145/4

Byla C-49/14: 2016 m. vasario 18 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Finanmadrid EFC SA/Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 93/13/EEB — Nesąžiningos sąlygos — Mokėjimo įsakymo procedūra — Priverstinio vykdymo procesas — Vykdymo klausimus nagrinėjančio nacionalinio teismo kompetencija ex officio išnagrinėti nesąžiningos sąlygos galiojimą — Res judicata principas — Veiksmingumo principas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — Teisminė gynyba)

5

2016/C 145/5

Byla C-179/14: 2016 m. vasario 23 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Vengrija (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2006/123/EB — 14–16 straipsniai — SESV 49 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — SESV 56 straipsnis — Laisvė teikti paslaugas — Apgyvendinimo, laisvalaikio ir (arba) maisto kuponų, kuriuos palankiomis mokestinėmis sąlygomis darbdaviai išduoda savo darbuotojams, išdavimo sąlygos — Apribojimai — Monopolis)

5

2016/C 145/6

Byla C-292/14: 2016 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Elliniko Dimosio/Stefanos Stroumpoulis ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 80/987/EEB — Valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimas — Taikymo sritis — Jūrininkų, dirbančių su trečiosios valstybės vėliava plaukiojančiame laive, neapmokėti darbo užmokesčio reikalavimai — Darbdavys, kurio registruota buveinė yra šioje trečiojoje valstybėje — Darbo sutartis, kuriai taikoma šios trečiosios valstybės teisė — Darbdavio bankrotas, paskelbtas valstybėje narėje, kurioje yra jo faktinė buveinė — 1 straipsnio 2 dalis — Priedo II punkto A dalis — Nacionalinės teisės aktas, kuriame numatyta jūrininkų neapmokėtų darbo užmokesčio reikalavimų garantija, taikoma tik jų palikimo likimo valiai užsienyje atveju — Apsaugos lygis, nelygiavertis numatytajam Direktyvoje 80/987)

6

2016/C 145/7

Byla C-299/14: 2016 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas asmenų judėjimas — Sąjungos pilietybė — Vienodas požiūris — Direktyva 2004/38/EB — 24 straipsnio 2 dalis — Socialinės paramos išmokos — Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 — 4 ir 70 straipsniai — Specialios neįmokinės išmokos pinigais — Nemokėjimas valstybės narės piliečiams per pirmuosius tris gyvenimo priimančiojoje valstybėje mėnesius)

7

2016/C 145/8

Byla C-314/14: 2016 m. vasario 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sanoma Media Finland Oy – Nelonen Media/Viestintävirasto (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2010/13/ES — 19 straipsnio 1 dalis — Televizijos reklamos ir programų atskyrimas — Padalytas ekranas — 23 straipsnio 1 ir 2 dalys — Televizijos reklamos intarpų ribojimas iki 20 % laiko per astronominę valandą — Rėmimo pranešimai — Kitos nuorodos į rėmėją — „Juodosios sekundės“)

8

2016/C 145/9

Byla C-429/14: 2016 m. vasario 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Air Baltic Corporation AS/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Oro transportas — Monrealio konvencija — 19, 22 ir 29 straipsniai — Oro vežėjo atsakomybė už vėlavimą vežant keleivius tarptautiniais maršrutais — Keleivių darbdavio sudaryta vežimo sutartis — Dėl vėlavimo kilusi žala — Darbdavio patirta žala)

9

2016/C 145/10

Byla C-446/14 P: 2016 m. vasario 18 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Vokietijos Federacinė Respublika/Europos Komisija (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Gyvūnų griaučių ir skerdyklų atliekų šalinimo paslaugos — Pajėgumų rezervo išsaugojimas epizotijos atveju — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka — Bendros ekonominės svarbos paslauga — Akivaizdi vertinimo klaida — Kompensacija, susijusi su viešosios paslaugos įsipareigojimu — Pareiga motyvuoti)

9

2016/C 145/11

Byla C-454/14: 2016 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Ispanijos Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Direktyva 1999/31/EB — 14 straipsnis — Atliekų sąvartynai — Esamų sąvartynų neatitiktis reikalavimams — Uždarymo ir vėlesnės priežiūros tvarka)

10

2016/C 145/12

Byla C-22/15: 2016 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Nyderlandų Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Pridėtinės vertės mokestis — Direktyva 2006/112/EB — Atleidimas nuo mokesčio — 132 straipsnio 1 dalies m punktas — Su sportu ir kūno kultūra glaudžiai susijusių paslaugų teikimas — Laivų švartavimo ir laikymo vietų nuomos vandens sporto asociacijų nariams atleidimas nuo mokesčio navigacijos ar laisvalaikio veiklos, kuri negali būti prilyginama sporto ar kūno kultūros veiklai, atveju — Atleidimo nuo mokesčio taikymas vandens sporto asociacijoms, kurios teikdamos paslaugas neįdarbina darbuotojų — Neįtraukimas — 133 straipsnio pirmos pastraipos d punktas)

11

2016/C 145/13

Byla C-124/15: 2016 m. vasario 17 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Salutas Pharma GmbH/Hauptzollamt Hannover (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — 3004 pozicija — Šnypščiosios 500 mg kalcio tabletės — Rekomenduojamoje paros dozėje esantis medžiagų kiekis, gerokai didesnis už rekomenduojamą paros normą, reikalingą gerai sveikatos būklei arba savijautai palaikyti)

12

2016/C 145/14

Byla C-143/15: 2016 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) G.E. Security BV/Staatssecretaris van Financiën (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EEB) Nr.o2658/87 — Bendrasis muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — Prekių klasifikavimas — 8517, 8521, 8531 ir 8543 pozicijos — Prekė, pavadinta vaizdo multiplekseriu)

12

2016/C 145/15

Byla C-601/15 PPU: 2016 m. vasario 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) J. N./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra — Normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo — Direktyva 2008/115/EB — Teisėtas buvimas — Direktyva 2013/32/ES — 9 straipsnis — Teisė likti valstybėje narėje — Direktyva 2013/33/ES — 8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punktas — Sulaikymas — Nacionalinio saugumo arba viešosios tvarkos užtikrinimas — Galiojimas — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 6 ir 52 straipsniai — Apribojimas — Proporcingumas)

13

2016/C 145/16

Byla C-325/15: 2015 m. liepos 1 d.Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Z.Ś., Z.M., M.P./X w G.

13

2016/C 145/17

Byla C-374/15 P: 2016 m. Harper Hygienics S.A. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. gegužės 13 d. Bendrojo Teismo priimto sprendimo byloje T-363/12 Harper Hygienics/VRDT – Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

14

2016/C 145/18

Byla C-16/16 P: 2016 m. sausio 11 d. Belgijos Karalystės pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. spalio 27 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimtos nutarties byloje T-721/14, Belgijos Karalystė/Europos Komisija

14

2016/C 145/19

Byla C-24/16: 2016 m. sausio 18 d.Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH ir BigBen Interactive SA

15

2016/C 145/20

Byla C-25/16: 2016 m. sausio 18 d.Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH ir BigBen Interactive SA

16

2016/C 145/21

Byla C-36/16: 2016 m. sausio 22 d.Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Minister Finansów/Posnania Investment SA

17

2016/C 145/22

Byla C-37/16: 2016 m. Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Minister Finansów/Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP z siedzibą w Warszawie (SAWP)

17

2016/C 145/23

Byla C-44/16 P: 2016 m. sausio 25 d.Dyson Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. lapkričio 11 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-544/13 Dyson Ltd/Europos Komisija

18

2016/C 145/24

Byla C-55/16: 2016 m. vasario 1 d.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Evo Bus GmbH/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș

19

2016/C 145/25

Byla C-59/16: 2016 m. vasario 3 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje The Shirtmakers BV/Staatssecretaris van Financiën

20

2016/C 145/26

Byla C-62/16: 2016 m. vasario 3 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Rumunija

20

2016/C 145/27

Byla C-74/16: 2016 m. vasario 10 d.Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe

21

2016/C 145/28

Byla C-82/16: 2016 m. vasario 12 d.Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje K. ir kt./Belgijos valstybė

21

2016/C 145/29

Byla C-90/16: 2016 m. vasario 15 d.Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje The English Bridge Union Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

23

2016/C 145/30

Byla C-96/16: 2016 m. vasario 17 d.Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Banco Santander, S.A./Mahamadou Demba ir Mercedes Godoy Bonet

24

2016/C 145/31

Byla C-98/16: 2016 m. vasario 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Graikijos Respublika

25

2016/C 145/32

Byla C-127/16 P: 2016 m. vasario 26 d.SNCF Mobilités (SNCF) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-242/12 SNCF/Komisija

25

 

Bendrasis Teismas

2016/C 145/33

Byla T-53/15: 2016 m. kovo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje credentis/VRDT – Aldi Karlslunde (Curodont) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Curodont“ paraiška — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas „Eurodont“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

27

2016/C 145/34

Byla T-160/15: 2016 m. kovo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje LG Developpement/VRDT – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo MINICARGO paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas MINI — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

27

2016/C 145/35

Byla T-681/13: 2016 m. vasario 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Colomer Italy/VRDT – Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Registravimo paraiškos atsiėmimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

28

2016/C 145/36

Byla T-50/16: 2016 m. vasario 3 d. pareikštas ieškinys byloje Vengrija/Komisija

29

2016/C 145/37

Byla T-53/16: 2016 m. vasario 5 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair ir Airport Marketing Services/Europos Komisija

30

2016/C 145/38

Byla T-74/16: 2016 m. vasario 17 d. pareikštas ieškinys byloje POA/Komisija

31

2016/C 145/39

Byla T-89/16 P: 2016 m. vasario 26 d. Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns ir Elisavet Papathanasiou pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. gruodžio 15 d. Tarnautojų teismo sprendimo sujungtose bylose F-101/14, F-102/14 ir F-103/14 Clarke ir kt./EUIPO

32

2016/C 145/40

Byla T-94/16: 2016 m. kovo 1 d. pareikštas ieškinys byloje Sheridan/Parlamentas

33

2016/C 145/41

Byla T-97/16: 2016 m. vasario 29 d. pareikštas ieškinys byloje Kasztantowicz/EUIPO – Gbb Group (GEOTEK)

33

2016/C 145/42

Byla T-98/16: 2016 m. kovo 4 d. pareikštas ieškinys byloje Italija/Komisija

34

2016/C 145/43

Byla T-101/16: 2016 m. kovo 8 d. pareikštas ieškinys byloje Klausner Holz Niedersachsen/Komisija

35

 

Tarnautojų teismas

2016/C 145/44

Byla F-152/15: 2016 m. kovo 10 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Kozak/Komisija (Viešoji tarnyba — Atviras konkursas EPSO/AD/293/14 — Atrankos komisijos sprendimas neleisti kandidatui laikyti testų vertinimo centre — Prašymas dėl persvarstymo — Naujas atrankos komisijos sprendimas, patvirtinantis jos ankstesnį sprendimą — EPSO motyvuoto atsakymo pranešimas — Tik patvirtinantis aktas — Ieškinio pareiškimo terminas — Akivaizdus nepriimtinumas — Procedūros reglamento 81 straipsnis)

37

2016/C 145/45

Byla F-5/16: 2016 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

37

2016/C 145/46

Byla F-6/16: 2016 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt./EIVT

38

2016/C 145/47

Byla F-7/16: 2016 m. vasario 4 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

38

2016/C 145/48

Byla F-8/16: 2016 m. vasario 5 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/EMA

39

2016/C 145/49

Byla F-9/16: 2016 m. vasario 17 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt./Parlamentas

40

2016/C 145/50

Byla F-11/16: 2016 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

41


LT

 

Top