EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Motorinės transporto priemonės: ES tipo patvirtinimo sistema

This summary has been archived and will not be updated. See 'ES suteikiamas motorinių transporto priemonių ir jų priekabų patvirtinimas ir rinkos priežiūra' for an updated information about the subject.

Motorinės transporto priemonės: ES tipo patvirtinimo sistema

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2007/46/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva ES šalims nustatomos bendros taisyklės dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo.

Ja nustatomas privalomas tipo patvirtinimas visų kategorijų transporto priemonėms, įskaitant pagamintas per kelis etapus. Ja:

 • nustatoma suderinta sistema su bendrais techniniais reikalavimais naujų transporto priemonių ir tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimui, kad būtų lengviau juos registruoti, parduoti ir pradėti eksploatuoti ES;
 • nustatomos taisyklės dėl transporto priemonių dalių ir įrangos pardavimo bei eksploatavimo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Direktyva taikoma automobiliams, automobiliams su furgono kėbulu ir miesto bei tolimojo susisiekimo autobusams, kuriems dabar taikomi visiškai suderinti ES reikalavimai.

Procedūra

 • ES tipo patvirtinimo sistema yra grindžiama trečiųjų šalių patvirtinimo* ir abipusio pripažinimo* principais.
 • Remiantis tipo patvirtinimo procedūra, prieš transporto priemonės pateikimą į rinką nacionalinė techninė tarnyba turi atlikti tipo bandymą pagal teisės aktus. Tuomet nacionalinė įgaliotoji institucija, remdamasi šiais bandymais, išduoda patvirtinimą („EB liudijimą“). Gamintojas gali pateikti paraišką patvirtinimui gauti bet kurioje ES šalyje.
 • Pakanka, kad transporto priemonė būtų patvirtinta vienoje ES šalyje, kad visos to tipo transporto priemonės būtų įregistruotos visoje ES be papildomų patikrinimų remiantis jų atitikties liudijimu.
 • Atitikties liudijimas – tai gamintojo pareiškimas, kad transporto priemonė atitinka ES tipo patvirtinimo reikalavimus. Gamintojas turi užtikrinti savo gaminių atitiktį patvirtintam tipui.

Techniniai reikalavimai

Direktyva daugiausia nustatoma administracinė tvarka, kurios reikia laikytis dėl transporto priemonių patvirtinimo. Techniniai reikalavimai, pagal kuriuos transporto priemonės turi būti išbandomos, pateikti kituose ES dokumentuose, išvardytuose direktyvos IV priede. Pavyzdžiui, tuose dokumentuose nustatomi:

 • tam tikri privalomi priedai, kaip antai:
  • elektroninė stabilumo kontrolės sistema,
  • nauji ir patobulinti veidrodėliai,
  • dieniniai žibintai,
  • šoniniai atitvarai, apsaugantys pėsčiuosius ir dviratininkus nuo pakliuvimo po transporto priemonėmis, ir purvasaugiai;
 • papildomi reikalavimai miesto ir tolimojo susisiekimo autobusams:
  • avariniai išėjimai pagal transporto priemonės talpą,
  • lengvesnė prieiga žmonėms su judėjimo negalia,
  • atitinkama saugos erdvė transporto priemonei apsivertus ir pan.;
 • tam tikri aplinkosaugos įsipareigojimai, kaip antai:
  • standartizuotas išmetamas CO2 kiekis,
  • išmetamųjų teršalų ribinės vertės,
  • kuro sąnaudos,
  • variklio galia ar transporto priemonių keliamas triukšmas.

2017 m. Europos Komisija priėmė Reglamentus (ES) 2017/1151 ir (ES) 2017/1154. Jais užtikrinama, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. naujiems automobilių modeliams būtų atliekami nauji ir patikimesni išmetamų teršalų patikrinimai realiomis važiavimo sąlygomis („realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis“).

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2007 m. spalio 29 d. Priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos direktyva palaipsniui pradedama įgyvendinti 2009–2014 m. laikotarpiu. Ji turėjo būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2009 m. balandžio 28 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Trečiųjų šalių patvirtinimas: patvirtinimas, gautas iš trečiųjų šalių, tokių kaip akredituota nepriklausoma įstaiga, kurią patvirtino visos ES šalys.
Abipusis pripažinimas: ES šalys pripažįsta tipo patvirtinimo liudijimus, kuriuos išduoda paskirtos institucijos kitose ES šalyse.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1–160)

Vėlesni Direktyvos 2007/46/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (OL L 175, 2017 7 7, p. 1–643)

Žr. konsoliduotą versiją.

2017 m. birželio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1154, kuriuo iš dalies keičiami Komisijos reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB dėl lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio (euro 6) (OL L 175, 2017 7 7, 708–732)

Klaidų ištaisymas

2017 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/2400, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 595/2009 nuostatos dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 582/2011 (OL L 349, 2017 12 29, p. 1–247)

paskutinis atnaujinimas 10.04.2018

Top