EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kova su korupcija privačiame sektoriuje

Kova su korupcija privačiame sektoriuje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Pamatinis sprendimas 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

 • Juo kriminalizuojama tiek aktyvioji*, tiek pasyvioji korupcija* privačiame sektoriuje. Juridiniai asmenys* už šiuos nusikaltimus gali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn.
 • Juo panaikinami Bendrieji veiksmai 98/742/TVR.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Korupcijos sąvokos įtraukimas į nacionalinę baudžiamąją teisę

 • ES šalys turi bausti už veikas, kurios tyčia atliekamos darbo veikloje:
  • asmens papirkimas – žadėjimas, siūlymas ar davimas, tiesiogiai arba per tarpininkus, asmeniui, kuris, eidamas bet kurias pareigas, vadovauja ar dirba privataus sektoriaus įmonėje, kokio nors nepagrįsto atlygio jam pačiam arba bet kuriam trečiajam asmeniui, kad tas asmuo atliktų kokį nors veiksmą arba jo neatliktų pažeisdamas savo pareigas*;
  • nepagrįsto atlygio prašymas – asmuo prašo ar priima, tiesiogiai arba per tarpininkus, kokį nors nepagrįstą atlygį, arba priima pažadą dėl tokio atlygio sau pačiam ar bet kuriam trečiajam asmeniui, vadovaudamas ar dirbdamas privataus sektoriaus įmonėje, kad būtų atliktas arba neatliktas koks nors veiksmas nusižengiant jo pareigoms.
 • Šios nuostatos taikomos darbo veiklai pelno siekiančiuose ir nesiekiančiuose subjektuose. Priimant sprendimą ES šalys galėjo apriboti jo taikymo sritį ir ją taikyti tik tokiai veiklai, kuri yra susijusi arba galėtų būti susijusi su konkurencijos iškreipimu parduodant prekes ar komercines paslaugas. Šis apribojimas nebetaikomas. Apribojimai galiojo 5 metus nuo 2005 m. liepos 22 d.
 • ES šalys turėjo nurodyti Tarybai, kokių priemonių jos imsis sprendimo priėmimo metu. Iki 2010 m. liepos 22 d. Taryba turėjo peržiūrėti ES šalių padarytus pareiškimus dėl apribojimų.

Juridinių ir fizinių asmenų atsakomybė

 • Šiuo sprendimu siekiama, kad atsakingais būtų pripažinti ne tik fiziniai asmenys, pvz., darbuotojai, bet ir juridiniai asmenys, pvz., įmonės.
 • Dėl fizinių asmenų atsakomybės ES šalys turi užtikrinti, kad už nurodytas veikas būtų baudžiama maksimalia laisvės atėmimo nuo vienų iki trejų metų bausme. Pavyzdžiui, jei vienoje ES šalyje veika kriminalizuojama numatant laisvės atėmimo bausmę iki vienų metų, o kitoje šalyje numatoma laisvės atėmimo bausmė iki dvejų metų, abiem atvejais laikomasi šiuo pamatiniu sprendimu nustatytų kriterijų. ES šalys taip pat gali taikyti didesnes ilgiausios įkalinimo bausmės ribas.
 • Gali būti laikinai sustabdyta teisė verstis darbo veikla. Kurstymas padaryti vieną iš minėtų veikų ar bendrininkavimas darant tokią veiką taip pat turi būti kriminalizuojamas kaip nusikaltimas.
 • Juridiniai asmenys gali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus, susijusius su korupcija, kuriuos jų naudai padarė fizinis asmuo, veikęs individualiai ar kaip juridinio asmens organo dalis, jeigu jis turėjo įgaliojimus:
  • atstovauti juridiniam asmeniui;
  • priimti sprendimus juridinio asmens vardu;
  • kontroliuoti juridinio asmens veiklą.
 • Juridiniams asmenims galima skirti baudžiamąsias ar nebaudžiamąsias baudas. Be to, ES šalys gali apsvarstyti galimybę atimti teisę gauti valstybės išmokas ar pagalbą, laikinai ar nuolat atimti teisę verstis komercine veikla ir pan.

Jurisdikcija

Kiekviena ES šalis turi jurisdikciją, jei nusikaltimas buvo padarytas:

 • jos teritorijoje;
 • vieno iš jos piliečių;
 • juridinio asmens, kurio pagrindinė būstinė yra tos ES šalies teritorijoje, naudai.

Šis sprendimas taikomas Gibraltarui.

Šiam sprendimui daro poveikį Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-176/03, susijusioje su galios pasiskirstymu baudžiamosios teisės srityje tarp Europos Komisijos ir Tarybos.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

ES šalys turėjo imtis būtinų priemonių, kad atitiktų sprendimo taisykles iki 2005 m. liepos 22 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Aktyvioji korupcija – kyšio davimas asmeniui, siekiant, kad jis vykdydamas savo pareigas atliktų neteisėtą veiksmą.
Pasyvioji korupcija – kyšio ėmimas.
Juridiniai asmenys – bet kuris tokį statusą pagal taikytiną nacionalinę teisę turintis subjektas, išskyrus valstybes ar valstybės įstaigas, veikiančias pagal valstybės suteiktus įgaliojimus, ir viešąsias tarptautines organizacijas.
Pareigos pažeidimas – suprantamas pagal nacionalinę teisę. Pareigos pažeidimo sąvoka nacionalinėje teisėje turėtų apimti bent bet kokį nelojalų elgesį, sudarantį įstatymuose numatytų pareigų pažeidimą, arba atitinkamais atvejais profesinių taisyklių pažeidimą.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54–56)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl masto, kuriuo valstybės narės ėmėsi priemonių, būtinų 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatiniam sprendimui 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje įgyvendinti (COM(2019) 355 final, 2019 7 26)

paskutinis atnaujinimas 18.02.2020

Top