EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vartotojų apsauga nuo nesąžiningų sąlygų sutartyse

Vartotojų apsauga nuo nesąžiningų sąlygų sutartyse

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

Direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais

Direktyva (ES) 2019/2161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 93/13/EEB ir direktyvos 98/6/EB, 2005/29/EB ir 2011/83/ES, susijusios su ES vartotojų apsaugos taisyklių geresniu vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Direktyva 93/13/EEB ES vartotojai apsaugomi nuo nesąžiningų sąlygų, kurios gali būti įtrauktos į standartines perkamų prekių ir paslaugų sutartis. Joje nustatomas „sąžiningumo“ reikalavimas siekiant išvengti ryškaus neatitikimo tarp abipusių teisių ir pareigų.
 • Įgyvendinant Naujas galimybes vartotojams Direktyva 93/13/EEB buvo iš dalies pakeista Direktyva (ES) 2019/2161, kuria siekiama modernizuoti ES vartotojų teisės aktus ir pagerinti jų įgyvendinimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva 93/13/EEB

 • Reikia atsižvelgti į atitinkamas prekes ir paslaugas, sandorio aplinkybes ir visas kitas sąlygas, kai vertinama, ar sutarties sąlyga yra sąžininga, ar ne.
 • Šiame vertinime neatsižvelgiama į faktinę kainą, sumokėtą už prekes ir paslaugas, nebent atitinkama sąlyga yra neaiški ir nesuprantama.
 • Direktyvoje pateikiamas neišsamus ir orientacinis nesąžiningų sutarties sąlygų sąrašas. Tarp tokių sąlygų yra reikalavimas, kad vartotojai mokėtų nepagrįstą kompensaciją, arba sąlygos, į kurias vartotojas neturėjo laiko visapusiškai įsigilinti prieš sutarties pasirašymą.
 • Visų raštu sudaromų sutarčių tekstas turi būti parašytas aiškia, suprantama kalba. Kai abejojama dėl sąlygos reikšmės, ją reikėtų interpretuoti vartotojo naudai.
 • Nesąžiningomis laikomomis sutarties sąlygos yra neprivalomos vartotojams, tačiau likusi sutarties dalis lieka galioti, jei tai įmanoma teisiniu požiūriu.
 • ES šalys turi užtikrinti, kad būtų veiksmingos teisių gynimo priemonės, užkertančios kelią nesąžiningoms sąlygoms sutartyse.
 • Organizacijos ar asmenys, turintys teisėtų interesų apsaugoti vartotojų teises, gali kreiptis į teismą, kad nesąžininga sutarties sąlyga nebūtų toliau taikoma.
 • 2019 m. Europos Komisija priėmė gaires dėl Direktyvos 93/13/EEB aiškinimo ir taikymo. Jose struktūrizuotai pristatoma gausi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija dėl šios direktyvos, kad ją būtų lengviau veiksmingai taikyti ES ir Europos ekonominės erdvės šalyse.

Sankcijos

 • Keičiančioje Direktyvoje (ES) 2019/2161 reikalaujama, kad ES šalys skirtų veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas, kuriomis baudžiami prekiautojai, pažeidžiantys taisykles dėl nesąžiningų sutarčių sąlygų, pagrįstas atitinkamais parametrais. Šie kriterijai apima:
  • pažeidimo pobūdį, sunkumą, mastą ir trukmę;
  • bet kokius veiksmus, kurių pardavėjas ėmėsi, kad sumažintų ar atlygintų vartotojų patirtą žalą;
  • bet kokius ankstesnius pardavėjo padarytus pažeidimus;
  • sankcijas, taikomas pardavėjui už tą patį pažeidimą kitose ES šalyse tarpvalstybiniais atvejais, kai informacija apie tokias sankcijas yra prieinama naudojantis Reglamentu (ES) 2017/2394 sukurtu mechanizmu (žr. santrauką).
 • Pagal naująją direktyvą ES šalys turi turėti galimybę nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas, jei, atlikdamos koordinuotus veiksmus pagal Reglamentą (ES) 2017/2394, jos nustato reikšmingus tarpvalstybinius pažeidimus, kurie daro poveikį kelių ES šalių vartotojams. Sankcijos turėtų siekti 4 % pardavėjo apyvartos arba 2 mln. EUR, kai informacijos apie pardavėjo apyvartą nėra.

NUO KADA TAIKOMOS ŠIOS DIREKTYVOS?

 • Direktyva 93/13/EEB taikoma nuo 1993 m. balandžio 16 d. ir turėjo būti perkelta į ES šalių teisę iki 1994 m. gruodžio 31 d.
 • Keičianti Direktyva (ES) 2019/2161 turėjo būti perkelta į ES šalių teisę iki 2021 m. lapkričio 28 d. ES šalys turi taikyti taisykles nuo 2022 m. gegužės 28 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993 4 21, p. 29–34)

Paskesni Direktyvos 93/13/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2161, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, 2005/29/EB ir 2011/83/ES, kiek tai susiję su geresniu Sąjungos vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu (OL L 328, 2019 12 18, p. 7–28)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos pranešimas – Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais aiškinimo ir taikymo gairės (OL C 323, 2019 9 27, p. 4–92)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui – Naujos galimybės vartotojams (COM(2018) 183 final, 2018 4 11)

2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 345, 2017 12 27, p. 1–26)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 10.03.2020

Top