EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zoologijos sodų vaidmuo išsaugant biologinę įvairovę

Zoologijos sodų vaidmuo išsaugant biologinę įvairovę

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 1999/22/EB dėl laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Direktyva skatinama laukinių gyvūnų rūšių apsauga ir išsaugojimas stiprinant zoologijos sodų vaidmenį išsaugant biologinę įvairovę.
 • Ja nustatomos leidimų zoologijos sodams išdavimo ir tikrinimo taisyklės, siekiant užtikrinti, kad jie įgyvendina reikalingas išsaugojimo ir apsaugos priemones.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

 • Zoologijos sodas yra apibrėžiamas kaip vieta, kurioje laikomi ir visuomenei demonstruojami laukiniai gyvūnai septynias arba daugiau dienų metuose.
 • Direktyva netaikoma naminių gyvūnėlių parduotuvėms ir cirkams.
 • ES šalys gali atleisti nuo šios direktyvos reikalavimų taikymo vietas, kurios visuomenei nedemonstruoja daug gyvūnų ar rūšių, jei ši išimtis nekelia pavojaus šios direktyvos tikslams.

Sąlygos

Direktyva reikalaujama, kad ES šalys imtųsi priemonių dėl leidimų išdavimo ir reguliarių patikrinimų zoologijos soduose, siekiant patikrinti, ar juose laikomasi nustatytų sąlygų.

Tam, kad gautų leidimą vykdyti veiklą, zoologijos sodai turi:

 • dalyvauti mokslo tyrimuose, kurių rezultatais būtų prisidedama prie rūšių apsaugos, keistis informacija, susijusia su rūšių apsauga ir (arba) užsiimti rūšių veisimu nelaisvėje (jų populiacijų atkūrimu arba reintrodukcija į laukinę gamtą ir pan.);
 • skatinti visuomenės mokymą ir švietimą biologinės įvairovės apsaugos srityje, visų pirma teikti informaciją apie demonstruojamas rūšis ir jų natūralias buveines;
 • įkurdinti savo gyvūnus tokiomis sąlygomis, kurios atitiktų konkrečioms rūšims keliamus biologinius ir apsaugos reikalavimus:
  • įrengti rūšims pritaikytus aptvarus ir
  • vykdant išplėstą prevencinės ir gydomosios veterinarinės priežiūros bei mitybos programą, laikytis griežtų gyvulininkystės standartų;
 • neleisti gyvūnams pabėgti, kad būtų išvengta galimos ekologinės grėsmės (pvz., invazinių svetimų rūšių) vietinėms rūšims, ir neleisti atsirasti išoriniams kenkėjams bei parazitams;
 • atnaujinti įrašus apie zoologijos sodo gyvūnus pagal rūšis.

Leidimų išdavimas ir tikrinimas

 • ES šalys turi nustatyti leidimų išdavimo zoologijos sodams ir tikrinimo taisykles, siekdamos užtikrinti, kad vykdomos apsaugos priemonės.
 • Visi zoologijos sodai privalo turėti leidimą.
 • Kiekviename leidime išdėstomos sąlygos, kuriomis užtikrinamos reikalingos išsaugojimo ir apsaugos priemonės.
 • Prieš išduodant leidimą, atsisakant jį išduoti arba iš esmės jį keičiant, ES šalių kompetentingos institucijos turi atlikti patikrinimą.
 • Jei zoologijos sodas neatitinka visų teisinių reikalavimų ar jų dalies, kompetentinga institucija turi uždrausti įleisti lankytojus į tokį zoologijos sodą arba jo dalį.
 • Uždarant visą zoologijos sodą arba jo dalį, su gyvūnais turi būti elgiamasi arba jų atsisakoma ES šalies nustatytomis tinkamomis ir šią direktyvą atitinkančiomis sąlygomis.

Geroji patirtis

2015 m. Europos Komisija paskelbė ES zoologijos sodų direktyvos gerosios patirties dokumentą. Šiuo dokumentu siekiama padėti ES šalims gerinti atitiktį direktyvos reikalavimams, dalijantis patirtimi ir gerąja praktika.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1999 m. balandžio 9 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2002 m. balandžio 9 d.

DOKUMENTAS

1999 m. kovo 29 d. Tarybos direktyva 1999/22/EB dėl laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose (OL L 94, 1999 4 9, p. 24–26)

paskutinis atnaujinimas 06.06.2016

Top