EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Originalaus meno kūrinio perpardavimo teisė autoriaus naudai

Originalaus meno kūrinio perpardavimo teisė autoriaus naudai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2001/84/EB dėl originalaus meno kūrinio perpardavimo teisės autoriaus naudai

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ja siekiama įvesti privalomą perpardavimo teisę* originalių meno kūrinių autorių naudai visoje ES.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Meno kūriniai, kuriems taikoma perpardavimo teisė

Jei meno kūriniai yra sukurti paties menininko arba jie yra kopijos, kurių pagamintas ribotas skaičius, ir kurios laikomos originaliais meno kūriniais pagal profesionalų naudojimą (pvz., ribotas kūrinių skaičius arba pasirašyti kūriniai), perpardavimo teisė taikoma tokiems kūriniams:

 • paveikslams;
 • koliažams;
 • tapybos kūriniams;
 • piešiniams;
 • graviūroms;
 • spaudams;
 • litografijoms;
 • skulptūroms;
 • gobelenams;
 • keramikai;
 • stiklo dirbiniams;
 • fotografijoms.

Perpardavimo teisė netaikoma rašytojų ar kompozitorių rankraščių originalams.

Perpardavimo teisės objektas

 • Už perpardavimo teisę paprastai moka pardavėjas. Nepaisant to, ES šalys gali priimti įstatymus, pagal kuriuos kitas specialistas, kuris nėra pardavėjas, gali būti visiškai arba kartu su pardavėju atsakingas už mokestį už perpardavimo teisę.
 • ES šalys taip pat gali nustatyti, kad perpardavimo teisė netaikoma:
  • kai pardavėjas įsigijo darbą tiesiogiai iš autoriaus prieš mažiau nei 3 metus iki perpardavimo;
  • kai perpardavimo kaina neviršija 10 000 EUR.

Perpardavimo teisės apsaugos terminas

Apsaugos terminas nustatytas Direktyvoje 2006/116/EB, kuria suderinamas autorių teisių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminas, trunkantis 70 metų po autoriaus mirties.

Perpardavimo teisės skaičiavimas

 • ES šalys privalo nustatyti minimalią pardavimo kainą pardavimui, kuriam taikoma perpardavimo teisė. Ši minimali pardavimo kaina negali viršyti 3 000 EUR.
 • Menininkai gauna autorinį atlyginimą, skaičiuojamą procentais nuo jų kūrinių pardavimo kainos. Pardavimo kaina dalijama į penkias dalis ir autorinis atlyginimas, atsižvelgiant į dalį, yra nuo 4 iki 0,25 proc.
 • Tačiau bendra autorinio atlyginimo suma negali viršyti 12 500 EUR.

Naudos gavėjai

 • Naudą iš perpardavimo teisės gauna autorius ir, po jo ar jos mirties, asmenys, kuriems jis ar ji suteikė naudą.
 • Autoriai, kurie yra ne ES šalių piliečiai, gali gauti naudą iš perpardavimo teisės, jei jų šalies teisės aktai numato perpardavimo teisės apsaugą toje šalyje autoriams iš ES šalių.
 • Tačiau ES šalys gali nuspręsti taikyti šią direktyvą autoriams, kurie yra ne ES šalių piliečiai, bet nuolat gyvena atitinkamoje ES šalyje.

Teisė gauti informaciją

3 metus po pardavimo asmenys, turintys teisę į autorinį atlyginimą, turi teisę reikalauti iš bet kurio meno rinkos specialisto pateikti bet kokią informaciją, kuri gali būti reikalinga užtikrinti autorinio atlyginimo už perpardavimą sumokėjimą.

Ataskaita apie šios direktyvos ir pagrindinių principų įgyvendinimą bei rekomendacijos

2011 m. Europos Komisija priėmė ataskaitą apie direktyvos įgyvendinimą. Joje buvo siūloma užmegzti suinteresuotųjų subjektų dialogą (įtraukiant atlygio už autorių teises rinkimo valdymo organizacijas, autorius ir rinkos specialistus, pvz., meno kūrinių pardavėjus, galerijas, aukcionus), siekiant pateikti rekomendacijas, kaip patobulinti atlyginimo už perpardavimą surinkimą ir paskirstymą ES. 2014 m. šių organizacijų atstovai pasirašė „Pagrindinius autorių perpardavimo teisės valdymo principus ir rekomendacijas“.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

 • Ši direktyva taikoma visiems originaliems meno kūriniams, kurie 2006 m. sausio 1 d.:
  • buvo saugomi ES šalių autorių teisių apsaugos įstatymų;
  • atitinka šioje direktyvoje numatytus apsaugos kriterijus.
 • Direktyva taikoma nuo 2001 m. spalio 13 d., ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2006 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Nors Berno konvencija dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos suteikia originalaus meno kūrinio autoriui perpardavimo teisę, ji nėra įpareigojanti, todėl kai kurios ES šalys jos netaiko. Todėl egzistuoja kliūtys vidinėje rinkoje ir konkurencijos joje iškraipymai, be to, originalių meno kūrinių autoriams nesuteikiama apsauga.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Perpardavimo teisė: teisė originalaus meno kūrinio autoriui gauti dalį kainos, gautos už bet kokį meno rinkos specialisto atliktą jo kūrinio perpardavimą (aukcione, galerijoje ar bet kokioje kitoje meno rinkoje).

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/84/EB dėl originalaus meno kūrinio perpardavimo teisės autoriaus naudai (OL L 272, 2001 10 13, p. 32–36)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Ataskaita apie Perpardavimo teisės direktyvos (2001/84/EB) įgyvendinimą ir poveikį (KOM(2011) 878 galutinis, 2011 12 14)

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų (kodifikuota redakcija) (OL L 372, 2006 12 27, p. 12–18)

Vėlesni Direktyvos 2006/116/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 11.01.2019

Top