EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Direktyva nustatomos priemonės, kaip užkirsti kelią eksploatuoti netinkamas transporto priemones (ENTP) ir jų sudėtines dalis užtikrinant, kad jos būtų pakartotinai naudojamos, perdirbamos ar atnaujinamos. Taip pat siekiama gerinti visų ekonominės veiklos vykdytojų, susijusių su transporto priemonėmis visu jų eksploatavimo laiku, aplinkosaugos veiksmingumą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Projektuodami ir gamindami savo gaminius, transporto priemonių ir įrangos gamintojai turi atsižvelgti į transporto priemonių išmontavimo, pakartotinio naudojimo ir naudojimo galimybes. Jie turi užtikrinti, kad naujųjų transporto priemonių:
  • bent 85 % svorio tiktų pakartotinai naudoti ir (arba) perdirbti;
  • bent 95 % svorio tiktų pakartotinai naudoti ir (arba) atnaujinti.
 • Gamintojai negali naudoti pavojingų medžiagų, pavyzdžiui, švino, gyvsidabrio, kadmio ir šešiavalenčio chromo.
 • Gamintojai, importuotojai ir platintojai privalo turėti sistemas, skirtas surinkti ENTP, ir, jei techniškai įmanoma, panaudotas suremontuotų keleivinių automobilių dalis.
 • Atliekas apdoroti pristatantys ENTP savininkai gauna sunaikinimo pažymėjimą. Jis yra būtinas išregistruojant transporto priemonę.
 • Gamintojai privalo visiškai arba didžia dalimi padengti ENTP pristatymo į atliekų apdorojimo centrą sąnaudas. Transporto priemonės savininkas išlaidų nepatiria pristatydamas ENTP į atliekų apdorojimo centrą, išskyrus retus atvejus, kai nėra variklio arba jei ENTP yra pilna šiukšlių.
 • Atliekų tvarkymo centrai turi kreiptis dėl leidimo į kompetentingas ES šalių, kuriose jos yra įsisteigusios, institucijas arba jose registruotis.
 • ENTP prieš toliau jas apdorojant yra išrenkamos. Pavojingos medžiagos ir dalys yra išimamos ir atskiriamos. Tikrinama, ar atliekas galima naudoti pakartotinai, utilizuoti ar perdirbti.
 • Kasmet Europos Komisijai pateikiamos dėl ENTP ir jų atitinkamų dalių pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir utilizavimo sudaromos aiškios kiekybinės užduotys. Į šias užduotis įtraukiama vis daugiau reikalavimų.
 • Šis teisės aktas taikomas keleivinėms transporto priemonėms ir mažiems sunkvežimiams. Jis netaikomas dideliems sunkvežimiams ir senovinėms bei specialios paskirties transporto priemonėms.

Direktyva (ES) 2018/849, kuria iš dalies keičiama ankstesnė direktyva

Direktyva (ES) 2018/849 iš dalies keičiama Direktyva 2000/53/EB, suteikiant Komisijai įgaliojimus priimti:

 • įgyvendinimo aktus, susijusius su išsamiomis taisyklėmis, būtinomis kontroliuoti, kaip ES šalys laikosi ENTP tikslų ir ENTP eksporto ir importo reikalavimų;
 • deleguotuosius aktus, kuriais direktyva papildoma:
  • taikant išimtis tam tikroms medžiagoms ir komponentams, kurių sudėtyje yra švino, gyvsidabrio, kadmio ar šešiavalenčio chromo (išskyrus atvejus, išvardytus II priede), jei jų naudojimas yra neišvengiamas, ir nustatant didžiausias leistinas koncentracijas, taip pat pašalinant transporto priemonių medžiagas ir komponentus iš II priedo, jei jų naudojimo galima išvengti;
  • įvedant kodavimo standartus, kurie palengvintų nustatyti komponentus, tinkamus pakartotiniam naudojimui ir utilizavimui;
  • nustatant būtiniausius sunaikinimo pažymėjimo reikalavimus;
  • nustatant būtiniausius minimalius ENTP apdorojimo reikalavimus (I priedas).

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva turėjo būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2002 m. balandžio 21 d. Ji taikoma nuo:

 • 2002 m. liepos 1 d. transporto priemonėms, kurios nuo tos dienos buvo pateiktos į rinką;
 • 2007 m. sausio 1 d. transporto priemonėms, pateiktoms į rinką iki 2002 m. liepos 1 d.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL L 269, 2000 10 21, p. 34–43)

Vėlesni Direktyvos 2000/53/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL L 150, 2018 6 14, p. 93–99)

2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/64/EB dėl motorinių transporto priemonių tipų patvirtinimo, atsižvelgiant į galimybę jas pakartotinai naudoti, perdirbti ir atnaujinti, bei iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB (OL L 310, 2005 11 25, p. 10–27)

Žr. konsoliduotą versiją.

2005 m. balandžio 1 d. Komisijos sprendimas 2005/293/EB, nustatantis išsamias pakartotinio naudojimo / utilizavimo stebėsenos taisykles ir pakartotinio naudojimo / perdirbimo tikslus, išdėstytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL L 94, 2005 4 13, p. 30–33)

2003 m. vasario 27 d. Komisijos sprendimas 2003/138/EB, nustatantis transporto priemonių sudėtinių dalių ir medžiagų kodavimo standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL L 53, 2003 2 28, p. 58–59)

2002 m. vasario 19 d. Komisijos sprendimas 2002/151/EB dėl minimalių reikalavimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB 5 straipsnio 3 dalies nuostatas išduodamiems eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimams (OL L 50, 2002 2 21, p. 94–95)

2001 m. spalio 17 d. Komisijos sprendimas 2001/753/EB dėl klausimyno, skirto valstybių narių ataskaitoms dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių įgyvendinimo (OL L 282, 2001 10 26, p. 77–80)

paskutinis atnaujinimas 30.03.2023

Top