EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Asmeninės apsaugos priemonės

This summary has been archived and will not be updated. See 'Saugių asmeninių apsaugos priemonių užtikrinimas naudotojams' for an updated information about the subject.

Asmeninės apsaugos priemonės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 89/686/EEB dėl asmeninių apsaugos priemonių

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Ši direktyva taikoma asmeninėms apsaugos priemonėms (AAP). Joje nustatomos sąlygos, reguliuojančios jų pateikimą rinkai bei laisvą judėjimą Europos Sąjungoje (ES) ir pagrindinius reikalavimus, kuriuos AAP turi atitikti, kad būtų užtikrinta naudotojų sveikatos apsauga ir sauga.
 • Reikalaujama, kad ES šalys nustatytų priemones, kuriomis užtikrintų, kad rinkai pateikiamos AAP užtikrina naudotojų sveikatos apsaugą ir saugą nekenkdamos kitų asmenų, naminių gyvulių sveikatai ar turto saugai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Apibrėžtis ir taikymo sritis

AAP yra bet koks prietaisas ar įrenginys:

 • suprojektuotas tam, kad jį dėvintis ar turintis asmuo apsisaugotų nuo vieno ar keleto jo sveikatai ir saugai gręsiančių pavojų (pvz., akiniai);
 • suprojektuotas naudojimui profesiniais ir asmeniniais tikslais (pvz., sportui, laisvalaikiui ar buities darbams).

Direktyva netaikoma:

 • AAP, kurias reguliuoja kita direktyva, siekianti tokių pat tikslų kaip ir šioje direktyvoje nurodytieji, susiję su pateikimu rinkai, laisvu prekių judėjimu ir sauga;
 • AAP, suprojektuotoms ir pagamintoms ginkluotosioms pajėgoms arba teisėtvarkos reikmėms;
 • AAP, skirtoms savigynai;
 • laivuose ir lėktuvuose esančių žmonių apsaugai ir jiems gelbėti skirtoms AAP, kurios nėra naudojamos visą laiką;
 • šalmams ir antveidžiams, skirtiems dviratėms ir triratėms motorinėms transporto priemonėms.

Esminiai reikalavimai

 • AAP projektavimui ir gamybai yra taikomi esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai.
 • Esminiai reikalavimai, kuriuos AAP turi atitikti gamybos metu ir prieš pateikimą rinkai, yra šie:
  • bendri reikalavimai, taikomi visoms AAP;
  • papildomi reikalavimai tam tikroms AAP (pvz., pagaminimo data turi būti nurodyta ant tų AAP, kurios gali pasenti ir kurių veikimui amžius gali turėti įtakos);
  • papildomi reikalavimai, keliami, kad būtų apsisaugota nuo konkretaus pavojaus (pvz., priemonių, padedančių laikytis vandens paviršiuje, atveju nurodyta, kad numatytomis naudojimo sąlygomis tokios AAP neturi varžyti naudotojo judesių. Svarbiausia, jos neturi trukdyti plaukti ar imtis veiksmų, kad būtų išvengta pavojaus ar būtų galima gelbėti kitus asmenis).

Suderinti standartai

Atitikties įvertinimas ir notifikuotosios įstaigos

 • AAP atitiktį šios direktyvos esminiams reikalavimams ir kitoms taisyklėms vertina:
  • ES šalių notifikuotosios įstaigos pagal minimalius vertinimo kriterijus, arba
  • patys gamintojai.

Atitikties deklaracija ir CE ženklas

ES šalys negali drausti, riboti ar trukdyti pateikti rinkai ar pradėti naudoti AAP, pažymėtas CE ženklu, jei:

 • gamintojas gali pateikti EB atitikties deklaraciją;
 • AAP, kurios apsaugo nuo nedidelio pavojaus, atveju atitiktį pademonstruoja pats gamintojas, pateikdamas EB atitikties deklaraciją;
 • visų kitų AAP atveju notifikuotoji įstaiga turi atlikti EB tipo tyrimą*;
 • kai kurioms AAP, kurios apsaugo nuo labai didelio pavojaus, taip pat taikoma procedūra, kuria siekiama užtikrinti atitiktį gaminio rūšiai, pavyzdžiui, kvėpavimo įranga. Tokioms AAP reikia atlikti EB tipo tyrimą ir:
  • jas nuolat stebėti atliekant auditus, siekiant užtikrinti, kad kokybės valdymo sistemos suteikia galimybę teikti skundus dėl gaminio, arba
  • kasmet imti mėginius atitikties bandymams.

CE atitikties ženklą prideda gamintojas arba jo atstovas, įsisteigęs ES.

Panaikinimas

Direktyva 89/686/EBB panaikinama Reglamentu (ES) 2016/425, kuris įsigalios 2018 m. balandžio 21 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

ES šalys turėjo perkelti direktyvą į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1991 m. gruodžio 31 d. Ji taikoma nuo 1992 m. liepos 1 d.

KONTEKSTAS

Ši direktyva papildoma direktyvomis dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, visų pirma Direktyva 89/656/EEB dėl AAP, kurias darbuotojai naudoja darbo vietoje, naudojimo.

* SVARBIAUSIA SĄVOKA

Tipo tyrimas: tyrimas, kurio metu patvirtinta patikros įstaiga nustato ir patvirtina, kad atitinkamas AAP modelis atitinka visas susijusias šios direktyvos nuostatas.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/686/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su asmeninėmis apsaugos priemonėmis, suderinimo (OL L 399, 1989 12 30, p. 18–38)

Paskesni Direktyvos 89/686/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB (OL L 81, 2016 3 31, p. 51–98)

paskutinis atnaujinimas 20.09.2016

Top