EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Migracijos statistika

Migracijos statistika

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl ES migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Reglamente (EB) Nr. 862/2007 nustatomos ES statistikos rinkimo ir kaupimo taisyklės dėl migracijos (emigracijos* ir imigracijos*), tarptautinės apsaugos (prieglobsčio), teisėtos ir neteisėtos migracijos* ir ES bei ELPA šalių grąžinimų.
 • Siekiant užtikrinti patikimus, aktualius ir laiku pateikiamus statistikos duomenis apie migraciją ir tarptautinę apsaugą, ir paremti Europos migracijos darbotvarkę, iš dalies keičiamu Reglamentu (ES) 2020/851 nustatoma papildoma statistika, kurią turi rinkti Eurostatas ir pridedamos bandomųjų projektų pradžios taisyklės siekiant patikrinti naujų duomenų rinkimo ar suskirstymo pagal Reglamento (EB) Nr. 862/2007 taikymo sritį galimybes.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Statistiniai reikalavimai

Reglamentu nustatomi statistiniai reikalavimai įvairių kategorijų duomenims.

 • ES šalys privalo teikti Eurostatui šiuos statistinius duomenis apie tarptautinę migraciją:
  • imigrantus, atvykusius į jų teritorijas;
  • emigrantus, išvykusius iš jų teritorijų;
  • asmenis, kurių gyvenamoji vieta paprastai yra jų teritorijose;
  • asmenis, kurie įgijo valstybės pilietybę.
 • ES šalys privalo teikti Eurostatui šiuos statistinius duomenis apie leidimus gyventi ir ne ES piliečių gyvenamąją vietą:
  • išduotus leidimus gyventi, leidimus, išduotus asmeniui pakeitus imigracijos statusą arba pateikus kitas priežastis pasilikti, ir išduotus ilgalaikius leidimus gyventi;
  • galiojančių leidimų gyventi ir ilgalaikių leidimų gyventi skaičių.
 • ES šalys privalo teikti Eurostatui šiuos statistinius duomenis apie tarptautinę apsaugą:
  • asmenis, besikreipiančius dėl tarptautinės apsaugos, įskaitant pirmą kartą teikiamus prašymus ir paskesnius prašymus;
  • nelydimus vaikus, prašančius tarptautinės apsaugos;
  • nagrinėjamus prašymus suteikti tarptautinę apsaugą;
  • atsiimtus prašymus suteikti prieglobstį;
  • paraiškas, tvarkomas pagreitinta tvarka;
  • pareiškėjus, kuriems taikomos materialinės priėmimo sąlygos;
  • atmestus prašymus suteikti tarptautinę apsaugą;
  • pabėgėlio, papildomos apsaugos, nacionalinės humanitarinės pagalbos ir laikinosios apsaugos statusų suteikimą;
  • prašymus ir pakartotinius prašymus, sprendimus ir perkėlimus pagal Dublino III reglamentą;
  • perkeltus* asmenis.
 • ES šalys turi teikti šiuos statistinius duomenis apie neteisėto atvykimo bei buvimo prevenciją ir grąžinimo atvejus, nurodydamos:
  • ES nepriklausančių šalių piliečių, neįleistų ties išorės siena, skaičių;
  • ES nepriklausančių šalių piliečių, kurie buvo aptikti neteisėtai esantys ES šalies teritorijoje, skaičių;
  • administracinius arba teismo sprendimus, kuriais nustatoma prievolė išvykti iš jų teritorijų;
  • ES nepriklausančių šalių piliečių, kurie buvo grąžinti gavę nurodymą išvykti, skaičių.

Duomenų šaltiniai

Statistika grindžiama įvairiais duomenų šaltiniais, tarp jų:

 • įrašais apie administracines ir teismines procedūras;
 • su administracinėmis procedūromis susijusiais registrais;
 • gyventojų surašymais;
 • atrankos tyrimais.

Paprastai statistiniai duomenys skirstomi pagal amžių, lytį ir pilietybę. Tačiau taip pat renkami ir kitų kategorijų duomenys, pavyzdžiui, migracijos duomenys apie leidimo gyventi išdavimo priežastis arba gimimo vietos ir ankstesnės ar kitos gyvenamosios vietos šalį.

Bandomieji tyrimai

 • Iš dalies keičiamu Reglamentu (ES) 2020/851 pradedami bandomieji projektai, skirti patikrinti naujų duomenų rinkimo ar suskirstymo pagal Reglamentą (EB) Nr. 862/2007 taikymo sritį.

Finansinius įnašus iš ES biudžeto nacionaliniai institutai gali gauti:

 • sukurti naują migracijos ir tarptautinės apsaugos statistikos metodiką ir
 • kurti ar įgyvendinti naujus duomenų rinkimus ir suskirstymus, įskaitant duomenų šaltinių ir IT sistemų atnaujinimą, laikotarpiui iki penkerių metų.

Įgyvendinimas

Kas trejus metus Europos Komisija pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą. 2018 m. ataskaitoje nustatyta, kad akivaizdžiai pagerėjo duomenų prieinamumas, išsamumas, kokybė ir savalaikiškumas.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2007 m. rugpjūčio 20 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Emigracija: veiksmas, kai asmuo, kurio ankstesnė nuolatinė gyvenamoji vieta buvo ES šalyje, pakeičia gyvenamosios vietos šalį laikotarpiui, kuris yra, arba manoma, kad bus, ne trumpesnis kaip dvylika mėnesių.
Imigracija: veiksmas, kai asmuo nustato savo nuolatinę gyvenamąją vietą kitoje ES šalyje arba ES nepriklausančioje šalyje laikotarpiui, kuris yra, arba manoma, kad bus, ne trumpesnis kaip dvylika mėnesių.
Neteisėta migracija: žmonių judėjimas per sienas, kuris neatitinka siunčiančiosios, tranzito arba priimančiosios šalies teisės normų.
Perkėlimas: ES nepriklausančios šalies piliečių perkėlimas į ES šalį, kurioje jiems leidžiama gyventi tarptautinės apsaugos tikslais.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius (OL L 199, 2007 7 31, p. 23–29)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 862/2007 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos įgyvendinimo (COM(2018) 594 final, 2018 8 16)

2010 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 351/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos nuostatos dėl gimimo šalies grupių, ankstesnės nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupių, būsimos nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupių ir pilietybės grupių kategorijų apibrėžčių (OL L 104, 2010 4 24, p. 37–39)

2010 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 216/2010, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos nuostatos, susijusios su priežasčių išduoti leidimą gyventi kategorijų apibrėžtimis (OL L 66, 2010 3 16, p. 1–2)

paskutinis atnaujinimas 24.08.2020

Top