EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vizų reikalavimai ne ES piliečiams

This summary has been archived and will not be updated. See 'Vizų reikalavimai ne ES piliečiams' for an updated information about the subject.

Vizų reikalavimai ne ES piliečiams

Šiame reglamente išvardytos ne Europos Sąjungos (ES) šalys, kurių piliečiai, kirsdami išorines ES sienas, privalo turėti vizas ir kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas.

DOKUMENTAS

2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus.

SANTRAUKA

Reglamente (EB) Nr. 539/2001 nustatomi vizų reikalavimai bei šių reikalavimų netaikymo atvejai ne ES šalių piliečiams, kurie atvyksta į ES trumpam laikui. Jame taip pat numatomos išimtys vizų reikalavimams ir teisės reikalauti vizos atsisakymo atvejai, kuriuos ES šalys gali suteikti tam tikrų kategorijų asmenims.

TEIGIAMI IR NEIGIAMI SĄRAŠAI

Minėtame reglamente pateikiamas bendras sąrašas šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines valstybės narės sienas, privalo turėti vizas (I priedas arba neigiamas sąrašas). Reglamente taip pat išvardijamos šalys, kurių piliečiams vizų reikalavimai netaikomi (II priedas arba teigiamas sąrašas).

Šie sąrašai nuolat atnaujinami, priimant vėlesnius reglamento Nr. 539/2001 dalinius pakeitimus.

Priimant sprendimus dėl sąrašo pakeitimų, kiekvienas atvejis nagrinėjamas individualiai, atsižvelgiant į ne ES šalims taikomus įvairius kriterijus, kurie, pavyzdžiui, siejami su nelegalia imigracija, viešąja politika ir saugumu, ekonomine nauda (turizmu ir užsienio prekyba) bei išoriniais santykiais su trečiosiomis šalimis, atsižvelgiant į žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių laikymąsi bei į regioninės ir tarpusavio sąveikos reikšmę. Tokie sprendimai kartais priimami kaip sėkmingo dialogo dėl vizų režimo liberalizavimo su trečiosiomis šalimis pasekmė.

TRUMPALAIKĖ VIZA

Paprastai bet kurios iš Šengeno erdvės šalių išduota trumpalaikė viza suteikia teisę jos turėtojui keliauti po visas 26 Šengeno valstybes ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

Vizoms, kurios išduodamos ilgesniam apsilankymui, taikomos nacionalinės procedūros.

Be to, reglamente nurodoma, kad vizų reikalavimas netaikomas:

VIZŲ REIKALAVIMŲ IŠIMTYS

Valstybės narės gali suteikti vizų reikalavimo išimtis arba netaikyti vizų reikalavimų tam tikroms asmenų kategorijoms, pavyzdžiui, asmenims, turintiems diplomatinius pasus, tarnybinius pasus ir kitus specialiuosius pasus, civilinio oro ir jūrų transporto įguloms ir avariniais arba pagalbos reisais vykstantiems pagalbininkams.

Kiti konkretūs išimčių atvejai išsamiai apibūdinti reglamente.

ABIPUSIŠKUMO MECHANIZMAS

Tai mechanizmas, kuris pradedamas taikyti, kai į teigiamą sąrašą įtraukta ne ES šalis įveda vizų reikalavimus vienai (ar daugiau) valstybei narei. Tuomet pastaroji valstybė turi pranešti Komisijai ir Tarybai, ir turi būti pritaikyta speciali procedūra, kuria siekiama atkurti bevizį režimą. Jei minėta šalis vis dar taiko šiuos reikalavimus praėjus šešiems mėnesiams po pranešimo apie abipusiškumo nesilaikymą, Komisija kaip abipusiškumo priemonę gali pasiūlyti laikiną vizų reikalavimų atnaujinimą tam tikroms šios ne ES šalies piliečių kategorijoms. Šis konkretus abipusiškumo mechanizmas taikomas ES kaip visumai. Taigi, jei ne ES šalis pritaiko vizų reikalavimus ES šaliai, ES atsakas turi būti bendras, apimantis visas valstybes nares.

SUSTABDYMO MECHANIZMAS

Laikantis griežtų sąlygų ir Komisijai atlikus kruopštų įvertinimą, kitas mechanizmas leidžia laikinai atkurti vizų reikalavimus ne ES šalių piliečiams, jeigu dėl į teigiamą sąrašą įtrauktos ne ES šalies piliečių piktnaudžiavimo beviziu režimu susidaro nepaprastoji padėtis, kuri lemia didelį ir staigų:

  • nepagrįstų prašymų suteikti prieglobstį,
  • nelegalių migrantų arba
  • atmestų readmisijos paraiškų skaičiaus padidėjimą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001

2001 4 10

-

OL L 81, 2001 3 21

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2414/2001

2002 1 1

-

OL L 327, 2001 12 12

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 453/2003

2003 4 2

-

OL L 69 2003 3 13

Dokumentas dėl stojimo sąlygų

2004 5 1

-

OL L 236, 2003 9 23

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 851/2005

2005 6 25

-

OL L 141, 2005 6 4

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1791/2006

2007 1 1

-

OL L 363, 2006 12 20

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1932/2006

2007 1 19

-

OL L 405, 2006 12 30

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1244/2009

2009 12 19

-

OL L 336, 2009 12 18

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1211/2010

2011 1 11

-

OL L 339, 2010 12 22

Reglamentas (ES) Nr. 517/2013

2013 7 1

-

OL L 158, 2013 6 10

Reglamentas (ES) Nr. 610/2013

2013 7 19

-

OL L 182, 2013 6 29

Reglamentas (ES) Nr. 1289/2013

2014 1 9

-

OL L 347, 2013 12 20

Reglamentas (ES) Nr. 259/2014

2014 4 28

-

OL L 105, 2014 4 8

Reglamentas (ES) Nr. 509/2014

2014 6 9

-

OL L 149, 2014 5 20

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 539/2001 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

Paskutinį kartą atnaujinta: 12.08.2014

Top