Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Asbesto poveikis: darbuotojų apsauga

Asbesto poveikis: darbuotojų apsauga

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto veikimu darbe

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Šia direktyva siekiama apsaugoti darbuotojus nuo rizikos sveikatai, atsirandančios dėl asbesto veikimo darbe.
 • Ja nustatomos šio veikimo ribinės vertės ir specialūs reikalavimai, susiję su saugaus darbo praktika, be kita ko, atliekant:
  • griovimo, remonto, priežiūros ir asbesto pašalinimo darbus;
  • darbuotojų informavimą, konsultavimą ir mokymą;
  • sveikatos stebėseną.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Asbestas yra natūralus mineralas, kurio plaušeliai gali pasidalyti į plonus, tvirtus siūlelius. Jis buvo plačiai naudojamas daugelyje pramonės šakų, nes jo plaušeliai yra puikūs izoliatoriai (atsparūs karščiui, ugniai, cheminėms medžiagoms ir nelaidūs elektros srovei).

Tačiau tai yra ypač pavojinga medžiaga (klasifikuojama kaip 1A kategorijos kancerogenas Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo). Pajudinus produktus, kuriuose yra asbesto, smulkūs plaušeliai gali būti įkvepiami ir, laikui bėgant, sukelti tokias ligas kaip asbestozė*, mezotelioma* ir kitas vėžio formas.

Draudžiama veikla

Draudžiama veikla yra tokia, kurios metu darbuotojai yra veikiami asbesto plaušelių:

 • išgaunant asbestą;
 • gaminant ir perdirbant asbesto produktus;
 • gaminant ir perdirbant produktus, į kuriuos buvo sąmoningai įdėta asbesto.

Vienintelė šio draudimo išimtis yra produktų, gautų po griovimo ir asbesto pašalinimo, apdorojimo ir šalinimo veikla.

ES asbestą draudžiama naudoti purškimo metodu ir taikant kitus darbo metodus, kurių metu naudojamos mažo tankio izoliacinės ar garsui nelaidžios medžiagos, kuriose yra asbesto.

Pašalinimas ir griovimas

Produktų, gautų po asbesto pašalinimo, apdorojimo ir šalinimo veikla yra leidžiama, taip pat ir po griovimo, kai asbestas yra pašalinamas prieš atliekant griovimo darbus. Veikimas turi būti sumažinamas iki minimumo:

 • apribojant procese dalyvaujančių darbuotojų skaičių;
 • organizuojant darbo procesus taip, kad būtų išvengta asbesto dulkių sukėlimo;
 • valant ir tinkamai prižiūrint pastatus ir įrengimus;
 • greitai pašalinant atliekas sandariuose ir pažymėtuose konteineriuose.

Rizikos vertinimas

Jeigu kuri nors veikla gali kelti riziką, susijusią su asbesto dulkėmis, ši rizika turi būti vertinama nustatant veikimo pobūdį ir laipsnį, remiantis bandiniais, kurie rodytų darbuotojo individualiai patirtą veikimą. Prieš pradėdami darbus darbdaviai privalo pateikti informaciją susijusios ES šalies atsakingai valdžios institucijai, įskaitant informaciją apie:

 • darbo zonos vietą ir darbuotojų, kurie yra veikiami, skaičių;
 • asbesto rūšį ir kiekį;
 • planuojamas veiklos rūšis ir procesus bei darbo trukmę;
 • priemones, kurių buvo imtasi veikimui sumažinti.

Koncentracijos riba

Nė vienas darbuotojas neturi patirti asbesto koncentracijos ore, viršijančios 0,1 plaušelio/cm3. Jei koncentracija viršijama, darbas gali būti tęsiamas tik po to, kai bus imtasi reikiamų priemonių darbuotojams apsaugoti, pavyzdžiui:

 • išduotos kvėpavimo ir kitos asmeninės apsaugos priemonės;
 • iškabinti įspėjamieji ženklai, jei viršijama riba;
 • užkirstas kelias dulkėms pasklisti už darbo zonos ribų;
 • vykdomos konsultacijos su darbuotojais prieš pradedant veiklą.

Mokymas

Darbdaviai turi tinkamai apmokyti visus darbuotojus, kurie patiria arba gali patirti iš asbesto ar iš asbesto turinčių medžiagų kylančių dulkių veikimą. Toks mokymas darbuotojams turi būti rengiamas periodiškai ir nemokamai. Mokymas turi apimti informaciją apie:

 • asbesto savybes ir jo poveikį sveikatai;
 • saugaus darbo praktiką;
 • skubių priemonių ir sveikatos priežiūros procedūras.

Sveikatos vertinimas ir priežiūra

Prieš pradedant darbą, kurio metu galimas asbesto veikimas, turi būti vertinama kiekvieno darbuotojo sveikatos būklė. Turi būti parengti individualūs įrašai, o kiti vertinimai turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per trejus metus. Gydytojas gali rekomenduoti individualias apsaugos priemones. Tokios priemonės gali apimti ir atitinkamo darbuotojo pašalinimą iš visų vietų, kuriose jis veikiamas asbesto.

ES šalių atsakomybė

ES šalys privalo pranešti Europos Komisijai apie bet kokius šioje srityje priimtus nacionalinius teisės aktus ir kas penkerius metus teikti šios direktyvos praktinio įgyvendinimo ataskaitą. Jos taip pat privalo tvarkyti asbestozės ir mezoteliomos atvejų registrą.

Šia direktyva panaikinama ankstesnė direktyva (Direktyva 83/477/EEB), kuri buvo keletą kartų iš esmės keičiama.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2010 m. sausio 5 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Asbestozė – lėtinė uždegiminė plaučių liga, kurią sukelia asbesto plaušelių įkvėpimas ir susikaupimas. Ji gali sukelti sunkų dusulį ir padidina tam tikrų vėžio formų riziką.

* Mezotelioma – agresyvi vėžio forma, apimanti plaučių pleurą ir pilvaplėvę. Šios ligos pagrindinė priežastis ir rizikos veiksnys yra asbesto veikimas.

DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto veikimu darbe (kodifikuota redakcija) (OL L 330, 2009 12 16, p. 28–36)

paskutinis atnaujinimas 06.06.2016

Top