Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vaiko priežiūros atostogos

Vaiko priežiūros atostogos

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos direktyva 2010/18/ES dėl patikslinto Europos socialinių partnerių Bendrojo susitarimo dėl vaiko priežiūros atostogų

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įgyvendinamas patikslintas Bendrasis susitarimas dėl vaiko priežiūros atostogų, kurį 2009 m. birželio 18 d. sudarė Europos socialiniai partneriai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Darbuotojai turi teisę į vaiko priežiūros atostogas gimus vaikui ar jį įvaikinus. Tokios atostogos suteikiamos iki tam tikro vaiko amžiaus, kuris gali būti iki aštuonerių metų ir kuris nustatomas pagal nacionalinę teisę ir (arba) kolektyvines sutartis.

Ši direktyva vienodai taikoma visiems darbuotojams, vyrams ir moterims, nepriklausomai nuo jų darbo sutarties (neterminuota, terminuota, ne visai darbo dienai ar laikina).

Vaiko priežiūros atostogos suteikiamos mažiausiai keturiems mėnesiams kaip atskira abiejų tėvų teisė. Iš esmės darbuotojai turėtų pasinaudoti visu jiems priklausančiu atostogų laikotarpiu, todėl vienas tėvas negali jų perduoti kitam. Atostogas gali būti leidžiama perduoti su sąlyga, kad kiekvienam iš tėvų lieka bent vienas mėnuo iš keturių mėnesių atostogų, taip siekiant skatinti, kad abu tėvai lygiau imtų atostogas. Direktyva nustatomi būtiniausi standartai, o ES šalys gali taikyti arba nustatyti palankesnes sąlygas.

Atostogų paėmimas

Galimybės eiti vaiko priežiūros atostogų suteikimo sąlygos ir tokių atostogų paėmimo aplinkybės yra apibrėžiamos nacionalinėje teisėje ir (arba) kolektyvinėse sutartyse. Pavyzdžiui, ES šalys ir (arba) socialiniai partneriai gali:

numatyti, kad vaiko priežiūros atostogos suteikiamos visą ar ne visą darbo dieną, dalimis ar taikant laiko kreditų sistemą, atsižvelgiant į darbdavių ir darbuotojų poreikius;

nustatyti, kad teisė į vaiko priežiūros atostogas suteikiama turint tarnavimo stažą, kuris negali būti ilgesnis nei vieneri metai. Jei reikia, apskaičiuojant darbo stažą atsižvelgiama į su tuo pačiu darbdaviu paeiliui sudaromas terminuotas darbo sutartis;

nustatyti aplinkybes, kuriomis darbdaviui leidžiama nukelti vaiko priežiūros atostogas dėl pagrįstų priežasčių, susijusių su organizacijos veikla;

leisti sudaryti specialius susitarimus, kuriais siekiama užtikrinti tinkamą mažųjų įmonių veikimą.

Darbuotojai, norintys pasiimti vaiko priežiūros atostogų, privalo įspėti apie tai savo darbdavį. Laikotarpį, prieš kurį darbuotojas privalo darbdaviui pranešti apie savo ketinimą, nustato ES šalis, atsižvelgdama į darbuotojų ir darbdavių interesus.

Direktyva ES šalys ir (arba) socialiniai partneriai taip pat skatinami apibrėžti papildomas priemones ir (arba) specialias sąlygas, pagal kurias įtėviai ir tėvai, auginantys neįgalius ar lėtinėmis ligomis sergančius vaikus, galėtų pasiimti vaiko priežiūros atostogas.

Grįžimas į darbą ir nediskriminavimas

Pasibaigus vaiko priežiūros atostogoms darbuotojai turi teisę grįžti į tą pačią darbo vietą arba, jei tai neįmanoma, į lygiavertę ar panašią darbo vietą, atitinkančią jų darbo sutartį ar darbo santykius.

Be to, vaiko priežiūros atostogų pirmą dieną darbuotojo įgytos arba įgyjamos teisės:

išlieka tokios pačios iki pat vaiko priežiūros atostogų pabaigos;

taikomos pasibaigus vaiko priežiūros atostogoms, įskaitant visus pakeitimus, kurie numatyti pagal nacionalinę teisę, kolektyvines sutartis ir (arba) taikomą praktiką.

Darbuotojai turi būti apsaugoti nuo mažiau palankaus požiūrio ar atleidimo iš darbo dėl priežasčių, susijusių su prašymu suteikti vaiko priežiūros atostogas ar jų paėmimu.

ES šalys ir (arba) nacionaliniai socialiniai partneriai sprendžia dėl visų socialinės apsaugos arba pajamų klausimų, susijusių su vaiko priežiūros atostogomis. Susitarimu nenustatomos atlyginimo ar kompensacijos mokėjimo per vaiko priežiūros atostogas taisyklės.

Galiausiai po vaiko priežiūros atostogų darbuotojams turi būti sudarytos sąlygos prašyti pakeisti darbo valandas ir (arba) pobūdį tam tikrą laikotarpį. Darbdaviai turi svarstyti tokius prašymus ir į juos atsakyti, atsižvelgdami į savo ir darbuotojų poreikius.

Vaiko priežiūros atostogos dėlforce majeurepriežasčių (nenumatomų aplinkybių)

Darbuotojai taip pat gali prašyti atostogų dėl nenumatomų aplinkybių, susijusių su šeimyninėmis priežastimis. Tokių atostogų galima prašyti visų pirma ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, kai darbuotojui būtina betarpiškai ten būti.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2010 m. balandžio 7 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2012 m. kovo 8 d.

KONTEKSTAS

Šis susitarimas parengtas pagal 1995 m. gruodžio 14 d. Bendrąjį susitarimą dėl vaiko priežiūros atostogų, kuris teisiškai įtvirtintas Tarybos direktyva 96/34/EB.

Juo siekiama geriau derinti darbuotojų profesines bei vaiko priežiūros pareigas ir propaguoti vienodą požiūrį į vyrus ir moteris.

Susitarimas įgyvendinamas Tarybos direktyva pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 155 straipsnio 2 dalį).

DOKUMENTAS

2010 m. kovo 8 d. Tarybos direktyva 2010/18/ES, įgyvendinanti patikslintą BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ir ETUC sudarytą Bendrąjį susitarimą dėl vaiko priežiūros atostogų ir panaikinanti Direktyvą 96/34/EB (OL L 68, 2010 3 18, p. 13–20)

Paskesni Direktyvos 2010/18/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 09.11.2015

Top